Zpravodaj č. 1/2012
Vážení družstevníci a vlastníci bytů,
KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce
2012, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva za rok 2011.
Máme za sebou první rok nového funkčního období, ve kterém jste vykonali mnoho práce
pro své domy, za což Vám všem patří poděkování.
Z důvodu převádění bytů do osobního vlastnictví a vznikajících Společenství vlastníků
se snižuje počet delegátů na Shromáždění delegátů družstva. Upozorňuji samosprávy, ve
kterých skončil mandát delegáta, na nutnost zvolení nového pro účast na shromáždění.
Podrobné informace získáte v materiálech z členského úseku, které budou dodány všem
předsedům samospráv na jarních schůzkách nebo zaslány poštou na samosprávu domu.
S řešením problémů s dlužníky družstva budou seznámeni předsedové samospráv na
poradě předsedů samospráv, dále v rámci dodržení zákona č.101/2000 Vás s tímto tématem
seznámí na členských schůzích samospráv.
Připomínám web.stránky družstva na adrese - www.sbd-kvetnice.cz
Stanislav Mrkos
předseda družstva
Informace z členského úseku
Dispozice s byty v r. 2011
V roce 2011 provedl členský úsek následující dispozice s byty:
- 22 (27) převodů členských práv a povinností s bytem na osoby cizí
- 10 (25) převodů členských práv a povinností na příbuzné
Dále registrovalo 58 (50) dispozic s byty v osobním vlastnictví,
39 (61) podnájmů
2 (7) případů zániku členství dohodou
1 (0) případ zániku členství vystoupením
V roce 2011 se uskutečnila 1 výměna bytu (1) a byly podány 4 přihlášky za člena
družstva (1). V závorce uvedené údaje jsou, pro srovnání, údaje z r. 2010.
Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví
V roce 2011 bylo převzato do správy 214 bytových jednotek převedených do osobního
vlastnictví.
Z celkového počtu 2.368 bytů spravovaných družstvem zůstává k 31.12.2011 ve
vlastnictví družstva 725 bytů, do osobního vlastnictví bylo převedeno 1.643 bytů.
V souvislosti s převáděním bytů do osobního vlastnictví uvádíme, že v roce 2011 bylo
ustaveno 14 společenství vlastníků jednotek, a to v domě Palackého 1216-1218, U
Humpolky 1505, U Humpolky 1506, U Humpolky 1507, Hornická 1519-1520, Hornická
1521-1522, Hornická 1523-1524, Květnická 1610, Osvobození 1652-1654, Popkova 1007,
Na Bítýškách 612, Na Bítýškách 647, Na Bítýškách 648 a Na Bítýškách 649.
V současné době vykonává SBD Květnice
správu již pro 60 společenství vlastníků, z toho:
v lokalitě Tišnov pro 33 společenství
v lokalitě Kuřim pro 12 společenství
v lokalitě Veverská Bítýška pro 8 společenství
v lokalitě Předklášteří pro 1 společenství
v lokalitě Čebín pro 4 společenství
v lokalitě Drásov pro 1 společenství
a v lokalitě Česká pro 1 společenství
Převody pozemků
V roce 2011 byl Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převeden 1 pozemek
pod bytovým domem:
Ve Veverské Bítýšce pod bytovým domem č.p. 578
Dlužné úhrady vymáhané k 31.12.2011
K 31.12.2011 bylo družstvem právně vymáháno, t.j. podáním návrhu k Okresnímu soudu
Brno-venkov na vydání platebního rozkazu celkem 6 případů dlužného nájemného a úhrad
za plnění poskytovaná s užíváním bytu (u nájemců bytu) a nezaplacených záloh příspěvku na
správu a záloh na poskytnutá plnění (u vlastníků bytů, kde ještě nejsou založena společenství
vlastníků jednotek)
4 případy z lokality Tišnov
1
„
Kuřim
1
„
Vev. Bítýška
Dále družstvo uzavřelo, po projednání s dlužníky, dohody o uznání a splátkách dluhu
12 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu - SBD
13 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu - SVJ
Na základě smlouvy o právním zastupování družstva bylo advokátem řešeno, případně
vymáháno
1 případ, kdy je vydán rozsudek na vyklizení bytu a jeho odložení do doby uhrazení
dluhu, vydaným usnesením soudu
1 případ, kdy je vydán exekuční příkaz o provedení exekuce prodejem nemovitostí,
t.j. bytu, který je ve vlastnictví dlužníka
1 případ, kdy je podán návrh na nařízení exekuce na prodej bytu
1 případ, kdy je vydáno usnesení na srážky z důchodu
1 případ vymáhání nedoplatku Rekofondu
Rozbor stížností zaslaných na družstvo v roce 2011
V roce 2011 došly na družstvo 3 stížnosti :
1 stížnost se týkala rušení klidu v domě hlasitými zvuky vydávanými papoušky
a zápachem šířícím se z prostor lodžie, kde byly chovány kuny
- 1 stížnost se týkala vnikání cigaretového kouře netěsnostmi v prostorách stoupaček
z bytu do bytu umístěného pod ním
1 stížnost se týkala rušení klidu v domě štěkotem a vytím psa
Ve všech případech byly zaslány upozorňující dopisy uživatelům bytů proti nimž stížnosti
směřovaly. První dvě stížnosti byly úspěšně vyřešeny, ve třetím případě byly vyčerpány
všechny dostupné možnosti družstva a další řešení je možné pouze soudní cestou.
Naděžda Huláková
členský úsek
Informace z ekonomického úseku
Vyúčtování služeb za rok 2011 a úhrady za užívání bytu
V současné době ekonomický úsek pracuje na vyúčtování služeb za r. 2011 pro
střediska bytového hospodářství a společenství vlastníků.
Z celkového počtu 53 středisek, kterým se zpracovává vyúčtování za r. 2011 v rámci
bytového družstva, skončilo 52 středisek s přeplatkem a 1 středisko s nedoplatkem záloh na
služby. Z 58 společenství vlastníků, kterým jsme vedli k 31.12.2011 účetnictví odděleně od
účetnictví družstva, skončilo 57 společenství s přeplatkem a 1 společenství s nedoplatkem
služeb za r. 2011.
U těch uživatelů, kteří budou mít nedoplatek na úhradách za užívání bytu k datu
31.3.2012, budou tyto nedoplatky uhrazeny z případného přeplatku služeb. Pokud
nedoplatek na nájemném vznikne později, bude převeden z přeplatku až při finančním
vypořádání.
Tak jako každý rok, bude na základě výsledků vyúčtování provedena úprava záloh na
služby s platností od 1.7.2012.
Zdaněné výnosy z pronájmu nebytových prostor, z pronájmu části střech pro umístění
zařízení mobilních operátorů a pro umístění a provozování anténního systému, nejsou
součástí vyúčtování a budou převedeny do fondu oprav po schválení roční účetní závěrky
shromážděním delegátů.
Úvěry stavebního bytového družstva KVĚTNICE
Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov uzavřelo od posledního vydání
Zpravodaje další 2 úvěrové smlouvy za účelem financování rekonstrukce a revitalizace
panelového domu a to:
1. Smlouva o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření u stavební spořitelny
Wüstenrot ve výši Kč 1.270.000,- pro dům ve Veverské Bítýšce, Na Bítýškách 581.
2. Smlouva o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. ve výši Kč 4.000.000,- pro dům v Kuřimi,
Popkova 991-993.
V měsíci prosinci 2011 a v průběhu 1. čtvrtletí r. 2012 došlo k převedení úvěrů na
revitalizaci z družstva na jednotlivá společenství vlastníků. Celkem 12 společenství vlastníků
uzavřelo nové úvěry, z kterých byly uhrazeny zůstatky úvěrů, které na revitalizaci
jednotlivých domů uzavřelo v uplynulých letech stavební bytové družstvo KVĚTNICE.
Celková výše takto splacených úvěrů činí Kč 28.965.000,- (původně uzavřené úvěry Kč
38.186.000,- snížené o dosud zaplacené stavební spoření a mimořádné splátky).
Dotace na úhradu úroků z úvěru a z programu Zelená úsporám
K dnešnímu dni bylo uzavřeno celkem 28 smluv o poskytnutí dotace na úhradu
úroků z úvěrů na opravy a modernizaci panelových domů mezi stavebním bytovým
družstvem KVĚTNICE a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
Do konce měsíce března 2012 bylo vyplaceno na účet stavebního bytového družstva
KVĚTNICE na těchto dotacích celkem Kč 9.272.747,-.
Z fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám bylo stavebnímu
bytového družstvu KVĚTNICE vyplaceno Kč 118.560,- za náklady na přípravu a realizaci
revitalizace.
Informace k účtování úroků z úvěrů a poskytnutých dotací
U středisek, za která má družstvo uzavřeny smlouvy s ČMZRB o poskytnutí dotace na
úhradu úroků k úvěrům, se placené úroky z úvěru a poskytnuté dotace neúčtují během roku
na účet fondu oprav, ale na nákladové a výnosové účty jednotlivých středisek. Vždy v měsíci
prosinci příslušného roku se provede zúčtování zaplacených úroků z úvěru a poskytnutých
dotací za rok a rozdíl se zúčtuje jako čerpání fondu oprav.
Společenství vlastníků jednotek
Stavební bytové družstvo KVĚTNICE Tišnov v současné době provádí správu a vede
samostatné účetnictví pro 60 společenství vlastníků jednotek se samostatným účtem u banky.
Z tohoto počtu společenství vlastníků má 13 společenství uzavřen úvěr na celkovou
rekonstrukci a revitalizaci domů. Z toho 8 SVJ má uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace na
úhradu úroků z úvěru s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.
K počtu 13 SVJ, které měly uzavřen úvěr na rekonstrukci a revitalizaci domů
v uplynulých účetních obdobích, přibylo dalších 12 SVJ, která uzavřela úvěr na úhradu
úvěrů stavebního bytového družstva KVĚTNICE – jak je uvedeno v článku o úvěrech
stavebního bytového družstva.
Z fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám bylo již pro 5
společenství vyplacena dotace ve výši celkem Kč 8.296.880,-.
Přehled pojistných událostí a vyplacených náhrad v r. 2011
V roce 2011 uplatnilo družstvo u KOOPERATIVY pojišťovny a.s. 3 pojistné události (v
roce 2010 uplatnilo 6), a to:
- 1 případ rozbitého skla vchodových dveří,
náhrada škody činila 867,- Kč
- 1 případ vyhoření elektrických rozvodů,
náhrada škody činila 15.554,- Kč
- 1 případ rozbitého auta následkem vichřice a spadené střešní krytiny,
náhrada škody činila 24.190,- Kč
Celková finanční náhrada za rok 2011 činila 40.611,- Kč (v r. 2010 12.833,- Kč).
Dlužné úhrady za užívání bytů k 31.12.2011 a vyúčtování služeb
Pracovnice ekonomického úseku vystavují na dlužné úhrady za užívání bytů dohody o
uznání dluhu a jeho splátkách (pro SBD i SVJ), předsoudní upomínky a také vypracovávají
návrhy na vydání platebního rozkazu pro Okresní soud Brno-venkov.
Dohod o uznání dluhu bylo vystaveno celkem 26
- 12 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu – SBD
- 13 dohod na dlužné úhrady za užívání bytu – SVJ
- 1 dohoda na dlužné vyúčtování služeb r. 2010 – SVJ
Předsoudních upomínek bylo zasláno celkem 44
- 28 na dlužné úhrady za užívání bytu – SBD
- 8 na dlužné úhrady za užívání bytu – SVJ
- 2 na dlužné vyúčtování služeb – SBD
- 6 na dlužné vyúčtování služeb – SVJ
Návrhů na vydání platebního rozkazu bylo zasláno ekonomickým úsekem na Okresní soud
celkem 6.
- 4 lokalita Tišnov
- 1 lokalita Kuřim
- 1 lokalita Veverská Bítýška
Mňačková Iva
ekonomický úsek
Informace z technického úseku
Technický úsek družstva pracuje ve třech pracovnících a zajišťuje komplexní
revitalizace bytových domů, plánované i neplánované opravy či rekonstrukce, provádění
periodických revizí, prohlídek a školení dle příslušných vyhlášek, a jiné práce související
s údržbou bytového fondu – vše dodavatelsky. Svépomocí provádí opravu a údržbu TRV
(termostatických ventilů u radiátorů) a montáž RTN (poměrového měření tepla na
radiátorech).
V uplynulém roce bylo pokračováno na celkových i částečných revitalizacích bytových
domů. Předmětem těchto revitalizací bylo převážně zateplení obálky budovy, rekonstrukce
výtahu, výměna oken a vstupních dveří do domu, rekonstrukce elektroinstalace.
Přehled zásadních investičních akcí dokončených v kalendářním roce 2011:
Tišnov, Hornická 950-951 (20 b.j.) –
1.) Zateplení obvodového pláště, zateplení štítů domu, vybudování předsazených lodžií,
výměna výplní otvorů, vchodové dveře jsou stávající.
2.) Komplexní rekonstrukce domovní plynové kotelny, osazení kondenzačních kotlů Vaillant.
Firma – 1.) KONTEST s.r.o.
2.) František Hanák, HAKO
Rozpočet – 1.) 3 086 973,- Kč
2.) 298 708,- Kč
Stav – dokončeno, zkolaudováno
Tišnov, Květnická 1612 (15 b.j.) - zateplení štítů domu, zateplení pláště domu v místě
výstavby lodžií, provedení přístavby železobetonových lodžií, oprava stávajícího okapového
chodníku, výměna vstupních dveří a ostatních výplní otvorů.
Firma – EKONOMSERVIS – stavby a.s.
Rozpočet – 1 722 255,- Kč
Stav – dokončeno, zkolaudováno
Tišnov, Květnická 1611 (12 b.j.) - výměna stávajících závěsných balkonů za nové závěsné
balkony větších rozměrů.
Firma – MRB SAZOVICE
Rozpočet – 721 072,- Kč
Stav – dokončeno, zkolaudováno
Tišnov, U Humpolky 1508 (24 b.j.) 1.) Rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně výměny rozvaděčů, nového vedení do
bytů, výměny svítidel, zvonkových tlačítek, montáž nouzového osvětlení.
2.) Výměna zábradlí 60-ti ks balkonů, nátěr domu, oprava balkonů, malba domu, položení
slinuté dlažby schodiště, zasklení lodžií – 60 ks
3.) Rekonstrukce osobního lanového výtahu TOV 300.
4.) Výměna oken a vstupních dveří.
Firma – 1.) Aleš Kašparec
2.) KONTEST s.r.o.
3.) VERTIK s.r.o.
4.) GL Okna – Jan Burda
Rozpočet – 1.) 229 962,- Kč
2.) 3 477 693,- Kč
3.) 723 447,- Kč
4.) 244 370,- Kč
Stav – dokončeno, kolaudace se neprovádí, nebylo požadováno stavební povolení
Tišnov, U Humpolky 1509 (24 b.j.) - Rekonstrukce osobního lanového výtahu TOV 300.
Firma – Vertik s.r.o.
Rozpočet – 723 147,- Kč
Stav – dokončeno
Tišnov, U Humpolky 971-3 (36 b.j.) –
1.) výměna balkónů za lodžie a jejich zasklení
2.) zateplení lodžií
Firma – 1.) KONTEST s.r.o.
2.) František Vones
Rozpočet – 1.) 2 235 004,- Kč
2.) 368 585,- Kč
Stav - dokončeno
Kuřim, U Stadionu 955-958 (32 b.j.) - zateplení obvodového pláště, zateplení vybraných
vnitřních konstrukcí, rekonstrukce střešního pláště se zateplením, úprava elektroinstalace a
bleskosvodu, úprava předloženého schodiště, oprava stěn lodžií, nátěr zábradlí, související
práce.
Firma – Stavoprojekta a.s.
Rozpočet – 4 804 644,- Kč
Stav – dokončeno, zkolaudováno
Kuřim, Popkova 1007 (14 b.j.) –
1.) zateplení pláště budovy, výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce střešního pláště se
zateplením, vyzdění části vestibulu, související práce.
2.) rekonstrukce elektroinstalace společných prostor + rozvodů NN
Firma – 1.) KONTEST s.r.o.
2.) Aleš Kašparec
Rozpočet – 1.) 2 609 000,- Kč
2.) 298 845,- Kč
Stav - dokončeno, zkolaudováno
Kuřim, Nádražní 1259 (60 b.j.) - zateplení pláště budovy, výměna oken a vchodových dveří,
okapový chodník, výměna zvonkového tabla.
Firma – KOPŘIVA s.r.o.
Rozpočet – 7 789 590,- Kč
Stav - dokončeno, zkolaudováno
Kuřim, U stadionu 939 – 940 (27 b.j.) –
1.) oprava 20 ks balkonů, výměna oken, oprava lodžií, zhotovení betonového chodníku
včetně izolace, montáž 21 ks sušáků na prádlo
2.) výměna vchodových dveří v provedení dřevo – dub.
Firma – 1.) KONTEST s.r.o.
2.) Truhlářství Martin Škranc
Rozpočet – 1.) 706 263,- Kč
2.) 80 704,- Kč
Stav – dokončeno, kolaudace se neprovádí, nebylo požadováno stavební povolení
Veverská Bítýška 581 (17 b.j.) –
1.) rekonstrukce střešního pláště se zateplením, zateplení pláště (štítů), nátěr fasády, výměna
zbylých výplní otvorů (oken, vchodových dveří)
2.) rekonstrukce elektroinstalace ve společných částech domu
3.) rekonstrukce osobního lanového výtahu
Firma -1.) KALAHA s.r.o.
2.) Aleš Kašparec
3.) VERTIK s.r.o.
Rozpočet – 1.) 1 499 279,- Kč
2.) 437 845,- Kč
3.) 726 000,- Kč
Stav – dokončeno, kolaudace se neprovádí, stavba řešena na „ohlášení“
Kuřim, Na Loučkách 1219 (40 b.j.) - Rekonstrukce osobního lanového výtahu.
Firma – Vertik s.r.o.
Rozpočet – 853 600,- Kč
Stav – dokončeno
Kuřim, U stadionu 951 – 954 (32 b.j.) - rekonstrukce střešního pláště se zateplením, výměna
oken ve společných prostorách.
Firma – KONTEST s.r.o.
Rozpočet – 1 253 210,- Kč
Stavba – střecha dokončena, předána
okna na chodbách dokončena, předána
sklepní okna všechna v reklamaci – nepřevzata
Ostatní práce dle stavebního povolení ze dne 12.7.2011 budou provedeny v roce 2012.
Velké investiční akce započaté v kalendářním roce 2012:
Kuřim, Na Loučkách 1220 (40 b.j.) - Rekonstrukce osobního lanového výtahu.
Firma – Vertik s.r.o.
Rozpočet – 704 760,- Kč
Stav - dokončeno
Veverská Bítýška 582 (17 b.j.) – Rekonstrukce střešního pláště se zateplením, výměna
zbývajících výplní otvorů
Firma – KONTEST s.r.o.
Rozpočet – 933 357,- Kč
Kuřim, Popkova 991-993 (28 b.j.) - zateplení obvodových stěn, výměna oken, balkonových
dveří, zhotovení nízké valbové střechy se zateplením, zateplení stropu nad suterénem,
výměna balkónových zábradlí, čidlové osvětlení chodeb, výměna zvonkových tabel.
Firma – KONTEST s.r.o.
Rozpočet – 4 721 863,- Kč
Změna termínu periodických výměn bytových vodoměrů
Dne 1.1.2012 nabývá účinnosti vyhláška č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška
nově sjednocuje termín ověřování bytových vodoměrů po 5ti letech, na rozdíl od
současných 4 let u teplé vody a 6 let u studené vody.
Stručný přehled cen komodit a energií
1/ vodné + stočné
dodavatel – Vodárenská akciová společnost, a.s. (lokalita: Tišnov, Předklášteří, Čebín,
Drásov)
rok 2011: vodné - 33,55 Kč/m³
stočné - 33,66 Kč/m³
rok 2012: vodné – 37,28 Kč/m³
stočné – 38,08 Kč/m³
dodavatel – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (lokalita: Kuřim, Česká)
rok 2011: vodné – 28,06 Kč/m³
stočné – 32,11 Kč/m³
rok 2012: vodné – 29,99 Kč/m³
stočné – 34,31 Kč/m³
dodavatel – Vodárenská svazek „Bítýšsko“ (lokalita: Veverská Bítýška)
rok 2011: vodné – 15,95 Kč/m³
stočné – 23,10 Kč/m³
rok 2012: vodné – 18,24 Kč/m³
stočné – 23,94 Kč/m³
2/ elektrická energie
dodavatel – E.ON Česká republika s.r.o.
sazba distribuce: D 01d (domácnosti)
rok 2011 – 5,27 Kč/kWh
rok 2012 – 5,16 Kč/ kWh
(produktová řada ElektřinaKlasik)
sazba distribuce: C 01d (společné prostory)
rok 2011 - 6,11 Kč/kWh
rok 2012 – 6,07 Kč/kWh
(produktová sazba StandardPower)
3/ zemní plyn
dodavatel – RWE-Jihomoravská plynárenská a.s.
tarif – „vařím“
rok 2011 – 18,76 Kč/m³ *
rok 2012 – 22,58 Kč/m³ *
tarif – „topím“ (domovní kotelny při ročním odběru nad cca 6 000 m³ plynu)
rok 2010 – 9,81 Kč/m³ *
rok 2011 – 11,29 Kč/m³ *
rok 2012 – 15,09 Kč/m³ *
* ceny jsou orientační a podle platného ceníku k 1.1. daného kalendářního roku
4/ tepelná energie
dodavatel – Teplo T s.r.o. (lokalita Tišnov)
rok 2010 – ø 568,49 Kč/GJ
rok 2011 – ø 634,53 Kč/GJ
dodavatel – ZT Blansko s.r.o. (lokalita Kuřim + Veverská Bítýška)
rok 2010 – ø 491,66 Kč/GJ
rok 2011 – ø 580,92 Kč/GJ
Poznámka: průměrná cena tepelné energie (palivo zemní plyn) v ČR dle statistiky
Energetického regulačního úřadu v roce 2010 činila:
- z domovní předávací stanice (varianta Tišnov) – 580,40 Kč/GJ
- z domovní kotelny (varianta Kuřim + Vev. Bítýška – 515,89 Kč/GJ
Statistika za rok 2011 není doposud k dispozici.
Veškeré výše uvedené ceny jsou s DPH.
Upozornění
Společnost SITA CZ a.s., Divize Jih zrušila od 1. 4. 2012 provoz Tišnov a ukončila
i provoz sběrného dvora odpadů v Tišnově. Veškeré činnosti zajišťované provozem Tišnov,
to znamená odvoz nádob na domovní odpad (kontejnery, popelnice) je zajištěn z provozů
v Brně a Boskovicích.
Pro zajištění odvozu směsného domovního odpadu při úklidu společných částí domu
(kočárkárny, sklepy, úklid okolí domu apod.) se obraťte na technický úsek SBD Květnice
nebo přímo na obchodního zástupce fy SITA CZ a.s. p. Milana Chlupa - tel. 606 685 515,
email: [email protected]
Chaloupka Milan
technický úsek
V Tišnově dne 25.4.2012
Stanislav M r k o s v.r.
předseda družstva
Download

pdf 488 KB - SBD Květnice