Program 9. duben 2013
1540 - 1600
Experimentální potvrzení anoxické akumulace
fosforečnanů a DEPHANOX proces
Generální sponzor semináře
Dr. Ing. Radovan Šorm
0800 - 0900
0900 - 0920
Prezence
Zahájení
1600 - 1620
Legislativa ve vodním hospodářství
(předsedá Ing. Milan Lánský, Ph.D.)
16 - 16
Metoda in-situ bioaugmentace nitrifikace a její
aplikace na aktivačních ČOV v České republice
Dr. Ing. Libor Novák
0920 - 1000
Nová legislativa v oblasti ochrany vod
- pohled státní správy
20
40
Zavedení techniky identifikace důležitých
mikroorganismů aktivovaných kalů pomocí
fluorescenčních hybridizačních metod v ČR
Ing. Andrea Benáková, Ph.D., Ing. Hana Stryjová
1640 - 1700
Diskuse, závěr prvního dne
19 - 02
Společenský večer s ochutnávkou vín, repr. hudba
Hlavní sponzor semináře
RNDr. Viktor Kliment - MŽP
30
1000 - 1040
Nová legislativa v oblasti ochrany vod, ovzduší a kalů
- pohled provozovatele
00
Program 10. duben 2013
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D. - Veolia Voda ČR Praha
10 - 11
40
20
Úskalí legislativy ochrany životního prostředí
pro provozovatele vodních děl pohledem dlouholetého
pracovníka státní správy v této oblasti
Provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV, nové
technologie I. (předsedá Ing. Martin Pečenka, PhD.)
JUDr. Ing. Emil Rudolf - Hradec Králové
1120 - 1200
ČOV České Budějovice - monitoring drog a léčiv
v odpadních vodách
0900 - 0930
Ing. Jiří Lipold, Ing. Jiří Stara - ČEVAK a.s.
1200 - 1230
1230 - 1330
0930 - 1000
1330 - 1400
1400 - 1430
1000 - 1030
1030 - 1045
ČOV Liberec - stávající stav a jeho řešení
Zhodnotenie energetickej náročnosti procesu čistenia
odpadových vod na slovenských komunálnych ČOV
15 - 15
15
Přestávka
Zkušenosti se zavedením systému WTOS
na intenzifikované ČOV Plzeň
Přestávka
Organizační
garant
Provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV,
nové technologie II. (předsedá Ing. Iveta Žabková)
1045 - 1110
Doc. Ing. Igor Bodík, Prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D. - OEI FCHPT STU Bratislava
00
ČOV Nový Bor - prodloužení zkušebního provozu
Ing. Josef Máca, Zbyňek Bejvl, Milan Rataj - Vodárna Plzeň, a.s.,
Ing. Miroslav Kollár, Hach Lange s.r.o. - Bratislava
Ing. Markéta Dvořáková, Ing. Pavel Matuška - Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s.
1430 - 1500
Mediální sponzor semináře
Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Deamonifikace kalové vody - praktická aplikace
technologie AnitaMox na ÚČOV Praha
Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., Tomáš Láska - Veolia
Voda ČR Praha
Optimalizace provozu ČOV Hořovice pomocí
matematického modelování
Ing. Martin Fiala, Ph.D. - Středočeské vodárny a.s., Mgr. Jiří Paul - VAK
Beroun, Ing. Radek Vojtěchovský, Prof. Ing. Jiří Wanner, Dr.Sc. - VŠCHT Praha
Prezentace odborných partnerů semináře
Oběd
Inovativní přístupy v čištění odpadních vod
(předsedá Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.)
Odborný partner semináře
Provozní zkušenosti s mícháním vyhnívacích nádrží
ČOV Bystřany systémem ROTAMIX
Ing. Zdeněk Šunka
technický ředitel VHOS, a.s.
Telefon: 606 650 723
Ing. Vladimír Langer
člen výboru CzWA
Telefon: 602 356 504
Odborný
garant
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
člen výboru CzWA, VŠCHT Praha
Ing. Marcel Gómez - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
1110 - 1135
Centrální dispečink jako nástroj na zvýšení provozní
bezpečnosti kanalizačních sítí
Organizační
pracovník
Ing. Milan Lindovský, Ing. Jiří Kašparec - VAE CONTROLS Ostrava
Vybrané projekty řešené skupinou prof. Wannera
na VŠCHT Praha - Sekce při příležitosti 60. narozenin
dlouholetého odborného garanta semináře
(předsedá Prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D.)
1135 - 1200
1515 - 1520
Úvodní slovo moderátora sekce
1200 - 1215
1520 - 1540
Selekce vláknitých a nevláknitých mikroorganismů
aktivovaných kalů, identifikace do morfotypů
a národní přehled vláknitých mikroorganismů
Optimalizácia procesov riadenia ČOV Senica
M. Kollár - Hach Lange, s.r.o., M. Kapusta - Siprin,s.r.o.,
V. Kvassay - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
M. Gáborík - Siemens, s.r.o.
Sušení čistírenských kalů
Poznámka
Seminář je zařazen do odborného
vzdělávání ČKAIT - 2 body.
Prezentace
firem
V rámci semináře se uskuteční v přilehlých
prostorách přednáškového sálu prezentace
předních firem působících v oboru stokování
a čištění odpadních vod.
Ing. Jan Ševčík - HUBER CS s.r.o., Brno
1215 - 1230
Modernizace ČOV Moravská Třebová
Ing. Blažena Kolaříková - VHOS, a.s., Moravská Třebová
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
12 - 12
1245 - 1400
30
45
Diskuse, závěr
Exkurze na ČOV Moravská Třebová - Linhartice
Jana Novotná
VHOS, a.s.
Telefon: 461 357 111
Fax: 461 357 190
E-mail: [email protected]
Download

Generální sponzor semináře Hlavní sponzor semináře