Organizační pokyny
Termín konání: 8. - 9. 4. 2014
směr Lanškroun
2
3
Termín přihlášení, adresa pořadatele:
Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete a uhraďte
nejpozději do 21. 3. 2014 na adresu:
VHOS, a.s., Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 48172901, DIČ: CZ48172901
telefon: 461 357 111, fax: 461 357 190
e-mail: [email protected]
Program a přihláška jsou k dispozici i na www.vhos.cz
nebo www.czwa.cz.
Účastnický poplatek:
celkem 3.509,- Kč (základ 2.900,- Kč bez DPH)
u členů CzWA a AČE SR 3.146,- Kč (základ 2.600,- Kč bez DPH)
Moravská Třebová
4
Místo konání: závodní jídelna Hedva a.s.
Lanškrounská 31, Moravská Třebová, kongresový sál, 1. patro
GPS: 49°45'46.882"N, 16°39'51.891"E
Termín zaplacení: do 21. 3. 2014
Platbu poukažte na č. účtu 1142004482/5500, VS 96090015,
pro zahraniční účastníky tvar SWIFT.RZBCCZPPXXX,
IBAN: CZ0655000000001142004482
Cena zahrnuje náklady na organizaci, sborník, občerstvení,
oběd, večerní pohoštění. Datum uskutečnění plnění je datum
vystavení daňového dokladu. Daňový doklad zašleme poštou.
Upozornění:
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude zaslán pouze sborník
nebo je možné vyslat náhradníka. Změna programu vyhrazena.
5
Sborník: cena sborníku činí 450,- Kč bez DPH
K ceně sborníku zaslaného na dobírku bude účtováno DPH a poštovné.
V objednávce uveďte přesnou adresu, na kterou bude dobírka zaslána.
směr Mohelnice
směr Svitavy
6
směr Letovice
LEGENDA:
1 - parkoviště v areálu VHOS, a.s.
2 - nádraží ČD
3 - jídelna HEDVA (místo konání semináře)
4 - městské muzeum
5 - Náměstí T. G. Masaryka
6 - kruhový objezd u čerpací stanice OMV
Ubytování:
Pro zájemce pořadatel zabezpečí ubytování v hotelu
nebo penzionu na 7. 4. a 8. 4. 2014. Ubytování hradí každý
účastník přímo na místě včetně storno poplatků.
Ubytování v cenové relaci cca 600 - 1.000,- Kč osoba/noc.
Pro omezené možnosti ubytování v Moravské Třebové bude
část noclehů zajištěna v hotelech ve Svitavách, Jevíčku,
Litomyšli, pořadatel zajistí dopravu.
foto: Petra Zápecová
19. ročník
odborného semináře
8. - 9. 4. 2014
Moravská Třebová
Memoriál
Ing. Jakuba S. Čecha, CSc.
NOVÉ METODY
A POSTUPY PŘI
PROVOZOVÁNÍ
ČISTÍREN
ODPADNÍCH
VOD
Pořadatelé:
VHOS, a.s. Moravská Třebová,
Asociace pro vodu ČR - CzWA,
Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod
www.czwa.cz
www.vhos.cz
15 45 - 1615
Program 8. duben 2014
08 00 - 09 00
Prezence
09 - 09
Zahájení
00
20
Legislativa ve vodním hospodářství
(předsedá Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.)
0920 - 10 00
1615 - 16 45
16 45 - 1700
Diskuse, závěr prvního dne
1930 - 02 00
Společenský večer s ochutnávkou vín, repro hudba
Stávající i připravované práce na legislativě
v oblasti ochrany vod
JUDr. Ing. Emil Rudolf, Hradec Králové
11 - 12
20
00
Provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV,
nové technologie I. (předsedá Ing. Martin Fiala, Ph.D.)
09 00 - 0930
Příklady dopadů útlumu produkce průmyslových
odpadních vod na provoz městských ČOV
0930 - 10 00
12 00 - 1230
Prezentace sponzorů semináře
1230 - 1330
Oběd
10 00 - 10 30
Inovativní přístupy v čištění odpadních vod I.
(předsedá Prof. Ing. Miloslav Drtil, Ph.D.)
10 - 10
Dr. Ing. Libor Novák, Aqua-Contact Praha v.o.s.,
Ing. Marta Urbánková, Ing. Petr Schinneck, Ing. Robert Váňa,
Moravská Vodárenská, a.s. Olomouc
14 30 - 15 00
Nastavení provozního režimu „obojetných“
nitrifikačních nádrží
Ing. Kamila Šuraňová, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
Ing. Leona Zhánělová, Elektrárna Dětmarovice, a.s.
15 00 - 1515
45
15 - 15
15
45
Cesty optimalizace odvodňování čistírenských kalů
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. Vladimír Todt, Ing. Luděk Pospěch,
M. Páleníček
Mediální sponzor semináře
Vliv účinnosti mechanického předčištění
na aktivační proces
Přestávka
Provozní zkušenosti, novinky z provozů ČOV,
nové technologie II. (předsedá Ing. Milan Lánský, PhD.)
10 45 - 1110
Organizační
garant
Vývoj a testování poloprovozní flotační jednotky
1110 - 1135
Kanalizační systém Svitavy
(rizika a možnosti provozování)
Odborný
garant
Ing. Milan Lindovský, Ing. Jiří Kašparec, VAE CONTROLS Ostrava
Jaromír Hurych, Svitavská Vodárenská, s.r.o.
1135 - 12 00
12 00 - 1215
Technologická linka pásového sušení kalů
Poznámka
Ing. Jan Ševčík , HUBER CS s.r.o. Brno
1215 - 1230
Diskuse, závěr
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
člen výboru CzWA, VŠCHT Praha
Ing. Vladimír Langer
člen výboru CzWA
Telefon: 602 356 504
Optimalizace ČOV Tuhaň
Ing. Martin Fiala, Ph.D., Zdeněk Nedvěd, Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D.,
Středočeské Vodárny a.s.
Ing. Zdeněk Šunka
technický ředitel VHOS, a.s.
Telefon: 606 650 723
Jana Novotná
VHOS, a.s.
Telefon: 461 357 111
Fax: 461 357 190
E-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., Ing. Jan Kundrátek, Petr Strnadel,
Ing. Helena Chládková, Ing. Pavel Novotný, RNDr. Milan Sedlář, CSc.,
Ing. Lucie Houdková, Ph.D., Kunst spol. s r.o., Sigmainvest s.r.o.,
Sigma Výzkumný a vývojový ústav s.r.o., Vysoké učení technické
v Brně, Ústav procesního a ekologického inženýrství
Přestávka
Inovativní přístupy v čištění odpadních vod II.
(předsedá Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.)
Nový přístup k energetickému benchmarkingu ČOV
Ing. Ondřej Škorvan, Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.
30
Nefakturovaná odpadní voda - praktické zkušenosti
ČOV Olomouc - 10 let zkušeností s optimalizací
biologického odstraňování N a P
Zkušenosti ze sledování vlivu enzymatických
přípravků na funkci a provoz malých biologických
čistíren odpadních vod
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D., Mgr. Jiří Paul, Ing. Václav Kloboučník
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., Ing. Milan Lánský, Ph.D.
14 00 - 14 30
Odborní partneři semináře
Ing. Martina Beránková, Ing. Václav Šťastný, Vlastimil Marek,
VÚV TGM Praha
Ing. Jiří Lipold, Ing. Jiří Stara, Ing. Hana Bicanová, Ing. Renáta Havlová,
ČEVAK a.s.
1330 - 14 00
Hlavní sponzoři semináře
Program 9. duben 2014
Vývoj v technologii čištění a opětovného využívání
odpad. vod a potřebné změny českého vodního práva
Novinky v legislativě ochrany životního prostředí
2013/2014 a provozovatelé vodovodů a kanalizací (ČOV)
Kontinuální termická hydrolýza Exelys
- příklad ČOV Lille les Marquettes
Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. Vladimír Todt,
Ing. Radka Rosenbergová
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha
10 40 - 1120
Generální sponzor semináře
Ing. Václav Hošek, Ing. Pavel Král, Ph.D.,
Královohradecká provozní, a.s.
Ing. Evžen Zavadil, MŽP Praha
10 00 - 10 40
Rekonstrukce kalového hospodářství
ČOV Hradec Králové - odtah primárního kalu
Prezentace
firem
Seminář je zařazen do odborného
vzdělávání ČKAIT - 2 body.
V rámci semináře se uskuteční v přilehlých
prostorách přednáškového sálu prezentace
předních firem působících v oboru stokování
a čištění odpadních vod.
Download

Moravská Třebová - Energie AG Oberösterreich