Lepidlo na koberce WB-965
Verze 2
8.2008
rev.: 1.2010
TECHNICKÝ LIST
Lepidlo na koberce WB-965
Lepidlo na koberce WB-965 je technologicky inovované lepidlo, které je
charakteristické snadnou aplikací, vysokou počáteční vazbou a vysokou sílou po vytvrzení.
WB-965 je okamžitě použitelné, bez obsahu organických rozpouštědel. Lepidlo je vhodné pro
lepení koberců (s textilním, tkaným a velurovým podkladem), textilních podlahových krytin,
koberců s plstěným podkladem, stejně tak jako podlahové krytiny z PVC s textilním
podkladem v interiérech budov. Navíc je lepidlo vhodné pro lepení korku a skelné vaty ke
všem savým stavebním podkladům. Lepidlo má vynikající přilnavost k běžně savým
podkladům jako jsou: beton, anhydrit, cementové a anhydritové stěrky, dřevotřískové desky,
dřevo apod.
VÝHODY
•
Bez obsahu rozpouštědel
•
Vysoká počáteční vazba
•
Vhodné pro šamponování krytin
•
Snese zatížení od kolečkových židlí
•
Snadná aplikace - nanášení
•
Vhodné pro podlahy s podlahovým vytápěním
•
Pružný spoj
TYPICKÉ POUŽITÍ
- Lepení koberců s textilním podkladem,
- Tkané koberce, vyšívané koberce a koberce z přírodních vláken
- Všech druhů materiálů na zakončení podlahových krytin a soklů jako korek,
skelná vata, polystyrenové desky ke všem savým materiálům ve stavebnictví.
TECHNICKÁ DATA
Složení:
Barva:
Hustota:
Aplikační teplota:
Otevřený čas schnutí:
Pracovní čas:
Pochozí:
Čas úplného vytvrzení:
Spotřeba:
vodní disperze akrylátových ko-polymerů
světle béžová
1,45 kg/l
+15ºC to +35ºC
cca. 10 min. – dle savosti podkladu a rubu krytiny
do 20 min. (při +20oC)
po 24 hodinách
72h
0,3 kg/m2 (stěrka A2)
0,4 - 0,5 kg/m² (stěrka B1, B2)
do +50oC – po vytvrzení
Teplotní odolnost (podl. vyt.)
Maximální vlhkost podkladu:
• Cementové substráty - do 2%
• Anhydrytové a sádrové substráty- do 0,5%
• Optimální obsah vlhkosti – od 1,5% do 1,7%
Minimální pevnost substrátu dle Schmidtova kladiva: >25 Mpa
Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02
Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: [email protected] www.artelit.cz
Lepidlo na koberce WB-965
Verze 2
8.2008
rev.: 1.2010
Optimální vzdušná vlhkost v místnosti: do 70%, optimum 65 %
ZPŮSOB POUŽITÍ
Příprava – Podklad: opravit všechny praskliny a trhliny, pak nechat podklad vyschnout a
odstranit prach.
Během aplikace a schnutí lepidla musí být podlahové topení vypnuto.
Lepidlo před aplikací promíchat. Lepidlo a lepený materiál nechat 24 hodin před aplikací v
místnosti, kde budou aplikovány.
Aplikace –Lepidlo důkladně promíchat před aplikací. Při použití primeru (Artelit WB-220,
resp. WB-291), nechat primer zaschnout a následně lepidlo rovnoměrně nanést stěrkou B1,
A1 nebo A2. Po 10 minutách položit koberec a pevně přitlačit k podkladu za účelem
rozprostření lepidla po celém podkladu. Pro jednotlivou aplikaci nepoužívejte více lepidla než
které může být zakryto kobercem během 20 min. Po 30-40 minutách vyhladit koberec
hladícím válcem pro dosažení rovnoměrné přilnavosti celého koberce. Krytina by neměla být
užívána 1 den po aplikaci. Během této doby krytinu nezatěžovat a chránit ji před vlhkostí.
Vytvrzený spoj je elastický a je odolný vůči vlhkosti a stárnutí.
Čištění – Nevytvrzené lepidlo může být čištěno vodou.
Poznámky – Zamezit kontaktu s vodou dokud není lepidlo úplně vytvrzené. V případě lepení
neuvedených materiálů doporučujeme vždy provést zkoušku – test přilnavosti.
LOGISTICKÉ INFORMACE
Obsah
Balení
5 kg
10 kg
20 kg
Kbelík
Kbelík
Kbelík
Množství na
EURO paletě
120
44
33
Záruční doba je 6 měsíců od data výroby, pokud je lepidlo skladováno v originálním,
neotevřeném obalu. Skladovat při teplotě od +5oC do +30oC. Chránit před mrazem.
Přepravní informace
Silniční: ADR/RID (přechod
hranice):
Bez omezení
Lodní: IMDG: Letecká: ICAO-TI a IATABez omezení DGR:
Bez omezení
UN číslo:
Bez čísla
BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE:
Dodržujte běžná hygienická opatření. Podrobnější informace v bezpečnostním listu, který je k
dispozici na vyžádání v Seleně Bohemia s.r.o.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možné,
ukažte toto označení).
Recyklace podle platných ustanoveních.
Likvidace odpadů: Zbytky výrobků a prázdné kartuše musí být zlikvidovány s podle platných právních úprav.
Pro malospotřebitele: Obal znečištěný výrobkem, odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.
Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků
samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je
výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti,
které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky
vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být
chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.
Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02
Tel: +420 416 837 387, Fax: +420 416 837 401, e-mail: [email protected] www.artelit.cz
Download

TDS A0016 WB-965 Lepidlo na koberce