CZ
Povrchy
Technické informace pro:
• Gumové povrchy
• PU & PVC povrchy
• Porézní povrchy
• Speciální povrchy
1
ada povrch a struktur Ammeraal Beltech Mimo ádné mechanické a chemické
vlastnosti, spole
se speciálními
zahrnuje více než 60 druh povrch
metodami
zaru
ují
vysoký
výkon a
rozd lených do 4 produktových skupin:
umož ují p izp sobit eb e pro
• guma
specifické aplikace.
• PU & PVC
• porézní
Krycí materiály mohou být spojeny
• speciální povrchy
prakticky s jakýmkoliv pr myslovým
emenem jako jsou:
Z této nabídky mohou být zvoleny r zné
• Timing Belts, PU & rubber
materiály:
• Rapplon Flat Belts
• od velmi m kkých po velmi tvrdé
• Conveyor Belts, synthetic & rubber
• textilní, plst né, porézní nebo pevné
• Endless Woven Fabric Belts
složení
• Poly-V belts, PU & rubber
• Materiály s extrémn vysokou nebo
• V-belts, PU & rubber
naopak nízkou p ilnavostí
• Materiály s potraviná ským atestem,
etn antimikrobakteriálních
• Materiály vysoce odolné chemikáliím,
tuk m a olej m
• Materiály s výbornou odolností proti
opot ebení
Obsah
Technické informace ................................................. 2
Gumové povrchy .......................................................... 3
PU & PVC povrchy ......................................................
4
Porézní povrchy ......................................................... 5
Speciální povrchy ..........................................................
6
2
Povrchy: Obecný p ehled
Spojovací metody
• V závislosti na vybrané kombinaci
materiál nabízíme r zné techniky nanesení
povrchové vrstvy na emen.
• Metody od jednoduchého nalepení po
speciální odlévací postupy.
• V závislosti na typu povrchu mohou být
tyto naneseny se spojem, nebo naopak bez
spoje.
• Pro více informací kontaktujte spole nost
Ammeraal Beltech.
Barvy
Pr
ry emenic
• Mohou být zm ny bez p edchozího
• Minimální pr
r emenice m že být
upozorn ní.
vypo ítán pomocí „faktoru povrchu“ podle
• N které barvy na požádání.
tabulky povrch .
• Síla materiálu x faktor povrchu =
Chemická odolnost
min. pr
r emenice pro hotový emen
• Údaje v tabulkách ”odolnost v i tuk m a
• V podstat platí, že ím menší emenice,
olej m“ jsou normativního charakteru.
tím musí být menší tlouš ka povrchu.
• V tší ohebnosti m že být dosaženo p ným • Koncentrace a teplota chemikálií má velký vliv
na chemickou odolnost použitých materiál .
na ezáním povrchu.
• Pro více informací kontaktujte spole nost
Poznámka: minimální pr
r emenic pro emen
Ammeraal Beltech.
s povrchem musí být minimáln stejný nebo v tší než
pro samotný podkladový emen. Pro více informací
Další
kontaktujte odborníky ze spole nosti Ammeraal Beltech.
informace
Další úpravy
• N které povrchy mají výborné „nelepivé“
• Broušení povrchu tak, aby byl rovný a m l
konstantní tlouš ku.
vlastnosti.
Teplotní rozsah
• Obráb ní, nap íklad drážky, jak podélné tak
• Velmi asto jsou požadovány povrchy odolné
• Maximální kontaktní teplota viz. tabulka
né.
i pro íznutí, abrazi a opot ebení.
( krátkodob +100° C )
• D rování vodním paprskem, vrtáním nebo
• Zvlášt u emen používaných
• Minimální kontaktní teplota je:
v elektropr myslu by m lo být zváženo použití
vyražením.
-10° C pro všechny materiály, avšak je t eba
emene s antistatikou.
• Kombinace povrch , nap . m kký porézní
brát ohled na to, že p i nižších teplotách se
• Antibakteriální povrchy pro použití v r zných
materiál potažený materiálem odolným proti
mohou vlastnosti materiál m nit. Pro více
abrazi.
potraviná ských odv tvích.
informací kontaktujte odborníky
• ezání na míru tak, aby bylo dosaženo
• Vakuové emeny vyžadují použití speciálních
z Ammeraal Beltech.
požadovaných rozm
a net epily se okraje
povrch a zpracování tak, aby se daly vyrobit
•
Rozsah použitelných teplot ur ují použitý otvory, drážky a vodící drážky na zubové stran .
emene.
• Možnost vylisování struktur pro zlepšení povrch, podkladový emen a zp sob nanesení. • R zné stupn tvrdosti nap materiály.
ilnavosti.
Koeficient t ení
• Veškeré uvedené možnosti zpracování
•
V tabulce je uvedena p ibližná hodnota v i
mohou být vyrobeny p esn dle dodané
oceli.
technické dokumentace.
• Zp sob zpracování emene m že koeficient
ení snížit, nebo naopak zvýšit.
• Pro více informací kontaktujte Ammeraal
Beltech.
3
Gumové povrchy
01
NRS 035 žlutá
írodní pryž, výborná p ilnavost
a dobrá odolnost v i abrazi
07
02
NRS 040 ervená
írodní pryž, velmi dobrá p ilnavost,
dobrá odolnost v i abrazi
a opot ebení.
08
03
NRS 040 bílá FG
írodní pryž, velmi dobrá p ilnavost,
dobrá odolnost v i abrazi a opot ebení,
potraviná ský atest
09
04
NRS 040 béžová
írodní pryž, velmi dobrá p ilnavost,
výborná pro další opracování, nap . drážky,
vysoká odolnost v i abrazi a opot ebení
10
05
NRS 060 ervená
írodní pryž, vysoká odolnost v i abrazi,
opot ebení a pr ezu
11
NRS 070 fialová
írodní pryž, výborná odolnost v i
abrazi, vysoká odolnost v i pr ezu a
opot ebení
06
PBS 060 bílá FG
Nitrilová pryž, odolná v i olej m a
tuk m, potraviná ský atest
NTS 060 erná
Nitrilová pryž, velmi dobrá p ilnavost,
odolnost v i abrazi p i vysokých teplotách,
odolná v i olej m a tuk m
NTS 070 zelená
Nitrilová pryž, odolná v i olej m a tuk m,
dobrá p ilnavost, jemná textilní struktura,
dobrá odolnost v i abrazi a opot ebení
CXS 065 C37 modrá
Nitrilová pryž, velmi dobrá odolnost v i
abrazi a opot ebení, odolná proti olej m a
tuk m, struktura C37 superp ilnavost
SRS 040 C37 žlutohn dá
Syntetická pryž, velmi dobrá odolnost v i abrazi
a opot ebení, citlivá p ilnavost, struktura C37
superp ilnavost
SRS 040 P19 bílá
Syntetická pryž, dobrá odolnost v i abrazi a
opot ebení, dobrá p ilnavost, struktura
P19 s výstupky
13
01 NRS 035 žlutá
írodní pryž
35
990
02 NRS 040 ervená
írodní pryž
40
980
žlutá
ervená
d thickness
Standar
[ mm ]
Pulley factor
Food grade
Coef f. of friction
Oil and fat
resistance
Max. contact
temperatur e [ ° C ]
Color
Density [ kg / m ]
Har dness [ ° ShA ]
Material
Pictur e no.
Type
Covering Materials: Rubber - technical information
+65
nízká
1.2
ne
13
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30
+70
nízká
1.0
ne
15
1.6, 2.4, 3.2, 5, 6, 8, 10, 12, 15
03 NRS 040 bílá FG
írodní pryž
40
1000
bílá
+70
limitovaná 1.0
ano
15
2, 3, 5, 6, 8, 10
04 NRS 040 béžová
syntetická pryž
40
1000
béžová
+70
nízká
1.1
ne
15
4, 6, 8, 10, 12, 15
ervená
+75
nízká
0.9
ne
17
3, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 25
+75
limitovaná 0.6
ne
20
3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
05 NRS 060 ervená
írodní pryž
60
1100
06 NRS 070 fialová
írodní pryž
70
1130
fialová
bílá
07 PBS 060 bílá FG
nitrilová pryž
60
1300
08 NTS 060 erná
nitrilová pryž
60
1300
+80
dobrá
0.8
ano
18
3, 4, 5, 6, 8, 10
erná
+110
dobrá
0.7
ne
18
4, 6, 8, 10, 12
09 NTS 070 zelená
nitrilová pryž
70
1200
zelená
+100
dobrá
0.7
ne
25
1, 2
10 CXS 065 C37 modrá
nitrilová pryž
65
750
modrá
+120
výborná
0.9
ne
20
4.3
11 SRS 040 C37 okrová
syntetická pryž
okrová
limited
1.0
ne
15
4.3
výborná
0.7
ne
20
4.3
limitovaná
-
ne
20
2
40
800
12 NTS 050 C37 ervená nitrilová pryž
50
1200
13 SRS 040 N19 bílá
40
1700
syntetická pryž
ervená
bílá
+80
+120
+80
4
PU & PVC povrchy
14
PUS 060 modrá
Polyuretan, výborná p ilnavost, flexibilní,
velmi odolný, možnost vytla ování
21
PUS 080/BS bílá
Polyuretan, výborná odolnost v i
pr ezu a opot ebení, dobrá odolnost
i olej m a chemikáliím
15
PUS 080 transparent FG
Polyuretan, výborná p ilnavost,
odolný abrazi, opot ebení a pr ezu
22
PVS 030 P6 zelená
PVC, dobrá chemická odolnost, výborná
ilnavost, struktura P6, superp ilnavost
17
PUS 085 modrá AM FG
Polyuretan, dobrá odolnost v i abrazi,
výborná odolnost v i tuk m a olej m,
antibakteriální
23
PVS 032 erná AS FR
PVC, výborná p ilnavost, antistatický,
ohnivzdorný
18
PUS 085 A16 modrá AM FG
Polyuretan, dobrá odolnost v i abrazi,
výborná odolnost v i tuk m a olej m,
antibakteriální, struktura A16
24
PVS 035 modrá
PVC, výborná p ilnavost, limitovaná odolnost
i olej m a tuk m
19
PUS 085 A5 modrá FG
Polyuretan, dobrá odolnost v i abrazi,
výborná odolnost v i tuk m a olej m,
antibakteriální, struktura A5
25
PVS 065 P27 bílá FG
PVC, dobrá odolnost v i olej m a tuk m,
dobrá chemická odolnost, struktura P27
rybí kost
28
20
PVS 065 P13 bílá
PVC, dobrá odolnost v i olej m a tuk m,
dobrá chemická odolnost, struktura P13
PUS 092 bílá
Polyuretan, výborná odolnost v i abrazi,
výborná odolnost v i tuk m a olej m
Har dness [ ° ShA ]
Density [ kg / m ]
Color
Max. contact
temperatur e [ ° C ]
Oil and fat
resistance
Coef f. of friction
Food grade
Pulley factor
PUS 060
Polyuretan
60
1150
modrá, erná
+80
dobrá
0.9
ne
25
PUS 080 transparent FG
Polyuretan
80
1110
transparentní
+80
dobrá
0.8
ano
30
1, 2, 3, 4
16
PUS 085 bílá FG
TPU Ropanyl
85
1230
bílá
+90
výborná
0.6
ano
30
2
1.5
Standar
[ mm ]
Material
14
15
Pictur e no.
Type
d thickness
Covering Materials: PU & PVC - technical information
2.5
17
PUS 085 modrá AM FG
TPU Ropanyl
85
1230
modrá
+90
výborná
0.6
ano
30
18
PUS 085 A16 modrá AM FG
TPU Ropanyl
85
860
modrá
+90
výborná
na
ano
20
2.5
19
PUS 085 A5 modrá FG
TPU Ropanyl
85
950
modrá
+90
výborná
na
ano
20
3.5
20
PUS 092 bílá
Polyuretan
92
1300
bílá
+80
výborná
0.6
ne
30
2, 3
21
PUS 080/BS bílá
PU Ropan BS
80
1000
bílá
+80
dobrá
0.4
ne
25
2, 3, 4
22
PVS 030 P6
PVC Flexam
30
780
23
PVS 032 erná AS FR
PVC Flexam
32
1150
modrá, zelená
erná
+90
limitovaná
0.9
ne
15
4
+90
limitovaná
1.1
ne
20
2
24
PVS 035 modrá
PVC Flexam
35
1390
25
PVS 065 P27 bílá FG
PVC Nonex
65
660
modrá
+90
limitovaná
1.1
ne
20
1, 2, 3
bílá
+90
dobrá
na
ano
18
4
26
PVS 065 FG
PVC Nonex
65
1330
modrá, bílá
+90
dobrá
0.7
ano
25
2, 3, 4
27
PVS 065 modrá AM FG
PVC Nonex
65
1330
modrá
+90
dobrá
0.7
ano
25
1.5
28
PVS 065 P13 bílá
PVC Nonex
65
750
bílá
+90
dobrá
na
ano
18
4
5
Porézní povrchy
29
NRS 160 šedá
írodní pryž, porézní, velice
pružná a elastická, stla itelná
35
FBS 160 modrá
Mikroporézní neoprenová pryž potažená
textilií, velice nízká adheze
30
NRS 200 erná
írodní pryž, porézní, dobrá
ilnavost, vysoká odolnost a
elasticita, stla itelná
36
PUS 220 modrá
Polyuretan, nízká hustota,
tém mikroporézní, dobrá odolnost
i olej m a tuk m
31
NRS 250 oranžová
írodní pryž, porézní, nezanechává
stopy, vysoká odolnost a elasticita
37
PUS 300 zelená
Polyuretan, st ední hustota,
tém mikroporézní, dobrá odolnost
i abrazi
32
38
NRS 270 zelená
írodní pryž, porézní, dobrá p ilnavost,
nezanechává stopy, dobrá odolnost
NES 330 erná
Neoprenová pryž, mikroporézní, výborná
ilnavost, dobrá odolnost v i olej m a
chemikáliím
33
NES 675 erná
Neoprenová pryž, mikroporézní, výborná
ilnavost, pomalejší stárnutí, odolný
stla ení
34
PUS 400 hn dá
Polyuretan, vysoká hustota,
mikroporézní, vysoká odolnost v i
opot ebení
39
PUS 400 béžová
Polyuretan, vysoká hustota, mikroporézní,
vysoká odolnost v i opot ebení
40
PUS 600 žlutá
Polyuretan, velmi vysoká hustota,
mikroporézní, dobrá odolnost v i
abrazi a opot ebení
d thickness
Standar
[ mm ]
Pulley factor
Food grade
Coef f. of friction
Oil and fat
resistance
Max. contact
temperatur e [ ° C ]
Color
Density [ kg / m ]
Har dness [ ° ShA ]
Material
Pictur e no.
Type
Covering Materials: Cellular - technical information
29 NRS 160
pórovitá p írodní pryž
-
160 oranžová, šedá
+65
nízká
1.0
ne
6
5, 10, 15, 20, 25, 30
30 NRS 200
pórovitá p írodní pryž
-
200 oranžová, erná
+65
nízká
1.0
ne
6
3, 5, 8, 10,15,
31 NRS 250 oranžová pórovitá p írodní pryž
-
250 oranžová
+65
nízká
1.0
ne
8
5, 10, 15, 20, 25, 30
32
-
270 zelená
+65
nízká
1.0
ne
8
5, 10, 15
NRS 270 zelená
pórovitá p írodní pryž
33
NES 330 erná
pórovitá p írodní pryž
-
330 erná
+85
dobrá
1.3
ne
10
5.5, 7, 10.5, 13, 30
34
NES 675 erná
pórovitá p írodní pryž
-
675 erná
+100
dobrá
0.9
ne
12
5.5, 7, 10.5, 14, 22
35 FBS 160 modrá
textilií potažený porézní polyuretan
-
160 modrá
+70
dobrá
0.3
ne
15
3, 6
36 PUS 220 modrá
porézní polyuretan
-
220 modrá
+70
dobrá
0.5
ne
12
5, 7, 11, 12, 14, 25
37
PUS 300 zelená
porézní polyuretan
-
300 zelená
+70
dobrá
0.5
ne
14
4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 25
38
PUS 400 hn dá
porézní polyuretan
-
400 hn dá
+70
dobrá
0.5
ne
15
3, 5, 11, 12, 14, 25
39
PUS 400 béžová
porézní polyuretan
-
400 béžová
+80
dobrá
0.3
ne
16
1, 2, 3, 4, 5, 6
mikroporézní polyuretan
50
600 žlutá
+70
výborná
0.4
ne
20
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
40 PUS 600 žlutá
6
Speciální povrchy
41
47
PRS 060 modrá
Technopolymer, dobrá p ilnavost a odolnost
i abrazi, možno jemn vytla ovat, bez
silikonu, dobrá flexibilita p i nízkých teplotách
SLS 060 modrá
Silikonová guma, dobrá odolnost v i
abrazi a opot ebení, nelepivý povrch
42
CLS 999 šedá
Chromová k že, vysoká odolnost v i abrazi,
st ední p ilnavost, vhodný do zaolejovaného i
jinak mastného prost edí
48
SLC 030 modrá FG
Silam silikonová guma, odolnost proti
protržení, výborná p ilnavost, nelepivý
povrch, potraviná ský atest
43
NPS 055 hn dá
Vpichovaná polyesterová pls , nízká
ilnavost, velice dobrá odolnost v i abrazi a
opot ebení
49
KFS 999 žlutá
Aramidová pls , teplotní odolnost, dobrá
odolnost v i abrazi, odolnost v i olej m a
tuk m
44
PAS 778 zelená
Nylonová textilie, nízká adheze, nízkotu ná,
výborná odolnost v i opot ebení, odolná v i
tuk m a chemikáliím
50
45
PLS 035 ervená
Pletex syntetická sm s, vysoká p ilnavost,
odolná v i olej m a tuk m, možno
vytla ovat
46
ELS 060 zelená
Technopolymer, dobrá p ilnavost,
odolnost v i olej m a tuk m, odolnost
i abrazi
51
ELS 060 A34 zelená
Technopolymer, výborná odolnost proti abrazi
a opot ebení, struktura A34, superp ilnavost
AMS 090 A16 slonová kost
Polyester, dobrá odolnost v i abrazi,
výborná odolnost v i olej m a tuk m,
struktura A 16
d thickness
Pulley factor
ne
25
šedá
+80
výborná
0.8
ne
30
3
43
NPS 055 hn dá
vpichovaná polyesterová pls
-
560
hn dá
+80
dobrá
0.4
ne
25
2.5
220
zelená
+80
dobrá
0.3
ne
-
0.3
+90
limitovaná
0.9
ne
20
2, 3, 4
+100
výborná
na
ano
30
2.5
44
PAS 778 zelená
Nylonová textilie
-
45
PLS 035 ervená
Pletex sm s
35
1385
46
AMS 090 A16 sl kost
Amtel polyester
90
450
ervená, modrá +80 dobrá
ervená
sl.kost
Standar
[ mm ]
Food grade
0.9
930
1030
Oil and fat
resistance
60
-
Color
thermoplastický technopolymer
chromová k že
Material
PRS 060
CLS 999 šedá
Pictur e no.
41
42
Type
Coef f. of friction
Max. contact
temperatur e [ ° C ]
Density [ kg / m ]
Har dness [ ° ShA ]
Covering Materials: Special - technical information
2.3
47
SLS 060 modrá
silikonová guma
60
1600
modrá
+220
dobrá
0.6
ne
17
3.2, 4.5, 7.0
48
SLC 030 modrá FG
Silam silikonová guma
30
1120
modrá
+250
výborná
1.3
ano
15
1-10
žlutá
49
KFS 999 žlutá
Aramidová pls
-
+250
dobrá
0.3
ne
na
10
50
ELS 060 zelená
Elastonyl technopolymer
60
1060
zelená
+80
dobrá
0.9
ne
25
2, 3, 4
51
ELS 060 A34 zelená
60
1060
zelená
+80
dobrá
0.7
ne
20
4
Elastonyl technopolymer
320
International Head Office:
Naše kontakty
Ammeraal Beltech Holding B.V.
Handelsstraat 1
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands
T +31 72 5751212
Austria
Hungary
Sweden
T +43 1 2929372
[email protected]
T +36 234 275 10
F +36 234 275 11
[email protected]
T +46 44 43015
F +46 44 43349
[email protected]
Belgium
Italy
Switzerland
T +32 2 466 0300
F +32 2 466 4272
[email protected]
T +39 051 660 60 06
F +39 051 660 60 16
[email protected]
T +41 55 2253 535
F +41 55 2253 636
[email protected]
Brazil
Luxembourg
Thailand
T +55 11 4655 1244
F +55 11 4655 1099
[email protected]
T +352 26 48 38 56
F +352 26 48 38 57
[email protected]
T +66 2 902 2604-13
F +66 2 902 0422
[email protected]
Canada
Malaysia
United Kingdom
T +1 905 890 1311
F +1 905 890 3660
[email protected]
T +60 3 806 188 49
F +60 3 806 189 35
[email protected]
T +44 1992 500550
F +44 1992 553010
[email protected]
Chile
Netherlands
United States
T +56 266 96975
F +56 266 96709
[email protected]
T +31 72 57 51212
F +31 72 57 43364
[email protected]
T +1 847 673 6720
F +1 847 673 6373
[email protected]
China
Portugal
T +86 21 6533 2222
F +86 21 6548 0430
[email protected]
T +351 22 947 94 40
F +351 22 941 30 81
[email protected]
Czech Republic
Singapore
T +420 56 7330 056
F +420 56 7330 637
[email protected]
T +65 62739767
F +65 62735490
[email protected]
Finland
Slovakia
T +358 207 911400
F +358 207 911450
[email protected]
T +421 2 55648541-2
F +421 2 55648543
[email protected]
France
South Korea
T +33 3 20 90 36 00
F +33 3 20 32 29 17
[email protected]
T +82 31 448 3613-7
F +82 31 448 3618
[email protected]
Germany
Spain
T +49 4152 937-0
F +49 4152 77695
[email protected]
T +34 93 718 3305
F +34 93 718 6273
[email protected]
F +43 1 2928906
Refer ence: 27.0 EN Date: 08 / 2007
F +31 72 5716455
[email protected]
www.ammeraalbeltech.com
Download

Povrchy