N 11 002
Unipetrol RPA, s.r.o.
Provozní pravidla zdvihacích za ízení
HSE&Q
Údržba most
Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které se podílejí na
provozu, montážích, údržb , revizích a zkouškách zdvihacích za ízení, jejichž
provozovatelem (majitelem) je UNIPETROL RPA, s.r.o.
Obsah:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Úvodní ustanovení........................................................................................2
Rozsah platnosti ...........................................................................................2
Názvosloví, definice, zkratky ........................................................................2
Evidence.......................................................................................................5
Rozd lení zdvihacích za ízení........................................................................6
Výroba a montáž zdvihacích za ízení.............................................................7
Uvedení zdvihacích za ízení do provozu (obecn ) .........................................7
Provoz je áb ...............................................................................................9
Provozování výtah ....................................................................................17
Provozování zap eného je ábu nebo výtahu (v majetku UP) .....................24
Provozování pronajatého je ábu nebo výtahu (v majetku UP)......................24
Provoz regálových zaklada ......................................................................25
Provoz pohyblivých pracovních plošin ........................................................27
Seznam souvisejících a jiných právních p edpis ..........................................30
ÍLOHA A - Nasazení mobilních je áb .................................................................33
ÍLOHA B - Záznam o výp ce je ábu (ZZ).........................................................34
ÍLOHA C - Vzor jmenování pov ené osoby. ......................................................35
ÍLOHA D - Doporu ení:......................................................................................37
Nahrazuje:
N 11 002 z 1. 5. 2007
Správce normy:
Sekce spolehlivosti a dokumentace
Platnost od:
1. 3. 2013
N 11 002
1
Úvodní ustanovení
Tato norma rozpracovává pro podmínky UNIPETROL RPA, s.r.o. ustanovení právních a
technických norem týkajících se zdvihacích za ízení do formy povinností jednotlivých
útvar .
Provozovatel je odpov dný za to, že zdvihací za ízení budou pravideln a ádn
udržována, kontrolována a revidována. Údržba, opravy a revizní innost na zdvihacích
za ízení jsou ve spole nosti zajiš ovány dodavatelsky na základ smlouvy o dílo mezi
UNIPETROL RPA, s.r.o. a oprávn nou servisní firmou.
2
Rozsah platnosti
Tato norma je platná v UNIPETROL RPA s.r.o.
Povinnost p evzít a dodržovat tuto normu externími organizacemi musí být zakotvena ve
smlouv o dílo i jiné obdobné smlouv mezi spole ností UNIPETROL RPA, s.r.o. a
zhotovitelem/nájemcem.
3
Názvosloví, definice, zkratky
Spole nost, UP
Majitel zdvihacího za ízení
Provozovatel
Uživatel
Udržovatel
- UNIPETROL RPA, s.r.o.
- UP, pop . jiná právnická i fyzická osoba, která je
oprávn ná p edm t svého vlastnictví držet, užívat a
nakládat s ním.
- UNIPETROL RPA, s.r.o. zastoupená prost ednictvím
jejího jednatele v souladu se stanovami spole nosti.
Jednatel je pov en zajistit povinnost ádn hospoda it
s prost edky sv enými zam stnavatelem a st ežit a
ochra ovat majetek p ed poškozením, ztrátou,
zni ením a zneužitím, nejednat v rozporu s
oprávn nými zájmy zam stnavatele a zabezpe ovat
ijetí v asných a ú inných opat ení k ochran jeho
majetku. K pln ní souvisejících povinností ur uje
prost ednictvím ídících, organiza ních a technických
norem uživatele a udržovatele.
- vedoucí útvaru (nap . editel úseku, závodu, pop .
vedoucí odboru, výrobny i sekce), kterému je majetek
sv en provozovatelem do užívání nebo správy. Je
odpov dný za dodržování podmínek pro bezpe ný a
spolehlivý provoz v souladu s pokyny a p edpisy
ur enými k jeho využívání, provozu a obsluze.
- editel technického úseku i úseku služby, vedoucí
odboru technické podpory výroby, pop . odboru
správy areálu nebo jinak ur ený zam stnanec, který je
odpov dný za technický stav ur ených jednotlivých
skupin hmotného majetku v etn udržování, oprav,
revizí a zkoušek.
2
N 11 002
Pronajímatel
Nájemce
Zhotovitel
Je áb
Zdvihadlo
Je ábová dráha
Výtah
Regálový zaklada
Údržba
Oprava
Servisní organizace
Zkoušení je áb
Inspekce je áb
Zvláštní posouzení je áb
Zkoušení výtahu
- Odpov dný zam stnanec Spole nosti, který na základ
Smlouvy pronajímá P edm t pronájmu. P i pronájmu
zdvihacích za ízení se postupuje v souladu se Sm rnicí
522.
- Právnická nebo fyzická osoba, která na základ
Smlouvy užívá P edm t pronájmu.
- fyzická nebo právnická osoba vybraná k realizaci
zakázky.
- prost edek k zvedání a manipulaci s b emenem
s jakýmkoli pohonem.
- prost edek k zvedání a manipulaci s b emenem s
jakýmkoli pohonem (kladkostroje).
- konstrukce ur ená pro pojezd je ábu, tvo ená
nosníkovou konstrukcí s kolejnicemi nebo nosníkem
pojízdného
kladkostroje
(zdvihadla)
pop .
samostatnou kolejnicí na podloží.
- stálé zdvihací za ízení s p erušovaným provozem,
ur ené pro p epravu osob nebo náklad , jehož klec se
pohybuje po pevných vodítkách v šacht .
- kolejnicemi vedené za ízení s pojezdem a zdviháním
pro usklad ování a vysklad ování nebo manipulaci se
zbožím.
- úkony k zabezpe ení ádného a bezpe ného chodu
za ízení bez zásahu do konstrukce, mechanismu,
bezpe nostního za ízení a ostatních funk ních ástí.
- úkony provád né na za ízení nebo jejich ásti k
obnovení bezpe nosti a provozuschopnosti vyžadující
zásah do konstrukce mechanism bezpe nostních
za ízení, rozvod a ostatních funk ních ástí.
- právnická i fyzická osoba mající oprávn ní k
montážím, opravám, údržb , zkoušení zdvihacích
za ízení dle § 6c, odst. 1, písm b) zákona . 174/1968
Sb. a vlastnící platný živnostenský list.
- zkouška je áb k prov ení funkce, provozní
zp sobilosti a bezpe nosti provozu v souladu s SN
27 0142 resp. pr vodní dokumentací.
- zjiš ují odchylky od bezpe ného stavu dle SN ISO
9927-1.
- zkoušení a vyhodnocování stavu je ábu provedené
v dob p iblížení se projektovaným omezujícím
podmínkám provozu je ábu dle SN ISO 12482-1.
- zkouška výtahu k prov ení dalšího provozu
prost ednictvím odborných prohlídek, odborných
zkoušek a inspek ních prohlídek v rozsahu
stanoveném SN 27 4007 a SN 27 4002.
3
N 11 002
Odborná zkouška
Odborná prohlídka
Provozní prohlídka
Inspek ní prohlídka
Revizní technik
Odborný technik
Pov ená osoba
Systém bezpe né práce
Je ábník
Vaza
Signalista
Deník zdvihacích za ízení
Dozorce výtahu
- zkouška výtahu provád ná v pravidelných intervalech
k ov ení funkce a zp sobilosti k dalšímu provozu
zahrnující i prov ení el. za ízení výtahu a posouzení
provozních rizik.
- prohlídka výtah a funk ní vyzkoušení bezpe nostních
prvk , komponent a ostatních za ízení výtahu za
elem posouzení celkového stavu výtahu, v etn
kontroly vedení provozní dokumentace a zp sobilosti
idi e výtahu.
- prohlídka stavu viditelných ástí a ov ování správné
funkce výtah za ú elem pravidelného prov ování
bezpe nosti a provozní zp sobilosti výtahu.
- posouzení technického stavu výtahu za ú elem
zhodnocení bezpe nostní úrovn výtah z hlediska
vyskytujících se nebezpe í i nebezpe ných situací a s
nimi souvisejících provozních rizik a stanovení
opat ení k jejich odstran ní.
- fyzická osoba zp sobilá provád t prohlídky a zkoušky
zdvihacích za ízení, výtah , resp. elektro na základ
osv ení o odborné zp sobilosti odpovídajícího
druhu a rozsahu vydaným organizací státního
odborného dozoru (TI R).
- technik, který vzhledem ke své praxi a zkušenostem
má dostate né znalosti z oblasti je áb a je dostate
seznámen s pot ebnými p edpisy tak, aby zabránil
odchylkám od požadovaného stavu je ábu.
- konkrétní kompetentní osoba jmenovaná uživatelem k
zajišt ní bezpe ného provozu zdvihacích za ízení.
Písemné jmenování pov ené osoby je nutno
neprodlen zaslat udržovateli.
- dle SN ISO 12480-1 (27 0143) zpracovaný systém,
který musí být dodržován p i každé innosti je ábu.
- fyzická osoba ur ená k ovládání je áb mající platný
pr kaz je ábníka.
- fyzická osoba ur ená k vázání a zav šování b emen
mající platný vaza ský pr kaz.
fyzická
osoba
odpov dná
za
p edávání
dorozumívacích znamení mezi vaza em a je ábníkem.
- dokument sloužící k záznam m o provozu zdvihacího
za ízení. Je uložen na stanovišti obsluhy, pop . u
pov ené osoby.
- fyzická osoba odborn a zdravotn zp sobilá a
pov ená kontrolovat provozování sv eného výtahu a
vykonávat provozní prohlídky a plnit povinnosti na
sv eném výtahu ve smyslu SN 27 4002.
4
N 11 002
idi výtahu
Kniha výtahu
Kniha odborných prohlídek
Kniha provozních prohlídek
Pr vodní dokumentace
Provozní dokumentace
SN
TI R
OIP
ZZ
OOPP
- fyzická osoba prokazateln pou ená a zacvi ená, která
obsluhuje ur itý výtah.
- dokument obsahující technické údaje výtahu, ur ený k
záznam m o zkoušce po ukon ení montáže, zkoušce
po podstatných zm nách, k záznam m o odborných
zkouškách a inspek ních prohlídkách.
- dokument ur ený k záznamu o provád ní, výsledcích a
záv rech odborných prohlídek výtahu.
- dokument ur ený k záznam m pracovník servisní
firmy o provád ní, výsledcích a záv rech provozních
prohlídek výtahu.
- soubor dokument obsahujících návod výrobce pro
montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a
následné kontroly a revize za ízení, jakož i pokyny pro
ípadnou vým nu nebo zm nu ástí zdvihacích
za ízení.
soubor
dokument
obsahujících
pr vodní
dokumentaci, záznam o poslední revizní zkoušce,
revizi, inspekci je ábu, mimo ádné revizi, nebo
kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní p edpis, nebo
pokud takový právní p edpis není vydán, stanoví-li tak
pr vodní dokumentace nebo provozovatel (uživatel).
- eská technická norma
- Technická inspekce eské republiky
- Oblastní inspektorát práce
- zdvihací za ízení
- osobní ochranné pracovní prost edky
4 Evidence
4.1
Celkovou evidenci zdvihacích za ízení, jejichž majitelem je UP vede útvar investi ní
tárny SSC.
4.2
Úsek realizace investic je povinen oznámit udržovateli montáž nového ZZ v UP.
ihláška do evidence udržovatele musí být zaslána nejpozd ji po individuálním
vyzkoušení ZZ resp. p ed provedením ov ovací zkoušky, kterou za UP provádí
revizní technik servisní organizace. P ed provedením ov ovací zkoušky musí být
doloženy tyto doklady:
pr vodní dokumentace v etn návod k obsluze,
výkresy a výpo ty (postup montáže),
statický výpo et,
osv ení o jakosti a kompletnosti za ízení,
osv ení o lanech, hácích, p ípadn i o jiných nosných orgánech zdvihadla,
kniha ZZ (pouze pro je áby a výtahy),
výchozí revizní zpráva elektro za ízení,
5
N 11 002
4.3
4.4
5
5.1
protokol o prom ení zemního odporu a izola ního stavu elektro za ízení,
ípadn další doklady podle druhu ZZ (výškové, p ípadn stranové prom ení
je ábové dráhy s p íslušným ná rtem),
mazací plán,
prohlášení o shod za ízení dle zákona . 22/1997 Sb. je-li vyžadováno.
Výše uvedené doklady spolu s protokolem o ov ovací zkoušce p edá investi ní
technik v rámci p ejímacího ízení uživateli, který je postoupí dále udržovateli.
V p ípad pronájmu, prodeje nebo likvidace ZZ, musí uživatel neprodlen písemn
sd lit tuto skute nost udržovateli. Sou asn s tím požádá uživatel útvar investi ní
tárny SSC o vy azení ZZ z evidence. P i prodeji ZZ se spolu se za ízením p edává
technická a provozní dokumentace. V p ípad likvidace za ízení se musí technická a
provozní dokumentace archivovat po dobu p ti let a poté skartovat.
Rozd lení zdvihacích za ízení
Skupina A - vyhrazená zdvihací za ízení
Vyhrazená zdvihací za ízení jsou zdvihadla s motorickým pohonem:
5.2
zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000kg,
je áby o nosnosti nad 5000 kg,
pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
výtahy, které jsou trvalou sou ástí stavby o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu
nad 2 m,
regálové zaklada e se svisle se pohybujícími stanovišti obsluhy.
Skupina B - nevyhrazená zdvihací za ízení
zdvihadla, pojízdná zdvihadla a je áby s motorickým pohonem do 5000 kg,
zdvihadla, pojízdná zdvihadla a je áby s ru ním pohonem,
vrátky,
zdvižné vozíky,
záv sné dopravníky, naklada e, zdvihací ela nákladních automobil ,
plošiny pro zdvihání automobil , výsuvné žeb íky,
mechanické rampy,
prost edky pro vázání, zav šení a uchopení b emen, která nejsou trvalou sou ástí
za ízení,
lanové posuny,
pomocná (jednoú elová) manipula ní za ízení, která jsou sou ástí
technologických linek stroj ,
stabilní konstrukce, na nichž jsou umíst na zdvihadla, pojízdná zdvihadla a je áby,
zdvihací za ízení, konstruovaná a sestavená výlu
pro montážní ú ely
(montážní stožáry, ramena, nástavby apod.).
6
N 11 002
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
Výroba a montáž zdvihacích za ízení v etn výtah
Vyráb t a montovat ZZ mohou pouze fyzické nebo právnické osoby, které plní
podmínky kladené na tuto innost p íslušnými právními a technickými normami. U
vyhrazených ZZ to jsou jen organizace oprávn né ve smyslu § 6c, odst.1, písm b),
zákona . 174/1968 Sb. a mající platný živnostenský list.
V p ípad , že zdvihací za ízení nebo jejich ásti jsou výrobky stanovenými k
posuzování shody dle NV . 176/2008 (za ízení pro zdvihání osob, u nichž je
nebezpe í pádu z výšky p esahující svislou vzdálenost v tší než t i metry, servisní
zvedáky pro vozidla) a NV . 27/2003 Sb. (výtahy) vyplývají základní technické a
bezpe nostní požadavky na výrobu (montáž) a zkoušení, v etn postupu posuzování
shody za ízení z obsahu jednotlivých p íloh výše uvedených na ízení vlády a
edpis souvisejících (nap . harmonizované normy apod.).
Na území UP je stanovena závaznost SN Rozhodnutím 2000/02 pro stanovení
minimálních základních technických a bezpe nostních nárok na výrobky a na
za ízení provozovaná nebo do provozu uvád ná.
V podmínkách UP je nutno ze strany útvaru realizace investic, v rámci stavebního
povolení, zajistit posouzení projektové dokumentace pro montáž ZZ organizací
státního odborného dozoru (TI R) a to nejmén 1 m síc p ed zahájením výroby
(montáže). Dokumentace musí obsahovat:
hlavní sestavu,
statický výpo et,
schéma elektrického zapojení nebo hydraulického zapojení,
technický popis s uvedením hlavních parametr , v etn prost edí, v n mž bude
ZZ pracovat (viz SN 33 2000-1 ed.2),
ostatní dokumentaci, bezpe nostní a provozní p edpisy, návod k obsluze a
údržb .
Technická dokumentace nevyhrazených ZZ nepodléhá posouzení organizací státního
odborného dozoru (TI R) a posuzuje ji revizní technik ZZ. Je obdobná jako v l.
6.3. Konstruktér - projektant ZZ je povinen zajiš ovat bezpe nost a ochranu zdraví
i práci a odpovídá za to, že projekt i dokumentace spl ují požadavky bezpe nosti
práce a technických za ízení.
Je-li sou ástí investi ních akcí v UP i montáž zdvihacích za ízení nebo výtah , je
nutno ze strany zpracovatele projektové dokumentace zajistit v rámci
ipomínkového ízení odborné stanovisko k projektu revizním technikem.
Uvedení zdvihacích za ízení do provozu (obecn )
Individuální vyzkoušení
7.1.1 Každé nov smontované za ízení s výjimkou výrobk stanovených k posuzování
shody podle zvláštního zákona ( . 22/1997 Sb.) a dle na ízení vlády . 176/2008 a
. 27/2003 Sb. (výtahy) musí výrobce, pop . montážní organizace podrobit
montážní zkoušce a výchozí revizi el. za ízení a vyhotovit pro n knihu zdvihacího
7
N 11 002
za ízení, pasport nebo obdobný doklad. O individuálním vyzkoušení vyhotoví
oprávn ná organizace zápis.
7.1.2 Výrobní nebo montážní organizace je povinna zajistit ú ast organizace státního
odborného dozoru (TI R) na individuálním vyzkoušení, minimáln s 15-denním
edstihem.
Jedná se o tato za ízení:
je áby o nosnosti nad 5000 kg,
regálové zaklada e se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.
7.1.3 Za ízení uvedená v l. 5.1 m že výrobní nebo montážní organizace odevzdat
odb rateli jen po úsp šném individuálním vyzkoušení potvrzeném organizací
státního odborného dozoru (TI R).
7.2 Za ízení stanovená - uvedení do provozu (výtahy, pracovní plošiny s výškou zdvihu
nad 3 m)
7.2.1 Stanovené zdvihací za ízení, má-li být uvedeno na trh pop . do provozu, musí být v
rozsahu a za podmínek stanovených na ízeními vlády . 176/2008. a 27/2003 Sb.
opat eno stanoveným ozna ením (nap . CE), a pokud tak stanoví na ízení vlády
musí být k n mu vydáno nebo p iloženo ES prohlášení o shod nebo jiný
dokument. Ozna ení CE na stanoveném výrobku (za ízení) vyjad uje, že výrobek
spl uje technické požadavky stanovené ve všech na ízeních vlády, které se na n j
vztahují a které toto ozna ení stanovují nebo umož ují, a že byl p i posouzení jeho
shody dodržen stanovený postup.
7.2.2 Notifikovanými osobami pov enými k innostem p i posuzování shody (nap .
certifikace, záv re ná inspekce apod.) u stanovených výrobk (za ízení) dle
na ízeních vlády . 176/2008 a .27/2003 Sb., jsou nap . tyto právnické osoby;
TI R, T V s.r.o., Strojírenský zkušební ústav (Brno), apod. Na dodržování
zákona . 22/1997 Sb. a souvisejících na ízení vlády dohlíží eská obchodní
inspekce.
7.2.3 Nedílnou sou ástí dokumentace, kterou p edává dodavatel pop . montážní
organizace provozovateli zdvihacích za ízení ( l. 5.1; 5.2) jsou návody k
používání, které obsahují minimáln tyto údaje:
žné podmínky používání (uvedení do provozu),
pokyny k obsluze, montáži a údržb ,
pokyny pro zaškolení, kde je to nezbytné,
zakázané manipulace.
7.3 Ov ovací zkoušky
7.3.1 Provozovatel provozující ZZ je povinen ov it bezpe nost každého nového,
generální opravou renovovaného nebo rekonstruovaného za ízení p ed jeho
uvedením do provozu ov ovací zkouškou. Zdvihací za ízení se zkouší k ov ení
technických parametr , funk ních vlastností, bezpe nosti a spolehlivosti.
7.3.2 Provozovatel je povinen prost ednictvím udržovatele na základ informace od
investi ního technika písemn oznámit organizaci státního odborného dozoru
(TI R), p íslušnému podle místa umíst ní za ízení, alespo 15 dn p edem místo a
as konání ov ovací zkoušky. P ed provedením ov ovací zkoušky musí být k
dispozici doklady minimáln v rozsahu l. 6.3. Zajistí investi ní technik.
8
N 11 002
7.3.3 Zkouška musí být vykonána v rozsahu stanoveném technickými normami, pop .
technickými podmínkami výrobce, resp. v souladu s pr vodní dokumentací
za ízení. V podmínkách UP provádí ov ovací zkoušky revizní technici ve
spolupráci s organizací státního odborného dozoru (TI R). Provedením ov ovací
zkoušky napl uje UP ustanovení na ízení vlády . 378/2001 Sb., § 4, odst. 1.
Protokoly o zkouškách jsou sou ástí pr vodní dokumentace za ízení, která tvo í
ást pasportu za ízení vedeném udržovatelem.
7.3.4 U za ízení vyzkoušených dle l. 7.3.1, pokud do za átku provozu neuplynuly více
než 3 m síce, sta í ov it spln ní podmínek k zajišt ní bezpe ného provozu
kontrolou provozn -technické dokumentace revizním technikem ZZ.
7.3.5 Individuální vyzkoušení a ov ovací zkoušky mohou být vykonány sou asn ,
jestliže se na tom zú astn né organizace dohodnou.
8
8.1
Provoz je áb
Používání je áb
8.1.1 Do provozu sm jí být uvád ny jen je áby, jejichž bezpe nost byla prokazateln
ov ena (viz kapitola 7). U je áb musí být zpracován systém bezpe né práce. Níže
uvedené lze p im en použít i pro zdvihadla.
8.1.2 Bezpe ný provoz je áb závisí na výb ru kompetentních zam stnanc . Podkladem
pro jejich vhodný výb r jsou záznamy o školeních a praxi osob (je ábník ). Osoba
zodpov dná za výb r zam stnanc (pov ená osoba) musí kontrolovat, zda je
práce t chto zam stnanc dob e organizovaná v rámci pracovního týmu.
8.1.3 V p ípad zajiš ování zarážkových prací nebo odstávek výrobního za ízení
zodpovídají za nasazení je áb v UP na jednotlivých závodech osoby jmenované
vedoucím odboru údržby technického editele. Tyto osoby zodpovídají za
organizaci a ízení provozu je áb . V p ípad pot eby zajiš ují projednání se všemi
zodpov dnými orgány a zajiš ují spolupráci p i ú asti více organizací; p i tom
inn spolupracují s pov enou osobou.
8.2 Povinnosti uživatele je ábu
8.2.1 Uživatel je odpov dný za bezpe ný provoz je áb jemu sv ených. V p ípad , že
je áb je provozován vlastními zam stnanci výrobny i odd lením musí být uživateli
pod ízení zam stnanci (nap . je ábníci, vaza i) obeznámeni v p íslušném rozsahu s
edpisy pro konstrukci, zkoušení a provoz je áb a s p edpisy pro prost edky pro
vázání, zav šování a uchopení b emen. Uživatel musí ur it k obsluze je ábu
zam stnance k tomu oprávn né, t lesn i duševn zp sobilé. Profesní p íprava
je ábník a vaza b emen je zakotvena v p íslušných SN, nap . SN ISO 99261 (27 0060).
8.2.2 Uživatel je zejména povinen:
oznámit udržovateli instalaci nového je ábu,
jmenovat pov enou osobu k zajišt ní bezpe ného provozu zdvihacích
za ízení. Písemné jmenování podle P ílohy C neprodlen zaslat udržovateli,
zajistit odstran ní zjišt ných a jemu oznámených závad u udržovatele,
zajistit správné osv tlení je áb , je ábových drah, p ístup a pracoviš ,
9
N 11 002
8.3
zajistit úpravou pracoviš bezpe ný provoz je áb (nap . dopravní cesty,
ukládání b emen apod.),
zajistit je áb proti manipulaci neoprávn nými osobami (nap . zamknutí
ovlada e, hl. vypína e, p ístupu do koše obsluhy, nebo kabiny je ábu),
vymezit pro pravidelné prohlídky, zkoušky, inspekce a zvláštní posouzení
je áb pot ebnou dobu,
zajistit zhotovení a vedení dokumentu „Systém bezpe né práce“ pro dané
je áby, pop . zdvihadla,
zajistit vedení p edepsané dokumentace je áb v etn provozní dokumentace
(„Deník ZZ“ pop . jemu podobný doklad) pov enou osobou.
Povinnosti udržovatele je áb :
8.4
zodpovídá za technický stav jemu sv ených zdvihacích za ízení,
zajiš uje vypracování plánu oprav,
zpracovává plán revizí, revizních zkoušek a inspekcí je áb nejmén na období 1
roku,
zajiš uje odstra ování jemu nahlášených závad,
zaznamenává prohlídky do deníku je ábu,
zajiš uje pravidelné prohlídky a m ení el. za ízení je áb , vede karty el. m ení
je áb ,
zajiš uje pravidelné zam ení je ábových drah dle SN EN 1090-1 (73 2601),
zajiš uje provád ní pravidelných zkoušek, zkoušek po oprav , inspekce je áb ,
zvláštního posouzení je áb , pravidelné údržby a opravy,
provádí periodické prohlídky dle SN ISO 9927-1,
ve spolupráci se servisní organizací zaznamenává v technické dokumentaci
zm ny p i opravách tak, aby dokumentace odpovídala skute nému stavu,
pravideln kontroluje stav a funkci je áb a zdvihadel na p id leném úseku a na
základ zjišt ných poznatk navrhuje operativní zásahy na za ízení,
navrhuje odstavení je áb a zdvihadel v p ípadech, kdyby mohlo dojít dalším
provozováním k poškození, nebo k havárii výrobního za ízení,
zajiš uje odstra ování p in p ed asného opot ebení sou ástí a navrhuje
opat ení k prodloužení životnosti a použitelnosti,
zajiš uje ov ování fyzického stavu ocelových konstrukcí dle SN EN 1090-1
(73 2601). (V podmínkách UP udává zp sob, rozsah a cyklus kontrol stavu
ocelových konstrukcí N 11 015),
zajiš uje revizní innosti u servisní organizace.
Povinnosti servisní organizace
provád t pravidelnou údržbu, opravy a funk ní zkoušky za ú elem zajišt ní
bezpe nosti a spolehlivosti je áb ,
spolupracovat na vypracování plánu oprav je áb po dohod s udržovatelem,
odstra ovat jemu nahlášené závady,
oznamovat závady zjišt né p i údržb udržovateli,
ve spolupráci s revizním technikem provád t odborné zkoušky výtah , zkoušky
po oprav , revizní zkoušky zdvihacích za ízení a inspekce je áb ,
10
N 11 002
8.5
používat p edepsané OOPP a zabezpe it zajišt ní p i pracích ve výškách,
zaznamenávat rozsah provedené údržby a oprav do Deníku je ábu nebo jemu
podobnému dokladu (nap . kniha kontrol),
provád t údržbu a opravy elektrických za ízení je áb ,
provád t pravidelné prohlídky a m ení elektrických za ízení je áb v rozsahu a
lh tách dle SN 33 2550, výsledky zaznamenat do Karty je ábu vedené
udržovatelem,
údržbu a opravy je áb provád t v souladu s technickou dokumentací výrobce a
s ustanovením p íslušných technických norem,
ve spolupráci s udržovatelem zaznamenat v technické dokumentaci zm ny p i
opravách tak, aby dokumentace odpovídala skute nému stavu,
i vým
nosných ástí (lano, et z, hák apod.) musí mít nové ásti osv ení,
resp. atest výrobce nebo dodavatele. V p ípad , že se jedná o ásti stanovené ve
smyslu vládních na ízení, je nutno v souladu se zákonem . 22/1997 Sb. zajistit
prohlášení o shod . Tyto doklady musí být neprodlen p edány udržovateli ZZ,
který je za adí do pasportu za ízení.
Revizní zkoušky je áb (zdvihadel).
8.5.1 Revizní zkoušky je áb se provád jí dle SN 27 0142. Zkoušky je áb se musí
provád t:
po dokon ení montáže nových za ízení,
po podstatných úpravách, které mají za následek zm nu základních parametr ,
po opravách,
po p emíst ní (s výjimkou pohyblivých zdvihadel),
v pravidelných obdobích dle níže uvedené tabulky, nebo dle l. 8.5.1.1 a
8.5.1.2 nebo dle ur ení revizního technika.
Zkoušky je áb
Lh ty
Skupina je ábu*)
Provozní skupina
podle SN 27 0103
revize
revizní zkoušky
J1 a J2
J3
J4
J5 a J6
4 roky
3 roky
2 roky
1 roky
8 rok
6 rok
4 roku
2 roky
I
II
III
IV
*) Skupina je ábu je uvedena v technické dokumentaci je ábu, nebo v knize zdvihadla.
8.5.1.1
U je áb stavebních, silni ních výložníkových, železni ních, lanových a
hydraulických ruk (nakládacích je áb ) je lh ta revizí 1 rok a revizních zkoušek 2
roky. V provozech s horkým a agresivním prost edím je lh ta revizí 1 rok a
revizních zkoušek 2 roky u všech je áb bez ohledu na za azení do skupin.
8.5.1.2
U stohovacích je áb , kde se stanovišt obsluhy pohybuje svisle spolu
s b emenem, se provád jí revize 1x za 6 m síc , revizní zkoušky 1x za 3 roky.
Pokud pracují v horkém nebo agresivním prost edí, provád jí se revize 1x za 3
síce, revizní zkoušky 1x za 2 roky.
11
N 11 002
8.5.2 Na základ požadavku udržovatele provede p íslušný revizní technik revizní
zkoušku, na jejímž výsledku sepíše zprávu o revizní zkoušce je ábu v termínu
nejpozd ji do 14 dn od provedení revizní zkoušky.
8.5.3 Revizní zprávu obdrží od revizního technika pov ená osoba a udržovatel.
8.5.4 Pravidelné revize elektrických za ízení je áb jsou provád ny v souladu s SN 33
1500, resp. SN EN 60079-17 ed.3 (33 2320) a v rozsahu SN 33 2550. Platné
revize elektrických za ízení musí být k dispozici v pr hu revizních zkoušek
je áb .
8.5.5 Revizi elektrického za ízení provede p íslušný revizní technik elektrických za ízení
na základ m ení, která zajistí na základ požadavk udržovatele zam stnanec
servisní organizace provád jící údržbu elektrických za ízení. Ten zanese výsledky
ení do karty, která je k dispozici u udržovatele. Zpráva o provedení revize el.
za ízení je p edána pov ené osob a udržovateli.
8.5.6 Revizní zpráva o revizi nebo revizní zkoušce je sou ástí technické dokumentace
zdvihacího za ízení.
8.6
Inspekce je ábu dle SN ISO 9927-1 (27 0041)
8.6.1 Inspekcí je ábu se zjiš ují odchylky od bezpe ného stavu.
8.6.2 V závislosti na délce provozu, podmínkách provozu a výrobních podmínkách,
stanoví udržovatel termín inspekce je ábu.
8.6.3 Dle SN ISO 9927-1 (27 0041) je kompetentní osoba dle druhu inspekce povinna:
provád t nezávislé ov ení ve smyslu SN ISO 9927-1 (27 0041),
provést identifikaci za ízení v etn jeho ozna ení informa ními štítky,
ov it stav sou ástí a vybavení s odkazy na poškození, opot ebení, korozi
nebo jiné zm ny,
provést funk ní zkoušku mechanism ,
prov it stav a ú innost bezpe nostních za ízení a brzd ve spolupráci se
servisní organizací,
o provedené inspekci zpracovat protokol nejpozd ji do 10 pracovních dní od
provedení inspekce.
8.6.4 Protokol o provedené inspekci p edá kompetentní osoba pov ené osob nebo
správci majetku a udržovateli, který protokol založí do pasportu.
8.7 Práva a povinnosti revizního technika ZZ
8.7.1 Revizní technik je povinen zejména:
ve spolupráci s organizací státního odborného dozoru (TI R) provád t
individuální vyzkoušení a ov ovací zkoušky,
provád t revize a revizní zkoušky sledovaných je áb v rozsahu a v
termínech stanovených p íslušnými vyhláškami a normami (nap . SN 27
0142). V podmínkách UP m že provád t také inspekce stavu je áb dle SN
ISO 9927-1 (27 0041),
provád t základní a opakovaná školení a zaškolování osob v provoze ZZ dle
požadavk uživatele, resp. pov ené osoby,
opakovaná školení a p ezkoušení provád t maximáln do 13. m síc od
edchozího školení, vést záznamy o t chto školení a p ezkoušení a p edávat
do 14 dn doklad o t chto školení uživateli, resp. pov ené osob ,
12
N 11 002
spolupracovat s pov enou osobou p i zpracování „Systému bezpe né práce“
pro daný je áb,
navrhnout uživateli okamžité zastavení provozu je ábu v p ípadech, kdy
ohrožuje bezpe nost osob a majetku,
po dohod s pov enou osobou vylou it z obsluhy a odebrat je ábnický,
vaza ský pr kaz osob , která opakovan porušila ustanovení této normy
nebo nevyhovuje zdravotním požadavk m.
8.7.2 Revizní technik má právo v ojedin lých p ípadech krátkodob povolit odchylky od
této normy a navrhnout náhradní opat ení k zajišt ní bezpe nosti. O povolené
odchylce musí být proveden záznam s ur ením termínu platnosti a podmínek
odchylky.
8.8 Povinnosti pov ené osoby
8.9
zajiš uje bezpe ný a spolehlivý provoz je ábu. V p ípad pot eby zajiš uje
jednání se všemi zodpov dnými orgány, které se podílejí na provozu a údržb
je áb ,
zajiš uje u udržovatele odstran ní zjišt ných závad je áb ,
zajiš uje efektivní postup p i informování o závadách a mimo ádných
událostech v etn provedení pot ebných nápravných opat ení,
vede protokoly o revizích a zkouškách je áb v etn revizí elektro,
zajiš uje zpracování systému bezpe né práce ve smyslu SN ISO 12480-1 (27
0143) zpravidla pro každý je áb na podklad manuálu i základního popisu
je áb od výrobce nebo dodavatele. P i tom spolupracuje s revizním technikem,
identifikuje a vyhodnocuje rizika spojená s provozem je ábu a prokazateln s
nimi seznamuje obsluhu je ábu,
zajiš uje odpovídající osobní ochranné pracovní prost edky s ohledem na
charakter pracovišt , jako jsou nap . ochranné p ilby, ochranné brýle,
bezpe nostní postroje, bezpe nostní obuv a ochranu sluchu,
provádí kontroly ochranných prost edk p ed jejich použitím a po n m. O
výsledku kontroly provede záznam do provozního deníku zdvihacích za ízení,
zajiš uje vedení evidence vázacích prost edk a prost edk pro uchopení
emen,
ve spolupráci s udržovatelem pop . revizním technikem provádí kontroly
technického stavu vázacích prost edk a prost edk pro uchopení b emen,
vyjad uje se ke vjezdu a používání mobilních je áb ve výrobních za ízeních. V
rámci povolovacího ízení stanovuje podmínky pro bezpe né používání zdvihací
techniky (nap . podmínky ustavení a zakotvení je ábu, existenci nebezpe ných
vliv v blízkosti je ábu apod.).
Povinnosti je ábníka
je odpov dný za správné ovládání je ábu v souladu s požadavky výrobce a
systémem bezpe né práce. Je ábník se vždy musí ídit pouze pokyny vaza e,
pop . signalisty, který musí být z eteln ozna en, Jedinou výjimkou je, když
dostane v p ípad nebezpe í znamení „ST J“ od jiné osoby,
musí spl ovat profesní požadavky dle l. 5.3.2 SN ISO 12480-1,
léka ské potvrzení zdravotní zp sobilosti je ábníka nesmí být starší než 2 roky,
13
N 11 002
esv it se p ed zahájením provozu je ábu co je psáno v „Deníku ZZ“ nebo
jemu obdobnému dokladu z minulé sm ny, zapsat datum a hodinu nástupu s
podpisem a p ekontrolovat nejsou-li na je ábové dráze, pr jezdním profilu i
dosahu je ábu neoprávn né osoby nebo nežádoucí p edm ty,
esv it se zda strojní nebo elektrické za ízení je ábu nevykazuje viditelné
závady nap . vytékající olej z uzav ených sk íní, uvoln né šrouby, matice a jiné
spojovací sou ásti, uvoln né nebo spadlé závaží brzd nebo prasklé pružiny,
hrubá poškození lan a uchycení jejich konc , nesprávn uložená lana v drážkách
bubn a kladek, chyb jící nebo rozbité izolátory trolejových vedení, poškozené
pohyblivé napájecí vedení nebo kotvící za ízení pro trolejové vedení, apod.,
po prohlídce a zapnutí spína provést všechny pohyby s je ábem bez zatížení a
opatrn najet do krajních poloh a vyzkoušet funkce koncových vypína .
Sou asn se p esv it o správnosti pohyb podle ozna ení na ovládacích
ístrojích, o funkci brzd, signalizace apod. O kontrole je ábu provede je ábník
záznam do „Deníku ZZ“,
závady zjišt né p i prohlídce a kontrole funkce ZZ zapsat do „Deníku ZZ“ nebo
jemu podobnému dokladu. V p ípad zjišt ných nedostatk si vyžádat opravu a
závadu ohlásit pov ené osob . Zdvihací za ízení smí být dáno do provozu jen,
když není ohrožena spolehlivost a bezpe nost provozu za ízení,
ed zahájením pracovní innosti je ábníka, který není zam stnancem UP, na
zdvihacím za ízení, které je v majetku UP, musí být tento zam stnanec vyškolen
a p ezkoušen revizním technikem.
8.10 Povinnosti vaza e
8.10.1 Je odpov dný za uvázání a odvázání b emene a za použití vhodných p íslušenství
pro zdvihání v souladu s navrženým postupem. Je odpov dný za zahájení pohybu
je ábu a b emene.
8.10.2 Provádí-li vázání b emene více než jeden vaza , má tuto odpov dnost pouze jeden
z nich v závislosti na jejich poloze v i je ábu.
8.10.3 Je-li nutné v pr hu provozu je ábu p enést odpov dnost za navád ní je ábu a
emene na jinou osobu, je vaza povinen z eteln signalizovat je ábníkovi, že
došlo k p enesení odpov dnosti a na koho.
8.10.4 Vaza musí mít na sob dob e viditelný pracovní od v, pop . být jinak ozna en
(nap . ochrannou p ilbou odlišné barvy), aby byl pro je ábníka snadno
identifikovatelný.
8.10.5 Vaza musí spl ovat profesní požadavky dle l. 5.4.2 SN ISO 12480-1.
8.10.6 ed zahájením pracovní innosti vaza e, který není zam stnancem UP, na
zdvihacím za ízení, které je v majetku UP, musí být tento zam stnanec vyškolen a
ezkoušen revizním technikem.
8.10.7 Vaza je dále povinen:
provád t kontrolu vázacích prost edk a prost edk pro uchopení b emen
ed každým používáním dle SN ISO 8792 (27 0144),
vázat a zav šovat jen b emena známé hmotnosti, nep evyšující nosnost je ábu
s výjimkou zkušebních b emen; není-li hmotnost b emene vyzna ena nebo
není-li známa, je nutno ji zjistit,
14
N 11 002
8.10.8
neuvazovat nebo nezav šovat b emeno v místech, kde by mohlo dojít k
vysmeknutí nebo k vzájemnému poškození vázacího nebo záv sného
prost edku a b emena,
pro p epravu horkých nebo žhavých b emen použít jen et
nebo ocelových
lan zvláš k tomu ur ených, která mohou být zatíženy pouze polovinou na nich
vyzna eného zatížení sníženého úhlem jejich rozev ením nebo zp sobem
uvázání nebo speciálních vázacích i záv sných prost edk ,
sledovat b emeno po celé jeho dráze a dbát, aby nebylo p epravováno nad
zam stnanci nebo pojízdnými dopravními prost edky, p i emž se nesmí sám
zdržovat pod b emenem; p echázející osoby musí v as upozornit na pohyb
je ábu.
i vázání a zav šování b emen je zakázáno zejména:
používat vadné nebo nevyhovující prost edky k vázání, zav šení nebo
uchopení,
et žovat prost edky k vázání nebo zav šení,
vázat b emena zasypaná, upevn ná, p imrzlá nebo p ilnutá, pokud není možno
zjistit sílu pot ebnou k jejich uvoln ní; vázat b emena o hmotnosti p evyšující
nosnost zdvihacího za ízení, s výjimkou zkušebních b emen a p ípad
schválených pov enou osobou,
zav šovat na hák nebo vzájemn do sebe více vázacích nebo záv sných
prost edk , než je k p eprav , zapot ebí, k ížit je p i vkládání do háku nebo je
zav šovat na jeho špi ku,
zkracovat vázací a záv sné prost edky uzlením i zkrucováním nebo je
jakýmkoliv zp sobem upravovat,
upravovat jakýmkoliv zp sobem hák nebo zav šovat b emeno na dvojitý hák
jednostrann ,
vázat b emeno pro šikmý tah, vlá et b emena a posunovat vozidla, pokud
zdvihací za ízení není pro tyto ú ely konstruováno; nesmí nastat nebezpe í
poškození zdvihacího za ízení nebo ohrožení bezpe nosti,
vázat b emena vázacími prost edky p es ostré hrany,
vázat nebo zav šovat dopravní bedny, rošty apod, které jsou navršeny
materiálem nad okraj,
zav šovat se nebo stav t se na b emeno nebo ho p idržovat rukou pro udržení
jeho rovnováhy,
nenechávat b emeno zav šené v dob , kdy je je áb mimo provoz a v
pracovních p estávkách; nelze-li z jakýchkoliv d vod spustit b emeno, nesmí
se vaza vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod b emenem nepohyboval ani
nezdržoval,
ukládat b emena na postranice dopravních prost edk nebo je o n opírat,
ukládat b emena do dopravních cest, podél železni ních kolejí musí z stat
volný pr chod podle zvláštních p edpis ,
echázet nebo zdržovat se pod zav šeným b emenem nebo v jeho
nebezpe né blízkosti,
násiln vytahovat vázací prost edky zpod b emen,
ukládat vázací nebo záv sné prost edky na jiná než vyhrazená místa.
15
N 11 002
8.11 Povinnosti signalisty
je odpov dný za p edávání dorozumívacích znamení mezi vaza em a
je ábníkem. (M že provád t v p ípad pot eby pouze ízení pohyb je ábu a
emene místo vaza e s tím, že v daném okamžiku má odpov dnost za
epravu),
je-li nutné v pr hu provozu je ábu p enést odpov dnost za navád ní je ábu a
emene na jinou kompetentní osobu, je povinen z eteln signalizovat
je ábníkovi, že došlo k p enesení odpov dnosti,
musí spl ovat profesní požadavky dle l. 5.5.2 SN ISO 12480-1.
8.12 Vázací prost edky a prost edky pro uchopení b emen
8.12.1 Pov ená osoba uživatele je ábu zajiš uje vedení evidence vázacích prost edk a
prost edk pro uchopení b emen.
8.12.2 Krom toho musí pov ená osoba ve spolupráci s udržovatelem pop . revizním
technikem zajiš ovat provád ní d kladných kontrol vazák ve smyslu SN ISO
8792 (27 0144). Pravidelnou d kladnou kontrolu je nutno provád t v asových
intervalech nep esahujících 6 m síc . Tyto intervaly musí být v nutných p ípadech
zkráceny se z etelem na provozní podmínky, nebo pokud je to stanoveno v
zákonných požadavcích. Záznamy o t chto kontrolách musí být provedeny v
souladu s ustanoveními p íslušných SN a p edpis výrobc , pop . zhotovitel .
8.12.3 Vázací prost edky a prost edky pro uchopení b emen se musí kontrolovat p ed
každým používáním, zda nejsou poškozené nebo porušené (provádí vaza ).
8.12.4 Použití vázacích prost edk a prost edk pro uchopení b emen, zp sob vázání
emene, p ed zvedáním b emene, zav šování, zvedání nebo spoušt ní b emena a
bezpe nostní opat ení je uvedeno v SN ISO 8792 (27 0144).
8.12.5 Vázací prost edky a prost edky pro uchopení b emen musí být ozna eny.
Ozna ení musí být provedeno jedním z následujících zp sob :
na trvanlivé visa ce nebo štítku pevn p ipojeném k prost edku,
na trvanlivé kovové objímce pevn p ipojené k vazáku,
na hlavním lánku.
Ozna ení musí minimáln obsahovat:
identifika ní znak výrobce vazáku,
ísla nebo písmena identifikující vazák s certifikátem výrobce,
nosnost WLL (provozní nosnost),
ozna ení CE.
8.12.6 Certifikát musí být dodán s každým vázacím prost edkem nebo skupinou vázacích
prost edk . Certifikát musí umož ovat identifikaci vázacích prost edk a
obsahovat ujišt ní, že vázací prost edek vyhovuje norm ( SN EN 134141,3,+A1,A2). Certifikát musí obsahovat nejmén následující údaje:
jméno a adresu výrobce nebo dodavatele vázacího prost edku,
identifika ní íslo vázacího prost edku,
WLL,
popis vázacího prost edku v etn všech jednotlivých sou ástí.
16
N 11 002
8.12.7 S každým vázacím prost edkem musí dodat výrobce návody pro používání a
údržbu v souladu s l. 5 SN EN 13414-2+A2.
9
9.1
Provozování výtah
Všeobecn
9.1.1 Do provozu smí být uvád ny jen výtahy, jejichž bezpe nost byla prokazateln
ov ena (viz kapitola 6).
9.1.2 Do prostoru v n mž se pohybuje klec (plošina apod.) musí být zamezen vstup
osobám a vjezd dopravním prost edk m.
9.1.3 Na výtahu musí být ozna ena jeho nosnost a max. po et p epravovaných osob,
výrobce a výrobní íslo.
9.1.4 Výtah se smí používat jen pro ten ú el, pro který byl konstruován, a zp sobem
odpovídajícím údaj m a pokyn m v pr vodní technické dokumentaci.
9.1.5 Provád ní preventivní údržby (servisu) na výtazích v rozsahu SN 27 4002 je
povinné a musí být zabezpe eno odborn zp sobilými osobami (servisní firma).
9.2 Základní povinnosti uživatele výtahu
9.2.1 Zajistit, aby servisní firma byla bezodkladn informována v t chto p ípadech:
okamžit p i zjišt ní jakékoliv nesprávné funkce výtahu,
okamžit po vy azení výtahu z provozu v p ípad vzniku nebezpe né situace,
po každém vyproš ovacím zásahu jím pov enou a servisní firmou pou enou
osobou,
ed každou úpravou mající vztah k výtahu a nebo k jeho okolí, nebo
používání,
ed inspek ní prohlídkou provád nou jakoukoliv autorizovanou nebo
akreditovanou stranou stojící mimo uzav enou servisní smlouvu nebo
provád ním prací na výtahu jiných než údržbá ských.
9.2.2 Zjistit podmínky pro vykonání odborných zkoušek a inspek ních prohlídek.
9.2.3 Zajistit prost ednictvím pov ené osoby provedení posouzení rizik u výtahu v
provozu zm ní-li se používání budovy nebo za ízení, po v tší úprav za ízení nebo
budovy a po havárii výtahu.
9.2.4 Zapsat podstatné zm ny na výtahu a havárie do „Knihy výtahu“.
9.2.5 Zajistit obsluhu výtahu pouze oprávn nými osobami, ur it písemn idi e výtahu
nejpozd ji p i uvedení výtahu do provozu.
9.2.6 Jmenovat pov enou osobu k zajišt ní bezpe ného provozu výtahu. Písemné
jmenování podle P ílohy C neprodlen zaslat udržovateli.
9.2.7 Zajistit požadovanou kvalifikaci idi e výtahu a kontrolovat pln ní jeho povinností.
9.2.8 Zohlednit výsledky posouzení zjišt ných rizik u výtahu v provozu.
9.2.9 Udržovat doklady a pokyny pro provoz výtahu v ádném stavu.
9.2.10 Vést p edepsané doklady o pou ení a zaškolení idi e výtahu a jeho zdravotní
zp sobilosti (léka ské potvrzení zdravotní zp sobilosti idi e výtah nesmí být
starší než 2 roky.
17
N 11 002
9.2.11 Plnit ohlašovací povinnost nehod (havárií) a poruch výtahu vzniklých v souvislosti
s jeho provozem prost ednictvím pov ené osoby u udržovatele výtahu.
9.2.12 Zajistit v asné odstran ní zjišt ných závad a poruch výtahu prost ednictvím
pov ené osoby u udržovatele výtahu.
9.2.13 Zajistit p edepsané osv tlení prostor souvisejících s provozem výtahu
prost ednictvím pov ené osoby u udržovatele výtahu.
9.2.14 Zajistit trvalou dosažitelnost idi e výtahu po celou dobu provozu výtahu, zejména
ve vícesm nných provozech.
9.3 Povinnosti pov ené osoby
9.3.1 Zajiš uje bezpe ný a spolehlivý provoz výtahu. V p ípad pot eby zajiš uje jednání
se všemi zodpov dnými orgány, které se podílejí na provozu a servisu výtah .
9.3.2 Zajiš uje u udržovatele odstran ní zjišt ných závad na výtahu.
9.3.3 Vede protokoly o odborných prohlídkách dle SN 27 4002 a odborných
zkouškách dle SN 27 4007 v etn revizích elektro pro každý výtah.
9.3.4 Zohled uje výsledky posouzení zjišt ných rizik u výtahu v provozu na základ
analýzy rizik vypracované servisní firmou ( l. 4.4.3 SN 27 4002) pop . revizním
technikem zdvihacích za ízení. Seznamuje s nimi kompetentní pracovníky.
9.3.5 Zajiš uje trvalé umíst ní a z etelnou itelnost jména a tel. ísla servisní firmy na
viditelném míst .
9.3.6 Zajiš uje, aby klí e ke dve ím (poklop m) do strojovny a prostoru pro kladky a ke
kontrolním a nouzovým dve ím (poklop m) byly trvale k dispozici v objektu, ve
kterém je výtah umíst n, a byly používány pro vstup pouze oprávn nými osobami.
9.3.7 Dbá na zajišt ní bezpe ného vstupu pracovník servisní firmy do objektu a
strojovny výtahu k zajišt ní vyprošt ní uv zn ných osob.
9.3.8 Dbá na to, aby byl výtah ízen odborn zp sobilými osobami ( idi i výtah ).
9.3.9 Provádí kontrolu doklad o odborné zp sobilosti idi
výtah externího
zam stnavatele, který si p i zajiš ování prací výtah od UP vyp uje.
9.4 Povinnosti udržovatele výtahu:
zodpovídá za technický stav jemu sv ených výtah ,
zajiš uje vypracování plánu oprav,
zpracovává plán odborných zkoušek výtah nejmén na období 1 roku,
zajiš uje udržování výtah v podmínkách bezpe ného provozu prost ednictvím
servisní firmy vykonávající servis výtah podle návodu k používání u výtah
uvedených na trh (do provozu) po ú innosti NV . 27/2003 Sb. nebo minimáln
v souladu s SN 27 4002.
v p ípad vzniku nebezpe né situace zajiš uje vy azení výtahu z provozu,
zajiš uje provád ní inspek ních prohlídek ve lh tách stanovených dle lánku
9.6.2 této normy,
zajiš uje odstra ování jemu nahlášených závad,
zajiš uje pravidelné prohlídky a m ení el. za ízení výtah ,
zajiš uje provád ní pravidelné údržby, oprav a zkoušek,
ve spolupráci se servisní organizací zaznamenává v technické dokumentaci
zm ny p i opravách tak, aby dokumentace odpovídala skute nému stavu,
18
N 11 002
9.5
navrhuje odstavení výtah v p ípadech, kdyby mohlo dojít dalším provozováním
k poškození, nebo k havárii výrobního za ízení,
zajiš uje odstra ování p in p ed asného opot ebení sou ástí a navrhuje
opat ení k prodloužení životnosti a použitelnosti.
vést technickou dokumentaci výtahu minimáln v rozsahu:
dispozi ní výkres,
elektrická nebo hydraulická schémata,
pasportu výtahu, knihy odborných prohlídek, doklad o zkouškách výtahu,
Knihy výtahu,
mazací plán.
Povinnosti servisní organizace
vlastnit oprávn ní k opravám, údržb a zkoušení výtah ,
vlastnit oprávn ní k montážím, opravám a údržb elektrických za ízení,
provád t všechny innosti p edepsané v návodu k používání resp. v SN 27
4002 (vyjma odborných prohlídek),
provád t opravy a údržbu výtah podle pokyn pro bezpe nou práci p i
montáži, provozu, údržb a opravách v souladu s SN 27 4002, SN EN 811,2,3,+A1,+A3 (27 4003), SN 33 2570 a technickou (pr vodní) dokumentací
opravovaných výtah ,
zajistit v asné odstran ní závad a poruch výtahu nahlášených udržovatelem,
vypracovat plán údržby tak, aby pravidelná preventivní údržba podle SN 27
4002 P ílohy B byla p im ená pro instalovaný výtah bez ohrožení bezpe nosti
osob s minimalizací asu, kdy je za ízení mimo provoz. O jednotlivých úkonech
preventivní údržby musí být vedeny záznamy,
v p ípad pot eby upravit plán pravidelné preventivní údržby s uvážením všech
edvídatelných poruch, nap . zneužitím, špatným zacházením, poni ením,
apod. a bezodkladn informovat o této úprav udržovatele výtahu,
vypracovat analýzu rizik pro každý pracovní prostor a pro každou pracovní
innost podle návodu k používání se zohledn ním všech informací poskytnutých
uživatelem (pov enou osobou),
zajiš ovat dozorcem výtahu provozní prohlídky 1 x za dva týdny podle p ílohy
D, SN 27 4002 pokud není v návodu k použití stanoveno jinak za ú elem
ov ení technického stavu výtahu a jeho bezpe nosti. U malých nákladních
výtah se provozní prohlídky provád jí 1 x za ty i týdny,
provád t pravidelné prohlídky, kontroly a m ení elektrických výtah v UP. V
pr hu odborných zkoušek výtahu zaznamenat výsledky prohlídek a m ení do
karty výtahu vedené udržovatelem,
vyproš ovat osoby z klece na základ smluvního dojednání s provozovatelem
výtahu,
aktualizovat p vodní návod k používání v ásti týkající se údržby, jestliže výtah
zm ní na základ rozhodnutí uživatele ú el používání a nebo se zm ní okolní
prohlídky provozu výtahu,
informovat uživatele výtahu o každém nutném zásahu, který vyplývá ze
zjišt ného výskytu nebezpe í (nebezpe ných situací) nebo z analýzy provozních
19
N 11 002
9.6
rizik. V p ípad vzniku nebezpe né situace navrhnout uživateli odstavení výtahu
z provozu až do odstran ní nebo omezení tohoto stavu,
provád t odborné innosti odbornými servisními zam stnanci, jejichž odbornost
je servisní firmou udržována a kte í jsou vybaveni pot ebnými postupy, ná adím
a pot ebnými náhradními díly,
zaznamenávat výsledky závažného zásahu servisní firmy p i poruše výtahu do
Knihy výtahu. Tyto záznamy musí obsahovat druhy poruch, aby bylo možno
zjistit jejich opakování,
Plnit další povinnosti v p ípad smluvního ujednání, jako jsou:
provád ní podstatných zm n k odstran ní provozních rizik výtahu,
údržba a išt ní vn jších ástí ohrazení výtahové šachty,
údržba a išt ní vnit ních prostor klece,
spolupracovat s revizním technikem p i odborných zkouškách, zkouškách po
podstatných zm nách nebo opravách, neukládá-li l. 5.1.2. SN 27 4007
servisní firm zajistit zkoušku po podstatných zm nách, p i nichž došlo ke
zm
technických parametr uvedených v 4.1 písm. a) SN 27 4011, u
inspek ního orgánu.
Základní povinnosti revizního technika výtah
9.6.1 Revizní technik musí mít kvalifikaci podle vyhl. . 19/1979 Sb. a dále podle vyhl. .
50/1978 Sb.
9.6.2 Provád t odborné prohlídky výtah ur ených k doprav osob a osob a náklad ve
lh tách uvedených v níže uvedené tabulce.
Lh ty provád ní odborných prohlídek
Druh výtahu
Lh ty provád ní odborných prohlídek v
sících
Kategorie I. Výtahy
Kategorie II
uvedené do provozu do provozu p ed 1993-0101
po 1992-12-31
Výtahy ur ené k doprav osob
nebo osob a náklad v budovách s
3
2
evažujícím volným p ístupem
ve ejnosti.
Výtahy ur ené k doprav osob
nebo osob a náklad v budovách
používaných p evážn uživateli
4
3
budovy s omezeným p ístupem
ve ejnosti
U výtah ur ených pouze k doprav náklad a malých nákladních výtah se odborné
prohlídky provád jí 1 x za šest m síc .
9.6.2.1 Odborné prohlídky výtah se provád jí v rozsahu podle p ílohy C, SN 27
4002.
9.6.2.2 Protokol o provedené odborné prohlídce obdrží od revizního technika
udržovatel a pov ená osoba.
20
N 11 002
9.6.2.3 Provedením t chto odborných prohlídek napl uje UP ustanovení na ízení
vlády . 378/2001 Sb., § 4, odst. 2.
9.6.3 Provád t odborné zkoušky dle níže uvedené tabulky, zkoušky po podstatných
zm nách nebo opravách.
Lh ty odborných zkoušek
Druh výtahu
Lh ty (interval) (roky)
Výtahy ur ené k doprav osob nebo osob
3
a náklad
Výtahy ur ené pouze k doprav náklad a
6
malé nákladní výtahy
9.6.3.1 Odborné zkoušky, zkoušky po podstatných zm nách nebo opravách se
provád jí:
po dobu provozu ve stanovených lh tách,
po provedení podstatných zm n nebo oprav,
na ídí-li to p íslušný orgán státního odborného dozoru (TI R).
9.6.3.2 Odborné zkoušky, zkoušky po podstatných zm nách nebo opravách zahrnují:
kontrolu technické dokumentace a doklad a jejich shodu s výtahem,
ezkoušení funkce a provozních vlastností výtahu,
prov ení el. za ízení výtahu,
zjišt ní nebezpe í/nebezpe ných situací.
9.6.3.3 Zkoušky po podstatných zm nách se provádí v souladu s l. 5.1 SN 27
4007.
Poznámka:
U výtah , ur ených k doprav osob nebo osob a náklad , zajiš uje zkoušku po
podstatných zm nách, p i níž došlo ke zm
technických parametr uvedených v
4.1 písm. a) SN 27 4011, servisní firma u inspek ního orgánu.
9.6.3.4 Zkoušky po oprav se provádí v souladu s l. 5.2 SN 27 4007.
9.6.3.5 Odborné zkoušky výtah v provozu se provád jí dle l. 8.6.3
9.6.3.6 Rozsah odborné zkoušky je stanoven protokolem o odborné zkoušce. Vzor
protokolu je uveden v p íloze A, SN 27 4007.
9.6.3.7 Nedílnou sou ástí odborných zkoušek výtah , ur ených k doprav osob nebo
k doprav osob a náklad , je identifikace provozních rizik výtah postupem
podle 7.1 a) SN 27 4007. Jedná se o identifikaci závažných nebezpe í nebo
nebezpe ných situací podle SN EN 81-80.
9.6.3.8 Revizní technik na podklad vyhodnocení výsledku odborné zkoušky v
rozsahu protokolu z odborné zkoušky podle p ílohy A, SN 27 4007 stanoví
záv r o zp sobilosti výtahu k dalšímu provozu. Zjišt ná nebezpe í/nebezpe né
situace se zaznamenávají do protokolu z odborné zkoušky podle p ílohy A,
SN 27 4007. V protokolu musí být sou asn vyzna en termín konání p íští
odborné zkoušky a inspek ní prohlídky.
21
N 11 002
9.6.3.9 Protokol o odborné zkoušce resp. zkoušce po podstatných zm nách i
zkoušce po oprav obdrží od revizního technika udržovatel a pov ená osoba.
9.6.4 Provád t na základ výsledku prohlídky a m ení pravidelné revize el. za ízení dle
SN 33 1500.
9.6.4.1 Revize el. za ízení výtah je nutno provád t sou asn s odbornou zkouškou
resp. se zkouškou po podstatných zm nách, ale v cyklu ne delším 3 let.
9.6.4.2 Zprávu o revizi elektro výtahu obdrží od revizního technika udržovatel a
pov ená osoba.
9.6.4.3 Provád t na žádost uživatele (pov ené osoby) pou ení a p ezkoušení idi
výtah p i jejich ustanovení nebo zm nách a kontrolovat pln ní jejich
povinností vyplývajících z SN 27 4002.
9.6.4.4 Snižovat v od vodn ných p ípadech do asn nosnost výtahu, p emž sou et
snížené nosnosti a hmotnosti klece nesmí být menší než hmotnost
vyvažovacího závaží. Rozhodnutí o snížení nosnosti zapíše do „Knihy výtahu“.
9.6.4.5 Navrhnout vy azení výtahu z provozu na základ posouzení rizik dle SN 27
4007.
9.6.4.6 Na základ vlastního posouzení zjišt ní závad m že revizní technik do asn
povolit provoz výtahu se závadami za podmínky, že v zápisu v „Knize
výtahu“:
uvede stru nou charakteristiku závad s pou ením, že za odstran ní závad
odpovídá uživatel, pop . udržovatel,
stanoví p esný termín do kterého je možno výtah s t mito závadami
provozovat, p ípadn další podmínky do asného provozu,
prokazateln seznámí odpov dného zam stnance uživatele (pov enou
osobu) resp. idi e výtahu s obsahem zápisu v „Knize výtahu“ a pou í jej o
správném postupu p i zastavování provozu výtahu.
9.7 Základní povinnosti dozorce výtahu
9.7.1 Kvalifika ní požadavky:
dozorce výtahu musí být fyzická osoba starší 18 let, t lesn a zdravotn
zp sobilá,
pou ení, zaškolení a p ezkušování musí být provedeno odborn zp sobilou
osobou, minimáln odborným servisním zam stnancem, revizním technikem
ZZ.
9.7.2 Provád t ve stanoveném rozsahu provozní prohlídky výtahu ve lh
1x za dva
týdny podle p ílohy D, SN 27 4002. Provedení a výsledek prohlídky s
jednozna ným rozhodnutím o další použitelnosti výtahu zaznamená do „Knihy
provozních prohlídek“.
9.7.3 Vy azovat s okamžitou platností výtah z provozu, ohrožuje-li bezpe nost osob
nebo majetku svou nevyhovující provozní zp sobilostí, zp sobem používání, apod.
9.7.4 Hlásit ihned závady, poruchy, p ípadn vy azení výtahu z provozu uživateli
(pov ené osob ) resp. udržovateli.
9.8
idi výtahu
9.8.1 Kvalifika ní požadavky:
22
N 11 002
idi em výtahu m že být pouze fyzická osoba starší 18 let, t lesn a zdravotn
zp sobilá,
idi výtahu smí vykonávat svoji funkci jen u toho výtahu, v jehož „Knize
výtahu“ je jeho jméno, podpis a datum sv ící o tom, že byl prokazatelným
zp sobem pou en o svých povinnostech, zakázaných manipulacích,
podmínkách provozu a zaškolen v ízení ur itého sv eného výtahu. Pou ení a
ezkušování musí být provedeno odborn zp sobilou osobou, revizním
technikem ZZ.
9.8.2 Základní povinnosti idi e výtahu:
výtah musí být ízen v souladu s pokyny dodavatele,
zajistit, aby výtah nemohla ídit neoprávn ná osoba,
zajistit, aby p epravované náklady byly rovnom rn rozloženy na podlaze
klece a zabezpe eny proti samovolné zm
své polohy (nap . sesunutí, pádu,
pojížd ní apod.),
dbát na to, aby výtah nebyl p et žován a nebyly provád ny nedovolené
manipulace,
zajistit, aby p epravované náklady nep esahovaly obrysy klece a nebyly
deformovány jejich st ny,
zajistit bezpe nost p epravovaných osob a náklad p edevším u výtah bez
klecových dve í,
zjišt né závady a poruchy ihned oznámit pov ené osob .
9.9 Povinnosti použivatel výtah
9.9.1 Uživatel – použivatel výtahu – osoba používající výtah.
9.9.2 U výtahu se samoobsluhou se použivatel ídí návody k používání výtahu
umíst nými ve výchozí stanici a v kleci výtahu.
9.9.3
epravovat náklady u výtahu se samoobsluhou smí samostatn osoby starší 18 let.
Mohou se dopravovat pouze náklady zajišt né proti samovolné zm
své polohy
až do celkové hmotnosti nep evyšující nosnost výtahu. Nebezpe né nebo ne isté
edm ty není dovoleno p epravovat.
9.9.4 Ob žné výtahy mohou používat jen osoby starší 10 let a osoby u kterých není
snížena schopnost pro nástup a výstup (nap . stá ím, invaliditou, nemocí apod.).
9.10 Inspek ní prohlídky
9.10.1 Výtahy ur ené k doprav osob nebo osob a náklad se podrobují inspek ním
prohlídkám provád ným v termínech a lh tách podle 9.10.2.
9.10.2 Termíny pro provedení první inspek ní prohlídky se stanoví následujícím
zp sobem:
u výtah uvedených do provozu p ed ú inností SN EN 81-1,2: 1993 t i roky
od data poslední odborné zkoušky,
u výtah uvedených do provozu p ed ú inností SN EN 81-1,2: 1999 šest let
od data poslední odborné zkoušky,
u výtah uvedených do provozu po ú innosti SN EN 81-1,2: 1999 dev t let
od data poslední odborné zkoušky.
Opakované inspek ní prohlídky se provádí každých 6 let.
23
N 11 002
9.10.3 Inspek ní prohlídky provád jí inspek ní orgány na základ požadavku
provozovatele výtahu.
9.10.4 edm tem inspek ních prohlídek je posouzení provozních rizik postupem podle
7.1 a) až d) SN 27 4007.
10 Provozování zap
eného je ábu nebo výtahu (v majetku UP)
10.1 Smlouvou (dohodou) o výp ce vzniká vyp iteli – zhotoviteli, ili cizímu
subjektu, právo používat po dohodnutou dobu bezplatn je áb nebo výtah.
10.2 Provozovatel (uživatel) resp. pov ená osoba jsou povinni p edat vyp iteli je áb
nebo výtah ve stavu zp sobilém ádnému užívání a v tomto stavu je udržovat.
10.3 Podmínky provozování je ábu nebo výtahu musí být specifikovány v dohod .
Zam stnanec zhotovitele, který bude je áb používat musí respektovat zpracovaný
systém bezpe né práce pro daný je áb. V p ípad používání výtahu externím
zam stnancem zhotovitele musí tento doložit doklad o pou ení a zacvi ení v obsluze
výtahu ( idi výtahu). Jeho jméno je uvedeno nap . v Knize výtahu.
10.4 Zam stnanec zhotovitele, který bude p i práci používat je áb nebo výtah, musí
požádat o použití je ábu do „Povolování prací“ (Sm rnice 465). Zam stnanec
oprávn ný k vydání povolení (nap . pov ená osoba) zkontroluje oprávn nost
zam stnance k použití je ábu nebo výtahu a je áb nebo výtah p edá (u je áb v etn
systému bezpe né práce). Zam stnanec zhotovitele u iní záznam o použití je ábu
nebo výtahu v provozní dokumentaci (nap . „deník ZZ“). Po ukon ení práce s
je ábem nebo výtahem p edá zhotovitel za ízení zp tn uživateli (pov ené osob ) se
zápisem v deníku ZZ.
10.5 V p ípadech, že vázací prost edky jsou vlastnictvím zhotovitel , kte í práce se ZZ
zajiš ují, musí proto evidenci a kontrolu vázacích prost edk provád t p íslušný
zam stnanec zhotovitele v souladu s návody pro používání a údržbu dodanými
výrobcem.
11 Provozování pronajatého je ábu nebo výtahu (v majetku UP)
11.1 Smlouvou o pronájmu vzniká nájemci - zhotoviteli, ili cizímu subjektu, právo
používat po dohodnutou dobu za úplatu je áb nebo výtah.
11.2 Pronajímatel je povinen p edat nájemci je áb nebo výtah ve stavu zp sobilém
ádnému užívání a v tomto stavu je na své náklady udržovat, není-li stanoveno
nájemní smlouvou jinak (Sm rnice 522).
11.3 Podmínky provozování za ízení musí být specifikovány ve smlouv . V p ípad
pronájmu je ábu musí nájemce zpracovat systém bezpe né práce ( SN ISO 124801) a tento respektovat.
11.4 Je-li je áb sou ástí výrobních za ízení, musí zam stnanec zhotovitele (nájemce),
který bude p i práci používat je áb požádat o použití je ábu do „Povolování prací“
(Sm rnice 465). Zam stnanec oprávn ný k vydání povolení (nap . pov ená osoba)
zkontroluje oprávn nost osoby k použití je ábu a povolení vydá. Zam stnanec
zhotovitele u iní záznam o použití je ábu v provozní dokumentaci je ábu (nap .
„Deník ZZ“).
24
N 11 002
11.5 V p ípadech, že vázací prost edky jsou vlastnictvím zhotovitel , kte í po výb rovém
ízení (Sm rnice 505) práce s je ábem zajiš ují, musí proto evidenci a kontrolu
vázacích prost edk provád t p íslušný zam stnanec zhotovitele v souladu s návody
pro používání a údržbu dodanými výrobcem.
11.6
ed zahájením inností nájemce se zdvihacím za ízením musí být obsluhující
personál vyškolen a p ezkoušen revizním technikem.
12 Provoz regálových zaklada
12.1 Všeobecn
12.1.1 Regálový zaklada lze uvést do provozu až po úsp šném individuálním odzkoušení
a po úsp šné ov ovací zkoušce.
12.1.2 Výrobce zaklada e musí dodat instruk ní p íru ku obsahující nejmén následující
informace:
všechny nutné informace pro bezpe nou obsluhu a provoz stroje a jeho
ipojeného p íslušenství,
informace k bezpe né údržb , oprav a odstran ní závad stroje a jeho
ipojeného p íslušenství,
seznam sou ástí, které se snadno opot ebovávají spolu s p ibližným údajem jak
asto se musí obm ovat a s podmínkami pro jejich vým nu.
12.1.3 Každý zaklada musí být opat en trvanlivým a snadno itelným výrobním štítkem,
obsahujícím nejmén tyto informace:
jméno a adresa výrobce,
typ stroje,
íslo série,
rok výroby,
nosnost (bez osob),
po et osob, které sm jí jet na stroji,
CE je-li vyžadováno.
12.2 Základní požadavky na provoz zaklada
12.2.1 Regálový zaklada smí být použit pouze pro ú el, pro který byl ur en.
12.2.2 Regálový zaklada smí být obsluhován pouze zp sobilými osobami, starými
nejmén 18 let, které byly školeny a výslovn písemn pov eny ízením stroje
uživatelem nebo oprávn ným zástupcem.
12.2.3 Po et osob, které jedou na stroji, nesmí p esáhnout maximální po et,
specifikovaný výrobcem na výrobním štítku. Neoprávn ným osobám není dovoleno
jet na stroji.
12.2.4 Obsluha zaklada e musí nejmén jednou za den prov it ádnou funkci brzd,
koncových spína a výstražných za ízení. Jestliže kterékoli z t chto za ízení ádn
nepracuje nebo v p ípad jiných z ejm rizikových vad, nesmí být zaklada
používán, dokud závady nejsou odstran ny. Jestliže se podobné závady vyskytnou
v pr hu provozu, musí být provoz okamžit p erušen. Všechny závady musí být
25
N 11 002
ohlášeny udržovateli a druh závady zaznamenán do knihy závad nebo podobného
dokumentu.
12.2.5 ed jízdou v regálové uli ce se musí obsluha p esv it, že nikdo není v uli ce a
že v uli ce nejsou p ekážky.
12.2.6 Neoprávn ným osobám není dovoleno vstoupit do regálové uli ky a jejích
ísunových ploch, ani není dovoleno osobám ji používat pro p ístup do jiných
ploch. Vstup do t chto zón musí být omezen na oprávn né osoby, které byly ádn
informovány o bezpe nostních opat eních pro jejich bezpe nost a jejich použití.
12.2.7 Každá osoba vstupující do pracovní plochy zaklada e otev enými dve mi, musí
zajistit, že hlavní spína (spína sí ové p ípojky) z stane rozpojen uzav ením
pomocí osobního uzamykacího za ízení, jako je visací zámek nebo rovnocenné
za ízení.
12.2.8 Bezpe nostní za ízení stroje v pracovních plochách stroj se nesmí stát nefunk ní a
nesmí se zneužít.
12.2.9 Nesmí být p ekro eno maximální p ípustné zatížení zaklada e.
12.2.10
emeno musí být uspo ádáno na zakládacím za ízení tak, že je pro n j nemožné
se voln pohybovat pop . spadnout nebo vy nívat do sv tlého prostoru v pr hu
žného provozu. Uspo ádání b emene musí zajistit, že žádná jeho ást se
nevysune mimo vn jší obrys profilu b emene.
12.2.11 Zboží musí být v regálech skladováno tak, že nevy nívá do prostoru pojezdu
zaklada e.
12.2.12 U zaklada s ru ním ízením musí obsluha p ed opušt ním stroje vyjmutím klí e
z klí em ovládaného spína e zabránit, aby zaklada nebyl neoprávn
používán.
12.2.13 i normálním provozu smí obsluha vstoupit nebo opustit ídící stanovišt , jen
když je zaklada v míst ur eném pro tento ú el.
12.2.14 V p ípad nebezpe í musí všechen personál okamžit opustit zaklada za použití
únikových možností.
12.2.15 Osoby oprávn né používat zaklada musí cvi it v pr hu úvodního školení a
pravideln nejmén jednou za rok postupy používané v nebezpe í a použití
únikových cest.
12.2.16 Poškozené manipula ní prost edky (palety) nebo nesprávn tvarované
manipula ní jednotky nesmí být manipulovány.
12.2.17 Personál smí opustit zaklada jen bezpe ným zp sobem.
12.2.18 Žádná osoba nesmí být na zakládacím za ízení, pokud není specieln
konstruováno a ur eno pro tento ú el.
12.2.19 Uživatel musí zajistit, aby byly provád ny všechny požadované zkoušky ve
stanovených intervalech. Všechny zjišt né chyby a závady musí být ve stanovené
lh odstran ny.
12.3 Údržba regálových zaklada
12.3.1 Údržbové práce musí být provád ny v pravidelných intervalech v souladu s pokyny
dodavatele. Pln ny musí být existující p edpisy a bezpe nostní požadavky.
12.3.2 Údržba musí být provád na bezpe
a tak, aby byl zajišt n bezpe ný provoz
stroje v intervalu mezi údržbami.
26
N 11 002
12.3.3 Údržba musí být provád na zam stnanci, kte í jsou obeznámeni se zaklada i a
skladovacím za ízením. Platné p edpisy a bezpe nostní sm rnice jim musí být
známy.
12.3.4 O údržb musejí být vedeny záznamy.
12.3.5 ed zahájením údržbových prací musí být vypnut hlavní spína (spína sí ové
ípojky) a uzam en. Klí musí být uložen na bezpe ném míst .
12.3.6 Jestliže pro takové práce je t eba zapnout el. energii, aby se mohlo pohybovat
strojem, musí být u in na pat ná opat ení k odstran ní nebezpe í hrozícího
osobám (nap . pomocí do asných narážek, barierami, ohrožením nebo jinými
vhodnými opat eními).
12.3.7 Nejsou-li práce provád ny ze zajišt ných míst, musí být zam stnanci chrán ni proti
spadnutí.
12.3.8 Poruchy nebo poškození zjišt né v pr hu údržbových prací musí být okamžit
opraveny nebo nahlášeny k oprav . V p ípad z ejmého nebezpe í pro obsluhu
nebo stroj, musí být za ízení okamžit zastaveno. Stroj nesmí být znovu uveden do
chodu d íve, pokud není porucha odstran na.
12.4 Periodická kontrola a zkoušení (revize) zaklada
12.4.1 Stroje musí být kontrolovány na provozní bezpe nost v souladu s pr vodní
dokumentací nejmén 1 x za rok. V podmínkách UP je provozní kontrola
provád na revizním technikem. Periodická kontrola je vizuální a funk ní zkouška s
nosností a p ídavnou hmotností. Zahrnuje zkoušku stavu konstruk ních díl a
za ízení stroje, ov ení úplnosti a správné funkce všech bezpe nostních za ízení.
Rozsah zkoušek zaklada e vyplývá z l. 5.5 SN 26 7403.
12.4.2 Sou ástí periodické kontroly zaklada e je revize el. za ízení podle SN 33 1500.
Revizi provádí p íslušný revizní technik.
12.4.3 V mezidobí periodických kontrol zaklada e se provádí revize ve lh tách
stanovených revizním technikem ve vazb na zp sob provozování zaklada e. P i
revizi provedou vizuální prohlídky za ízení a ov í funkce mechanizm .
12.4.4 Zaklada e musí být též kontrolovány po velkých opravách a p estavb .
Požadovaný rozsah zkoušení je ur en druhem a rozsahem provedené opravy nebo
estavby.
12.4.5 O pr hu a výsledcích kontrol, zkoušek a revizí musí být uchován písemný
záznam v etn :
jednozna né identifikace stroje,
rozsahu zkoušení s údajem o požadovaných dodate ných díl ích zkouškách,
výsledk zkoušení s uvedením zjišt ných závad,
posouzení, zda uvedení za ízení do provozu nebo jeho další provoz
nep ipustit,
jména, data a podpisu zkoušející osoby.
13 Provoz pohyblivých pracovních plošin
13.1 Všeobecn
27
N 11 002
13.1.1 K zajišt ní bezpe nosti a spolehlivosti provozu pohyblivých plošin je nutno
zejména:
písemn ur it osobu odpov dnou za technický stav a provoz a za kontrolu
technického stavu a provozu používaných pohyblivých plošin, stanovit
požadavky na jejich kvalifikaci, odpov dnost a povinnosti, pokud jejich
innost není stanovena organiza ním ádem i jiným p edpisem a zajistit
organiza
jejich innost,
zajistit údržbu a opravy pohyblivých plošin,
seznámit ur ené odpov dné osoby, obsluhovatele a pracovníky pro práci na
pohyblivé plošin v p íslušném rozsahu s p edpisy pro pohyblivé plošiny, pop .
dalšími p edpisy, které se týkají provozu pohyblivých plošin, ov ovat jejich
schopnosti, znalosti a zdravotní stav.
13.1.2 Osoba odpov dná za technický stav a provoz pohyblivých plošin musí být
seznámena s p edpisy pro konstrukci, zkoušení, provoz, montáž a opravy
pohyblivých plošin.
Je povinna zejména:
zajistit odborné išt ní, mazání, údržbu a opravy pohyblivých plošin v
termínech stanovených v návodu výrobce pro používání a obsluhu,
zajistit odstran ní zjišt ných a jí oznámených závad,
vymezit pro pravidelné odborné prohlídky a zkoušky pot ebnou dobu a
pom cky,
zajistit umíst ní výstražných tabulí a zábran p i práci pohyblivé plošiny nad
pozemní komunikací nebo nad pracovišt m,
zajistit stanovišt pojízdných pohyblivých plošin v dob , kdy jsou mimo
provoz,
vést evidenci obsluhovatel , pop . i osob oprávn ných pracovat na pohyblivé
plošin .
13.1.3 Osoba odpov dná za kontrolu technického stavu a provozu pohyblivých plošin
musí být seznámena s p edpisy pro konstrukci, zkoušení, provoz, montáž a opravy
pohyblivých plošin s návody výrobce pro používání a obsluhu používaných typ a
dalšími souvisejícími všeobecnými bezpe nostními p edpisy. Je povinna zejména:
zajistit provád ní revizní zkoušky používaných pohyblivých plošin ve
stanovených termínech (dle návod výrobce) u oprávn né servisní organizace,
kontrolovat provád ní išt ní, mazání a údržby,
kontrolovat dodržování p edpis pro provoz,
ov ovat znalosti obsluhovatel ,
zastavit s okamžitou platností provoz pohyblivé plošiny v p ípadech, kdy
ohrožuje bezpe nost osob a majetku.
13.1.4 Používání a obsluha
13.1.4.1 V souvislosti s používáním a obsluhou pohyblivých plošin je nutno dodržovat
zejména:
pohyblivou plošinu je možno používat jen pro ten ú el, pro který byla
konstruována. Její nosnost a podmínky provozu, stanovené výrobcem,
nesm jí být p ekro eny,
28
N 11 002
obsluhovat, tj. samostatn ovládat pohyblivou plošinu, mohou jen osoby
duševn a t lesn zp sobilé, starší 18 let, seznámené s p edpisy pro obsluhu
pohyblivých plošin dodanými výrobcem a zau ené na p íslušném typu
pohyblivé plošiny. Obsluhovatelé pohyblivých plošin, ovládaných z pracovní
plošiny, musí spl ovat požadavky pro práci ve výškách. Požadované znalosti
a vlastnosti musí být ov eny zkouškou a vyjád ením léka e,
na pohyblivé plošin mohou pracovat pouze osoby duševn a t lesn
zp sobilé, starší 18 let, spl ující požadavky na práci ve výškách. Tyto osoby
musí být prokazateln seznámeny s funkcí a s možnými poruchami pohyblivé
plošiny, na které pracují, a s funkcí jejího bezpe nostního za ízení.
13.1.5 Zakázané manipulace
13.1.5.1 i používání a obsluze pohyblivých plošin je zakázáno zejména:
porušovat zákazy uvedené v návodu výrobce a pracovat v nebezpe né
blízkosti el. venkovního vedení, které je pod nap tím,
et žovat pohyblivou plošinu,
nastupovat nebo sestupovat z pracovní plošiny, je-li tato v pohybu, a
používat k výstupu nebo sestupu jiný zp sob, než který je stanoven v
pokynech výrobce,
ovládat za ízení tak, že se zp sobí rozhoupání pracovní plošiny,
pokra ovat v provozu p i zjišt ní nepravidelnosti funkce pohybových
mechanism ,
používat k provozním ú el m bezpe nostní za ízení (koncové vypína e,
tla ítka „STOP“ apod.),
vy azovat z funkce bezpe nostní za ízení, nebo je p estavovat, s výjimkou
jejich funk ního p ezkoušení,
ponechávat po ukon ení provozu na pracovní plošin jakékoliv p edm ty.
29
N 11 002
14 Seznam souvisejících a jiných právních p edpis
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon .22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o zm
kterých zákon
a dopln ní
Zákon . 174/1968 Sb., zákon o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce
Zákon . 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce
Zákon . 253/2005 Sb., zákon kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím
zákona o inspekci práce
Na ízení vlády 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení
Na ízení vlády . 27/2003 Sb., na ízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na
výtahy
Na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný provoz a
používání stroj , technických za ízení, p ístroj a ná adí,
ve zn ní pozd jších zm n a dopl
Vyhláška . 50/1978 Sb., vyhláška o odborné zp sobilosti v elektrotechnice ve zn ní
pozd jších zm n a dopl
Vyhláška . 19/1979 Sb., vyhláška, kterou se ur ují vyhrazená zdvihací za ízení a stanoví
které podmínky k zajišt ní jejich bezpe nosti, ve zn ní
pozd jších zm n a dopl
Vyhláška .73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických za ízení, jejich
za azení do t íd a skupin a o bližších podmínkách jejich
bezpe nosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických
za ízeních)
SN ISO 9927-1 (27 0041) - Je áby - Inspekce. ást 1: Všeobecn .
SN ISO 9926-1 (27 0060) - Je áby. Výcvik je ábník . ást 1: Všeobecn .
SN EN 528 - Regálové zaklada e - Bezpe nost.
SN 27 0142 - Je áby a zdvihadla. Zkoušení.
SN ISO 12480-1 (27 0143) - Je áby - Bezpe né používání - ást 1: Všeobecn .
SN ISO 12482-1 (270040) - Je áby - Sledování stavu - ást 1: Všeobecn
SN EN 1090-1 + A1 Provád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - ást 1:
Požadavky na posouzení shody konstruk ních dílc
SN 73 5130 - Je ábové dráhy
SN ISO 8792 (27 0144) - Ocelová vázací lana. Bezpe nostní kritéria a postup kontroly
i používání.
SN 27 4002 - Bezpe nostní p edpisy pro výtahy. Provoz a servis výtah .
30
N 11 002
SN 27 4011 - Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah - Podstatné zm ny
výtah
SN EN 81-80 - Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah - Existující
výtahy - ást 80: P edpisy pro zvyšování bezpe nosti existujících výtah
ur ených pro dopravu osob nebo osob a náklad
SN EN 81-1+A3 (27 4003) - Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah ást 1: Elektrické výtahy.
SN EN 81-2+A3 (27 4003) - Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah ást 2: Hydraulické výtahy
SN EN 81-3+A1 (27 4003) - Bezpe nostní p edpisy pro konstrukci a montáž výtah .
ást 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
SN 27 4007 - Bezpe nostní p edpisy pro výtahy. Prohlídky a zkoušky výtah v provozu.
SN 33 1500 - Elektrotechnické p edpisy. Revize elektrických za ízení.
SN EN 60079-17 ed.3 (33 2320) - Výbušné atmosféry - ást 17: Revize a preventivní
údržba elektrických instalací
SN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého nap tí - ást 1: Základní hlediska,
stanovení základních charakteristik, definice
SN 33 2550 - Elektrotechnické p edpisy. Je áby a zdvihadla. P edpisy pro elektrická
za ízení.
SN 26 7403 - Regálové zaklada e. Metody zkoušení.
SN 33 2570 - Elektrotechnické p edpisy. Elektrická za ízení výtah .
SN EN 13414-1+A2 (02 4472) - Vázací prost edky z ocelových drát ných lanBezpe nost- ást 1: Vázací prost edky pro
všeobecné zdvihací práce.
SN EN 13414-2+A2 (02 4472) - Vázací prost edky z ocelových drát ných lanBezpe nost- ást 2: Informace pro používání a
údržbu poskytované výrobcem.
SN EN 13414-3+A1 (02 4472) - Vázací prost edky z ocelových drát ných lanBezpe nost- ást 3: Lanové smy ky a vázací
prost edky vinuté z lana s kabelovým vinutím
SN 27 2435 - Je ábové dráhy do asné
SN EN 280+A2 (27 5004) - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstruk ní výpo ty Kritéria stability - Konstrukce - P ezkoušení a zkoušky
SN ISO 18878 (27 5005) - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy.
SN ISO 18893 (27 5006) - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpe nostní zásady,
prohlídky, údržba a provoz
Rozhodnutí G
. 2000/02 - Stanovení závaznosti SN.
31
N 11 002
Sm rnice 465 – Povolování prací
Sm rnice 522 - Pronajímání majetku, poskytování služeb, smluvní vztahy
Sm rnice 505 - Zadávání investi ních zakázek
N 11015 - Norma pro udržování ocelových konstrukcí
32
N 11 002
ÍLOHA A - Nasazení mobilních je áb
NASAZENÍ MOBILNÍCH JE ÁB
V p ípad nasazení mobilních je áb na území UP lze volit postup:
objednání je ábu,
objednání je ábnických prací.
Vzhledem k náro nosti zajišt ní úkon a povinností plynoucích pro provoz je ábu p i
objednání je ábu, UP jednozna
preferuje systém objednávání je ábnických prací.
Postup:
1) Mobilní je áby jsou v podmínkách UP nasazovány na práce jak p i manipulaci s
emeny, související s opravami a údržbou technologických za ízení, a to zejména v
pr hu odstávek a zarážek výrobního za ízení, tak i v nevýrobních prostorách.
2) Externí firma (zhotovitel), která mobilním je ábem práce provádí, a to na základ
smluvního dojednání, musí ur it kompetentní osobu (pov enou osobu) k zajišt ní
bezpe ného provozu zdvihacích za ízení. Pov ená osoba zhotovitele pln odpovídá
za výb r vhodného typu je ábu, parametry a nosnost pro požadované použití (práci).
3) Mobilní je áb musí být ádn udržovaný, kontrolovaný a s kvalifikovaným je ábníkem.
Za to odpovídá zhotovitel je ábnických prací.
4) Pov ená osoba zhotovitele p i provozu mobilního je ábu aktivn komunikuje s
kompetentní osobou (pov enou osobou) jmenovanou v UP (nap . podle jednotlivých
výroben).
5) Pov ená (kompetentní) osoba UP se vyjad uje ke vjezdu a používání mobilních
je áb ve výrobních i nevýrobních za ízeních. V rámci povolovacího ízení v roli
vystavovatele povolení stanovuje podmínky pro bezpe né používání mobilních je áb
(nap . podmínky ustavení a zakotvení je ábu, existenci nebezpe ných vliv v blízkosti
je ábu apod.). Pov ená osoba je povinna potvrdit, zda podloží nebo jiný podklad je
takový, že na n m ustavený je áb bude moci pracovat s parametry stanovenými
pov enou osobou zhotovitele je ábnických prací. V p ípad pot eby spolupracuje se
sekcí územního generelu pop . statikem i dalším odborn zp sobilým zam stnancem.
6) Pov ená osoba zhotovitele je povinna na základ zadané práce s mobilním je ábem
zpracovat technologický postup, který musí být dodržován p i innosti mobilního
je ábu. P i tom je nutno vycházet ze „Systému bezpe né práce“, který musí být
zpracován dle SN ISO 12480-1 pro každý je áb.
33
N 11 002
ÍLOHA B - Záznam o výp
ce je ábu (ZZ)
Záznam o výp
ce je ábu (ZZ)
UNIPETROL RPA, s.r.o.
Závod/Úsek:
Výrobna/sekce:
Konto:
Pov ená osoba:
Eviden ní íslo:
ZAP
(ZZ)
UJE JE ÁB
Stavba:
Nosnost:
Na dobu od/do:
Zhotoviteli/firm :
V UNIPETROL RPA, s.r.o. dne:
Jméno a podpis zástupce UNIPETROL RPA, s.r.o.:
Jméno a podpis zástupce zhotovitele:
34
N 11 002
ÍLOHA C - Vzor jmenování pov ené osoby.
íjmení a jméno:
. z. pr kazu:
Telefon:
Doru ovací st edisko:
JMENOVÁNÍ
V souladu s N 11002, SN ISO 12 480-1 a SN 27 4002, Vás jmenuji pov enou osobou pro
ízení provozu je áb / zdvihacích za ízení nebo výtah na:
Závod :
Konta :
Petrochemie/ Agro/ Energetika/ OSA
CCV…./ CPV…../ CEV…..
Vaše povinnosti vztahující se k této funkci jsou uvedeny v N 11002 a návazných legislativních
edpisech.
Za údržbu sv ených Vám zdvihacích za ízení zodpovídá udržovatel ZZ sekce údržby most
odboru údržby
Sou ástí tohoto jmenování je p íloha: Seznam zdvihacích za ízení p edaných pov ené osob .
Jmenování vstupuje v platnost dne :..………..20…...
…………………………………………
vedoucí výrobny/ provozu
Jmenování p evzal:
…………………………..
p íjmení a jméno
Kopii jmenování p evzal:
…………………………..
udržovatel zdvihacích za ízení
35
N 11 002
íloha jmenování
Seznam zdvihacích za ízení p edaných pov ené osob
ze dne : …………….20…..
Seznam zdvihacích za ízení p edaných pov ené osob
Eviden ní íslo
Název
konto
Pov ená osoba
íjmení a jméno:
Závod :
. z. pr kazu:
Telefon:
Doru ovací st edisko:
36
stavba
nosnost
N 11 002
ÍLOHA D - Doporu ení:
V p ípad provád ní specifických prací dle SN ISO 12480-1 (27 0143) se
doporu uje postupovat v souladu s p ílohami této normy:
íloha A informativní Periodické kontroly
íloha B informativní Demolice a ostatní zvláštní práce
íloha C informativní Doprava osob
íloha D informativní P íklady komunika ního systému
íloha NA Národní p íloha informativní. N které požadavky na zajišt ní bezpe né práce
vaza /signalist .
37
Download

Provozní pravidla zdvihacích zařízení