AMBUSTAR +
Vysokofrekvenční kauter pro drobnou chirurgii
v stomatologii, dermatologii, gynekologii a pod.
Návod na použití
(10/2002)
Popis přístroje
Přístroj je diatermický koagulátor (rádiová frekvence ESK) určený pro lékařské, estetické (elektro
epilace) a veterinární použití, pro pomocnou chirurgii krátkého trvání (od 10 do 20 sek.)
v přerušovaném dávkování. Toto zařízení musí být používané výhradně osobami, které jsou řádně
vyškolené a kvalifikované vykonávat chirurgii a které mají adekvátní zkušenosti s elektrochirurgickými
noži.
Před používáním elektrochirurgického nože je nevyhnutné seznámit se s celým obsahem této příručky
a řídit se bezpečnostními opatřeními a příkazy, které jsou opsané v příručce. Zanedbáním pokynů
z příručky anebo bezpečnostních opatření a nesprávným používáním přístroje, může způsobit zranění
lékařské obsluhy , pacienta a jiných lidí v blízkém okolí.
Tento přístroj spadá pod medicínské směrnice 93/42/EEC a je klasifikovaný jako typ II B podle přílohy
IX, ustanovení 9.
Je přísně zakázané otvírat anebo opravovat přístroj; poruchy nebo nefunkčnost vždy konzultujte
s dodavatelem .
Povinnosti uživatele
Použivatel musí nainstalovat zařízení na vhodné místo, vybavené s elektrickým systémem, který
vyhovuje platným normám. Přístroj musí být nainstalovaný v suchém prostředí, které je dostatečně
osvětlené v souladu s platnými zákony SR.
Požadavky na servis a náhradní součástky
Pro všechnu potřebnou elektroúdržbu kontaktujte dodavatele. V případě poruchy informujte
dodavatele o druhu chyby a specifikujte výrobní (sériové) číslo, které se nachází na štítku
připevněném na zadní části přístroje.
Technické parametry
Napětí 230 V / 120 V
Maximální příkon 175 W
Pomalá pojistka (T) 1,25 A (230V)
Frekvence 50 / 60 Hz
Výkon 50 W při 750 kHz / 1500 Ohm
Hmotnost 2,5 kg
Přístroj je vybavený dvojitou elektrickou izolací (třída II) a ochranným systémem proti přepětí
a uzemňovacím chybám, se zvláštním zřetelem na uzemnění elektrody na pacientovi (BF typ
přístroje).
Balení obsahuje:
1) Napájecí zdroj (A)
2) Aktivní elektroda – nůž (1)
3) Spouštěcí pedál (6)
4) Kabel s pacientskou neutrální
elektrodou (3 + 4)
5) Kazetu s 8 ks elektrod (B)
6) Instrukce pro uživatele (manuál)
A
1
6
B
3
4
OBSLUHA A POUŽITÍ
Obsluha – uvedení do provozu
Napájecí zdroj musí být umístněný na stole (nosní ploše) vedle obsluhy, aby byla zabezpečená stabilní
pozice bez nebezpečí pádu a kabel aktivní elektrody (nože) nebyl vystavený přílišnému tahání (vyhnutí
rizika polámání vnitřních kabelů nebo vlečení napájecího zdroje). Mimo toho může být lehce
kontrolovaný stav přístroje.
10
2
9
5
8
11
7
Připojte aktivní elektrodu (1) ke konektoru (2) na přední části přístroje (zasunutím konektoru
a pootočením zámku o ¼ otáčky až zaskočí – nepoužívejte nadměrnou sílu);
Připojte pacientskou neutrální elektrodu (3) ke kabelu (4), který musí být zasunutý do zdířky (5) na
předním panelu; Funkce přístroje můžou být aktivované stlačením tlačítka na aktivní elektrodě (1).
Když chcete aktivovat funkce přístroje pomocí pedálu (6), připojte kabel pedálu ke konektoru (7) na
zadní části přístroje.
Nakonec připojte přístroj do elektrické sítě.
Odšroubujte a vyberte hlavu, vložte požadovaný typ elektrody a potom hlavu znova nasaďte
a přiměřeně utáhněte, aby byl zajištěný nejlepší možný elektrický kontakt mezi jednotlivými částmi.
Když elektroda nemůže být nasazená do upínací čelisti, vyberte upínací čelist z jejího místa a nasaďte
na elektrodu silou; když je elektroda nasazená , vraťte vybrané části zpátky do držáku a potom
nasaďte zpátky hlavu, jako bylo popsáno nahoře.
Vždy vysterilizujte elektrody a držák aktivní elektrody před samotným použitím; držák aktivní elektrody
je upravený na sterilizaci v autoklávu při teplotě 127°C.
Po použití přístroj vždy vypněte uvedením síťového spínače (8) na zadní straně ) do polohy) ´´0´´
Obsluha
Obsluha řídí přístroj pomocí tlačítka na držáku nože nebo pomocí pedálu a přizpůsobí tak chod
přístroje svým potřebám.
Účel používání přístroje
Elektrochirurgický nůž je určen pro medicínskou, dentální a veterinární chirurgii, pro drobnou chirurgii
a mikro vypalování v krátkých a přerušovaných zákrocích (max. 20 sek.). Zařízení není určené pro jiné
použití, než které bylo popsáno výrobcem.
Bezpečnostní pokyny
Zařízení musí být používané výhradně osobami řádně kvalifikovanými, které jsou si vědomé
potenciálního nebezpečí.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů nebo výbušných plynů.
Neotvírejte a nerozmontovávejte zařízení.
Pacienti s kardiostimulátorem nebo stimulujícími elektrodami mohou být přístrojem
ohroženi a vystavují se úrazu. Ověřte kompatibilitu těchto zařízení s elektroskalpelem
(vyhledejte kardiologické informace).
Noste vhodné oblečení a dodržujte bezpečnostní pravidla vašeho pracoviště.
Vždy používejte neutrální elektrodu, která musí být co nejblíže k oblasti chirurgického zákroku a musí
být pevně uchopená pacientem. Táto procedura musí být vykonaná před nastavením přístroje.
Pacient nesmí přijít v čase zákroku do kontaktu s kovovými předměty, které jsou spojené se zemí
nebo redukují celkový zemní odpor (impedanci), např.operační stůl, podstavec, ...
Zabraňte všem kontaktům kůže – kůže ( např. mezi rukama a tělem); To může být dosáhnuté, když je
pacient oblečený, nebo riziková místa jsou ochráněné suchou gázou.
Když je zařízení používané v kombinaci s monitorovacími zařízeními, všechny monitorovací elektrody
monitorovacího zařízení musí být co nejdále od strany – místa zákroku.
Použití měřící jehlové elektrody se nedoporučuje.
Kabely přístroje musí být umístěny tak, aby se nedotýkali pacienta a ani jiných kabelů.
Používejte nejmenší možný výstupní výkon pro dosáhnutí požadovaných výsledků.
Dávejte pozor na používání hořlavých tekutin, plynů, jako např. desinfekční prostředky, anestetika,
rozpouštědla., ... Zařízení není určené na použití v ovzduší náchylném na explozi. Ubezpečte se, že
všechny výbušné látky v okolním ovzduší byly odstraněny, vypařeny, rozptýleny před aktivováním
přístroje (Ubezpečte se, že ani v okolí nezůstaly žádné takové látky).
Pro výše uvedené skutečnosti dávejte pozor na přítomnost endogenních plynů a materiálů
nasáknutých kyslíkem (např. vata, gáza).
Pravidelně kontrolujte příslušenství se zvláštním ohledem na stav izolace kabelů a elektrod.
INSTRUKCE PRO OBSLUHU
Ovládací prvky
Zařízení je vybavené následujícími ovládacími prvkami :
hlavní (síťový vypínač (8)
indikátor zapnutí přístroje – zelená LED
indikátor alarmu – červená LED
zdířka pacientské elektrody (5)
polohový volič funkce s 3-mi LED: řezání – žlutá LED
řezání s koagulací – oranžová LED
koagulace – modrá LED
regulátor výstupního výkonu – potenciometr (9)
Držák aktivní elektrody ( na straně přístroje ) je vybavený mikrospínačem, který deaktivuje zařízení,
když je v něm nůž uchycen.
INSTRUKCE – POKYNY PRO POUŽÍVATELE
Uvedení do chodu
Po instalaci může být zařízení uvedené do chodu :
1) nasaďte požadovanou elektrodu do držáku;
2) zvolte požadovanou funkci pomocí voliče (10)
3) zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače (8)
4) zvolte požadovaný výstupní výkon pomocí potenciometru (9)
5) dejte pacientovi instrukce, aby držel neutrální elektrodu (3)
6) stlačte tlačítko na držáku aktivní elektrody ( ruční část ) nebo stlačte pedál; tato akce je provázena
akustickým signálem a přístroj vyšle proud do elektrody v ruční části.
Zařízení se uvede do stavu alarmu po 20 sek. používání; To je indikováno rozsvícením červené LED (
alarm ) indikátoru a přerušovaným pípáním , tak aby operující věděl, že má operaci co nejdříve
přerušit (bez předsudků pacienta). Další použití přístroje je možné nejdříve 10 sek. po vypnutí přístroje
hlavním vypínačem (8).
Přístroj může být používaný i bez uzemňovací elektrody. To je možné jen při epilaci nebo při operacích
s nízkým výstupním napětím ( méně, jako 1/3 maximálního výkonu).
Normální deaktivace přístroje a nouzové deaktivační procedury
Přístroj může být deaktivovaný následujícími způsoby :
-
uvolněním spínacího tlačítka na ruční časti nebo uvolněním pedálu;
-
uvedením hlavního vypínače do polohy 0;
-
vytáhnutím přívodového kabelu z elektrické sítě (zásuvky);
Doporučení pro používání
- Používejte stupeň přesně potřebný pro operaci a v souladu se stavem pacientova
tkaniva, aktivní elektrodou pohybujte rovnoměrně, bez použití tlaku;
-
Udržujte hrot elektrody čistý;
-
Nastavení řezání dodává větší proud , aby poskytoval hlubší řez; Koagulace – nastavení je vhodné
pro práci na krvácejících místech nebo krvácejícím tkanivu všeobecně;
-
Když zjistíte, že řezná síla je nedostačující nebo když kousky tkaniva mají tendenci se lepit na
koncovku, zvyšte výstupní napětí pootočením potenciometru (9) ve směru hodinových ručiček;
-
Jiskření v oblasti elektrody značí, že výstupní napětí je příliš vysoké; v tomto případě redukujte
výstupní napětí pootočením potenciometru (9) ve směru proti hodinovým ručičkám;
Upozornění
Před použitím přístroje zkontrolujte jeho kompatibilitu s ostatními přístroji, které se v jeho okolí
používají; elektrochirurgický nůž produkuje elektromagnetické rušení v čase normální operace, které
může bránit v bezchybném chodu ostatních zařízení v okolí.
Vždy vypněte zařízení po skončení práce s ním nebo při výpadku elektřiny;
Když zaznamenáte nějaké poruchy přístroje, ihned ho zastavte a odpojte z elektrické sítě. Předtím, než
ho opět zapojíte do elektřiny, najděte příčinu poruchy a odstraňte ji. V případě potřeby kontaktujte
dodavatele.
ÚDRŽBA
Čistění
Zařízení nepotřebuje zvláštní údržbu, až na korektní čistění pracovní oblasti : před čistěním
přístroje ho vždy odpojte z elektrické sítě. Používejte nehořlavé čistící prostředky a látky, které
nevedou elektřinu.
Sterilizace
Věnujte zvláštní pozornost při čistění a sterilizování ruční části a elektrod, které můžete vystavit
působení v autoklávu na 13 minut při teplotě 127°C po zabalení.
Kabel a neutrální elektroda musí být vyčištěné alkoholem nebo desinfekčním prostředkem.
Důležité : nedesinfikujte ruční část prostředky, které vedou elektrický proud.
Diagnostika
Když je výstupní výkon příliš malý a přístroj nastavený tak, aby dodával vysoký výstupní výkon,
zkontrolujte, jestli je neutrální elektroda v kontaktu s pacientem a jestli je správně připojená k přístroji
(špatná aplikace nebo kontakt).
Když zařízení selže a nejde uvést do operativního stavu, zkontrolujte pojistky na zadní části (11).
Když je potřebné pojistky vyměnit, sledujte specifikace v tabulce v kapitole 2.
Před kontrolou pojistek přístroj vypněte uvedením hlavního vypínače do polohy 0 a vytáhněte hlavní
přívodní kabel z elektrické sítě; zkontrolujte stav pojistky a vyměňte ji, jestli je to potřebné. Když je
pojistka vyměněna (zkontrolována), znovu můžete zapnout přístroj do elektrické sítě.
Když poruchy a chyby přístroje přetrvávají, odpojte přístroj a kontaktuje dodavatele.
POZOR
Všechny opravy přístroje musí být vykonané jen když je odpojený
z elektrické sítě.
Elektrody
Viď obrázek dostupných a použitelných elektrod v příloze.
Download

AMBUSTAR +