ORIGINÁLNÍ
INSTRUKCE
Překlad originálního anglického návodu k obsluze
MODELY ROKU 2015
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA- DISPLEJ • AKUMULÁTOR • NABÍJEČKA
česky
OBSAH
1. ÚVOD
PŘEHLED MODELŮ
HAIBIKE
SDURO HardSeven
SDURO HardLife
SDURO HardNine
SDURO FullNine
SDURO AllMtn
SDURO Cross
SDURO Trekking
WINORA
Y280.X
Y420.X
Y520.X
Y610.X
vydání 08/2014
SL | RC | RX
RC
SL | RC | RX
RC | RX
RC | RX | PRO
RC
RC
1.1 INFORMACE K ORIGINÁLNÍMU NÁVODU K OBSLUZE
3
3
1.2 PRVNÍ KROKY PO NÁKUPU
5
2. OBSAH BALENÍ
6
3. UMÍSTĚNÍ VAROVNÝCH A SPECIFIKAČNÍCH ŠTÍTKŮ
8
4. POPIS
10
5. SYSTÉMY ELEKTROKOL
11
6. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
14
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
17
8. AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ
32
9. KONTROLA ZBYTKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU
41
10. KONTROLA PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
46
11. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
47
12. PŘEPRAVA
48
13. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
49
14. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
50
15. TECHNICKÁ DATA
57
16. ZÁRUKA
58
17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
61
česky
1. ÚVOD
Gratulujeme ke koupi kola Pedelec Winora/Haibike s pohonem Yamaha!
Děkujeme Vám, že jste si koupili kolo Pedelec Winora/Haibike (pedal electric cycle) s pohonem Yamaha a přejeme Vám mnoho najetých
kilometrů.
Nechte si vysvětlit od svého autorizovaného prodejce všechny důležité funkce a přečtěte si důkladně tento návod k obsluze. Dále Vás
prosíme, abyste se před první jízdou na veřejné komunikaci důkladně seznámili s obslužnými elementy systému a chováním pedelecu.
Vzniknou-li potíže při montáži nebo nastavení, neprodleně se obraťte na Vašeho prodejce.
1.1 Informace k originálnímu návodu k obsluze
Tento návod k obsluze tvoří celek společně s „Winora Group návodem k použití “ a „Winora Group
Pedelec/eBike manuálem“.
Všeobecné informace ke správnému zacházení s Vaším pedelecem, stejně tak informace např. o ‚
pohonu a dojezdech naleznete ve „Winora Group Pedelec/eBike manuálu“.
Obecné informace o manipulaci s jízdním kolem a jeho součástmi, návod k montáži a bezpečnostní
pokyny naleznete ve „Winora Group - návodu k použití“.
V tomto originálním návodu k obsluze naleznete všechny informace týkající se pohonného systému
Vašeho pedelecu.
Tento návod k obsluze je přeložený z originálního anglického návodu k obsluze.
ČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ!! OBSAHUJE DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!
3
česky
d
1. ÚVOD
Tyto originální instrukce jsou připraveny pro Vaši pohonnou jednotku, displej, akumulátor a nabíječku.
NEDODRŽENÍ VAROVÁNÍ UVEDENÝCH V TOMTO NÁVODU MŮŽE VÉST K VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO SMRTI.
Zvlášť důležité informace jsou v návodu označené následujícími znaky:
Toto je bezpečnostní varovný signál. Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí
úrazu. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, které souvisí s tímto symbolem, abyste
předešli úrazu nebo smrti.
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
TIP
Toto VAROVÁNÍ - označuje nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může mít za
následek smrt nebo vážné zranění.
Toto UPOZORNĚNÍ - označuje, že musí být přijata zvláštní opatření, jinak dojde k
poškození jízdního kola nebo jiného majetku.
Tento TIP poskytuje klíčové informace pro zjednodušení nebo vyjasnění určitého pracovního postupu.
Označuje zakázané body, které se nesmí z bezpečnostních důvodů provádět.
* Produkt a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Zkontrolujte prosím před použitím elektrokol místní dopravní předpisy a ustanovení.
4
česky
1.2 První kroky po nákupu
V případě ztráty nebo krádeže Vašeho kola, je velmi důležité abyste měli zdokumentovány všechny identifikační znaky
pedelecu.
To znamená nikoli pouze fotografie Vašeho kola, ale také následující specifikace, které si můžete ihned zaznamenat na této
straně!
Klíč (ilustrativní zobrazení)
K Vašemu pedelecu je dodáváno více identických klíčů.
Nepoužívané klíče uchovávejte
odděleně od Vašeho kola.
Číslo rámu
Vaše číslo rámu
Vaše číslo klíče
Vyražené číslo rámu je umístěno
na zadní straně sedlové trubky
nebo na spodní straně dolní rámové trubky.
5
česky
2. OBSAH BALENÍ
1.
Všeobecný eBike/Pedelec manuál
2.
Winora Group návod k použití
3.
Originální instrukce
Elektrokolo bez řidítek, představce a pedálů (ilustr. obrázek)
6
česky
Pedály
Klíče
Nabíječka
Akumulátor(namontovaný)
(ilustr.obrázek)
UPOZORNĚNÍ
Pomoc při první montáži Vašeho kola
naleznete ve všeobecném návodu „Winora Group návod k použití“, v odstavci
„přizpůsobení jízdního kola na cyklistu“.
Řidítka, představec, displej
(namontováno)
(ilustrativní obrázek)
7
česky
3. UMÍSTĚNÍ VAROVNÝCH A SPECIFIKAČNÍCH ŠTÍTKŮ
AKUMULÁTOR
Pozorně čtěte informace na štítcích Vašeho akumulátoru. Tyto štítky obsahují důležité informace pro bezpečný a řádný
provoz. Štítky z akumulátoru nikdy neodstraňujte.
8
česky
NABÍJEČKA
Pozorně čtěte informace na štítcích Vaší nabíječky. Tyto štítky obsahují důležité informace pro bezpečný a řádný
provoz. Štítky z nabíječky nikdy neodstraňujte.
Seznamte se s následujícími piktogramy a přečtěte si text pro vysvětlení a
zkontrolujte si piktogramy, které jsou k
Vašemu modelu kola.
Přečtěte si uživatelský manuál
Nerozmontovávejte
Nevhazujte do ohně
Nepoužívejte s mokrýma
rukama
9
česky
4. POPIS
1
4
D
7
F
E
2
5
b
a
3
10
6
1. Pohonná jednotka - motor
2. Sada rychlostního senzoru
a) Magnetický senzor na výplety
b) Přijímač
3. Displej (LED typ)
4. Displej (LCD typ)
a) Displej (odnimatelný)
b)Držák displeje
c) Spínač
5. Akumulátor (typ na nosič)
6. Akumulátor (typ na dolní rámovou trubku)
7. Nabíječka
česky
5. SYSTÉMY ELEKTROKOL
SYSTÉMY ELEKTROKOL JSOU NAVRŽENY PRO POSKYTNUTÍ OPTIMÁLNÍHO VÝKONU PŘI PODPOŘE.
Pomůže Vám ve standardním rozsahu na základě některých faktorů jako je síla šlapání, rychlost jízdy a zařazený převodový stupeň.
Systém elektrokola nefunguje v následujících situacích:
• pokud je vypnutý displej.
• pokud jedete rychlostí 25 km/h nebo vyšší.
• pokud nešlapete.
• pokud není dostatečná kapacita akumulátoru.
• pokud je zapnutá funkce automatického vypnutí*
* pohon se automaticky vypne pokud nepoužíváte systém elektrokola po dobu více než 5 minut.
• pokud je režim podpory vypnutý (off ).
• pokud je zapnutá podpora při tlačení elektrokola (jen pro modely, které jsou vybaveny LCD-displejem.)
• pokud je displej odebrán z řidítek (jen pro modely, které jsou vybaveny LCD-displejem.)
K DISPOZICI JSOU 3 REŽIMY PODPORY -“ASSIST MODE”
Vybíráte si z režimů -High-Performance mode - režim vysoké podpory, Standard mode - standardní režim, Eco mode - ekonomický režim a
režim Off -bez podpory - které jsou vhodné pro následující podmínky. Viz. “zobrazení a přepínání režimů podpory“.
Režim High-Performance
-vysoké podpory
Standardní režim
používáte pokud chcete jezdit pohodlně, např. do prudkého kopce
používáte při jízdě na rovině nebo v mírných kopcích.
Eco režim
používáte pokud chcete dojet co nejdelší vzdálenost
Off režim - vypnutý
používáte pokud chcete jet bez podpory motorem. Můžete nadále používat další funkce na displeji.
11
česky
5. SYSTÉMY ELEKTROKOL
Diagram podpory výkonu
vysoká
Režim vysoké
podpory
Standard.režim
Úsporná jízda
Eco-režim
úsporný
Rozjezd
Režim vysoké
podpory
Tento režim, poskytuje
spolehlivě vysokou
přípomoc
rovina
mírný svah
Standardní
režim
Tento režim se
doporučuje - je to
pomocný výkon pro
trvalou vyváženou
přípomoc
prudký svah
nízká
Eco-režim
úsporný
Režim, který šetří
pomocný výkon, pro
možnost ujetí dlouhé
cesty s podporou.
.
• Tento obrázek je jen pro referenční účely. Skutečný výkon se může měnit v závislosti na stavu vozovky, povětrnostních
podmínkách a dalších faktorech.
• V režimu Off není poskytována podpora.
12
česky
PODMÍNKY, KTERÉ MOHOU SNÍŽIT DOJEZDOVOU VZDÁLENOST
Zbývající dojezdová vzdálenost se sníží pokud pojedete za následujících podmínek:
• Časté rozjezdy a zastavení
• Časté prudké stoupání
• Špatný povrch vozovky/cesty
• Při přepravě těžkého nákladu
• Při cestování s dětmi
• Při jízdě při silném protivětru
• Při nízké teplotě vzduchu
• Opotřebovaný akumulátor
• Při použití světlometu (jen u modelů, které jsou vybaveny předním světlem napájeným z akumulátoru)
• Dojezdová vzdálenost se také sníží pokud není na kole správně prováděna údržba.
Příklady nedostatečné údržby, které mohou snížit dojezdovou vzdálenost:
• Nízký tlak v pneumatikách
• Řetěz se neotáčí hladce
• Brzdy trvale brzdí
13
česky
6. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Nikdy nepoužívejte tuto nabíječku pro nabíjení jiných elektrických přístrojů.
Pro nabíjení těchto speciálních akumulátorů nepoužívejte žádnou jinou nabíječku nebo nabíjecí metodu. Použití jiné nabíječky může vést k
požáru, explozi nebo poškození akumulátoru.
Tuto nabíječku mohou používat děti od 8 let a osoby, které jsou psychicky, smyslově nebo duševně omezené nebo které mají nedostatek
znalostí a zkušeností v případě, že jsou pod dohledem nebo dostali instrukce o jejich bezpečném užívání zodpovědnou osobou a jsou si
vědomé nebezpečí, které je s tím spojené. S nabíječkou si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
I když je nabíječka voděodolná, neponořujte ji nikdy do vody ani jiné tekutiny. Nikdy nepoužívejte nabíječku, pokud jsou konektrory mokré.
Nikdy se nedržte, ani se nedotýkejte kabelu, konektoru ani zástrčky mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se kontaktů nabíječky kovovými předměty. Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu s cizím předmětem. Mohlo by dojít k elektrickému
šoku, požáru nebo poškození nabíječky.
Odstraňujte pravidelně prach z elektrické zásuvky. Vlhkost nebo jiné problémy by mohly vést ke snížení izolace, a tím i ke vzniku požáru.
Nabíječku nikdy neopravujte ani nerozmontovávejte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu způsobenému elektrickým šokem.
Nikdy nepoužívejte nabíječku s rozšířenou zásuvkou nebo prodlužovacím kabelem. Užitím prodlužovacího kabelu nebo jiného způsobu může
dojít k překročení jmenovitého napětí a způsobit požár.
Nepoužívejte se smotaným nebo srolovaným kabelem ani neskladujte s kabelem smotaným kolem nabíječky. Poškození kabelu může vést k
požáru nebo k úrazu elektrickým šokem.
Pevně zastrčte nabíjecí konektor a zástrčku do zásuvky. V případě špatného vložení, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým šokem
nebo k přehřátí.
Nepoužívejte nabíječku v blízkosti hořlavých materiálů nebo plynu. Mohlo by dojít k výbuchu.
Během nabíjení nabíječku nikdy nepřikrývejte ani na ni nepokládejte žádné předměty. Mohlo by dojít k přehřátí nebo požáru.
14
česky
Během nabíjení se nedotýkejte ani nabíječky ani akumulátoru. Při nabíjení dosahuje akumulátor a nabíječka teploty 40–70 °C , proto může
dojít při doteku k popáleninám nízkými teplotami.
Nepoužívejte akumulátor pokud je poškozený, poškrábaný nebo pokud cítíte neobvyklý zápach.
Unikající kapalina z akumulátoru může vést k vážným zraněním.
Nezkratujte kontakty akumulátoru. Pokud byste to udělali, může se akumulátor zahřát nebo vzplanout, což by vedlo ke zranění nebo poškození
na majetku.
Akumulátor nikdy nerozmontovávejte. Pokud byste to udělali, může se akumulátor zahřát nebo vzplanout, což by vedlo ke zranění nebo
poškození na majetku.
Pokud je síťový kabel poškozený, nabíječku dále nepoužívejte a nechte ji zkontrolovat autorizovaným prodejcem.
Pokud je připojena nabíječka, nepohybujte pedály ani jízdním kolem. Síťový kabel by se mohl dostat mezi pedály, což by vedlo k poškození
nabíječky akumulátoru, síťového kabelu a/nebo zástrčky.
S nabíjecím kabelem zacházejte opatrně. Připojení nabíječky uvnitř, zatímco se kolo nachází venku, může vést k tomu, že se kabel může
poškodit skřípnutím do dveří nebo okna.
Nikdy nepřejíždějte kolem přes síťový kabel ani zástrčku. Můžete tak způsobit poškození síťového kabelu nebo zástrčky.
Dbejte na to, abyste akumulátor neupustili, stejně tak jej nevystavujte nárazům. Mohlo by dojít k zahřátí akumulátoru nebo jeho vzplanutí, a tím
k vážným poraněním nebo k poškození na majetku.
Nevhazujte akumulátor do ohně ani jej nevystavujte vysokým teplotám. Mohlo by dojít k požáru nebo k explozi, a tím ke vzniku vážných poranení nebo poškození na majetku.
Neupravujte ani nerozebírejte systém elektrokola. Neinstalujte nic jiného než originální náhradní díly nebo příslušenství. Mohlo by tak dojít k
poškození výrobku, poruše nebo zvýšenému riziku zranění.
Při zastavení použijte jak přední, tak zadní brzdu a dejte obě nohy na zem. Noha na pedálu při zastavování může vést k neúmyslné aktivaci
podpory pohonem a tím ke ztrátě kontroly a vzniku těžkých poranění.
15
česky
6. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Nejezděte na kole v případě nepravidelností akumulátoru nebo systému elektrokola. Může dojít ke ztrátě kontroly a způsobit těžké nehody.
Nezapomeňte zkontrolovat zbytkovou kapacitu akumulátoru před cestou v noci. Světlomet, který je napájený z akumulátoru se vypne krátce
poté, kdy se zbytková kapacita akumulátoru sníží na hodnotu, při které je již možná podpora pohonu. Jízda bez funkčního světlometu může
zvýšit riziko zranění.
Nerozjíždějte se na kole s jednou nohou na pedálu a druhou na zemi, zatím co teprve na kolo nasedáte, až dosáhnete určité rychlosti. Může to
vést ke ztrátě kontroly a způsobení těžkých zranění. Vyjeďte teprve až sedíte na sedle.
Pokud není zadní kolo na zemi, tlačítko podpory při tlačení nezapínejte. Kolo se ve vzduchu dostane do vysoké rychlosti, a mohlo by zachytit
blízké předměty. ( LCD typ)
Během jízdy nesundávejte displej. Vedlo by to k vypnutí podpory pohonu a kolo by mohlo spadnout (LCD typ).
16
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
Ukazatel funkcí
(stav nabití akumulátoru/délka
trasy/tachometr)
Ukazatel stavu
nabití akumulátoru
DISPLEJ (LED TYP)
Ukazatel
dojezdu
Spínač režimu
podpory (nahoru)
Tlačítko výběru
funkcí
Ukazatel
rychlosti
Spínač režimu
podpory (dolu)
On/Off
Diody režimu
podpory
Zapnutí světel
Dioda osvícení
Měření výkonu
podpory
Tachometr
DISPLEJ (LCD-TYP)
On/off
Spínač režimu
podpory (nahoru)
Teploměr
Ukazatel režimu
podpory
zapnutí světel
hodiny
ukaz.funkce
spínač režimu
podpory (dolu)
výběr funkcí
Spínač pomoci
při tlačení jízdního
kola
Stav nabití akumulátoru
17
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
DISPLEJ (LED TYP)
Displej (LED typ) nabízí následující podmínky a ukazatele informací.
O Tlačítko“On/Off ” (Zapnutí/vypnutí)
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, můžete přepnout mezi “On” (zapnuto) a “Off ” (vypnuto). Při zapnutí
displeje se rozsvítí asi na 2 sekundy všechny diody na displeji a následně zhasnou. Potom se znovu rozsvítí
dioda “STD” režim podpory, ukazatel kapacity akumulátoru a stav nabití akumulátoru (ukazatel délky trasy
a dioda pro zůstávající dojezd nebo tachometr a dioda pro rychlost jízdy).
Zapnutí/vypnutí
UPOZORNĚNÍ
• Pokud displej zapnete, režim podpory se automaticky zapne ve standardním režimu.
• Když displej zapínáte, nedávejte nohy na pedály. Nerozjíždějte se také ihned po zapnutí dipleje.
Mohlo by to oslabit sílu Vaší podpory. (Slabá podpora v tomto případě není chybovou funkcí). Pokud
jste nedopatřením nedodrželi výše uvedené upozornění, sundejte nohy z pedálů, zapněte znovu displej
a chvíli vyčkejte (asi 2 sekundy) než vyjedete.
18
česky
Spínač režimu
podpory (nahoru)
O Zobrazení a přepínání režimů podpory
Dioda režimu podpory na displeji zobrazuje vybraný režim podpory.
• Pokud stisknete spínač režimu podpory (nahoru), změní se režim z “OFF” -vypnuto na “ECO” (úsporný)
“STD”-(standardní) nebo “STD” -standardní na “HIGH”- (výkonný).
• Pokud stisknete spínač režimu podpory (dolů), změní se “HIGH” na “STD”, STD” na “ECO”, nebo “ECO”
na “OFF”.
Spínač režimu
podpory (dolu)
Dioda režimu podpory
UPOZORNĚNÍ
Další stisknutí spínače podpory (nahoru) nebo (dolů) nebude dále režim podpory měnit.
Ve vypnutém režimu - Off - je dioda režimů zhasnutá.
Zobrazení a přepínání ukazatele kapacity akumulátoru, délky trasy nebo rychlosti
Ukazatel funkce (stav
nabití akum./délka
trasy/tachometr)
Dioda stavu nabití
akumulátoru
Můžete si vybrat zobrazení indikátoru kapacity akumulátoru, délky trasy nebo rychlosti. Indikátor kapacity akumulátoru zobrazuje jaká je přibližná zůstatková kapacita akumulátoru, délka trasy zobrazuje jaká
je přibližná zůstatková vzdálenost, kterou ujedete (km) s tímto akumulátorem (v režimu off - se zobrazuje
rychlost, zbývající délka trasy se nezobrazuje.) Pokaždé, když stisknete toto výběrové tlačítko, funkce displeje
se zapne a rozsvítí se dioda zůstatkové kapacity akumulátoru, dioda ukazatele zůstatkové vzdálenosti nebo
rychlosti. Viz. “KONTROLA ZBYTKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU” pro informace pro zůstatkovou kapacitu
akumulátoru.
UPOZORNĚNÍ
Dioda pro
Dioda Spínač výběru
zůstatkovou
pro ukaz. funkce
vzdálenost
rychlosti
Pokud displej zapnete, budou nastaveny funkce, které jste vybrali při posledním nastavení.
Pokud je nastaveno zobrazení rychlosti a zbytková kapacita akumulátoru je snížena na 20 %, 10 %,
nebo 0 %, ukazatel se automaticky přepne na indikátor ukazatele kapacity akumulátoru.
19
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
O Světlomet “On/Off ” (zapnuto/vypnuto) (platí jen pro modely, které jsou vybaveny
světlometem napájeným z akumulátoru. Zadní světlo, které je napájeno z akumulátoru,
se zapíná pomocí tlačítka on/off.)
Pokaždé, když stisknete tlačítko pro světla, máte možnost přepnout - světla - zapnuto/vypnuto
“On” a “Off ”. Pokud světla svítí, je rozsvícena i dioda pro osvětlení.
UPOZORNĚNÍ
Dioda pro
osvětlení
Spínač
pro světla
Ukazatel
chyby
Dioda režimu
podpory
20
Ukazatel zůstat.
stavu nabití akum.
Dioda pro
zůstat.vzdálenost
Dioda pro
rychlost kola
Pokud stisknete tlačítko pro osvětlení, podsvícení displeje ztmavne.
Pro zvýšení “HIGH”, se zobrazí jen “HI” na displeji s podsvícením.
O Zjištění chyby na displeji - režimem diagnostiky chyb
Systémy elektrokol jsou vybaveny režimem diagnostiky chyb. Pokud zapnete displej a v systému
elektrokola se vyskytne chyba nebo porucha, systém upozorní na chybu střídavým rozsvěcováním
diody režimu podpory, diody ukazatele stavu nabití akumulátoru, diody zůstatkové vzdálenosti
a diody rychlosti kola a zobrazuje se “Er” v políčku ukazatele funkcí. Viz “ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ” , kde
najdete informace týkající se symptomů a řešení problémů, neobvyklých zobrazení a neobvyklého
blikání diod.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Pokud se zobrazí chyba, nechte své kolo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
česky
DISPLEJ (LCD-TYP)
Displej (LCD typ)nabízí následující možnosti a zobrazuje informace
O Baterie
zavřít
Kryt
Voděodolné
těsnění
Baterie
Zkontrolujte, zda je vložena správná baterie (CR2032) - označení na zadní straně.
Pokud není vložena baterie nebo baterie nemá dostatečnou kapacitu, vložte novou baterii.
Pro nastavení času a nastavení jednotek pro vzdálenost a rychlost viz “Nastavení času a
vzdálenosti km/míle”.
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte, že je správně vloženo voděodolné těsnění.
Používejte prosím nový typ knoflíkové baterie CR2032 (prodáváno zvlášt).
21
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
Ukazatel -displej
O Montáž a demontáž displeje
Pro montáž displeje stiskněte páčku na držáku a zastrčte displej do zadní části držáku. Pro
demontáž displeje - stiskněte páčku a vyjměte displej směrem k přední části držáku.
Držák
Páčka
UPOZORNĚNÍ
Nastavte úhel displeje povolením zajištovacího šroubu na držáku. Úhel displeje závisí
individuálně na jezdci.
Nikdy nedemontujte displej během jízdy.
Zkontrolujte, že je před montáží nebo demontáží displej vždy vypnutý.
úhel displeje
zajišt.šroub
22
česky
On/off
zapnutí/vypnutí
O Zapnutí/vypnutí - “On/Off ”
Pokaždé, když stisnete toto tlačítko on/off - zapnete nebo vypnete přívod proudu “On” a“Off ”.
Pokud tento ovladač pomocí “on “ - zapnete - všechny diody na displeji se rozsvítí.
Potom se zobrazí ukazatel stavu nabití akumulátoru, ukazatel režimu podpory, ukazatel funkcí a
také průměrná rychlost kola a ukazatel režimu podpory “STD” (standard) a hodiny a teploměr.
UPOZORNĚNÍ
• Pokud se displej zapne, řežim podpory se automaticky nastaví na - Standardní režim.
• Když zapínáte displej, nedávejte nohu na pedály. Nevyjíždějte ani ihned po zapnutí displeje.
Mohl by se snížit výkon podpory (snížení výkonu podpory neznamená v tomto případě závadu).
Pokud tak učiníte nedopatřením, sundejte nohy z pedálů, zapněte znovu displej a počkejte chvilku
(asi 2 sekundy) než vyjedete.
23
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
Ukazatel
režimu podpory
O Zobrazení a přepínání režimu podpory
Spínač režimu
podpory (nahoru)
Ukazatel režimu podpory zobrazuje vybraný režim podpory.
• Pokud stisknete spínač režimu podpory (nahoru), režim se změní z režimu “OFF” vypnuto na “ECO”
úsporný nebo “STD” standardní nebo z “STD” na “HIGH” výkonný.
• Když stisknete spínač režimu podpory (dolů), režim se změní z “HIGH” na “STD”,
nebo z “STD” na “ECO”, nebo “ECO” na “OFF”.
Spínač režimu
podpory (dolů)
UPOZORNĚNÍ
Další stisknutí spínače podpory (nahoru) nebo (dolů) nebude dále režim podpory měnit.
Ve vypnutém režimu - Off - se nezobrazuje režim podpory a dojezdová vzdálenost.
Off mode
Tachometr
O Tachometr - měření rychlosti
Na tachometru se zobrazuje rychlost Vašeho kola (v km nebo mílích za hodinu). Nastavení km/míle,
najdete viz “Nastavení času a km/míle”.
TIP
Pokud je rychlost Vaší jízdy menší než 0.5 km/h nebo 0.3 MPH, tachometr ukazuje “0.0 km/h
nebo 0.0 MPH”.
24
česky
O Ukazatel kapacity akumulátoru
Ukazatel kapacity akumulátoru zobrazuje odhadovanou zůstatkovou kapacitu akumulátoru na 11 stupňovém měřítku.
Stav nabití akum.
Ukazatel podpory
pohonu
O Ukazatel podpory
Ukazatel podpory pohonu zobrazuje odhadovaný podporovaný výkon během jízdy v 8-stupňovém
měřítku.
Pokud je systém elektrokola vypnutý, ukazatel podpory není zobrazen. Pokud je systém elektrokola
zapnutý, když se výkon podpory zvýší, zvýší se i ukazatel podpory pohonu po jednotlivých dílcích.
O Hodiny - čas
Zobrazuje aktuální čas ve 24 hodinovém formátu. Nastavení času najdete viz. “Nastavení času a km/míle”.
Čas je trvale zobrazen, i když je displej vypnutý nebo vyjmutý z držáku.
Hodiny
25
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
O Teploměr
Teploměr
Zobrazuje venkovní teplotu vzduchu ve stupních Celsia (°C).
O Funkce displeje
Tlačítko výběru
funkcí
Ukazatel funkce
Ukazatel funkcí displeje může zobrazit následující funkce:
• Průměrná rychlost kola
• Maximální rychlost kola
• Počet km za den
• Celkový počet km
• Zůstatková dojezdová vzdálenost (s podporou pohonu)
• Kapacita akumulátoru (%)
• Kadence - frekvence šlapání
Stisknutím tlačítka výběru funce - se mění následující funkce:
Průměrná rychlost kola  Maximální rychlost kola  Počet km za den  Celkový počet km 
Zůstatková dojezdová vzdálenost  Kapacita akumulátoru (%)  Kadence  Průměrná rychlost kola
Můžete resetovat průměrnou rychlost kola, maximální rychlost kola a délku trasy stisknutím tlačítka
funkce na 2 sekundy nebo déle.
26
česky
 Průměrná rychlost kola
Průměrná rychlost kola je zobrazena(v km/hod nebo MPH) od chvíle kdy byl displej naposledy
resetován. Když displej vypnete, zůstanou tyto údaje až do tohoto okamžiku v displeji uloženy.
Pro vymazání průměrné rychlosti kola, stiskněte tlačítko výběru funkce na 2 sekundy nebo déle,
když je průměrná rychlost na displeji zobrazena.
 Maximální rychlost kola
Maximální rychlost kola je zobrazena (v km/hod nebo MPH) od chvíle kdy byl displej naposledy
resetován.
Když displej vypnete, zůstanou tyto údaje až do tohoto okamžiku v displeji uloženy.
Pro vymazání maximální rychlosti kola, stiskněte tlačítko výběru funkce na 2 sekundy nebo déle,
když je na displeji zobrazena maximální rychlost.
 Délka trasy za den
Zobrazuje celkovou ujetou vzdálenost (v km nebo mílích) od chvíle, kdy byl displej naposledy
resetován.
Když displej vypnete, zůstanou tyto údaje až do tohoto okamžiku v displeji uloženy.
Pro vymazání délky trasy a začátek počítání nových údajů, stiskněte tlačítko výběru funkce na
2 sekundy nebo déle, když je na displeji zobrazena délka trasy.
 Celková ujetá vzdálenost
Celková ujetá vzdálenost je zobrazena (v km nebo mílích) během zapnutého displeje.
Tato hodnota nemůže být vymazána.
27
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
 Zůstatková vzdálenost s podporou
Zobrazuje odhadovanou vzdálenost (v km nebo mílích), kterou je možné ujet na zůstatkovou kapacitu
nainstalovaného akumulátoru. Pokud změníte režim podpory, když je vybrána funkce zůstatkové
vzdálenosti, změní se i odhadovaná vzdálenost, kterou můžete s podporou ještě ujet.
Zůstatkovou vzdálenost není možné vynulovat.
UPOZORNĚNÍ
• Zůstatková dojezdová vzdálenost se mění v závislosti na podmínkách jízdy (kopce, protivítr atd.)
a i během vybíjení akumulátoru.
• V režimu “Off ”, vypnuto je zobrazeno „-----“.
 Kapacita akumulátoru (%)
Zobrazuje zůstatkovou energii v akumulátoru.
Tato hodnota zůstatkové energie v akumulátoru nemůže bý vymazána.
 Kadence
Zobrazí se rychlost šlapání v otáčkách za minutu.
Tuto rychlost šlapání není možné na displeji vymazat.
UPOZORNĚNÍ
Pokud šlapete směrem dozadu, zobrazí se “0.0” .
28
česky
 Světlomet “On/Off ” (platí jen pro modely, které jsou vybaveny světlometem napájeným z
akumulátoru. Zadní světlo, které je napájeno z akumulátoru, se zapíná pomocí tlačítka on/off.)
Pokaždé, když stisknete tlačítko pro světla, máte možnost přepnout - světla - zapnuto/vypnuto
“On” a “Off ”.
 Podpora při tlačení
Pokud jste na kole nebo mimo něj a začnete se pohybovat, můžete zapnout podporu při tlačení
bez šlapání na kole.
Pro použití této podpory při tlačení stiskněte a držte stlačené tlačítko podpory při tlačení.
Podpora při tlačení se vypne v následujících situacích:
• Když pustíte tlačítko podpory při tlačení.
• Když stisknete současně i jiné tlačítko.
• Když začnete šlapat.
• Když rychlost kola překročí rychlost 6 km/h.
• Když vyberete režim - “Off“ -vypnuto
• Když se kola netočí (když brzdíte nebo jste v kontaktu s nějakou překážkou atd.).
 Nastavení hodin a
km/mil
Pro nastavení času a km/mil proveďte následující kroky.
1. Ujistěte se, že je displej namontován na držáku a že je displej vypnutý.
2. Stiskněte vypínač - on/off a současně stiskněte tlačítko pro výběr funkcí.
29
česky
7. NÁSTROJE A ŘÍDÍCÍ FUNKCE
3. Když začne na hodinách blikat - “hodiny” pusťte tlačítko.
4. Použijte tlačítko pro výběr podpory (nahoru & dolů) pro nastavení “hodin”.
5. Stiskněte tlačítko výběr funkcí a na hodinách začnou blikat “minuty”
6. Použijte tlačítko pro výběr podpory (nahoru & dolů) pro nastavení “minut”.
7. Stiskněte tlačítko pro výběr funkcí a začne blikat vzdálenost (km onebo mile) a rychlost (km/h nebo
MPH) .
8. Použijte tlačítko pro výběr podpory (nahoru & dolů) a přepněte mezi “km & km/h” a“míle & MPH”.
30
česky
9. Stiskněte vypínač. Nastavení jsou uložena a funkce je ukončena.
 Režim diagnostiky
Systémy elektrokol jsou vybaveny režimem diagnostiky. V případě, že se při zapnutí displeje vyskytne chyba nebo závada v systému elektrokola, systém na to poukáže střídavým blikáním ukazatele
režimu podpory a ukazatele stavu nabití akumulátoru a na tachometru se zobrazí “Er” . Viz. “ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ” najdete informace k symptomům a řešení abnormálních ukazatelů a neobvyklého blikání.
VAROVÁNÍ
Pokud je zobrazena chyba, nechte své kolo co nejdříve zkontrolovat autorizovaným
prodejcem.
31
česky
8. AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ
Kontrolka
nabíječky
Diody ukazatele
stavu nabití akum.
Ukazatel stavu
nabití akum.
Systémy elektrokol Yamaha jsou vybaveny Li-Ion akumulátorem. Li-Ion akumulátor je lehký a
nabízí výborný výkon. Má přitom následující vlastnosti.
• Jeho výkon se snižuje při extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
• Přirozeně ztrácí své nabití.
• Je potřeba jej použít několikrát než se výkon stabilizuje.
Akumulátory pro systémy elektrokol Yamaha mají také počítač, který informuje o zůstatkovém
stavu nabití akumulátoru a také o podezření na chybu pomocí kontrolky stavu nabití akumulátoru.
Spínač stavu
nabití akum.
Stisknutím tlačítka ukazatele stavu nabití akumulátoru je možné zobrazit zůstatkový stav nabití
akumulátoru asi na 5 sekund.
Viz. “KONTROLA ZBYTKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU” pro zjištění zůstatkové kapacity nabití
akumulátoru. Viz. “ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ” pro informace týkající se blikající kontrolky.
Nabíjecí zdířka
Nabíjecí
konektor
Ukazatel
stavu
nabití
32
Nabíjecí zdířka
Síťová zástrčka
Diody nabíjčky
Spínač stavu
nabití akum.
česky
Vhodné prostředí pro nabíjení
Pro bezpečné a efektivní nabíjení použijte nabíječku na místě, které je:
• rovné a stabilní (když nabíjíte na kole)
• kde není vlhko ani neprší
• mimo přímé sluneční záření
• suché a dobře větrané
• kam nemají přístup děti ani domácí zvířata
• s teplotou 15–25 °C
Nevhodné prostředí pro nabíjení a jeho řešení.
Horké nebo chladné prostředí popsané níže může způsobit přepnutí do pohotovostního řežimu nebo přerušení nabíjení, bez nabití
akumulátoru do plného stavu.
• Nabíjení v létě - přerušení/pohotovostní režim
Jestliže nabíjíte akumulátoru na přímém slunečním záření nebo přímo po jízdě, může se akumulátor přepnout do pohotovostního režimu
(všechny čtyři kontrolky stavu ukazatele akumulátoru pomalu blikají). Viz .“Čtení stavu nabití akumulátoru“. Toto automaticky zastaví
nabíjení za účelem ochrany akumulátoru před přehřátím během nabíjení. Přerušení nabíjení můžete zabránit, pokud nabíjíte akumulátor
studený nebo při teplotě 15–25 °C v místnosti. Pokud dojde k tomuto přerušení nabíjení, přeneste nabíječku na chladné místo, abyste
snížili dobu pohotovostního režimu.
• Nabíjení v zimě - přerušení/pohotovostní režim
K nabíjení v pohotovostním řežimu dojde při teplotě nižší než 0 °C. Pokud začnete nabíjení a teplota díky nočnímu ochlazení nebo jiným
faktorům klesne, nabíjení se přeruší a zapne se pro ochranu akumulátoru pohotovostní režim. V těchto případech začněte znovu nabíjení
ve vnitřních prostorách s teplotou mezi 15–25 °C.
• Zvuky z televize/rádia/počítače
Nabíjení vedle televize, rádia nebo podobného zařízení může způsobit statické, blikající vjemy nebo jiné rušení. Pokud toto nastane,
znovu nabíjejte na jiném místě dál od televize nebo rádia (nebo v jiné místnosti).
33
česky
8. AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ
VAROVÁNÍ
Když se objeví chyba během nabíjení, vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky ze zásuvky a
počkejte než akumulátor/nabíječka vychladne.
[NABÍJENÍ AKUMULÁTORU UCHYCENÉHO NA KOLE] (Typ - akumulátor na nosiči)
1. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zástrčky.
2. Sundejte víčko krytu držáku akumulátoru a kryt nabíjecí koncovky akumulátoru a
zapojte nabíjecí konektor na nabíječku.
[NABÍJENÍ AKUMULÁTORU UCHYCENÉHO NA KOLE] (Typ - akumulátor na dolní rámové
trubce)
1. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zástrčky.
2. Sundejte víčko krytu držáku akumulátoru a kryt nabíjecí koncovky akumulátoru a
zapojte nabíjecí konektor na nabíječku.
UPOZORNĚNÍ
Nezapojujte zástrčku nabíječky do mokré nabíjecí zdířky akumulátoru, může dojít ke
zničení akumulátoru. Dbejte na to, abyste nabíječkový konektor na nabíječce zapojili až
je koncovka akumulátoru kompletně suchá. Nepoužívejte nadměrnou sílu na nabíjecí
konektor ani netahejte za kabel, když je nabíjecí konektor připojený k akumulátoru. Jinak
můžete porušit zástrčku nebo konektor.
34
česky
zajištovací kroužek
Lock-release
ring
1
2
3. Viz. “Vysvětlení stavu nabití akumulátoru“ a zkontrolujte, že nabíječka akumulátor nabíjí.
4. Diody pro zobrazení stavu nabití akumulátoru se jedna po druhé rozsvítí, až svítí všechny čtyři. Potom,
když je nabíjení ukončeno, všechny diody zhasnou.
5. Zkontrolujte, že je nabíjení ukončeno a vytáhněte nabíjecí konektor z akumulátoru.
Jak odpojit zástrčku (viz obr. vlevo)
1 Uchopte zajištovací kroužek .
2 Rovně vytáhněte
6. Zavřete víčkem nabíjecí zdířku akumulátoru.
VAROVÁNÍ
Nedotýkejte se nikdy síťové zástrčky, nabíječky nebo nabíjecích kontaktů mokrýma rukama. Mohlo by dojít k
úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Nabíjení začne automaticky.
• Pokud je během nabíjení displej zapnutý, je možné zobrazit všechny běžné údaje, včetně stavu nabití
akumulátoru, pomocný systém nebude fungovat.
• Když je akumulátor připojen na nabíječku, bliká dioda nabíječky v intervalu asi 0,2 sekundy, což ukazuje,
že nabíjení akumulátoru je připraveno. Pokud to takto necháte, nabíjení začne automaticky.
[NABÍJENÍ AKUMULÁTORU MIMO KOLO]
1. Vyjměte displej.
2. Vložte klíč do zámku akumulátoru a otočte jím ve směru hodinových ručiček, tím akumulátor
uvolníte.
3. Vyjměte akumulátor.
VAROVÁNÍ
Vyjměte oběma rukama akumulátor a dbejte na to, abyste akumulátor neupustili. Pád akumulátoru na
nohu může způsobit zranění.
35
česky
8. AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ
4. Zapojte zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky.
5. Sundejte víčko krytu držáku akumulátoru a kryt nabíjecí koncovky akumulátoru a zapojte
nabíjecí konektor na nabíječku.
Upozornění
Nezapojujte zástrčku nabíječky do mokré nabíjecí zdířky akumulátoru, mohlo by dojít ke zničení
akumulátoru. Dbejte na to, abyste nabíječkový konektor na nabíječce zapojili, až je koncovka
akumulátoru kompletně suchá. Nepoužívejte nadměrnou sílu na nabíjecí konektor ani netahejte
za kabel, když je nabíjecí konektor připojený k akumulátoru. Jinak můžete porušit zástrčku nebo
konektor.
zajištovací kroužek
1
2
36
6. Viz. “Vysvětlení stavu nabití akumulátoru“, a zkontrolujte, že nabíječka nabíjí akumulátor.
7. Diody pro zobrazení stavu nabití akumulátoru se jedna po druhé rozsvítí, až svítí všechny čtyři.
Když je nabíjení ukončeno, všechny diody zhasnou.
8. Zkontrolujte, že je nabíjení ukončeno a vytáhněte nabíjecí konektor z akumulátoru.
Jak odpojit zástrčku (viz obr. vlevo)
1 Uchopte zajištovací kroužek .
2 Rovně vytáhněte
9. Zavřete víčkem nabíjecí zdířku akumulátoru.
česky
Horní část krytu
Dolní část
akumulátoru
10. Namontujte akumulátor na kolo.
• Vložte akumulátor ve směru šipky tak, aby dolní část akumulátoru zapadla
do horní části krytu.
• Vložte horní část akumulátoru ve směru šipky tak, že rukojeť akumulátoru
na horní straně zapadne do uzávěru.
Uzávěr
Rukojeť
akumulátoru
• Stiskněte horní část akumulátoru směrem k rámu tak, že zajištěný akumulátor
slyšitelně zaklapne.
Ujistěte se, že je akumulátor správně zajištěn tím, že po montáži za akumulátor
zatáhnete.
Upozornění
Před vložením akumulátoru se ujistěte, že nejsou na kontaktech akumulátoru žádné
cizí předměty.
37
česky
8. AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ
VYSVĚTLENÍ STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU
Kontrolka/dioda
nabíječky akumulátoru
Diody indikátoru kapacity akumulátoru
(Akumulátor na nosiči)
(Akumulátor na dolní rámové
trubce)
Stav
Detaily
Nabíjení
Během nabíjení se rozsvěcují diody stavu
nabití jedna po druhé.
Svítící diody ukazují stav nabíjení. Blikající dioda ukazuje
současný stav nabíjení.
On
Zapnuto
(např: akumulátor je nabitý z
50–75 % .)
Nabíjení ukončeno
Když je nabíjení ukončeno, zhasnou všechny
diody na nabíječce a diody na ukazateli stavu
nabití akumulátoru.
Akumulátor je v pohotovostním režimu.
* Vnitřní teplota akumulátoru je příliš vysoká
nebo příliš nízká.
Nabíjení se automaticky restartuje, až teplota
dosáhne povolené teploty pro nabíjení. (viz
“Vhodné prostředí pro nabíjení”.) Pokud je to
možné, nabíjejte vždy při optimální teplotě
15–25 °C.
Off - vypnuto
Off
Vypnuto
38
4 diody/kontrolky blikají současně.
česky
VYSVĚTLENÍ STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU
Kontrolka/dioda
nabíječky akumulátoru
Off
Diody indikátoru kapacity akumulátoru
(Akumulátor na nosiči)
Stav
Detaily
Akumulátor je v chybovém režimu
Chyba v nabíjecím systému. Viz.
“ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.”
(Akum. na dolní rám.trubce)
39
česky
8. AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ
UPOZORNĚNÍ
I když nabíjení normálně začne, může se přerušit z důvodu ochrany akumulátoru,
pokud je teplota akumulátoru nebo teplota okolí moc vysoká nebo moc nízká. V tomto
případě nebude akumulátor dostatečně nabit. Zkontrolujte zůstatkový stav nabití
akumulátoru a pokud je nutné, znovu jej nabijte.
Počátek
nabíjení
Nabíjení v pohotovostním režimu
40
Ukončení
nabíjení
Doba nabíjení *
(bez času v pohotov.
režimu)
POKYNY PRO NABÍJENÍ
I když doba nabíjení závisí na zůstatkovém stavu nabití akumulátoru a okolní teplotě
při nabíjení, trvá běžně čas nabíjení asi 4 hodiny u akumulátoru na nosič kola a nabíjení
3,5 hodiny u akumulátoru na dolní rámovou trubku, než začne blikat dioda ukazatele
stavu nabití.
Pokud se akumulátor během nabíjení přepne do pohotovostního režimu, čas nabíjení
se prodlouží ve stejné míře. * Pokud nabíjíte akumulátor po dlouhé době nepoužívání,
doba nabíjení se prodlouží v závislosti na stavu akumulátoru.
Všimněte si, zda se nejedná o chybu v případě, pokud diody indikátoru kapacity neblikají podle chybového vzoru (viz. “Vysvětlení stavu nabití akumulátoru”).
česky
9. KONTROLA ZŮSTATKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU
Můžete si zkontrolovat, jáká je odhadovaná zůstatková kapacita v akumulátoru a jak dalece je akumulátor nabitý.
Kontrola může být provedena použitím indikátoru zůstatkové kapacity akumulátoru na dipleji nebo pomocí
kontrolek zobrazujících zůstatkovou kapacitu na akumulátoru.
UPOZORNĚNÍ
• I když stav nabití akumulátoru dosáhne 0 (nula), můžete stále jet na kole jako na běžném jízdním kole.
• Jestliže používáte starší akumulátor, může při rozjezdu indikátor zůstatkové kapacity akumulátoru náhle ukazovat velmi nízký výkon. Nejedná se o chybovou funkci. Hned, když se jízda stabilizuje a sníží se zátěž, ukáže se
správná hodnota.
41
česky
9. KONTROLA ZŮSTATKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU
INDIKÁTOR ZŮSTATKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU NA DISPLEJI A ODHADOVANÁ
ZŮSTATKOVÁ KAPACITA AKUMULÁTORU NA DISPLEJI (U LED TYPU DISPLEJE)
Indikátor zůstatkové kapacity akumulátoru na displeji
Odhadovaná zůstatková
kapacita akumulátoru
Vysvětlení
100–71 %
70–41 %
Když je kapacita akumulátoru mezi 100 % (FL) a 21
%, ukazatel na displeji se snižuje po krocích o 10 %.
40–21 %
20–11 %
Když je kapacita akumulátoru mezi 20 % a
1 %, ukazatel na displeji se snižuje o 1 %.
10–1 %
Velmi nízký zůstatkový stav akumulátoru.
Akumulátor brzy nabijte.
0%
Kapacita akumulátoru dosáhla 0
(nula). Akumulátor nabijte.
Pomalu blikající číslice
<interval 0.7 sekund>
Rychle blikající číslice
<interval 0.3 sekund>
42
česky
INDIKÁTOR ZŮSTATKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU NA DISPLEJI A ODHADOVANÁ
ZŮSTATKOVÁ KAPACITA AKUMULÁTORU NA DISPLEJI (U LED TYPU DISPLEJE)
Zůstatková kapacita akumulátoru může být zobrazena na LCD displeji také číslicemi:
(platí jen pro modely vybavené displejem tipu LCD)
Ukazatel zůstatkového stavu nabití akumulátoru pro LCD
multifunkční zařízení
Ukazatel zůstatkového
stavu nabití akumulátoru
Vysvětlení
100–11 %
Když zapnete napájení
LCD multifunkčního zařízení a plynule jedete
poté, co jste plně nabili Váš akumulátor, zhasínají
postupně jednotlivé stupně nabití akumulátoru na
indikátoru akumulátoru o 10 %.
10–1 %
Velmi nízký zůstatkový stav akumulátoru.
Akumulátor brzy nabijte.
0%
Akumulátor nemá žádnou kapacitu - je vybitý.
Vypněte LCD multifunkční zařízení a akumulátor
brzy nabijte.
* Podpora pohonem je zastavena, ale stále můžete
jet jako na normálním jízdním kole.
Pomalé blikání
<interval 0.5 sekund>
Rychlé blikání
<interval 0.2 sekund>
43
česky
9. KONTROLA ZŮSTATKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU
INDIKÁTOR ZŮSTATKOVÉ KAPACITY AKUMULÁTORU NA DISPLEJI A ODHADOVANÁ
ZŮSTATKOVÁ KAPACITA AKUMULÁTORU NA DISPLEJI (U LED TYPU DISPLEJE)
Když kontrolujete zůstatkovou kapacitu akumulátoru, stiskněte tlačítko stavu nabití akumulátoru „
Zobrazení diod pro ukazatele stavu nabití
akumulátoru
(akumulátor na nosiči) (akumulátor na dolní rám. trubce)
Odhadovaná zůstatková
kapacita akumulátoru
“.
Vysvětlení
100–76 %
75–51 %
50–26 %
44
Z plně nabitého akumulátoru (100 %), postupně zhasínájí diody
zobrazující kapacitu nabití akumulátoru.
česky
Zobrazení diod pro ukazatele stavu nabití
akumulátoru
(akumulátor na nosiči) (akumulátor na dolní rám. trubce)
Odhadovaná zůstatková
kapacita akumulátoru
Vysvětlení
25–11 %
Z plně nabitého akumulátoru (100 %), postupně zhasínájí diody
zobrazující kapacitu nabití akumulátoru.
10–1 %
Velmi nízký zůstatkový stav akumulátoru.
Spodní dioda pomalu bliká
<interval 0.5 sekund>
0%
Kapacita akumulátoru dosáhla 0
(nula). Akumulátor nabijte.
Spodní dioda rychle bliká <interval 0.2 sekund>
45
česky
10. KONTROLA PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU
VAROVÁNÍ
Dbejte na to, abyste své kolo před jízdou vždy zkontrolovali.
Jestliže je něco, čemu nerozumíte nebo se vám zdá obtížné, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce.
Upozornění
• Pokud zjistíte chybu, nechte kolo co nejdříve zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
• Pohonný mechanismus se skládá z precizních částí. Nerozmontovávejte je.
Při pravidelných prohlídkách před jízdou zkontrolujte také následující:
46
č.
Kontrolní bod
Obsah kontroly
1
Zůstatková kapacita akumulátoru
Je dostatečná zůstatková kapacita akumulátoru?
2
Stav instalace akumulátoru
Je akumulátor správně nainstalovaný?
3
Provoz systému elektrokola
Funguje systém elektrokola, když vyjíždíte??
4
Displej
Je displej namontovaný správně? (platí pro modely vybavené
displejem LCD)
česky
11. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
Upozornění
Nepoužívejte vysokotlakové myčky nebo parní čističe, protože mohou způsobit prosáknutí vody nebo chybu v ovládací jednotce nebo
akumulátoru. Pokud by se voda dostala do některého z těchto přístrojů, nechte kolo zkontrolovat autorizovaným prodejcem.
ÚDRŽBA AKUMULÁTORU
Pro umytí krytu akumulátoru používejte vlhký, dobře vyždímaný hadřík. Nikdy nelijte vodu přímo na akumulátor, např. hadicí.
Upozornění
Nečistěte kontakty leštěním nebo použitím drátu atd. Mohlo by dojít k poruše.
USKLADNĚNÍ
Skladujte systém na místě, které je:
• rovné a stabilní
• dobře odvětrané a bez vlhkosti
• chráněné před nepříznivým počasím a přímým slunečním svitem
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ (1 měsíc nebo déle) a další použití po delším skladování
• Při skladování kola na delší období (1 měsíc nebo déle), odejměte akumulátor a skladujte jej podle následujícího postupu.
• Snižte zůstatkovou kapacitu akumulátoru až po rozsvícení 1 nebo 2 diod a uskladněte jej na suchém místě s chladnější teplotou
(10 až 20 °C).
• Zkontrolujte zůstatkovou kapacitu akumulátoru jednou za měsíc, pokud bliká jen 1 dioda, nabijte akumulátor asi 10min.
Nenechte zůstatkovou kapacitu klesnou moc nízko.
47
česky
11. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
TIP
• Pokud ponecháte akumulátor “plně nabitý” nebo “vybitý”, opotřebí se rychleji
• Vzhledem k jeho samovybíjení, ztrácí akumulátor během skladování sám své nabití.
• Kapacita akumulátoru se časem snižuje, správné skladování maximalizuje jeho životnost.
• Pokud jej chcete použít po delší době skladování, dbejte na to, aby byl akumulátor řádně nabitý před jeho použitím.
Nechte také své kolo, po skladování delším než 6 měsíců, zkontrolovat a provést údržbu autorizovaným servisem.
12. PŘEPRAVA
Akumulátory podléhají právním předpisům pro přepravu nebezbečného zboží. Během přepravy třetími osobami (např. leteckou nebo
zásilkovou službou), musí být dodrženy speciální požadavky na obaly a nálepky. Při přípravě zásilky se poraďte s odborníkem na zasílání
nebezpečných zásilek. Zákazník může akumulátor přepravovat po silnici. Nepřepravujte poškozené akumulátory.
Zalepte nebo přikryjte kontakty a zabalte akumulátory takovým způsobem, aby se v balení nepohybovala. Dbejte bezpodmínečně na
všechna místní a národní ustanovení. V případě otázek týkajících se přepravy akumulátorů, se obraťte na autorizovaného prodejce.
48
česky
13. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
LIKVIDACE
Pohonná jednotka, akumulátor, nabíječka, displej, sada rychlostního senzoru, příslušenství a balení
by měli být roztříděny k recyklaci pro ochranu životního prostředí.
Nevyhazujte kola a jeho části do běžného domácího odpadu.
PRO ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE:
Podle evropských směrnic 2012/19/EU, musí být elektrické přístroje, které nejsou již použitelné, a také
podle evropské směrnice 2006/66/EC, vadné nebo prázdné akumulátory musí být sbírány samostaně
a zlikvidovány ekologickým způsobem.
Akumulátory, které jsou již nepoužitelné, vraťte prosím zpět autorizovanému prodejci.
49
česky
14. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
SYSTÉMY ELEKTROKOL
Problém
Pohyb pedály je obtížný
50
Kontrola
Řešení
Je zapnutý displej?
Stiskněte tlačítko pro zapnutí displeje
a přívod energie.
Je akumulátor správně nainstalovaný?
Nainstalujte akumulátor.
Je akumulátor nabitý?
Nabijte akumulátor
Stálo kolo bez pohybu 5 minut nebo déle?
Zapněte znovu přívod energie.
Jedete po dlouhé prudké trase nebo
přepravujete v létě těžký náklad?
Nejedná se o chybu. Jedná se o ochranu akumulátoru, když je teplota
akumulátoru nebo pohonné jednotky příliš vysoká. Podpora pohonem
se znovu zapne, jakmile se teplota akumulátoru sníží. Můžete tomu
předejít tím, že přeřadíte na nižší převodový stupeň než byste běžně
zařadili (např. přeřazením z 2. převodového stupně na 1. převodový
stupeň).
Není venkovní teplota příliš nízká (asi 10
°C nebo méně)?
V zimě skladujte akumulátor uvnitř v domě, předtím, než jej použijete.
Je displej správně nastavený?
Nastavte správně displej
Nabíjíte akumulátor přímo na kole?
Přerušte nabíjení
česky
Problém
Kontrola
Řešení
Pohonná jednotka se během
jízdy vypíná a zapíná
Je akumulátor správně nainstalovaný?
Zkontrolujte, že je akumulátor správně zajištěn. Jestliže se tento problém
znovu objeví, může být problém ve spojení kontaktů nebo ve vedení.
Nechte akumulátor zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Neobvyklé dunivé nebo
křupavé zvuky z pohonné
jednotky.
Může se jednat o problém uvnitř pohonné jednotky.
Kouř nebo podivný zápach z
pohonné jednotky
Může se jednat o problém uvnitř pohonné jednotky.
Pokud diody režimu podpory,
diody pro zůstatkovou kapacitu akumulátoru nebo diody
pro zůstatkový dojezd blikají
střídavě dle vzoru (v intervalu
asi 2 sekundy). Nebo ukazatel
režimu podpory a ukazatel stavu nabití blikají dle střídavého
vzoru ( v intervalu 0.5 sekund).
Může se jednat o chybu uvnitř pohonné jednotky. Zapněte displej a nechte
jej po dobu 5 min v klidu. Všechny diody automaticky zhasnou. Znovu
zapněte pohonnou jednotku.
51
česky
14. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Kontrola
Řešení
Displej se okamžitě
(asi po 4 sekund) po zapnutí
vypne.
Nejsou kontakty na akumulátoru kola
znečištěné?
Vyjměte akumulátor, očistěte kontatky suchým hadříkem nebo
chomáčkem vaty a akumulátor znovu namontujte.
Nabili jste plně akumulátor?
Akumulátor plně nabijte (F).
Používáte systém v podmínkách s nízkou
teplotou?
Běžná dojezdová délka se stabilizuje, když okolní teploty stoupnout. Navíc
skladujte akumulátor před použitím ve vnitřních prostorách (v teplém
prostoru) před jízdou za chladných podmínek.
Není již akumulátor opotřebovaný?
Vyměňte akumulátor za nový.
Dojezd se snížil
Diody režimu
podpory blikají
Diody blikají, když rychlostní senzor nemůže přijímat žádný signál.
Vypněte a znovu zapněte displej a vyberte požadovaný režim podpory a
jeďte krátkou trasu. Dbejte také přitom na to, aby byl magnet správně
namontovaný na výpletu.
Assist mode lamp
52
česky
FUNKCE PODPORY PŘI TLAČENÍ
Problém
Kontrola
Řešení
Nezablokovaly se Vám na pár sekund
kola?
Sundejte prst z tlačítka pro podporu při tlačení a stiskněte jej znovu.
Nešlapali jste do pedálu se zapnutou
funkcí podpory při tlačení?
Sundejte nohu z pedálu a sundejte prst na okamžik z tlačítka podpory při
tlačení a stiskněte jej znovu.
Podpora při tlačení je vypnutá.
AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA
Problém
Není možné nabít
Kontrola
Řešení
Je nabíjecí kabel pevně připojen? Je
nabíjecí konektor pevně vložen do
akumulátoru?
Znovu připojte a zkuste nabít. Pokud se stále akumulátor nenabíjí, je
možná chyba v nabíječce akumulátoru.
Svítí diody zůstatkového stavu akumulátoru?
Zkontrolujte způsob nabíjení a zkuste znovu nabít. Pokud se akumulátor
stále nenabíjí, může být případný problém v nabíječce.
Nejsou kontakty nabíječky nebo akumulátoru špinavé nebo mokré?
Vyjměte akumulátor z nabíječky a vyjměte zástrčku nabíječky ze zásuvky.
Použijte suchý hadřík nebo chomáček vaty, očistěte je a potom znovu zapojte.
53
česky
14. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Kontrola
Řešení
Zde se nejedná o chybu.
Nabíjení se připravuje. Vyčkejte několik minut. Po chvíli se změní blikající
4 diody a začnou svíti trvale jednotlivě, když nabíjení začne.
Současně blikají všechny 4
diody pro ukazatel stavu nabití
akumulátoru.
(Typ akum. na nosič)
(Akum. na nosič)
(Typ na dolní rám.trubku)
(Na dolní rám.trubku)
Vyjměte akumulátor z kola, spojte nabíječku s akumulátorem. (Pokud
diody stále střídavě blikají, je asi chyba v akumulátoru).
Chyba v kontaktech
54
Pokud jste akumulátor namontovali znovu na kolo a stisknete tlačítko
pro zapnutí displeje, diody ale znovu střídavě blikají, je problém asi v
pohonné jednotce.
česky
Problém
Kontrola
Řešení
Chyba v kontaktech.
Vyjměte akumulátor z nabíječky, namontujte akumulátor na kolo a
stiskněte tlačítko pro zapnutí pohonné jednotky. Až se zapojí znovu
nabíječka k akumulátoru, a diody stále dál blikají, je chyba v nabíječce.
Nejsou kontakty na nabíječce mokré?
Vyčistěte a vysušte kontakty kabelu nabíječky a nabíječku. Znovu
připojte nabíjecí kabel do nabíječky.
(Typ akum. na nosič) (na dolní rám.trubku)
Obě boční diody blikají současně
(Typ akum. na nosič)
(Typ na dolní rám.trubku)
Akumulátor vydává neobvyklý
zvuk, podivný zápach nebo
kouř.
Funkce ochrany akumulátoru byla aktivována a není možné použít
systém. Nahraďte akumulátor co nejdříve jiným od autorizovaného
prodejce.
Odpojte zástrčku nabíječky a okamžite přerušte provoz.
55
česky
14. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Kontrola
Řešení
Nabíječka se zahřívá.
Je běžné, že se nabíječka během nabíjení
zahřívá.
Pokud je nabíječka tak horká, že se jí není možné dotknout rukou, odpojte ji a počkejte než vychladne a obraťte se na autorizovaného prodejce.
Byl během nabíjení odpojen kabel nebo
akumulátor?
Akumulátor znvou nabijte
Začali jste s nabíjením při vyšší teplotě
akumulátoru, například ihned po použití?
Přesuňte akumulátor na místo, kde může dosáhnout teploty, která je
vhodná pro nabíjení (0–30 °C),
a začněte znovu nabíjet.
Není koncovka akumulátoru mokrá?
Vyčistěte a vysušte koncovku kabelu a nabíječky.
Po stisknutí spínače ukazatele
stavu nabití akumulátoru, nesvítí
po nabíjení všechny diody ukazatele stavu nabití,
.
Po odpojení kabelu nabíječky z
akumulátoru svítí dál diody ukazatele stavu nabití akumulátoru.
56
česky
15. TECHNICKÁ DATA
Rozsah rychlosti s podporou pohonem
0 až méně než 25 km/h
Typ
Bezkartáčový typ DC (stejnosměr.proud)
Rated output
250 W
Elektromotor
Asistovaný způsob řízení výkonu
Akumulátor na nosič
Akum. na dolní rámové trubce
Nabíječka
Způsob řízení závisí na frekvenci šlapání a rychlosti jízdy
Typ/velikost
Li-Ion akumulátor
Jmenovité napětí
36 V
Jmenovitý výkon
13,8 Ah
Typ/velikost
Li-Ion akumulátor
Jmenovité napětí
36 V
Jmenovitý výkon
11 Ah
Vhodný typ akumulátoru
PASB2
Vstupní napětí
AC 220–240 V/50–60 Hz
Maximální výstupní napětí
DC 42 V
Maximální výstupní proud
DC 3,6 A
Maximální spotřeba energie
290 VA/163 W (nabíječka AC 240 V)
57
česky
16. ZÁRUKA
5 let záruka
2 roky záruka
2 roky záruka (na akumulátor)
NENÍ zahrnuto v záruce
na rámy
na všechny další komponenty pedelecu.
v rámci záruky, 700 plných nabíjecích cyklů se
zůstatkovou kapacitou min. 50%. Akumulátor podléhá díky nabíjecím a vybíjecím cyklům přirozenému
opotřebení. Odpovídající snížená kapacita nepodléhá
záručnímu plnění.
vady způsobené běžným opotřebením
UPOZORNĚNÍ:
Záruka zaniká s okamžitou platností v případě nesprávného nebo
nevhodného použití nebo v případě nehody.
58
POZNÁMKY
59
POZNÁMKY
60
EC – 3URKOiãHQtRVKRGČ
3ĜHORåHQR]RULJLQiOQtKRSURKOiãHQtRVKRGČ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výrobce:
Winora – Staiger GmbH
2EHFQpR]QDþHQtYêURENX:
Max-Planck-Straße 6 | 97526 Sennfeld – Germany | Telefon: +49 (0) 9721 6594-0
Haibike Pedelec
T\SRYpR]QDþHQt:
SDURO Hardseven SL | RC | RX; SDURO
DURO HardNine
ne SL | RC | RX; SDURO HardLife RC; SDURO FullNine RC | RX; SDURO
SDUR AllMtn RC | RX | PO
PŘEKLAD
Model roku:
2015
Funkce:
ané elektromotore
elektromot
orem
m
Jízdní kolo podporované
elektromotorem
9êUREFHWtPWRYêVORYQČSURKODãXMHåHVKRUDXYHGHQpYêUREN\RGSRYtGDMtYãHPSĜtVOXãQêPXVWDQRYHQtP
2006/42/EC – VPČUQLFHSURVWURMQt]DĜt]HQt
2004/108/EC – VPČUQLFH(OHNWURPDJQHWLFNiNRPSDWLELOLWD
Použité technické normy a specifikace
DIN EN 15194:2009
Jízdní kola – kola podporovaná elektromotorem – EPAC jízdní kola
DIN EN 14766:2005
Horská kola – %H]SHþQRVWQČWHFKQLFNpSRåDGDYN\D]NXãHEQtPHWRG\
Originální, podepsané a platné
SURKOiãHQtRVKRGČQDOH]QHWHXYQLWĜ
QČPHFNêFKDQJOLFNêFK“originálních
instrukcích“.
ZRGSRYČGQpRVRE\]DWHFKQLFNRXGRNXPHQWDFL:
Daniel Hopf, Thomas Drehmel
Winora-Staiger GmbH | Max-Planck-Straße | 97526 Sennfeld – Germany
Sennfeld, 01. srpna 2014
Susanne Puello
managing director
61
EC – 3URKOiãHQtRVKRGČ
3ĜHORåHQR]RULJLQiOQtKRSURKOiãHQtRVKRGČ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výrobce:
Winora – Staiger GmbH
2EHFQpR]QDþHQtYêURENX:
Max-Planck-Straße 6 | 97526 Sennfeld – Germany | Telefon: +49 (0) 9721 6594-0
Haibike Pedelec
7\SRYpR]QDþHQt:
SDURO Trekking RC; SDURO Cross
ss RC
PŘEKLAD
Model roku:
2015
Funkce:
vané elektromot
elektromotorem
orem
Jízdní kolo podporované
VýrobFHWtPWRYêVORYQČSURKODãXMHåHVKRUDXYHGHQpYêUREN\RGSRYtGDMtYãHPSĜtVOXãQêPXVWDQRYHQtP
2006/42/EC – VPČUQLFHSURVWURMQt]DĜt]HQt
2004/108/EC – VPČUQLFH(OHNWURPDJQHWLFNiNRPSDWLELOLWD
Použité technické normy a specifikace
DIN EN 15194:2009
Jízdní kola – kola podporovaná elektromotorem – EPAC jízdní kola
DIN EN 14764:2005
City s trekingová jízdní kola – EH]SHþQRVWQČWHFKQLFNpSRåDGDYN\D]NXãHEQtPHWRG\
Originální, podepsané a platné
SURKOiãHQtRVKRGČQDOH]QHWHXYQLWĜ
QČPHFNêFKDQJOLFNêFK“originálních
instrukcích“.
=RGSRYČGQpRVRE\]DWHFKQLFNRXGRNXPHQWDFi:
Daniel Hopf, Thomas Drehmel
Winora-Staiger GmbH | Max-Planck-Straße | 97526 Sennfeld – Germany
Sennfeld, 01. srpna 2014
Susanne Puello
managing director
62
EC – 3URKOiãHQtRVKRGČ
3ĜHORåHQR]RULJLQiOQtKRSURKOiãHQtRVKRGČ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výrobce:
Winora – Staiger GmbH
2EHFQpR]QDþHQtYêURENX:
Max-Planck-Straße 6 | 97526 Sennfeld – Germany | Telefon: +49 (0) 9721 6594-0
Winora Pedelec
7\SRYpR]QDþHQt:
Y280.X; Y420.X; Y520.X; Y610.X
PŘEKLAD
Model roku:
2015
Funkce:
ané elektromotore
elektromot
orem
m
Jízdní kolo podporované
elektromotorem
Výrobce tímWRYêVORYQČSURKODãXMHåHVKRUDXYHGHQpYêUREN\RGSRYtGDMtYãHPSĜtVOXãQêPXVWDQRYHQtP
2006/42/EC – VPČUQLFHSURVWURMQt]DĜt]HQt
2004/108/EC – VPČUQLFH(OHNWURPDJQHWLFNiNRPSDWLELOLWD
Použité technické normy a specifikace
DIN EN 15194:2009
Jízdní kola – kola podporovaná elektromotorem – EPAC jízdní kola
DIN EN 14764:2005
City a trekingová jízdní kola - %H]SHþQRVWQČWHFKQLFNpSRåDGDYN\D]NXãHEQtPHWRG\
Originální, podepsané a platné
SURKOiãHQtRVKRGČQDOH]QHWHXYQLWĜ
QČPHFNêFKDQJOLFNêFK“originálních
instrukcích“.
=RGSRYČGQpRVRE\]DWHFKQLFNRXGRNXPHQWDFL:
Daniel Hopf, Thomas Drehmel
Winora-Staiger GmbH | Max-Planck-Straße | 97526 Sennfeld – Germany
Sennfeld, 01. srpna 2014
Susanne Puello
managing director
63
WINORA GROUP | Winora-Staiger GmbH | Max-Planck-Straße 4-8 | 97526 Sennfeld (Germany)
+49 (0) 9721 6501-0 | +49 (0) 9721 6501-45 | [email protected] | www.winora-group.de
Download

Yamaha 2015_CZ.pdf