TECHNICKÁ ZPRÁVA
1. KONSTRUK NÍ EŠENÍ
a) Výkopové práce
Výkopové práce budou provedeny pomocí stavebních mechanism dle požadovaných
rozm r . Nutno dodržovat dané technologické postupy.
b) Odvoz zeminy
Zemina bude odvezena na skládku nebo nechána na pozemku na terénní úpravy.
c) Základová deska
Základová deska bude provedena z prostého betonu:
KARI BSt 500 – 4 (200 x 200)
d) Konstrukce svislé – obvodové zdivo
Zdivo je zhotoveno ze stavebního systému BLOCK-KIT. Jednotlivé polystyrénové bloky
o velikosti 250/250/1200 tvo í formu pro monolitický beton B 30, polotekoucí, max.
velikost frakce 16 mm. Zdivo je proloženo výztuží ocel 10 505
8 mm. Vodorovná
výztuž: 1. ada 2 kusy, ostatní ady – 1 kus. Svislá výztuž: v každém poli bloku 1 kus po
celé výšce, ukotvené do základové desky 100 mm. Ve všech rozích uložena vodorovná
výztuž v každé ad , p ekrytí 300/300 mm.
Betonáž st n:
1. po vrstvách: 3 vrstvy blok bez stabilizace st n
2. celá výška st ny: se stabilizací st n
e) Izolace tepelné
Izola ní schopnost systému BLOCK-KIT: K = 0,24, KW = 3,65
f) Izolace antibakteriální
Po celé ploše podlahy a st n použita antibakteriální podložka 500g/m2.
2. TECHNOLOGICKÉ EŠENÍ
a) Technologie bazénu
Ve st n bazénu bude instalován skimmer (hladinový lapa ne istot), ve dn bazénu gule
(spodní sání). Odkud bude voda nasávána erpadlem p es vlasový filtr do tlakového
rychlofiltru a po p e išt ní ve filtra ní jednotce je vedena p es vratné trysky zp t do
bazénu. Filtra ní jednotka spl uje hygienické požadavky na filtraci vody podle vyhlášky
464/2000 §9.
Filtra ní jednotka musí být umíst na v min. vzdálenosti 3 m od bazénu (norma C 15 100).
Pokud nebude potrubí uloženo do nezámrzné hloubky, je nutno zajistit jeho vypušt ní
v zimním období. Potrubí je nutno uložit do pískového lože.
b) Elektroinstalace
Elektroinstalaci musí provád t specializovaná firma. Je nutno dodržet p íslušné
zejména SN 3320-7-71.
SN,
c) BOZ a technické vybavení
Veškerá za ízení budou instalována i udržována dle p íslušných norem. P i provád ní
nutno dodržovat veškerá ustanovení BOZ, zejména p i práci s mechanismy, p i práci
s b emeny a instalaci (p íp. odpojování) el. za ízení. Nutno zachovat jednotlivé
technologické postupy.
ez konstrukcí bazénu Block-Kit
Folie Alkorplan 1,5 mm
Biotex 300g/m2
1500
Vodorovná výztuž
Bazén je zhotoven z polystyrénových
tvárnic o velikosti 25 x 25 x 120 cm
s izola ní schopností K = 0,24, které
tvo í formu pro beton B 30 s ocelovou
výztuží. Bazén je vyva en silnost nnou
folií Alkorplan o síle 1,5 mm. Pod folií
je použita Geotextilie 400g/m2 jak na
st ny, tak i na podlahu bazénu.
Svislá výztuž
Beton B 30
200
Sí Kari BST500
4(200x200)
ez st nou bazénu Block-Kit
Schéma zapojení technologie
Umíst ní gule
Umíst ní armatur
Tryska
Gule
Skimmer
Sv tlo
P ípojka na lux
Automatické dopoušt ní
www.aldapool.cz
Rozm ry skimmer
www.aldapool.cz
Šachta protiproudu 2,2kW
Šachta protiproudu 4kW
www.aldapool.cz
š
3
d
7
h
1,50
3500
689
250
890
1 220
4500
890
9439
7000
600
9189
10439
1 100
3000
900
Download

Technické info.pdf