Technická správa
STATIKA
Stavebník:
Miesto stavby:
Tatrainvest Asset s.r.o.
Novinárska 5, Bratislava
Zodpovedný projektant:
Vypracoval:
doc. Ing. Ladislav ADAMČA, PhD.
Ing. Michal KRCHŇÁK
Bratislava, November 2012
1
1. Použitá literatúra
(1) STN EN 1991-1: Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií.
(2) STN EN 1991-1-3: Zaťaženia konštrukcií – Zaťaženia snehom.
(3) STN EN 1991-1-4: Zaťaženia konštrukcií – Zaťaženia vetrom.
(4) STN EN 1992-1-1: Navrhovanie betónových konštrukcií.
(5) STN EN 1993-1: Navrhovanie oceľových konštrukcií.
(6) STN EN 1995-1: Navrhovanie drevených konštrukcií.
(7) STN-EN 1997-1: Geotechnické navrhovanie.
2. Technická správa
2.1 Úvod
Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je návrh nosnej
konštrukcie rodinného domu. Posudzovaný objekt je riešený ako trojpodlažný,
s čiastočným podpivničením, zastrešený šikmou sedlovou strechou z dreveného krovu.
Nosná konštrukcia bola navrhnutá podľa ustanovení a výpočtových postupov súboru
európskych noriem (1) až (6).
2.2 Základy
Základové konštrukcie objektu tvoria základové pásy. Základová škára sa
nachádza v hĺbke -3,600 mm pod úrovňou terénu. Objekt je založený na železobetónové
základové pásy š. 500 mm, z betónu triedy STN EN 206-1 C20/25 – X0(SK) – Cl 0,4 –
Dmax 16 –S3, vystužené betonárskou výstužou triedy 10 505(R). Podkladové betóny hr.
150mm a 180mm budú vystužené sieťovinou 8x150x150mm (nosný presah 400mm)
pri oboch povrchoch. Spodná hrana základov je -3,500mm od nulovej výšky. Pod
základovými pásmi, ako aj pod podkladovým betónom treba vytvoriť štrkopieskové
lôžko hrúbky 100 mm, ktoré treba zhutniť na stupeň hutnosti ID = 0,90. Ak počas
výkopových prác sa zistia nevhodné parametre podložia treba pozvať projektanta a
geológa na miesto stavby.
2.3 Zvislé nosné konštrukcie
Nosnú konštrukciu tvorí stenový nosný systém. Zvislé nosné prvky tvoria
murované obvodové resp. vnútorné steny a jeden železobetónový stĺp.
Murované obvodové a vnútorné nosné steny sa navrhujú z tehál Heluz Family
brúsené. Pre obvodové nosné steny šírky 440mm a 300mm sa navrhujú tehly
pevnostnej triedy P8 MPa na maltu pevnosti min. 5 N/mm2 (MPa). Pre vnútorné nosné
steny hrúbky 250mm sa navrhujú tehly Heluz 25 pevnostnej triedy P10 na maltu
pevnosti 5 N/mm2 (MPa).
Pevnostná trieda malty je stanovená podľa STN EN 998-2. Všetky murovacie
práce je potrebné realizovať v súlade požiadavkami a odporúčaniami výrobcu
murovacích prvkov a v súlade s STN EN 1996-2: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných
konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovenie
2
murovaných konštrukcií. Výška dverných otvorov a parapetov je meraná od výšky
hornej hrany podkladového betónu bez podlahy.
Železobetónový stĺp S1.01 sa musí previazať s murivom. V murive je vhodné
vynechať poslednú tvarovku v každej druhej vrstve a tento priestor vybetónovať spolu
zo stĺpom, aby sa zabezpečilo spolupôsobenie stĺpa s murivom.
2.4 Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovnú nosnú konštrukciu rodinného domu tvoria železobetónové vence,
preklady, prievlaky a železobetónové stropné dosky.
Preklady nad dvernými a okennými otvormi sa navrhujú ako keramické preklady
HELUZ (aj roletové) resp. ako železobetónové. Keramické preklady je potrebné
zabudovať podľa požiadaviek a odporúčaní výrobcu. Pre zabezpečenie statickej funkcie
prekladov je potrebné vyplniť maltou styčné škáry medzi tehlami. Min. pevnosť tehál
nad prekladmi kolmo na styčné škáry je 0,5MPa. Dĺžku uloženia prekladov možno
prispôsobiť skladbe muriva, treba však dodržať minimálnu dĺžku uloženia uvedenú v
legende prekladov a prievlakov. Pre železobetónové vence sa navrhuje trieda betónu
STN EN 206-1 C20/25 – XC1(SK) – Cl 0,4 – Dmax16 – S3 a trieda betonárskej ocele
BSt500 (10505.0 R). Železobetónové vence sa vystužujú výstužou 4Ø12. Pred ich
betonážou nezabudnúť vložiť kotviace skrutky na pomúrnicu. Nad všetkými otvormi je
potrebné pridať 2Ø12. Výstuž nemožno stykovať nad otvormi a spojovacia výstuž rohov
je naznačená vo výkrese ST_13 a ST_17.
Stropnú konštrukciu tvorí ŽB doska hr. 180mm. Konštrukcia stropnej dosky ako
aj rozmiestnenie a množstvo výstuže je znázornené vo výkresoch statiky.
Železobetónová doska sa navrhuje triedy betónu STN EN 206-1 C20/25 – XC1(SK) – Cl
0,4 – Dmax16 – S3 a trieda betonárskej ocele BSt500 (10505.0 R). Do dosky je potrebné
pred betonážou vložiť čakacie výstuže pre schodiskové rameno a pre stĺpy.
2.5 Konštrukcia schodiska
Schéma uloženia konštrukcie schodiska je naznačená vo výkrese statiky (viď.
ST_06, ST_07, ST_08 a ST_13). Nosnú konštrukciu tvorí ŽB doska hr. 150mm, v ktorej
umiestnenie a množstvo výstuže je znázornené vo výkrese statiky (viď. Predchádzajúce
čísla výkresov).
2.6 Konštrukcia krovu
Nosnú konštrukciu strechy objektu domu tvorí drevený sedlový hambálkový krov
v osovej vzdialenosti väzieb 900 mm. Krokvy sú prierezu 200x80 mm. Klieštiny sú
vyhotovené z dvoch prierezov rozmerov 2x140x60 mm. Páry krokiev sú uložené na
pomúrnici (150x150 mm). Krokvy sú pripojené k pomúrnici pomocou oceľových pásov.
Spoj hambálku a krokiev je vytvorený pomocou oceľových svorníkov, pri vrchole krokvy
sú spojené preplátovaním a oceľovým svorníkom. Pomúrnice (150x150 mm) sú
ukladané na ŽB veniec. Prichytené sú oceľovými kotviacimi tyčami každých 900 mm,
podľa výskresu krovu ST_05.
Všetky drevené prvky napustiť prípravkom proti hnilobe a škodcom! Pri styku
dreva so stavebnou konštrukciou odizolovať drevo PE-fóliou! Výkres krovu je
znázornený na výkrese krovu ST_05.
3
Bratislava, November 2012
___________________________________________
doc. Ing. Ladislav ADAMČA, PhD.
4
Download

STATIKA