Novinka
Vysoce odolné PVC pásy Flexam proti ot ru
V mnoha pr myslech a p edevším na
letištích, uplat ujeme znalosti aplikací a
know-how a naší produktovou adou
dopravních a procesních pás
zabezpe ujeme komplexní a
bezproblémový transport produktu.
Hlavní výhody
• Vysoce odolné v i ot ru
• Vysoká flexibilita a p ná tuhost pro
bezproblémový chod.
• Odolné proti vzplanutí dle ISO340
• Velmi nízké t ení krycích vrstev
Pro aplikace kde je nezbytná odolnost proti
ot ru, Ammeraal Beltech nabízí pásy
Flexam s vysokou odolností a které spl ují
veškeré požadavky daných aplikací.
Vysoce odolné pásy Flexam v i ot ru
zabezpe ují bezproblémový transport p i
vysokých zatíženích a zaru ují dlouhou
životnost.
Výhody pro zákazníka
• Jednoduchá manipulace s t žkými
zavazadly
• Nedochází k protažení pásu p i velkém
edp tí
• Zajiš ují dobré trak ní vlastnosti
• Nepoškozují zavazadla, možnost bez
mechanických spon
• Speciální spodní tkanina pro tichý chod
Typické aplikace
• Aplikace, kde je nezbytná odolnost proti
ot ru nap . nakládání a t íd ní t žkých
zavazadel
• P ímé a stoupající aplikace
• Akumulace
www.ammeraalbeltech.com
Innovation & Service in Belting
Technické informace
Vysoká odolnost proti úderu pás Flexam pro letecký pr mysl
Min. pr
r
ohybu [mm]
Název
Artikl ..
Tlouš ka [mm]
Váha [kg/m2]
576641
576601
576652
Flexam EX 10/2 0
Flexam EX 10/2 0
Flexam EX 10/2 0
+ 01 Black
+ 05 Black
+ A32 Black
M2 AS FR IR
M2 AS FR IR
AS FR IR
3.0
3.5
4.0
3.3
3.7
3.9
Tažná síla p i 1%
protažení na 1 mm
ší e [N/mm]
10
10
10
60
60
60
Spodní nebo vrchní krycí vrstva/profil:
0= neimpregnovaná tkanina
Vysv tlivky:
M2= jemná, matná povrchová úprava
AS= antistatický
FR= odolný v i vzplanutí
IR= odolný proti úderu
Zna ení
Flexam EX 10/2 0+ 05 Black M2 AS FR IR
Krycí vrstva
Typ tkaniny
Tažná síla p i 1 % protažení
[N/mm]
Po et vrstev
Dopl ující informace, charakteristika
Barva
Horní krycí vrstva
Spodní krycí vrstva
A32 Jemné podélné drážky
Hloubka drážek:0.8 mm
Rozte drážek:1.5 mm
Typ profilu: podélný, jemný
Ammeraal Beltech
Hruškové Dvory 80
586 01 Jihlava
www.ammeraalbeltech.com
[email protected]
tel: 567 117 211
fax: 567 117 208
Download

Vysoce odolné PVC pásy Flexam proti otěru