NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH
SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA
IZOLACE puren PIR
Prezentující : Luděk Kovář
SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR
desek, mechanicky kotvená, [U=0,22 W/m²K]
1. Vrchní pás-Axter asfalt.pás Force 4000 FM
2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm
3. Parozábrana asfalt.samolep.pás
Axter SK VAP 108
4. Nosná konstrukce-trapézový plech
5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²)
6. Podložka EJOT HTV-50x95 (při 4 ks/m²)
7. Zabezpečovací systém TopWet
Alternativa :
Parozábrana – Axter VAP AL SK, VAP IND
Tep.izolace – puren PIR FD-L
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK
3-4,8xL,SW 8T RT 4,8xL
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK
82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5
DOPORUČENÉ SKLADBY
SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR
desek, požárně nebezpečný prostor-Broof(t3), mechanicky kotvená,
[U=0,22 W/m²K]
1. 1. Vrchní pás- plast.fólie Fatrafol 810/V
2. Tepelná izolace puren PIR MV tl.120 mm
3. Parozábrana plas.fólie Fatrapar 0,15
4. Nosná konstrukce-trapézový plech
5. Šroub EJOT TKR-4,8x50 (při 4 ks/m²)
6. Podložka EJOT HTK-50x95 (při 4 ks/m²)
7. Zabezpečovací systém TopWet
Alternativa :
Vrchní pás – plast.folie Fatrafol 810 AA, 810/V AA,
804,, 814
Parozábrana – plas.folie Fatrapar 0,20
Tep.izolace – puren PIR FD-L
Šroub EJOT - TK 4,8xL ,TK E 4,8xL , TK R 3-4,8xL, TK 34,8xL,SW 8T RT 4,8xL
Podložka EJOT - EcoTek 50xL, HTK 82/40 TK, HTK
82/40 SW8, HTK 82/40 F, HTK 40 RU 6,5
DOPORUČENÉ SKLADBY
Společnost Puren GmbH - Německo
Überlingen
Německo – 4 závody
Kanada – 1 závod
Čína
– 1 závod
Dr. Andreas Huther
Hans Bommer
Izolační desky (PIR)
Bloková pěna (PUR)
Konstrukční deska Purenit
VLASTNOSTI
VYSOKÝ TEPELNÝ ODPOR – konstrukce se stejným tepelným odporem
48%
42%
48%
MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA = MAXIMÁLNÍ ÚSPORA TEPLA
53%
VLASTNOSTI
NASÁKAVOST TEPELNÉ IZOLACE
Izolace puren PIR má nasákavost do 0,9%
MINIMÁLNÍ NASÁKAVOST = ZACHOVÁNÍ IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ
VLASTNOSTI
MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOST
Izolace puren PIR - pevnost v tlaku 150 kPa
MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOST = MINIMÁLNÍ RIZIKO DEFORMACE
VLASTNOSTI
VYSOKÁ TEPLOTNÍ ODOLNOST
Izolace puren PIR
+90°C dlouhodobě, +250°C krátkodobě
ODOLNOST VYSOKÝM TEPLOTÁM = MINIMÁLNÍ RIZIKO SUBLIMACE
VLASTNOSTI
CHOVÁNÍ IZOLACE PŘI POŽÁRU
REAKCE NA OHEŇ
E - s2, d0
ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU
Broof (t3) Fatrafol 810/V
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE
REI 15 plochá střecha
REI 30 šikmá střecha
25 minut
Desky při kontaktu s ohněm :
neodkapávají, nedoutnají a nešíří oheň
VLASTNOSTI
PIR 1,50m³ = 48 kg
MINIMÁLNÍ HMOTNOST
Izolace puren PIR má hmotnost – 32 kg/m³
MINIMÁLNÍ HMOTNOST = ÚSPORA PŘEPRAVMÍCH NÁKLADŮ
VLASTNOSTI
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST
Izolace puren PIR – nadouvadlo pentan
Výroba a užití bez zdravotního rizika
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST = BEZPEČNÉ BYDLENÍ
VÝROBNÍ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY
Puren PIR FD-L
oboustranně hliník, lambda 0,022 W/mK
tloušťka 80 – 200 mm
spoj ozub, tupý
2,4x1,2m, 1,2x0,6m, 2,4x0,6m
Puren PIR MV
oboustranně flís, lambda 0,026-28 W/mK
tloušťka 80 – 200 mm
spoj ozub, tupý
2,4x1,2m, 1,2x0,6m, 2,4x0,6m
VÝROBNÍ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY
Puren SPÁDOVÁ DESKA SD
řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK
tloušťka od 20 mm
spád 1,66%, 2%
1,2x0,6m, 1,0x0,5m
Puren SPÁDOVÝ KLÍN
řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK
spád dle objednání
1,2x0,6m, 1,0x0,5m
VÝROBNÍ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY
Puren SPÁDOVÝ KLÍN SK
řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK
spád podélný 1,25%
Spád příčný 5%
1,2x0,6m
Puren ATIKOVÝ KLÍN
řezaná bloková pěna, lambda 0,028 W/mK
sklon 45°
délka 1,2 m
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY
PU lepidlo DACHKLEBER
tekuté nízkoexpanzní lepidlo
PURENIT – konstrukční materiál
Přerušení tepelných mostů
vysoký stupeň zatížení v tlaku -7,5MPA
lambda = 0,70 W/mK
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT PRO PLOCHÉ STŘECHY
PURENIT ATIKA
atikový kompletizovaný dílec
NÁVRH TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE
Tepelné požadavky podle ČSN 73 0540/2011
„Tepelná ochrana budov“
Součinitel prostupu tepla UN
[W (m-²K-1)]
Požadavky ČSN
73 0540
Druh konstrukce
Požadovaná
UN,20
Doporučená
Urec,20
Doporučená PD
Upas,20
Plochá a šikmá střecha se sklonem ≤ 45°
0,24
0,16
0,15-0,10
Šikmá střecha se sklonem > 45°
0,30
0,20
0,18-0,12
Návrhová vnitřní teplota 18°C – 22°C včetně
TLOUŠŤKY IZOLACÍ DLE ČSN 73 0540
Tepelné požadavky podle STN 73 0540 : 2013
„Tepelná ochrana budov“
Súčinitel prechodu tepla konštrukcie
Ua [W (m-²K-1)]
Požadavky STN
73 0540
Druh stavebnej
konštrukcie
Maximálná
hodnota
Umax
Požadovaná
hodnota
UN
Odporúčaná
hodnota
Ur1
Cielová
odporúčaná
Ur3
Plochá a šikmá strecha so
sklonom
≤ 45°
0,30
0,20
0,10
0,10
Šikmá strecha nad obytným
priestorom so sklonom > 45°
0,46
0,32
0,20
0,15
Návrhová vnitřní teplota 18°C – 22°C včetně
TLOUŠŤKY IZOLACÍ DLE STN 73 0540
te = -15°C
φe = 84% ti = +20°C
maximálná UMAX
požadovaná UN,20
odoporúčaná U1,r2
φi = <60%
(U=0,30 W/m²K)
(U=0,20 W/m²K)
(U=0,10 W/m²K)
Lambda 0,025
Lambda 0,022
90/120/250
80/110/220
Tloušťka tepelné izolace – trapézový plech
te = -15°C
φe = 84% ti = +20°C
maximálná UMAX
požadovaná UN,20
odoporúčaná U1,r2
φi = <60%
(U=0,30 W/m²K)
(U=0,20 W/m²K)
(U=0,10 W/m²K)
Lambda 0,025
Lambda 0,022
90/120/250
80/110/220
Tloušťka tepelné izolace – betonový panel
Součinitel tepelné vodivosti – tepelný odpor
Výrobci deklarují tepelnou vodivost λD [W/mK]
( měřeno v suchém stavu při +10°C )
Pro výpočet tepelného odporu je nutné použít vždy
návrhovou (výpočtovou) hodnotu lambdy odpovídající
reálným podmínkám při zabudování. (λU)
Lambda se mění vlivem vlhkosti a teploty.
ČSN 73 0540-3
Návrhová hodnota součinitele prostupu tepelné vodivosti λu [W/mK]
λu = λk [1+Z1 . Zu(Z2+Z3)]
Tepelný odpor – tepelná vodivost
Deklarovaná lambda se u izolačních
materiálů vlivem vlhkosti a teploty
výrazně zhoršuje.
λ W/mK
0,08
0,05
U nasákavých izolací (minerální
izolace) může být zhoršení lambdy
(tepelné vodivosti) při zabudování do
stavby 10 – 15%.
U PIR izolace, které mají malou
nasákavost, je zhoršení lambdy
1 – 3%.
0
1
2
% objemu
160
Zabudované tepelné mosty
Počet šroubů Součinitel prostupu
(m²)
tepla (W/m²K)
0
4
6
8
0,239
0,242
0,243
0,246
jedplášťová střecha
minerální izolace na trapéz.
plechu λD=0,038 W/m²K
Zhoršení součinitele
prostupu tepla (%)
-
o 1%
o 2%
o 3%
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci EN ISO 6946
PIR,EPS,XPS
Korekce úrovně 1 (ΔU = 0,01 W(m²K)≤1mm
Korekce úrovně 2 (ΔU = 0,04 W(m²K)˃1mm
Korekce úrovně 1 (ΔU = 0,01 W(m²K)≤1mm
Korekce úrovně 2 (ΔU = 0,04 W(m²K)˃3mm
Korekce úrovně 2 (ΔU = 0,04 W(m²K)≤3mm
Korekce úrovně 3 (ΔU = 0,08 W(m²K)˃3mm
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci EN ISO 6946 MIN.VATA
Korekce úrovně 0 (ΔU = 0,00 W(m²K)≤5mm
spoje izolace na doraz, kde tolerance šířky,
délky a pravoúhlosti a rozměrová stabilita
izolace jsou takové, že spáry nejsou širší než
5 mm.
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci PIR,EPS,XPS
Kladení ve dvou vrstvách nebo jednovrstvové kladení
Tupé spoje
dvouvrstvé kladení
Důvod
výrobce nevyrábí dostatečnou
tloušťku izolace a spoje na
ozub nebo P+D
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci PIR,EPS,XPS
Vliv tvaru a velikosti spojů na tepelné ztráty
Vliv typu a
velikosti spoje
0,5-10%
velikost ozubu nebo pera 12 – 20 mm
180
120
80
180
120
120
80
120
0,7%
1,0%
1,6%
0,5%
1,3%
1,9%
1,8%
2,7%
4,1%
0,6%
1,5%
2,3%
6,3%
4,0%
2,7%
1,9%
2,5%
3,7%
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci – PIR izolace
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci
7mm
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci
Spárové netěsnosti v tepelné izolaci
Zatížení tepelné izolace EN 13164
1 m²
Puren PIR MV / puren PIR FD-L
Napětí v tlaku při 10% stlačení δ10 150 kPa(kN/m²)=15 tun/m²
Praktická využitelnost 1% - 2% stlačení = 1,5 - 3 tuny/m²
Spád střechy
Definice min.spádu ploché střechy ČSN 73 1901:2011
Střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu netvořily kaluže.
Kaluže se obvykle tvoří při sklonu střechy do 3%.
Přijatelné kaluže jsou o hloubce do 10 mm
Sklon plochých střech má být takový, aby po zohlednění
průhybů nosné konstrukce a deformaci tepelné izolace byl
zajištěn odvod vody.
Doporučuje se min. 1° (1,75%)
Doporučení výrobců Fatra a Axter :
Kaluže na hydroizolaci jsou přípustné.
Pásy překryty v tloušťce 4 mm
Výrobní tolerance tloušťky izolačních desek
Deformace tepelné izolace vlivem zatížení
Průhyb nosného podkladu
Spád střechy - ovlivněn deformací izolantu a podkladu
Je ovlivněn druhem tepelné izolace a pevností v tlaku
Tepelná izolace
Pevnost v tlaku
10%(kPa)
Pevnost v tlaku
2%(kPa)
Puren PIR MV(FD-L)
150
30
Rockwool Monrock MAX E
40
8
Rockwool Dachrock
70
14
Praktická využitelnost 1% - 2% stlačení
100 kPa = 100 kN/m² = 10 tun/m²
1 kPa = 1 kN/m² = 100 kg/m²
Tloušťka tepelné izolace x mezera ve vlně trapéz.plechu
dle DIN 18338 pro PIR izolaci
Stabilizace tepelné izolace – ČSN 73 1901
- Nerovnost podkladu
- Účinky větru
- Posuv tepelné izolace
Izolace o malé objemové hmotnosti při pokládce umožňují posuvy mezi s sebou
- Objemové změny (tzv.dotvarování)
Objemové změny se týkají především EPS, XPS kde lineární koeficient tepelné
roztažnosti je, (5-7).10-51/K tj. 0,05 – 0,07 mm/ 1K, což při teplotním rozdílu 50° C
představuje 2,5-3,5 mm/m.
Kotvení tepelné izolace
pracovní kotvení
Lepení k podkladu - betonová deska
1200
2400
1200
600
Lepení k podkladu - trapézový plech/bednění
600
2400
puren PIR MV nahřátím asfalt.pásu, samolep.
asfalt.pás, lepidlo PUR
Kotvení tepelné izolace – lepení k podkladu
Kotvení tepelné izolace
pracovní kotvení
Mechanické kotvení - betonová deska
1200
2400
Mechanické kotvení - trapézový plech/bednění
600
1200
600
2400
Kotvení tepelné izolace
Mechanické kotvení – dřevěné bednění
Mechanické kotvení – pohledové bednění
Kotvení hydroizolace - lepením k PIR izolaci
Kontakt hydroizolace – PVC, asfalt bez separační vrstvy
puren PIR MV
Kotvení hydroizolace – lepením k PIR izolaci
Kontakt hydroizolace – PVC, asfalt bez separační vrstvy
Kotvení hydroizolace – mechanicky k podkladu
Kontakt hydroizolace – PVC, asfalt bez separační vrstvy
Kotvení hydroizolace – zásyp štěrkem
Kontakt hydroizolace – PVC, asfalt bez separační vrstvy
Návrh spádování tepelné izolace – projektový návrh
Návrh spádování tepelné izolace – projektový návrh
Spádování tepelné izolace
Definice min.spádu ploché střechy ČSN 73 1901:2011
Děkuji Vám za pozornost
www. puren.cz
Technické informace :
+420 725 338 887
prezentující : Luděk Kovář, mail. [email protected]
Download

SPS_Prezentace_PUREN_2014 - Sdružení výrobců pro ploché