ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce
puren gmbh
Rengoldshauser Straße 4
D-88662 Überlingen
tel 0049 / 7551 / 8099-0
fax 0049 / 7551 / 8099-20
mail [email protected]
prohlašuje v souladu s § 9 stavebního zákona (BauPG - Provádění směrnice o stavebních výrobcích
89/106/EHS), že tato níže uvedená tepelná izolace z tvrdého pěnového polyuretanu určená pro oblast
použití šikmé střechy,
puren Izolace Bednění
puren Plus
puren PavaPlus
puren St-Blau
puren ProForm
puren UKD
puren Protect
puren Compact
puren SilentPro
puren LB (puren LivingBoard)
puren M (puren Plechová střecha)
vyrobená v závodě
aprithan Schaumstoff GmbH In den Kocherwiesen 73453 Abtsgmünd
ÜGPU-Nr. 2026
Odpovídá ustanovení harmonizované normy ve Spolkovém věstníku
DIN EN 13165:2008
a splňují podmínky pro označení CE podle přílohy ZA.1 normy DIN EN 13165:2008. Posuzování shody
provádí podle tabulky ZA.2.
Produkty, které podléhají řízení výroby a kvality řízení výroby v souladu s EN 13165:2008 a EN
13172:2008, v souladu s obecnými stavební povolení Z-23.15-1431. Zahajovací test byl proveden
uznávaným inspekčním a certifikačním orgánem
FIW Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München
Lochhamer Schlag 4
82166 Gräfelfing
Výrobce je oprávněn nést označení CE stavební výrobky podle § 12 BauPG
Überlingen, 09.05.2011
Dr. Andreas Huther
Obchodní ředitel puren GmbH
Tepelná izolace z tvrdého pČnového polyuretanu
Oblast použití:
Šikmá stĜecha
TloušĢky
Seznam
výrobkĤ
Vlastnosti (EU)
StupeĖ
tepelné
vodivosti
λD
EN
13165
[W/mK]
[mm]
puren Izolace
BednČní
50
0,028
puren Plus puren
≥ 80
PavaPlus puren
< 120
St-Blau
0,027
≥ 120
50
puren Protect
všechny
puren SilentPro
tloušĢky
puren M
puren LB
puren ProForm
puren UKD
Chování pĜi
požáru
Vlastnosti (DE)
Identifikaþní všeobecné
Pevnost v
stavební
tlaku pĜi 10% klíþ
osvČdþení
stlaþení
Euroklasifikace
EN 826
EN 13501-1 [kPa]
E
100
E
100
0,026
0,023
D-s2, d0
100
0,023
D-s2, d0
100
StupeĖ
tepelné
vodivosti
λ
EN 13165
23.15-1428
[W/mK]
0,029
PUR EN
13165-T2CS(10\Y)100- Z-23.15-1431
DS(TH)9TR40
0,028
Chování pĜi
požáru
Z- TĜída stavebních hmot DIN
4102-1
B2
B2
Typ použití
DIN 4108-10
PUR 029 DAD
PUR 028 DAD
0,027
0,024
B2
PUR 027 DAD
PUR 024 DI
0,024
B2
PUR 024 DAD
Download

CE sikma strecha