KE- Masterflex typ D
PN 16/10, DN 20 – DN 750
Gumový kompenzátor pĜírubový
Rubber expansion joints with flanges
Materiál pĜehled oznaþování barevným kódem pro
identifikaci materiálu
Materials chart colour coding for identification of
material type
Znaþení /
Colour dots
ýerné /
Black
ýervené /
Red
Žluté /
Yellow
DN / NB
mm /
inch
20 / ¾"
25 / 1"
32 / 1¼"
40 / 1½"
50 / 2"
65 / 2½"
80 / 3"
100 / 4"
125 / 5"
150 / 6"
200 / 8"
250 / 10"
300 / 12"
350 / 14"
400 / 16"
450 / 18"
500 / 20"
600 / 24"
650 / 26“
700 / 28“
750 / 30“
mm/
inch
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 150/6
130/5 200/8
130/5 200/8
130/5 200/8
130/5 200/8
200/8
200/8
200/8
250/10
250/10
250/10
250/10
EPDM
Nitril /
Nitrile
Hypalon
2xýervené /
2xRed
Viton
Pracovní
tlak /
Working
pressure
bar
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
10
10
10
10
10
10
10
10
Kompenzátory je možné dodat:
- s vnitĜní ochrannou trubkou
- s omezovacími táhly
- s kroužkem proti podtlaku
- s teflonovou výstelkou
Technické zmČny vyhrazeny
Subject to changes in design
Neopren
Zelené /
Green
Bílé /
White
Modré /
Blue
Stavební délka
/ Length
Materiál /
Material
Nitril /
Nitrile
Buthyl
Použití /
Main applications
MoĜská voda, vodní chladicí systémy /
Applications involving sea water, water cooling systems
Horká voda, vytápČcí, vČtrací a chladící systémy /
Hot water, heating and ventilation systems
PĜeprava oleje a plynu, rafinerie /
Oil and gas transportation, refineries
Chemiþky, doprava silných kyselin (kromČ kyseliny
dusiþné nebo sírové) / Chemical plants, transportation of
strong acids (except nitric or sulphuric acid)
Vysokoteplotní užití, doprava ropných produktĤ / High
temperature applications, transportation of products
derived from petroleum
Doprava potravin, rozvod pitné vody /
Transportation of foodstuffs, potable water distribution
Vhodný pro dopravu N2 a O2, flexibilní i za nízkých teplot /
For N2 and O2, high flexibility at low temperatures.
Dilatace / Movements
Axial (mm)
Stlaþení /
Compress.
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
35
30
40
30
40
30
40
30
40
40
40
40
40
40
40
40
Max. teplota °C (°F) /
Max. temp. °C(°F)
Natažení /
Elongation
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
90°C (194°F)
100°C (212°F)
90°C (194°F)
100°C (212° F)
200°C (392°F)
80°C (176°F)
80°C (176°F)
Tuhost / Spring Rate
Lat.
Ang.
mm
°
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
25
25
15
15
10
10
10
10
10
10
6
6
6
6
Axial (N/mm)
Stlaþení / Natažení /
Compress Elongation
22,0
43,4
23,0
45,2
24,0
47,2
24,0
47,2
25,0
49,1
26,0
51,1
28,0
55,0
35,0
68,8
36,0
70,7
45,0
88,4
100,0
196,5
105,0
206,3
123,0
241,7
135,0
265,3
154,0
302,6
167,0
328,2
196,0
385,1
208,0
408,7
225,0
442,1
240,0
471,6
280,0
550,2
Lateral
Angular
N/mm
N x mm/°
30,0
33,0
34,0
35,0
35,0
40,0
50,0
55,0
100,0
120,0
305,0
323,0
338,0
342,0
379,0
342,0
426,0
456,0
483,0
519,0
558,0
4,0
5,0
6,0
8,0
8,0
9,0
9,0
11,0
13,0
15,0
18,0
25,0
30,0
34,0
52,0
62,0
84,0
96,0
150,0
180,0
260,0
Deliverable on request:
- with internal flow
- with tierods
- with vacuum rings
- PTFE lining
Patisk zakázán
Reproduction prohibited
Standardní (skladový) program
Standard (stock) assortment
KE- Masterflex typ D
PN 16/10, DN 20 – DN 750
Gumový kompenzátor pĜírubový
Rubber expansion joints with flanges
Tlakové vlastnosti kompenzátorĤ
Pressure characteristics and guide
V následujících tabulkách je popsán vztah mezi tlakem, prĤmČrem
a pracovní teplotou kompenzátorĤ.
V pĜípadČ problémĤ s návrhem kompenzátorĤ, prosím kontaktujte
obchodní oddČlení v KE-Burgmann.
The relationship between pressure, size and working temperature is
described in the following tables. Then provide an overview relating
to the D-FLEX and the DFS-FLEX rubber expansion joint types respectively.
Please note that the below figures are guiding values only
For exact pressure ratings on specific applications, please contact the
KE-MASTERFLEX department at KE-Burgmann.
KE-MASTERFLEX Gumový kompenzátor
KE-MASTERFLEX Rubber Expansion Joint Design
Jmenovitý rozmČr potrubí /
Nominal dimension of pipe
Typ D tlaková a podtlaková odolnost /
D-Type pressure and vacuum design
PĜetlak
Positive pressure
16 barG
10 barG
(mm)
20 - 300 mm
350 - 600 mm
Podtlak (*)
Negative pressure (*)
-0.5 barG
-0.5 barG
(*) bez vakuového kroužku. Pro návrh s vakuovým kroužkem (plné vakuum), kontaktujte prosím KE-Burgmann
(*) without vacuum ring. For design incorporating full vacuum, please contact KE-BURGMANN
PRESSURE (kg/cm²)
Provozní tlak závisí nejenom na konstrukci a dimenzi, ale i na
provozní teplotČ. Provozní tlak uvedený v tabulce je pro
provozní teplotu 20°C. PĜi vyšších teplotách je potĜeba provozní
tlak redukovat dle následující tabulky. Pokud budete požadovat
vyšší pracovní podmínky je možno navrhnout jinou konstrukci
kompenzátorĤ - kontaktujte KE-Burgmann.
Dependent upon construction design, the pressure ratings for KE-Masterflex
rubber expansion joints decrease from 20 BarG to 6 BarG with increasing
size and/or as the operating temperature increases. It operational
requirements exceed these ratings, special constructions can be designed
to meet the required conditions.
Please note that the below characteristics are guiding values only. For
exact values on specific applications, please contact the KE-MASTERFLEX
department at KE-Burgmann.
20
15
10
5
0
25
35
NR
45
55
65
75
85
95
105
115
125
135
WORK TEMPERATURE (°C)
Neoprene/Nitrile
Hypalon/EPDM/PTFE
NBR/Butyl
Odolnost gumového kompenzátoru KE-Masterflex je závislá
na teplotČ stejnČ jako na chemickém prostĜedí v potrubním systému.
V pĜípadČ potĜeby ovČĜení chemické odolnosti kontaktujte
prosím KE-Burgmann.
Technické zmČny vyhrazeny
Subject to changes in design
145
155
165
175
Viton
Resistance of KE-Masterflex* high-pressure rubber expansion joints to
temperatures is dependent on system pressure as well as on the chemical
medium in the piping system. As a general rule, the following table may
be used as a guide.
Please contact KE-BURGMANN for advice on specific applications.
Patisk zakázán
Reproduction prohibited
Standardní (skladový) program
Standard (stock) assortment
Download

Katalog standardních kovových a pryžových