Úhlová bruska Sharks SH 2200W
Návod k použití
Obj.þ. SHK 271
Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor. ý.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., SeĖa 162, SeĖa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAĕTE Z DOSAHU DċTÍ, HROZÍ NEBEZPEýÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁĕTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEýENSTVO UDUSENIA!
UpozornČní:
PĜed užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpeþnostních pravidel
a provozních instrukcí.
Tento výrobek je urþen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - Ĝadu.
Návod je pĜeložen z originálu výrobce
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
SPECIFIKACE
Model
Otáþky naprázdno
Závit hĜídele
PĜíkon (W)
Jmenovité napČtí (V)
PrĤmČr kotouþe
SHK 271
6000
M14
2200
230V/50 Hz
230 mm
Hladina akustického tlaku LPA: 85,8 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA: 98,8 dB (A)
Vibrace aw: ” 2,5 m/s2
Ochranná izolace: II
•
•
Výrobce si vyhrazuje právo zmČny specifikací bez pĜedchozího upozornČní.
Specifikace se mohou lišit podle zemČ dodání.
VŠEOBECNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA
(Platí pro veškeré nástroje)
UPOZORNċNÍ!
ProþtČte si a seznamte se se všemi pokyny. Selhání pĜi dodržování níže uvedených pokynĤ
mĤže vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému poranČní osob.
UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO DALŠÍ POUŽITÍ
Pracovní prostor
1. Udržujte vaše pracovištČ þisté a dobĜe uspoĜádané. NepoĜádek a neosvČtlené
prostory jsou pĜíþinou úrazĤ.
2. Nepracujte s elektrickými nástroji v prostorách obsahující ve vzduchu výbušné
látky, jako jsou hoĜlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nástroje jiskĜí a
mohou být pĜíþinou vznícení prachu nebo plynĤ.
3. PĜi používání elektrického nástroje udržujte okolostojící, dČti a návštČvníky
mimo pracovní prostor.
Elektrická bezpeþnost
4. NáĜadí s dvojitou izolací je vybaveno stranovČ orientovanou zástrþkou, kterou lze
zasunout do zásuvky pouze v jedné poloze. Pokud zástrþka nepasuje do zásuvky,
otoþte ji. Pokud stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáĜe, aby instaloval
správný typ zástrþky. NeprovádČjte na zástrþce žádné zmČny. Dvojitá izolace
eliminuje potĜebu tĜížilových zemnČných napájecích vodiþĤ a uzemnČného systému
napájení.
5. Vyvarujte se doteku tČlem uzemnČných povrchĤ jako je potrubí, radiátory,
sporáky a chladniþky. Existuje zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem,
pokud bude vaše tČlo uzemnČno.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
6. Nevystavujte elektrické náĜadí vlhku nebo dešti. Voda, která vnikne do
elektrického nástroje, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
7. Nezmáhejte napájecí kabel. Nikdy jej nepoužívejte pro pĜenášení nástroje nebo
k vytažení zástrþky ze zásuvky. Napájecí kabel nevystavujte horku, olejĤm,
ostrým okrajĤm nebo pohybujícím se souþástem. Poškozený kabel napájení
okamžitČ vymČĖte. Poškozené napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
8. Pokud pracujete s náĜadím ve venkovním prostĜedí, používejte prodlužovaní
kabely pro venkovní prostĜedí, oznaþené „W-A“ nebo „W“. Tyto kabely jsou
urþeny pro venkovní provoz a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpeþnost osob
9. Bućte pozorní, sledujte peþlivČ to co dČláte, a pĜi používání elektrických nástrojĤ
používejte zdravý rozum. Nepracujte s nástroji pokud jste unaveni, nebo pod
vlivem drog, alkoholu nebo léþiv. Chvilková nepozornost pĜi ovládání elektrického
nástroje mĤže mít za následek vážné poranČní osoby.
10. Oblékejte se náležitým zpĤsobem. Nenoste volné odČvy a ozdoby. Uvažte si
dlouhé vlasy. Dlouhé vlasy, obleþení a rukavice udržujte mimo pohybující se díly.
Volné ošacení, ozdoby nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
11. Vyvarujte se náhodného spuštČní nástroje. ZajistČte, aby nástroj byl vypnut pĜed
zasunutím vidlice do zásuvky. PĜenášení nástrojĤ s prstem na spínaþi nebo
zapojování nástrojĤ, které mají spínaþ v poloze zapnuto, mĤže mít za následek
zranČní.
12. OdstraĖte stavČcí klíþe nebo hasáky pĜed zapnutím nástroje. Hasák nebo klíþ,
který je ponechán pĜipevnČný k rotující þásti nástroje, mĤže zpĤsobit zranČní osoby.
13. NenaklánČjte se pĜíliš pĜi práci. Udržujte za každých okolností stabilní a
vyvážený postoj. Správný postoj a vyvážení umožĖuje lepší ovládání nástroje
v neþekaných situacích.
14. Používejte osobní ochranné prostĜedky. Vždy si chraĖte zrak ochrannými
brýlemi. Respirátor, protiskluzná bezpeþnostní obuv, ochranná pĜilba nebo ochrana
sluchu musí být použity v urþitých podmínkách. Dioptrické nebo sluneþní brýle
NEJSOU ochranou zraku!
Používání nástroje a péþe o nČj
15. Používejte svČrky nebo jiné praktické zpĤsoby k opoĜe a zajištČní obrobku ke
stabilní základnČ. Držení obrobku rukou nebo proti tČlu není stabilní a mĤže vést ke
ztrátČ kontroly.
16. Nezmáhejte nástroj. Používejte odpovídající nástroj pro vaši práci. Správný
nástroj provede práci lépe a bezpeþnČji rychlostí pro jakou je navržen.
17. Nepoužívejte nástroj, u kterého nefunguje spouštČcí spínaþ. Jakýkoliv nástroj,
který nelze ovládat spínaþem, je nebezpeþný a musí být opraven.
18. PĜed provádČním nastavení, výmČnou pĜíslušenství nebo uložení nástroje vypojte
zástrþku ze zdroje napájení. Takové preventivní opatĜení snižuje riziko náhodného
spuštČní nástroje.
19. Ukládejte nástroje samotné mimo dosah dČtí a jiných neškolených osob. Nástroje
jsou nebezpeþné v rukou neškolených uživatelĤ.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
20. Udržujte peþlivČ nástroje. ěezné nástroje udržujte ostré a þisté. SprávnČ
udržované nástroje s ostrými Ĝeznými hranami jsou ménČ náchylné k zaseknutí a snáze
se ovládají.
21. Zkontrolujte vychýlení nebo zadĜení pohyblivých þástí, poškození souþástí a jiné
podmínky, které mohou ovlivnit provoz nástroje. Pokud je nástroj poškozen,
nechte jej pĜed použitím opravit. Mnoho nehod je zpĤsobeno špatnou údržbou
nástrojĤ.
22. Používejte pouze pĜíslušenství výrobcem doporuþené pro váš model. PĜíslušenství,
které lze použít pro jeden model, mĤže být nebezpeþné pĜi použití na jiném modelu.
SERVIS
23. Servis nástroje musí být provádČn pouze vyškoleným opraváĜem. Servis nebo
údržba provádČná nekvalifikovanými osobami mĤže vést k riziku zranČní.
24. PĜi údržbČ nástroje používejte pouze identické náhradní díly. Dodržujte pokyny
uvedené v þásti Údržba tohoto návodu k použití. Použití neoriginálních náhradních
dílĤ nebo selhání pĜi dodržování pokynĤ k údržbČ mĤže vést k riziku úrazu
elektrickým proudem nebo zranČní.
POUŽÍVEJTE SPRÁVNÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL: ZajistČte, aby prodlužovací
pĜívod byl v dobrém stavu. PĜi použití prodlužovacího pĜívodu zajistČte použití takového,
který je náležitČ proudovČ dimenzován s ohledem na pĜenášený pĜíkon. Poddimenzovaný
kabel zpĤsobuje pokles napČtí mající za následek horší napájení nebo pĜehĜátí. Pokud jste na
pochybách, použijte další v ĜadČ s vyšším dimenzováním. ýím nižší je mČrné þíslo, tím výše
je kabel dimenzován.
SPECIFICKÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA
Nenechte, aby pocit obeznámení s tímto nástrojem, získaný praxí, nahradil pĜísné dodržování
bezpeþnostních pravidel pĜi používání brusky. Pokud používáte tento nástroj nesprávnČ a
nebezpeþnČ, mĤže dojít k vážnému poranČní.
1. Vždy používejte odpovídající kryt brusky. Kryt chrání pracovníka pĜed úlomky
poškozeného kotouþe.
2. Dovolené otáþky (jmenovitá obvodová rychlost) použitého pĜíslušenství nesmí být
nižší než otáþky stroje pĜi chodu naprázdno. Kotouþe a ostatní pĜíslušenství,
použité pĜi otáþkách vyšších než jmenovité, se mohou roztrhnout a zpĤsobit zranČní.
3. PĜi provádČní þinností, kde by mohlo dojít ke kontaktu Ĝezného ostĜí se skrytým
elektrickým vedením nebo vlastním pĜívodem proudu, držte nástroj za
izolovanou þást urþenou k úchopu. Kontakt se "živým" vodiþem vede k pĜenosu
proudu do vodivé þásti nástroje a elektrickému šoku obsluhy.
4. PĜi použití brusných kotouþĤ se zapuštČným stĜedem zajistČte, aby byly použity
pouze kotouþe armované skelným vláknem.
5. Vždy používejte bezpeþnostní ochranné brýle. Dioptrické nebo sluneþní brýle
NEJSOU ochranou zraku!
6. PĜed použitím peþlivČ zkontrolujte výskyt trhlin a poškození kotouþe. Poškozený
nebo naprasklý kotouþ ihned vymČĖte.. Nechte bČžet nástroj (s krytem) naprázdno po
dobu alespoĖ jedné minuty mimo dosah ostatních osob. Pokud je kotouþ vadný,
rozpadne se pravdČpodobnČ v prĤbČhu tohoto testu.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
7. Používejte pouze opČrné pĜíruby urþené pro tento nástroj.
8. Bućte pozorní, abyste nepoškodili hĜídelku, opČrnou pĜírubu (zejména kontaktní
povrch) nebo pojistnou/pĜítužnou matici. Poškození tČchto dílĤ by mohlo vést s
rozlomení kotouþe.
9. NIKDY nepoužívejte nástroj s kotouþi urþenými pro Ĝezání dĜeva nebo jinými
pilovými kotouþi. Tato ostĜí þasto pĜi provozu zpĤsobují zpČtné odhození vedoucí ke
ztrátČ kontroly nad nástrojem a zranČní osoby.
10. Držte nástroj pevnČ v rukou.
11. Ruce mČjte mimo dosah rotujících þástí.
12. ZajistČte, aby pĜívodní kabel byl mimo kotouþ. Neomotávejte kabel okolo ruky
nebo zápČstí. Pokud dojde ke ztrátČ kontroly nad nástrojem, kabel se mĤže namotat
okolo vás a zpĤsobit zranČní.
13. Dbejte na to, aby se kotouþ pĜed spuštČním nástroje nedotýkal obrobku.
14. PĜed použitím na obrobku zapnČte nástroj a nechte jej po krátkou dobu v chodu.
Zkontrolujte vibrace nebo kmitání, které by mohly indikovat špatnČ instalovaný nebo
špatnČ vyvážený kotouþ.
15. Pro broušení používejte tu þást povrchu kotouþe, která je pro tuto þinnost urþena.
16. Dávejte pozor na odlétající jiskry. Držte nástroj tak, aby jiskry létaly mimo vás nebo
jiné osoby nebo hoĜlavé materiály.
17. Neodkládejte bČžící nástroj. Používejte nástroj pouze pokud jej držíte v rukou.
18. Nedotýkejte se obrobku ihned po ukonþení práce. MĤže být extrémnČ horký a popálit
vaši pokožku.
19. VŽDY používejte náležité obleþení vþetnČ dlouhých rukávĤ, kožených rukavic a
dílenských zástČr pro ochranu pokožky pĜed kontaktem s horkými okujemi.
20. Používání tohoto nástroje pro broušení nebo obrušování vybraných výrobkĤ,
barev a dĜeva mĤže vést k expozici pracovníka prachu obsahujícího nebezpeþné
látky. Používejte proto odpovídající respirátory.
ULOŽTE TYTO POKYNY
UPOZORNċNÍ
Nevhodné používání nebo selhání pĜi dodržování bezpeþnostních pravidel uvedených v
tomto návodu k použití mĤže zpĤsobit vážné poranČní.
SYMBOLY
Pro tento nástroj jsou použity následující symboly:
V ........... volty
Ș ................... otáþky chodu naprázdno
A ........... ampéry
‡ .................. tĜída konstrukce
Hz ......... hertz
.../min ............ otáþky za minutu
§ ............ stĜídavý proud
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
POPIS FUNKCE
UPOZORNċNÍ:
• Vždy se pĜed nastavováním nebo kontrolou nástroje ujistČte, že nástroj je vypnut a
vidlice vytažena ze zásuvky.
Aretace hĜídele
UPOZORNċNÍ:
• Nikdy neaktivujte aretaci hĜídele, pokud se ještČ otáþí. MĤže dojít k poškození
nástroje.
Tlaþítko aretace hĜídele stlaþte pro blokování hĜídele pĜi instalaci nebo výmČnČ pĜíslušenství.
1. Aretaþní tlaþítko hĜídele
Zapnutí nástroje
UPOZORNċNÍ:
• PĜed zasunutím vidlice do zásuvky vždy zkontrolujte, pohybuje-li se správnČ posuvný
spínaþ a vrací-li se do polohy vypnuto "OFF" pĜi stisku na zadní þást spínaþe.
• Spínaþ lze aretovat v poloze zapnuto "ON" pro usnadnČní práce obsluhy bČhem
delšího použití. PĜi zapínání spínaþe do polohy "ON" bućte pozorní a pevnČ uchopte
nástroj.
1. Posuvný spínaþ
Pro spuštČní nástroje posuĖte posuvný spínaþ smČrem k poloze "ON". Pro trvalý provoz
stisknČte spínaþ v jeho pĜední þásti a zacvaknutím dojde k jeho aretaci.
Nástroj zastavíte stiskem zadní þásti spínaþe, potom jej posuĖte do polohy O (OFF).
SESTAVENÍ NÁSTROJE
UPOZORNċNÍ:
• Vždy se pĜed provádČním jakékoliv práce na nástroji pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vidlice pĜívodu vytažená ze zásuvky.
Instalace boþního držadla (madla)
UPOZORNċNÍ:
• Vždy se pĜed zahájením práce pĜesvČdþte, že boþní držadlo je bezpeþnČ instalováno.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Našroubujte boþní držadlo bezpeþnČ do pozice na nástroji dle zobrazení.
Instalace a sejmutí ochranného krytu
UPOZORNċNÍ:
• Když používáte brusný kotouþ se zapuštČným stĜedem/multiflex, pružný kotouþ,
brusný drátČný kotouþ nebo Ĝezný kotouþ, ochranný kryt musí být namontován na
nástroji takovým zpĤsobem, že uzavĜená strana krytu smČĜuje k obsluze.
1. Kryt kotouþe
2. PĜevodovka
3. Šroub
Namontujte ochranný kryt výstupkem do záĜezu na pĜevodovce. Potom krytem otoþte o 180°.
PevnČ dotáhnČte aretaþní šroub.
PĜi snímání krytu postupujte v opaþném poĜadí.
Montáž a demontáž brusného kotouþe se zapuštČným stĜedem/Multidisku
VAROVÁNÍ!
• PĜi používání brusného kotouþe se zapuštČným stĜedem/Multidisku vždy používejte
ochranný kryt. Kotouþ se mĤže bČhem práce odštípnout a kryt pomáhá snížit riziko
poranČní osoby.
Nasaćte spodní opČrnou pĜírubu na hĜídel. Usaćte kotouþ na pĜírubu a pĜitáhnČte pojistnou
matici na hĜídel.
1. Pojistná matice
2. Kotouþ se zapuštČným stĜedem
3. OpČrná pĜíruba
PĜi utahování pojistné matice stlaþte aretaþní tlaþítko, aby se hĜídel nemohla otáþet, pak
nasaćte pĜiložený pĜírubový klíþ a pevnČ dotáhnČte ve smČru hodinových ruþiþek.
PĜi snímání kotouþe postupujte v opaþném poĜadí.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
1. PĜírubový klíþ
2. Aretaþní tlaþítko
Montáž a demontáž flex kotouþe (volitelné pĜíslušenství)
VAROVÁNÍ!
• PĜi používání flex kotouþe vždy používejte ochranný kryt. Kotouþ se mĤže bČhem
práce odštípnout a kryt pomáhá snížit riziko poranČní osoby.
PĜi montáži postupujte stejnČ jako pĜi montáži kotouþe se zapuštČným stĜedem, ale pĜes
kotouþ použijte plastovou podložku. PoĜadí sestavy souþástí viz strana pĜíslušenství tohoto
návodu k použití.
1. Pojistná matice
2. Flex kotouþ
3. Plastová podložka
4. VnitĜní pĜíruba
Montáž a demontáž brusného kotouþe (volitelné pĜíslušenství)
POZNÁMKA!
• Používejte brusné pĜíslušenství specifikované v tomto návodu. Není souþástí dodávky
a je tĜeba je zakoupit oddČlenČ.
Nasaćte pružný kotouþ na hĜídel. Usaćte brusný kotouþ na pružný podklad a zašroubujte
pojistnou matici na hĜídel. PĜi utahování pojistné matice stlaþte aretaþní tlaþítko, aby se hĜídel
nemohla otáþet, pak nasaćte pĜiložený pĜírubový klíþ a pevnČ dotáhnČte ve smČru hodinových
ruþiþek.
PĜi snímání kotouþe postupujte v opaþném poĜadí.
1. Pojistná matice
2. Brusný kotouþ
3. Pružná podložka
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
POKYNY PRO PRÁCI
VAROVÁNÍ!
• Nikdy nástroj nepĜetČžujte. Hmotnost nástroje vyvine dostateþný pĜítlak. Nucení a
pĜílišný pĜítlak mĤže zpĤsobit nebezpeþné rozlomení kotouþe.
• VŽDY vymČĖte kotouþ, pokud dojde bČhem broušení k jeho úbytku.
• NIKDY nenarážejte brusným kotouþem do obrobku.
• Vyvarujte se poskakování a zachytávání kotouþe, zejména pĜi opracovávání rohĤ,
ostrých okrajĤ apod. Toto mĤže zpĤsobit ztrátu kontroly nebo zpČtný odhoz.
• NIKDY nepoužívejte nástroj s kotouþi urþenými pro Ĝezání dĜeva nebo jinými
pilovými kotouþi. Tato ostĜí þasto zpĤsobují pĜi provozu zpČtné odhození vedoucí ke
ztrátČ kontroly nad nástrojem a zranČní osoby.
UPOZORNċNÍ!
• Po ukonþení práce vždy nástroj vypnČte a pĜed jeho odložením vyþkejte, až dojde k
úplnému zastavení kotouþe.
BROUŠENÍ
VŽDY držte nástroj pevnČ jednou rukou za kryt a druhou za pomocné držadlo. ZapnČte
brusku a potom pĜiložte kotouþ na obrobek.
VšeobecnČ, dodržujte pracovní úhel kotouþe k obrobku 15°.
Po pĜerušení práce z dĤvodu výmČny kotouþe nepracujte s novým kotouþem ve smČru B,
neboĢ by mohlo dojít k zaĜíznutí nového kotouþe do obrobku. Jakmile se obrousí hrana
kotouþe, je možno pracovat v obou smČrech.
PRÁCE S HRNKOVÝM DRÁTċNÝM KOTOUýEM (Volitelné pĜíslušenství)
UPOZORNċNÍ!
• Zkontrolujte chod brusky s kotouþem bez zatížení, a ujistČte se, že nikdo není pĜed
nebo v linii kotouþe.
• Nepoužívejte kotouþ, který je poškozen, nebo který není vyvážený. Použití
poškozeného kotouþe zvyšuje riziko úrazu osob odhozeným drátem.
VypnČte brusku a pro snazší pĜístup ji položte horní stranou dolĤ. Odmontujte z hĜídele
veškeré souþásti. Našroubujte hrnkový brus na hĜídel. PevnČ dotáhnČte pĜiloženým klíþem. PĜi
práci nevyvíjejte pĜílišný tlak na kotouþ, aby nedocházelo k pĜílišnému ohýbání drátĤ, které
vede k jejich pĜedþasnému prasknutí.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
PRÁCE S PLOCHÝM DRÁTċNÝM KOTOUýEM (Volitelné pĜíslušenství)
UPOZORNċNÍ!
• Zkontrolujte chod brusky s kotouþem bez zatížení, a ujistČte se, že nikdo není pĜed
nebo v linii kotouþe.
• Nepoužívejte kotouþ, který je poškozen, nebo který není vyvážený. Použití
poškozeného kotouþe zvyšuje riziko úrazu osob odhozeným drátem.
• VŽDY pĜi práci s drátČným kotouþem používejte ochranný kryt a kotouþ se musí vejít
do krytu. Kotouþ se bČhem použití mĤže rozpadat a kryt pomáhá snížit riziko
poranČní.
VypnČte brusku a pro snazší pĜístup ji položte horní stranou dolĤ. Odmontujte z hĜídele
veškeré souþásti. Našroubujte drátČný kotouþ na hĜídel. PevnČ dotáhnČte pĜiloženým klíþem.
PĜi práci nevyvíjejte pĜílišný tlak na kotouþ, aby nedocházelo k pĜílišnému ohýbání drátĤ,
které vede k jejich pĜedþasnému prasknutí.
PRÁCE S ěEZNÝM KOTOUýEM (Volitelné pĜíslušenství)
VAROVÁNÍ!
• Pokud používáte Ĝezný kotouþ, zajistČte aby byl použit pouze kryt urþený pro Ĝezné
kotouþe.
• NIKDY nepoužívejte Ĝezný kotouþ pro broušení.
1.
2.
3.
4.
Pojistná matice
ěezný kotouþ
VnitĜní pĜíruba
Ochranný kryt pro Ĝezné kotouþe
ÚDRŽBA
UPOZORNċNÍ!
• PĜed provádČním kontroly nebo údržby vždy zajistČte vypnutí brusky a vytažení
vidlice kabelu napájení ze zásuvky.
Brusku a ventilaþní otvory je tĜeba udržovat þisté. PravidelnČ þistČte ventilaþní otvory nebo
kdykoliv když se zaþnou zanášet.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
1. Výstupní otvor ventilace
2. Sací otvor ventilace
Kontrolka uhlíkĤ a výmČna uhlíkĤ
V bČžných podmínkách je kontrolka uhlíkových kartáþĤ zelená. Když je kontrolka kartáþĤ
þervená, zkontrolujte uhlíky. Uhlíky vþas vymČĖujte. Udržujte je þisté a volnČ se pohybující
v držácích. VymČĖujte vždy oba uhlíky. Používejte vždy uhlíky stejného druhu.
Kontrolka
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Záruþní list patĜí k prodávanému výrobku odpovídajícího þísla jako jeho nedílná souþást.
Ztráta originálu záruþního listu bude dĤvodem k neuznání záruþní opravy. Na výrobky je
zákazníkovi poskytována záruþní doba 24 mČsícĤ ode dne nákupu. BČhem této doby odstraní
autorizovaný servis bezplatnČ veškeré vady výrobku zpĤsobené výrobní závadou
nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkþních vlastností
náĜadí a jeho bezpeþný provoz pouze v pĜípadČ realizace všech servisních zásahĤ na náĜadí v
autorizovaném servisu.
Záruka zaniká v tČchto pĜípadech :
· nebyl pĜedložen originál záruþního listu
· jedná-li se o pĜirozené opotĜebení funkþních þástí výrobku v dĤsledku používání stroje
· výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
· závada vznikla nepĜípustným zásahem do výrobku
(vþetnČ zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
· poškození bylo zpĤsobeno vnČjšími vlivy, napĜíklad zneþištČním, vystavením stroje
nevhodným povČtrnostním podmínkám
· výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního stĜediska
bČžná údržba výrobku, napĜ. promazání, vyþištČní stroje není považována za záruþní opravu
Servis ýR :
Servis Sharks , tel. þ. +420774335397,+420774416287 email:[email protected]
Servis SK:
Reklamácie uplatĖujte na telefónnom þísle : 0918 999402 – p. Šimþák
e-mail: [email protected]
Reklamaci uplatĖujte u svého obchodníka, pĜípadnČ pĜedejte výrobek pĜímo do servisu
( pouze v originálním balení ! ).
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávnČnost
reklamace. PĜípadné záruþní opravy potvrdí servis do záruþního listu.
Záruþní lhĤta se prodlužuje o dobu od pĜevzetí reklamace servisem ( obchodníkem ) po
odevzdání opraveného výrobku zpČt zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnĤ k posouzení
reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu ( náhradu ) v rámci záruky.
Prodávající je povinen pĜi prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek pĜedvést
a ĜádnČ vyplnit záruþní list.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Záruþní list
Záruþný list/Karta garancvina
Jótállási levél/Garantieschein
1.oprava
2.oprava
3.oprava
Výrobek
Výrobok
Typ/Serie
Typ/Serie
Razítko/podpis
Peþiatka a podpis
Datum
Dátum
ýíslo výrobku
Tento produkt nevhazujte do komunálníhosmČsného odpadu. SpotĜebitel je povinný
odevzdat toto zaĜízení na sbČrném místČ, kde se zabezpeþuje recyklace elektrických
nebo elektronických zaĜízení. Další informace o separovaném sbČru a recyklaci
získáte na místním obecním úĜadČ, ve firmČ zabezpeþující sbČr vašeho komunálního
odpadu nebo v prodejnČ, kde jste produkt koupili.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Prohlášení o shodČ ES
EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona þ. 22/1997 Sb. v platném znČní
Tímto prohlašujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor. ý.p. 3, Karlovy Vary Iý 27972949
že koncepce a konstrukce níže uvedených pĜístrojĤ v provedeních, která uvádíme do obČhu,
odpovídá pĜíslušným základním požadavkĤm smČrnic ES na bezpeþnost a hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation
by us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V pĜípadČ zmČny pĜístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou
platnost.
In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this
declaration shall lose its validity.
Oznaþení pĜístrojĤ (Machine description): Úhlová bruska Sharks SH 2200
Model výrobku(Article no).: -SHK271
PĜíslušná naĜízení vlády(Applicable EC directive): - NaĜízení vlády þ. 17/2003 Sb. o
elektrických zaĜízeních nízkého napČtí 2006/95/ES
- NaĜízení vlády þ.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitČ 2004/108ES
- NaĜízení vlády þ. 325/2005 Sb. o omezení používání
urþitých nebezpeþných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES)
SmČrnice 2000/14/ES, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí
hluku(ve znČní dalších pĜedpisĤ) naĜ. Vlády þ.9/2002
Použité harmonizované normy(Applicable harmonised standards):
EN60745-2-3:2007,EN60745-1:2006
ý. certifikátĤ (No. Certificates) SH08020213-V1,
Vydány zkušebnou (issued by) Intertek Deutschland GmbH, Leinfelden-Echterdingen
CE2008
V Karlových Varech dne 1.11.2010
J. Beneš
Jednatel spoleþnosti
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Uhlová brúska Sharks SH 2200W
Návod na použitie
Obj.þ. SHK 271
Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor. ý.p. 3, Karlovy Vary
Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., SeĖa 162, SeĖa
(CZ)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRAĕTE Z DOSAHU DċTÍ, HROZÍ NEBEZPEýÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁĕTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEýENSTVO UDUSENIA!
Upozornenie:
Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpeþnostných
pravidiel a chodových inštrukcií.
Tento výrobok je urþený pre hobby a kutilské používánie, nejedná sa o PROFI - radu.
Návod je preložený z originálu výrobcu.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
ŠPECIFIKÁCIA
Model
Otáþky naprázdno
Závit hriadeĐa
Príkon (W)
Menovité napätie (V)
Priemer kotúþa
SHK 271
6000
M14
2200
230V/50 Hz
230 mm
Hladina akustického tlaku LPA: 85,8 dB (A)
Hladina akustického výkonu LWA: 98,8 dB (A)
Vibrácie aw: ” 2,5 m/s2
Ochranná izolacia: II
•
•
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia
Špecifikácie sa môžu líšiĢ podĐa krajiny dodania.
VŠEOBECNÉ BEZPEýNOSTNÉ PRAVIDLÁ
(Platí pre všetky nástroje nástroje)
UPOZORNENIE !
Preþítajte si a zoznámte sa so všetkými pokynmi. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže viesĢ k úrazu ele. Prúdom, požiaru alebo inému vážnemu poraneniu osôb.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRO ĆALŠIE POUŽITIE.
Pracovný priestor
25. Vaše pracovisko udržujte þisté a dobĜe usporiadané. Neporiadok a neosvetlené
priestory sú príþinou úrazov.
26. Nepracujte s elektrickými nástrojmi v priestoroch obsahujúcich vo vzduchu
výbušné látky, ako sú horĐavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické nástroje
iskria a môžu byĢ príþinou vznietenia prachu alebo plynov.
27. Pri používaní elektrického nástroja udržujte okolostojacich a deti a
návštevníkov mimo pracovný priestor.
Elektrická bezpeþnosĢ
28. Náradie s dvojitou izoláciou je vybavené stranovo orientovanou zástrþkou, která
sa dá zasunúĢ do zásuvky iba v jednej polohe. Ak zástrþka nepasuje do zásuvky,
otoþte ju. Ak stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, aby inštaloval
správný typ zástrþky. Nerobte na zástrþke žiadne zmeny. Dvojitá izolacia eliminuje
potrebu trojžilových zemnených napájacích vodiþov a uzemneného systému napájania.
29. Vyvarujte se dotyku telom uzemnených povrchov ako je potrubie, radiátory,
šporáky a chladniþky. Existuje tu zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, ak bude
vaše telo uzemnené.
30. Nevystavujte elektrické náradie vlhku alebo dažću. Voda, ktorá vnikne do
elektrického nástroja, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
31. Nenamáhajte napájací kábel. Nikdy ho nepoužívajte na prenášanie nástroja
alebo na vytiahnutie zástrþky zo zásuvky. Napájací kábel nevystavujte teplu,
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
olejom, ostrým okrajom alebo pohybujícím se súþiastkám. Poškodený kábel
napájania okamžite vymeĖte. Poškodené napájacie káble zvyšují riziko úrazu
elektrickým prúdom.
32. Ak pracujete s náradím vo vonkajšom prostredí, používajte predlužovacie káble
pre vonkajšie prostredie, oznaþené „W-A“ alebo „W“. Tieto káble sú urþené pre
vonkajšie použitie a znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
BezpeþnosĢ osôb
33. Bućte pozorní, sledujte dôkladne to, þo robíte, a pri používaní elektrických
nástrojov používajte zdravý rozum. Nepracujte s nástrojmi ak ste unaveni, alebo
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. ChvíĐková nepozornosĢ pri ovládaní
elektrického nástroja môže maĢ za následok vážne poranenie osoby.
34. Náležite sa obliakajte. Nenoste voĐné odevy a ozdoby. Zopnite si dlhé vlasy. Dlhé
vlasy, obleþenie a rukavice udržujte mimo pohybujúcich sa þastí. VoĐné obleþenie,
ozdoby alebo dlhé vlasy môžu byĢ zachytené pohybujícimi se dielmi.
35. Vyvarujte se náhodného spustenia nástroja. Zaistite, aby nástroj bol vypnutý
pred zasunutím vidlice do zásuvky. Prenášanie nástrojov s prstom na spínaþi alebo
zapájanie nástrojov, ktoré majú spínaþ v polohe zapnuté, môže maĢ za následok
zranenie..
36. OdstráĖte nastavovacie kĐúþe alebo hasáky pred zapnutím nástroja. Hasák alebo
kĐúþ, ktorý je nechaný pripevnený k rotujúcej þasti nástroja, môže spôsobiĢ zranenie
osoby.
37. NenakláĖajte sa príliš pri práci. Udržujte za každých okolností stabilný vyvážený
postoj. Správný postoj a vyváženie umožĖuje lepšie ovládanie nástroja v neþakaých
situáciách.
38. Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy si chráĖtr zrak ochrannými
okuliarmi. Používajte respirátor, protišmykovú obuv,ochranná prilba alebo
ochrana sluchu musí býĢ použitá v urþitých podmienkach. Dioptrické alebo slneþné
okuliare NIE SÚ ochranou zraku!
Používanie nástroja a starostlivosĢ o neho
39. Používajte svorky alebo iné praktické spôsoby na oporu a zaistenie obrobku k
stabilnej základni. Držanie obrobku rukou alebo proti telu nie je stabilné a môže
viesĢ k stráte kontroly.
40. NepreĢažujte nástroj. Používajte nástroj odpovedajúci pre vašu prácu. Správny
nástroj urobí prácu lepšie a bezpeþnejšie rýchlosĢou pre akú je navrhnutý.
41. Nepoužívajte nástroj, u kterého nefunguje spúšĢací spínaþ. AkýkoĐvek nástroj,
ktorý sa nedá ovládaĢ spínaþom, je nebezpeþný a musí byĢ opravený.
42. Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uložením nástroja vypojte
zástrþku zo zdroja napájania. Takéto preventívne opatrenie znižuje riziko
náhodného spustenia nástroja.
43. Nástroje ukladajte mimo dosahu detí a iných neškolených osôb. Nástroje sú
nebezpeþné v rukách neškolených uživateĐov.
44. Nástroje udržujte starostlivo. Rezné nástroje udržujte ostré a þisté. Správne
udržované nástroje s ostrými reznými hranami sú menej náchylné na zaseknutie a
Đahšie sa ovládajú.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
45. Skontrolujte vychýlenie alebo zadretie pohyblivých þastí, poškodenie súþastí a iné
podmienky, ktoré môžu ovplyvniĢ prevádzku nástroja. Ak je nástroj poškodený,
nechajte ho pred použitím opraviĢ. VeĐa nehôd je spôsobených zlou údržbou
nástrojov.
46. Používajte iba príslušenstvo výrobcom doporuþené pre váš model. Príslušenstvo,
ktoré sa dá použiĢ pre jeden model, môže byĢ nebezpeþné pri použití na inom modely.
SERVIS
47. Servis nástroja musí byĢ prevádzaný iba vyškoleným opravárom. Servis alebo
údržba provádzaná nekvalifikovanými osobami môže viest k riziku zranenia.
48. Pri údržbe nástroja používajte iba identické náhradné diely. Dodržujte pokyny
uvedené v þásti Údržba tohoto návodu na použitie. Použitie neoriginálnych
náhradnych dielov alebo nedodržanie pokynov na údržbu môže viesĢ k riziku úrazu
elektrickým prúdom alebo k zraneniu.
POUŽÍVAJTE SPRÁVNY PREDLŽOVACÍ KÁBEL: Zaistite, aby predlžovací prívod bol
v dobrom stave. Pri použití predlžovacieho prívodu zaistite použitie takého, ktorý je náležite
prúdovo dimenzovaný s ohĐadom na prenášaný príkon. Poddimenzovaný kábel spôsobuje
pokles napätia majúc za následok horšie napájanie alebo prehriatie. Ak ste na pochybách,
použijte další v rade s vyšším dimenzovaním. ýím nižšie je merné þíslo, tým vyššie je kábel
dimenzovaný.
ŠPECIFICKÉ BEZPEýNOSTNÉ PRAVIDLÁ
NedovoĐte, aby pocit oboznámenia sa s týmto nástrojom, získaný praxou, nahradil prísne
dodržiavanie bezpeþnostných pravidel pri používaní brúsky. Ak použivate tento nástroj
nesprávne a nebezpeþne, môže dôjsĢ k vážnemu poraneniu.
21. Vždy používajte príslušný kryt brúsky. Kryt chráni pracovníka ped úlomkami
poškodeného kotúþa.
22. Dovolené otáþky (menovitá obvodová rýchlosĢ) použitého príslušenstva nesmú
byĢ nižšie ako otáþky stroja pri chode naprázdno. Kotúþe a ostatné príslušenstvo,
použité pri otáþkach vyšších než menovité, sa môžu roztrhnúĢ a spôsobiĢ zranenie.
23. Pri prevádzaní þinností, kde by mohlo dôjsĢ ku kontaktu rezného ostria so
skrytým elektrickým vedením alebo vlastným prívodom prúdu, držte nástroj za
izolovanou þásĢou urþenou k uchyteniu. Kontakt so "živým" vodiþom vede k
prenosu prúdu do vodivej þasti nástroja a elektrickému šoku obsluhy.
24. Pri použití brúsnych kotúþov so zapusteným stredomm zaistite, aby boly použité
len kotúþe armované sklenným vláknom.
25. Vždy používajte bezpeþnostné ochranné okuliare. Dioptrické alebo slneþné
okuliare NIE SÚ ochranou zraku!
26. Pred použitím dôkladne skontrolujte výskyt trhlín a poškodenie kotúþa.
Poškodený alebo prasknutý kotúþ ihneć vymeĖte.. Nechajte bežaĢ nástroj (s krytom)
naprázdno po dobu aspoĖ jednej minúty mimo dosah ostatných osôb. Ak je kotúþ
poškodený, rozpadne sa pravdepodobne v priebehu tohoto testu.
27. Používajte iba operné príruby urþené pre tento nástroj.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
28. Bućte pozorní, aby ste nepoškodili hriadelku, opernú prírubu (najskôr kontaktný
povrch) alebo poistnú/prítužnú maticu. Poškodenie týchto dielov by mohlo viesĢ k
rozlomeniu kotúþa.
29. NIKDY nepoužívajte nástroj s kotúþami urþenými pre rezanie dreva alebo inými
pilovými kotúþmi. Toto ostrie þasto pri prevádzke spôsobuje zpätné odhozenie, ktoré
vedie ku strate kontroly nad nástrojom a zranenie osôb.
30. Nástroj držte pevne v rukách.
31. Ruky majte mimo dosah rotujúcich þastí.
32. Zaistite, aby prívodný kábel bol mimo kotúþa. Neomotávajte kábel okolo ruky
alebo zápästia. Ak dôjde ku strate kontroly nad nástrojom, kábel sa môže namotaĢ
okolo vás a spôsobiĢ zranenie.
33. Dbajte na to, aby sa kotúþ pred spustením nástroja nedotýkal obrobku.
34. Pred použitím na obrobku zapnite nástroj a nechajte ho krátku dobu bežaĢ.
Skontrolujte vibrácie alebo kmitanie, ktoré by mohlo indikovaĢ zle inštalovaný alebo
zle vyvážený kotúþ.
35. Na brúsenie používajte tú þasĢ povrchu kotúþa, ktorá je pre túto þinnosĢ urþená.
36. Dávejte pozor na odlietajúce iskry. Držte nástroj tak, aby iskry lietali mimo vás
alebo iné osoby alebo horĐavé materiály.
37. Neodkladajte spustený nástroj. Používajte nástroj iba ak ho držíte v rukách
38. Nedotýkajte se obrobku ihneć po ukonþení práce. Môže býĢ extrémne teplý a
popáliĢ vašu pokožku.
39. VŽDY používejte náležité obleþenie vþítane dlhých rukávov, kožených rukavíc a
dielenských záster pre ochranu pokožky pred kontaktom s teplými okujami.
40. Používánie tohoto nástroja pre brúsenie alebo obrusovanie vybraných výrobkov,
farieb a dreva môže viesĢ k expozícii pracovníka prachu obsahujúceho
nebezpeþné látky. Používajte preto odpovedajúce respirátory.
ULOŽTE TIETO POKYNY
UPOZORNENIE
Nevhodné používanie alebo zlyhanie pri dodržiavaní bezpeþnostných pravidiel
uvedených v tomto návode na použitie môže spĤsobiĢ vážne poranenie.
SYMBOLY
Pre tento nástroj sú použité následujúce symboly:
V ........... volty
Ș ................... otáþky chodu naprázdno
A ........... ampéry
‡ .................. trieda štrukcie
Hz ......... hertz
.../min ............ otáþky za minútu
§ ............ striedavý prúd
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
POPIS FUNKCIE
UPOZORNENIE:
• Vždy pred nastavovaním alebou kontrolou sa uistite, þi je nástroj vypnutý a vidlica
vytiahnutá zo zásuvky.
Aretácia hriadeĐa
UPOZORNENIE :
• Nikdy neaktivujte aretáciu hriadeĐa, ak sa ešte otáþa. Môže dôjsĢ k poškodeniu
nástroja.
Tlaþítko aretácie hriadeĐa stlaþte pre blokovanie hriadeĐa pri inštalácii alebo výmene
píslušenstva.
1. Aretaþné tlaþítko hriadeĐa
Zapnutie nástroja
UPOZORNENIE:
• Pred zasunutím vidlice do zásuvky vždy skontrolujte, þi sa správne pohybuje posuvný
spínaþ a þi sa vracia do do polohy vypnuté „OFF“ pri stlaþení na zadnú þasĢ spínaþa..
• Spínaþ sa môže aretovaĢ v polohe zapnuté "ON" pre uĐahþenie práce obsluhy poþas
dlhšieho použitia. Pri zapínani spínaþa do polohy "ON" bućte pozorní a pevne
uchopte nástroj.
1. Posuvný spínaþ
Pre spustenie nástroja posuĖte posuvný spínaþ smeromm k polohe "ON". Pre trvalý chod
stlaþte spínaþ v jeho prednej þasti a zacvaknutím dôjde k jeho aretácii.
Nástroj zastavíte stlaþením zadnej þasti spínaþa, potom ho posuĖte do polohy O (OFF).
ZOSTAVENIE NÁSTROJA
UPOZORNENIE ::
• Pred prevádzaním akejkoĐvek práce na nástroji sa vždy presvedþte, že je vypnutý a
vidlica prívodu je vytiahnutá zo zásuvky.
Inštalácia boþného držadla (madla)
UPOZORNENIE ::
• Pred zahájením práce sa vždy presavedþte, že boþné držadlo je bezpeþne inštalované.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Našrubujte boþné držadlo bezpeþne do pozície na nástroji podĐa zobrazenia.
Inštalácia a odobranie ochranného krytu
UPOZORNENIE :
• AK používate brúsny kotúþ so zapusteným stredomm/multiflex, pružný kotúþ, brúsny
drátený kotúþ alebo rezný kotúþ, ochranný kryt musí byĢ namontovaný na nástroji tak,
že uzatvoená strana krytu smeruje k obsluhe.
4. Kryt kotúþa
5. Prevodovka
6. Skrutka
Namontujte ochranný kryt výstupkom do zárezu na prevodovke. Potom krytom otoþte o 180°.
Pevne dotiahnite aretaþnú skrutku.
Pri odoberaní krytu postupujte v opaþnomm poradí.
Montáž a demontáž brúsneho kotúþe so zapustenýmným stredom m/Multidisku
VAROVANIE !
• Pri používaaní brúsneho kotúþa so zapusteným stredom m/Multidisku vždy používajte
ochranný kryt. Kotúþ sa môže v priebehu práce odštiepiĢ a kryt pomáha znížiĢ riziko
poranenia osoby.
Nasaćte spodnú opernú prírubu na hriadeĐ. Usaćte kotúþ na prírubu a pritiahnite poistnou
maticou na hriadeĐ.
1.Poistná matica
2.Kotúþ so zapusteným stredom
3.Operná príruba
Pri uĢqhovqní poistnej matice stlaþte aretaþné tlaþítko, aby sa hriadeĐ nemohol otáþaĢ, potom
nasaćte priložený prírubový kĐúþ a pevne dotiahnite v smere hodinových ruþiþiek.
Pri snímaní kotúþe postupujte v opaþnom poradí.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
1.Prírubový kĐúþ
2.Aretaþné tlaþítko
Montáž a demontáž flex kotúþa (voliteĐné príslušenstvo)
VAROVANIE !
• Pri používaní flex kotúþa vždy používajte ochranný kryt. Kotúþ sa môže behom práce
odštiepiĢ a kryt pomáha znížiĢ riziko poranenia osoby.
Pri montáži postupujte rovnako ako pri montáži kotúþa so zapusteným stredom, ale cez kotúþ
použijte plastovú podložku. Poradie zostavy súþastí viz strana príslušenstva tohoto návodu
na použitie.
1.Poistná matica
2.Flex kotúþ
3.Plastová podložka
4.Vnútorná príruba
Montáž a demontáž brúsneho kotúþa (voliteĐné príslušenstvo)
POZNÁMKA!
• Používajte brúsne príslušenstvo špecifikované v tomto návode. Nie je súþasĢou
dodávky a je potrtebné ho zakúpiĢ zvlášĢ.
Nasaćte pružný kotúþ na hriadeĐ. Usaćte brúsny kotúþ na pružný podklad a zaskrutkujte
poistnú maticu na hriadeĐ. Pri uĢahovaní poistnej matice stlaþte aretaþné tlaþítko, aby sa
hriadeĐ nemohol otáþaĢ, potom nasaćte priložený prírubový kĐúþ a pevne dotiahnite v smere
hodinových ruþiþiek.
Pri snímaní kotúþa postupujte v opaþnom poradí.
1.Poistná matica
2.Brusný kotúþ
3.Pružná podložka
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
POKYNY PRE PRÁCU
VAROVANIE!
• Nikdy nástroj nepreĢažujte. HmotnosĢ nástroja vyvinie dostatoþný prítlak. Nátlak a
prílišný prítlak môže spôsobiĢ nebezpeþné rozlomenie kotúþa.
• VŽDY vymČĖte kotúþ, ak dôjde v piebehu brúsenia k jeho úbytku..
• NIKDY nenarážajte brúsnym kotúþom do obrobku.
• Vyvarujte sa poskakovaniu a zachytávaniu kotúþa, hlavne pi opracovávaní rohov,
ostrých okrajov a pod. Toto môže spôsobiĢ stratu kontroly alebo zpätný náraz.
• NIKDY nepoužívejte nástroj s kotúþmi urþenými pre rezanie dreva alebo inými
pilovými kotúþmi. Tieto ostria þasto spôsubujú pri prevádzke spätné odhodenie
vedúce ku strate kontroly nad nástrojom a zranenie osoby.
UPOZORNENIE!
• Po ukonþení práce vždy nástroj vypnite a pred jeho odložením vyþkajte, až dôjde k
úplnému zastaveniu kotúþa.
BRÚSENIE
VŽDY držte nástroj pevne jednou rukou za kryt a druhou za pomocné držadlo. Zapnite brúsku
a potom priložte kotúþ na obrobok.
Všeobecne, dodržujte pracovný uhol kotúþa k obrobku 15°.
Po prerušení práce z dôvodu výmeny kotúþa nepracujte s novým kotúþomm v smere B, lebo
by mohlo dôjsĢ k zarezaniu nového kotúþa do obrobku. Akonáhle sa obrúsi hrana kotúþa, je
možné pracovaĢ v oboch smeroch.
PRÁCA S HRNKOVÝM DRÁTENÝM KOTÚýOM (VoliteĐné príslušenstvo)
UPOZORNENIE!
• Skontrolujte chod brôsky s kotúþom bez zaĢaženia, a uistite sa, že nikto nie je pred
alebo v linii kotúþa.
• Nepoužívajte kotúþ, ktorý je poškodený, alebo ktorý nie je vyvážený. Použitie
poškodeného kotúþa zvyšuje riziko úrazu osôb odhodeným drôtom.
Vypnite brúsku a pro jednoduchší prístup ho položte hornou stranou dole. Odmontujte
z hriadeĐa všetky súþasti. Naskrutkujte hrnkový brus na hriadeĐ. Pevne dotiahnite priloženým
kĐúþom. Pri práci nevyvíjajte prílišný tlak na kotúþ, aby nedochádzalo k prílišnému ohýbaniu
drátov, ktoré vedie k ich predþasnému prasknutiu.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
PRÁCA S PLOCHÝM DRÁTENÝM KOTÚýOM (VoliteĐné príslušenstvo)
UPOZORNENIE!
• Skontrolujte chod brúsky s kotúþomm bez zaĢaženia, a uistite sa, že nikto nie je pred
alebo v línii kotúþa.
• Nepoužívajte kotúþ, ktorý je poškodený, alebo ktorý nie je vyvážený. Použitie
poškodeného kotúþa zvyšuje riziko úrazu osôb odhodeným drôtom.
• VŽDY pri práci s dráteným kotúþom používajte ochranný kryt a kotúþ sa musí vojsĢ
do krytu. Kotúþ sa poþas používania môže rozpadaĢ a kryt pomáha znížit riziko
poranení.
Vypnite brúsku a pre Đahší prístup ju položte hornou stranou dole. Odmontujte z hriadeĐa
všetky súþasti. Naskrutkujte drôtený kotúþ na hriadeĐ. Pevne dotiahnite priloženým kĐúþom.
Pri práci nevyvíjajte prílišný tlak na kotúþ, aby nedochádzalo k prílišnému ohýbaniu drôtov,
které vedie k ich predþasnému prasknutiu.
PRÁCA S REZNÝM KOTÚýOM (VoliteĐné príslušenstvo)
VAROVANIE!
• Ak používate rezný kotúþ, zaistite aby byl použitý iba kryt urþený pre rezné kotúþe.
• NIKDY nepoužívejte rezný kotúþ pre brúsenie.
1.Poistná matica
2.Rezný kotúþ
3.Vnútorná príruba
Ochranný kryt pre rezné kotúþe
ÚDRŽBA
UPOZORNENIE!
• Pred pevádzaním kontroly alebo údržby vždy zaistite vypnutie brúsky a vytiahnutie
vidlice kábla napájania zo zásuvky.
Brúsku a ventilaþné otvory je potrebné udržiavaĢ þisté. Pravidelne þistite ventilaþné otvory
alebo kedykoĐvek keć sa zaþnú zanášaĢ.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
1.Výstupný otvor ventilácie
2.Sací otvor ventilácie
Kontrolka uhlíkov a výmena uhlíkov
V bežných podmienkach je kontrolka uhlíkových kartáþikov zelená. Ak je kontrolka kartáþov
þervená, skontrolujte uhlíky. Uhlíky vþas vymieĖajte. Udržujte ich þisté a volne se pohybujíce
v držiakoch. VymieĖajte vždy oba uhlíky. Používajte vždy uhlíky rovnakého druhu.
Kontrolka
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Záruþný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho þísla ako jeho
neoddeliteĐná súþásĢ. Strata originálu záruþného listu bude dôvodom k neuznaniu
záruþnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná záruþná doba 24
mesiacov odo dĖa nákupu. Behom tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne
všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou
alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkþných
vlastností náradia a jeho bezpeþný chod iba v prípade realizácie všetkých servisných
zásahov na náradí v autorizovanom servise.
Záruka zaniká v týchto prípadoch :
· nebol predložený originál záruþného listu
· jedná sa o prirodzené opotrebovanie funkþných þastí výrobku v dôsledku
používania stroja
· výrobok bol používaný v rozpore s návodom k obsluhe
· závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku
(vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
· poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad zneþistením, vystavením
stroja nevhodným poveternostným podmienkam
. výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateĐa, dĐa posúdenia servisného
strediska, bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyþistenie stroja nieje
považovaná za záruþnú opravu
Servisné stredisko:
Servis ýR :
Servis Sharks , tel. þ. +420774335397,+420774416287 email:[email protected]
Servis SK:
Reklamácie uplatĖujte na telefónnom þísle : 0918 999402 – p. Šimþák
e-mail: [email protected]
Reklamácie uplatĖujte u svojho obchodníka, prípadne predajte výrobok priamo do
servisu( len v originálnom balení ! ).
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosĢ
reklamácie. Prípadné záruþné opravy potvrdí servis do záruþného listu.
Záruþná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom ( obchodníkom
) po odovzdanie opraveného výrobku spät zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní
k posúdeniu reklamácie z hĐadiska nároku na bezplatnú opravu ( náhradu ) v rámci
záruky.
Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiĢ kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok
predviesĢ a riadne vyplniĢ záruþný list.
Tento výrobok nevhazujte do komunálneho odpadu. SpotrebiteĐ je povinný odovzdaĢ
toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpeþuje recyklácia elektrických alebo
elektronických zariadení. Ćalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate
na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpeþujúcej zber vášho komunálneho
odpadu alebo v predajni, kde jste produkt kúpili.
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Vyhlásenie o zhode ES
EC Declaration of Konformity
vydané podĐa zákona þ. 264/1999 Z.z. v platnom znení
Týmto vyhlasujeme my(We hereby declare,)
Steen QOS s.r.o. Bor. ý.p. 3, Karlovy Vary Iý 27972949
že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame do
obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkám smerníc ES na bezpeþnosĢ a
hygienu.
(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation
by us, comply
with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)
V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju
platnosĢ.
In the event that this machine be altered or modified in a way not agreed by us this
declaration shall lose its validity.
Oznaþenie prístroja (Machine description): Uhlová brúska Sharks SH 2200W
Model výrobku(Article no).: -SHK271
Príslušné nariadenie vlády(Applicable EC directive):
- Nariadenie vlády SR þ. 308/2004 Z.z. o elektrických zariadeniach nízkeho napätia (
73/23/EHS, 93/68/EHS)
- Nariadenie vlády SR þ. 310/2004 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na
strojné zariadenia (smernica 98/37/ES, 98/79/ES)
- Nariadenie vlády SR þ. 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (89/336/EHS)
- Vyhláška MŽP SR þ, 208/2005 Z.z. nov. vyhl. MŽP SR þ. 313/307/ ( EU 2002/95/ES) o
nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.
Použité harmonizované normy(Applicable harmonised standards):
EN60745-2-3:2007,EN60745-1:2006
Rok výroby je uvedený na štítku výrobku.
CE 2008
V Karlových Varech dĖa 1.11.2010
J. Beneš
KonateĐ spoloþnosti
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
www.sharks-cz.cz
servis 774335 397
Download

Úhlová bruska Sharks SH 2200W Návod k použití Obj.č. SHK 271