GB
Trimmer
INSTRUCTION MANUAL
UA
Ɏɪɟɡɟɪ
ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə Ɂ ȿɄɋɉɅɍȺɌȺɐȱȲ
PL
Frezarka
INSTRUKCJA OBSàUGI
RO
Maúină de frezat unimanuală
MANUAL DE INSTRUCğIUNI
DE
Einhandfräse
BEDIENUNGSANLEITUNG
HU
SzélezĘgép
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK
Orezávaþ
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
Jednoruþní frézka
NÁVOD K OBSLUZE
RT0700C
1
1
2
1
1
3
5
4
2
6
1
011834
3
2
011836
011835
3
1
2
3
1
2
3
3
2
1
4
4
6
011837
5
001985
011987
1
2
6
1
2
3
2
7
3
5
4
10mm (3/8")
7
011838
8
011839
9
011982
1
1
2
3
2
4
4
3
10
011840
11
001990
A
011841
1
1
4
011842
4
2
3
5
13
12
14
001993
2
5
15
2
3
001994
1
2
1
3
2
3
16
011843
4
17
011844
2
18
011845
1
1
3
1
19
001998
20
011993
2
21
011994
3
1
1
2
2
22
012085
23
011858
24
2
011985
1
2
1
25
3
011859
26
011860
3
27
011861
1
1
1
2
2
3
28
011862
2
29
011992
3
30
011934
33
011986
1
1
2
4
2
3
3
31
011935
32
011984
1
1
2
2
1
34
011855
35
011856
4
36
011857
2
1
3
1
2
4
3
4
38
001985
39
011848
5
6
7
8
37
011983
A
1
2
3
40
011849
1
41
1
2
011850
42
011851
003695
45
011854
48
005116
7
2
3
4
5
3
43
011852
6
44
1
1
46
2
001145
47
011846
5
R
49
005117
50
005118
52
005121
53
005125
54
005126
55
005129
56
005130
57
005131
58
005132
59
005133
61
005135
6
51
60
005120
005134
ýESKÝ (originální návod k obsluze)
Legenda všeobecného vyobrazení
1-1. Vyþnívání nástroje
1-2. Základna nástroje
1-3. Stupnice
1-4. Pojistná páþka
1-5. StavČcí šroub
1-6. Šestihranná matice
2-1. Spínaþ
2-2. Strana VYP (O)
2-3. Strana ZAP ( I )
3-1. Otoþný voliþ otáþek
4-1. Utáhnout
4-2. Povolit
4-3. PĜidržte
5-1. Utáhnout
5-2. Povolit
5-3. Zámek hĜídele
6-1. SmČr pĜívodu
6-2. SmČr otáþení nástroje
6-3. Zpracovávaný díl
6-4. PĜímé vodítko
8-1. Chrániþ základny
8-2. Šrouby
8-3. Šroubovák
9-1. PĜímý nástroj
9-2. Základna
9-3. Šablona
9-4. Vzdálenost (X)
9-5. Zpracovávaný díl
9-6. Vodicí šablona 10
9-7. Chrániþ základny
11-1. Šroub
11-2. Vodicí lišta
11-3. PĜímé vodítko
11-4. KĜídlová matice
12-1. Upínací šroub (A)
12-2. PĜímé vodítko
12-3. KĜídlová matice
12-4. Základna
14-1. KĜídlová matice
14-2. Vodicí lišta
14-3. PĜímé vodítko
14-4. StĜedový otvor
14-5. Šroub
15-1. KĜídlová matice
15-2. Vodicí lišta
15-3. PĜímé vodítko
15-4. StĜedový otvor
15-5. Šroub
16-1. HĜebík
16-2. StĜedový otvor
16-3. PĜímé vodítko
18-1. Upínací šroub (A)
18-2. StavČcí šroub
18-3. Upínací šroub (B)
18-4. Vodítko oĜezávání
19-1. Zpracovávaný díl
19-2. Vrták
19-3. Vodicí váleþek
20-1. Upínací šrouby
21-1. Chrániþ základny
21-2. Šroub
23-1. ěemenice
23-2. Matice upínacího pouzdra
23-3. Kužel upínacího pouzdra
24-1. Klíþ
24-2. ěemenice
24-3. Zámek hĜídele
25-1. Matice upínacího pouzdra
25-2. Kužel upínacího pouzdra
27-1. ěemenice
27-2. Opasek
28-1. Pojistná páþka
28-2. PĜesazená základna
29-1. Klíþ
29-2. Imbusový klíþ
29-3. Vrták
30-1. Šrouby
30-2. Deska pĜesazené základny
30-3. Horní þást pĜesazené základny
31-1. Držadlo rukojeĢového typu
(volitelné pĜíslušenství)
31-2. Úchyt držadla (volitelné
pĜíslušenství)
31-3. Deska pĜesazené základny
77
31-4. Sestava základny frézky (volitelné
pĜíslušenství)
32-1. Šroub
32-2. Držadlo knoflíkového typu
32-3. Deska pĜesazené základny
34-1. Zapichovací základna
34-2. RukojeĢ
35-1. Šroub
35-2. Knoflík
36-1. Držadlo rukojeĢového typu
(volitelné pĜíslušenství)
37-1. Regulaþní knoflík
37-2. Blokovací páþka
37-3. Ukazatel hloubky
37-4. StavČcí matice sloupku zarážky
37-5. Tlaþítko rychlého pĜísunu
37-6. Sloupek s dorazem
37-7. Blok zarážky
37-8. Nastavovací šroub
38-1. SmČr pĜívodu
38-2. SmČr otáþení nástroje
38-3. Zpracovávaný díl
38-4. PĜímé vodítko
40-1. Vodicí tyþ
40-2. KĜídlový šroub
40-3. PĜímé vodítko
43-1. Šroub
43-2. Základna
43-3. Šablona
44-1. Vrták
44-2. Základna
44-3. Šablona
44-4. Zpracovávaný díl
44-5. Vzdálenost (X)
44-6. VnČjší prĤmČr vodicí šablony
44-7. Vodicí šablona
46-1. Mezní znaþka
47-1. Šroubovák
47-2. Víþko držáku uhlíku
TECHNICKÉ ÚDAJE
Model
RT0700C
RozmČr upínacího pouzdra
6 mm, 8 mm, 1/4" nebo 3/8"
-1
Otáþky naprázdno (min )
10 000 - 30 000
Celková délka
200 mm
Hmotnost netto
1,8 kg
TĜída bezpeþnosti
/II
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají zmČnám bez upozornČní.
• Technické údaje se mohou pro rĤzné zemČ lišit.
• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003
ENE010-1
•
Urþení nástroje
Nástroj je urþen k oĜezávání a profilování dĜeva, plastĤ a
podobných materiálĤ.
ENF002-1
Napájení
Nástroj lze pĜipojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
napČtím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a
mĤže pracovat pouze s jednofázovým stĜídavým
napČtím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a mĤže být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodiþe.
ENH101-14
Pouze pro zemČ Evropy
Prohlášení ES o shodČ
Spoleþnost Makita Corporation jako odpovČdný
výrobce prohlašuje, že následující zaĜízení Makita:
popis zaĜízení:
Jednoruþní frézka
þ. modelu/ typ: RT0700C
vychází ze sériové výroby
a vyhovuje následujícím evropským smČrnicím:
2006/42/EC
ZaĜízení bylo rovnČž vyrobeno v souladu s následujícími
normami þi normativními dokumenty:
EN60745
Technická dokumentace je k dispozici u našeho
autorizovaného zástupce v EvropČ:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England
ENG905-1
Hluþnost
Typická vážená hladina hluku (A) urþená podle normy
EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 82 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA): 93 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB (A)
Používejte ochranu sluchu
ENG900-1
Vibrace
Celková hodnota vibrací (vektorový souþet tĜí os) urþená
podle normy EN60745:
Pracovní režim: otáþení bez zátČže
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2 nebo ménČ
Nejistota (K): 1,5 m/s2
14.10.2010
Pracovní režim: frézování drážek do MDF
Vibraþní emise (ah): 3,5 m/s2
Nejistota (K): 1,5 m/s2
000230
Tomoyasu Kato
Ĝeditel
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN
ENG901-1
•
•
•
Na základČ odhadu vystavení úþinkĤm vibrací v
aktuálních podmínkách zajistČte bezpeþnostní
opatĜení k ochranČ obsluhy (vezmČte v úvahu
všechny þásti pracovního cyklu, mezi nČž patĜí
kromČ doby pracovního nasazení i doba, kdy je
náĜadí vypnuto nebo pracuje ve volnobČhu).
Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla zmČĜena
v souladu se standardní testovací metodou a mĤže
být využita ke srovnávání náĜadí mezi sebou.
Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovnČž
využít k pĜedbČžnému posouzení vystavení jejich
vlivu.
GEA010-1
Obecná bezpeþnostní upozornČní
k elektrickému náĜadí
VAROVÁNÍ:
Emise vibrací bČhem skuteþného používání
elektrického náĜadí se mohou od deklarované
hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na zpĤsobu
použití náĜadí.
UPOZORNċNÍ
PĜeþtČte
si
všechna
bezpeþnostní upozornČní a pokyny. PĜi nedodržení
upozornČní a pokynĤ mĤže dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru nebo vážnému zranČní.
78
Všechna upozornČní a pokyny
uschovejte pro budoucí potĜebu.
si
18.
GEB019-4
BEZPEýNOSTNÍ UPOZORNċNÍ K
JEDNORUýNÍ FRÉZCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
si bezpeþnostní materiálové listy dodavatele.
Vždy používejte protiprachovou masku /
respirátor odpovídající materiálu, se kterým
pracujete.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
NáĜadí držte za izolované þásti držadel, neboĢ
Ĝezný nástroj mĤže pĜijít do kontaktu
s vlastním napájecím kabelem.
Zasažení
vodiþe pod napČtím mĤže pĜenést proud do
nechránČných kovových þástí náĜadí a obsluha
mĤže utrpČt úraz elektrickým proudem.
K zajištČní a podepĜení obrobku na stabilní
podložce použijte svorky þi jiný praktický
zpĤsob uchycení.Budete-li obrobek držet
rukama nebo zapĜený vlastním tČlem, bude
nestabilní a mĤže zapĜíþinit ztrátu kontroly.
PĜi delším používání noste ochranu sluchu.
S pracovními nástroji manipulujte velice
opatrnČ.
PĜed zahájením provozu peþlivČ zkontrolujte
pracovní nástroj, zda nevykazuje známky
trhlin nebo poškození. Popraskaný nebo
poškozený nástroj je nutno okamžitČ vymČnit.
NeĜežte hĜebíky. PĜed zahájením provozu
zkontrolujte a odstraĖte z dílu všechny
pĜípadné hĜebíky.
Držte nástroj pevnČ .
NepĜibližujte ruce k otáþejícím se þástem.
PĜed zapnutím spínaþe se pĜesvČdþte, zda se
pracovní nástroj nedotýká dílu.
PĜed použitím nástroje na skuteþném dílu jej
nechejte na chvíli bČžet. Sledujte, zda
nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly
signalizovat špatnČ nainstalovaný pracovní
nástroj.
Dávejte pozor na smČr otáþení pracovního
nástroje a smČr pĜívodu materiálu.
Nenechávejte nástroj bČžet bez dozoru.
Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.
PĜed vytažením nástroje z dílu vždy nástroj
vypnČte a poþkejte, dokud se pracovní nástroj
úplnČ nezastaví.
BezprostĜednČ po ukonþení práce se
nedotýkejte pracovního nástroje; mĤže
dosahovat velmi vysokých teplot a popálit
pokožku.
Dávejte pozor, abyste základnu nástroje
nezneþistili Ĝedidlem, benzínem, olejem nebo
podobným materiálem. Tyto látky mohou
zpĤsobit trhliny v základnČ nástroje.
Používejte pracovní nástroje se správným
prĤmČrem dĜíku, jež odpovídají otáþkám
náĜadí.
NČkteré materiály obsahují chemikálie, které
mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je
nevdechovali nebo se jich nedotýkali. PĜeþtČte
VAROVÁNÍ:
NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti
výrobku (získaný na základČ opakovaného
používání)
vedly
k
zanedbání
dodržování
bezpeþnostních pravidel platných pro tento výrobek.
NESPRÁVNÉ
POUŽÍVÁNÍ
nebo
nedodržení
bezpeþnostních pravidel uvedených v tomto návodu
k obsluze mĤže zpĤsobit vážné zranČní.
79
POPIS FUNKCE
•
POZOR:
PĜed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho
funkce se vždy pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Nastavení pĜeþnívání nástroje
Počet
min-1
1
2
3
4
5
6
10 000
12 000
17 000
22 000
27 000
30 000
011932
Fig.1
Chcete-li upravit pĜeþnívání pracovního nástroje, povolte
blokovací páþku a otáþením stavČcího šroubu základnu
náĜadí podle potĜeby pĜesuĖte nahoru nebo dolĤ. Po
nastavení základnu náĜadí pevnČ dotáhnČte blokovací
páþkou.
•
•
POZNÁMKA:
•
Jestliže se náĜadí ani dotažením blokovací páþky
nezajistí, dotáhnČte šestihrannou matici a pak
znovu pĜitáhnČte blokovací páþku.
POZOR:
Je-li nástroj provozován dlouhou dobu nepĜetržitČ
pĜi nízkých rychlostech, dojde k pĜetížení motoru a
následnČ k selhání nástroje.
Otoþným voliþem rychlosti lze otáþet pouze do
polohy 6 a zpČt do polohy 1. Voliþem neotáþejte
silou za polohu 6 nebo 1. Mohlo by dojít k poruše
funkce regulace otáþek.
MONTÁŽ
Zapínání
•
Fig.2
POZOR:
•
PĜed pĜipojením nástroje k elektrické síti vždy
zkontrolujte, zda je nástroj vypnutý.
Nástroj se spouští stisknutím strany ZAP („I") spínaþe.
Chcete-li nástroj zastavit, stisknČte stranu VYP („O")
spínaþe.
POZOR:
Než zaþnete na nástroji provádČt jakékoliv práce,
vždy se pĜedtím pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Instalace a demontáž pracovního nástroje
Fig.4
Fig.5
POZOR:
•
Nedotahujte matici upínacího pouzdra bez
vloženého pracovního nástroje. V opaþném pĜípadČ
dojde ke zlomení kužele upínacího pouzdra.
•
Používejte pouze klíþe dodané spolu s nástrojem.
Pracovní nástroj zcela zasuĖte do kužele upínacího
pouzdra a matici upínacího pouzdra pevnČ dotáhnČte
dvČma klíþi nebo stisknČte aretaþní tlaþítko a použijte
dodaný klíþ.
PĜi demontáži pracovního nástroje použijte opaþný
postup montáže.
Elektronická funkce
Následující funkce a vlastnosti elektronického nástroje
umožĖují jeho snadné provozování.
Nastavení konstantní rychlosti
Elektronický regulátor rychlosti pro dosažení konstantní
rychlosti. Pomocí této funkce lze získat hladký povrch,
protože se rychlost otáþení udržuje na konstantní
hodnotČ i pĜi zatížení.
MČkké spuštČní
Funkce mČkkého spuštČní omezuje na minimum ráz pĜi
spuštČní a umožĖuje hladké spuštČní nástroje.
Otoþný voliþ rychlosti
Fig.3
Otáþky nástroje lze mČnit pĜesunutím otoþného voliþe
rychlosti na pĜíslušný stupeĖ od 1 do 6.
Vyšší otáþky nastavíte otoþením voliþe ve smČru þísla 6
a nižších otáþek otoþením ve smČru þ. 1.
Tato funkce umožĖuje volbu ideálních otáþek k
optimálnímu zpracování materiálu, kdy mohou být otáþky
správnČ uzpĤsobeny materiálu a prĤmČru pracovního
nástroje.
Informace o vztahu mezi nastavením þísla na voliþi a
pĜibližným poþtem otáþek pracovního nástroje naleznete
v tabulce.
80
PRÁCE
PĜi použití patky, pĜímého vodítka nebo vodítka
oĜezávání dbejte, aby bylo nainstalováno na pravé
stranČ ve smČru pĜísunu. Tímto opatĜením se
nepomĤže jeho zarovnání s bokem dílu.
•
Pro základnu frézky
Fig.6
•
3
2
1
Vodicí šablona (volitelné pĜíslušenství)
Fig.7
Vodicí šablona pĜedstavuje pouzdro, kterým prochází
pracovní nástroj. UmožĖuje použití nástroje v kombinaci
se šablonami.
Povolte šrouby a demontujte chrániþ základny. Položte
vodicí šablonu na základnu a namontujte chrániþ
základny zpČt. Poté upnČte chrániþ základny utažením
šroubĤ.
1. Prachová hubice
2. KĜídlový šroub
3. Základna frézky
011989
VAROVÁNÍ:
•
PĜed použitím náĜadí se základnou frézky
namontujte na základnu frézky vždy prachovou
hubici.
Ustavte základnu nástroje na zpracovávaný díl bez toho,
aby došlo ke kontaktu pracovního nástroje s dílem. Poté
nástroj zapnČte a poþkejte, dokud pracovní nástroj
nedosáhne plných otáþek. Posunujte nástroj dopĜedu po
povrchu dílu. Udržujte základnu nástroje rovnČ a pomalu
nástrojem posunujte až do ukonþení Ĝezu.
PĜi Ĝezání hran by se mČl povrch dílu nacházet na levé
stranČ pracovního nástroje ve smČru pĜísunu.
Fig.8
UchyĢte šablonu k dílu. UmístČte nástroj na šablonu a
pĜesunujte nástroj tak, aby se vodítko šablony
posunovalo podél boku šablony.
Fig.9
POZNÁMKA:
•
Díl bude uĜezán v mírnČ odlišném rozmČru ve
srovnání se šablonou. Poþítejte se vzdáleností (X)
mezi frézovacím nástrojem a vnČjší stranou vodítka
šablony. Vzdálenost (X) lze vypoþítat pomocí
následujícího vzorce:
Vzdálenost (X) = (vnČjší prĤmČr vodítka šablony prĤmČr frézovacího nástroje) / 2
2
1
4
POZOR:
Vzhledem k tomu, že pĜíliš intenzivní Ĝezání mĤže
vést k pĜetížení motoru nebo obtížím s udržením
nástroje pod kontrolou, nemČla by hloubka Ĝezu pĜi
jednotlivém prĤchodu Ĝezání drážek pĜesáhnout 3
mm. Chcete-li Ĝezat drážky s hloubkou pĜekraþující
3 mm, použijte nČkolik prĤchodĤ a postupnČ
zvČtšujte hloubku Ĝezu.
4
2
3
PĜímé vodítko (volitelné pĜíslušenství)
Fig.10
PĜímé vodítko je efektivní pomĤckou pro provádČní
pĜímých ĜezĤ pĜi srážení hran nebo drážkování.
1. Zpracovávaný díl
2. SmČr otáþení nástroje
3. Pohled na nástroj shora
4. SmČr pĜívodu
Fig.11
UchyĢte vodicí lištu k pĜímému vodítku pomocí šroubu a
kĜídlové matice.
001984
POZNÁMKA:
•
Budete-li nástroj posunovat pĜíliš rychle, mĤže být
kvalita Ĝezu nízká nebo mĤže dojít k poškození
pracovního nástroje þi motoru. PĜi pĜíliš pomalém
posunování nástroje mĤže dojít k popálení a
znehodnocení Ĝezu. Správná rychlost posunu
závisí na rozmČru pracovního nástroje, druhu
zpracovávaného materiálu a hloubce Ĝezu. PĜed
zahájením Ĝezání konkrétního dílu se doporuþuje
provést zkušební Ĝez na kousku odpadního Ĝeziva.
Zjistíte tak pĜesnČ, jak bude Ĝez vypadat a
souþasnČ budete moci ovČĜit jeho rozmČry.
Fig.12
UpevnČte pĜímé vodítko upínacím šroubem (A). Povolte
kĜídlovou matici na pĜímém vodítku a upravte vzdálenost
mezi pracovním nástrojem a pĜímým vodítkem. Jakmile
je dosaženo požadované vzdálenosti, dotáhnČte pevnČ
kĜídlovou matici.
PĜi Ĝezání posunujte nástroj s pĜímým vodítkem
zarovnanČ se stranou zpracovávaného dílu.
Je-li vzdálenost (A) mezi bokem dílu a polohou Ĝezání
pĜíliš velká pro použití pĜímého vodítka, nebo pokud není
bok dílu rovný, nelze použít pĜímé vodítko. V takovém
pĜípadČ pevnČ uchyĢte k dílu rovnou desku a použijte ji
81
šipky.
Chrániþ základny sejmutý z naklápČcí základny
(volitelné pĜíslušenství)
Namontování chrániþe základny sejmutého z naklápČcí
základny na základnu frézky umožní zmČnit základnu
frézky z okrouhlého na hranatý tvar.
PĜi vykonávání jiných prací mĤžete chrániþ základny po
povolení a vyjmutí þtyĜ šroubĤ z naklápČcí základny
sejmout.
jako vodítko oproti základnČ frézky. Nástroj posunujte ve
smČru šipky.
Fig.13
Kruhové Ĝezání
Fig.14
Kruhové Ĝezání lze provádČt, pokud namontujete pĜímé
vodítko a vodicí lištu jak je ilustrováno na obrázcích.
Nejmenší a nejvČtší polomČr Ĝezaných kruhĤ (vzdálenost
mezi stĜedem kruhu a stĜedem pracovního nástroje) je
následující:
Min.: 70 mm
Max.: 221 mm
ěezání kruhĤ o polomČru v rozmezí od 70 mm do 121
mm.
ěezání kruhĤ o polomČru v rozmezí od 121 mm do 221
mm.
Fig.21
Chrániþ základny pak namontujte na základnu frézky.
PĜesazená základna (volitelné pĜíslušenství)
Fig.22
(1)
Fig.15
Fig.23
PĜed nainstalováním náĜadí na pĜesazenou základnu
povolte a sejmČte matici upínacího pouzdra a kužel
upínacího pouzdra.
POZNÁMKA:
•
Pomocí tohoto vodítka nelze Ĝezat kruhy s
polomČrem od 172 mm do 186 mm.
Fig.24
Po stisknutí aretace hĜídele nasaćte na náĜadí Ĝemenici
a pevnČ ji dotáhnČte klíþem.
Fig.16
Vyrovnejte stĜedový otvor v pĜímém vodítku se stĜedem
vyĜezávaného kruhu. UchyĢte pĜímé vodítko zatluþením
hĜebíku o prĤmČru menším než 6 mm do stĜedového
otvoru. Otáþejte nástrojem okolo hĜebíku ve smČru
hodinových ruþiþek.
Fig.25
Na pĜesazenou základnu nasaćte podle obrázku kužel
upínacího pouzdra a našroubujte matici upínacího
pouzdra.
Vodítko oĜezávání (volitelné pĜíslušenství)
Fig.26
Na pĜesazenou základnu namontujte zaĜízení
Fig.17
OĜezávání, zakĜivené Ĝezy v nábytkových dýhách a
podobných materiálech, lze snadno provádČt pomocí
vodítka oĜezávání. Váleþek vodítka projíždí po kĜivce a
zajišĢuje jemný Ĝez.
Fig.27
Šroubovákem navléknČte konec Ĝemene na Ĝemenici a
ujistČte se, zda Ĝemen do Ĝemenice ĜádnČ dosedl v celé
šíĜce.
Fig.18
Nainstalujte na základnu nástroje vodítko oĜezávání a
uchyĢte jej upínacím šroubem (A). Povolte upínací šroub
(B) a otáþením stavČcího šroubu upravujte vzdálenost
mezi pracovním nástrojem a vodítkem oĜezávání (1 mm
na otáþku). Jakmile je dosaženo požadované
vzdálenosti, zajistČte vodítko oĜezávání na místČ
dotažením upínacího šroubu (B).
Fig.28
NáĜadí zajistČte blokovací páþkou pĜesazené základny.
Fig.29
PĜed nasazením pracovního nástroje náĜadí položte na
bok, abyste mČli k pĜesazené základnČ pĜístup. Do
otvoru v pĜesazené základnČ zasuĖte imbusový klíþ.
S imbusovým klíþem pĜidržovaným v této poloze zasuĖte
z protilehlé strany do upínacího pouzdra na hĜídeli
v pĜesazené základnČ pracovní nástroj a matici
upínacího pouzdra pevnČ dotáhnČte klíþem.
Vyjmutí pracovního nástroje za úþelem výmČny
provedete opaþným postupem.
(2) PĜesazenou základnu (volitelné pĜíslušenství)
lze k zajištČní vČtší stability také použít se
základnou frézky a úchytem držadla (volitelné
pĜíslušenství).
Fig.19
PĜi Ĝezání posunujte nástroj tak, aby se vodicí váleþek
posunoval po boku dílu.
NaklápČcí základna (volitelné pĜíslušenství)
NaklápČcí základna (volitelné
uplatnČní pĜi úkosových Ĝezech.
pĜíslušenství)
PĜesazená základna (volitelné pĜíslušenství)
se hodí pro práce v tČsných místech,
napĜíklad v rozích.
najde
Fig.20
NáĜadí položte na naklápČcí základnu a blokovací páþku
zajistČte v požadované výšce pĜeþnívání pracovního
nástroje. V požadovaném úhlu dotáhnČte upínací šrouby
po stranách.
K obrobku pevnČ pĜichyĢte rovnou desku a použijte ji jako
vodítko naklápČcí základny. NáĜadí posouvejte ve smČru
Fig.30
Povolte šrouby a z pĜesazené základny sejmČte horní
þást. Horní þást pĜesazené základny položte stranou.
82
PĜi práci náĜadí vždy pevnČ držte obČma rukama za
držadla.
Ustavte základnu nástroje na zpracovávaný díl bez toho,
aby došlo ke kontaktu pracovního nástroje s dílem. Poté
nástroj zapnČte a poþkejte, dokud pracovní nástroj
nedosáhne plných otáþek. SpusĢte dolĤ tČlo nástroje a
posunujte nástroj dopĜedu po povrchu dílu. Udržujte
základnu nástroje vyrovnanou a pomalu nástrojem
posunujte až do ukonþení Ĝezu.
PĜi Ĝezání hran by se mČl povrch dílu nacházet na levé
stranČ pracovního nástroje ve smČru pĜísunu.
Fig.31
Na desku pĜesazené základny namontujte þtyĜmi šrouby
základnu frézky a dvČma šrouby také úchyt držadla
(volitelné pĜíslušenství).
Na úchyt držadla našroubujte držadlo rukojeĢového typu
(volitelné pĜíslušenství).
Fig.32
PĜi jiném zpĤsobu využití mĤžete na úchyt držadla
namontovat držadlo knoflíkového typu odmontované ze
zapichovací základny (volitelné pĜíslušenství). Jestliže
chcete namontovat držadlo knoflíkového typu, umístČte
jej na úchyt držadla a zajistČte šroubem.
Fig.33
2
Použití zaĜízení jako horní frézky pouze se
zapichovací základnou (volitelné
pĜíslušenství)
•
1
4
4
2
3
POZOR:
PĜi použití náĜadí jako horní frézky držte zaĜízení
pevnČ obČma rukama.
1. Zpracovávaný díl
2. SmČr otáþení nástroje
3. Pohled na nástroj shora
4. SmČr pĜívodu
Fig.34
Jestliže chcete náĜadí využít jako horní frézku,
nainstalujte jej na zapichovací základnu (volitelné
pĜíslušenství) zatlaþením zcela dolĤ.
Podle typu vykonávané práce mĤžete použít držadlo
knoflíkového nebo rukojeĢového typu (volitelné
pĜíslušenství).
001984
POZNÁMKA:
•
Budete-li nástroj posunovat pĜíliš rychle, mĤže být
kvalita Ĝezu nízká nebo mĤže dojít k poškození
pracovního nástroje þi motoru. PĜi pĜíliš pomalém
posunování nástroje mĤže dojít k popálení a
znehodnocení Ĝezu. Správná rychlost posunu
závisí na rozmČru pracovního nástroje, druhu
zpracovávaného materiálu a hloubce Ĝezu. PĜed
zahájením Ĝezání konkrétního dílu se doporuþuje
provést zkušební Ĝez na kousku odpadního Ĝeziva.
Zjistíte tak pĜesnČ, jak bude Ĝez vypadat a
souþasnČ budete moci ovČĜit jeho rozmČry.
•
PĜi použití pĜímého vodítka, aby bylo nainstalováno
na pravé stranČ ve smČru pĜísunu. Tímto opatĜením
se nepomĤže jeho zarovnání s bokem dílu.
Fig.35
Chcete-li použít držadlo rukojeĢového typu (volitelné
pĜíslušenství), povolte šroub a sejmČte držadlo
knoflíkového typu.
Fig.36
Potom na základnu namontujte držadlo rukojeĢového
typu.
Nastavení hloubky Ĝezu pĜi použití zapichovací
základny (volitelné pĜíslušenství)
Fig.37
Nástroj položte na rovnou plochu. Povolte blokovací
páþku a spusĢte tČlo nástroje dolĤ, až se pracovní nástroj
dotkne rovné plochy. Dotažením blokovací páþky zajistČte
tČlo nástroje.
SmČrem doleva povolte nastavovací matici dorazové tyþe.
Dorazovou tyþ spusĢte dolĤ, až se dotkne nastavovacího
šroubu. Ukazatel hloubky vyrovnejte na stupnici s pozicí
„0“. Ukazatel hloubky naznaþuje na stupnici hloubku Ĝezu.
StisknČte tlaþítko rychlého posunu a zvednČte dorazovou
tyþ tak, abyste docílili požadovanou hloubku Ĝezu.
JemnČjší nastavení hloubky lze provést otáþením
nastavovacího knoflíku (1 mm na otáþku).
Otoþením nastavovací matice dorazové tyþe doprava
dorazovou tyþ pevnČ zajistČte.
Nyní si mĤžete pĜednastavit hloubku Ĝezu: povolte
blokovací páþku a spusĢte tČlo nástroje dolĤ, až se
dorazová tyþ dotkne nastavovacího šroubu bloku
zarážky.
Fig.38
83
Vodicí šablona (volitelné pĜíslušenství)
Využití pĜímého vodítka pĜi použití zaĜízení
jako horní frézky (je tĜeba použít držák vodítka
[volitelné pĜíslušenství])
Fig.42
Vodicí šablona pĜedstavuje pouzdro, kterým prochází
pracovní nástroj. UmožĖuje použití nástroje v kombinaci
se šablonami.
PĜi instalaci vodicí šablony povolte šrouby na základnČ
nástroje, vložte vodicí šablonu a poté šrouby opČt
dotáhnČte.
PĜímé vodítko je efektivní pomĤckou pro provádČní
pĜímých ĜezĤ pĜi srážení hran nebo drážkování.
1
2
Fig.43
UchyĢte šablonu k dílu. UmístČte nástroj na šablonu a
pĜesunujte nástroj tak, aby se vodítko šablony
posunovalo podél boku šablony.
3
4
8
6
7
Fig.44
POZNÁMKA:
•
Díl bude uĜezán v mírnČ odlišném rozmČru ve
srovnání se šablonou. Poþítejte se vzdáleností (X)
mezi pracovním nástrojem a vnČjší stranou vodítka
šablony. Vzdálenost (X) lze vypoþítat pomocí
následujícího vzorce:
Vzdálenost (X) = (vnČjší prĤmČr vodítka šablony polomČr pracovního nástroje) / 2
5
1. Šroub
2. Držák vodítka
3. KĜídlová matice
4. Šroub
5. KĜídlová matice
6. Vodicí lišta
7. PĜímé vodítko
8. KĜídlové šrouby
Sestava prachové hubice
Pro základnu frézky
011988
PĜímé vodítko pĜichyĢte na držák vodítka (volitelné
pĜíslušenství) kĜídlovou maticí.
Držák vodítka vložte do otvorĤ zapichovací základny a
dotáhnČte kĜídlové šrouby. Jestliže chcete upravit
vzdálenost mezi pracovním nástrojem a pĜímým
vodítkem, povolte kĜídlovou matici. PĜímé vodítko
zajistČte v požadované vzdálenosti na místČ dotažením
kĜídlové matice.
3
PĜímé vodítko (volitelné pĜíslušenství)
1
Fig.39
PĜímé vodítko je efektivní pomĤckou pro provádČní
pĜímých ĜezĤ pĜi srážení hran nebo drážkování.
1. Prachová hubice
2. KĜídlový šroub
3. Základna frézky
Fig.40
PĜi instalaci pĜímého vodítka vložte do otvorĤ
zapichovací základny vodicí tyþe. SeĜićte vzdálenost
mezi pracovním nástrojem a pĜímým vodítkem. PĜímé
vodítko zajistČte v požadované vzdálenosti na místČ
dotažením kĜídlových šroubĤ.
PĜi Ĝezání posunujte nástroj s pĜímým vodítkem
zarovnanČ se stranou zpracovávaného dílu.
011989
Fig.41
Je-li vzdálenost (A) mezi bokem dílu a polohou Ĝezání
pĜíliš velká pro použití pĜímého vodítka, nebo pokud není
bok dílu rovný, nelze použít pĜímé vodítko. V takovém
pĜípadČ pevnČ uchyĢte k dílu rovnou desku a použijte ji
jako vodítko oproti základnČ frézky. Nástroj posunujte ve
smČru šipky.
84
2
Pro zapichovací základnu (volitelné pĜíslušenství)
VOLITELNÉ PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporuþujeme používat toto pĜíslušenství a
nástavce. PĜi použití jiného pĜíslušenství þi
nástavcĤ mĤže hrozit nebezpeþí zranČní osob.
PĜíslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené úþely.
PotĜebujete-li bližší
informace ohlednČ tohoto
pĜíslušenství, obraĢte se na vaše místní servisní
stĜedisko firmy Makita.
•
PĜímé a drážkovací pracovní nástroje
•
Nástroje pro formování hran
•
ěezací nástroje na laminát
•
Sestava pĜímého vodítka
•
Sestava vodítka oĜezávání
•
Sestava základny frézky
•
Sestava naklápČcí základny
•
Sestava zapichovací základny
•
Sestava pĜesazené základny
•
Vodicí šablona
•
Kužel upínacího pouzdra 6 mm
•
Kužel upínacího pouzdra 6,35 mm (1/4")
•
Kužel upínacího pouzdra, 8 mm
•
Kužel upínacího pouzdra, 9,53 mm (3/8")
•
Klíþ 13
•
Klíþ 22
•
1
2
1. Prachová hubice
2. KĜídlový šroub
011853
Prachovou hubici využijete k odsávání prachu.
Prachovou hubici upevnČte na základnu náĜadí šroubem
s vroubkovanou hlavou tak, aby výþnČlek hubice dosedl
do drážky v základnČ náĜadí.
Potom k hubici pĜipojte vysavaþ.
Fig.45
ÚDRŽBA
•
•
Frézovací nástroje
POZOR:
Než zaþnete provádČt kontrolu nebo údržbu
nástroje, vždy se pĜesvČdþte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, Ĝedidlo,
alkohol þi podobné prostĜedky. Mohlo by tak dojít ke
zmČnám barvy, deformacím þi vzniku prasklin.
PĜímý nástroj
Fig.48
mm
20
20E
8
8
8E
6
6E
VýmČna uhlíkĤ
Fig.46
Uhlíky pravidelnČ vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opotĜebené až po mezní znaþku, vymČĖte je. Uhlíky
musí být þisté a musí volnČ zapadat do svých držákĤ.
Oba uhlíky je tĜeba vymČĖovat souþasnČ. Používejte
výhradnČ stejné uhlíky.
D
6
1/4"
8
6
1/4"
6
1/4"
A
L1
L2
20
50
15
60
25
50
18
50
18
8
6
011929
Nástroj pro drážkování „U"
Fig.49
Fig.47
Pomocí šroubováku odšroubujte víþka uhlíkĤ. VyjmČte
opotĜebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víþka
nazpČt.
KvĤli zachování BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba þi
seĜizování provádČny autorizovanými servisními
stĜedisky firmy Makita a s použitím náhradních dílĤ
Makita.
mm
D
6
6
6E
1/4"
A
L1
L2
R
6
60
28
3
006486
Nástroj pro drážkování „V"
Fig.50
mm
D
A
L1
L2
1/4"
20
50
15
006454
85
90
Lemovací nástroj s vrtacím hrotem
Úkosovací nástroj s kuliþkovým ložiskem
Fig.51
Fig.58
8
6
6E
D
8
6
1/4"
A
8
L1
60
L2
20
mm
L3
35
6
60
18
28
mm
011930
A1
A2
L1
L2
26
8
42
12
45
6
20
8
41
11
60
006467
Zdvojený lemovací nástroj s vrtacím hrotem
Obrubovací nástroj s kuliþkovým ložiskem
Fig.52
8
6
6E
D
6
1/4"
Fig.59
D
8
6
1/4"
A
8
L1
80
L2
95
L3
20
mm
L4
25
6
70
40
12
14
mm
R
D
A1
A2
A3
L1
L2
L3
6
20
12
8
40
10
5,5
4
6
26
12
8
42
12
4,5
7
011931
006468
Nástroj na zaoblování rohĤ
Obrubovací nástroj na lišty s kuliþkovým ložiskem
Fig.53
Fig.60
D
A1
A2
A3
A4
L1
L2
L3
mm
R
6
20
18
12
8
40
10
5,5
3
6
26
22
12
8
42
12
5
5
mm
D
8R
6
8RE
1/4"
4R
6
4RE
1/4"
A1
A2
L1
L2
L3
R
25
9
48
13
5
8
20
8
45
10
4
4
006469
Profilovací nástroj Roman Ogee s kuliþkovým
ložiskem
006489
Úkosovací nástroj
Fig.61
Fig.54
mm
D
A
L1
L2
L3
6
23
46
11
6
30
6
20
50
13
5
45
6
20
49
14
2
60
Fig.55
mm
L1
L2
R
6
20
43
8
4
6
25
48
13
8
006464
Lemovací nástroj s kuliþkovým ložiskem
Fig.56
mm
D
A
L1
L2
6
1/4"
10
50
20
006465
Nástroj na zaoblování rohĤ s kuliþkovým ložiskem
Fig.57
A2
8
L1
37
L2
7
L3
3,5
mm
R
3
D
6
A1
15
6
21
8
40
10
3,5
6
1/4"
21
8
40
10
3,5
6
L2
L3
R1
mm
R2
20
8
40
10
4,5
2,5
4,5
26
8
42
12
4,5
3
6
6
6
POZNÁMKA:
•
NČkteré položky seznamu mohou být k zaĜízení
pĜibaleny jako standardní pĜíslušenství. PĜibalené
pĜíslušenství se mĤže v rĤzných zemích lišit.
Obrubovací nástroj na lišty
A
L1
A1
006470
006462
D
A2
D
006466
86
87
Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan
885025-976
88
www.makita.com
Download

Návod - Makita