PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU
Tímto na naši vlastní odpovČdnost prohlašujeme,
že je tento produkt v souladu s následujícími normami
normativních dokumentĤ
EN61029, EN55014, EN61000
rovnČž i v souladu s naĜízeními Rady
73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES.
Certifikát o zpĤsobilosti technických dat
s ohledem na 98/37/ES
byl získán od následující akreditované zkušebny:
Intertek SEMKO AB, Torshamnsgatan 43,
Box 1103, SE164 22, Kista, Švédsko
Yasuhiko Kanzaki CE 2005
ěeditel
Stolní pila
Návod k obsluze
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
2
27
26
3
4
25
PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR
–
Pro pĜístroj Makita popsaný v této pĜíruþce jsou doporuþeny následující pĜíslušenství
a náhradní díly. Používání jiného pĜíslušenství nebo náhradních dílĤ mĤže mít za následek
poranČní osob. PĜíslušenství a náhradní díly používejte jen k urþenému úþelu.
–
Informace týkající se tohoto pĜíslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním stĜedisku
Makita.
–
Pilové kotouþe s ocelovými a tvrdokovovými bĜity
– Dolní þást stolu (L)
– Dolní þást stolu (zadní strana)
– Paralelní doraz
– Pokosový doraz
– Zahnutý klíþ na šrouby 13–22
– Klíþ 19
– Šestihranný klíþ 5
– Spojovací kus (k pĜipojení na odsávací zaĜízení)
– PĜídavná deska
24
5
ÚDRŽBA
POZOR
–
DĜíve než budete provádČt kontroly nebo údržbu na pĜístroji, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte
zástrþku ze zásuvky.
ýištČní
ýas od þasu vyþistČte pĜístroj od prachu a pilin. Ochranné zaĜízení pro pilový kotouþ a pohybující
se þásti ve stolní pile musí být peþlivČ vyþištČny.
Mazání
K zajištČní optimálního provozního stavu a dlouhé životnosti musí být pohybující se díly þas od
þasu namazány tukem nebo naolejovány.
Mazané popĜ. olejované oblasti:
–
Závitový dĜík ke zvedání pilového kotouþe
–
Otoþný kloub pro rám
–
Vodicí dĜíky na motoru ke zvedání
–
PĜevodovka ke zvedání pilového kotouþe
–
Vodicí kolejnice pro paralelní doraz
–
DĜík blokovací páky dolní þásti stolu (P)
–
Pohyblivá þást dolní þásti stolu (P)
VýmČna uhlíkových kartáþĤ
V pravidelných intervalech demontujte a kontrolujte uhlíkové kartáþe. V pĜípadČ opotĜebení až
k mezní znaþce je vymČĖte. Uhlíkové kartáþe udržujte v þistotČ a zajistČte jejich volné uložení
v držácích. Oba uhlíkové kartáþe by mČly být vymČnČny souþasnČ. Používejte jen identické
uhlíkové kartáþe. (obr. 47)
K odstranČní krytky držáku kartáþĤ použijte šroubovák. K výmČnČ uhlíkových kartáþĤ odstraĖte
ochranné zaĜízení pilového kotouþe rovnČž i samotný pilový kotouþ, pak uvolnČte blokovací páku,
nakloĖte hlavu pily a zajistČte ji v úhlu 45o. PĜístroj opatrnČ položte dozadu. Pak odstraĖte krytky
držákĤ uhlíkĤ. OpotĜebované uhlíkové kartáþe vyjmČte, vložte nové a zase pevnČ upevnČte krytky
držákĤ uhlíkových kartáþĤ. (obr. 48)
K zajištČní BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by mČly být opravy, údržba a nastavení
provádČny autorizovaným servisním stĜediskem firmy Makita, a pĜitom vždy použity náhradní díly
Makita.
6
23
Pokud tomu tak není, pak provećte kroky, které jsou popsány v odstavci „Montáž a nastavení
paralelního dorazu“.
3.
PĜístroj zapnČte a obrobek pomalu posouvejte podél paralelního dorazu k pilovému kotouþi.
1) ýiní-li šíĜka Ĝezu minimálnČ 150 mm, obrobek opatrnČ posouvejte pravou rukou. Obrobek
levou rukou tlaþte proti paralelnímu dorazu, aby zĤstal ve správné poloze. (obr. 38)
2) Pohybuje-li se šíĜka Ĝezu mezi 65 mm a 150 mm, pak obrobek posouvejte posuvnou tyþí.
(obr. 39)
3) ýiní-li šíĜka Ĝezu ménČ než 65 mm, nemĤže být posuvná tyþ použita, protože by narážela
na ochranu pilového kotouþe. V tomto pĜípadČ použijte pĜídavný doraz a posuvný blok.
PĜídavný doraz upevnČte pomocí dvou šroubových svČrek (tvar C) na paralelní doraz.
(obr. 40)
Obrobek posuĖte rukou tak, aby se jeho konec nacházel ve vzdálenosti asi 25 mm od pĜední hrany
stolu. Nyní obrobek posuvným blokem posouvejte na pĜídavný doraz, dokud nebude Ĝez ukonþen.
(obr. 41)
PĜíþný Ĝez
POZOR
–
Pro pĜíþné Ĝezy musí být ze stolu odstranČn paralelní doraz.
–
PĜi Ĝezání dlouhých nebo velkých obrobkĤ vždy zajistČte adekvátní dosedací plochu vedle
stolu. Dosedací plocha by mČla být ve stejné výšce jako stĤl.
–
Ruce držte mimo linii Ĝezu pilového kotouþe.
Pokosový doraz (obr. 42)
Pokosový doraz používejte pro 4 druhy ĜezĤ uvedené na obrázku.
POZOR
–
PoĜádnČ zajistČte tlaþítko na pokosovém dorazu.
–
Dostateþným upevnČním dbejte, aby se nemohly obrobek a doraz posunout. Toto je velmi
dĤležité pĜi úhlovém Ĝezání.
–
NIKDY nedržte nebo nesahejte na þást obrobku, která má být odĜíznuta.
–
Mezi koncem mČĜiþe pokosu a pilovým kotouþem nastavte vzdálenost tak, aby neþinila více
než 15 mm.
Kladné aretace pokosového dorazu (obr. 43)
Pokosový doraz obsahuje k rychlému nastavení pokosových úhlĤ kladné aretace 90º a 45º pro
pokosový úhel (vpravo a vlevo). K nastavení pokosového úhlu uvolnČte tlaþítko na pokosovém
dorazu.
Chcete-li provést volné nastavení, nadzvednČte malou desku na pokosovém dorazu. Pokosový
doraz otoþte až k požadovanému pokosovému úhlu. Malou desku na pokosovém dorazu zase
nastavte do její pĤvodní polohy, a pevnČ utáhnČte tlaþítko ve smČru chodu hodinových ruþiþek.
Použití pokosového dorazu (obr. 44)
Pokosový doraz nasuĖte do širokých záĜezĤ ve stole. UvolnČte tlaþítko na dorazu a nastavte
požadovaný úhel (0º až 60º). Kus lícovanČ položte na doraz a pomalu jej posouvejte dopĜedu
k pilovému kotouþi.
Dodateþné dĜevČné obložení (pokosový doraz) (obr. 45)
Aby se dlouhé prkno nechvČlo, použijte dodateþné dorazové prkno pro pokosový doraz. Po
vyvrtání pĜíslušných otvorĤ jej upevnČte svorníky/maticemi. UpevĖovací prvky však nesmí vyþnívat
z plochy prkna.
PĜenášení pĜístroje (obr. 46)
PĜístroj pĜi pĜenášení držte za þásti zobrazené na obrázku.
22
7
PROVOZ
POZOR
–
Vždy používejte „pomocné prostĜedky“, jako jsou napĜ. posuvné tyþe a posuvné bloky, pokud
hrozí nebezpeþí, že se vaše ruce nebo prsty budou vyskytovat v blízkosti pilového kotouþe.
–
Obrobek vždy pevnČ pĜidržujte na stole a paralelním nebo pokosovém dorazu. Obrobek se
nesmí pĜi posunování ohnout nebo zkroutit. U ohnutého nebo zkrouceného obrobku mĤže
docházet k nebezpeþným zpČtným rázĤm.
–
Pokud se pilový kotouþ pohybuje, NIKDY netahejte obrobek zpátky. Musí-li být obrobek
stažen zpČt, dĜíve než dokonþíte Ĝez, pak pĜístroj nejdĜíve vypnČte. PĜitom obrobek pevnČ
držte. Poþkejte, až se pilový kotouþ úplnČ zastaví, a teprve poté stáhnČte obrobek zpČt.
V opaþném pĜípadČ mĤže dojít k nebezpeþným zpČtným rázĤm.
–
NIKDY odĜezaný materiál neodstraĖujte, pokud se pilový kotouþ toþí.
–
Ruce nebo prsty NIKDY nemČjte v dráze pilového kotouþe. U pokosových ĜezĤ bućte velmi
opatrní.
–
Paralelní doraz musí být vždy dobĜe zajištČn, aby nedocházelo k nebezpeþným zpČtným
rázĤm.
–
PĜi Ĝezání malých nebo úzkých obrobkĤ, nebo když se pĜíþná špiþka pĜi Ĝezání nachází mimo
váš dohled, vždy používejte "pomocné prostĜedky", jako napĜ. posuvné tyþe nebo posuvné
bloky.
Pomocné prostĜedky
K takzvaným „pomocným prostĜedkĤm“ patĜí posuvné tyþe, posuvné bloky nebo pĜídavné dorazy.
Pomocí tČchto prostĜedkĤ lze provádČt nebezpeþné Ĝezy, pĜi nichž se obsluha nemusí žádnou
þástí tČla dotýkat pilového kotouþe.
Posuvný blok (obr. 34)
Použijte kus pĜekližky o tloušĢce 19 mm. Držadlo by se mČlo nacházet ve stĜedu kusu pĜekližky.
Podle obrázku jej upevnČte pomocí lepidla a šroubĤ do dĜeva. Na pĜekližku musíte vždy nalepit
malý kousek dĜeva o rozmČrech 9,5 mm × 8 mm × 50 mm, aby se pilový kotouþ neztupil, pokud
nedopatĜením zajede do posuvného bloku. (V posuvném bloku nesmí být použity žádné hĜebíky.)
PĜídavný doraz (obr. 35)
K výrobČ pĜídavného dorazu použijte kus pĜekližky o rozmČrech mezi 9,5 mm a 19 mm.
DĜevČné obložení (paralelní doraz) (obr. 36)
BČhem práce, pĜi které lze poþítat s tím, že se pilový kotouþ ocitne v blízkosti paralelního dorazu,
by mČlo být použito dĜevČné obložení. Velikost dĜevČného obložení pro paralelní doraz by mČla
odpovídat velikosti samotného paralelního dorazu. PĜesvČdþte se, zda spodní strana obložení
lícuje s povrchem stolu.
Podélné Ĝezy
POZOR
8
–
PĜi podélném Ĝezání odstraĖte ze stolu pokosový doraz.
–
PĜi Ĝezání dlouhých nebo velkých obrobkĤ vždy zajistČte adekvátní dosedací plochu za
stolem. Dlouhé prkno SE na stole NESMÍ smýkat nebo se posunovat sem a tam. V tomto
pĜípadČ mĤže být pilový kotouþ sevĜen, þímž se zvyšuje nebezpeþí zpČtných rázĤ a poranČní.
Dosedací plocha by mČla být ve stejné výšce jako stĤl.
1.
Hloubku Ĝezu nastavte o nČco více než je tloušĢka obrobku. (obr. 37)
2.
Paralelní doraz nastavte na požadovanou šíĜku Ĝezu a zajistČte ho otáþením rukojeti. PĜed
zahájením Ĝezání se pĜesvČdþte, zda je zadní strana paralelního dorazu pevnČ zajištČná.
21
1.
Trhací þelist umístČte do posuvné polohy.
2.
Dodaným šestihranným klíþem uvolnČte šrouby se šestihrannou hlavou na paralelním dorazu.
3.
Paralelní doraz nastavte tak, aby probíhal rovnobČžnČ s pilovým kotouþem.
4.
Tlaþítko na trhací þelisti otoþte dolĤ smČrem k obsluze.
5.
UtáhnČte šrouby se šestihrannou hlavou na paralelním dorazu.
Symboly
Pro tento pĜístroj jsou použity následující symboly. PĜed použitím pĜístroje se bezpodmíneþnČ
seznamte s jejich významem.
PĜeþtČte si návod k obsluze
Dvojitá izolace
POZOR
–
Paralelní doraz musí být bezpodmíneþnČ nastaven tak, aby probíhal rovnobČžnČ s pilovým
kotouþem, protože v opaþném pĜípadČ hrozí nebezpeþný zpČtný ráz.
Noste ochranné brýle
Paralelní doraz nadzvednČte, aby lícoval se stranou kotouþe. PĜesvČdþte se, zda vodítko na
držáku dorazu ukazuje na dílek stupnice 0. Pokud vodítko neukazuje na dílek stupnice 0, uvolnČte
šroub na desce indexace, a tuto desku pĜíslušnČ nastavte. (obr. 32)
Ruce nebo prsty udržujte mimo dosah pilového kotouþe
PĜipojení k vysavaþi prachu (obr. 33)
ýištČní mĤžete provádČt pĜipojením pĜístroje k vysavaþi firmy Makita nebo jinému odsávacímu
zaĜízení.
Jen pro zemČ EU
Elektrické pĜístroje nevyhazujte do domovního odpadu!
Podle evropské smČrnice 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických pĜístrojĤ a konverze
do národního práva musí být opotĜebované elektrické pĜístroje shromažćovány oddČlenČ
a zavezeny k opČtovnému zhodnocení.
VysvČtlivky k obrázkĤm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
20
PrĤmČr otvoru 8 mm
Stand. podložka 6 mm
Šroub do dĜeva þ. 10 s minimální
délkou 40 mm
Šroubový þep držáku o tloušĢce
6 mm a odpovídající matice;
pevnČ ji utáhnČte
Pokosový doraz
Paralelní doraz
RukojeĢ
Blokovací páka
Ukazatel se šipkou
Ruþní kolo
SeĜizovací šroub pro 90º
SeĜizovací šroub pro 45º
Vypínaþ
Visací zámek
Páþka
Dolní þást stolu (P)
Deska se stupnicí
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Šestihranná matice
Klíþ na šrouby
VnitĜní pĜíruba
Kroužek
Pilový kotouþ
VnČjší pĜíruba
Ochrana pilového kotouþe
Roztahovací klín
Montážní oblasti pro ochranu
pilového kotouþe (výztuha)
Kotouþ
Tyto odstupy by mČly být identické
Šrouby se šestihrannou hlavou (B)
Šrouby se šestihrannou hlavou (A)
Háþek
Tlaþítko
Vodicí kolejnice
Stupnice
Šrouby se šestihrannou hlavou
Vodítko
Šrouby
Plocha/hrana paralelní
Šroub do dĜeva
Slepení
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Šrouby do dĜeva þ. 10 (tak dlouhé,
aby pronikly polovinou obložení)
Posuvná tyþ
PĜídavný doraz
Posuvný blok
PěÍýNÝ ěEZ
ěEZÁNÍ NA POKOS
SRAŽENÍ HRANY
KOMBINOVANÉ ěEZÁNÍ NA
POKOS (ÚHEL)
Malá deska
Šroub pro kladnou aretaci
ZáĜez
Mezní znaþení
Krytka držáku kartáþĤ
Šroubovák
9
POZOR
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Otvor pro nástrþný držák
PrĤmČr pilového kotouþe
Max. kapacita pilování
–
2704
Model
90"
45"
Otáþky naprázdno (min–1)
Velikost stolu (d × š)
RozmČry (d × š × v) bez vytažených stolĤ
Hmotnost netto
TĜída bezpeþnosti
(pro evropské zemČ)
30 mm
260 mm
93 mm
64 mm
4800
(665 mm–1.045 mm) ×
(753 mm–1.066 mm)
s dolními þástmi stolu (P) a (zadní strana)
715 mm × 753 mm × 344 mm
s dolními þástmi stolu (P) a (zadní strana)
36 kg
/II
(pro zemČ mimo Evropu)
25 mm
255 mm
91 mm
63 mm
567 × (753 mm–1.066 mm) s dolními
þástmi stolu (P)
665 mm × 753 mm × 344 mm
s dolní þástí stolu (P)
30 kg
Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené
mohou mČnit bez pĜedbČžného oznámení.
ZpĤsob použití
PĜístroj byl vyvinut k Ĝezání dĜeva.
Napájecí zdroj
PĜístroj mĤže být pĜipojen jen k proudovým zdrojĤm s napČtím
uvedeným na typovém štítku a provozován s jednofázovým
stĜídavým proudem. Na základČ dvojité izolace podle evropské
smČrnice mĤže být také provozován se zásuvkami bez
uzemĖovacího kabelu.
Šestihrannou matici pĜidržujte klíþem na šrouby. Nebude-li váš úchop dostateþnČ pevný,
mĤže se klíþ na šrouby sesmeknout ze šestihranné matice, a vaše ruka by mohla sjet na ostré
okraje kotouþe.
Montáž ochranného zaĜízení pro pilový kotouþ (obr. 22 a 23)
POZOR
PĜed zahájením montáže ochrany pilového listu nastavte hloubku Ĝezu na nejvyšší stupeĖ.
Platí pro ochranná zaĜízení pilového kotouþe pro zemČ mimo Evropu
OdstraĖte stĜední kryt. Roztahovaþ zavećte do montážního dílu ochrany bĜitu (opČra).
Šestihrannou matici (A) utáhnČte dodaným klíþem na šrouby.
Platí pro ochranná zaĜízení pilového kotouþe pro evropské zemČ
OdstraĖte stĜední kryt. Roztahovaþ zavećte do montážního dílu ochrany bĜitu (opČra).
Šestihrannou matici (A) utáhnČte dodaným klíþem na šrouby.
Do výĜezu roztahovacího klínu nasaćte ochranu pilového listu. Ochranu pilového kotouþe zajistíte
otoþením páky ochranného zaĜízení. (obr. 24 a 25)
Instalaþní poloha roztahovacího klínu byla ve výrobČ stanovena tak, aby se list a roztahovací klín
nacházely v jedné linii. Pokud by tomu tak nebylo, uvolnČte šrouby se šestihrannou hlavou (B)
a montážní oblast pro ochranu pilového kotouþe (výztuha) pĜizpĤsobte tak, aby se roztahovací klín
nacházel v jedné linii s pilovým kotouþem. Pak k zajištČní výztuhy utáhnČte šrouby se šestihrannou
hlavou (B). (obr. 26)
POZOR
–
Není-li kotouþ a roztahovací klín správnČ vyrovnány, mĤže bČhem provozu dojít k
nebezpeþnému sevĜení. BezpodmíneþnČ dbejte na správné vyrovnání. Bude-li roztahovací
klín špatnČ vyrovnán, mĤžete být pĜi používání pĜístroje tČžce poranČni.
–
NIKDY neprovádČjte dodateþná nastavení, je-li pĜístroj zapnutý. PĜedtím vytáhnČte zástrþku
pĜístroje.
Vzdálenost mezi roztahovacím klínem a zuby pilového kotouþe musí þinit asi 4 až 5 mm.
Roztahovací klín pĜíslušnČ nastavte a pevnČ utáhnČte šrouby se šestihrannou hlavou (A). Stolní
nástavec upevnČte na stĤl a pĜed zahájením Ĝezání zkontrolujte, zda ochrana pilového kotouþe
správnČ funguje. (obr. 27)
Montáž a nastavení paralelního dorazu
1.
Háþky na špiþce trhací þelisti zavećte do vzdálené vodicí kolejnice na stole nebo vedlejším
stole (P); nainstalujte trhací þelist a posuĖte ji dopĜedu tak, aby do sebe zapadly držák þelisti
a další vodicí kolejnice. (obr. 28)
Aby byl paralelní doraz boþnČ posunutý ve vodicí kolejnici, musíte tlaþítko na držáku dorazu otoþit
až do poloviny transportní trasy.
K zajištČní paralelního dorazu musíte tlaþítko otoþit úplnČ až k držáku dorazu.
2.
Aby byla trhací þelist boþnČ posunuta na vodicí kolejnici, nastavte tlaþítko na držáku þelisti
zpČt bez posunu páky na tlaþítku.
3.
K odstranČní zatáhnČte za páku na tlaþítku a tlaþítko otoþte úplnČ dopĜedu, zatímco
pĜesouváte páku.
Zda paralelní doraz bČží rovnobČžnČ s pilovým kotouþem mĤžete zkontrolovat tím, že paralelní
doraz upevníte ve vzdálenosti 2 až 3 mm od kotouþe. S pilovým kotouþem najećte co nejvíce
nahoru. KĜídou vyznaþte jeden ze zubĤ pilového kotouþe. ZmČĜte vzdálenost (A) a (B) mezi
paralelním dorazem a kotouþem. Pomocí zubu, který byl oznaþen kĜídou, zmČĜte oba rozmČry.
Tyto by mČly být identické. Není-li paralelní doraz rovnobČžný s pilovým kotouþem, pak postupujte
následovnČ: (obr. 29–31)
10
19
MONTÁŽ
BEZPEýNOSTNÍ POKYNY
POZOR
Výstraha!
–
DĜíve než budete provádČt nČjaké práce na pĜístroji, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte zástrþku ze
zásuvky.
U standardní dodávky pĜístroje z výroby není namontován pilový kotouþ a ochranné zaĜízení pro
pilový kotouþ. PĜi montáži postupujte následovnČ:
Montáž nebo demontáž pilového kotouþe
–
DĜíve než budete montovat nebo demontovat pilový kotouþ, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte
zástrþku ze zásuvky.
–
K montáži nebo demontáži pilového kotouþe používejte jen dodaný nástrþkový klíþ Makita.
V opaþném pĜípadČ hrozí nebezpeþí, že bude šroub se šestihrannou hlavou nadmČrnČ nebo
nedostateþnČ utažen. Mohlo by dojít k poranČní.
Použijte jen dole uvedený pilový kotouþ. Nesmí být použity pilové kotouþe, které neodpovídají
technickým údajĤm v tČchto pokynech.
Pro model
2704
Maximální prĤmČr
260 mm
Minimální prĤmČr
220 mm
TloušĢka kotouþe
1,4–1,8 mm
ěezná spára
2 mm nebo více
POZOR
–
PĜed nasazením pilového kotouþe zkontrolujte prĤmČr otvoru pro nástrþný držák. Pro otvor
nástrþného držáku nasazeného pilového kotouþe použijte správný kroužek.
OdstraĖte stolní nástavec na stole. VnČjší pĜírubu pĜidržujte klíþem na šrouby a otáþením klíþe
proti smČru chodu hodinových ruþiþek uvolnČte šestihrannou matici. Poté vnČjší pĜírubu odstraĖte.
(obr. 19)
Namontujte vnitĜní pĜírubu, kroužek, pilový kotouþ, vnČjší pĜírubu a šestihrannou matici na
nástrþném držáku. Dbejte, aby zuby kotouþe na pĜední stranČ stolu ukazovaly dolĤ. Šestihrannou
matici vždy namontujte tak, aby její strana s vybráním ukazovala smČrem k vnČjší pĜírubČ. (obr. 20)
Platí pro všechny zemČ mimo Evropu
POZOR
–
StĜíbrný kroužek s vnČjším prĤmČrem 25,4 mm je standardnČ namontován na vĜetenu. ýerný
kroužek s vnČjším prĤmČrem 25 mm je obsažen v rámci standardního pĜíslušenství. PĜed
montáží pilového kotouþe na vĜeteno se vždy pĜesvČdþte, zda byl na vĜeteno namontován
správný kroužek pro otvor nástrþného držáku použitého kotouþe.
Platí pro evropské zemČ
POZOR
–
Kroužek s vnČjším prĤmČrem 30 mm je standardnČ umístČn mezi vnitĜní a vnČjší hĜídelí.
–
Dbejte, aby se na povrchu pĜíruby nenacházela žádná neþistota nebo jiný cizí materiál.
V opaþném pĜípadČ mĤže kotouþ prokluzovat. Dbejte, aby byly zuby kotouþe nasazeny ve
smČru Ĝezu (smČr otáþení).
K ukotvení pilového kotouþe pĜidržujte vnČjší pĜírubu zahnutým klíþem na šrouby, a poté
šestihrannou matici utáhnČte klíþem na šrouby ve smČru chodu hodinových ruþiþek. PEVNċ
UTÁHNċTE ŠESTIHRANNOU MATICI. (obr. 21)
18
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny.
K zajištČní bezpeþné práce:
1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.
POZOR
–
PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd.
2. Zvažujte pracovní prostĜedí
Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na
vlhkých a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte
elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).
4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa.
5. Skladování strojĤ
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných
místech mimo dosah dČtí.
6. Nevyvíjejte tlak na stroj
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.
7. Používejte správný stroj
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkonnČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.
8. SprávnČ se oblékejte
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
9. Používejte ochranné brýle
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku.
10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte,
aby byla pĜipojena a správnČ používána.
11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky.
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
12. Zabezpeþte obrábČný kus
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrábČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje.
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu.
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĜívodní šĖĤry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymČnit v autorizovaných servisních
11
stĜediscích. PravidelnČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny.
Držadla strojĤ udržujte v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ.
15. Stroje odpojujte od zdroje napájení
V dobČ, kdy není stroj v provozu, dále pĜed provádČním servisu, jakož i pĜi výmČnČ pĜíslušenství (jako napĜ. vrtákĤ, Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
ZvyknČte si na to, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky
a klíþe odstranČny.
17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní
NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda
vypínaþ stroje, který se bude pĜipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).
18. Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití
PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro
takový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny.
19. Bućte vždy ve stĜehu
Bućte si vždy vČdomi toho, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.
20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny
PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny,
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ĜádnČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná.
Dolní þást stolu (P)
Tento pĜístroj je dodáván s dolní þástí stolu (P) na pravé stranČ hlavního stolu. K použití dolní þásti
stolu (P) zatlaþte obČ páky na pĜední pravé stranČ smČrem nahoru, stĤl (P) úplnČ vytáhnČte, a pak
páky k opČtovnému zajištČní stolu zase stlaþte dolĤ. (obr. 14 a 15)
Použijete-li dolní þást stolu (P), umístČte desku se stupnicí na dolní þást stolu tak, aby doléhala na
desku se stupnicí na hlavním stole. K tomu úþelu musíte šroubovákem uvolnit odpovídající šroub.
(obr. 16)
Dolní þást stolu (zadní strana) (obr. 17)
Chcete-li použít dolní þást stolu (zadní strana), uvolnČte šroub na levé stranČ pod stolem,
a vytáhnČte ho do požadované délky smČrem dozadu. Po dosažení požadované délky šroub zase
pevnČ utáhnČte.
UPOZORNċNÍ
–
Použijete-li bČhem nasazení paralelního dorazu dolní þást stolu (zadní strana), vytáhnČte ji
o více než 50 mm, aby nenarážela na horní konec paralelního dorazu.
Dolní þást stolu (L) (volitelné pĜíslušenství) (obr. 18)
Dolní þást stolu (L) (volitelné pĜíslušenství) mĤže být namontována na levé stranČ stolu, aby byla
zachována široká plocha.
21. Výstraha
Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob.
22. Nechejte stroj opravit odborníkem
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele.
12
17
POPIS FUNKCE
POZOR
–
DĜíve než budete provádČt nastavení nebo kontrolu funkce pĜístroje, pĜístroj vypnČte
a vytáhnČte zástrþku ze zásuvky.
Nastavení hloubky Ĝezu (obr. 6)
Hloubka Ĝezu mĤže být pĜizpĤsobena otáþením rukojeti. PĜi otáþení rukojeti ve smČru chodu
hodinových ruþiþek se pilový kotouþ nadzvedne. PĜi otáþení proti smČru chodu hodinových ruþiþek
klesne.
UPOZORNċNÍ
–
Budete-li Ĝezat tenký materiál, použijte nízkou polohu pro hloubku. Tímto zpĤsobem docílíte
þistého Ĝezu.
Nastavení úhlu pokosu (obr. 7)
Otáþením proti smČru chodu hodinových ruþiþek uvolnČte blokovací páku, a ruþním kolem otáþejte
tak dlouho, až bude nastaven požadovaný úhel (0º–45º). Úhel pokosu bude indikován ukazatelem
se šipkou.
Po dosažení požadovaného úhlu, kvĤli specifikaci nastavení, otáþejte blokovací pákou ve smČru
chodu hodinových ruþiþek.
POZOR
–
Dbejte, aby byla upínací páka po pĜizpĤsobení úhlu pokosu pevnČ utažena.
Nastavení kladných aretací
PĜístroj je vybaven kladnými aretacemi, které s povrchem stolu tvoĜí úhel 90º a 45º. Ke kontrole
a nastavování kladných aretací postupujte následovnČ. (obr. 8)
Ruþní kolo otoþte až na doraz. Na stĤl položte trojúhelník a zkontrolujte, zda pilový kotouþ tvoĜí
s povrchem stolu úhel 90º nebo 45º. Má-li kotouþ úhel z obr. A, otáþejte seĜizovacími šrouby ve
smČru chodu hodinových ruþiþek; má-li úhel z obr. B, otáþejte seĜizovacími šrouby proti smČru
chodu hodinových ruþiþek, aby byly nastaveny kladné aretace. (obr. 9)
Chcete-li kladné aretace pĜizpĤsobit, nastavte kotouþ k povrchu stolu v úhlu 90º. Ukazatel se
šipkou pak nastavte tak, aby jeho pravý roh míĜil na stupnici. (obr. 10)
DODATEýNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA
1. Noste ochranné brýle.
2. PĜístroj nepoužívejte v blízkosti hoĜlavých kapalin nebo plynĤ.
3. NIKDY nesmíte použít pĜístroj s namontovaným rozbrušovacím kotouþem.
4. PĜed provozem peþlivČ zkontrolujte pilový kotouþ, zda nemá trhliny nebo není poškozený.
Prasklý nebo poškozený kotouþ musí být okamžitČ vymČnČn.
5. Používejte jen pilové kotouþe, které jsou doporuþeny výrobcem a odpovídají normČ EN847-1.
Respektujte, že roztahovací klín nesmí být tlustČjší než šíĜka Ĝezné spáry pilového kotouþe
a tenþí než kmenový kotouþ.
6. Vždy používejte þásti pĜíslušenství doporuþené v této pĜíruþce. Používání nevhodných þástí
pĜíslušenství (napĜíklad rozbrušovacích kotouþĤ) mĤže pĜivodit poranČní.
7. Zvolte správný pilový kotouþ pro Ĝezaný materiál.
8. Nepoužívejte pilové kotouþe vyrobené z rychloĜezné oceli.
9. Ke snížení hluþnosti provozu musí být kotouþ vždy þistý a ostrý.
10. Používejte správnČ naostĜené pilové kotouþe. Dodržujte maximální rychlost, která je uvedena
na pilovém kotouþi.
11. PĜed nasazením pilového kotouþe vyþistČte vĜeteno, pĜírubu (zejména instalaþní povrchy)
a šestihrannou matici. Nesprávná montáž mĤže vést k vibraci/kmitání pilového kotouþe nebo
k jeho prokluzování.
12. U všech operací (vþetnČ pĜeĜezávání), u kterých je to možné, používejte ochranu pilového
kotouþe a roztahovací klín. PĜi instalaci pilového kotouþe se vždy Ĝićte pokyny uvedenými
v této pĜíruþce. Jako pĜeĜezávání jsou oznaþeny postupy, pĜi kterých kotouþ projede celým
zpracovávaným kusem (napĜ. podélné nebo pĜíþné Ĝezy). NIKDY nesmíte používat pĜístroj
s chybČjící ochranou pilového kotouþe. KromČ toho nesmí být ochrana pilového kotouþe
v žádném pĜípadČ zajištČna provazem, nití atd. OkamžitČ upustit od každého neobvyklého
použití ochrany pilového kotouþe.
13. Pokud by byla provádČna operace, pĜi které by musela být odstranČna ochrana pilového
kotouþe, musí být poté ochrana a roztahovací klín zase okamžitČ upevnČny.
14. NeĜežte žádné kovové pĜedmČty, jako napĜ. hĜebíky nebo šrouby. PĜed zahájením práce
zkontrolujte, zda obrobek neobsahuje hĜebíky, šrouby nebo jiné pĜedmČty. V pĜípadČ potĜeby
je odstraĖte.
Ovládání spínaþe u pákového spínaþe
15. PĜed zapnutím pĜístroje odstraĖte ze stolu všechny klíþe na šrouby, odĜezky atd.
POZOR
16. BČhem práce NIKDY nenoste rukavice.
–
PĜed pĜipojením pĜístroje se vždy pĜesvČdþte, zda je pĜístroj vypnutý.
Ke spuštČní pĜístroje jednoduše posuĖte pákový spínaþ nahoru. Chcete-li pĜístroj zastavit, posuĖte
pákový spínaþ dolĤ. (obr. 11).
Deska kolébkového spínaþe mĤže být zablokována tím, že se oblouk visacího zámku kloubovým
závČsem prostrþí na levou stranu. (obr. 12)
U tlaþítkového spínaþe (obr. 13)
POZOR
–
PĜed uvedením do provozu se pĜesvČdþte, zda byl pĜístroj zapnut a vypnut.
Ke spuštČní pĜístroje stisknČte tlaþítko ON (I).
K zastavení pĜístroje stisknČte tlaþítko OFF (0).
16
17. Ruce mČjte mimo dosah pilového kotouþe.
18. Vy nebo jiný personál NIKDY nesmíte stát v jedné linii s pilovým kotouþem.
19. PĜed zapnutím pĜístroje se pĜesvČdþte, zda se pilový kotouþ nedotýká roztahovacího klínu
nebo obrobku.
20. DĜíve než zaþnete zpracovávat vlastní obrobek, nechte pĜístroj chvíli jet. PĜitom sledujte
eventuální vibrace nebo kmitání. Tyto skuteþnosti mohou upozorĖovat na špatnou montáž
nebo nedostateþné vyvážení kotouþe.
21. PĜístroj nemĤžete používat k frézování drážek, polodrážek nebo žlábkĤ.
22. OpotĜebované nástavce na stole vymČĖte.
23. NIKDY neprovádČjte dodateþná nastavení, je-li pĜístroj zapnutý. PĜístroj napĜed vypnČte
a odpojte ze sítČ.
24. V pĜípadČ potĜeby použijte posuvnou tyþ. V pĜípadČ podélného Ĝezání úzkých obrobkĤ MUSÍ
být použity posuvné tyþe, aby se vaše ruce a prsty nenacházely v blízkosti kotouþe.
13
25. Nebudete-li posuvnou tyþ používat, vždy ji dobĜe uschovejte.
26. Dodržujte zejména pokyny ke snížení nebezpeþí ZPċTNÉHO RÁZU. U ZPċTNÉHO RÁZU se
jedná o náhlou reakci na sevĜený, omezený nebo nesprávnČ vyvážený pilový kotouþ. PĜi
ZPċTNÉM RÁZU je obrobek z pĜístroje vymrštČn dozadu smČrem k obsluze.
ZPċTNÉ RÁZY MOHOU ZPģSOBIT TRVALÁ TċŽKÁ PORANċNÍ. K zamezení ZPċTNÝCH
RÁZģ dodržujte následující body: Paralelní doraz držte rovnobČžnČ s kotouþem, pĜitom dbejte
na správnou pozici a Ĝádný provoz roztahovacího klínu a ochranného zaĜízení, obrobek
uvolnČte až poté, co celý projde pĜes pilový kotouþ; neĜežte zkroucené nebo vlnité obrobky,
popĜ. obrobky, které nemají rovnou hranu, jež by doléhala k dorazovému vodítku.
27. Nikdy nepracujte rukama. Nepracovat rukama v tomto pĜípadČ znamená, že k pĜidržování
nebo vedení obrobku budete místo rukou používat paralelní nebo pokosový doraz.
28. NIKDY nesahejte na obvod pilového kotouþe nebo nad nČj. NIKDY nesahejte na obrobek,
dokud se pilový kotouþ úplnČ nezastaví.
29. ZabraĖte náhlému, rychlému pĜísunu obrobku. PĜi Ĝezání većte tvrdé obrobky co nejpomaleji.
Obrobek se nesmí pĜi posunování ohnout nebo zkroutit. Uvázne-li pilový kotouþ v obrobku
nebo se vzpĜíþí, pĜístroj okamžitČ vypnČte. VytáhnČte zástrþku pĜístroje. Pak odstraĖte
zkroucení.
INSTALACE
Postavení stolní pily (obr. 1–3)
Stolní pilu postavte na dobĜe osvČtlené místo s rovným povrchem, na kterém mĤžete vy i pila
udržovat stabilní polohu. Pila by mČla být postavena v prostoru, který nabízí dostatek místa pro
manipulaci s obrobky. Stolní pila by mČla být za použití otvorĤ na spodní stranČ a þtyĜ šroubĤ nebo
svorníkĤ upevnČna k dílenskému stolu nebo podstavci stolní pily. Upevníte-li stolní pilu
k dílenskému stolu, zajistČte, aby se na horní stranČ dílenského stolu nacházel otvor, jehož velikost
bude odpovídat otvoru na spodní stranČ stolní pily, aby mohl být tímto otvorem odvádČn prach.
Pokud by se zdálo, že se mĤže stolní pila bČhem provozu pĜeklopit, sesmeknout nebo pohnout,
pak by mČl být dílenský stĤl nebo podstavec stolní pily pĜipevnČn k podlaze.
Uchovávání þástí pĜíslušenství (obr. 4 a 5)
Pokosový doraz, pilový kotouþ a klíþ na šrouby mĤžete uložit na levou stranu podstavce,
a paralelní doraz na pravou stranu podstavce. Ochranné zaĜízení pro pilový list, které musí být pĜi
Ĝezání pĜíþné drážky odstranČno, se mĤže nacházet na pravé stranČ vzadu.
30. Pokud pilový kotouþ bČží, NIKDY z blízkosti pilového kotouþe neodstraĖujte uĜíznutý obrobek,
a v žádném pĜípadČ se nedotýkejte ochranného zaĜízení kotouþe.
31. PěED Ĝezáním odstraĖte z obrobku všechny volné suky.
32. ;S kabelem zacházejte dle pĜedpisĤ. PĜi vytahování zástrþky ze zásuvky nikdy netahejte za
kabel. Kabel chraĖte pĜed teplem, vodou a ostrými pĜedmČty a hranami.
33. Prach vznikající pĜi Ĝezání mĤže obsahovat chemické látky, které mohou vyvolat rakovinu,
onemocnČní plodu nebo jiné újmy na zdraví rovnČž i neplodnost. NásledovnČ bude uvedeno
nČkolik pĜíkladĤ tČchto látek:
– Emise olova z obrobkĤ nalakovaných lakem, který obsahuje olovo, a
– arzén a chrom v chemicky ošetĜeném dĜevu.
– StupeĖ rizika, kterému jste vystaveni, závisí na tom, jak þasto takovou práci dČláte. Riziko,
kterému jste na základČ tČchto chemických látek vystaveni, mĤžete snížit následovnČ:
Pracujte v dobĜe vČtraném prostĜedí a s pĜíslušným bezpeþnostním vybavením. Používejte
napĜíklad protiprašné respirátory, které byly vyvinuty speciálnČ k filtrování mikroskopických
þástic.
34. PĜi práci pĜipojujte pĜístroj ke sbČrnému zaĜízení prachu.
35. Ochranné zaĜízení mĤžete zvednuto pĜi nasazování obrobku a þištČní. PĜed zapojením
pĜístroje se vždy pĜesvČdþte, zda se ochranný kryt nachází dole a zda je plošnČ natlaþen na
stĤl pily.
DODRŽUJTE TYTO POKYNY.
14
15
Download

Manual Makita 2704.pdf