VENTRA
4.
Radiálne ventilátory jednostranne nasávacie, s priamym
pohonom (TEM, REM)
Všeobecne
Radiálne ventilátory VENTRA v štandardnom vyhotovení sú vhodné pre þisté a neagresívne
vzdušniny bez obsahu prachových þastíc a abrazívnych prímesí, v teplotnom rozsahu od -30°C
do + 60°C. Teplota okolia by v žiadnom prípade nemala presiahnuĢ 40°C. Špeciálne vyhotovenia
pre agresívne vzdušniny, vzdušniny so zvýšenou teplotou (až do 400°C trvalo), príp. vzdušniny
s obsahom prachových þastí, sú navrhované vždy na konkrétne požiadavky.
Elektromotory
Vo ventilátoroch VENTRA s priamym pohonom sú osadené jednofázové alebo trojfázové
asynchrónne motory s kotvou nakrátko, jedno- alebo viacotáþkové, s krytím min. IP54, s
ochranou termokontaktom. Na želanie je možné dodaĢ elektromotory s vyššou tepelnou
odolnosĢou, s vyšším krytím, prípadne s ochranou termistormi. Regulácia otáþok je možná
frekvenþným meniþom. Pri výkonoch motorov • 3 kW je bezpodmieneþne potrebné zabezpeþiĢ
rozbeh Y/D, prípadne pre viacotáþkové motory zabezpeþiĢ rozbeh cez nižšie otáþky.
Skrine ventilátorov
Skrine radiálnych jednostranne nasávacích ventilátorov sú štandardne zhotovené z
pozinkovaného plechu bez ochranného lakovania. Medzi špirálovou skriĖou a boþnými þasĢami
je vsadený gumený profil zo syntetického kauþuku - tlmiaci prenos chvenia, ktorý tým zároveĖ
potláþa aj šírenie hluku. Nasávacie hrdlo je kruhové, na výtlaku je štvorhranná príruba. Vo
vyhotoveniach odolných voþi výbuchu je použitý nasávací difúzor z medi alebo je chránený
mosadzným plechom.
V špeciálnych vyhotoveniach vhodných pre vyššie teploty média alebo pre zneþistené médiá
môže byĢ skriĖa z konštrukþnej ocele s ochranným lakom vo farebnom odtieni podĐa RAL, príp. z
ušĐachtilej nerezovej ocele, zváraná po þastiach alebo vzduchotesne.
Obežné kolesá
Všetky obežné kolesá sú vyvažované dynamicky v dvoch vyvažovacích rovinách podĐa normy
VDI 2060, s triedou vyváženia G 6,3. Upevnenie na hriadeĐ je uskutoþnené perom
a upevĖovacou skrutkou.
Vo ventilátoroch typu TEM sú osadené obežné kolesá s lopatkami zahnutými dopredu
z pozinkovaného plechu (v prípade potreby z konštrukþnej ocele alebo z ušĐachtilej nerezovej
ocele). V závislosti od veĐkosti a zaĢaženia je prípustná obvodová rýchlosĢ do 37 m/s.
Obežné kolesá vo ventilátoroch typu REM majú lopatky zahnuté dozadu, sú vyhotovené
z konštrukþnej ocele (v prípade potreby z hliníka alebo z ušĐachtilej nerezovej ocele), chránené
lakom z tekutého hliníka. Dôsledkom robustnej konštrukcie je prípustná vyššia obvodová rýchlosĢ
– do 67 m/s štandardne, do 75 m/s pre zosilnené vyhotovenia. Ventilátory urþené pre vzdušniny
s teplotou 200ºC a vyššou majú osadené obežné kolesá z teplotne odolnej ocele þ. 1.4841 (príp.
kvalitnejšej), ako aj chladiaci kotúþ pre odvod tepla.
Nasávací difúzor
Na zabezpeþenie optimálneho obtekania kolesa, dobrej úþinnosti, minimálnej hluþnosti
spôsobenej vírením vzduchu, bezproblémového prístupu pri servise, sú difúzory vyrábané
osobitne z hlbokoĢahaného oceĐového plechu.
4.101
VENTRA
Vyhotovenia do prostredia s nebezpeþenstvom výbuchu
Radiálne ventilátory VENTRA je možné dodaĢ aj v úprave EX do prostredia s nebezpeþenstvom
výbuchu - zóna 2 (kategória II 3G). V takomto prípade majú ventilátory okrem nevyhnutných
konštrukþných úprav aj nevýbušné elektromotory EEx e II T3, resp. EEx de IIC T4.
Údržba
Ventilátory VENTRA sa vyznaþujú jednoduchosĢou údržby a bezproblémovým prístupom
k obežnému kolesu bez demontáže ventilátora z pripojených vzduchotechnických kanálov.
Doska s motorom a obežným kolesom sa dá po uvoĐnení skrutiek z boþnej þasti jednoducho
vybraĢ a koleso, príp. skriĖu je možné dokonale oþistiĢ.
Inštalácia
Za dodržanie platných bezpeþnostných, montážnych a pripájacích predpisov nesie plnú
zodpovednosĢ inštalatér, príp. užívateĐ. Všetky údaje o našich ventilátoroch podliehajú obvyklým
toleranciám a odchýlkam (zmeny vyhradené).
4.102
VENTRA
radiálne jednostranne nasávacie ventilátory
polohy skrine
Radiálny ventilátor s priamym pohonom
TEM, REM
LG 0
(3)
LG 90
(1)
LG 180
(7)
LG 270
(5)
(9)
(11)
RD 0
(4)
RD 90
(2)
RD 180
(8)
RD 270
(6)
(10)
(12)
4.201
VENTRA
Rozmerová tabuľka: radiálne jednostranne nasávacie ventilátory s priamym pohonom
TEM, REM
Typ
A
B
C
D
ø
E
F
G
H
I
K
L
M
N
P
počet dier
Q
počet dier
ø
R
S
U
GAM
GBM
GG
GK
DAM
DBM
DCM
DE
160
325
265
153
128
9
185
245
150
250
100
200
225
125
70
2
170
2
160
40
40
340
300
20
35
419
399
359
55
180
360
295
170
141
9
215
280
162
274
112
224
249
137
82
2
194
2
180
40
40
352
312
20
35
432
412
372
55
200
395
325
188
155
9
245
315
175
300
125
250
275
150
95
2
220
3
200
40
40
365
325
20
35
447
427
387
55
225
440
365
212
173
9
285
360
190
330
140
280
305
165
110
2
250
3
225
40
40
380
340
20
35
467
447
407
55
250
485
400
231
191
9
320
405
210
365
160
315
340
185
130
2
285
3
250
40
40
400
360
20
35
507
487
447
55
280
545
450
257
218
9
370
465
230
405
180
355
380
205
150
2
325
3
280
55
40
480
440
20
35
527
507
467
55
315
605
505
289
241
9
425
525
250
450
200
400
425
225
170
2
370
3
315
55
40
500
460
20
35
561
541
501
55
355
680
570
329
272
9
490
600
274
500
224
450
475
249
194
2
420
4
355
55
40
524
484
20
35
587
567
527
55
400
760
640
370
304
9
560
680
300
550
250
500
525
275
220
2
470
4
400
55
40
550
510
20
35
632
612
572
55
450
860
720
414
345
11
630
770
340
620
280
560
590
310
250
3
530
4
450
70
45
645
605
35
55
682
662
602
45
500
950
795
458
382
11
705
860
375
690
315
630
660
345
285
3
600
4
500
70
45
680
640
35
55
717
697
637
45
560
1060
890
514
427
11
800
970
415
770
355
710
740
385
325
3
680
5
560
70
45
870
800
35
55
757
737
677
45
zmeny vyhradené
630
1190
995
575
481
11
905
1100
460
860
400
800
830
430
370
3
770
5
630
70
45
915
845
35
55
802
782
722
45
710
1345
1120
649
540
13
1000
1225
530
980
450
900
940
490
410
3
860
5
710
90
60
985
915
35
55
800
1505
1255
727
603
13
1135
1385
580
1080
500
1000
1040
540
460
4
960
6
800
90
60
1085
1015
35
55
900
1690
1415
813
680
13
1295
1570
640
1200
560
1120
1160
600
520
4
1080
6
900
90
60
1145
1075
35
55
1000
1850
1550
892
744
13
1430
1730
710
1330
630
1250
1290
670
590
4
1210
7
1000
90
60
1215
1145
35
55
4.202
VENTRA
TEM, REM
radiálne ventilátory s priamym pohonom
T = lopatky zahnuté dopredu
R = lopatky zahnuté dozadu
tlmiaca vložka
na výtlaku
DE
H
N
B
K
tlmiaca vložka
na nasávaní
D
A
G
Q
9
P
M
L
C
I
protipríruba
F
U
150
F
U
S
GK
GK
F
základový rám
GG
GAM
E
GBM
R
MA
20
DAM
DBM
DCM
stropný držiak
s izolátormi chvenia
G
Motor
Typ
63
71
80
90S
90L
100
112
132S
MA
mm
168
192
214
231
256
286
304
347
4.203
VENTRA
radiálne jednostranne nasávacie ventilátory
polohy skrine
Odosielateľ:
Polohy skrine ventilátora sú zobrazené
v pohľade na stranu s pohonom.
Poloha skrine:______ (napr. 3, 4)
TEM, REM
LG 0
RD 0
(9)
(3)
(4)
LG 90
(1)
LG 180
(7)
LG 270
(5)
RD 90
(2)
RD 180
(8)
RD 270
(6)
(10)
Označte, prosím, požadovanú polohu skrine
a odfaxujte nám ju.
(11)
(12)
VENTRA
TEM 160
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
1000
900
800
700
81
73
500
400
.64
40. %
81
%
1030
TEM 160-2
830
600
600
76
46
ma
(A)
600
79
830
1250
dB
n
1030 m3/h
46.
6
1500
83
52
4%
.47
%
2000
52
x. 5
8. 3
%
2500
.47
%
Δpt
[Pa]
u
[min-1] [m/s]
4000
33.5
3550
29.7
3150
26.4
2850
23.9
2500
20.9
2240
18.8
2000
16.8
1800
15.1
1600
13.4
1430
12.2
1250
10.5
1120
9.4
1000
8.4
70
300
67
250
790
64
200
61
TEM 160-4
790
150
125
59
100
90
80
70
56
470
53
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
600
2850
0,25
830
2850
0,37
1030
2850
0,55
790
1430
0,25
470
920
0,25
I [A] U [V]
0,68 400
1,00 400
1,36 400
0,77 400
0,79 400
34.5 729.9 0.69 2500
20.7 262.8 0.42 1500
17.3 182.5 0.35 1250
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
9.7 57.2
11.1 74.7
12.4 94.6
13.8 116.8
600
0.17
8.3
42.0
500
0.14
6.9
29.2
400
0.11
5.5
18.7
300
0.08
4.1
3.5
10.5
250
0.07
4.301 VENTRA 01/2007
7.3
200
0.06
2.8
4.7
150
0.04
2.6
125
0.03
1.8
100
Typ
TEM 160-2/0,25 VS
TEM 160-2/0,37 VS
TEM 160-2/0,55 VS
TEM 160-4/0,25 VS
TEM 160-6/0,25 VS
27.6 467.1 0.56 2000
TEM 160-6
0.03
2.1
c [m/s]
1.7
pd [Pa]
1.2
V [m3/s]
1.4
V [m3/h]
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
470
60
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
920
7.7
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TEM 160-2/0,25 VF
600
2850
0,25
0,70 400
TEM 160-2/0,37 VF
830
2850
0,37
0,93 400
TEM 160-2/0,55 VF
1030
2850
0,55
1,40 400
TEM 160-4/0,25 VF
790
1430
0,25
0,80 400
TEM 160-6/0,25 VF
470
920
0,25
0,81 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
76
54
ma
x. 6
1700
1310
(A )
n
u
[min-1] [m/s]
79
1700
710
TEM 180-2
81
dB
1310
1250
950
1500
83
950
710 m3/h 4
8.4
%
2000
54
.45
%
2500
.45
%
48
.4%
42
. 35
%
0.5
%
Δpt
[Pa]
1000
900
800
700
3550
33.5
3150
29.7
2850
26.9
2500
23.6
2240
21.1
73
600
500
70
1130
400
67
2000
18.8
1800
17.0
1600
15.1
1430
13.5
1250
11.8
1120
10.6
1000
9.4
920
8.7
800
7.5
300
64
TEM 180-4
1130
250
61
200
59
690
150
125
TEM 180-6
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
710
2850
0,37
950
2850
0,55
1310
2850
0,75
1700
2850
1,10
1130
1430
0,25
690
920
0,25
I [A] U [V]
1,00 400
1,36 400
1,73 400
2,40 400
0,77 400
0,79 400
32.7 656.1 0.83 3000
27.3 455.7 0.69 2500
21.8 291.6 0.56 2000
16.4 164.0 0.42 1500
0.35 1250
13.6 113.9
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
26.5 0.17
35.7
46.7
59.1
72.9
7.6
8.7
9.8
10.9
500
18.2 0.14
6.5
400
0.11
4.4
5.5
300
6.6 0.08
4.302 VENTRA 01/2007
11.7
250
4.6 0.07
Typ
TEM 180-2/0,37 VS
TEM 180-2/0,55 VS
TEM 180-20,75 VS
TEM 180-2/1,1 VS
TEM 180-4/0,25 VS
TEM 180-6/0,25 VS
3.3
200
2.9 0.06
2.7
150
1.6 0.04
2.2
125
1.1 0.03
1.6
c [m/s]
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
1.4
pd [Pa]
LW okt = L WA - Δ LW rel
690
53
60
V [m3/s]
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
56
100
90
80
70
V [m3/h]
TEM 180
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TEM 180-2/0,37 VF
710
2850
0,37
0,93 400
TEM 180-2/0,55 VF
950
2850
0,55
1,40 400
TEM 180-2/0,75 VF
1310
2850
0,75
1,81 400
TEM 180-2/1,1 VF
1700
2850
1,10
2,50 400
TEM 180-4/0,25 VF
1130
1430
0,25
0,80 400
TEM 180-6/0,25 VF
690
920
0,25
0,81 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
TEM 200
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
870 5
dB
(A
81
TEM 200-2
1200
870
76
1640
79
2040
1250
1000
900
800
700
56
. 34
%
50.
08
43. %
82%
)
2650
1500
83
2350
0.0
8%
2000
56 1200
.34
%
2500
ma
x.
1640 m3/h
[Pa]
62.
6%
Δpt
70
1580
500
1210
73
600
400
67
64
250
1580
1210
TEM 200-4
300
61
970
200
59
150
TEM 200-6
125
100
90
80
70
53
720
TEM 200-8
Typ
TEM 200-2/0,55 VS
TEM 200-2/0,75 VS
TEM 200-2/1,1 VS
TEM 200-2/1,5 VS
TEM 200-2/2,2 VS
TEM 200-4/0,25 VS
TEM 200-4/0,37 VS
TEM 200-6/0,25 VS
TEM 200-8/0,25 VS
4.303 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
870
2850
0,55
1200
2850
0,75
1640
2850
1,10
2040
2850
1,50
2650
2850
2,20
1210
1430
0,25
1580
1430
0,37
970
920
0,25
720
710
0,25
I [A] U [V]
1,36 400
1,73 400
2,40 400
3,25 400
4,55 400
0,77 400
1,06 400
0,79 400
1,02 400
3150
33.0
2850
29.8
2500
26.2
2240
23.5
2000
20.9
1800
18.8
1600
16.8
1430
15.0
1250
13.1
1120
11.7
1000
10.5
920
9.6
800
8.4
710
7.4
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
35.4 765.3 1.11 4000
26.5 430.5 0.83 3000
22.1 299.0 0.69 2500
17.7 191.3 0.56 2000
13.3 107.6 0.42 1500
74.7 0.35 1250
11.1
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
23.4
30.6
38.7
47.8
6.2
7.1
8.0
8.8
600
17.2 0.17
5.3
500
12.0 0.14
4.4
400
7.7 0.11
3.5
300
4.3 0.08
2.7
250
3.0 0.07
2.2
200
1.9 0.06
c [m/s]
1.8
150
1.1 0.04
pd [Pa]
1.3
V [m3/s]
[min-1] [m/s]
c = rýchlosť prúdenia
60
V [m3/h]
u
970
56
n
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TEM 200-2/0,55 VF
870
2850
0,55
1,40 400
TEM 200-2/0,75 VF
1200
2850
0,75
1,81 400
TEM 200-2/1,1 VF
1640
2850
1,10
2,50 400
TEM 200-2/1,85 VF
2350
2850
1,85
3,95 400
TEM 200-4/0,25 VF
1210
1430
0,25
0,80 400
TEM 200-4/0,37 VF
1580
1430
0,37
1,10 400
TEM 200-6/0,25 VF
970
920
0,25
0,81 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1250
84
%
45
.36
%
51.
3360
58
.32
%
.8%
(A)
n
3130
ma
dB
2550
86
1880
1410
83
1410
TEM 225-2
58
51.
84%
2000
.32
%
2500
x. 6
4
2250 m3/h
Δpt
[Pa]
1500
80
1000
900
800
700
2310
2010
74
600
1530
1160
77
500
71
2310
2010
1160
68
1530
TEM 225-4
400
u
[min-1] [m/s]
2850
33.6
2500
29.5
2240
26.4
2000
23.6
1800
21.2
1600
18.8
1430
16.9
1250
14.7
1120
13.2
1000
11.8
920
10.8
800
9.4
710
8.4
630
7.4
300
200
1430
65
250
62
150
TEM 225
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
TEM 225-6
1430
59
125
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
56
100
90
80
70
TEM 225-8
1060
53
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
60
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1410
2850
1,10
1880
2850
1,50
2550
2850
2,20
3130
2850
3,00
1160
1430
0,25
1530
1430
0,37
2010
1430
0,55
2310
1430
0,75
1430
920
0,25
1060
710
0,25
I [A] U [V]
2,4 400
3,25 400
4,55 400
6,1 400
0,77 400
1,06 400
1,46 400
1,91 400
0,44 400
0,36 400
34.9 746.5 1.39 5000
27.9 477.8 1.11 4000
21.0 268.8 0.83 3000
17.5 186.6 0.69 2500
14.0 119.4 0.56 2000
67.2 0.42 1500
10.5
46.7 0.35 1250
8.7
600
14.6
19.1
24.2
29.9
4.9
5.6
6.3
7.0
10.8 0.17
4.304 VENTRA 01/2007
4.2
500
7.5 0.14
Typ
TEM 225-2/1,1 VS
TEM 225-2/1,5 VS
TEM 225-2/2,2 VS
TEM 225-2/3,0 VS
TEM 225-4/0,25 VS
TEM 225-4/0,37 VS
TEM 225-4/0,55 VS
TEM 225-4/0,75 VS
TEM 225-6/0,25 VS
TEM 225-8/0,09 VS
3.5
400
4.8 0.11
2.8
300
2.7 0.08
2.1
250
1.9 0.07
c [m/s]
1.7
200
1.2 0.06
pd [Pa]
1.4
V [m3/s]
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
n = otáčky ventilátora
3
V [m /h]
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TEM 225-2/1,1 VF
1410
2850
1,10
2,50 400
TEM 225-2/1,85 VF
2250
2850
1,85
3,95 400
TEM 225-2/3,3 VF
3360
2850
3,30
6,70 400
TEM 225-4/0,25 VF
1160
1430
0,25
0,80 400
TEM 225-4/0,37 VF
1530
1430
0,37
1,10 400
TEM 225-4/0,55 VF
2010
1430
0,55
1,59 400
TEM 225-4/0,75 VF
2310
1430
0,75
2,05 400
TEM 225-6/0,25 VF
1430
920
0,25
0,81 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1500
61
%
59.
52.
99%
2000
ma
x. 6
2500
59.
61
%
52
.99
46. %
37
%
6.2
4%
Δpt
[Pa]
84
dB
(A )
81
n
u
[min-1] [m/s]
2500
32.7
2240
29.3
2000
26.2
1800
23.6
1600
20.9
TEM 250-4
1470
500
1010
69
400
2420
72
1960
600
1470
1010
75
1960
78
1000
900
800
700
2420 m3/h
1250
2010
66
300
63
250
200
TEM 250-6
2010
60
150
1430
18.7
1250
16.4
1120
14.7
1000
13.1
920
12.1
800
10.5
710
9.3
630
8.2
560
7.3
57
125
1490
1250
TEM 250-8
54
100
90
80
70
Typ
TEM 250-4/0,25 VS
TEM 250-4/0,37 VS
TEM 250-4/0,55 VS
TEM 250-4/0,75 VS
TEM 250-6/0,37 VS
TEM 250-8/0,12 VS
4.305 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1010
1430
0,25
1470
1430
0,37
1960
1430
0,55
2420
1430
0,75
2010
920
0,37
1490
710
0,12
I [A] U [V]
0,77 400
1,06 400
1,46 400
1,91 400
1,20 400
0,51 400
34.0 705.3 1.67 6000
28.3 489.8 1.39 5000
22.6 313.5 1.11 4000
17.0 176.3 0.83 3000
14.1 122.5 0.69 2500
0.56 2000
78.4
11.3
44.1 0.42 1500
8.5
30.6 0.35 1250
7.1
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
9.6
12.5
15.9
19.6
4.0
4.5
5.1
5.7
600
0.17
7.1
3.4
500
0.14
4.9
2.8
400
0.11
300
250
0.07
0.08
1.8
3.1
2.3
c [m/s]
1.7
pd [Pa]
1.2
V [m3/s]
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
1.4
3
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
51
60
V [m /h]
TEM 250
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
TEM 250-4/0,25 VF
1010
1430
0,25
0,80
TEM 250-4/0,37 VF
1470
1430
0,37
1,10
TEM 250-4/0,55 VF
1960
1430
0,55
1,59
TEM 250-4/0,75 VF
2420
1430
0,75
2,05
TEM 250-6/0,37 VF
2010
920
0,37
1,14
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
400
400
400
3
VENTRA
TEM 280
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
1800 m3/h
2850
68
3750
2330
2310
1760
400
1800
71
3040
TEM 280-4
600
1190
3480
80
74
500
(A)
83
77
1190
1000
900
800
700
dB
2330
1250
60
54.
16
1500
ma
86
%
2000
.93
%
x. 6
2500
60.
93
%
54.
16%
47
. 39
%
7.7
%
Δpt
[Pa]
n
u
-1
[min ] [m/s]
2240
32.8
2000
29.3
1800
26.4
1600
23.5
1430
20.9
1250
18.3
1120
16.4
1000
14.7
920
13.5
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
LWA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
L W okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
300
65
TEM 280-6
125
2160
1370
1890
TEM 280-8
59
150
2850
62
200
2310
1760
250
56
100
90
80
70
53
800
11.7
710
10.4
630
9.2
560
8.2
500
7.3
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
TEM 280-4/0,37 VS
TEM 280-4/0,55 VS
TEM 280-4/0,75 VS
TEM 280-4/1,1 VS
TEM 280-4/1,5 VS
TEM 280-6/0,25 VS
TEM 280-6/0,37 VS
TEM 280-6/0,55 VS
TEM 280-8/0,12 VS
TEM 280-8/0,18 VS
TEM 280-8/0,25 VS
4.306 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1190
1430
0,37
1800
1430
0,55
2330
1430
0,75
3040
1430
1,10
3750
1430
1,50
1760
920
0,25
2310
920
0,37
2850
920
0,55
1370
710
0,12
1890
710
0,18
2160
710
0,25
1,06
1,46
1,91
2,55
3,40
0,79
1,20
1,60
0,51
0,75
1,02
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
n = otáčky ventilátora
31.6 610.1 1.94 7000
36.1 796.9 2.22 8000
27.1 448.2 1.67 6000
1.39 5000
22.6 311.3
0.83 3000
13.5 112.1
I [A] U [V]
18.0 199.2 1.11 4000
0.69 2500
77.8
11.3
49.8 0.56 2000
9.0
28.0 0.42 1500
6.8
19.5 0.35 1250
5.6
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
4.5 0.17
6.1
8.0
10.1
12.5
3.2
3.6
4.1
4.5
2.7
500
3.1 0.14
2.3
300
400
2.0 0.11
1.8
c [m/s]
1.1 0.08
pd [Pa]
1.4
V [m3/s]
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
60
V [m3/h]
(dB)
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TEM 280-4/0,37 VF
TEM 280-4/0,55 VF
TEM 280-4/0,75 VF
TEM 280-4/1,35 VF
TEM 280-6/0,25 VF
TEM 280-6/0,37 VF
TEM 280-6/0,55 VF
zmeny vyhradené
1190
1800
2330
3480
1760
2310
2850
1430
1430
1430
1430
920
920
920
0,37
0,55
0,75
1,35
0,25
0,37
0,55
1,10
1,59
2,05
3,10
0,81
1,14
1,75
400
400
400
400
400
400
400
3
VENTRA
1500
87
ma
x. 6
55
. 28
%
2000
62.
19%
2500
62
. 19
%
55.
28%
48.
37
%
9.1
%
Δpt
[Pa]
dB
(A)
125
57
100
90
80
70
1780
1320
6510
5770
6400
5090
4170
3570
980
60
2200
TEM 315-8
63
150
TEM 315-6
3160
200
66
2220
250
1580
1150
300
2900
69
4170
2900
1580
72
400
2000
2200
75
500
3600
2830
TEM 315-4
4690
3330
2000 m3/h
81
78
600
4370
84
1250
1000
900
800
700
Typ
TEM 315-4/0,75 VS
TEM 315-4/1,1 VS
TEM 315-4/1,5 VS
TEM 315-4/2,2 VS
TEM 315-4/3,0 VS
TEM 315-404,0 VS
TEM 315-6/0,18 VS
TEM 315-6/0,25 VS
TEM 315-6/0,37 VS
TEM 315-6/0,55 VS
TEM 315-6/0,75 VS
TEM 315-6/1,1 VS
TEM 315-8/0,09 VS
TEM 315-8/0,12 VS
TEM 315-8/0,18 VS
TEM 315-8/0,25 VS
TEM 315-8/0,55 VS
4.307 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
2000
1430
0,75
2830
1430
1,10
3600
1430
1,50
4690
1430
2,20
5770
1430
3,00
6510
1430
4,00
1150
920
0,18
1580
920
0,25
2200
920
0,37
2900
920
0,55
3570
920
0,75
4170
920
1,10
980
710
0,09
1320
710
0,12
1780
710
0,18
2220
710
0,25
3160
710
0,55
I [A] U [V]
1,91 400
2,55 400
3,40 400
4,7 400
6,4 400
8,20 400
0,67 400
0,79 400
1,20 400
1,60 400
2,05 400
2,85 400
0,36 400
0,51 400
0,75 400
1,02 400
1,58 400
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
380.9
497.5
629.6
777.3
25.0
28.5
32.1
35.6
21.4 279.8 1.67 6000
17.8 194.3 1.39 5000
14.3 124.4 1.11 4000
70.0 0.83 3000
10.7
48.6 0.69 2500
8.9
31.1 0.56 2000
7.1
17.5 0.42 1500
5.3
12.1 0.35 1250
4.5
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
600
2.8 0.17
3.8
5.0
6.3
7.8
2.5
2.9
3.2
3.6
500
1.9 0.14
2.1
400
1.8
c [m/s]
1.2 0.11
pd [Pa]
u
[min-1] [m/s]
2000
33.0
1800
29.7
1600
26.4
1430
23.6
1250
20.6
1120
18.5
1000
16.5
920
15.1
800
13.2
710
11.7
630
10.4
560
9.2
500
8.2
450
7.4
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
LWA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
LPA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
1.4
V [m3/s]
n
54
60
V [m3/h]
TEM 315
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TEM 315-4/0,75 VF
2000
1430
0,75
2,05 400
TEM 315-4/1,35 VF
3330
1430
1,35
3,10 400
TEM 315-4/2,0 VF
4370
1430
2,00
4,50 400
TEM 315-4/2,5 VF
5090
1430
2,50
5,50 400
TEM 315-4/3,6 VF
6400
1430
3,60
7,50 400
TEM 315-6/0,25 VF
1580
920
0,25
0,81 400
TEM 315-6/0,37 VF
2200
920
0,37
1,14 400
TEM 315-6/0,55 VF
2900
920
0,55
1,75 400
TEM 315-6/1,3 VF
4170
920
1,30
3,35 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
300
6770
5530
6040
5470
6040
4450
68
3430
1880
TEM 355-6
60
150
125
1600
4570
2840
63
2100
TEM 355-8
3730
66
250
200
57
100
90
80
70
60
Typ
TEM 355-4/1,1 VS
TEM 355-4/1,5 VS
TEM 355-4/2,2 VS
TEM 355-4/3,0 VS
TEM 355-4/4,0 VS
TEM 355-6/0,37 VS
TEM 355-6/0,55 VS
TEM 355-6/0,75 VS
TEM 355-6/1,1 VS
TEM 355-6/1,5 VS
TEM 355-6/2,2 VS
TEM 355-8/0,18 VS
TEM 355-8/0,25 VS
TEM 355-8/0,37 VS
TEM 355-8/0,55 VS
TEM 355-8/1,1 VS
4.308 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
2240
1430
1,10
3180
1430
1,50
4440
1430
2,20
5530
1430
3,00
6770
1430
4,00
1880
920
0,37
2680
920
0,55
3430
920
0,75
4450
920
1,10
5470
920
1,50
6040
920
2,20
1600
710
0,18
2100
710
0,25
2840
710
0,37
3730
710
0,55
4570
710
1,10
I [A] U [V]
2,55 400
3,40 400
4,70 400
6,40 400
8,20 400
1,20 400
1,60 400
2,05 400
2,85 400
3,90 400
5,20 400
0,75 400
1,02 400
1,14 400
1,58 400
2,90 400
35.1 752.9 3.47 12500
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
236.1
308.4
390.3
481.9
19.6
22.5
25.3
28.1
16.8 173.5 1.67 6000
14.0 120.5 1.39 5000
4000
1.11
77.1
11.2
43.4 0.83 3000
8.4
30.1 0.69 2500
7.0
19.3 0.56 2000
5.6
10.8 0.42 1500
4.2
7.5 0.35 1250
3.5
600
500
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
1.7 0.17
2.4
3.1
3.9
4.8
2.0
2.2
2.5
2.8
c [m/s]
1.7
pd [Pa]
1.2 0.14
V [m3/s]
TEM 355
u
[min-1] [m/s]
1800
33.5
1600
29.7
1430
26.5
1250
23.2
1120
20.8
1000
18.6
920
17.0
800
14.9
710
13.2
630
11.7
560
10.4
500
9.3
450
8.4
400
7.4
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
L W okt = L WA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
1.4
V [m3/h]
n
71
2680
400
4440
2680
1880
500
5000
74
4040
2240
77
600
ma
x. 7
4060
2840
TEM 355-4
(A )
80
3180
1000
900
800
700
dB
83
1500
1250
89
6290
56.
48
%
2000
63
.54
%
2500
0.6
%
4860 m3/h
Δpt
[Pa]
63.
54
%
56.
48%
49
. 42
%
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
TEM 355-4/1,35 VF
2840
1430
1,35
3,10 400
TEM 355-4/2,0 VF
4060
1430
2,00
4,50 400
TEM 355-4/2,5 VF
4860
1430
2,50
5,50 400
TEM 355-4/3,6 VF
6290
1430
3,60
7,50 400
TEM 355-6/0,37 VF
1880
920
0,37
1,14 400
TEM 355-6/0,55 VF
2680
920
0,55
1,75 400
TEM 355-6/0,95 VF
4040
920
0,95
2,60 400
TEM 355-6/1,3 VF
5000
920
1,30
3,35 400
TEM 355-6/1,9 VF
6040
920
1,90
4,70 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
3
ma 7520 m /h
x. 7
2.0
%
9360
Δpt
[Pa]
4160
57.
6%
1600
200
66
.8%
57.
6%
50
.4%
64
9970
8710
5290
6870
6700
69
5640
TEM 400-8
250
2530
300
72
3470
2150
400
3050
75
TEM 400-6
4320
500
4260
78
2150
600
63
150
125
4.309 VENTRA 01/2007
33.2 672.6 4.17 15000
27.6 467.1 3.47 12500
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
146.5
191.3
242.2
299.0
I [A]
4,7
6,40
8,20
11,40
15,20
1,60
2,05
2,85
3,90
5,20
9,40
1,02
1,14
1,58
2,15
2,90
3,85
15.5
17.7
19.9
22.1
13.3 107.6 1.67
6000
5000
74.7 1.39
4000
47.8 1.11
8.8
3000
26.9 0.83
6.6
5.5
18.7 0.69
2500
2000
12.0 0.56
4.4
1500
6.7 0.42
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
3630
1430
2,20
4990
1430
3,00
6380
1430
4,00
8090
1430
5,50
9970
1430
7,50
2150
920
0,55
3050
920
0,75
4260
920
1,10
5290
920
1,50
6870
920
2,20
8710
920
4,00
1600
710
0,25
2530
710
0,37
3470
710
0,55
4320
710
0,75
5640
710
1,10
6700
710
1,50
11.1
Typ
TEM 400-4/2,2 VS
TEM 400-4/3 VS
TEM 400-4/4 VS
TEM 400-4/5,5 VS
TEM 400-4/7,5 VS
TEM 400-6/0,55 VS
TEM 400-6/0,75 VS
TEM 400-6/1,1 VS
TEM 400-6/1,5 VS
TEM 400-6/2,2 VS
TEM 400-6/4 VS
TEM 400-8/0,25 VS
TEM 400-8/0,37 VS
TEM 400-8/0,55 VS
TEM 400-8/0,75 VS
TEM 400-8/1,1 VS
TEM 400-8/1,5 VS
3.3
1250
4.7 0.35
2.8
700
800
900
1000
0.19
0.22
0.25
0.28
600
1.1 0.17
1.5
1.9
2.4
3.0
1.5
1.8
2.0
2.2
c [m/s]
33.5
1430
30.0
1250
26.2
1120
23.5
1000
20.9
920
19.2
800
16.8
710
14.9
630
13.2
560
11.7
500
10.5
450
9.4
400
8.4
355
7.4
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
1.3
pd [Pa]
1600
57
60
V [m3/s]
[min-1] [m/s]
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
60
100
90
80
70
V [m3/h]
u
LW okt = L WA - Δ LW rel
8710
4990
3740
4790
81
8090
87
84
3630
1000
900
800
700
n
)
7680
TEM 400-4
dB
(A
6380
1500
90
6220
2000
64.
8%
5840
2500
1250
TEM 400
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
TEM 400-4/2,5 VF
4160
1430
2,50
5,50
TEM 400-4/3,6 VF
5840
1430
3,60
7,50
TEM 400-4/5,0 VF
7520
1430
5,00
10,40
TEM 400-4/6,8 VF
9360
1430
6,80
14,00
TEM 400-6/0,55 VF
2150
920
0,55
1,75
TEM 400-6/0,95 VF
3740
920
0,95
2,60
TEM 400-6/1,3 VF
4790
920
1,30
3,35
TEM 400-6/1,9 VF
6220
920
1,90
4,70
TEM 400-6/2,6 VF
7680
920
2,60
6,50
TEM 400-6/3,5 VF
8710
920
3,50
9,00
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
3
500
65
12430
12460
TEM 450-6
75
8570
9610
5350
3970
6630
TEM 450-8
400
72
.43
%
58.
16
50. %
89%
%
2.7
12000
8660
9460
9000
8100
4790
78
6540
81
600
7350
5840
84
(A)
11130
12460
58
5190
1000
900
800
700
dB
87
TEM 450-4
1250
90
65.
.16
%
2000
ma
x. 7
2500
9860
3
43
% 6620 m /h
Δpt
[Pa]
1500
n
u
[min-1] [m/s]
1430
33.7
1250
29.5
1120
26.4
1000
23.6
920
21.7
800
18.8
710
16.7
630
14.8
560
13.2
500
11.8
450
10.6
400
9.4
355
8.4
315
7.4
300
69
250
66
200
63
150
125
60
100
90
80
70
TEM 450
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
7300
VENTRA
57
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
LW okt = LWA - Δ LW rel
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(T)
ΔLw rel
(dB)
3
1
2
5
5
6
10
20
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
TEM 450-4/4,0 VS
TEM 450-4/5,5 VS
TEM 450-4/7,5 VS
TEM 450-4/11 VS
TEM 450-6/1,5 VS
TEM 450-6/2,2 VS
TEM 450-6/3,0 VS
TEM 450-6/4,0 VS
TEM 450-6/7,5 VS
TEM 450-8/0,75 VS
TEM 450-8/1,1 VS
TEM 450-8/1,5 VS
TEM 450-8/2,2 VS
TEM 450-8/3,0 VS
4.310 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
5190
1430
4,00
7300
1430
5,50
9460
1430
7,50
12430
1430
11,00
4790
920
1,50
6540
920
2,20
8100
920
3,00
9860
920
4,00
12460
920
7,50
3970
710
0,75
5350
710
1,10
6630
710
1,50
8570
710
2,20
9610
710
3,00
I [A]
8,20
11,40
15,20
21,50
3,90
5,20
7,20
9,40
17,00
2,15
2,90
3,85
5,70
7,60
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
n = otáčky ventilátora
34.9 746.5 5.56 20000
26.2 419.9 4.17 15000
21.8 291.6 3.47 12500
12.2 91.5 1.94 7000
14.0 119.4 2.22 8000
15.7 151.2 2.50 9000
17.5 186.6 2.78 10000
6000
67.2 1.67
10.5
5000
46.7 1.39
8.7
4000
29.9 1.11
7.0
3000
16.8 0.83
5.2
2500
11.7 0.69
4.4
2000
7.5 0.56
3.5
1500
1250
2.9 0.35
4.2 0.42
2.6
c [m/s]
2.2
pd [Pa]
1.2 0.22
1.5 0.25
1.9 0.28
V [m3/s]
1.4
1.6
1.7
V [m3/h]
800
900
1000
60
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
TEM 450-4/5,0 VF
6620
1430
5,00
10,40
TEM 450-4/6,8 VF
8660
1430
6,80
14,00
TEM 450-4/10,0 VF
12000
1430
10,00 19,70
TEM 450-6/1,9 VF
5840
920
1,90
4,70
TEM 450-6/2,6 VF
7350
920
2,60
6,50
TEM 450-6/3,5 VF
9000
920
3,50
9,00
TEM 450-6/4,8 VF
11130
920
4,80
11,40
TEM 450-6/6,6 VF
12460
920
6,60
14,90
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
3
VENTRA
0.4
0.2
50
0. 2
00
0.1
60
1250
1000
900
800
700
0.1
2
0. 1
500
0.0
400
0. 0
300
0. 0
32
PW
%
85
5
82
79
n
u
LW okt = L WA - Δ LW rel
(dB)
[min-1] [m/s]
5
76
00
0. 0
80
0.0
63
600
)
12%
0.3
1
1500
00
dB
(A
63.
2000
88
00
REM 200
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
71.
01
%
0.5
30
78.
9
0. 6
2500
00
00
x.
0. 8
3000
ma
1.0
71
.01
%
Δpt
[Pa]
63.
12%
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
73
50
70
40
6300
68.3
5600
60.7
5000
54.2
4500
48.8
4000
43.4
3550
38.5
3150
34.1
2850
30.8
2500
27.1
2240
24.3
2000
21.7
67
[
250 kW]
64
200
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
6
2
1
11
17
24
27
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
150
REM 200-2
125
100
90
80
70
V = objemový prietok
60
c = rýchlosť prúdenia
Typ
REM 200-2/0,25 VS
4.311 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
1250
2850
0,25
I [A]
0,68
U [V]
400
35.4 765.3 1.11 4000
26.5 430.5 0.83 3000
22.1 299.0 0.69 2500
17.7 191.3 0.56 2000
13.3 107.6 0.42 1500
74.7 0.35 1250
11.1
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
23.4
30.6
38.7
47.8
6.2
7.1
8.0
8.8
600
17.2 0.17
5.3
500
12.0 0.14
4.4
400
7.7 0.11
3.5
300
4.3 0.08
2.7
250
3.0 0.07
2.2
200
1.9 0.06
1.8
c [m/s]
1.1 0.04
pd [Pa]
1.3
V [m3/s]
150
n = otáčky ventilátora
V [m3/h]
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 200-2/0,25 VF
1250
2850
0,25
0,70 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1250
1000
900
800
700
500
%
79
n
u
LW okt = L WA - Δ LW rel
[min-1] [m/s]
76
73
0.0
540
400
.90
82
0.1
6205
0.1
2050
0.10
080
0. 0
8603
0.0
6530
600
)
85
63
.12
%
1500
88
dB(
A
71.
01%
2000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
x. 7
8
2500
ma
3000
63
.12
%
1.20
500
10.08
00
0.86
030
0.65
300
0.54
00
0.43
0105
0.32
1550
0. 2
500
0.21
060
71.
01
%
Δpt
[Pa]
REM 225
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
5600
68.3
5000
61.0
4500
54.9
4000
48.8
3550
43.3
3150
38.4
28 0
2850
34.8
34.
2500
30.5
2240
27.3
2000
24.4
1800
22.0
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
70
0. 0
4302
P
300 W
[
250 kW]
67
64
200
REM 225-2
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
6
2
1
11
17
24
27
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
150
125
100
90
80
70
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
60
Typ
REM 225-2/0,25 VS
4.312 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
1780
2850
0,25
0,68 400
34.9 746.5 1.39 5000
27.9 477.8 1.11 4000
21.0 268.8 0.83 3000
17.5 186.6 0.69 2500
14.0 119.4 0.56 2000
67.2 0.42 1500
10.5
46.7 0.35 1250
8.7
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
14.6
19.1
24.2
29.9
4.9
5.6
6.3
7.0
600
10.8 0.17
4.2
500
7.5 0.14
3.5
400
4.8 0.11
2.8
300
250
1.9 0.07
2.7 0.08
2.1
c [m/s]
1.7
pd [Pa]
1.2 0.06
V [m3/s]
1.4
V [m /h]
200
n = otáčky ventilátora
3
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 225-2/0,25 VF
zmeny vyhradené
1780
2850
0,25
0,70 400
3
VENTRA
0. 8
2000
0. 6
1500
0. 5
00
0.4
00
0. 2
50
0. 2
00
0.1
60
1000
900
800
700
0.1
600
0. 1
500
0. 0
400
0.0
300
0.0
50
PW
%
30
dB
(A )
.19
%
86
83
5
63
. 28
%
0.3
1
89
00
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
71
1250
00
79.
1
1.0
00
50
ma
x.
1.2
3000
71
. 19
%
1. 6
63.
28%
Δpt
[Pa]
2500
REM 250
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
80
n
u
LW okt = L WA - Δ LW rel
[min ] [m/s]
77
25
00
74
80
63
(dB)
-1
71
68
[k
250 W]
65
REM 250-2
200
5000
67.8
4500
61.0
4000
54.2
3550
48.1
3150
42.7
2850
38.7
2500
33.9
2240
30.4
2000
27.1
1800
24.4
1600
21.7
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
6
2
1
11
17
24
27
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
150
125
100
90
80
70
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
60
Typ
REM 250-2/0,37 VS
4.313 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
2450
2850
0,37
1,00 400
34.0 705.3 1.67 6000
28.3 489.8 1.39 5000
22.6 313.5 1.11 4000
17.0 176.3 0.83 3000
14.1 122.5 0.69 2500
0.56 2000
78.4
44.1 0.42 1500
8.5
11.3
30.6 0.35 1250
7.1
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
9.6
12.5
15.9
19.6
4.0
4.5
5.1
5.7
0.17
7.1
3.4
500
0.14
4.9
2.8
300
400
0.11
0.07
0.08
1.8
3.1
2.3
c [m/s]
1.7
pd [Pa]
1.2
V [m3/s]
1.4
3
V [m /h]
250
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Typ
Vmax [m3/hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 250-2/0,37 VF
2450
2850
0,37
1,40 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1.0
0
2000
0.8
1500
0. 6
30
0.5
00
0.2
0.1
600
0.1
2
500
0.1
0%
9.3
37
%
81
00
n
5
75
00
u
4500
68.3
4000
60.7
3550
53.9
3150
47.8
2850
43.3
2500
38.0
2240
34.0
2000
30.4
1800
27.3
1600
24.3
1430
21.8
72
69
[kW
]
REM 280-2
66
200
LW okt = L WA - Δ LW rel
[min ] [m/s]
78
60
PW
300
250
84
00
0. 0
80
0.0
63
400
(A)
87
0. 3
15
0.2
50
1000
900
800
700
dB
63.
44%
0.4
00
71.
1250
90
0
REM 280
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
LWA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x. 7
2500
6632.
.464 %
%
00
1. 6
00
1.2
50
3000
.37
%
2.0
71
Δpt
[Pa]
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
6
2
1
11
17
24
27
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
150
125
100
90
80
70
V = objemový prietok
REM 280-4
c = rýchlosť prúdenia
60
4.314 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
3450
2850
0,75
1,73 400
1730
1430
0,25
0,77 400
31.6 610.1 1.94 7000
36.1 796.9 2.22 8000
27.1 448.2 1.67 6000
1.39 5000
22.6 311.3
18.0 199.2 1.11 4000
0.83 3000
13.5 112.1
0.69 2500
49.8 0.56 2000
9.0
77.8
28.0 0.42 1500
6.8
11.3
19.5 0.35 1250
5.6
600
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
6.1
8.0
10.1
12.5
4.5 0.17
Typ
REM 280-2/0,75 VS
REM 280-4/0,25 VS
3.2
3.6
4.1
4.5
2.7
500
400
2.0 0.11
3.1 0.14
2.3
c [m/s]
1.8
pd [Pa]
1.1 0.08
V [m3/s]
1.4
V [m3/h]
300
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 280-2/0,75 VF
3450
2850
0,75
1,81 400
REM 280-4/0,25 VF
1730
1430
0,25
0,80 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
0. 8
00
1250
0.5
0
0.4
1000
900
800
700
85
0
00
0. 3
15
0.2
50
0.2
600
0. 1
500
0. 1
0.1
400
0.0
P
300 W
[kW
]
250
9.6
88
30
8%
0.6
B(A
)
63.
6
1500
%
.64
%
91
d
0
00
%
1. 0
71.
64
2000
82
60
76
25
00
n
u
4000
68.3
3550
60.6
3150
53.8
2850
48.7
2500
42.7
2240
38.2
2000
34.1
1800
30.7
1600
27.3
1430
24.4
1250
21.3
73
80
REM 315-2
70
67
200
LW okt = L WA - Δ LW rel
[min-1] [m/s]
79
00
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x. 7
1.2
5
00
00
71
1.6
2500
00
.68
%
2. 5
2.0
63
Δpt
[Pa]
3000
REM 315
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
6
2
1
11
17
24
27
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
150
125
100
90
80
70
REM 315-4
60
Typ
REM 315-2/1,5 VS
REM 315-4/0,25 VS
4.315 VENTRA 01/2007
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
380.9
497.5
629.6
777.3
70.0 0.83 3000
10.7
u = obvodová rýchlosť
Pw = výkon na hriadeli
25.0
28.5
32.1
35.6
48.6 0.69 2500
8.9
21.4 279.8 1.67 6000
31.1 0.56 2000
7.1
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
4910
2850
1,50
3,25 400
2460
1430
0,25
0,77 400
17.8 194.3 1.39 5000
17.5 0.42 1500
5.3
14.3 124.4 1.11 4000
12.1 0.35 1250
4.5
3.8
5.0
6.3
7.8
2.5
2.9
3.2
3.6
600
2.8 0.17
2.1
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
1.9 0.14
c [m/s]
1.8
500
1.2 0.11
400
pd [Pa]
V [m3/s]
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
1.4
V [m3/h]
V = objemový prietok
ρ = hustota 1.2 kg/m
LWA = hladina ak. výkonu
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 315-2/1,3 VF
4910
2850
1,30
2,90 400
REM 315-4/0,25 VF
2460
1430
0,25
0,80 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1.0
1250
0.4
0.3
1
0.2
50
0. 2
00
0.1
60
600
500
0.1
2
400
0.1
PW
300
%
9.9
.92
88
00
0.6
30
00
85
0.5
1000
900
800
700
250
00
(A )
63.
92
%
0.8
dB
71.
9
1500
91
50
1%
1.2
n
82
00
u
79
76
REM 355-2
70
[kW
]
67
200
150
125
100
90
80
70
REM 355-4
60
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
6
2
1
11
17
24
27
3550
68.2
3150
60.5
2850
54.8
2500
48.0
2240
43.0
2000
38.4
1800
34.6
1600
30.7
1430
27.5
1250
24.0
V = objemový prietok
1120
21.5
c = rýchlosť prúdenia
73
00
LW okt = L WA - Δ LW rel
[min-1] [m/s]
5
5
REM 355
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x. 7
2000
63
2500
%
3.1
50
2.5
00
2.0
00
1. 6
00
3000
71.
91%
Δpt
[Pa]
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
Typ
REM 355-2/2,2 VS
REM 355-4/0,25 VS
4.316 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
7000
2850
2,20
4,55 400
3530
1430
0,25
0,77 400
35.1 752.9 3.47 12500
7000
8000
9000
10000
1.94
2.22
2.50
2.78
236.1
308.4
390.3
481.9
19.6
22.5
25.3
28.1
16.8 173.5 1.67 6000
14.0 120.5 1.39 5000
4000
43.4 0.83 3000
8.4
1.11
30.1 0.69 2500
7.0
77.1
19.3 0.56 2000
5.6
11.2
10.8 0.42 1500
4.2
7.5 0.35 1250
3.5
0.19 700
0.22 800
0.25 900
0.28 1000
600
1.7 0.17
2.4
3.1
3.9
4.8
2.0
2.2
2.5
2.8
c [m/s]
1.7
pd [Pa]
1.2 0.14
V [m3/s]
1.4
V [m3/h]
500
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 355-2/2,5 VF
7000
2850
2,50
5,30 400
REM 355-4/0,25 VF
3530
1430
0,25
0,80 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
2.0
00
1.6
00
1.2
50
1.0
0
1250
0.8
0.4
0
0.3
600
400
0. 1
PW
80.
1%
0
87
00
84
0
(A )
n
u
REM 400-2
78
3150
68.3
2850
61.8
2500
54.2
2240
48.6
2000
43.4
1800
39.0
1600
34.7
1430
30.9
1250
27.1
1120
24.3
1000
21.7
75
25
72
[kW
]
69
200
LW okt = LWA - Δ LW rel
[min-1] [m/s]
81
15
0.2
50
0.2
00
0.1
60
500
250
90
0. 6
30
0.5
00
1000
900
800
700
dB
%
1500
93
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
64.
08
2000
300
00
72.
09
%
2.5
2500
00
50
ma
x.
3.1
3000
72.
09
4.0
64.
08
%
Δpt
[Pa]
REM 400
%
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
7
6
2
1
11
17
24
27
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
150
REM 400-4
125
100
90
80
70
V = objemový prietok
60
c = rýchlosť prúdenia
5000
6000
74.7 1.39
11.1
13.3 107.6 1.67
33.2 672.6 4.17 15000
4000
47.8 1.11
8.8
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
10100
2850
4,00
7,80 400
5080
1430
0,55
1,46 400
27.6 467.1 3.47 12500
3000
26.9 0.83
6.6
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
2500
18.7 0.69
5.5
146.5
191.3
242.2
299.0
2000
12.0 0.56
4.4
4.317 VENTRA 01/2007
15.5
17.7
19.9
22.1
1500
6.7 0.42
Typ
REM 400-2/4,0 VS
REM 400-4/0,55 VS
3.3
1250
4.7 0.35
2.8
700
800
900
1000
0.19
0.22
0.25
0.28
c [m/s]
1.5
1.9
2.4
3.0
pd [Pa]
1.5
1.8
2.0
2.2
V [m /s]
1.1 0.17
3
1.3
V [m3/h]
600
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
Vmax
n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
Typ
REM 400-2/4,6 VF
10100
2850
4,60
9,30 400
REM 400-4/0,55 VF
5080
1430
0,55
1,60 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
1000
900
800
700
0.3
500
300
0.2
%
81.
10
99
%
84
0.6
30
0.5
00
0.4
00
600
)
87
50
1. 0
00
0.8
00
1250
400
0
dB
(A
%
1.2
90
00
64
.88
1.6
0
1500
00
72.
2.0
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x.
2.5
2000
.99
%
2500
64
.8
00
4. 0
00
3.1
50
8%
5.0
3000
72
Δpt
[Pa]
n
81
REM 450-2 2850
69.5
2500
61.0
2240
54.7
2000
48.8
1800
43.9
1600
39.0
1430
34.9
1250
30.5
1120
27.3
1000
24.4
920
22.5
15
75
0. 2
00
0.1
60
72
PW
250 [kW
]
69
200
66
150
REM 450-4
125
100
90
80
70
REM 450-6
60
LW okt = LWA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
78
50
REM 450
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
5000
6000
46.7 1.39
67.2 1.67
8.7
10.5
34.9 746.5 5.56 20000
4000
29.9 1.11
7.0
26.2 419.9 4.17 15000
3000
16.8 0.83
5.2
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
16000
2850
7,50
13,80 400
7580
1430
1,10
2,55 400
4870
920
0,25
0,79 400
21.8 291.6 3.47 12500
2500
11.7 0.69
4.4
4.318 VENTRA 01/2007
12.2 91.5 1.94 7000
14.0 119.4 2.22 8000
15.7 151.2 2.50 9000
17.5 186.6 2.78 10000
2000
7.5 0.56
Typ
REM 450-2/7,5 VS
REM 450-4/1,1 VS
REM 450-6/0,25 VS
3.5
1500
4.2 0.42
2.6
1250
c [m/s]
2.9 0.35
pd [Pa]
2.2
V [m /s]
800
900
1000
3
1.4
1.6
1.7
V [m /h]
1.2 0.22
1.5 0.25
1.9 0.28
n = otáčky ventilátora
3
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 450-2/7,5 VF
16000
2850
7,50
15,00 400
REM 450-4/1,35 VF
7580
1430
1,35
3,10 400
REM 450-6/0,25 VF
4870
920
0,25
0,80 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
2.5
0
65.
00
0. 8
0. 6
85
4%
1000
900
800
700
)
88
1.6
00
1.2
50
1.0
00
1250
dB
(A
73
.1
1500
91
0
65.
0
2.0
82
00
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
7%
4. 0
00
3.1
50
. 83
.1%
2500
0
00
ma
x
5.0
73.
17%
6.3
0
3000
04
%
Δpt
[Pa]
2000
n
79
2500
67.8
2240
60.8
2000
54.2
1800
48.8
1600
43.4
1430
38.8
150
1250
33.9
125
1120
30.4
1000
27.1
920
24.9
800
21.7
0.4
500
73
70
250 [kW]
67
200
REM 500-4
100
90
80
70
60
Typ
REM 500-4/1,5 VS
REM 500-6/0,55 VS
4.319 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
10430
1430
1,50
6700
920
0,55
I [A]
3,40
1,60
U [V]
400
400
21.2 275.5 4.17 15000
17.7 191.3 3.47 12500
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
9.9 60.0
11.3 78.4
12.7 99.2
14.1 122.5
6000
44.1 1.67
8.5
5000
30.6 1.39
7.1
4000
19.6 1.11
5.7
3000
11.0 0.83
4.2
2500
7.7 0.69
3.5
2000
4.9 0.56
2.8
1500
1000
1250
1.9 0.35
2.8 0.42
2.1
c [m/s]
1.8
pd [Pa]
1.2 0.28
V [m3/s]
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
1.4
V [m3/h]
REM 500-6
35.4 765.6 6.94 25000
300
0.2
50
0. 2
00
PW
76
5
28.3 489.8 5.56 20000
400
0.3
1
00
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
30
0. 5
00
600
REM 500
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A]
REM 500-4/1,35 VF
10430
1430
1,35
3,10
REM 500-6/0,55 VF
6700
920
0,55
1,75
zmeny vyhradené
U [V]
400
400
3
VENTRA
1250
1.6
0.8
0
0.6
)
89
0
00
86
1. 2
50
1.0
00
1000
900
800
700
dB
(A
73
.35
2.0
0
00
65.
2%
1500
92
%
3.1
2.5
81.
5%
4.0
00
50
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
x.
2000
00
00
ma
5.0
00
73
6.3
65
3000
.35
%
8.0
.2%
Δpt
[Pa]
2500
n
83
[min-1] [m/s]
0
30
68.0
2000
60.7
1800
54.7
1600
48.6
1430
43.4
1250
38.0
150
1120
34.0
125
1000
30.4
920
27.9
800
24.3
710
21.6
500
400
0. 2
PW
77
74
50
250 [kW]
71
200
REM 560-4
68
100
90
80
70
60
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
14660
1430
3,00
9430
920
0,75
7280
710
0,37
I [A]
6,40
2,05
1,14
U [V]
400
400
400
33.8 700.4 8.33 30000
28.2 486.4 6.94 25000
16.9 175.1 4.17 15000
14.1 121.6 3.47 12500
6000
28.0 1.67
6.8
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
5000
19.5 1.39
5.6
38.1
49.8
63.0
77.8
4000
12.5 1.11
4.5
4.320 VENTRA 01/2007
7.9
9.0
10.2
11.3
3000
7.0 0.83
Typ
REM 560-4/3,0 VS
REM 560-6/0,75 VS
REM 560-8/0,37 VS
3.4
2500
4.9 0.69
2.8
2000
3.1 0.56
2.3
1500
1.8 0.42
1.7
c [m/s]
1250
pd [Pa]
REM 560-8
1.2 0.35
V [m3/s]
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
1.4
V [m3/h]
REM 560-6
22.6 311.3 5.56 20000
300
80
0.5
00
0.4
00
0.3
15
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
2240
600
REM 560
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
c = rýchlosť prúdenia
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 560-4/2,5 VF
14660
1430
2,50
7,50 400
REM 560-6/0,95 VF
9430
920
0,95
2,60 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1.6
1000
900
800
700
1.2
300
%
87
00
84
n
78
0.4
00
0.3
15
PW
75
REM 630-4
72
250 [kW
]
69
200
150
125
REM 630-6
100
90
80
70
REM 630-8
4.321 VENTRA 01/2007
35.6 777.3 11.11 40000
26.7 437.2 8.33 30000
U [V]
400
400
400
22.3 303.6 6.94 25000
I [A]
8,10
2,85
1,58
17.8 194.3 5.56 20000
13.4 109.3 4.17 15000
75.9 3.47 12500
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
23.8
31.1
39.4
48.6
6.2
7.1
8.0
8.9
6000
17.5 1.67
5.3
5000
12.1 1.39
4.5
4000
7.8 1.11
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW]
20850
1430
4,00
13400
920
1,10
10350
710
0,55
11.1
Typ
REM 630-4/4,0 VS
REM 630-6/1,1 VS
REM 630-8/0,55 VS
3.6
3000
4.4 0.83
2.7
2500
1500
2000
1.9 0.56
3.0 0.69
2.2
c [m/s]
1.8
pd [Pa]
1.1 0.42
V [m /s]
68.3
1800
61.4
1600
54.6
1430
48.8
1250
42.7
1120
38.2
1000
34.1
920
31.7
800
27.3
710
24.2
630
21.5
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
(dB(A))
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
V = objemový prietok
n = otáčky ventilátora
1.3
3
2000
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
c = rýchlosť prúdenia
60
V [m3/h]
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
81
0. 6
30
0.5
00
500
400
90
50
1. 0
00
0.8
00
600
(A )
%
1250
2. 5
00
2.0
00
50
dB
73.
53
1500
3.1
93
65
. 36
%
2000
81
. 7%
00
5. 0
00
4.0
00
REM 630
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x.
6.3
2500
73.
53
10 .
000
8.0
00
3000
65.
36
Δpt
[Pa]
%
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 630-4/5,0 VF
20850
1430
5,00
10,40 400
REM 630-6/1,3 VF
13400
920
1,30
3,35 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
3. 1
1250
2. 5
2.0
1000
900
800
700
1.6
1.2
5
1.0
600
0.5
0
400
0.4
300 PW
250 [kW
]
81.
9%
50
88
00
00
85
00
n
82
00
79
0
REM 710-4
76
00
70
REM 710-6
150
125
100
90
80
70
REM 710-8
Typ
REM 710-4/7,5 VS
REM 710-6/2,2 VS
REM 710-8/1,1 VS
4.322 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
29900
1430
7,50
15,20 400
19200
920
2,20
5,20 400
14850
710
1,10
2,90 400
35.1 752.9 13.89 50000
28.1 481.9 11.11 40000
21.0 271.1 8.33 30000
17.5 188.2 6.94 25000
14.0 120.5 5.56 20000
4.17 15000
10.5 67.8
47.1 3.47 12500
8.8
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
14.8
19.3
24.4
30.1
4.9
5.6
6.3
7.0
6000
10.8 1.67
4.2
5000
7.5 1.39
3.5
4000
4.8 1.11
2.8
3000
2000
2500
1.9 0.69
2.7 0.83
2.1
c [m/s]
1.8
pd [Pa]
1.2 0.56
V [m3/s]
1.4
V [m /h]
69.3
1600
61.6
1430
55.1
1250
48.1
1120
43.1
1000
38.5
920
35.3
800
30.8
710
27.3
630
24.2
560
21.6
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
60
3
1800
73
200
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
0
0. 8
00
0.6
30
500
)
91
00
65.
52%
1500
94
dB
(A
73.
71%
4.0
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x.
2000
73
. 71
%
2500
.52
%
12 .
50 0
10.
0 00
8.0
00
6. 3
00
5.0
00
3000
65
Δpt
[Pa]
REM 710
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 710-4/10,0 VF
29900
1430
10,00
19,70 400
REM 710-6/2,6 VF
19200
920
2,60
6,50 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
5.0
1250
3.1
50
2. 5
00
2.0
00
1000
900
800
700
1.6
500
400
300
0.8
.1%
82
92
0
89
86
n
83
80
00
0.6
30
0. 5
00
PW
REM 800-4
77
71
200
REM 800-6
150
125
REM 800-8
100
90
80
70
Typ
REM 800-4/15,0 VS
REM 800-6/4,0 VS
REM 800-8/2,2 VS
4.323 VENTRA 01/2007
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
42300
1430
15,00
28,50 400
27200
920
4,00
9,40 400
21000
710
2,20
5,70 400
33.2 672.6 16.67 60000
27.6 467.1 13.89 50000
22.1 299.0 11.11 40000
16.6 168.2 8.33 30000
6.94 25000
13.8 116.8
5.56 20000
74.7
42.0 4.17 15000
8.3
11.1
29.2 3.47 12500
6.9
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
9.2
12.0
15.1
18.7
3.9
4.4
5.0
5.5
6000
6.7 1.67
3.3
4.7 1.39 5000
2.8
4000
2500
3000
1.7 0.83
3.0 1.11
2.2
c [m/s]
1.7
pd [Pa]
1.2 0.69
V [m3/s]
1.4
V [m /h]
69.1
1430
61.8
1250
54.0
1120
48.4
1000
43.2
920
39.8
800
34.6
710
30.7
630
27.2
560
24.2
500
21.6
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
60
3
1600
74
250 [kW]
LW okt = LWA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
00
1. 2
50
1.0
00
600
(A )
73
4.0
0
00
dB
.68
%
1500
95
00
.89
%
6.3
65
2000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x.
2500
65.
500
10.
0 00
8.0
00
68
%
1 6.
0 00
12.
73.
89
%
Δpt
[Pa]
3000
REM 800
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 800-4/15,0 VF
42300
1430
15,00
31,00 400
REM 800-6/4,8 VF
27200
920
4,80
11,00 400
zmeny vyhradené
3
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
1500
1250
4.0
1000
900
800
700
3.1
96
1.6
1.2
500
1.0
0
400
0.8
00
90
50
87
00
REM 900-4
84
81
0
78
250 PW
[kW
]
200
n
75
REM 900-6
REM 900-8
150
125
100
90
80
70
60
LW okt = L WA - Δ LW rel
u
[min-1] [m/s]
50
00
0. 6
30
0.0
32
300
)
93
2. 5
00
2.0
00
600
dB
(A
65.
84
%
2000
REM 900
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
74
. 07
%
1 2.
50 0
10 .
000
8.0
00
6.3
00
5. 0
00
82.
3%
2500
00
000
65.
84%
16.
ma
x.
20.
0
.07
%
Δpt
[Pa]
74
VENTRA
1430
69.3
1250
60.5
1120
54.2
1000
48.4
920
44.6
800
38.7
710
34.4
630
30.5
560
27.1
500
24.2
450
21.8
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(dB)
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (Δ Lp)
(dB(A))
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
REM 900-4/30,0 VS
REM 900-6/7,5 VS
REM 900-8/3,0 VS
4.324 VENTRA 01/2007
30.6 571.6 19.44 70000
34.9 746.5 22.22 80000
26.2 419.9 16.67 60000
72.9 6.94 25000
10.9
21.8 291.6 13.89 50000
46.7 5.56 20000
8.7
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
59900
1430
30,00
55,00 400
38550
920
7,50
17,00 400
29700
710
3,00
7,60 400
17.5 186.6 11.11 40000
26.2 4.17 15000
6.5
13.1 105.0 8.33 30000
18.2 3.47 12500
5.5
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
5.7
7.5
9.4
11.7
3.1
3.5
3.9
4.4
6000
4.2 1.67
2.6
5000
2.9 1.39
2.2
4000
1.9 1.11
1.7
c [m/s]
1.0 0.83
pd [Pa]
1.3
V [m /s]
3000
n = otáčky ventilátora
V [m /h]
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
L WA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 900-4/30,0 VF
59900
1430
30,00
59,00 400
REM 900-6/9,7 VF
38550
920
9,70
21,00 400
zmeny vyhradené
3
VENTRA
1250
1000
900
800
700
600
500
400
300
[k
250 W]
74.
25
%
1500
66
.0%
2000
747
200
LW okt = L WA - Δ LW rel
n
714
REM 1000-8
150
(dB)
u
[min-1] [m/s]
REM 1000-6
REM 1000
Nasledovné údaje sa vzťahujú
na zabudovaný ventilátor
s pripojeným potrubím na nasávaní
a výtlaku. Vo výkonovom diagrame
sú vynesené charakteristiky
pre celkový akustický výkon
L WA v dB(A), ktorý sa šíri nasávacím
a výtlačným potrubím.
Relatívna hladina akustického
výkonu sa stanovuje nasledovne:
ma
x. 8
2.5
%
2500
74.
25
%
3000
25
. 00
0
20 .
000
1 6.
000
12.
50 0
10.
958
0 00
dB
(A)
8.0
00
6.3
925
00
5.0
00
4.0
8992
00
3.1
50
869
2. 5
00
2.0
00
836
1.6
00
1. 2
50
803
1. 0
00
0.8
00
7870
PW
66.
0%
Δ pt
[Pa]
radiálny jednostranne nasávací ventilátor s priamym pohonom
1250
67.1
1120
60.1
1000
53.7
920
49.4
800
42.9
710
38.1
630
33.8
560
30.1
500
26.8
450
24.2
400
21.5
fm
(Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
(R)
ΔLw rel
(dB)
5
3
4
2
10
18
25
29
Celková hladina akustického tlaku
L PA je A-hodnota hladiny akustického
tlaku meraná vo vzdialenosti 1m od
radiálneho ventilátora v akusticky
voľnom poli.
L PA = L WA - 11 (ΔLp )
(dB(A))
125
100
90
80
70
V = objemový prietok
c = rýchlosť prúdenia
Typ
REM 1000-6/15,0 VS
REM 1000-8/5,5 VS
4.325 VENTRA 01/2007
68.9 8.33 30000
10.6
24.8 375.0 19.44 70000
28.3 489.8 22.22 80000
31.8 619.9 25.00 90000
47.8 6.94 25000
8.8
21.2 275.5 16.67 60000
30.6 5.56 20000
7.1
Štandardné vyhotovenie
3
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
52500
920
15,00
31,50 400
40500
710
5,50
13,00 400
17.7 191.3 13.89 50000
17.2 4.17 15000
5.3
14.1 122.5 11.11 40000
12.0 3.47 12500
4.4
1.94 7000
2.22 8000
2.50 9000
2.78 10000
3.8
4.9
6.2
7.7
2.5
2.8
3.2
3.5
5000
6000
2.8 1.67
2.1
c [m/s]
1.9 1.39
pd [Pa]
1.8
V [m3/s]
1.2 1.11
V [m /h]
1.4
3
4000
60
n = otáčky ventilátora
u = obvodová rýchlosť
Δpt
= celková tlaková diferencia
pd = dynamický tlak
Pw = výkon na hriadeli
LWA = hladina ak. výkonu
ρ = hustota 1.2 kg/m
Vyhotovenie EX do zóny 2 (II 3G) s motorom EEx e II T3
3
Typ
Vmax [m /hod] n [ot/min] Pmot [kW] I [A] U [V]
REM 1000-6/16,5 VF
52500
920
16,50
35,00 400
zmeny vyhradené
3
Download

TEM 160 - Ventra