Obsah
Obsah ............................................................................................................................... 2
Úvod ................................................................................................................................. 4
Inštalácia zariadenia Parrot MKi9200 ............................................................................ 5
Audio systém s ISO konektormi .......................................................................... 5
Audio systém s line-in konektormi ....................................................................... 6
Audio systém bez ISO konektorov ........................................................................ 6
Inštalácia elektronického boxu ............................................................................. 6
Inštalácia napájacieho vodiþa sady ...................................................................... 7
Kontrola zapojenia ................................................................................................. 7
Inštalácia audio konektorov .................................................................................. 7
Inštalácia diaĐkového ovládania .......................................................................... 7
Inštalácia dvojitého mikrofónu ............................................................................. 8
Inštalácia displeja ................................................................................................... 9
1. použite zariadenia PARROT MKi9200 ....................................................................... 10
Ako sa orientovaĢ v menu ..................................................................................... 10
Nastavenie hlasitosti v menu ................................................................................ 10
Párovanie a pripájanie telefónu / PDA cez Bluetooth ........................................ 10
Synchronizácia telefónneho zoznamu ................................................................. 11
ýistenie pamäte ....................................................................................................... 11
Používanie funkcie hlasovej voĐby ................................................................................ 12
Hovor pomocou hlasovej voĐby ............................................................................ 12
Príjem hovoru pomocou hlasovej voĐby .............................................................. 13
Používanie funkcii telefónu ............................................................................................ 14
Príjem hovoru .......................................................................................................... 14
Uskutoþnenie hovoru ............................................................................................. 14
Funkcia opakovaného vytoþenia þísla ............................................................... 14
Funkcia diskrétneho režimu .................................................................................. 15
Funkcia utajeného režimu ...................................................................................... 15
Prijatie druhého hovoru .......................................................................................... 15
Posielanie DTMF ...................................................................................................... 16
2
Nastavenie hlasitosti ............................................................................................... 16
Používanie funkcie hudba ............................................................................................... 17
Výber zdroja hudby ................................................................................................. 17
Používanie diaĐkového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov ............. 18
Ɣ
Pauza poþas prehrávania ................................................................................. 18
Ɣ
Rýchly posun dozadu / dopredu na práve prehrávanej stope ..................... 18
Ɣ
Výber hudobných súborov ............................................................................... 18
Ɣ
Nastavenie hlasitosti ........................................................................................ 18
Ɣ
Vstup do menu pre audio efekty ..................................................................... 18
Úprava nastavení displeja ............................................................................................... 19
Nastavenie jasu displeja ........................................................................................ 19
Zmena pozadia displeja ........................................................................................ 19
Ɣ
Výber zo základných pozadí .......................................................................... 19
Ɣ
Nastavenie vlastnej tapety ............................................................................. 19
Úprava audio nastavení .................................................................................................. 20
Aktivácia hlasového menu .................................................................................... 20
Nastavenie hlasitosti vyzváĖacieho tónu ............................................................ 20
Aktivácia funkcie detekcie okolitého hluku ......................................................... 20
Deaktivácia funkcie Mute pri prehrávaní ............................................................. 20
Aktivácia funkcie priestorového zvuku ............................................................... 20
Aktivácia ekvalizéra ............................................................................................... 21
Aktivácia funkcie virtuálneho Super Basového efektu ...................................... 21
Aktivácia funkcie Opakované prehrávanie / Náhodný výber ............................ 21
Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKi9200 ............................................................ 22
Hotline .............................................................................................................................. 22
3
Úvod
Technológia Bluetooth® umožĖuje hlasovú a dátovú komunikáciu prostredníctvom rádiového
spojenia na krátku vzdialenosĢ. UmožĖuje súþasnú komunikáciu viacerých elektronických
zariadení, hlavne telefónov a hands-free súprav.
Parrot na základe svojich dlhoroþných skúseností so spracovaním signálov a technológiami
na rozpoznávanie hlasu predstavuje hands-free súpravu, ktorá poþas hovorov poskytuje
prvotriednu kvalitu: Parrot MKi9200.
Po spárovaní s Vašim mobilným telefónom Vám Parrot MKi9200 umožní v priebehu niekoĐkých
sekúnd uskutoþniĢ telefónny hovor vo Vašom vozidle bez potreby manipulácie s telefónom, aj
v prípade ak ho máte vložený vo svojom vrecku. Spojenie s Vašim mobilným telefónom sa
uskutoþĖuje úplne transparentným spôsobom.
Váš Parrot MKi9200 používa užívateĐsky nezávislú funkciu hlasovej voĐby a hlasovej syntézy, þo
výrazne uĐahþuje jeho používanie v každej situácii. Vaša hands-free sada umožĖuje pripojenie
všetkých prehrávaþov hudby: iPod, iPhone, iTouch, USB kĐúþe, USB MP3 prehrávaþe,
Bluetooth Stereo zariadenia, CD prehrávaþe, MiniDisc, a pod.
Na ovládanie Vašej Parrot hands-free sady môžete použiĢ diaĐkové ovládanie,
ktoré sa montuje na volant . Toto rozhranie vám umožní uskutoþniĢ hovor
s pomocou ovládaþov na volante, priþom sa Vaše ruky budú stále venovaĢ
vedeniu vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete na www.parrot.com.
4
Inštalácia zariadenia Parrot MKi9200
Radi by sme našim zákazníkom doporuþili, aby si
nechali svoj Parrot MKi9200 namontovaĢ odborníkom
•
Z palubnej dosky vášho vozidla odstráĖte audio systém, aby ste sa dostali ku kabeláži.
•
Vodiþe dodávané so sadou sú vybavené ISO konektormi a dvomi pármi line-out
konektorov. Line-out konektory sa dajú použiĢ v prípade, ak Váš audio systém vo vozidle
umožĖuje takúto možnosĢ (použitie zosilĖovaþa). V závislosti od typu audio systému vo
Vašom vozidle je preto možné niekoĐko zapojení.
•
Pri prichádzajúcom telefónom hovore sa využíva funkcia stíšenia hlasitosti audio systému
(mute), aby ste mohli uskutoþniĢ hovor. MožnosĢ zapojenia funkcie záleží od konfigurácie
audio systému Vášho vozidla.
Na konci inštalácie skontrolujte, þi nedošlo k poškodeniu vodiþov.
•
Audio systém
s ISO
konektormi
1. Zapojte konektory hands-free sady na zasunutie do zdierky k audio
systému vozidla.
2. Zapojte audio a napájacie vodiþe do dutinkových konektorov
zariadenia Parrot MKi9200
3. Na inštalaþnom vodiþi zapojte voĐný žltý vodiþ na niektorý
z konektorov audio systému urþeného pre funkciu stíšenia (mute in
1, mute in 2, alebo mute in 3).
• A: 12V zapaĐovanie (oranžový)
• E: Zapojenie na reprod. vozidla
•
(oranžový)
•
Zapojenie
reprod.
vozidla
• A:
B: 12V
12V zapaĐovanie
stály zdroj energie
(þervený)
1.E:
Pravý
zadnýna
(fialový
/ fialový
– þierny)
•
stály
zdroj
energie
(þervený)
1.
(fialový
fialový
– þierny)
••B:
C.A:12V
Uzemnenie
2. Pravý
Pravý•zadný
predný
(šedý / /šedý
þierny)
12V zapaĐovanie (oranžový)
E: Zapojenie
na –reprod.
vozidla
•
C.
Uzemnenie
2. ďavý
Pravýpredný
predný
(šedý/ /biely
šedý
–reprod.
þierny) vozidla
••
D:
Pripojenie
na
zdroj
napájania
vozidla
3.
(biely
–
þierny)
A:
12V
zapaĐovanie
(oranžový)
•
E:
Zapojenie
na
• B: 12V stály zdroj energie (þervený)3. ďavý predný
1. Pravý
zadný
(fialový
/ fialový – þierny)
• D: Pripojenie na zdroj napájania vozidla 4.
(biely
/
biely
–
þierny)
(zelený
/ zelený
– þierny)
•
B: 12V
stály zdroj energie (þervený)4. ďavý zadný
1.
Pravý
zadný
(fialový
/
fialový
– þierny)
• C.
Uzemnenie
2.
Pravý
predný
(šedý
/
šedý
zadný (zelený
/ zelený – þierny) – þierny)
• F: Nepoužité
zapojenie
• D:
C. Pripojenie
Uzemneniena zdroj napájania vozidla
2. ďavý
Pravý
predný(biely
(šedý/ /biely
šedý––þierny)
þierny)
•
3.
predný
• F: Nepoužité
zapojenie
• D:MKi9200
Pripojenie
na zdroj napájania
Parrot
– UžívateĐský
manuál vozidla
5
3 ďavý zadný
predný(zelený
(biely / /biely
– þierny)
4
zelený
þierny)
Audio systém
• Tento druh zapojenia vykonajte pomocou spojenia line-out konektora
s line-in
(hnedý a biely vodiþ alebo þervený a þierny) do line-in zdierky audio
konektormi
systému Vášho vozidla.
• Pomocou dvoch párov audio konektorov môžete rozšíriĢ audio funkciu do
stereo režimu na všetky reproduktory audio systému Vášho vozidla.
• Na inštalaþnom vodiþi zapojte voĐný žltý vodiþ na niektorý z konektorov
audio systému urþeného pre funkciu stíšenia (mute in 1, mute in 2 alebo
mute in 3).
• A: 12V zapaĐovanie (oranžový)
• B: 12V stály zdroj energie (þervený)
• C. Uzemnenie2.
• D: Pripojenie na zdroj napájania vozidla
• E: Line-out 1
1: Line 1 + : biely
2: Line 1 – : hnedý
• F: Line-out 2
1. Line 2 + : þervený
2. Line 2 – : þierny
• G: Nepoužité zapojenie
Audio systém
Pre zjednodušenie zapájania si budete musieĢ zakúpiĢ adaptérový ISO
bez ISO
kábel. PrehĐad dostupných ISO adaptérov si môžete pozrieĢ na našej
konektorov
webovej stránke: www.parrot.com.
Inštalácia
elektronického
boxu
Inštalácia
V žiadnom prípade elektronický box neinštalujte na:
- miesta v blízkosti vyhrievania alebo klimatizaþného systému;
- miesta vystavené priamemu pôsobeniu slneþného žiarenia;
- medzi kovové steny.
napájacieho
kábla sady
N MKi9200 001 25112008 SK
Za úþelom kontroly zapojenia, zapojte displej skôr ako ho
umiestnite na palubnú dosku.
Pre viac informácii si pozrite þasĢ Kontrola zapojenia.
Parrot MKi9200
UžívateĐský manuál
6
• Pozrite si schému zapojenia audio systému Vášho vozidla.
•
ýervený vodiþ kábla hands-free sady musí byĢ zapojený na stály zdroj
+12V napätia, oranžový vodiþ na +12V na zapaĐovaní a þierny vodiþ
na uzemnení. Skontrolujte, þi oranžový vodiþ nie je zapojený na stály
zdroj +12V napätia. Takéto zapojenie má za následok úplné vybitie
autobatérie.
Na niektorých vozidlách nie je na konektoroch vozidla k
dispozícii zapínané +12V napätie. Preto musíte zapojiĢ
oranžový napájací vodiþ na poistkový box, alebo na iný
zdroj zapínaného zdroja energie.
Kontrola
• Na kontrolu správnosti zapojenia po ukonþení inštalácie zapnite
správneho
a vypnite zapaĐovanie vozidla. Na displeji Parrot MKi9200 sa musí
zapojenia
zobraziĢ správa: „Goodbye!“
• V opaþnom prípade je potrebné vykonaĢ zámenu pripojenia þerveného
a oranžového vodiþa. Skutoþne þervený vodiþ napájacieho kábla musí
byĢ zapojený na stály zdroj 12V napätia, oranžový na 12V zapínaného
a þierny musí byĢ zapojený na uzemnenie. Toto môžete vykonaĢ
jednoduchou zámenou oboch poistkových držiakov umiestnených na
rozvode káblov per Parrot MKi9200.
Inštalácia
•
Zapojte hudobný vodiþ k elektronickému boxu a vložte USB/iPod
audio
konektory do odkladacej skrinky v palubnej doske, stredovej konzoly,
konektorov
alebo do odkladacej poliþky za zadnými sedadlami v závislosti od typu
Vašej palubnej dosky.
• Na ochranu konektorov od prachu použite dodávaný ochranný kryt.
Inštalácia
• Vo vnútri Vášho vozidla si vyberte miesto pre inštaláciu diaĐkového
diaĐkového
ovládania. Doporuþili by sme Vám, aby ste diaĐkové ovládanie
ovládania
umiestnili do stredu palubnej dosky.
• Ak chcete umiestniĢ diaĐkové ovládanie na volant, nezabudnite overiĢ
jeho riadne upevnenie, aby poþas jazdy nedošlo k jeho náhodnému
uvoĐneniu. Neinštalujte na vonkajšiu stranu volantu, aby ste ho mali vždy
v dosahu aj poþas riadenia.
7
• Ak chcete umiestniĢ diaĐkové ovládanie na palubnú dosku, prilepte
obojstrannú lepiacu pásku na rovnú plochu konzoly a túto tlakom
prilepte na palubnú dosku. Potom môžete diaĐkové ovládanie zasunúĢ
do konzoly.
Po prilepení konzoly na palubnú dosku, vyþkajte
približne 2 hodiny pokiaĐ sa páska riadne neprilepí.
Inštalácia
Mikrofóny Parrot sú smerové mikrofóny a je potrebné aby boli nasmerované
dvojitého
priamo na užívateĐa, þím sa zaruþuje zreteĐný prenos hovoreného slova.
mikrofónu
Ak je to možné, mikrofón by mal byĢ inštalovaný v blízkosti prednej konzoly
stropného osvetlenia v strede vozidla tak, aby sa medzi mikrofónom a jeho
užívateĐom nenachádzali žiadne prekážky.
8
Inštalácia
•
Po prilepení konzoly na palubnú dosku, vyþkajte približne 2 hodiny
pokiaĐ sa páska riadne neprilepí.
displeja
•
Ak odchádzate z vozidla, nezabudnite si vybraĢ displej z konzoly.
Vyhnete sa tak jeho zbytoþnému vystavovaniu priamemu slneþnému
žiareniu a prípadným pokusom o jeho odcudzenie.
9
1. použitie PARROT MKi9200
Ako sa
orientovaĢ
v menu
Ak používate Parrot MKi9100 po prvý krát a zdá sa Vám že
diaĐkové ovládanie nie je pridružené k elektronickému boxu
zatlaþte súþasne na 3 sekundy tlaþidlá ,
a . Toto je
možné iba prvých 30 sekúnd po zapnutí sady.
•
Stlaþte stredový dotykový ovládaþ pre vstup do menu
> Sada oznámi meno aktuálneho menu.
•
Pohybujte sa v menu pomocou otáþania ovládaþa a voĐbu potvrćte
stlaþením tlaþidla
•
Nastavenie
hlasitosti
v menu
alebo stlaþením rolovacieho kolieska.
Pre ukonþenie menu stlaþte tlaþidlo
sekúnd.
alebo poþkajte niekoĐko
Pre nastavenie hlasitosti zariadenia Parrot MKi9200 stlaþte otoþný
dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings > Audio > Menu
Volume. Použite ovládaþ na nastavenie hlasitosti a svoj výber potvrćte.
Audio menu Vám umožĖuje deaktivovaĢ hlasové menu. Pre
podrobnejšie informácie si pozrite þasĢ Úprava audio
nastavení.
Párovanie
Skôr ako použijete svoj Parrot MKi9200 so svojim mobilným telefónom
a pripájanie
po prvý krát, musíte vykonaĢ párovanie oboch zariadení. Proces párovania
telefónu / PDA
sa vyžaduje iba raz.
k zariadeniu
Spojenie zariadení sa potom aktivuje automaticky vždy, ako zapnete
Parrot MKi9200
zapaĐovanie. Táto funkcia závisí od modelu Vášho mobilného telefónu.
cez Bluetooth
1.
Nezabudnite si overiĢ, že Parrot MKi9200 je nastavený tak, aby bol
viditeĐný pre všetky Bluetooth®. Pri tomto nastavení stlaþte otoþný
dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings > Bluetooth
>Visibility > Visible.
Základné nastavenie Parrot MKi9100 je viditeĐný.
2.
Stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings >
Bluetooth > Pair with….
10
> Ak sa Váš mobilný telefón objaví na zozname zariadení,
vyberte si ho a stlaþením otoþného dotykového ovládaþa potvrćte
svoj výber.
> Ak
sa
model
Vášho
mobilného
telefónu
v zozname
nenachádza, vyberte si možnosĢ Other phones – iné telefóny.
3.
Na Vašom telefóne zadajte možnosĢ na vyhĐadanie periférnych
zariadení používajúcich technológiu Bluetooth®.
> Zobrazí sa zoznam dostupných Bleutooth periférii.
4.
V zozname si vyberte si možnosĢ «Parrot MKi9200».
5.
Po výzve na zadanie PIN, zadajte na Vašom mobilnom telefóne
þíselný kód «0000».
> Na displeji Parrot MKi9200 sa zobrazí informácia «Pairing
successful» - párovanie prebehlo úspešne.
Po prvom spárovaní Vášho mobilného telefónu s Parrot
MKi9200 sa spojenie medzi zariadeniami nadviaže
automaticky po vstupe do vozidla ak máte zapojený displej.
Synchronizácia Pri niektorých Bluetooth telefónoch, Parrot MKi9200 vykoná automaticky
telefónneho
synchronizáciu mien a telefónnych þísiel vo Vašom mobile so svojim
zoznamu
zoznamom. PokiaĐ Váš telefón nepodporuje automatickú synchronizáciu,
môžete taktiež použiĢ funkciu Object Push na odoslanie kontaktov
z Vášho telefónu do vozidlovej sady pomocou Bluetooth® technológie.
K tomuto postupujte nasledovne:
1. Stlaþte otoþný ovládaþ a zvoĐte si možnosĢ Phone > Receive Contacts.
2. Viac informácii o odosielaní kontaktov pomocou funkcie Object Push
nájdete v užívateĐskom manuáli Vášho mobilného telefónu.
ýistenie
So zariadením Parrot MKi9200 môžete párovaĢ až päĢ zariadení.
pamäte
Ak sa pokúsite párovaĢ 11-ty telefón Parrot MKi9200 oznámi «Memory
full» - plná pamäĢ. V menu Settings > Bluetooth > Paired devices
môžete odstrániĢ zariadenia a tým uvoĐniĢ pamäĢ.
11
Používanie funkcie hlasovej voĐby
Skôr ako použijete funkciu hlasovej voĐby svojho zariadenia, musíte svoj mobilný telefón /
PDA pripojiĢ k zariadeniu Parrot MKi9200.
Pre podrobnejšie informácie si pozrite si þasĢ „Párovanie a pripojenie telefónu
pomocou Bluetooth“.
Uskutoþnenie
hovoru
Táto funkcia je k dispozícii iba ak ste predtým vykonali
synchronizáciu kontaktov vo Vašej hands-free sade .
pomocou
hlasovej voĐby
1. Pre aktiváciu funkcie hlasovej voĐby stlaþte tlaþidlo
.
> Ozve sa pípnutie.
2. Povedzte kĐúþové slovo «Call» - hovor a meno kontaktu, ktorému
chcete zavolaĢ.
> Ak zariadenie správne identifikovalo hlasovú voĐbu, automaticky
uskutoþní telefonický hovor.
> Ak identifikácia neprebehne jednoznaþne, prístroj položí kontrolnú
otázku.
Pri telefonovaní pomocou funkcie hlasovej voĐby môžete
využívaĢ kombináciu niekoĐkých kĐúþových slov. Napríklad
«Bob». Môžete urþiĢ aj typ þísla na ktoré chcete zavolaĢ:
napr. «Bob at home», «Bob home» a pod.
3. Svoju voĐbu potvrćte slovom «Yes» alebo «Call» - hovor.
> Hovor je aktivovaný.
12
Príjem hovoru
• ýarovné slovo «Accept» - prijaĢ, umožní prijaĢ prichádzajúci hovor.
pomocou
• ýarovné slovo «Refuse» - odmietnuĢ, vám umožní neprijaĢ
hlasovej voĐby
prichádzajúci hovor.
Pre aktiváciu/vypnutie þarovných slov ich musíte najskôr aktivovaĢ.
V tomto prípade postupujte nasledovne:
1. Stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a zvoĐte si Phone > Settings > Magic
words.
2. Pre aktiváciu/vypnutie þarovných slov stlaþte otoþný dotykový ovládaþ.
13
Používanie funkcii telefónu
Skôr ako zaþnete využívaĢ funkcie telefónu, musíte svoj mobilný telefón / PDA pripojiĢ
k zariadeniu Parrot MKi9200.
Pre podrobnejšie informácie si pozrite si þasĢ „Párovanie a pripojenie telefónu
pomocou Bluetooth“.
Príjem hovoru
Prichádzajúci hovor je signalizovaný vyzváĖacím tónom
Na displeji sa zobrazí meno volajúceho a informácie
o kontakte ak sú jeho detaily uložené v zozname telefónu
pripojeného k zariadeniu Parrot MKi9200.
•
Ak chcete hovor prijaĢ, stlaþte tlaþidlo
stlaþte tlaþidlo
•
Uskutoþnenie
hovoru
•
. Na ukonþenie hovoru
.
Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuĢ, stlaþte tlaþidlo .
Ak je kontakt na osobu, ktorej chcete telefonovaĢ v telefónom
zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9200 potom postupujte
nasledovne:
1. Stlaþte otoþný dotykový ovládaþ pre vstup do hlavného menu
a vyberte si možnosĢ Phonebook – telefónny zoznam.
2. ZvoĐte si písmeno a stlaþte otoþný dotykový ovládaþ.
> Ak ste si vybrali kontakt:
- Stlaþte tlaþidlo
na uskutoþnenie hovoru.
- alebo použite otoþný dotykový ovládaþ na výber niektorého
z þísiel pre daný kontakt.
•
Ak sa kontakt na osobu ktorej si želáte zavolaĢ nenachádza
v telefónnom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9200,
zastavte vozidlo na bezpeþnom mieste stlaþte otoþný dotykový
ovládaþ a vyberte si možnosĢ Phonebook > Dial a number. Na
zavolanie telefónneho þísla môžete použiĢ aj svoj mobilný telefón.
Funkcia
opakovaného
vytoþenia þísla
Stlaþte tlaþidlo
na Parrot MKi9200 a podržte ho zatlaþené na dobu
dve sekundy. Aktivujete funkciu opakovaného vytoþenia posledného
volaného þísla - redial.
14
Funkcia
• Ak si želáte poþas hovoru pokraþovaĢ v hovore súkromne, mimo audio
diskrétneho
systému vozidla (privátna konverzácia), stlaþte na Parrot MKi9200
režimu
tlaþidlo
>
.
Hovor je automaticky presmerovaný do mobilného telefónu.
• Ak si želáte hovor prepnúĢ späĢ na sadu, stlaþte opäĢ tlaþidlo
Funkcia
utajeného
.
• Ak si želáte poþas hovoru želáte deaktivovaĢ mikrofón, podržte tlaþidlo
zatlaþené na dve sekundy.
režimu
• Pre opätovnú aktiváciu mikrofónu stlaþte to isté tlaþidlo ešte raz.
Prijatie
Parrot MKi9200 umožĖuje súþasne zvládnuĢ dva telefonické rozhovory
druhého
v prípade, že aj Váš telefón podporuje takúto funkciu. Pre podrobnejšie
hovoru
informácie použite užívateĐský manuál od vášho mobilného telefónu.
• Prijatie druhého hovoru
1. Stlaþte na Parrot MKi9200 tlaþidlo
.
> Prvý hovor je automaticky podržaný.
2. Stlaþte tlaþidlo
na Parrot MKi9200, alebo zelené tlaþidlo Vášho
telefónu na prepnutie z jedného telefonického hovoru na druhý.
3. Stlaþte tlaþidlo
pre ukonþenie prebiehajúceho hovoru.
Hovor môžete ukonþiĢ priamo aj na telefóne.
> Automaticky ste prepnutý na prvý podržaný hovor.
• Odmietnutie druhého hovoru
Stlaþte na Parrot MKi9200 tlaþidlo . Hovor môžete odmietnuĢ aj
priamo z mobilného telefónu.
15
Posielanie
DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = tónová voĐba) Tento systém
DTMF
umožĖuje ovládaĢ pomocou systému hands-free þi telefónu hlasové
servery s využitím tónovej voĐby (po stlaþení tlaþidiel *, # atć.) (napr.
hlasový server operátora). Poþas hovoru Vám Parrot MKi9200 umožĖuje
posielaĢ DTMF aby ste si mohli organizovaĢ svoju hlasovú poštu. K tomuto
postupujte nasledovne:
1. Stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a otvorte si DTMF menu.
2. Použite otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si niektorú z nasledovných
možností: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # alebo *.
3. Stlaþte otoþný dotykový ovládaþ na odoslanie DTMF do Vášho
telefónu.
Nastavenie
Poþas telefonického hovoru použite na nastavenie hlasitosti otoþný
hlasitosti
dotykový ovládaþ zariadenia Parrot MKi9200, alebo nastavte hlasitosĢ
na telefóne.
>
Nastavená úroveĖ hlasitosti ostane zachovaná pre všetky
nasledujúce hovory.
HlasitosĢ nastavená na Parrot MKi9200 nie je uložená
pre hovory vo Vašom telefóne.
16
Používanie funkcie hudba
Výber zdroja
hudby
•
Na pripojenie Vášho zariadenia Parrot MKi9200 k Vášmu audio
prehrávaþu / iPod / USB kĐúþ použite USB, Jack alebo iPod konektor.
• Parrot MKi9200Vám umožĖuje aj prehrávanie hudobných súborov
uložených na SD karte. Na prenos hudobných súborov potrebujete:
1. Do príslušného slotu vložte SD kartu na ktorej máte uložené svoje
obĐúbené hudobné súbory.
2. Pomocou USB alebo mini USB kábla pripojte svoj Parrot MKi9200k
poþítaþu.
3. Skopírujte si svoje hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA
ako keby to bol USB pamäĢový kĐúþ. .
• Pre spustenie funkcie hudba stlaþte tlaþidlo
.
Stlaþte otoþný
dotykový ovládaþ pre vstup do požadovaného zdroja hudby. Ak majú
hudobné súbory, ktoré máte uložené v pamäti zariadenia, definované
príznaky – tags, potom si môžete vybraĢ podĐa urþitých kritérií (umelec,
žáner, album a pod.). po uskutoþnení výber stlaþte otoþný dotykový
ovládaþ.
• Na zmenu zdroja hudby stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a otvorte si
menu pre zdroj hudby a vyberte si z nasledujúcich možností:
- iPod / iPhone
- USB periférne zariadenie
-
SD karta
Audio prehrávaþ pripojený cez Bluetooth®
Audio prehrávaþ pripojený cez Line-in.
>
Parrot MKi9200 podĐa výberu oznámi: iPod, USB, Bluetooth®
Audio a Line in.
Ak je Váš Parrot MKi9200 pripojený na iPhone a aj na
USB flash disk, iPhone má prioritu: máte umožnený
prístup iba do obsahu uloženého v iPhone.
Poþas prechádzania v menu alebo ak je aktívny šetriþ
displeja, stlaþte pre návrat na hudobný prehrávaþ tlaþidlo
.
17
Používanie
diaĐkového
ovládania
pri prehrávaní
hudobných
súborov
• Pauza poþas prehrávania
Poþas prehrávania hudobných súborov stlaþte krátko tlaþidlo
, þím
okamžite zastavíte prehrávanie.
Opätovným stlaþením tlaþidla
obnovíte prehrávanie hudobného
súboru.
•
Rýchly posun dopredu / dozadu na práve prehrávanej stope
Poþas prehrávania hudobného súboru môžete stlaþením a podržaním
tlaþidla
alebo
aktivovaĢ rýchly posun po stope smerom dopredu
alebo dozadu.
•
Výber hudobných súborov
Poþas prehrávania hudobného súboru môžete stlaþením tlaþidla
alebo
prejsĢ o jednu stopu dopredu alebo dozadu.
Poþas prehrávania hudobných súborov stlaþte tlaþidlo
pre vstup do
obsahu zvoleného zdroja. Potom sa môžete pomocou otoþného
ovládaþa presúvaĢ v obsahu zvolenej zložky a meniĢ výber hudobných
súborov, ktoré si želáte poþúvaĢ.
Funkcia Next/Previous nie je k dispozícii ak Parrot MKi
9200 pripojený k audio prehrávaþu cez jack konektor.
•
Nastavenie hlasitosti
Poþas prehrávania hudobného súboru použite dotykový ovládaþ
hands-free sady pre nastavenie požadovanej hlasitosti.
HlasitosĢ pre hovory a pre prehrávanie audio súborov
fungujú separátne.
• Vstup do menu pre audio efekty
Poþas prehrávania hudobného súboru, podržte zatlaþené tlaþidlo
na 2 sekundy. Takto aktivujete menu pre audio efekty.
Podrobné informácie o audio nastaveniach pre Parrot
MKi9200 nájdete v þasti Úprava audio nastavení.
18
Úprava nastavení displeja
Nastavenie
Parrot MKi9200 umožĖuje vlastné nastavenie jasu displeja. Stlaþte
jasu displeja
otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings > Brightness
a potom si vyberte možnosĢ pre Night Mode alebo Day Mode (noþný
alebo denný režim).
Zmena pozadia
Parrot MKi9200 umožĖuje zmenu základného pozadia na displeji. Môžete
displeja
si vybraĢ zo základnej ponuky tapiet, ktoré sa nachádzajú v pamäti
prístroja, alebo si môžete do pamäte uložiĢ svoje vlastné obrázky
a fotografie, ktoré môžete použiĢ ako motív pozadia displeja.
• Výber zo základných pozadí
1. Stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings >
Display > Wallpaper a potom si pomocou ovládaþa vyberte
niektorú z tapiet, ktoré sa nachádzajú v zozname a chcete aby
bola zobrazená na displeji.
2. Pre potvrdenie svojej voĐby stlaþte otoþný ovládaþ.
• Nastavenie vlastnej tapety
1. Overte si, þi je Parrot MKi9200 nastavený tak, aby bol viditeĐný pre
všetky Bluetooth zariadenia. K tomuto je potrebné stlaþiĢ otoþný
dotykový ovládaþ a vybraĢ si možnosĢ Settings > Bluetooth >
Visibility a overte si þi je zvolená táto možnosĢ. Ak nie je, urobte
tak pomocou otoþného ovládaþa.
2. Stlaþte otoþný ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings > Display
> Wallpaper > Customize > Add.
> Na displeji sa zobrazí informácia «Waiting for picture» poþkajte na obrázok..
3. Z periférneho Bluetooth zariadenia pomocou technológie Bluetooth
si pošlite obrázok, ktorý chcete zobraziĢ na displeji Parrot MKi9200.
Podrobné informácie o posielaní obrázkov cez Bluetooth
z Vášho zariadenia si pozrite v jeho užívateĐskom manuáli.
Ak si želáte obrázok poslaný ako tapetu do Vášho Parrot
MKi9200 vymazaĢ, stlaþte otoþný dotykový ovládaþ
a vyberte si možnosĢ Settings > Display > Wallpaper >
Customize > Delete.
19
Úprava audio nastavení
Aktivácia
hlasového
menu
Na Parrot MKi9200 si môžete aktivovaĢ funkciu hlasového menu. K tomuto
stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings > Audio >
Spoken menu a potom si vyberte activated alebo deactivated.
Nastavenie
hlasitosti
vyzváĖacieho
tónu
Pre nastavenie hlasitosti vyzváĖacieho tónu ktorý signalizuje prichádzajúci
Aktivácia
•
hovor stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Settings >
Audio > Ringtone volume – hlasitosĢ vyzváĖacieho tónu.
umožĖuje automatickú úpravu hlasitosti v závislosti od okolitého hluku.
funkcie
detekcie
Funkcia zariadenia Parrot MKi9200 pre detekciu okolitého hluku
•
Na úpravu tohto nastavenia stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a vyberte
okolitého
si možnosĢ Settings > Audio > Lateral noise detection a potom si
hluku
zvoĐte activated alebo deactivated.
Deaktivácia
•
funkcie Mute
pri prehrávaní
Táto možnosĢ pri prehrávaní hudobného súboru automaticky stíši
tuner. Základné nastavenie tejto funkcie je aktívna.
•
Túto možnosĢ môžete deaktivovaĢ a tak stíšiĢ tuner manuálne
prostredníctvom káble pre stíšenie – mute cable. K tomuto stlaþte
otoþný dotykový ovládaþ, vyberte si možnosĢ Settings > Audio >
Mute on Streaming a potom si vyberte deactivated – deaktivované.
Aktivácia
funkcie
priestorového
zvuku
Funkcia
priestorového
zvuku
na
Parrot
MKi9200
Vám
poskytne
priestorový zážitok z hudby.
• Na nastavenie tejto funkcie stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a zvoĐte si
možnosĢ Audio effects > Spatialization. Stlaþením otoþného ovládaþa
aktivujete, alebo vypnete funkciu priestorového zvuku.
• Po aktivácii funkcie priestorového zvuku, môžete pristúpiĢ k úprave
vlastností tejto funkcie. Na úpravu nastavení stlaþte otoþný dotykový
ovládaþ a zvoĐte si možnosĢ Audio effects > Settings > Spatialization
settings.
20
Aktivácia
ekvalizéra
• Ekvalizér vám poskytuje možnosĢ nastavenia nízkych, stredných a
vysokých tónov v závislosti od Vašich preferencii. Pre jeho aktiváciu alebo
deaktiváciu stlaþte otoþný dotykový ovládaþ, vyberte si možnosĢ Audio
effects > Equalizer a potom si vyberte Activated alebo Deactivated.
• Môžete si vybraĢ niektorú z 10 štandardných predvolieb na úpravu
frekvencií podĐa štýlu hudby ktorú poþúvate. Na úpravu tohto
nastavenia stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a potom si vyberte
možnosĢ Settings > Audio > eq. Settings. Potom použite dotykový
ovládaþ na úpravu frekvencií.
Pre vstup do menu pre audio efekty poþas prehrávania
stlaþte a podržte na 2 sekundy tlaþidlo
.
Aktivácia
• Virtuálny Super Basový efekt Vám umožní zosilniĢ basové frekvencie.
Pre aktiváciu funkcie Super Bass stlaþte otoþný dotykový ovládaþ.
funkcie
Otvorte si hlavné menu a vyberte si možnosĢ Settings > Virtual Super
virtuálneho
Bass effect > Activated alebo Deactivated.
Super
Basového
• Parrot MKi9200 umožĖuje zmenu nastavení Virtuálneho Super
basového efektu. Stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a zvoĐte si možnosĢ
efektu
Audi effects > Settings > Vsb preferences.
Poþas prehrávania hudobného súboru stlaþte a podržte
tlaþidlo
, þím aktivujete funkciu Super Bass efektu.
Aktivácia
•
Na aktiváciu alebo deaktiváciu náhodného pehrávania hudobných
funkcie
súborov stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Audio
Opakované
effects > Settings > Random a potom si zvoĐte Activated / Deactivated.
prehrávanie /
Náhodný výber
•
Na aktiváciu alebo deaktiváciu opakovaného prehrávania hudobných
súborov stlaþte otoþný dotykový ovládaþ a vyberte si možnosĢ Audio
effects > Settings > Random a potom si zvoĐte Activated / Deactivated..
Ak ku svojmu Parrot MKi9200 používate iPod zvoĐte si
možnosĢ Audio effects > Settings > Random (iPod)
alebo Audio effects > Settings > Repetition (iPod).
Pre vstup do menu pre audio efekty poþas prehrávania
stlaþte a podržte na 2 sekundy tlaþidlo
.
21
Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKi91000
Podrobný postup, ktorý vysvetĐuje krok za krokom spôsob aktualizácie Vášho zariadenia
Parrot MKi9200 je dostupný na našej webovej stránke www.parrot.com.
Hotline
Operátori na našej hotline linke sú Vám k dispozícii v pracovných dĖoch pondelok až piatok
od 9.00 do 18,00 hod prostredníctvom emailu na adrese [email protected], alebo
môžete použiĢ služby telefonického operátora:
Taliansko: [+39] 02 59 90 15 97
Španielsko: [+34] 902 404 202
UK: [+44] (0)870 112 5872
Nemecko: 0900 1727768
USA: [+1] (877) 9 Parrot (bezplatná služba)
ýína: [+86] (0)21 6460 1944
Hong Kong: [+852] 2736 1169
Francúzsko: 01 48 03 60 69
Európa: [+33] 1 48 03 60 69 (používané jazyky: francúzsky, anglický, španielsky a nemecký)
Slovensko: [+421] 2 431 912 18 ; [+421] 2 431 912 19
22
Download

Návod na obsluhu. mki9200-navod-SK.pdf