LU 252596866 - ITD59-61-62-65_TCHEQUE.fm Page 1 Lundi, 15. mai 2006 4:26 16
RYCHLÁ INSTALACE
Schéma pĜipojení
BLAHOPěEJEME!
Anténa
(není soucástí dodávky)
Copyright © SAGEM SA
Všechna práva vyhrazena
(není soucástí dodávky)
POWER
RF-IN
RF-OUT
ITD58/59 a TV s kabelem SCART
Anténa
Vstup RF
Anténa
(není soucástí dodávky)
(není soucástí dodávky ITD 61/59)
(není soucástí dodávky)
RF-OUT
RF-IN
DģLEŽITÉ
Než pĜipojíte výrobek, informujte se o dostupnosti digitální televize ve Vašem regionu.
ýEŠTINA
Návod k použití
Nesmluvní dokument
ITD 61/62/64/65 a TV s kabelem SCART
Vstup RF
Výstup RF
Anténa
Anténa
Vstup RF
Vstup RF
(není soucástí dodávky)
NÁVOD K POUŽITÍ
(není soucástí dodávky)
(není soucástí dodávky sad ITD61/59)
(není soucástí dodávky)
POWER
POWER
G/D
G/D
RF-OUT
RF-IN
-I-
RF-OUT
1. ZÁKLADNÍ POKYNY
2. ZÁKLADNÍ POPIS
RYCHLÁ INSTALACE ............................................................. I
6. UŽIVATELSKÉ PARAMETRY ......................................... 10
1-1 BEZPEýNOST
2-1 POPIS PěEDNÍHO PANELU
BLAHOPěEJEME!.............................................................................. I
SCHÉMA PěIPOJENÍ........................................................................ II
6-1. VÝBċR JAZYKA ................................................................. 10
6-2. PREFERENCE UŽIVATELE .............................................. 11
6-3. INSTALACE OBLÍBENÝCH SEZNAMģ
(není k dispozici u ITD59 / ITD61) ...................................... 12
6-4. ZABLOKOVÁNÍ (není k dispozici u ITD59 / ITD61) ............ 13
6-5. ZMċNA INSTALAýNÍHO HESLA ....................................... 14
BEZPEýNOST ..................................................................... 1
PěÍJEM ................................................................................ 1
DODÁVANÉ PěÍSLUŠENSTVÍ ............................................ 1
PRIPOJENÍ K SÍTI ................................................................ 1
2. ZÁKLADNÍ POPIS .............................................................. 2
2-1. POPIS PěEDNÍHO PANELU .............................................. 2
2-2. POPIS ZADNÍHO PANELU .................................................. 2
2-3. DÁLKOVÝ OVLADAý .......................................................... 2
2-3-1. Instalace baterií ................................................................... 2
2-3-2. Použití dálkového ovladaþe ................................................. 3
3. PěIPOJENÍ ......................................................................... 4
3-1. ÚVOD ................................................................................... 4
3-2. PěIPOJENÍ TELEVIZORU, VIDEOREKORDÉRU A ANTÉNY
4
3-3. ZESILOVAý HI-FI (pouze u ITD64/65) ................................ 4
4. INSTALACE ........................................................................ 5
4-1.
4-2.
4-3.
4-4.
4-5.
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE ....................................................... 15
7-1.
7-2.
7-3.
7-4.
7-5.
VÝBċR PROGRAMģ ......................................................... 15
INFORMACE O PROGRAMECH ....................................... 15
PODROBNÉ INFORMACE O PROGRAMECH .................. 16
SEZNAM TELEVIZNÍCH KANÁLģ ..................................... 17
VÝBċR JAZYKģ PRO AUDIO A PRO TITULKY ................ 17
7-5-1. Jazyk pro audio .................................................................. 17
7-5-2. Jazyk titulkĤ ....................................................................... 17
7-6. NASTAVENÍ HLASITOSTI ................................................. 18
7-7. REŽIM TV / AUX ................................................................ 18
7-8. TELETEXT ......................................................................... 18
7-9. PRģVODCE PROGRAMģ (není k dispozici u ITD58) ....... 19
7-10. ZASTAVENÍ OBRAZU (není k dispozici u ITD58/59) ......... 20
7-11. REŽIM RÁDIO .................................................................... 20
7-12. NAPROGRAMOVÁNÍ ýASOVAýģ
(není k dispozici u ITD58/59) .............................................. 20
7-12-1. Naprogramování vypnutí .................................................. 20
7-12-2. Naprogramování událostí ................................................. 21
VŠEOBECNÉ INFORMACE ................................................. 5
INSTALACE .......................................................................... 5
ZEMċ .................................................................................... 5
VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMģ .............................................. 6
ŽÁDNÝ PROGRAM NEBYL NALEZEN ................................ 6
7-13. AKTUALIZACE SOFTWARU ............................................. 22
7-14. V PěÍPADċ PROBLÉMU ................................................... 23
7-15. TECHNICKÁ DATA ............................................................ 24
5. POKROýILÁ NASTAVENÍ ................................................. 7
8. ZÁRUKA ........................................................................... 25
5-1.
5-2.
5-3.
5-4.
PěÍPRAVA / INSTALAýNÍ KÓD .......................................... 7
VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMģ .............................................. 8
KONFIGURACE AUDIO / VIDEO ......................................... 8
OPċTOVNÁ INICIALIZACE ................................................. 9
9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ ............................. 26
9-1. BALENÍ VÝROBKU ............................................................ 26
9-2. CLÁNKY A BATERIE ......................................................... 26
9-3. VÝROBEK .......................................................................... 26
Interference - Neumíst’ujte pĜijímaþ do blízkosti pĜístrojĤ, které by mohly zpĤsobit
elektromagnetické interference (napĜíklad reproduktorĤ). Mohlo by tím být narušeny
funkce pĜijímaþe a zpĤsobeny poruchy obrazu a zvuku.
Kryt - PĜijímaþ v žádném pĜípadČ neotevírejte! Hrozí nebezpeþí úrazu elektrickým
proudem. Jakýkoli pĜípadný zásah musí provést kvalifikovaná osoba.
Poþasí - V pĜípadČ bouĜky je doporuþeno odpojit anténu. I když jsou pĜijímaþ a televizor
odpojeny, mohou být poškozeny bleskem.
VČtrání - VČtrací otvory umístČné na krytu chrání pĜijímaþ proti pĜehĜátí. Na tyto otvory
nepokládejte žádné pĜedmČty, jako jsou látky nebo papír. Pokud pĜijímaþ umístíte do skĜínČ,
je tĜeba ponechat volný prostor minimálnČ 10 cm na obou stranách a 20 cm vpĜedu a vzadu.
Poškození - V žádném pĜípadČ nepoužívejte poškozený pĜijímaþ. PĜijímaþ umíst’ujte
vždy na rovnou plochu, kde nebude vystaven silným nárazĤm.
Baterie - Nenechávejte dálkový ovladaþ bez dozoru, baterie by mohly spolknout malé dČti.
Teplota - Vyhýbejte se extrémnČ vysokým nebo extrémnČ nízkým teplotám. UmístČte
pĜijímaþ daleko od zdrojĤ tepla, jako jsou radiátory a elektrické/plynové topení.
Nepokládejte hoĜící pĜedmČty, jako jsou svíþky, do blízkosti pĜijímaþe.
Vlhkost - ChraĖte pĜijímaþ proti dešti, vlhkosti a prachu. Na pĜijímaþ nepokládejte kvČtiny
nebo vázy. Tekutina mĤže pĜijímaþ znaþnČ poškodit. Pokud do pĜístroje vnikne tekutina,
okamžitČ jej odpojte od zdroje a obrat’te se na specializovaného prodejce.
Zelený/ýervený
2-2 POPIS ZADNÍHO PANELU
A
1-2 PěÍJEM
Zde najdete 3 dĤvody, proþ vymČnit anténu:
1. Vaše souþasná anténa a kabely nejsou vhodné k pĜijímání digitálního vysílání pro stáĜí
nebo špatný stav.
2. Ve Vašem regionu jsou digitální kanály vysílány v jiném frekvenþním pásmu než
analogové vysílání a Vaše anténa je nemĤže pĜijímat.
3. Nové digitální kanály jsou vysílány z jiného vysílaþe. V tomto pĜípadČ je tĜeba jinak
nastavit anténu. Je také možné k systému pĜipojit druhou anténu. Pro více informací se
obrat’te na specializovaného prodejce.
Snímaþ IR
ýervená kontrolka Standby (pohotovostní stav)
Zelená kontrolka PĜíjem signálu ovladaþe
B
C
PĜijímaþ je dodáván spolu s následujícím pĜíslušenstvím:
1 dálkový ovladaþ;
2 baterie (AAA-LR6) do dálkového ovladaþe;
1 kabel SCART k pĜipojení k televizoru (není k dispozici u ITD59 / ITD61);
1 sít’ový adaptér;
1 návod k použití.
2-3-1 Instalace baterií
Aby mohl fungovat, potĜebuje dálkový ovladaþ dvČ baterie (AAA LR6).
Obrázek v prostoru pro baterie Vám ukazuje, jak je vložit.
Pozor:
1-4 PRIPOJENÍ K SÍTI
PĜijímaþ musí být pĜipojen k zásuvce 220-240 V pomocí sít’ového adaptéru. Pokud
pĜijímaþ nepoužíváte, dbejte na to, aby byl v pohotovostním stavu.
V pĜípadČ nebezpeþí je nutné z bezpeþnostních dĤvodĤ vytáhnout zástrþku ze zdi, abyste
pĜístroj úplnČ oddČlili od elektrické sítČ. PĜístroj instalujte poblíž dobĜe pĜístupné zásuvky.
Používejte pouze odpovídající baterie v souladu s uvedenými
pokyny (kapitola 7-15 „Technická data“). Dodané baterie nelze
znovu nabít. Vadné a použité baterie likvidujte podle platných
pĜedpisĤ. V žádném pĜípadČ je nevyhazujte do domácího odpadu.
-2-
4. INSTALACE
4. INSTALACE
2-3-2 Použití dálkového ovladaþe
3-1 ÚVOD
4-1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
4-4 VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMģ
Je nČkolik možností, jak pĜipojit pĜijímaþ k systému audio/TV. NČkteré konfigurace Vám
umožní poslouchat stereofonní hudbu v kvalitČ CD (pouze u ITD64/65).
Kontaktujte specializovaného prodejce, aby nainstaloval konfiguraci audio/video, která
nejlépe odpovídá Vašim osobním požadavkĤm, nebo se podívejte na schéma na stranČ II.
Po úspČšném pĜipojení pĜijímaþe je tĜeba provést první instalaci.
BČhem tohoto procesu se v dolní þástí obrazovky zobrazují potĜebné informace.
Poznámka :
Tlaþítkem
mĤžete vždy potvrdit výbČr v tČchto menu. Stisknutí tlaþítka
Vám
umožĖuje pĜístup k dalšímu kroku instalaþního procesu. Pamatujte na to, že v každém
menu je vČtšinou tĜeba zadat více údajĤ. Nastavte všechny nabízené možnosti, a teprve
poté je potvrćte stisknutím tlaþítka
.
• Tlaþítka
a
Vám umožĖují pohybovat se po Ĝádcích nahoru a dolĤ.
Toto menu se zobrazí, když pĜijímaþ vyhledává
televizní nebo rozhlasové programy.
Teletext
Titulky
TV/AUX
0-9
ýíselná tlaþítka
Vypnutí zvuku
Jazyk pro audio
Režim rádio
Zastavení obrazu (*)
Následující oblíbený seznam (*)
Pozor: PĜed úpravou pĜipojení vždy odpojte sít’ové napájení.
3-2 PěIPOJENÍ TELEVIZORU, VIDEOREKORDÉRU A ANTÉNY
Než pĜipojíte pĜijímací anténu, zajistČte, aby pĜijímaþ nebyl pĜipojen k síti. PĜijímaþ je
pĜímo spojen s televizorem pomocí kabelu SCART, který pĜenáší signály RGB, aby byla
zajištČna optimální kvalita obrazu. Dodaný kabel SCART pĜipojte mezi zásuvku SCART
TV pĜijímaþe a hlavní zásuvku SCART televizoru (3-kontaktní zásuvka, která ukazuje, že
je pĜenos RGB k dispozici).
PrĤvodce programĤ(**)
ýervené
Barevné funkþní tlaþítko
Zelené
Barevné funkþní tlaþítko
Žluté
Barevné funkþní tlaþítko
Modré
Barevné funkþní tlaþítko
INFO
Informace
MENU
Menu
EXIT
ZavĜít
Nyní pĜipojte pĜijímaþ (zásuvka SCART AUX) k videorekordéru nebo k pĜehrávaþi DVD
(hlavní zásuvka SCART videorekordéru nebo pĜehrávaþe DVD). Druhý kabel SCART
není souþástí sady.
Poznámka: ITD61 / ITD62 nejsou vybaveny modulátorem RF. Není možné sledovat
digitální programy pomocí kabelu RF na jiné televizi.
3-3 ZESILOVAý HI-FI (pouze u ITD64/65)
• Tlaþítka
a
Vám umožĖují upravit nastavení.
Jakmile proces vyhledávání skonþí, zobrazí se
poþet nalezených televizních a rozhlasových
programĤ. StisknČte
pro ukonþení první
instalace.
4-5 ŽÁDNÝ PROGRAM NEBYL NALEZEN
4-2 INSTALACE
Jestliže vyhledávací proces nenašel žádný
program, zobrazí se tato obrazovka, která Vám
pomĤže nastavit anténu.
• PĜipojte pĜijímaþ
(voir “PěIPOJENÍ”, page 4).
• Zobrazí se menu „INSTALACE“.
• Vyberte English pomocí tlaþítek
a
.
• StisknČte
, abyste mohli
Zadejte þíslo kanálu (kontaktujte odborného
servisního technika) a pĜeorientujte anténu, dokud
nebudou indikátory ukazující úroveĖ a kvalitu
signálu zelené.
pokraþovat.
Jakmile indikátory budou zelené, spust’te tlaþítkem
nové vyhledávání programĤ.
Poznámka: Pokud používáte samostatnou anténu se sí˙ovým napájením, ujistČte se, že
parametr "Napájení antény" je nastaven na S NAPÁJENÍM ( viz "NASTAVENÍ AUDIO /
VIDEO ", strana 8 )
Hlasitost – a „Doleva“ v konfiguraþním menu
4-3 ZEMċ
• Zvolte zemi podle vašeho výbČru pomocí
Hlasitost + a „Doprava“ v konfiguraþním menu
Žluté
DIGITAL
Program – a „DolĤ“ v konfiguraþním menu
tlaþítek
a
. Tím se správnČ naþte
Analogové audio pravá
správa þasu pĜijímaþe i princip
Analogové audio levá
vyhledávání stanic.
ýervené
Bílé
Program + a „Nahoru“ v konfiguraþním menu
Seznam kanálĤ a „Potvrzení“ v
konfiguraþním menu
Pozor: proces vyhledávání mĤže trvat nČkolik
minut.
ýíselná tlaþítka dálkového ovladaþe Vám umožĖují také zadat þíselné hodnoty.
PĜedchozí program a „Návrat“ ke
konfiguraþnímu menu
BACK
Pro docílení vysoce kvalitního poslechu mĤžete pĜijímaþ pĜipojit k zesilovaþi Hi-Fi.
Nastavení hlasitosti pomocí dálkového ovladaþe platí pouze pro výstup Hi-Fi.
Dálkový ovladaþ je pĜi použití tĜeba nasmČrovat k pĜijímaþi.
(*) Funkce není k dispozici u ITD58/59/61
(**) Funkce není k dispozici u ITD58
-3-
-4-
-5-
5. POKROýILÁ NASTAVENÍ
5. POKROýILÁ NASTAVENÍ
PĜejdČte na MENU/INSTALACE/INSTALACE PěIJÍMAýE/VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMģ.
5-2 VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMģ
5-1 PěÍPRAVA / INSTALAýNÍ KÓD
V prĤbČhu instalace se vytvoĜí seznam oblíbených stanic ze všech programĤ,
vyhledaných na všech frekvencích. Tento seznam uvádí pĜehled všech programĤ a nedá
se mČnit. Je však možné na základČ tohoto referenþních seznamu vytváĜet vlastní
seznamy (Viz "INSTALACE OBLÍBENÝCH SEZNAMģ (není k dispozici u ITD 58/59)",
strana 12).
Doporuþujeme provádČt automatický vyhledávací proces opakovanČ každý mČsíc, aby
váš pĜijímaþ mČl ty nejaktuálnČjší údaje.
Zvolte VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMģ a spust’te
tlaþítkem
.
Po dodání je Váš pĜijímaþ pĜipraven k použití s následující standardní konfigurací.
TV: formát 4/3, RGB
AUX: PAL (u ITD58/59 není výstup SCART AUX)
PĜístup k instalaþním menu uvedeným níže umožní nastavení Vašeho pĜijímaþe.
Úpravy hlavního menu zaþnČte vždy stisknutím tlaþítka MENU.
Svou volbu mĤžete uložit stisknutím tlaþítka
.
• Stisknutím tlaþítka BACK se vrátíte do pĜedchozího menu.
• Stisknutím tlaþítka EXIT opustíte menu.
Pomocí tlaþítka
se posuĖte dolĤ na Ĝádek
INSTALACE, pak potvrćte výbČr stisknutím
.
PĜístup k instalaþním menu je chránČn instalaþním
heslem, které brání nechtČné chybČ nastavení.
Váš pĜijímaþ je dodán se standardním heslem
1234.
Poznámka: Je-li je instalaþní
nebudete vyzváni k jeho zadání.
heslo
0000,
Zadejte své heslo.
Vložené þíslice se zbrazují jako *
V dolní þásti obrazovky se v procentech zobrazuje
prohledaná þást frekvenþního pásma.
Nalezená frekvence se zobrazuje v reálném þase.
Na konci vyhledávacího procesu budete vyzváni
k uložení referenþního seznamu. StisknČte
.
Vyhledávací proces mĤžete kdykoli pĜerušit stisknutím
tlaþítka EXIT.
Dokud jste heslo nepotvrdili tlaþítkem
,
mĤžete se pomocí
na dálkovém ovládání vrátit
a upravit vloženou þíslici.
Po zadání þtyĜ þísel potvrćte vše stisknutím
.
Jestliže zadané heslo není správné, zobrazí se
chybové hlášení a je tĜeba heslo znovu zadat.
5. POKROýILÁ NASTAVENÍ
• Standard AUX: PAL nebo S-Video
• Digitální výstup (pouze u ITD64/65):
- Home cinema: pĜenos dat audio AC3
k digitálnímu výstupu, pokud je k dispozici.
V opaþném pĜípadČ je pĜenášen digitální
stereo signál.
- Stereo: pĜenos dat audio stereo
k digitálnímu výstupu.
• Instalace modulátoru (pouze u ITD59/64/65):
vybrat ANO k vizualizaci vysílání na televizoru
bez SCART .
- Standard výstupu: zvolte typ kódování, které chcete použít.
- VýbČr kanálu: vyberte požadovaný kanál (od 21 do 69) zadáním odpovídajícího
þísla. Nastavte televizor na stejný kanál, aby rozpoznal pĜijímaþ. PĜi dodání je
kanál nastaven na 38.
• Napájení antény: Používáte-li samostatnou anténu se sí˙ovým napájením, nastavte
parametr na S. V ostatních pĜípadech BEZ.
Nastavení ještČ jednou zkontrolujte a uložte stisknutím
. StisknČte BACK pro
pokraþování v instalaci nebo EXIT pro výstup.
5-4 OPċTOVNÁ INICIALIZACE
Tato funkce umožĖuje zpČtné nastavení pĜijímaþe
do výchozího stavu, ve kterém byl dodán.
Funkci použijte pouze tehdy, je-li tĜeba znovu
spustit celý proces instalace. Všechna pĜedchozí
nastavení, pĜístupová hesla, oblíbené kanály atd.
budou vymazány!
5-3 KONFIGURACE AUDIO / VIDEO
Vyberte INSTALACE PěIJÍMAýE a stisknČte
KONFIGURACE AUDIO / VIDEO pomocí
a
pro získání pĜístupu k tomuto menu. Vyberte
, pak stisknČte
pro potvrzení.
Bude Vám nabídnuto nČkolik možností. Jednotlivé
možnosti mĤžete projít pomocí tlaþítek
a
.
-6-
6. UŽIVATELSKÉ PARAMETRY
6-1 VÝBċR JAZYKA
PĜejdČte na menu MENU/INSTALACE/UŽIVATELSKÉ PARAMETRY
StisknČte
, zobrazí se rĤzné konfigurace.
Zvolte VÝBċR JAZYKA a potvrćte stisknutím
.
• JAZYK JEDNOTLIVÝCH MENU
MĤžete vybrat jazyk pro zobrazení menu.
• OBLÍBENÝ A VEDLEJŠÍ JAZYK PRO AUDIO
Pokud je vysílání ve více jazycích, mĤžete
vybrat jeden oblíbený a jeden vedlejší jazyk.
• TITULKY
Pokud je vysíláno více titulkĤ, mĤžete vybrat
jeden oblíbený a jeden vedlejší titulek. Jestliže
nechcete titulky, vyberte ŽÁDNÝ u oblíbených
a vedlejších titulkĤ.
Jestliže
nechcete
provést
opČtovnou
inicializaci, mĤžete opustit toto menu, jakmile
se zobrazí upozornČní, a to stisknutím tlaþítka
BACK nebo EXIT.
• Formát televizní obrazovky:4/3 nebo 16/9,
• Obrazový formát: PAN-SCAN nebo LETTERBOX.
• PÉRITEL TV :
- úroveĖ RVB stĜední, vysoká nebo nízká, jak
vám to vyhovuje.
- žádný, pokud chcete mít výstup PAL na PÉRITEL TV.
-7-
F
2-3 DÁLKOVÝ OVLADAý
3. PěIPOJENÍ
FUNKCE
E
1-3 DODÁVANÉ PěÍSLUŠENSTVÍ
2. ZÁKLADNÍ POPIS
Pohotovost/provoz
D
A - Konektor pro externí sít’ový adaptér
B - Zásuvka SCART pro pĜipojení VCR/AUX (videorekordér, DVD pĜehrávaþ...) (*)
C - Zásuvka SCART pro pĜipojení televizoru
D - Konektor pro analogový výstup audio stereo a digitální (**)
E - Výstup RF pro TV
F - Vstup RF signálu
(*) není k dispozici u ITD58/59
(**) pouze u ITD64/65
-1-
TLAýÍTKO
RF-IN
- II -
OBSAH
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
(není soucástí dodávky)
(není soucástí dodávky)
OBSAH
1. ZÁKLADNÍ POKYNY .......................................................... 1
RF-IN
U ITD 58/59 je možné zaznamenat stanice
jen pĜes výstup modulátoru RF.
Váš pøijímaè je dodán se standardním heslem 1234.
Vstup RF
POWER
RF-OUT
ovladaþ, baterie (X2), kabel SCART (kromČ typu ITD59 / ITD61), sít’ový adaptér.
Odpojte všechna zaĜízení od pĜijímaþe.
PĜipojte zaĜízení, jak je uvedeno na následujícím obrázku, znovu pĜipojte do sítČ a zapnČte
televizor.
ZapnČte pĜijímaþ. Televizor automaticky pĜepne na pĜijímaþ. V opaþném pĜípadČ vyberte ruþnČ
vstup, ke kterému jste pĜipojili pĜijímaþ. (Pro více informací se podívejte do návodu k použití
Vašeho televizoru).
Na displeji se zobrazí zpráva „Instalace“. Stisknutím OK pokraþujte v postupu.
Stisknutím OK potvrćte vybraný jazyk. Váš pĜijímaþ bude nyní vyhledávat kanály, které jsou k
dispozici. Tento proces mĤže trvat nČkolik minut.
Jakmile bude proces ukonþen, stisknutím OK uložte seznam programĤ.
Vyberte požadovaný kanál stisknutím tlaþítek
a
nebo na þíselné klávesnici.
V pĜípadČ trvajícího problému se obrat’te na odborného prodejce nebo kontaktujte autorizované
servisní stĜedisko Xpectrum s.r.o., Lužná 591, Praha 6, tel.: 220 121 432.
Výstup RF
Vstup RF
POWER
Než uvedete pĜijímaþ do provozu, zjistČte, zda je dodávka kompletní: návod k použití, dálkový
RF-IN
(není soucástí dodávky)
Oznaþení CE:
Oznaþení CE zaruþuje, že výrobek vyhovuje smČrnicím 1999/5/CE EU týkajících se
požadavkĤ na radiové a telekomunikaþní zaĜízení z hlediska bezpeþnosti a zdraví
uživatelĤ a s ohledem na pro elektromagnetické interference.
Prohlášení o shodČ CE je možné zobrazit na webových stránkách Sagem
www.sagem.com, sekce podpory, nebo je na požádání mĤžete získat na adrese:
SAGEM Communication
Département Service client
4, rue du petit Albi- 95800 Cergy Saint Christophe - France
SAGEM est une marque déposée de Sagem Communication (Groupe SAFRAN).
(není soucástí dodávky)
POWER
RF-OUT
ITD 58 - ITD 59 - ITD 61
ITD 62 - ITD 64 - ITD 65
Anténa
Výstup RF
Vstup RF
(není soucástí dodávky)
Vstup RF
(není soucástí dodávky)
TERESTRIÁLNÍ
DIGITÁLNÍ
TELEVIZNÍ
PěIJÍMAý
ITD 59 a TV bez kabelu SCART
není soucástí dodávky)
Nová generace pĜijímaþĤ Vám otevírá bránu posledních digitálních služeb a umožĖuje
Vám i Vaší rodinČ pohodlnČ vybírat mezi nejlepšími funkcemi digitální televize.
Hned po zapojení Vašeho pĜijímaþe budete moci využívat veškeré služby.
Jakmile budou k dispozici nové funkce nebo služby, budete moci aktualizovat svĤj
pĜijímaþ pomocí pĜijímaného signálu.
PĜijímaþ SAGEM sleduje strategii neustálého vývoje. Proto si vyhrazujeme právo
kdykoli a bez pĜedchozího oznámení provádČtt zmČny nebo úpravy výrobku
popsaného v tomto návodu.
(není soucástí dodávky)
RYCHLÁ INSTALACE
-8-
-9-
- 10 -
LU 252596866 - ITD59-61-62-65_TCHEQUE.fm Page 2 Lundi, 15. mai 2006 4:26 16
6. UŽIVATELSKÉ PARAMETRY
6. UŽIVATELSKÉ PARAMETRY
6. UŽIVATELSKÉ PARAMETRY
6. UŽIVATELSKÉ PARAMETRY
6-2 PREFERENCE UŽIVATELE
6-3 INSTALACE OBLÍBENÝCH SEZNAMģ
(není k dispozici u ITD59 / ITD61)
6-4 ZABLOKOVÁNÍ (není k dispozici u ITD59 / ITD61)
6-5 ZMċNA INSTALAýNÍHO HESLA
PĜejdČte na menu MENU/INSTALACE/UŽIVATELSKÉ PARAMETRY/ZABLOKOVÁNÍ
PĜejdČte na menu MENU/INSTALACE/UŽIVATELSKÉ PARAMETRY/ZMċNA KÓDU PěIJÍMAýE
• PRģHLEDNOST OKNA
PĜejdČte na menu MENU/INSTALACE/UŽIVATELSKÉ PARAMETRY/OBLÍBENÉ SEZNAMY
Když mČníte kanál, zobrazí se na nČkolik vteĜin informaþní okno. Zde mĤžete
nastavit prĤhlednost zobrazení okna (0 % tmavČ modrá, 100 % plnČ prĤhledná).
• DOBA ZOBRAZENÍ OKNA
Když zmČníte kanál, zobrazí se na nČkolik vteĜin informaþní okno. Zde mĤžete zvolit
dobu zobrazení okna (0 až 10 vteĜin). PĜi hodnotČ 0 vteĜin se okno nezobrazuje.
Zadejte váš nový kód.
Tato funkce Vám umožĖuje vytvoĜit OBLÍBENÉ
SEZNAMY obsahující televizní nebo rozhlasové
programy podle Vašeho výbČru na základČ
referenþního seznamu A vytvoĜeného pĜi
vyhledávání programĤ.
Jakmile je hodnota zadána, objeví se místo
segmentu znak *.
Pokud dojte k chybČ, použijte tlaþítko
dálkovém ovladaèi pro návrat zpìt.
• SLEDOVÁNÍ SÍTċ
na
Vyberte „NE“, pokud nechcete, aby Váš
pĜijímaþ automaticky vyhledával nové kanály.
• NASTAVENÍ ýASU
VYTVOěENÍ
Zobrazí se souþasnČ dva seznamy:
• seznam napravo je referenþní seznam A (vytvoĜený na základČ vyhledávání
programĤ).
• seznam nalevo je seznam, který sestavujete.
ýas je automaticky synchronizován pomocí
pĜijímaného signálu, když zvolíte pĜíslušnou
zemi pomocí tlaþítek
stisknutím
a
. Potvrćte
.
Tlaþítka
• pokud lokální cas není synchronizován signálem, mužete jej zmenit manuálne.
Stisknutím tlacítek
a
zvolte posun casu vuci centrálnímu svetovému casu
GMT (Greenwich). Pro potvrzení stisknete
.
Tlaþítka
a
na dálkovém ovladaþi Vám umožĖují pĜejít z jednoho seznamu na druhý.
a
Zadejte znovu stejný kód pro jeho ovČĜení.
• Vyberte ZABLOKOVÁNÍ KANÁLģ (Ano/Ne) a aktivujete zablokování kanálĤ.
Vám umožĖují pohybovat se v jednom seznamu.
Pro zkopírování stanice z referenþního seznamu do oblíbeného seznamu (od A do G),
zvolte stanici, kterou chcete pĜemístit a stisknČte ZELENÉ tlaþítko. Opakujte tento proces,
kolikrát bude potĜeba. Až bude seznam hotov, uložte jej pomocí ŽLUTÉHO tlaþítka.
UPRAVIT
Oblíbený seznam (od A do G) lze kdykoli upravovat. ZmČny uložte pomocí ŽLUTÉHO
tlaþítka.
Pro zrušení stanice - danou stanici vyberte a stisknČte ýERVENÉ tlaþítko.
Pokud chcete stanici pĜemístit, najećte na ni pomocí tlaþítek dálkového ovladaþe a
stisknČte MODRÉ tlaþítko, abyste ji vybrali. Pro procházení seznamu použijte
a
a po umístČní na požadované místo, stisknČte MODRÉ tlaþítko.
- 11 -
Máte k dispozici 3 druhy zablokování:
• Vyberte ZABLOKOVÁNÍ PěIJÍMAýE (Ano/Ne) a provedete celkové zablokování.
Tento druh zablokování je nejvyšším stupnČm zablokování pĜijímaþe. Pokaždé, když
zapnete pĜijímaþ, budete vyzváni k zadání Vašeho identifikaþního þísla.
Poznámka: Toto zablokování se aktivuje po probČhnutí cyklu pohotovostní stav/
provoz.
V tomto pĜípadČ lze všechny kanály zablokovat a odblokovat pomocí jednoho
postupu. To Vám dává možnost zablokovat a odblokovat více kanálĤ. Vyberte
SEZNAM KANÁLģ a provećte individuální zablokování. MĤžete vybrat zablokování
jen nČkolika kanálĤ. Mezi kanály se pĜesunete pomocí tlaþítek
a
. Vybraný
kanál zablokujete tlaþítkem
.
• SOFTWAROVÝ ZÁMEK (Parentel Lock): zadejte kontrolní vČk. NapĜíklad zadejte 15,
Když zadáte nesprávný kód, zobrazí se chybové hlášení.
Poznámka: Pokud chcete zrušit ochranu menu INSTALACE heslem, zadejte „0000“ jako
nové heslo.
chcete-li zakázat programy nevhodné pro dČti do 16 let. Zadejte 18, pokud nechcete
žádnou kontrolu.
- 12 -
- 13 -
- 14 -
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7-1 VÝBċR PROGRAMģ
7-3 PODROBNÉ INFORMACE O PROGRAMECH
7-4 SEZNAM TELEVIZNÍCH KANÁLģ
7-6 NASTAVENÍ HLASITOSTI
PĜijímaþ Vám nabízí nČkolik možností jak zmČnit program:
• Tlaþítka
a
dálkového ovladaþe:
• PĜijímaþ pĜepne na následující program (
) nebo se vrátí k pĜedchozímu
programu (
).
• PĜímý výbČr kanálu se provede zadáním þísla odpovídajícího programu pomocí þísel
uvedených na dálkovém ovladaþi. ýíslo kanálu tvoĜené z více þíslic zvolíte
postupným zadáním þíslic na ovladaþi.
• Tlaþítko BACK Vám umožĖuje pĜepínání mezi bČžícím programem a posledním
sledovaným programem. Toto tlaþítko je užiteþné napĜíklad v pĜípadČ, že þekáte na
zaþátek filmu.
PĜijímaþ mĤže zobrazit informace o právČ vysílaných programech i o programu, který
bude vysílán pozdČji.
Pokud stisknete tlaþítko INFO bČhem sledování televize, zobrazí se okno „Informace o
programech“.
• Pokud pĜi sledování televizních programĤ
stisknete tlaþítko
, zobrazí se seznam
kanálĤ aktuálního oblíbeného seznamu.
• Použijte tlaþítek
,
,
a
. abyste
se pohybovali v seznamu, a vyberte kanál
A - Shrnutí
B - Príští program
C - Indikuje, že je k dispozici podrobnČjší pĜehled.
K jeho zobrazení stisknČte INFO.
pomocí tlaþítka
Poznámka: Informace týkající se programĤ jsou k dispozici pouze tehdy, jsou-li jsou
zahrnuty ve vysílání.
a
k zesílení nebo zeslabení zvuku..
K rychlému vypnutí zvuku stisknČte vypnutí zvuku
.
K opČtovnému zapnutí zvuku stisknČte totéž tlaþítko ještČ jednou.
V režimu AUX nebo TV není možné nastavit zvuk.
7-7 REŽIM TV / AUX
7-5 VÝBċR JAZYKģ PRO AUDIO A PRO TITULKY
Tlaþítka
a
.
7-2 INFORMACE O PROGRAMECH
Po každém pĜepnutí kanálu se na nČkolik vteĜin zobrazí informace o daném programu
(mĤžete nastavit dobu zobrazení tČchto informací v menu „Preference uživatele“). Mohou
být zahrnuty následující informace:
A - Název oblíbeného seznamu
B - Poþet jazykĤ pro audio a pro titulky, které jsou
k dispozici
C - ýíslo a název kanálu
D - Název bČžícího programu
E - Aktuální þas
F - ýas zaþátku bČžícího programu
G - Indikátor odvysílané doby bČžícího programu
H - ýas konce bČžícího programu
Použijte tlaþítek
Stisknutím tlaþítek
a
, vyvoláte menu, které Vám umožní provést doþasná
nastavení. Nastavení provedená v tomto „menu možností“ platí pouze pro program, který
právČ sledujete. Jestliže opustíte tento program a vrátíte se k nČmu pozdČji, budou
doþasná nastavení ztracena.
Vám umožĖují pĜepínání mezi
informacemi o bČžícím programu a informacemi o
následujícím programu.
Tlaþítko
Vám umožĖuje pĜepínat mezi pĜipojenými pĜístroji, napĜíklad mezi
terestriálním digitálním pĜijímaþem a videorekordérem (musí ovšem být dostupný
videosignál).
To platí pouze v pĜípadČ, že pĜístroje jsou propojeny pomocí kabelu SCART, ne pomocí
spoje RF.
7-8 TELETEXT
Stisknutí tlaþítka
Vám umožĖuje zobrazit stránky teletextu (pokud je teletext
k dispozici). K výbČru stránek teletextu použijte þíselných tlaþítek dálkového ovladaþe.
7-5-1 Jazyk pro audio
Jestliže je informaþní text pĜíliš dlouhý, zobrazí se
automaticky po nČkolika vteĜinách.
Máte možnost si
vysílanými jazyky.
vybrat
mezi
MĤžete konzultovat informace o jiném kanálu
pomocí tlaþítek
a
.
7-5-2 Duální zvuk
PĜepínat lze tlaþítkem
stopy, mužete mezi nimi volit tlacítky
jednotlivými
Pokud jsou soucasne vysílány 2 ruzné zvukové
.
• Tlaþítky INFO nebo EXITse vrátíte do režimu TV, aniž byste museli pĜepnout na jiný
kanál.
a
.
7-5-3 Jazyk titulkĤ
Máte možnost volit mezi jednotlivými jazyky pro
titulky:
• Každým stisknutím tohoto tlaþítka zmČníte jazyk.
• Toto menu se po urþitém þase automaticky zavĜe.
• ýíslo, které se zobrazuje nalevo v každém Ĝádku, ukazuje, kolik je k dispozici jazykĤ
pro aktuální kanál.
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
7-9 PRģVODCE PROGRAMģ (není k dispozici u ITD58)
7-10 ZASTAVENÍ OBRAZU (není k dispozici u ITD58/59)
7-12-2 Naprogramování událostí
7-13 AKTUALIZACE SOFTWARU
Je možné pozastavit obraz aktuálního programu stisknutím tlaþítka
pokraþovat, až znovu zmáþknete toto tlaþítko.
MĤžete nastavit svĤj pĜijímaþ tak, aby se zapnul a vypnul v pĜednastaveném þase.
Funkce naprogramování je velmi užiteþná v pĜípadČ, že si pĜejete nahrát nČjaký program,
ale nemáte možnost sami zapnout nebo vypnout nahrávání, nebo když si pĜejete být
informováni o zaþátku programu, který si nechcete nechat ujít.
PĜejdČte na menu MENU/NAPROGRAMOVÁNÍ ýASOVAýģ
K zobrazení dalších podrobných informací
tlaþítko
.Informací skryjete tlaþítkem EXIT.
o
vybraném
programu
. Video bude
stisknČte
POZOR: Pokud obraz zastavíte po urþitou dobu s plným jasem, mĤže dojít k poškození
televizoru.
A V oknČ se zobrazí obrázek. Tento obrázek
odpovídá právČ sledovanému programu.
B Zobrazí se aktuální seznam kanálĤ. Vyberte
požadovaný kanál pomocí tlaþítek
a
poté stisknČte
k zobrazení vybraného
programu.
C Zobrazení
názvu
použitého
oblíbeného
seznamu.
7-11 REŽIM RÁDIO
• StisknČte
k nastavení události.
• Vyberte kanál pomocí þíselných tlaþítek.
• Nastavte datum pomocí þíselných tlaþítek
Vašeho dálkového ovladaþe (DD/MM/RR).
StisknČte tlaþítko
na dálkovém ovladaþi.
Tlaþítka
a
Vám umožĖují pohybovat se
v zobrazeném seznamu.
• Pokud zadáte nesprávné þíslo, mĤžete ho
smazat pomocí tlaþítka
.
Stisknutím tlaþítka
• Nastavte þas zaþátku a konce pomocí
Pomocí tlaþítek
D Jestliže stisknete tlaþítko
, oznaþí se aktuální
událost. Pomocí tlaþítek
a
mĤžete
zobrazit všechny události jednoho dne.
E V horní þásti obrazovky se zobrazí následující
informace týkající se vybraného programu:
• þas, ve kterém zaþíná a konþí daný program
• lišta, která se postupnČ plní podle toho, jak
probíhá program
• název programu
• informace týkající se obsahu programu
(stisknČte
tlaþítko
INFO
k zobrazení
podrobnČjšího obsahu, pokud je
INFO+ k dispozici)
F StisknČte þervené tlaþítko, abyste mohli upravit
datum.
a
PĜijímaþ se po spuštČní pĜepne do tohoto režimu,
je-li na síti k dispozici nová verze softwaru.
• ýervená kontrolka bliká.
• Zobrazí se úvodní obrázek.
Poté
se
otevĜe
displej
„AKTUALIZACE
SOFTWARU“. Stisknutím tlaþítka EXIT mĤžete
pozastavit stahování. Procedura se zobrazí znovu
pĜi dalším zapnutí pĜijímaþe.
mĤžete nastavit hlasitost.
þíselných
tlaþítek
Vašeho
dálkového
ovladaþe.
• * Nastavte zvuk: normal, pravý nebo levý
(pokud je program vysílán se 2 zvukovými
stopami)
Seznam opustíte stisknutím tlaþítka EXIT.
7-12 NAPROGRAMOVÁNÍ ýASOVAýģ
(není k dispozici u ITD58/59)
Je možné pĜednastavit až 6 rĤzných událostí.
Funkce NAPROGRAMOVÁNÍ ýASOVAýģ vám umožní:
• vypnout pĜijímaþ v urþenou hodinu (Naprogramování vypnutí).
• zaznamenat program v dobČ vaší nepĜítomnosti.
7-12-1 Naprogramování vypnutí
Po skonþení události
pohotovostního režimu.
se
pĜijímaþ
vrátí
do
Zatímco probíhá pĜednastavená událost, mĤžete ji
pĜerušit stisknutím tlaþítka MENU na dobu 10
sekund.
, spustíte stahování:
• Obrazovka zþerná.
• Kontrolka bliká.
BČhem tohoto procesu nemĤže uživatel provést žádnou manipulaci.
Po skonþení procesu se pĜijímaþ automaticky zapne.
Poznámka: V pĜípadČ nesprávného provedení postupu stahování zĤstává obrazovka
þerná a zelená kontrolka indikující chybu bliká (viz níže uvedenou tabulku). Jestliže se
zobrazí chybové hlášení, stisknČte jakékoli tlaþítko Vašeho dálkového ovladaþe. Uvećte
pĜijímaþ do pohotovostního stavu a opČt jej zapnČte, aby stahování probČhlo znovu.
Pokud postup nefunguje, vypojte pĜijímaþ ze sítČ a odpojte kabel antény.
Zadejte požadovaný þas vypnutí. Potvrćte
stisknutím
.
Použijte pak tlaþítek
a
k výbČru data (je
k dispozici 7 dnĤ podle dat pĜenášených
vysílaþem). (Jen jeden den a následující události
u typu ITD62).
Poznámka: Informace o bČžícím programu se
zobrazují pouze tehdy, když jsou vysílány.
- 19 -
- 20 -
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
- 21 -
7. POUŽITÍ PěIJÍMAýE
8. ZÁRUKA
7-15 TECHNICKÁ DATA
Chyba
Možná pĜíþina
Náprava
DVB-T, MPEG 2, OFDM
Odmultiplexování/
Rozuzlení
Tuner (Vstup RF)
V souladu s normou ISO/IEC
13818-1
Chyba platnosti
Opust’te vzkaz stisknutím tlaþítka < OK >.
Opakujte požadavek.
7 nebo 8 bliknutí
Místní chyba
Opust’te vzkaz stisknutím tlaþítka < OK >.
Opakujte požadavek.
9, 10, 11 nebo 12
bliknutí
RĤzné chyby
Opust’te vzkaz stisknutím tlaþítka < OK >.
Opakujte požadavek.
14, 15, 16 nebo 17
bliknutí
Vadný pĜijímaþ
Vstupní konektor:
IEC 169-2 samice
Frekvenþní pásmo vstupu RF:
UHF 470-862 MHz
(8 MHz BW)
VHF 174-222 MHz
(7-8 MHz BW)
ÚroveĖ vstupu RF:
-90 až -20 dBm
Vstupní impedance: 75 Ohm
Pásma COFDM: 8 MHz
Žádná odchylka na frekvenci:
166.66 KHz
Výstupní konektor:
IEC 169-2 samec
Bypas RF: 47-862 MHz
Chyba pĜíjmu
4, 5 nebo 6
bliknutí
Obrat’te se na specializovaného prodejce a
požádejte o výmČnu.
7-14 V PěÍPADċ PROBLÉMU
Standardy pĜenosu
Modulátor RF
(pouze u ITD59/65):
NasmČrujte ovladaþ k pĜijímaþi
Zkontrolujte stav a orientaci baterií
PĜijímaþ nereaguje na dálkový ovladaþ
ýervená kontrolka na pĜedním panelu stále PĜepnČte pĜijímaþ z pohotovostního
svítí
režimu stisknutím tlaþítka
.
Zobrazuje se þerná obrazovka nebo se
zobrazuje chybové hlášení
Provećte vyhledávání programu.
Obraz se nehýbá nebo je problém s pĜíjmem
Zkontrolujte všechna spojení a
spust’te nové vyhledávání programĤ.
Špatný pĜíjem s pĜenosnou anténou
PĜeorientujte anténu.
- 23 -
Kanály: 21 až 69
Typ: PLL
Standard: PAL B/G
Demodulátor
Podporované režimy COFDM:
2 k/8 k
Podpora: SFN
Modulace:
QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Kódový pomČr: 1/2 až 7/8
Režim: NeuspoĜádaný
Gard Interval:
1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Rozklad ĜádkĤ: 12x17 Forney
Korekce chyb: Reed Solomon
(204,188, 8)
9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ
UPOZORNċNÍ
Abyste mohli uplatnit záruku, musíte se obrátit na Vašeho specializovaného prodejce nebo na
autorizované servisní stĜedisko Xpectrum s.r.o. na þísle 220 121 432.
Budete vyzváni k pĜedložení dokladu o koupi.
Opust’te vzkaz stisknutím tlaþítka < OK >.
Opakujte požadavek.
1, 2 nebo 3
bliknutí
PĜijímaþ Videa
MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2)
Podporovaný profil a úroveĖ:
MP@ ML
Bitový tok: 1,5 až 15 Mbit/s
Podporované formáty: 4:3 a 16:9
Rozlišení videa:
720x576, 704x576,
544x576, 480x576,
352x576, 352x288
Konverze: Pan and Scan,
Letterbox
PĜedimenzování a zoom:
horní/dolní (1/4, 1/16)
Vstupy/Výstupy A/V
SCART TV RGB, CVBS,
Audio stereo
SCART AUX
(pouze u ITD61/62/64/65)
Vstup RGB, CVBS, výstup Y/C,
Audio stereo
Audio Hi-Fi stereo a digitální
3,5 mm stereo konektor 4
kontakty (pouze u ITD64)
- 24 -
Vyrobce dbá v nejvetší možné míre o ochranu životního prostredí. Vyrobce usiluje o kvalitní využívání
zarízení urceného k ochrane životního prostredí. Navíc se snaží o zavádení potrebných prvku do nabízených
a bežne používaných výrobku, vcetne jejich likvidace.
VnČjší napájení
Sít’: 220-240 V ~50 Hz
Výstup: 12 V stejnosmČrný
500 mA
Max. spotĜeba: 11 W
(v pohotovosti 9,5 W)
PĜední panel
1 dioda Led
PĜijímaþ IR: 38 kHz
Zadní panel
1 x IEC169-2 samice (vstup RF)
1 x IEC169-2 samec (Bypas RF)
1 x SCART (TV)
1 x SCART (AUX)
(pouze u ITD65/62/61)
1 x 3.5 mm stereo konektor 4
kontakty (Audio Hi-Fi a
digitální)
PĜijímaþ Audia
V souladu s normou ISO/IEC
13818-3
MPEG-Layer I a II
(Musicam Audio)
Režim: Mono, Stereo, Joint
Stereo
Frekvence vzorkování:
32/44,1/48 KHz
- 22 -
Mechanické specifikace
PĜijímaþ:
RozmČry (dxhxv):
220x135x35 mm
Hmotnost: ~430 g
Provozní teplota:
+5°C až +40°C
Kompletní balený pĜijímaþ:
Hmotnost: ~1,45 kg
RozmČry (dxhxv):
247x236x80 mm
Skladovací teplota:
-25°C až +65°c
PĜíslušenství
Dálkový ovladaþ s 33 tlaþítky
Dosah: 7 m
Baterie: 2 x 1,5 V (typ AAA-LR6)
1 Kabel SCART (pouze u
ITD62/64
Sít’ový adaptér AC/DC externí
V pĜípadČ poruchy Vám distributor nebo autorizované stĜedisko poradí jak postupovat.
Postupujte takto:
1) Nové zboží je pĜedmČtem záruky spoleþnosti SAGEM SA za podmínek uvedených níže. Tato záruka se týká
výrobních závad a trvá 24 mČsícĤ od data nákupu zboží s tím, že dĤkazem je doklad o koupi. Doporuþujeme Vám
velmi peþlivČ uschovat nákupní fakturu nebo pokladní stvrzenku jako doklad o datu koupČ.
2) Zboží, které bylo pĜedmČtem opravy ve výše uvedené záruþní dobČ, je pĜedmČtem záruky spoleþnosti SAGEM SA,
a to až do posledního z následujících dvou dat: uplynutí výše uvedené záruþní doby nebo tĜi (3) mČsíce od data
zásahu spoleþnosti SAGEM SA. Tato záruka se uplatĖuje, pokud bylo zboží použito za bČžných podmínek a k
urþenému úþelu.
3) BČhem této 24mČsíþní záruþní doby bude vadný pĜijímaþ opraven zdarma. Zákazník bude pĜesto muset poslat na
své náklady (doprava + pojištČní) vadné zboží ve vhodném balení s kompletním pĤvodním pĜíslušenstvím (na zboží
poškozené bČhem pĜepravy se záruka nevztahuje) do jednoho z našich Autorizovaných servisních center. V rámci
této záruky bude Vaše zboží opraveno nebo vymČnČno zdarma zasláno zpČt na Vaši adresu. BČhem opravy nebude
dodáno žádné náhradní zboží..
4) Než zašlete svoje zboží do Autorizovaného servisního centra, nezapomeĖte:
• pĜipojit ke zboží své údaje (jméno, adresa a telefonní þíslo);
• zajistit, aby bylo pĜíslušenství pĜiloženo ke zboží, pokud možno v pĤvodním balení;
• pĜiložit také kopii dokladu o koupi Vašeho zboží nebo kopii záruþního listu, který prodejce ĜádnČ datoval a vyplnil
pĜi koupi.
V každém pĜípadČ je zboží pĜedmČtem zákonné záruky proti dĤsledkĤm skrytých závad nebo vad. Zákonná práva
poskytovaná spotĜebitelĤm v rámci závazných zákonných pĜedpisĤ, zĤstávají v platnosti a nejsou dotþena touto
zárukou.
Ze záruky se vyĜazuje:
1) Poruchy nebo vady zpĤsobené
• nedodržením instalaþních a provozních pokynĤ, nebo
• vnČjší pĜíþinou(náraz, blesk, požár, vandalismus, zlomyslnost, škody jakéhokoli typu zpĤsobené vodou, styk
s rĤznými tekutinami nebo agresivními látkami, nevhodné elektrické napČtí, ...), nebo
• úpravami zboží provedenými bez písemného souhlasu spoleþnosti SAGEM SA, nebo
• nedostatky pĜi bČžné údržbČ, jak je popsána v dokumentaci dodané se zbožím, nedostatky pĜi hlídání nebo péþí,
nebo
• špatnými podmínkami skladování, nebo prostĜedím (zvláštČ pĜi vystavení nevhodné teplotČ a vlhkosti, kolísání
elektrických napČtí, šumy z elektrické sítČ nebo uzemnČní),
• nebo opravou, zásahem (otevírání nebo pokusy o otevírání zboží) nebo údržbou provedenou osobami
nepovČĜenými spoleþností SAGEM SA
2) poškození v dĤsledku nedostateþného balení a/nebo špatné obalové úpravy zboží zaslaného zpČt do
Autorizovaného opravného centra.
3) bČžné opotĜebení zboží, jakož i opotĜebení pĜíslušenství
4) dodání nových verzí softwaru
5) bČžné provozní práce: dodání, umístČní nebo výmČna pĜíslušenství...
6) zásahy na zboží nebo softwarech upravených nebo pĜidaných bez souhlasu spoleþnosti SAGEM SA
7) poruchy, jež jsou výsledkem použití výrobkĤ nebo pĜíslušenství nekompatibilních se zbožím
8) zboží zaslané do Autorizovaného servisního centra bez pĜedchozí telefonické dohody
V pĜípadech vyĜazení ze záruky, jakož i pĜi ukonþení 24mČsíþní záruþní doby budou náklady na opravu a dopravu (tam
i zpČt) zboží pĜedmČtem nabídky spoleþnosti SAGEM SA a je tĜeba je uhradit pĜed zasláním zboží zpČt do
Autorizovaného servisního centra.
9-1 BALENÍ VÝROBKU
LNa obalu je znázorneno logo (zelená tecka), dokumentující, že príslušnému nadrízenému
úradu byl poukázán stanovený poplatek k úhrade nákladu sberu a recyklace obalu.
Pro snadnejší zajištení recyklacních úkonu venujte pozornost rádnému roztrídení podle
príslušného typu odpadového materiálu.
9-2 CLÁNKY A BATERIE
Máte-li v prístroji instalovány clánky nebo baterie, odkládejte je vždy na místa k tomu urcená.
9-3 VÝROBEK
LNa výrobku muže být znázornena znacka preškrtnuté nádoby na odpadky, což znamená, že
pujde o komponent s elektrickým i ci elektronickými obvody.
Jedná-li se o takový prípad, postupujte podle evropské úpravy následovne :
- "Starý výrobek zanechejte tam, kde si obstaráváte výrobek obdobný.
- "Starý výrobek odložte na místo k tomu urcené (místo urcené pro sber nebezpecného
odpadu, speciální sberné místo, atd.)
Tímto zpusobem prispejete k recyklaci a zhodnocení prošlého elektrického i elektronického zarízení, jež by
mohlo mít v opacném prípade negativní dusledky na životní prostredi a lidské zdraví.
POZOR:
1) VymČnČné vadné souþástky se stávají majetkem spoleþnosti SAGEM SA
2) S výhradou všeobecnČ závazných právních pĜedpisĤ nenese spoleþnost SAGEM SA žádnou jinou záruku,
výslovnou nebo mlþky se rozumČjící, než je výslovnČ uvedeno výše. ZvláštČ spoleþnost SAGEM SA nezaruþuje
kvalitu ani výkon zboží pro jakékoli použití. ZodpovČdnost spoleþnosti SAGEM SA, at’ je její pĜíþina jakákoli, je
omezená na cenu zaplacenou za zboží Zákazníkem. V žádném pĜípadČ nebude spoleþnost SAGEM SA odpovČdná
za morální a/nebo nehmotné a/nebo nepĜímé škody (zvláštČ za ztráty objednávek, ztráty zisku, ztráty dat, ušlý zisk,
poškození dobrého jména, pĜerušení servisu nebo jakoukoli jinou finanþní nebo obchodní újmu v rámci záruky nebo
mimo ni.
- 25 -
- 26 -
Download

LU ITD59-61-62-65 CZ