+22,000
+21,600
+21,950
+21,550
+21,900
+21,570
+21,550
+21,200
+21,200
+21,200
+20,900
+20,636
+20,930
+20,550
+20,200
+19,950
K13
K13
K13
VI.NP
VI.NP
+18,050 terasa
+17,750
REZOPOHĹAD - dvorová časť
2 000
2 000
750
1 800
2 500
V.NP
1 100
50
420
ZS1
+14,750
+15,250
+15,250 balkón
+14,950
130
135
280
200
330 200
135
270
0
130 200
750
550
+14,950
TO1
1 685
1 800
1 160
1 400
800
IV.NP
2 700
1 800
Z13
+13,250
2 600
1 650
+12,500 šachta výtahu
300
+11,950
800
SDK1
2 450
50
2 300
III.NP
TO1
III.NP
2 700
P6
700
2 700
+11,950
400
280 400
200
100
+11,750
+11,550
+11,220
+8,500 pavlac
+8,400
300
430
+8,520
+12,250 balkón
ZS1
NOVÝ ŽB strop, ZREKONŠTRUOVANÝ,
v ploche pod novou zimnou záhradou odstrániť
vrstvy SP2 a nahradiť podlahovou vrstvou P6
+8,520
+12,250
100
+11,950
P6
230
+11,950
700
+15,350
2 200
ZS1
430
+8,400
1 135
+12,750
2 700
P6
+14,880
IV.NP
+11,220 SDK1
NOVÝ ŽB strop
+8,520
2 500
SDK1
NOVÁ PLECH. BET. DOSKA
2 300
50
280
200
+11,750
+11,550
1 150
1 000
+12,750
2 500
+14,550
600
400
+12,150
+15,080
200 50 100
330
50
150
50
600
+7,650
SDK1
TO1
SDK1
zrekonštruovaný strop
s žb. stužujúcou doskou
ZS1
II.NP
II.NP
12 350
3 990
ZS1
3 000
zrekonštruovaný strop
s žb. stužujúcou doskou
2 300
+7,650
+8,200
790
+8,200
P6
+4,100
+3,350
SADROKARTONOVÝ PODHLAD /PROTIPOŽIARNY/ MUSÍ BYŤ ZREALIZOVANÝ TAK, ABY VYKAZOVAL POŽIARNU ODOLNOSŤ
30 MIN.
300
TO1
+1,650
SP5 NEPOCHôDZNA STRECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ 2°=3,5%
- NÁSYP RIEČNEHO ŠTRKU frakcia16 - 32mm, hr.100mm
- FILTEK 500
- HYDROIZOLÁCIA PLASTOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810, hr. 2,0mm
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 500gm -2, hr. 2mm
( ALT. - hydroizolácia bitumenové pásy)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, ROCKMIN, hr. 2x100mm V SPÁDE
- PAROZÁBRANA FATRAPAR, alt. - fólia PE
- ŽEL. BET. STROPNÁ MONOLITICKÁ DOSKA, B30 hr. 180mm
- BAUMIT STROJOVÁ VÁP.CEMENTOVÁ OMIETKA hr. min. 10mm
2 060
570
50
2 050
100
200
350
100
-2,850
30
6 850
-II.PP
-6,750
POZNÁMKY:
- VŠETKY ROZMERY JESTVUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ PRI REALIZÁCII PREVERIŤ PRIAMO NA STAVENISKU
- VŠETKY ROZMERY NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍJE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ SKUTKOVÝM ROZMEROM ZISTENÝM NA STAVENISKU
- UMIESTNENIE PRIERAZOV KOORDINOVAŤ S PRÍSLUŠNOU ČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PROJEKTANTOM
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A
BEZPEČNOSTNÝCH
POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH
REALIZOVANÝCH
KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU
-6,950
50
-7,300
VZT3
DO1 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - balkón
2 200
30
-8,100
150
-8,280
1 220
ÚROVEŇ PODLAHY ±0,00=158,15m Bpv
AUTOROM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE Core, s.r.o., Svätý Jur, ZASAHOVAŤ DO OBSAHU, ARCHITEKTONICKÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA A VYKONÁVAŤ INÉ, S DOKUMENTÁCIOU
SÚVISIACE ČINNOSTI, JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA V SÚLADE S AUTORSKÝMI PRÁVAMI. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA PARAGRAFU 21, ODST. d.)
ZÁKONA Č. 383/1997 Z. Z.
600
-9,600
500
-9,500
-III.PP
100
-9,500
500
Sikafloor Car Deck
MIN. 1100
dojazd výtahu
- BAUMIT STROJOVÁ VÁP.CEMENTOVÁ OMIETKA hr. min. 10mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERAL. VLNA, hr. 50mm
- LEPIACA STIERKA
- PODKLAD ŽB DOSKA B30 hr. 180mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERAL. VLNA, hr. 50mm
- HYDROIZOLÁCIA PLASTOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810, hr. 2,0mm
- NOSNÝ ROŠT, hr. 35mm - TWINSON TERRACE
- PODLAHA TWINSON TERRACE, hr. 28mm
300
-3,550
2 620
300 200
250
50
-6,700
1 100
TO2 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- PODKLAD pôvodné obvodové murivo
- TEP. IZOL. OMIETKA, JADROVÁ OM. - THERMOSILIT® , OZDOBNÁ ŠTUKA,
- THERMOSILIT® - Dullinger Sanačná Vápenná farba Sanierkalkfarbe
- alt. - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
alt. - BAUMIT STROJOVÁ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA hr. min. 4mm
-6,700
-6,950
DO2 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - terasa
-2,800
3 100
SO-02
100
- PODKLAD pôvodné obvodové murivo
- TEP. IZOL. OMIETKA, THERMOSILIT®
- THERMOSILIT® - Dullinger Sanačná Vápenná farba Sanierkalkfarbe
- alt. - VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
alt. - BAUMIT STROJOVÁ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA hr. min. 4mm
Sikafloor Car Deck
500
TO1 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
-2,600
150
2 200
2 550
8 100
-5,300
- BAUMIT STROJOVÁ VÁP.CEMENTOVÁ OMIETKA hr. min. 10mm
- OBKLAD CETRIS hr.10mm, OSB
- PAROZÁBRANA FATRAPAR, alt. - fólia PE
- PODKLAD OCEĽ. KONŠTR. S ROŠTOM hr. 180mm
- HYDROIZOLÁCIA PLASTOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810, hr. 2,0mm
- NOSNÝ ROŠT, hr. 35mm - TWINSON TERRACE
- PODLAHA TWINSON TERRACE, hr. 28mm
DT150
VZT3
500
- PODKLAD STROPNÁ ŽB DOSKA
- LEPIACA STIERKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERAL. VLNA, hr. 70mm
- VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA
alt. - BAUMIT STROJOVÁ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA hr. min. 4mm
VZT MREŽA
200
2 150
-3,900
ZS3 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
ZS4 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
-0,900
-I.PP
3 900
-4,500
- PODKLAD ZÁKLADOVÝ BETÓNOVÝ PÁS
- LEPIACA STIERKA
- HYDROIZOLÁCIA STIHNUŤ K ZÁKLADOM
- TEP. IZOL. EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN STYRODUR C, hr. 50mm
alter. THERMOSILIT® tep. izol. omietka
- LEPIACA STIERKA, hr. min. 2mm
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA 2x
- LEPIACA STIERKA A SILIKÁTOVÁ OMIETKA, hr. 3,0mm
TO1
50
-4,150
350
-3,900
50
-3,950
300 200
ZS2 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - VIKIER
- SDK OBKLAD, alt. CETRIS, OSB
- PAROZÁBRANA FATRAPAR, alt. - fólia PE
- NOSNÁ OCEL. KONŠTR. - VIKIER
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERAL. VLNA, hr. 2 x 80mm
- OCELOVÝ KOTVIACI SYSTÉM (SPIDI, EUROFOX, SPEEDY...)
- DOSKY CETRIS, hr. 10mm
- TEP. IZOL. - MINERAL. VLNA, hr. 30mm
Nepriehladná časť - sklenený obklad
- LEPIACA STIERKA, hr. min. 2mm + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SILIKÁTOVÁ OMIETKA, hr. 3,0mm - ŠTUKOVÉ LEMOVANIE
ZAMUROVAŤ
1 750
VZT2
800
150
800
300
-3,550
250
-3,550 -I.PP
2 500
2 500
Sikafloor Car Deck
S
-10,100
-10,900
400
- STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 300gm -2, hr. 2mm
- HYDROIZOLÁCIA PLASTOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810, hr. 2,0mm
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 500gm -2, hr. 2mm
( ALT. - hydroizolácia bitumenové pásy)
- PLNÉ DEBNENIE hr. 25mm
- VZDUCH. PREVETRÁVACIA MEDZERA hr. 20mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, ROCKMIN, hr. 100mm v spáde
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, ROCKMIN, hr. 2x100mm
- PAROZÁBRANA FATRAPAR, alt. - fólia PE
- 1x CD nosič + 1x sadrokartón hr. 15 mm /PO 30 min/
-2,250 - ZÁKLADY
2 550
SP4 PLOCHÁ STRECHA - NEPOCHôDZNA (nad vykurov. priest.) VIKIER
- PODKLAD OBVODOVÉ PôVODNÉ MURIVO PLNÁ PÁLENÁ TEHLA
- LEPIACA STIERKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERAL. VLNA, hr. 100 - 120mm
- LEPIACA STIERKA, hr. min. 2mm
SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SILIKÁTOVÁ OMIETKA, hr. 3,0mm
600
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA, hr.60mm, alt. hr.80mm
- PODSYP frakcia 4 - 8mm, hr.30mm
- NÁSYP RIEČNEHO ŠTRKU frakcia8 - 16mm, hr.100mm
- FILTEK 500
- ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- BETÓNOVÁ KRYCIA DOSKA S KARI SIEŤOU, hr.60mm, dilatovaná 1,5m x 1,5m
- HYDROIZOLÁCIA PLASTOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810, hr. 2,0mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - PE FÓLIA alebo pás typu A
- TEPELNÁ IZOL. Z EXTRUDOV. EPS (STYRODUR 4000/5000 hr. 50-120mm
alter. ROOFMATE SL 50-120mm)
- GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- ŽEL. BET. STROPNÁ MONOLITICKÁ DOSKA, B30 hr. 300mm
- BAUMIT STROJOVÁ VÁP.CEMENTOVÁ OMIETKA hr. min. 10mm
Z5
VZT MREŽA
VZT1
900
SP3 PLOCHÁ STRECHA POJAZDNÁ - (nad nevykurov. priest.) - GARÁŽ
VZT2
ZS1 KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
600
- BETÓNOVÁ DLAŽBA 400x400, hr.50mm
alter. - PODLAHA TWINSON TERRACE, hr. 65mm
- PLASTOVÉ TERČE POD DLAŽBU Ø150mm, hr. 20mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - DIFÚZNE OTVORENÁ TEXTÍLIA ODOLNÁ UV ŽIARENIU
HNILOBE, VOLNE LOŽENÁ S 200mm PRESAHOM (napr. TYPAR SF 40)
- TEPELNÁ IZOL. Z EXTRUDOV. POLYSTYRÉNU (STYRODUR 3035CS hr. 2x100mm
alter. ROOFMATE SL 2x100mm)
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 300gm -2, hr. 2mm
- HYDROIZOLÁCIA PLASTOVÁ FÓLIA FATRAFOL 810, hr. 2,0mm
- GEOTEXTÍLIA TATRATEX 300gm -2, hr. 2mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA PERLITOVÝ BETÓN, DILATOVANÝ 1,5m x 1,5m, hr. 90 - 30mm
- ŽEL. BET. STROPNÁ MONOLITICKÁ DOSKA, B30 hr. 200mm / plechobetónová doska/
- SDK PODHĽAD - BAUMIT STROJOVÁ SADROVÁ TENKOVRSTVOVÁ OM. hr. min. 4mm
-1,400
ZATEPLOVACIE SYSTÉMY
9 000
SP2 PLOCHÁ STRECHA - POCHôDZNA TERASA (nad vykurov. priest.)
ZS1
1 480
-0,850
ÚROVEŇ PODLAHY ±0,00=158,15m Bpv
Z6
900
-0,750
+0,800
1 750
100
2 310
svetlík
I.NP
±0,000
200
zrekonštruovaná podlaha
s žb. stužujúcou doskou
SP3
340
ZS3
ZS3
300
-0,150
460
P3
SO-01
340
+0,020
+1,500
+1,300
I.NP
+0,020
TO1
300
+1,600 medzipodesta
+1,550
Dvor p.č.3355
3 900
1 100
2 400
3 890
SO-01
900
- STREŠNÁ KRYTINA BRAMAC
- PLNÉ DEBNENIE hr. 25mm
- VZDUCH. PREVETRÁVACIA MEDZERA hr. 20mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA, ROCKMIN, hr. 2x100mm
- PAROZÁBRANA FATRAPAR, alt. - fólia PE
- 1x CD nosič + 1x sadrokartón hr. 15 mm /PO 30 min/
+3,900
+3,100
VÝPIS STRIECH A TERÁS
SP1 ŠIKMÁ STRECHA - NEPOCHôDZNA 44,50
+3,900
SDK1
780
Strecha SP3 MUSÍ mať plné drevené debnenie.
Poistná hydroizolácia napr.TYVEK /na debnení pultového vikiera/ , lepiaca páska Duorol
Úžlabie - hliníkový pás
Spojenie zvislých konštrukcií /komín, zvislé murované steny/ so streš. pášťom-Wakaflex
Pokrytie hrebeňa a nárožia - suché kladenie pomocou vetracieho a izolačného pásu AeroGrat
Lemovanie okolo strešného okna - súčasťou dodávky okien
Ukončenie strechy je navrhované koncovými škridlami!!!
NUTNÉ použiť škridle sneholamu podla Vyhl. 532/2002 Z.z.
Strecha musí mať zachytávač zosúvajúceho snehu
2. a 3. rad od spodu sú protisnehové škridle, resp na streche je zachytávač snehu, každá 6 škridla je protisnehová
V strešnom žlabe K1, K12 navrhujem umiestniť DEVI kábel.
obv. múr pod strechou opatriť izoláciou NOBASIL hr. 120 mm so sieťkou proti hmyzu
+4,200 pavlac
zrekonštruovaný strop
s žb. stužujúcou doskou
500
ODPORÚČA SA POUŽIŤ PRI REKONŠTRUOVANÝCH FASÁDNYCH PRVKOCH SYSTÉM - THERMOSILIT®
- Dullinger Sanačná Vápenná farba Sanierkalkfarbe
- THERMOSILIT® Omietka – zateplenie
- THERMOSILIT® Jadrová Omietka
- Thermosilit® podlahový betón
550
260
Detailný návrh a výpočet prvkov strechy SP1, SP2, SP3, SP4, doplnkov a kompletného príslušenstva prevedie dodávateľska
firma.
VŠETKY DREVENÉ PRVKY A ČASTI KROVU DOPORUČUJEME NAPUSTIŤ OCHRANNÝM PRÍPRAVKOM PROTI HNILOBE A
ŠKODCOM NAPR. 2x FUNGICÍDNYM BEZFAREBNÝM NÁTEROM PRÍPRAVKU "PREGNOLIT D".
+4,200
TO2
260
90
PODKLADOVÝ BETÓN B15, HR.150mm JE VYSTUŽENÝ KONŠTRUKČNOU VÝSTUŽOU
OCELOVÁ SIEŤOVINA 150/150 r=8mm, VZAJOMNÉ PREKRYTIE SIETÍ 300mm
+4,220
90
+4,220
900
POZNÁMKA
1 000
+4,900
500
+12,750
SP2
+15,350
+13,250
+12,750
1 100
600
500
+12,806
SP2
2 050
2 450
+14,750
+13,250
270 1 100
1 100
50
550
550
+15,300
1 048
+16,450
+16,240
V.NP
1 050
50 50
+15,350
250
+17,750
300
+16,450
+13,250
300
+18,050
1 800
ČÍSLO KÓPIE
AUTORI PROJEKTU
ING.ARCH. JÁN KUBÁNI
HIP
ING.ARCH. JÁN KUBÁNI AA
VYPRACOVAL
ING.ARCH. JÁN KUBÁNI
STAVEBNÍK
Štefánikova SPV, s.r.o., Štefánikova 1, 81106 Bratislava, IČO 44 461 488
MIESTO STAVBY
Štefánikova 1, 81106 Bratislava s.č.7359
ZODP. PROJEKTANT
NÁZOV
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ŠTEFÁNIKOVA 1
ING.ARCH. JÁN KUBÁNI
3353/1, 3353/2 - k.ú. Bratislava Staré Mesto
STAVBY
PARCELA
OBJEKT
SO.01 - OBJEKT ŠTEFÁNIKOVA 1, SO.02
OBSAH
Rezopohľad pozdĺžny - návrh
ČASŤ
E 1.1 - ARCHITEKTONICKO-KONŠTRUKČNÁ
ČÍSLO ZÁKAZKY
2008 021
FORMÁT
8A4
DÁTUM
01/2009
MIERKA
1:50
STUPEŇ
ARCHÍVNE ČÍSLO
PROJEKT SRP
ČÍSLO VÝKRESU
20
Download

fin_navrh_SRP7 _ 0. 1NP_REZY