Mezinárodní vědecká konference
Organizace a management zdravotních a sociálních služeb
3. dubna 2014
Praha
SPOLOČNOSŤ PRE
ZVO J
International Art Campus Prague, s.r.o.
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
SOCIÁLNEJ PRÁCE
pořádající instituce:
RO
Vědecká rada konference
Doc. Mgr. Petr Kaňka, rektor International Art Campus Prague, s.r.o.
PhDr. Peter Horváth, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., prorektor VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
MUDr. Miroslav Doležal, kancléř International Art Campus Prague, s.r.o.
Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Ing. Oldřich Knaifl, CSc., International Art Campus Prague, s.r.o.
PhDr. Karel Preuss, CSc., International Art Campus Prague, s.r.o.
Jazyk konference: český, slovenský, anglický
ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Konference je věnována zejména otázkám organizace a managementu zdravotních a sociálních služeb, sociální práci, problematice ekonomického a organizačního zajištění subjektů, které v této sféře působí. Zahrnuty jsou rovněž otázky společenského kontextu, které
mají na obě sledované oblasti zásadní vliv, případně i souvisejícím tématům např. sociální
poradenství a jeho poskytování, aplikovaná sociální patologie v sociální práci, chudobou,
sociálně-ekonomickými problémy ve společnosti, legislativou a její implementací do praxe, aj.
PROGRAM KONFERENCE
Čtvrtek 3. dubna 2014
9.00 - 10.00 registrace účastníků
10.00 - 10.15 zahájení konference
10.15 - 11.30 vystoupení pozvaných řečníků
11.30 - 12.30 oběd
12.30 - 16.30 jednání konference
16.30 - 17.00 diskusní fórum a závěr konference
Místo konání konference:
International Art Campus Prague, s.r.o., Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle
V níže přiložené závazné přihlášce prosíme autory příspěvků, aby vyplnili požadované informace a akceptovali téma konference. Na základě názvu a anotace příspěvku bude sestaven program jednání. Text příspěvků, který bude na konferenci presentován, bude následně zveřejněn
v recenzovaném sborníku na CD ROM. Požadavky a vzor úpravy příspěvku naleznete dále. Příspěvky upravené podle vzoru prosíme zaslat do 20. března 2014, případně je lze předat v
elektronické verzi při registraci na konferenci. Vložné činí 500,- Kč.
Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.
Organizátoři
Vyplněnou přihlášku pošlete do 20. března 2014 na adresu:
jako přílohu na e-mailovou adresu: [email protected]
Konference “Organizace a management zdravotních a sociálních služeb”
Přihlašuji se k účasti na shora uvedené konferenci.
Jméno a příjmení
Název příspěvku
Autor(ři), jméno, příjmení, instituce, adresa, telefon, e-mail
Abstrakt (max. 300 slov)
Klíčová slova
Prosím, napište vše přímo do formuláře a neměňte styl písma.
* Nehodící se škrtněte!
Účastním se s referátem ano – ne*
FORMÁT A STRUKTURA PŘÍSPĚVKU PRO SBORNÍK
Příspěvek zašlete do 20. března 2014 na adresu: [email protected] nebo odevzdejte v elektronické podobě během
registrace.






Pouze formát A4, maximální délka příspěvku 7 stran, včetně obrázků, tabulek, grafů a literatury, dolní a horní okraj: 1,5 cm, levý a
pravý okraj: 1,5 cm)
Pořadí: 1. řádek název příspěvku v češtině (velká písmena, Times New Roman, velikost 14, tučně, zarovnání uprostřed), název příspěvku v angličtině
(Times New Roman, velikost 14, řez písma obyčejný, zarovnání uprostřed), vynechat řádek, jméno autora (Times New Roman, velikost 12, kurzíva,
zarovnání uprostřed), mezi jmény více autorů dejte pomlčku
Názvy kapitol tučně, zarovnání vlevo, podkapitoly, písmo tučně, zarovnání vlevo, vynechat řádek mezi jednotlivými kapitolami
Jednotlivé kapitoly musí být očíslovány, maximálně 3 úrovně
Písmo textu včetně abstraktu: Times New Roman, velikost 12, jednoduché řádkování
Neužívejte záhlaví a zápatí, stránky nečíslujte
Abstrakt
V češtině i angličtině, maximální počet řádků: 20, za anglickou verzi odpovídá autor příspěvku
Klíčová slova
V češtině i angličtině, maximálně 6 slovních spojení, za anglickou verzi odpovídá autor příspěvku
Tabulky




Pouze jasné a přehledné tabulky
Název tabulky napište kurzívou a umístěte pod tabulkou vlevo
Tabulky číslujte arabskými číslicemi
Používejte krátké a jasné názvy sloupců, popisek napište kurzívou, Times New Roman 12
Ilustrace



Odpovídající kvalita ilustrace (300 dpi), odpovídající kontrast, pouze elektronický formát (.jpg nebo .tiff)
Ilustrace číslujte arabskými číslicemi v souladu s textem
Každá ilustrace musí mít číslo, popisek (Times New Roman 12) a uvedený zdroj (Times New Roman 11), umístěný pod obrázkem, popisek napište
kurzívou
Citace

Citace číslujte a dávejte do uvozovek, nesmí být umístěné v zápatí
Literatura


Všechny publikace musí být řazeny abecedně dle jména autorů, v případě více publikací od stejného autora, řaďte chronologicky od nejnovější po
nestarší vydání jednotlivých publikací
Pro formát výčtu publikací užívejte obecné normy:
a) monografické publikace
SLAVÍK, M.; MILLER, I. Materiální didaktické prostředky. Praha : ČZU v Praze, 2002. ISBN 80-2013-0890-7.
b) příspěvek do monografické publikace
PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti. In Zadlužení fenomén současnosti. Praha : SVSES, 2012, s. 230-242. ISBN 978-80-8674492-6.
c) příspěvek do časopisu
KOŤA, J. Konformita versus deviace ve školské prostředí. Pedagogika, 2005, roč. LV, č. 4, s. 307-309. ISSN 0031-385.
PAVELKOVÁ, J. Reverse face of sustainable development. Natura, 2008, vol. 45, no. 2, p. 30-35. ISSN 0355-7863.
d) příspěvek ve sborníku
PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany. In Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v
bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, s. 165-173. ISBN 978-80-89533-02-2.
e) internetové strany
http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy [17-01-2012]
Na konci příspěvku kontakt na autora
Příklad:
NÁZEV PŘÍSPĚVKU
TITLE OF PAPER IN ENGLISH
Project lifecycle
Autor1 – Autor 2 (jméno a příjmení)
6
Abstrakt
Text abstraktu
Klíčová slova
1
5
2
4
Slovní spojení 1, slovní spojení 2,……slovní spojení 6
Abstract
Text of the abstract in English
Key words
Key word 1, key word 2…
1
NÁZEV KAPITOLY
3
Zdroj: Evropská komise, 2002
Obrázek 1: Cyklus projektového řízení
Kontakt na autora
PhDr. Karel Preuss, PhD.
1.1
Kapitola – úroveň dva
International Art Campus Prague, s.r.o.
1.1.2
Kapitola – úroveň tři
Na Pankráci 420/54
140 00 Praha 4 - Nusle
Česká republika
E-mail: [email protected]
Download

Organizace a management zdravotních a sociálních služeb