Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Institut geologického inženýrství, HGF
Katedra hydrogeológie, PRIF UK Bratislava
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA
tu
ýr s
t
ví
ti
Ins
tg
n
eo l
že
ogické ho in
HYDROGEOCHÉMIA ‘11
XIII. ročník mezinárodní vědecké konference
14. – 15. 6. 2011
OSTRAVA
INFORMACE O KONFERENCI
Termín: 14. – 15. 6. 2011
Místo: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Institut geologického inţenýrství
Aula vysoké školy báňské, sál NA4 a NA5
Vědecký výbor:
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. – předseda
doc. RNDr. Zlatica Ţenisová, PhD.
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
doc. Ing. Arnošt Grmela, CSc.
Ing. Kvetoslava Hyánková, CSc.
dr. hab. Andrzej Witkowski
Organizační výbor:
Mgr. Monika Ličbinská – předseda
RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
dr. Hanna Rubin
Ing. Ondřej Babka
Ing. Adéla Matlochová
Ing. Barbora Míčková
Mgr. AlexandraDuričková
Adresa organizačního výboru:
Institut geologického inţenýrství, HGF, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Kontakt:
Tel.: +420 597 32 3552
E-mail: [email protected], [email protected]
Aktuální informace:
Odkaz na konferenci HYDROGEOCHÉMIA´11 na stránkách České asociace hydrogeologů http://www.cah.cz.
POZVÁNKA NA KONFERENCI
Váţení kolegové!
Rádi bychom pokračovali v tradici konání úspěšných hydrogeochemických konferencí a chtěli
bychom všechny pozvat opět do Ostravy. 13. ročník konference Hydrogeochémia´11, kterou
organizuje Institut geologického inţenýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňskéTechnické univerzity Ostrava ve spolupráci s Katedrou hydrogeologie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě a Katedrou hydrogeologie a inţenýrské geologie Sliezkej
Univerzity v Katowicích se bude konat ve dnech 14. – 15. 6. 2011 v Aule VŠB-TU Ostrava.
Hlavním tématem konference je:
“APLIKOVANÁ HYDROGEOCHEMIE”
Antropogenní vlivy na geochemii vod
Kontaminační hydrogeochemie v praxi
Minerální vody
Na konferenci bychom rádi uvítali domácí a zahraniční odborníky z praxe, státní správy a vysokých
škol. Příspěvky budou recenzované a publikované ve sborníku, prezentace mohou být prezentované
formou přednášky anebo posteru.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Účastnický poplatek:
1490,- Kč (sborník, režie)
Účastnický poplatek:
1290,- Kč (sborník, režie) pro členy ČAH a SAH
Účastnický poplatek:
990,- Kč (sborník, režie) pro doktorandy
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet České asociace hydrogeologů do 10. 6. 2011:
ČAH je plátcem DPH, IČO: 47607653, DIČ: CZ47607653
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. OP Ostrava
Číslo účtu: 2611895359/0800
IBAN CZ1108000000002611895359
BIC GIBACZPX
Prosíme, aby nám odeslání faktur bylo avizováno i prostřednictvím e-mailové zprávy na adresy
[email protected], [email protected]
Zahraniční účastníci mohou zaplatit v hotovosti při registraci!
Příspěvky budou publikované v recenzovaném sborníku z konference v českém, slovenském, polském
a anglickém jazyce. Stejně tak i jednacím jazykem bude čeština, slovenština, polština a angličtina.
Důleţité části příspěvků i prezentací by měly být i v anglickém jazyce.
Harmonogram konference:
Závazné přihlášky s příspěvky ..................................... 30. 4. 2011
Kompletní příspěvky do sborníku ................................ 31. 5. 2011
Druhý cirkulář s programem ......................................... 15. 5. 2011
Závazné přihlášky bez příspěvku…............................... 10. 6. 2011
Společenský večer bude organizovaný formou ochutnávky vín a švédských stolů, cena 300,- Kč.
Obědy je moţno zajistit ve školní menze, cena oběda 85,- Kč.
Ubytovaní je zamluvené na vysokoškolských kolejích v Ostravě-Porubě v hotelové části, cena za
dvojlůţkový pokoj za noc je 660,- Kč (tzn. 330,- Kč na osobu); jednolůţkový pokoj 550,- Kč.
Exkurze proběhne ve středu 15. 6.; tématicky se bude věnovat ochraně jímacího území na lokalitě
Nová Ves a dále navštívíte areál lázní Klímkovice a Vodní jámu Jeremenko. Cena exkurze 90,- Kč.
Doprava k místu konání konference: tramvaje č. 7, 8, 17; zastávka “Areál VŠB”.
Moţnost přihlásit propagační materiál do sborníku nebo na poster do 31. 5. 2011:
Cena za 1 stranu (A4) ve sborníku:
Cena za 1 m2 na posteru:
Cena za 2 m2 na posteru:
2000,- Kč
1500,- Kč
2000,- Kč
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Přihlásit se můţete vyplněním závazné přihlášky a jejím zasláním poštou nebo emailem na adresu
organizačního výboru anebo vyplněním on-line formuláře, který naleznete na konci tohoto cirkuláře,
popř. v odkazu na konferenci HYDROGEOCHÉMIA´11 na stránce http://www.cah.cz.
HYDROGEOCHÉMIA´11
13. vědecká konference
Ostrava, 14. – 15. 6. 2011
PŘIHLÁŠKA
Příjmení:
Jméno:
Instituce:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax.:
E-mail:
Název referátu:
Název posteru:
Účastnický poplatek:
Plná cena
(1490,- Kč)
Člen ČAH, SAH
(1290,- Kč)
Doktorand
( 990,- Kč)
(cena včetně DPH je splatná na účet ČAH)
Ubytování:
13. – 14. 6. 2011 (pondělí/úterý)
14. – 15. 6. 2011 (úterý/středa)
15. – 16. 6. 2011 (středa/čtvrtek)
Oběd:
14. 6. 2011 (úterý)
Společenský večer:
14. 6. 2011 (úterý)
Celodenní exkurze:
15. 6. 2011 (středa)
Místo:
Datum:
Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu [email protected],
[email protected] do 30. 4. 2011, resp. do 10. 6. 2011 (účastníci bez příspěvku).
Údaje z přihlášky budou využity při vyřizování daňových dokladů. Důkladně
zkontrolujte uvedené údaje!
POKYNY PRO PSANÍ PŘÍSPĚVKŮ
HYDROGEOCHÉMIA´11
Pokyny pro autory
Posílejte, prosím, své příspěvky e-mailem členům realizačního výboru:
[email protected] a [email protected]
Příspěvek zašlete jako přiloţený soubor s názvem :
příjmení prvního autora; příklad: Grmela.doc
v E-mailu do kolonky 'předmět' uveďte:
HGK-příspěvek
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘÍSPĚVKU: 31. 5. 2011
Manuskript ve formě "camera-ready" (připraven bez úpravy k tisku).
Jazyk příspěvku: čeština/slovenština/angličtina.
Textový editor MS Word.
Příspěvek – referát je zpracován následovně:
1) Rozšířený abstrakt pro sborník = 4 stránky formátu A4 (nesmí být překročeno !!). Obrázky
(v tiskové kvalitě) v provedení černobílém vloţit do textu. Nečíslovat kapitoly – ponechat
pouze první úroveň (ÚVOD)
2) Plné znění příspěvku pro CD - nepovinné (max. 10 MB včetně vloţených obrázků a tabulek).
Poster –
1) Krátký abstrakt - 1 strana
2) Abstrakt bude publikován ve sborníku
3) Poster můţe být na ţádost autora umístěn na CD - ve formátu *.pdf.
Obecný formát příspěvku : stránka : 2,5 cm levý, pravý, horní i spodní okraj,
Záhlaví a zápatí – nepouţívat (nestránkovat)
odstavec : zarovnání : do bloku odsazení : 0
před 0 b.; za 0 b.
řádkování : jednoduché
Struktura příspěvku:
Název příspěvku (tučné písmo, 12 Times New Roman, zarovnání vlevo)
Jméno a příjmení autora (písmo 12 Times New Roman, zarovnání vlevo)
Pracoviště autora a e-mail (písmo 10 Times New Roman)
Klíčová slova (tučné, písmo 12 Times New Roman)
Abstrakt (tučné, kurzíva, písmo 12 Times New Roman); text – kurzíva, písmo 12
Times New Roman, zarovnání do bloku
Vlastní příspěvek:
–
Názvy kapitol – tučné písmo, 12 Times New Roman, nečíslovat, mezi
kapitolami ponechat volný řádek
–
vlastní text – písmo 12 Times New Roman, odsazení prvního řádku v odstavci
1 cm, zarovnání do bloku (písmo 12 Times New Roman)
–
Všechny obrázky a tabulky musí být umístěny v textu. Obrázky, grafy a
tabulky musí být číslovány podle jejich pořadí v textu. Upozornění – obrázky,
grafy, tabulky i fotografie musí být černobílé. Z důvodů kvality tisku vloţte
obrázky s vysokou kvalitou (min 300 dpi) a kontrastem. Popis obrázků a
tabulek nad obrázkem/tabulkou Obr. 1 / Tab. 1 (Times New Roman,11, Italic-bold ,
centrovaně) – text obrázku (Times New Roman,11, Italic, centrovaně).
Příklad :
Obr. 1. Naše sousedka (AUTOR, A. et al.., 1995)
–
citovaná literatura v souladu s platnými normami (písmo 12 Times New
Roman)
LITERATURA (řadit abecedně, citace podle ČSN-ISO 690)
AUTOR, A., AUTOR, B. Název monografie. 1st ed. Praha: SNTL. 1995 (a). 20 pp. ISBN 1-234-568787.
AUTOR, A., AUTOR, B. Název 2. monografie. Praha: SNTL. 1995 (b). 50 pp. ISBN 1-234-555-777.
AUTOR, C., AUTOR D. Název článku. Název časopisu. 2005, XXVI. Nr. 2, pp. 56-58. ISSN 12345678.
AUTOR, E. Název příspěvku. In Název sborníku. Místo: Vydavatel. 1989, pp. 1-18. ISBN 12-34-56789.
AUTOR, F. Název práce. Organizace, Místo: 2008, pp. 1-40. Manuscript.
Wikipedia : the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001. WWW:
http://en.wikipedia.org
Reference v textu: AUTOR1 a AUTOR2 (2009 a) nebo (AUTOR1, AUTOR2 2009 b). Odkazy
mající tři a více autorů: AUTOR1 et al. (2009).
Osobní komunikace bude odcitována v textu : (JMÉNO, 2009 – ústní sdělení); nebude uvedena v části
'Literatura'.
Download

hydrogeochémia `11 - Institut geologického inženýrství, VŠB