4. ročník mezinárodní vědecké konference
Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace
sociálně a zdravotně znevýhodněných
Praha
9. dubna 2015
Pořádající instituce:
International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Russian University of Cooperation, Moskva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
ZVO J
SOCIÁLNEJ PRÁCE
SPOLOČNOSŤ PRE
RO
Vědecká rada konference
Doc. Mgr. Petr Kaňka, rektor International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
PhDr. Peter Horváth, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., prorektor VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
Prof. Dr. Elena Pevtsova, DrSc., prorektorka Russian University of Cooperation, Moskva
Prof. Dr. Anna Gordeeva, DrSc., Russian University of Cooperation, Moskva
MUDr. Miroslav Doležal, jednatel International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
Doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Doc. PhDr. Karel Preuss, CSc., International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
Ing. Oldřich Knaifl, CSc., International ART CAMPUS Prague, s.r.o.
Jazyk konference: český, slovenský, anglický
ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Konference je věnována otázkám managementu zdravotních a sociálních služeb, sociální
práci, problematice ekonomického a organizačního zajištění subjektů, které v této sféře
působí. Zahrnuta je především problematika poskytování sociálních a zdravotních služeb ve
prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů.
Konference nabízí tři tematické sekce:
1. Společenský kontext a úloha managementu v řízení sociálních a zdravotních služeb ve
prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů
2. Formy pomoci osobám v procesu integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných
3. Součinnost zainteresovaných subjektů veřejné správy a neziskových organizací ve
prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných občanů
PROGRAM KONFERENCE
Čtvrtek 9. dubna 2015
9.00 - 10.00 registrace účastníků
10.00 - 10.15 zahájení konference
10.15 - 11.30 vystoupení pozvaných řečníků
11.30 - 12.30 oběd
12.30 - 16.30 jednání v tematicky zaměřených sekcích
16.30 - 17.00 diskusní fórum a závěr konference
Místo konání konference:
International ART CAMPUS Prague, s.r.o., Na Pankráci 420/54, 140 00 Praha 4 - Nusle
Závazná přihláška je uvedena v další příloze. Vyplněnou přihlášku pošlete do 20. března 2015
na e-mailovou adresu: [email protected]
Prosíme autory příspěvků, aby vyplnili požadované informace a akceptovali téma konference. Na
základě názvu a anotace příspěvku bude sestaven program jednání. Text příspěvků, který bude na
konferenci presentován, bude následně zveřejněn v recenzovaném sborníku na CD ROM.
Požadavky a vzor úpravy příspěvku naleznete dále. Příspěvky upravené podle vzoru prosíme zaslat
do 20. března 2015; případně je lze předat v elektronické verzi při registraci na konferenci. Vložné
činí 500,- Kč nebo 20,- EUR.
Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi
Organizátoři
FORMÁT A STRUKTURA PŘÍSPĚVKU PRO SBORNÍK
Příspěvek zašlete do 20. března 2015 na adresu: [email protected] nebo odevzdejte v elektronické podobě během registrace.






Pouze formát A4, maximální délka příspěvku 7 stran, včetně obrázků, tabulek, grafů a literatury, dolní a horní okraj: 1,5
cm, levý a pravý okraj: 1,5 cm)
Pořadí: 1. řádek název příspěvku v češtině (velká písmena, Times New Roman, velikost 14, tučně, zarovnání uprostřed), název příspěvku v angličtině
(Times New Roman, velikost 14, řez písma obyčejný, zarovnání uprostřed), vynechat řádek, jméno autora (Times New Roman, velikost 12, kurzíva,
zarovnání uprostřed), mezi jmény více autorů dejte čárku
Názvy kapitol tučně, zarovnání vlevo, podkapitoly, písmo tučně, zarovnání vlevo, vynechat řádek mezi jednotlivými kapitolami
Jednotlivé kapitoly musí být očíslovány, maximálně 3 úrovně
Písmo textu, včetně abstraktu: Times New Roman, velikost 12, jednoduché řádkování
Neužívejte záhlaví a zápatí, stránky nečíslujte
Abstrakt
V češtině i angličtině, maximální počet řádků: 15; za anglickou verzi odpovídá autor příspěvku
Klíčová slova
V češtině i angličtině, maximálně 6 slovních spojení; za anglickou verzi odpovídá autor příspěvku
Tabulky



Pouze jasné a přehledné tabulky
Název tabulky umístěte nad tabulkou vlevo
Tabulky číslujte arabskými číslicemi

Uvedený zdroj (Times New Roman 11), umístěný pod obrázkem popište kurzívou
Ilustrace



Odpovídající kvalita ilustrace (300 dpi), odpovídající kontrast, pouze elektronický formát (.jpg nebo .tiff)
Ilustrace číslujte arabskými číslicemi v souladu s textem
Každá ilustrace musí mít číslo, popisek (Times New Roman 12) a uvedený zdroj (Times New Roman 11), umístěný pod obrázkem kurzívou
Citace

Citace autorů v závorkách v textu viz (Keller 2011, s. 52); v zápatí (poznámky pod čarou) uvádějte pouze poznámky k textu a internetové odkazy
Literatura


Všechny publikace musí být řazeny abecedně podle jména autorů, v případě více publikací od stejného autora, řaďte chronologicky od nejnovější po
nestarší vydání jednotlivých publikací
Pro formát výčtu publikací užívejte obecné normy:
a) monografické publikace
SLAVÍK, M.; MILLER, I. Materiální didaktické prostředky. Praha : ČZU v Praze, 2002. 230 s. ISBN 80-2013-0890-7.
b) příspěvek do monografické publikace
PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání seniorů v oblasti finanční gramotnosti. In Zadlužení fenomén současnosti. Praha : SVSES, 2012, s. 230-242. ISBN 978-80-8674492-6.
c) příspěvek do časopisu
KOŤA, J. Konformita versus deviace ve školské prostředí. Pedagogika, 2005, roč. LV, č. 4, s. 307-309. ISSN 0031-385.
PAVELKOVÁ, J. Reverse face of sustainable development. Natura, 2008, vol. 45, no. 2, p. 30-35. ISSN 0355-7863.
d) příspěvek ve sborníku
PAVELKOVÁ, J. Vzdělávání v otázkách finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany. In Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v
bezpečnosti jedinca a spoločnosti. Trenčín : SpoSoIntE, 2011, s. 165-173. ISBN 978-80-89533-02-2.
e) internetové strany
http://www.vuppraha.cz/ramcove-vzdelavaci-programy [17-01-2012]
Na konci příspěvku kontakt na autora
Tituly, jméno, příjemní
Instituce
Adresa instituce
E-mail:
Příklad:
NÁZEV PŘÍSPĚVKU
TITLE OF PAPER IN ENGLISH
Project lifecycle
Autor1, Autor 2 (jméno a příjmení)
Abstrakt
6
Text abstraktu
Klíčová slova
1
5
Slovní spojení 1, slovní spojení 2, …slovní spojení (max. 6)
Abstract
2
4
Text of the abstract in English
Key words
3
Key word 1, key word 2… (max. 6)
1
NÁZEV KAPITOLY
1.1
Kapitola – úroveň dva
1.1.2
Kapitola – úroveň tři
Obrázek 1: Cyklus projektového řízení
Zdroj: Evropská komise, 2002
Download

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace