VYSOKÉ ŠKOLY VZDĚLÁVAJÍCÍ ODBORNÍKY V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
A OCHRANY OBYVATELSTVA
VŠ
Policejní
akademie ČR v
Praze
Fakulta
Název programu
Název oboru
Fakulta
bezpečnostního
managementu
Veřejná správa
Bezpečnostní
management ve veřejné
správě
Fakulta
biomedicínského
inženýrství
Ochrana
obyvatelstva
Plánování a řízení
krizových situací
České vysoké
učení technické v
Praze
Univerzita Jana
Amose
Komenského
Praha
SVŠES Praha
(Soukromá VŠ
ekonomických
studií Praha)
9.8.2012
Sídlo
Kontaktní údaje
http://www.polac.cz
FBMI
http://www.cvut.cz
Nám. Sítná 3105, 272 http://www.cvut.cz/cs/fakulty/fbmi
01 Kladno 2
E-mail: [email protected]
Rektor:
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Ekonomika a
management
Bezpečnostní studia
Ochrana a
bezpečnost
organizace
Bezpečnostní
management
Děkan:
prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
e-mail: [email protected],
tel.: 224 359 939
Roháčova 63, 130 00 http://www.ujak.cz
Praha 3
http://www.ujak.cz/katedry/katedrabezpecnostnich-studii
Lindnerova 575/1,
http://www.svses.cz
180 00 Praha 8-Libeň
Rektorka:
Ing. Lucie Marková
Prorektor, vedoucí katedry:
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Jihočeská
Univerzita
v Českých
Budějovicích
Zdravotně sociální
fakulta
Fakulta chemická
Vysoké učení
technické v Brně
Fakulta ekonomiky a
managementu
Ochrana
obyvatelstva
Civilní nouzová
připravenost
Ochrana
obyvatelstva
Krizové řízení a ochrana
obyvatelstva
Ekonomika a
management
Bezpečnostní
management
Ochrana vojsk a
obyvatelstva
Univerzita
obrany v Brně
Jírovcova 1347/24
370 04 České
Ochrana obyvatelstva se Budějovice
zaměřením na CBRNE
Tel.: 389 037 501
http://www.zsf.jcu.cz/
Děkanka:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
tel.: +420 389 037 500
email: [email protected]
Rektorát
www.unob.cz
Kounicova 65
662 10 Brno
http://www.unob.cz/fem
Modelování a simulace Děkan
procesů ochrany vojsk a plk. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.
obyvatelstva
tel.: 973 444 956, 973 442 728
email: [email protected]
Ochrana obyvatelstva
http://www.unob.cz/uopzhn
Zbraně hromadného
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
ničení, škodliviny a
Univerzita obrany
ochrana proti nim
Víta Nejedlého
682 01 VYŠKOV
E-mail: [email protected]
Fakulta vojenského
zdravotnictví
Fakulta sociálních
Masarykovo
studií
univerzita v Brně
Zdravotnický záchranář
Politologie
Bezpečnostní a
strategická studia
Třebešská 1575
500 01 Hradec
Králové
Joštova 10
602 00 Brno
http://www.unob.cz/fvz
Děkan
plk. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK,
Ph.D.
Tel.: 973 253 001
Email: [email protected]
www.muni.cz
http://www.fss.muni.cz
e-mail: [email protected]
9.8.2012
Bezpečnostně právní Bezpečnostně právní
studia
činnost ve veřejné
správě
Vysoká škola
Karla Engliše a.s.
Brno
Ekonomika a
insolvence
Rašínova vysoká
škola
Fakulta
bezpečnostního
inženýrství
Vysoká škola
báňská –
technická
universita
Ostrava
Fakulta tělesné
kultury
Univerzita
Palackého v
Olomouci
Požární ochrana a
průmyslová
bezpečnost
Vysoká škola Karla
Engliše, a.s
Palackého 918/70
702 00 Ostrava
Děkan:
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
http://www.vske.cz
Rektorka:
prof. Dr. Ing. Renáta HÓTOVÁ
Vysoká škola Karla email: [email protected]
Engliše, a.s
email: [email protected]
Šujanovo nám. 356/1
602 00 Brno
Krizový management
Šámalova 60, 615 00 http://www.ravys.cz
Brno - Židenice
Rektor:
prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc.
Havarijní plánování a
Lumírova 13/630,
http://www.fbi.vsb.cz/cs/index.html
krizové řízení
Ostrava - Výškovice, tel.: +420 597 321 111
Bezpečnostní plánování 700 30
fax:+420 597 322 980
[email protected]
Katedra požární ochrany (030)
Vedoucí: Ing. Petr Kučera, Ph.D.
Tel: +420 597 322 856
Email: [email protected]
Katedra bezpečnostního managementu (040)
Vedoucí: Ing. Jana Večerková, Ph.D.
Tel: +420 597 322 896
Email: [email protected]
Katedra bezpečnostních služeb (060)
Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, PhD.
Tel: +420 597 322 886
Email: [email protected]
Katedra ochrany obyvatelstva (050)
Vedoucí: doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Tel: +420 597 322 888
Email: [email protected]
Ochrana
obyvatelstva
FTK UPOL
http://www.upol.cz
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc
http://ftk.upol.cz
Ochrana obyvatelstva
tel.: 585 636 009
e-mail: dekanat.ftk(at)upol.cz
Děkan:
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.
9.8.2012
Fakulta logistiky a
krizového řízení
Ochrana
obyvatelstva
Univerzita
Tomáše Bati ve
Zlíně
Slezská
univerzita v
Opavě
Matematický ústav v
Opavě
Aplikovaná
matematika pro
řešení krizových
situací
Fakulta ekonomickosprávní
Ekonomika a
management
Univerzita
Pardubice
Ochrana obyvatelstva
FLKŘ
Studentské nám.
1532
686 01 Uherské
Hradiště
http://flkr.utb.cz
Děkan
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
tel.: +420 57-603-2080
e-mail: [email protected]
Ústav krizového řízení
Ředitel prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
email: [email protected]
Aplikovaná matematika Na Rybníčku 626/1, http://www.slu.cz
pro řešení krizových
746 01 Opava
http://www.math.slu.cz
situací
email: rektorat(at)slu.cz
email: math(at)math.slu.cz
Management ochrany
Univerzita Pardubice http://www.upce.cz
podniku a společnosti
FES
http://www.upce.cz/fes
Studentská 84
532 10 Pardubice
Děkan:
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
[email protected]
Bezpečnostně právní
činnost
Vysoká škola
evropských a
regionálních
studií
9.8.2012
Bezpečnostně právní
Žižkova 6, 370 01
činnost ve veřejné správě České Budějovice
Vedoucí katedry:
JUDr. Bohuslav Petr,
Ph.D.
e-mail:
[email protected]
http://www.vsers.cz
tel.: 386 116 811
email: [email protected]
Rektor
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.,
dr. h. c.
email: [email protected],
[email protected]
Download

Tabulka_VS – obor KR a OO