Kéž jsou všechny naše děti šťastny...
Určitě jste si všimli zajímavého bilboardu, který se minulý
měsíc objevil v okolí našich silnic. Trochu jsem se obával,
ţe se po určité době promění v reklamu na prací prášek či
na nějaký jiný zaručeně „zázračný produkt“… Nestalo se
tak… A tak jsme si námět z tohoto zajímavého počinu
„půjčili“ také na naše minulé Morning Oasis Assembly a
povídali jsme si o tom, kdy se člověk cítí šťastný… Kdyţ je
se svými blízkými, kdyţ je s kamarády, kdyţ se směje,
kdyţ si hraje, kdyţ si zpívá, kdyţ plave, kdyţ hraje fotbal,
kdyţ si kreslí, kdyţ jsme ve škole, kdyţ jsme společně pohromadě… takové byly odpovědi dětí. Spojili jsme toto
povídání s připomínkou Dne Země. Na chvíli jsme zavřeli
oči a přenesli se v duchu do situací, kdy je kaţdý sám za
sebe šťastný… Porušil jsem na chvíli pravidla a oči jsem otevřel. Bylo krásné vidět, jak se na tvářích dětí
rozzářil úsměv… Kaţdá naše společná setkání v divadle - Morning Oasis Assembly - jsou takovými rodinnými slavnostmi, jejichţ atmosféru nelze slovy vyjádřit a bylo by úţasné, kdybyste se mohli na chvíli jako
Arabela proměnit v mouchu a atmosféru nasát. Divadlo je ale malé a všichni naši rodiče se tam nevejdou.
Vzhledem k tomu, ţe za program na Assembly je vţdy zodpovědná jedna třída, rozhodli jsme se na našem
učitelském setkání, ţe od příštího školního roku budeme zvát na Morning Oasis Assembly rodiče dané třídy. Připravte si tedy „kouzelné prsteny princezny Arabely“ a těšte se na příští školní rok….
Zmíněné setkání učitelů mělo za cíl revidovat dosavadní zkušenosti z realizace školního vzdělávacího programu „Open Gate - otevíráme brány.“ Vycházeli jsme především z našich zkušeností a z návrhů z evaluačních dotazníků rodičů a z osobních pohovorů s nimi. Celé setkání se neslo v duchu myšlenky, která vychází z úsilí, aby všechny naše děti byly šťastny. Některé další informace z
tohoto setkání, jakoţ i sloţení učitelského sboru pro
příští školní rok, naleznete na následující stránce…
Přeju nám všem, aby závěr školního roku proběhl efektivně a přitom v klidu a radostné atmosféře….
Kéž jsou všechny bytosti šťastny… :-) (jl)
Happiness
I know a girl who does not have a lot of money, but she is happy because she is
healthy and has her family that is very nice to her. She does not need lots of things to
be happy and I think it is good, because I think happiness is not about having things,
but about good friends and family. Those make her often smile, help her when she is
in trouble, and this is a very nice feeling that makes her happy every time. (Sandra 3 Grade)
rd
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Setkání učitelů, školní klima, učitelé, rozvrh hodin... aneb jak v příštím školním roce...
Setkání učitelů základní školy nad školním vzdělávacím programem se konalo 8. května. Podrobně
jsme rozebrali výstupy z evaluačních dotazníků
(podrobnější rozbor vyšel v březnové „klíčence“.),
sdíleli jsme své zkušenosti, názory...Shodli jsme
se, ţe pro úspěšnou a efektivní realizaci koncepce
a cílů vzdělávacího programu a pro utváření osobnosti dítěte je základním pilířem klima školy. S
tímto pohledem se škola Open Gate nadále chce
kromě kognitivních oblastí zaměřovat také na další
oblasti ţákovy osobnosti. Uvědomujeme si totiţ
význam sociálně emotivního klimatu školy a třídy
pro socializaci dětí, pro kultivaci jejich sociálních
dovedností, pro emociální rozvoj, pro utváření postojů, hodnot, sebevědomí, sebeúcty… To vše vyplývá z koncepce Základní školy Open Gate, kterou shrnuje následující hexagon.
Celé setkání probíhalo v přátelské a smysluplné
atmosféře. Vnímám jako nosné to, jaká atmosféra
a jaké vztahy fungují mezi našimi kolegy v Open
Gate, cíleně pozitivní atmosféru mezi zaměstnanci
buduji, rozvíjím a snaţím se k ní přispívat. Ve škole totiţ dochází přirozeně k sociálnímu učení. Ţáci
vidí, jak se dospělí k sobě chovají, slyší, jak mezi
sebou či o sobě vzájemně mluví, jak ředitel jedná s
učiteli, jak učitelé jednají mezi sebou, jak s ostatními zaměstnanci školy, jak s rodiči, jak spolupracují.
Je pozitivní, ţe také rodiče v evaluačním dotazníku
vnímají jako velmi silnou stránku právě osobnosti
našich učitelů.
Právě učitel (samozřejmě společně se svými ţáky) je hlavním tvůrcem klimatu v jednotlivých třídách. Jeho konkrétní podoba je určována mnoha
aspekty (osobnostní vlastnosti učitele, individuální pojetí jeho výuky, přístup k ţákům, způsob jeho komunikace, pojetí metod, způsob hodnocení), které u našich učitelů pozitivně ovlivňují sociálně-emotivní klima ve třídě. Z tohoto pohledu je
velmi citlivou částí práce managementu rozdělování učitelů pro jednotlivé ročníky tak, aby toto
rozdělení bylo efektivní pro jednotlivé třídy, pro
ţáky a také pro funkčnost systému celé základní
školy. Na našem setkání jsme se také zabývali
tímto rozdělením. Níţe tedy můţete vidět plánované rozdělení učitelů ZŠ Open Gate pro příští školní rok. U třídních učitelů dochází prakticky
k jediné změně a to u současné 2.B. Jitka jako
zkušená „elemetaristka“ a naše hlavní odbornice
na genetickou metodu čtení přechází do první
KVĚTEN 2013
třídy, aby tyto své dovednosti uplatnila u našich
nejmenších. Budoucí třetí B po Jitce přebírá zástupkyně vedení základní školy Petra Kobrová.
Oběma paní učitelkám přejeme hodně štěstí a radosti s novými ţáky.
V anglickém departmentu se na chvíli (na dobu
rodičovské dovolené) loučíme s Raquel. Děkujeme za profesionálně odvedenou práci a přejeme jí,
aby ji událost, která ji čeká, naplnila radostí. Vedoucí anglického departmentu ZŠ (English Senior
Teacher) se stává Vera Pockley. S tím je také
spojen sníţený úvazek povinných vyučovacích
hodin, proto bude pokračovat pouze s jednou tří-
dou - 3.A. Pod jejím vedením přebírá třídu 3.B pan
Michael Franklin. První a druhou třídu bude anglický jazyk učit paní učitelka Šárka Linhová, která
získala potřebnou kvalifikaci na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (specializace na angličtinu). Získala certifikát CAE a dále se vzdělává. Dva
semestry Pedagogické fakulty UK absolvovala na
University of Derby ve Velké Británii. V Británii byla také asistentkou učitelky na Hethersett Old Hall
School.
Pro anglické učitele bez rozdílu jejich národnosti či
jazykových dovedností platí nadále pravidlo, kdy
výhradním komunikačním jazykem s dětmi je angličtina. Toto se při vzdělávání dětí mladšího škol-
www.i-klicenka.cz
ního věku ukazuje jako efektivní a přirozená metoda předávání komunikačních schopností v daném
jazyce. Platí zde princip „bilingvních rodin“, kdy si
děti přiřazují jazyk ke konkrétní osobě.
Naše nejstarší ţáky pátého ročníku přebírá pro
příští školní rok pan Richard Seccombe. Ten bude
také vést dvakrát týdně anglickou druţinu, coţ je
další nový prvek v našem programu. Přejeme
všem učitelům a dětem mnoho hezkých společných záţitků a chvil při otevírání bran. Věříme v
podporu a spolupráci rodičů dětí…
Jsme si vědomi, ţe z hlediska metod a strategií
výuky jsou pro kvalitní klima ve třídě nosné aktivní
vyučovací metody, které pracují se zkušenostmi
dětí, se skutečným ţivotem. Významným faktorem
při výuce bude tedy nadále vyučování v blocích a
vyuţívání projektové metody zejména v oblasti
Člověk a jeho svět. V prvních dvou třídách se nadále budou objevovat krátkodobější projekty, ve
třetí aţ páté třídě to bude celoroční téma (3. třída Naší přírodou krok za krokem, 4. třída - Cesta časem, 5. třída - Cesta kolem světa). Výstupy oblasti
Člověk a jeho svět budou v těchto třech ročnících
však upravené tak, aby se některé učivo cyklicky
opakovalo ve všech třech letech a docházelo tak k
jeho opakování a děti se s ním nesetkávaly pouze
jednou.
Jak uţ bylo zmíněno výše, vyučování je rozvrženo ve dni do bloků. Časová proporce těchto bloků se od příštího školního roku mění tak, ţe ranní
oáza bude zaujímat prvních dvacet minut dne, následovat budou dva dopolední výukové bloky (70‟
a 60‟), pauza na oběd (60‟), a jeden odpolední výukový blok (160‟ vč. 18‟ přestávky). Ten bude tím
pádem trvat do 15:10 (krouţky budou navazovat
od 15:15). Páteční vyučování bude pro třetí aţ pátý ročník do 12:15.
Z týdenního stanoveného plánu navíc zmizí nabídka povinně volitelného předmětu (kromě
příštího pátého ročníku - ti budou volitelný předmět samozřejmě dokončovat, v rozvrhu bude však
aţ po 15:10). Tímto způsobem získáme efektivnější prostor pro vyuţití času stráveného ve škole
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů vyučovaných ve školním vzdělávacím programu
Vyučovací předmět
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Český jazyk
9
9
8
7
6
Anglický jazyk
2
2
4
5
5
Matematika
4
4
4
4
5
Informatika
–
–
–
–
0.5
0,5
Člověk a jeho svět
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
1
1
1
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
2
2
2
2
2
Anglický klub
5
5
4
3
3
Celkem
27
27
28
28
28
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Rozšiřující předmět
*žlutě označené předměty v anglickém jazyce
(více času na prohloubení a procvičení probírané
látky). V tabulce výše můţete vidět aktuální týdenní hodinovou dotaci pro jednotlivé vyučovací
předměty stanovenou naším vzdělávacím programem.
Hodiny v tabulce odpovídají „klasickým“ 45minutovým vyučovacím jednotkám. Učitelé ZŠ OG
si tyto hodiny rozprostírají do bloků dne a celého
týdne tak, aby to bylo efektivní, odpovídalo probíraným tématům a potřebám dětí. To, jak vypadají
bloky rozvrţené ve dni, můţete názorně vidět v
tabulce níţe. Ještě se sluší vysvětlit termín Rozšiřující předmět. V tabulce odpovídají hodinové dotace Rámcovému vzdělávacímu programu ministerstva školství, pro potřeby našeho vzdělávacího
programu je nutné rozšířit týdenní hodinovou dotaci anglického jazyka. Z toho důvodu jsme povinné
hodiny rozšířili o hodiny anglického klubu.
V angličtině je kromě anglického jazyka
(anglického klubu) vyučován také předmět Umění
a kultura. Z důvodů zefektivnění výstupů tohoto
předmětu bude v příštím roce předmět vyučován v
rámci odpoledního bloku nejprve jedním vyučujícím (např. českým) a navazovat bude vyučující
druhý (v tomto případě anglický). Z důvodu kontinuity činnosti bude přítomna v daném bloku asistentka. V rámci anglické výuky bude také zohledněno probírané téma oblasti Člověk a jeho svět
proto, aby došlo k prohloubení daného učiva
(slovní zásoba v aj). Nadále bude při anglickém
jazyce prováděna ve čtvrtém a pátém ročníku příprava na PET a KET zkoušky (v současné době
tato příprava vrcholí - o podrobnostech jste se
mohli dočíst v březnové „klíčence“).
Pracovní setkání učitelů ZŠ nad školním vzdělávacím programem bylo efektivní a z jeho závěrů vyplývají pro učitele mnohé administrativněorganizační úkoly. Děkuji všem za vstřícnost, pohodu a profesionalitu. V tomto článku jsem se pro
vás snaţil shrnout základní posuny v našem školním vzdělávacím programu a v organizaci příštího
školního roku. Věřím ve spolupráci a děkuji za důvěru, kterou nám projevujete. (jl)
Z tabulky rozvržení bloků vyplývá, že vyučování bude končit příští školní rok v 15:10.
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Morning Oasis Assembly
Při dalším Morning Oasis Assembly jsme si povídali o Dni Země a o
zajímavém bilboardu s nápisem „Kéţ jsou všechny bytosti šťastny“.
Dále nám pan Rupert Marks z gymnázia vysvětlil, co je to IB program.
Další program měli na starost
ţáci 2. B. Připravili si pro nás
zábavný kvíz, v němţ nás pomocí dramatických, literárních
či hudebních ukázek postupně
seznámili se všemi autory, jejichţ kníţky letos četli na ranních oázách.
Zazněla tak jména jako Josef Lada, Ivona Březinová, Iva Procházková, Zdeněk Svěrák, Petr Nikl a další. (hv)
Klíče k branám
Poslední Klíče k branám Obecního domu se konaly v sobotu 27.
dubna. Sešli jsme se ve velmi komorním počtu v půl jedenácté. Nejprve jsme vyslechli čtvrtý výchovný koncert z cyklu Orchestr na dotek Čáry máry orchestr aneb Nápady tety Veroniky, tentokrát o fantazii
v hudbě.
V první
polovině
koncertu
jsme
se
setkali
s romantickým příběhem vodní víly Rusalky v úryvcích ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka, v druhé polovině jsme vyslechli
části
z opery
Sen
noci
svatojánské
Felixe
Mendelssohna-
Bartholdyho, Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského,
ale i hudbu k filmu Harry Potter. Naplněni krásnými tóny jsme se po skončení koncertu vydali do Stromovky,
kde jsme se naobědvali a s chutí se pustili do honby za pokladem. Kdo chtěl poklad získat, musel odpovědět
na otázky a sloţit heslo. Nakonec se to všem zúčastněným podařilo, a tak si poklad odnesli. Byli jsme moc
rádi, ţe i navzdory pesimistické předpovědi nám přálo počasí. (hv)
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Den Země
Den Země jakoţto den věnovaný planetě Zemi a problematice ţivotního prostředí se slaví 22. dubna. Tento
svátek je spojen s původními oslavami jarní rovnodennosti a příchodu jara. V dnešním pojetí upozorňuje tento
den především na dopady ničení ţivotního prostředí a obrací pozornost široké veřejnosti k otázkám třídění
odpadu, vyuţívání alternativních zdrojů energie i šetrných technologií.
Moderní historie oslav Dne Země není příliš dlouhá. První Den Země se slavil roku 1970 v Americe. Konalo se
zde několik výukových akcí a protestů, které měly podpořit hnutí za lepší ţivotní prostředí. Tento den vedl také
k přijetí důleţitých zákonů – o čistotě ovzduší, o čistotě vody a o ohroţených druzích rostlin a ţivočichů.
V následujících letech se Den Země šířil i do zahraničí. V roce 1999 se tento den stal Mezinárodním dnem
Země. Dnes Den Země slaví víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, náboţenství či národnost. Lidé
se snaţí svou planetu uzdravit. (hv)
Na Den Země jdou děti z různých škol do lesa, mají igelitové koše a
berou všechny odpadky, které jim přijdou do cesty. Potom je všechny vyhodí do popelnic. Lidé, kteří jdou lesem, občas odhodí plechovku nebo flašku. Dělají to lidi, kteří nerespektují upozornění na stromě, kde je cedule, na které je napsáno „Zákaz veřejné skládky pod
pokutou aţ 50.000 Kč dle zákona číslo 200-1990 sbírky“. Filip Š.
(5.třída)
v
Z
Pr
..
ci.
á
ň
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Otevírání studánek
Starším zvykem s ekologickým podtextem je tzv. Otvírání studánek. Tento zvyk byl kaţdoročně dodrţován
především svobodnými dívkami. Jedna z nich byla zvolena královničkou, Tu ostatní dívky ozdobily věncem
s pentlemi. Královnička svou druţinu vedla ke studánce, která byla po zimě zanesena listím, větévkami a bahnem. Cestou dívky zpívaly
písně a trhaly kvítí jako dar
studánce. U studánky dívky
poklekly, studánku vyčistily a zpívaly studánkové písničky. Nakonec studánku ozdobily kvítím.
Otvírání studánek zaujalo Miloslava Bureše, který napsal „Píseň o studánce Rubínce“ i významného českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který ji zhudebnil v kantátě Otvírání
studánek. Vzniklo tak výjimečné dílo, které citlivě spojuje mluvený text s hudbou. Jen se do něj zaposlouchejte se mnou:
(hv)
„I studánky chtějí být čisté,
tak jako, děti, vy jste;
i jim se stýskalo už po jaru.
Nejedna studánka malá
se o pramínek bála,
aby nezapadl do kalu,
do bahna a do kamení
tak jako člověk do soužení,
ani trochu vláhy by v ní nezbylo.
Vždyť každá studánka v lese
Na hladině nebe nese,
kdyby jí nebylo,
o zem by se rozbilo!“
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Výtvarné činnosti v družině
Počasí se konečně
umoudřilo, a tak chodíme v druţině ven.
Kromě toho však stále
pokračujeme
i
v tvůrčí činnosti. Naší
krásné jarní výzdoby
jste si všichni určitě
všimli, děláme však i
spoustu jiných věcí.
Jednou
z nich
jsou
například „benátské“ škrabošky a masky. Oproti těm
klasickým, které jsou papírové a vyráběné vléváním
do keramických forem, ty naše vyrábíme přímo na
míru ze sádrového obinadla. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat mamince Pepinky, která nám
tento zajímavý materiál poskytla. Děkujeme.
Kromě benátských masek ze sádrových obinadel
vyrábíme také sošky krokodýlů, u kterých je velkou
výhodou, ţe se dají dělat i na pokračování.
Další zajímavý materiál je froté (v našem případě
jde o nové froté ponoţky), ze kterého se báječně
vyrábějí plyšová zvířátka. Výhodou je struktura materiálu, která skryje i počáteční přehmaty při šití a
která působí velmi terapeuticky. Zvířátka se dají také vyprat (na 40°), protoţe je plníme polštářovinou
pokud by o něj však děti stále měly zájem, mohou si
donést froté ponoţky z domova. Pokud byste si rádi
vyrobili zvířátko s dětmi doma, ráda Vám dodám
návod na jeho výrobu. Zvládne to opravdu kaţdý.
V druţině také přibyl tkací rám, na kterém se snaţíme vyrobit kobereček z odstřiţků. Neţ bude hotový,
chvíli to sice potrvá, ale výsledek určitě bude stát za
to.
(duté vlákno). Neměla by
Kdo raději pracuje s papírem, má teď moţnost vy-
tedy činit problémy ani
zkoušet si papírovou mozaiku ve tvaru motýla nebo
alergikům. Velice děkuje-
quilling – namotávání papírových prouţků. Zatím
me za froté ponoţky ma-
touto technikou vyrábíme hlavně doplňky ke zdobe-
mince Viktorky z první
ní masek, ale časem určitě vyrobíme i něco většího.
třídy.
I do budoucna máme v záloze spoustu zajímavých
Projekt se zvířátky teď
nápadů a uţ se moc těším, aţ se dostaneme
budeme
k jejich realizaci. (eb)
pozastavovat,
protoţe došel materiál,
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
First Aid in First Grade...
This month in the first grade we learned the importance of safety.
150- Fire Safety
Has your child ever tried to prepare food by themselves and almost cause a fire? What should they do in case there is a fire? In
this lesson we learned about what to do in case there is a fire at
home and at school. We learned about the importance of what to
do in case we have to wait for help to arrive and also how to protect ourselves when we have to escape from a fire. The students carefully laid out an
escape plan in case there is a fire at school and discussed an escape plan with their
parents at home. What is your fire escape plan at home? Does your child know where
the meeting point is?
158- Stranger Danger
It is a custom in many coun-
tries to greet people in which we do not
know. But how do we know if
a stranger is dange-
rous? During this lesson, we
learned about what
bad signs to look for in a stranger. One of the most common
signs is when a stranger asks a child to help them find a lost
pet. We learned what to do in various situations which include; walking away, be
loud and call for help. Does your child know about stranger danger?
155- First Aid
Who hasn’t experiences an accident as a child? When is it really necessary to call for an ambulance? During this lesson we learned about how to deal with different “bad symptoms.” For
an example; trouble breathing, grabbing your heart, choking, not talking, not moving and broken bones. Eva (our class assistant) has certification for first aid and
actually showed us some things that we can do to stop bleeding and how to stabilize a
broken bone. All of the children wanted to play the victim and were really interested in
this subject. Please take a moment and show your child where your first aid kit is located
in your car and your home. (rs)
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Healthy Food and Healthy Teeth in Grade 2.
How can I stay healthy?
Food groups Eat less fat and sugar.
Eat more vitamins and minerals.
Grade 2 set up an investigation
We tested eggshell.
We don’t have teeth
to test! We waited a
week to see what
would happen. Find
out in the next issue
of
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Nechme se inspirovat našimi nejmenšími...
All of a sudden you have no money - what do you do? This is the situation that the writers in Michael's 3rd and 4th grade classes wrote about. Here is one very carefully crafted response.
Adventure in Prague
It was 2013 in Prague. I was very pleased that my
friends from Los Angeles, Jane and Kate, came to
Prague to visit me. I picked them up from the airport. After we said „Hello,” and kissed, the girls
asked me to take them to a glass shop. They
wanted to buy typical Czech things for their parents.
So we went to the glass shop at Staroměstské
náměstí. When they wanted to pay for the glass
vase which they chose, they realised that they didn‟t have their purses. They freaked out, because
they had all their changed money, their tickets,
and their passports in those purses.
I felt sorry for
them.
We
searched everywhere, even in the bins. After we gave up searching, we turned to the police. We spent the evening at the police station instead of enjoying Prague.
When we returned home we were all in a bad mood. I was annoyed with the
pickpockets in Prague. When we got home, Jane opened her suitcase and
screamed. Everybody rushed over to her and found her with their purses!
Míša (4th Grade)
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Here is another excellent piece of writing based on the cue “I looked up, I looked down, I could not
believe the situation. How did I get here? How could I get back home?”
The Old Castle
“Ahhh, ohhh, ugh, oh,” groaned one dark night the White Lady who was stretching up in her painting frame
where she has lived for 300 long years. The frame was made of gold, but she had started to become wrinkled in it. It as no wonder when she began to eat like she hadn‟t eaten all her life. She bites from pictures of
recipes. Waiters didn‟t know where to put bitten bones and small pieces of apples. Now she decides to go
on a small walk for health. She jumps out of the frame and
goes on the battlements. BOM!! Suddenly she is hanging
on a scaffold. She looked up, she looked down; she could
not believe the situation. How did she get here? How
could she get back home? “Do you think that it is possible
to haunt a site?” she shouted angrily. Then she jumped on
her legs and ran to the castle. There she went back to her
frame. “That was a night,” she thought. (Eli, 4th Grade)
The following piece of writing, though it is short and concerns a rather indelicate subject, shows
the talents of a boy whose compositional organization and imagery are way beyond his years as a
Third-Grader.
Mucous Giganticus
In the past week my head has felt as heavy as a hippopotamus. The reason is that I have had the most
gigantic cold. It started off with the Big Sneeze, much like the Big Bang.
It progressed with the feeling that Aliens from the planet Neck had invaded my throat. My ears ached like
I‟d dived off the top board of an Olympic swimming pool, and found there was no water at the bottom.
It was followed by MUCOUS GIGANTICUS using a tissue every minute.
Serious factors out of 100
Head heaviness:
62
Sore throat:
80
Ear ache:
98
Snot production:
100 (Rate of production: 50 ml per hour)
(Luka, 3rd Grade)
Příští Filmový klub na škole v přírodě a pak 7. června
- a to bude i s přespáváním….
A jaký uvidíte film? Film na přání si zvolí přímo diváci
v sále...
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Recently our 4th-graders were given a cue and asked to incorporate it into a piece of fantasy writing.
Here is one talented writer's result. (Bara F, 4th Grade)
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
One of our third-graders has been writing a serial about a place called "Animal House." Here is another episode in that serial. It's called "Husky Harness."]
Husky Harness
Karel was a Husky that helped everyone. One day Karel was very sad. He was thinking about the time
when he was still in the Husky harness.
Everybody tried to cheer him up. But he was sadder and sadder.
Xenia brought some things from the forest and gave them to him so he could play with them. Zlatka gave
him some of her beautiful pebbles. Kvído and Adéla gave him some hay from their cage. Igi and Silva gave
him strawberries and oranges. Penelopa gave him her Winnie the Witch book. Oto gave him a fluffy pillow
to sleep on. Felix gave him his stuffed bear. Tom gave him Penelopa‟s glasses.
But Karel was still very sad. At night when Karel was sleeping they went to town. First, they bought a
sledge. Then they called Karel‟s friends from the Husky harness.
In the morning Karel left the house and he saw a sledge and all his friends from the Husky harness. He was
very happy. Iva and Bruno harnessed up the Huskies, and they set off to the forest.
And every Saturday all the Huskies met somewhere and ran all day, and once in a while they went on a
race. Karel was no longer sad. (Eliška H, Third Grade)
All of a sudden you have no money - what do you do? This is the situation that the writers in Michael's 3rd and 4th grade classes wrote about. Here is another very thoughtful response.
Money versus Love
I don‟t know if my story is about the subject. We lived in Bulgaria. My mom‟s friend Hanka and my mom organized the collection of money among our school‟s students. They collected
quite a lot and they bought bedlinens and
towels and together with second-hand toys
we went to the orphanage house in Vratca.
My mom took me with her.
I was shocked. The kids were so poor and
the house was super ugly. (Also the house
was smelly.) I felt very sorry for the kids.
They never experienced love from their parents. So it doesn‟t matter who has more
money.
The only thing that matters is LOVE.
Shopping carts full of bedlinens and
towels for the kids at the orphanage
(Tedy D, 3rd Grade)
"Ben," a boy at the orphanage
whose day was a little happier
thanks to the kindness of Tedy's mom and her friend.
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
One 4th-grader wrote the following perceptive piece in response to the cue: "She seemed never to
mind frustrations or disappointments. She'd be laughing or smiling again in an instant."
Summer Camp
“Hooooraaaay!! School‟s out!” yelled one nice day Mary, when she woke up. Dad opened the door of her
bedroom.
“Pack your suitcase, we are going to summer camp.”
“ YES!” said Mary, and she started to throw her clothes in a suitcase. It took two hours to pack her suitcase.
When she finished, her dad said sadly, “I am sorry, Mary. We aren‟t going to summer camp because the
leader of the camp is sick. “
“Never mind,” smiled Mary. She seemed never to mind frustrations or disappointments. She‟d be laughing
and smiling again in an instant.
Dad smiled too, and he said, “Tomorrow we will go to the zoo instead.” (Marketa H, 4th Grade)
She seemed never to mind frustrations or disappointments.
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Státní svátek 1. května
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví
1. května. Svátek práce se slaví jako připomínka na vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. Dělníci usilovali o zavedení osmihodinové pracovní doby bez ztráty peněz. Při stávce také zemřelo několik lidí. V českých zemích se
poprvé slavil 1. máj v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Před rokem 1989 patřil 1. máj mezi nejdůleţitější svátky u nás. Organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli státu. V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace. Městem projíţděly i
alegorické vozy. (Linda M. – z archivu)
Státní svátek 8. května
8. květen je Den osvobození od fašismu. Výročí 8. května je spojeno s ukončením 2. světové války. V televizních zprávách jsem viděla, ţe lidé v jiných částech světa oslavují konec války aţ 9. května. Jak je to tedy
správně? Co slavíme a kdy? Je to osmého nebo devátého?
Za konec války v Evropě se všeobecně povaţuje kapitulace německých vojsk v květnu 1945. V platnost
vstoupila přesně osmý květnový den ve 23:01 hodin středoevropského času. Coţ
vlastně odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května času moskevského. Proto
se ve většině vítězných a osvobozených států povaţuje za takzvaný Den vítězství 8.
květen, zatímco v zemích bývalého Sovětského svazu je to aţ 9. květen.
Slavilo se dobrovolně….
Dřív se konec války slavil jaksi neoficiálně. Kdo nechtěl, neslavil vůbec, kdo chtěl, slavil 8. května. Komunisté slavili podle Sovětského svazu vţdy 9. května. Nakonec však
zvítězil návrh slavit 8. května a 8. květen se stal státním svátkem – Dnem osvobození
od fašismu. (Sarah M. - z archivu)
VZPOMÍNÁME...
Terezín je malé pevnostní město nacházející se v okresu
Litoměřice, kraj Ústecký. Pevnost byla zaloţena roku
1780 Josefem II. Jméno městu císař udělil na počest své
matky císařovny Marie Terezie. Účelem pevnosti bylo
chránit
přístupové
cesty,
kterými
během
prusko-
rakouských válek v 18. století postupovala nepřátelská
vojska.
Během druhé světové války Hlavní pevnost na levém
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
břehu řeky slouţila nacistickému Německu jako ţi-
cetiletý „profesor“ Valtr Eisinger, jemuţ bylo uloţe-
dovské ghetto.
no dohlíţet na chlapce v táboře. Podporoval jejich
V době uzavřeného ghetta vznikaly v kasárnách
dětské domovy, kde se dětem během dne pověření
vychovatelé věnovali, protoţe jejich rodiče pracovali. V červenci 1942, kdyţ bylo celé město zpřístupněno, rozhodlo vedení samosprávy o zřízení dět-
lásku k literatuře, učil kluky ruský jazyk, seznámil
děti s ruskou klasickou literaturou. Překládali básně Puškina, Lermontova a Gogola. Ale taky psali i
svoje básně.
Samotný obsah tvořili hoši, kteří se potulovali po
ských, chlapeckých, dívčích a učňovských domovů
ve zvláštních budovách. Prvním takovým zařízením
se stal domov pro starší chlapce, umístěný v budově bývalé terezínské školy. Podle tehdejšího systému dostala označení L417.
Právě v tomto bloku vznikl časopis VEDEM, sestavený převáţně z textů tajně vydávaných 13 - 16tiletými chlapci v letech 1942 - 1944 v terezínském
ghettu.
Z časopisu se dá poznat kaţdodenní ţivot v ghettu, to, čeho se kluci báli, co je trápilo i čím se bavili.
Obsah časopisu Vedem taky tvořily básně, vtipy,
dialogy, povídky a kresby. Jednotlivé exempláře se
ručně opisovaly a četly kaţdý pátek v noci.
Inspirací autorů Vedem byl jejich učitel, osmadva-
Terezíně a hledali témata. Kaţdý z chlapců měl
přezdívku, kterou podepisoval své články.
Jedním z význačných přispěvatelů do Vedem byl
Petr Ginz (1928–1944), který ve čtrnácti letech působil jako šéfredaktor časopisu. Kdyţ mu bylo patnáct, byl deportován do Osvětimi, kde zemřel v plynové komoře.
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
VZPOMÍNKA NA PRAHU
Jak dlouho již je tomu,
co viděl jsem naposled
slunce zapadat za Petřínem.
Tu Prahu líbal uslzený hled,
když halila se večerním stínem.
Jak dlouho nezalehl v můj sluch
S TEBOU, MATKO
Ve špíně, kalu a hladu zde trpíme,
líbezný šumot jezu Vltavy?
vhozeni v propast tmy, nesčetných bolů,
Dávno již Václaváku ruch
pod rukou pánů a bezprávím úpíme
zapomenut vytratil se z hlavy.
matko má, navždy my půjdeme spolu!
Ta neznámá pražská zákoutí
Půjdeme za sluncem, třebaže znaveni,
ve stínu jatek a slepých stok,
půjdeme statečně stopami bratrů svých,
jak těm se vede? Sotva se pro mne zarmoutí
půjdeme, třebaže ranami zmámeni,
tak, jako já pro ně. - Je tomu téměř rok.
půjdeme k východu v krvavých kalužích.
Již skoro rok dřepím v šeredné díře
místo tvých krás jen pár ulic mám.
Jak v kleci zajaté divé zvíře.
Praho, kamenná pohádko, vzpomínám!
(Petr Ginz)
V roce 1944 byla většina obyvatel bloku L417
Daleko dojdeme, tam někam za hory,
do světa čistého, do světa rovnosti.
Ve světě kde vlají svobody prapory,
kde se již nemyslí na dávné bolesti.
Vyjdem a dojdem, byť cíl náš daleký
se svěžím úsměvem vyhrajem v závodu
deportována do plynových komor Osvětimi a
maminko, zůstanem u sebe navěky
ţádné další číslo jiţ nevzniklo. Ze stovky
majíce právo žít, majíce svobodu.
chlapců podílejících se na tvorbě Vedem
přežilo jen asi patnáct. (Alexander F. 5. třída)
Orče (Zdeněk Ornest)
POZVÁNKA
Dětství v proměnách času – to je motto letošního jubilejního ročníku Bambiriády. Její brány se jiţ po patnácté otevřou pro všechny děti i jejich rodiče, tentokrát od 23. do 26. května v 17 městech republiky
(Blansko, České Budějovice, Český Těšín, Humpolec, Cheb, Chrudim, Ivančice, Kyjov, Liberec, Náchod,
Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov n. Kněţnou, Šumperk, Třinec a Zlín). Můţete se opět těšit na stánky jednotlivých dětských organizací a spolků, ve kterých si budete moci vyzkoušet, co na pravidelných schůzkách
dělají. Kromě toho si vyzkoušíte historické hry a hračky. Aleš Sedláček, předseda ČRDM, vysvětluje: „Malí i
větší návštěvníci Bambiriády si vyzkouší nejrůznější kratochvíle svých dědečků a babiček, mezi které patřilo cvrnkání kuliček, chůze na chůdách nebo skládání jeţka v kleci.
Prohlédnou si i hračky a školní pomůcky dávno zapomenuté.“ Více
o Bambiriádě na www.bambiriada.cz. Převzato z Přídavku DTA
Krátce...
15. dubna proběhl Filmový klub, viděli jsme film Hugo a jeho velký objev. *** Pokračují víkendové
turnaje našich malých ragbistů, za minulý měsíc jsme dvakrát byli drţiteli putovního poháru - jednou
za druhé a jednou za třetí místo. *** 22. a 23. dubna proběhla přijímací řízení na víceletá gymnázia.
100% ţáků pátého ročníku bylo přijato na naše gymnázium či na jinou střední školu. Gratulujeme. ***
26.dubna navštívila naši školu zakladatelka první soukromé školy v ČR (Škola hrou) paní Ivana
Málková, prohlédla si prostory, navštívila výuku, diskutovali jsme o vzdělávacím programu. Ve škole
se jí moc líbilo. *** Naše škola je patří mezi školy spolupracující s Menzou. Naši ţáci se mohou
účastnit akcí pořádaných Menzou za stejných podmínek jako členové Menzy. Více na i-klíčence
(zpráva ze dne 3.5. 2013. *** 10. května proběhl další Filmový klub, promítali jsme film Koupili jsme
ZOO.
Kalendárium - květen - červen 2013
19. května, 13:30
Klíče k branám - Popelka v Národním divadle
20. května
Odjezd na školu v přírodě (1. třída program v OG)
24. května
Návrat ze školy v přírodě
28. května
Celoplošné testování v 5. ročníku - Matematika
29. května
4., 5. třída - Návštěva MŠ Kunice; kurz první pomoci na Berchtoldu
30. května
Celoplošné testování v 5. ročníku - Anglický jazyk
31. května
Celoplošné testování v 5. ročníku - Český jazyk
2. června
5. června, 16:00
Klíče k branám - Zlatovláska ve Stavovském divadle
BlueVan Festival
6. června
PET/KET zkoušky - ţáci 4. a 5. ročníku
6. června, 15:00
Setkání s budoucími prvňáčky ZŠ Open Gate
7. června
Filmový klub s následným přespáním
8. června
Klíče k branám Řípu
10. - 12. června
Divadelní festival (program viz přiloţený plakát a v kalendáriu i-klíčenky)
od 17. června
Týden oborových prezentací (rodiče vítáni)
28. června
Závěrečné Morning Oasis Assembly s hodnocením školního roku
Změna programu vyhrazena - sledujte aktuální kalendárium na www.i-klicenka.cz.
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
VEVERKA ČIPERKA
Omluva: V minulé „klíčence“
jsme uvedli u obrázku Veverka
Čiperka informaci, ţe jej namalovala Eliška ze třetí třídy. Autorkou ale je Eliška H. ze třídy čtvrté. Eliškám se omlouváme…
redakce
Vydává ZŠ Open Gate: [email protected]
(eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děţinská, (mf) Michael Franklin,
(jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk) Kristýna Kvídová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks,
(vp) Vera Pockley, (rs) Raquel Sales, (rse) Richard Seccombe, (hv)
Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv) Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a ţáci Základní školy Open Gate
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
KVĚTEN 2013
Morning Oasis Assembly
www.i-klicenka.cz
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
KVĚTEN 2013
www.i-klicenka.cz
Download

Květen - Open Gate