Popis obsahu a struktury programu
(Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.)1
Název programu: Řízení projektů v praxi
Popište obsah jednotlivých kurzů2
Název kurzu: Přesvědčování - argumentace - vyjednávání
Stručná charakteristika kurzu: Dvoudenní intenzivní tréninkový kurz určený projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí
rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery. Kurz seznámí s vhodnými technikami a dovednostmi úspěšného jednání – a pomůže vám rozvinout umění argumentace a
přesvědčování komunikačního partnera. 100% kurzu je zaměřeno na behaviorální kompetence. Doporučeno pro všechny certifikační stupně (D, C, B a A) jako rozšiřující trénink
daného tématu a rovněž jako možnost v rámci recertifikačního vzdělávání pro stupně C, B a A .
Délka kurzu: 2 dny (15 hod)
Obsah kurzu
Název a obsah tématu
(řaďte posloupně jako v programu)
Výstupy
Blok 1: Klíčové principy vyjednávání
Seznámit se se základními principy a pojmy z
Trénovaný nástroj nebo technika dle CzCB
(viz. Příloha č. 1 Nástroje a techniky
používané v projektovém řízení)
Dotčené nástroje / techniky:
Počet
hodin
na
dané
téma
Lektor /
lektoři
tématu
Kompetenční
okruhy,
JEL
Dotčené okruhy:
(1
hodina =
60
minut)
1,5
které jsou
vzdělávacím
programem
pokryty (viz.
CzCB).
Tento Vámi vyplněný dokument bude v případě schválení akreditace zveřejněn na stránkách SPŘ, o. s..
Rozdělení/rozšíření na jednotlivé kurzy je určeno zejména pro VZS, které mají sestaveny program modulově, a jeden uchazeč se nemusí zúčastnit všech částí. Pokud má VZS kurz jako jeden celek, vyplní
do jedné tabulky.
1
1
2
Stručná rekapitulace klíčových principů jednání a
vyjednávání v projektovém vedení
Typy vyjednávání a zdroje síly
Proces vedení, přesvědčování a argumentace v
rámci projektu
vyjednávání a přesvědčování partnera
Porozumět procesům, které při ovlivňování partnera
probíhají
Pozitivní naladění účastníků na téma
Mapa situací, kdy je dovednost důležitá
Hierarchie potřeb
Hierarchie potřeb
Vyjednávání
Prezentační dovednosti
Principy řešení konfliktů
Technika pro řešení – asertivita
CER
HOR
JIL
2.02
2.04
2.06
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
Částečně dotčené
okruhy:
2.15
2.07
2.05
JEL
CER
HOR
JIL
Dotčené okruhy:
2.04
2.06
2.08
2.10
2.11
2.12
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Metody vedení WS a formovacích seminářů
Brainstorming
Myšlenkové mapy
Komunikace
Vyjednávání
Principy řešení konfliktů
Blok 2: Strategie a varianty řešení
Sebepoznání v jednání a zdravé sebeprosazení
Reakce v konfliktu a osobní příležitosti a rizika
Taktická opatření a techniky
Identifikovat sklon k chování a reakcím jako základ
možných změn směrem ke spolupráci a kooperaci
v situacích, kdy obě strany mají odlišné zájmy
Uvědomit si příležitosti a rizika svého osobního stylu
Dotčené nástroje / techniky:
Otevřenost
Vyjednávání
Typologie osobnosti
Prezentační dovednosti
Principy řešení konfliktů
3
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Komunikace s osobnostními typy
Principy řešení konfliktů
Blok 3: Budování a udržování vztahů
Hledání skutečných zájmů
Empatie a respekt - dospělá ne manipulativní
komunikace a jednání
Zvládání emocí v jednání a využití při
přesvědčování
Aktivní naslouchání, otázky, parafráze, shrnutí
Umět navázat rozvoj vztahu s oponentem, posílení
důvěry a důvěryhodnosti
Zpracovat přípravu na argumentaci a přesvědčování
Prohloubit základní komunikační nástroje a dovednosti
osvědčené ve vyjednávání
Částečně dotčené
okruhy:
2.13
2.02
2.07
2.09
Ve zbývající části bloku jsou formou
facilitované diskuse prezentovány užitečné
tipy a triky pro řízení projektů z naší praxe.
Dotčené nástroje / techniky:
Otevřenost
Typologie osobnosti
Základní principy a složky komunikace
Kladení otázek a koučování
Vyjednávání
2
JEL
CER
HOR
JIL
Dotčené okruhy:
2.04
2.05
2.06
2.07
2.10
2
jako nástroj zjištění zájmů partnera
Prezentační dovednosti
Věcná a emocionální složka konfliktu
Práce s emocemi
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Principy asertivity
Principy řešení konfliktů
Technika pro řešení – asertivita
Komunikace
Blok 4: Argumentace při vyjednávání
Tvrzeni nebo argument
Stavba argumentu a argumentační řetězce
Řazení argumentů – slabé, silné, úderné
Rozdíl mezi argumentací a přesvědčováním
Přechod od argumentace k přesvědčování
Emocionální argumentační prostředky
Zdokonalit se v technikách argumentace jako základní
technice sebeprosazení zájmů v jednání
Seznámit se, jak stavět argumentaci, aby byla efektivní
a účinná
Propojit faktické a emoční složky při prezentaci a
jednání
Pochopit rozdíl mezi přesvědčováním
Rozšíří si argumentační dovednosti o emoční působení
a argumentací
Dotčené nástroje / techniky:
Principy asertivity
Základní principy a složky komunikace
Kladení otázek a koučování
Komunikace s osobnostními typy
Prezentační dovednosti
Principy řešení konfliktů
Technika pro řešení – asertivita
Věcná a emocionální složka konfliktu
Práce s emocemi
3
JEL
CER
HOR
JIL
2.11
2.12
2.15
Částečně
dotčené
okruhy:
2.14
2.13
Dotčené okruhy:
2.04
2.07
2.10
2.11
2.12
Částečně dotčené
okruhy:
2.08
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Vyjednávání
Hierarchie potřeb
Otevřenost
Typologie osobnosti
Blok 5: Námitky a jak na ně reagovat při vyjednávání
Příčiny vzniku námitek
Rozdělení – klasifikace námitek
Databanka argumentů - jak se na ně připravit
Vytvořit předpoklady pro zvládání námitek a
přesvědčení komunikačního partnera
Naučit se spontánně reagovat a formulovat odpovědi
na námitky
Ve zbývající části bloku jsou formou
facilitované diskuse prezentovány užitečné
tipy a triky pro jednání a vyjednávání z naší
praxe.
Dotčené nástroje / techniky:
Hierarchie potřeb
Principy asertivity
Základní principy a složky komunikace
Kladení otázek a koučování
Vyjednávání
2
JEL
CER
HOR
JIL
Dotčené okruhy:
2.04
2.06
2.07
2.10
2.11
3
Prezentační dovednosti
Principy řešení konfliktů
Věcná a emocionální složka konfliktu
Práce s emocemi
Částečně dotčené
okruhy:
2.08
2.02
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Komunikace
Vyjednávání
Principy řešení konfliktů
Komunikace s osobnostními typy
Blok 6: Proces vyjednávání
Příprava před jednáním – určení strategie a
stanovení cílů, BATNA
Průběh jednání – postup, strategie, ústupky,
dohoda
Příprava a rozbor vlastní kauzy
Naučit se plánování cílů a strategie vyjednávání a řídit
tento proces
Využít čerstvě nabytých informací a přenést je do
reálné praxe účastníků
Dotčené nástroje / techniky:
Vyjednávání
Prezentační dovednosti
Principy řešení konfliktů
Principy asertivity
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Základní principy a složky komunikace
Kladení otázek a koučování
Komunikace s osobnostními typy
Technika pro řešení – asertivita
Věcná a emocionální složka konfliktu
Práce s emocemi
3,5
Dotčené okruhy:
2.03
2.04
2.06
2.07
2.08
2.10
2.11
2.12 Částečně
dotčené okruhy:
2.15
U jednotlivých typů kurzů (případně přímo u jednotlivých témat) vyjádřete % zapojení jednotlivých lektorů a specialistů do výuky, v podobě jméno lektora (případně
3
používaná zkratka jeho jména) a % výuky .
Dle dostupné kapacity lektorů a s ohledem na specifické prostředí zákazníka realizuje tento kurz celý tým lektorů. Všichni uvedení lektoři umí všechna témata kurzu.
Využíváme rovněž i dvoulektorového vedení kurzu pro vyšší kvalitu a sdílení zkušeností mezi lektory. Tuto strategii využíváme i proto, že je pro účastníky zajímavější a
pestřejší. Setkají se tak s různými lektorskými osobnostními typy a slyší více různých příkladů z praxe.
JEL= Vladimír Jelen: 100%
3
V případě, že jsou v některých částech programu lektoři vzájemně zastupitelní, uvádí se maximum % výuky, které může daný lektor odučit (součet procent u všech lektorů dohromady tedy může být více
než 100).
4
CER= Magdalena Černá: 100%
JIL=Jitka Jilemická: 100%
HOR=Věra Horáková: 100%
5
Download

Přesvědčování - argumentace - vyjednávání