Popis obsahu a struktury programu
(Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.)1
Název programu: Řízení projektů v praxi
Název kurzu: Role manažera a manažerské dovednosti
Stručná charakteristika kurzu:Jednodenní intenzivní tréninkový kurz určený projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří chtějí
získat vstupní znalosti a dovednosti pro vedení lidí. Kurz přináší nejnovější poznatky, techniky a praktické návody pro úspěšné vedení lidí k vysoké výkonnosti a
současně jejich zainteresovanosti. Nabízí orientace v obsahu činnosti vedoucího a seznamuje s jeho nejdůležitějšími rolemi. 100% kurzu je zaměřeno na behaviorální
kompetence. Doporučeno pro všechny certifikační stupně (D, C, B a A) jako rozšiřující trénink daného tématu a rovněž jako možnost v rámci recertifikačního vzdělávání pro stupně C, B
aA.
Délka kurzu: 1 den (7.5 hod)
Obsah kurzu
Název a obsah tématu
(řaďte posloupně jako v programu)
Výstupy
Blok 1: Vedení – řízení
1
Co je to vedení
Vedení podle kompetencí
Nároky na potenciál člena projektového týmu
Obsah kompetencí
Co je to řízení a co je to leadership
Získat zásadních a zásadní informace o vedení týmu
Porozumět pojmům řízení a leadership
Orientovat se v pojmu kompetence
Uvědomění si významu motivační složky kompetencí
Posílení vědomí obsahu činnosti vedoucího týmu
Uvědomění si významu jednotlivých rolí vedoucího
Trénovaný nástroj nebo technika dle
CzCB (viz. Příloha č. 1 Nástroje a
techniky používané v projektovém
řízení)
Dotčené nástroje / techniky:
Úspěšné řízení projektu
Vlastnosti týmu
Výkonnost
Vedení týmu
Orientace na výsledek
Počet
hodin na
dané
téma
Lektor /
lektoři
tématu
(1 hodina
= 60
minut)
2,5
DOČ
Kompetenční
okruhy,
které jsou
vzdělávacím
programem pokryty
(viz. CzCB).
Dotčené okruhy:
1.01;2.09 ;2.08
2.01 ;2.02 ;2.03
2.14 ;2.18;2.10
Částečně dotčené
okruhy:
Tento Vámi vyplněný dokument bude v případě schválení akreditace zveřejněn na stránkách SPŘ, o. s..
1
Role vedoucího:manažer –lídr- specialista
Obsah jednotlivých rolí
Motivace jako součást každé aktivity manažera
Vnější motivační faktory - přehled
týmu a dokázat jim přiřadit jejich náplň
Poznání motivačního modelu pro vedení lidí
Získání přehledu o vnějších motivačních faktorech
Kompetence;Vůdcovství
Sebekontrola
Zainteresovanost a motivace
Základní principy motivace
Role vedoucího týmu
Komunikace
2.14 ;3.08
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Porozumění hodnotám
Personální management
Blok 2: Základní manažerské nástroje
Zadávání úkolů
Cíl a struktura postupu
Využití motivačních typů
Stanovení efektivních cílů
Využití a práce s metodou SMART
Aplikace od praxe
Získání metodického návodu pro efektivní zadávání
úkolu
Posílení motivační složky zadání úkolu
Prohloubení schopnosti pracovat efektivně s cíly
Dotčené nástroje / techniky:
Výkonnost
Vedení týmu
Orientace na výsledek
Zainteresovanost a motivace
Zadání úkolu
Stanovování cílů
Přenos informací
Komunikace
Kladení otázek
Manažerská komunikace
2
DOČ
Dotčené okruhy:
2.09 ;2.08 ;2.01
2.02 ;2.14 ;2.18
2.10
Částečně dotčené
okruhy:
2.14 ;2.13
3
DOČ
Dotčené okruhy:
2.09;2.08 ;2.01
2.02;2.11;2.18
2.10
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Diskuze
Blok 4: Základní manažerské nástroje
Význam zpětné vazby v práci manažera
Cíl a význam pozitivní zpětné vazby
Principy sdělování pozitivní zpětné vazby
Trénink
Význam korigující zpětné vazby
Principy a struktura sdělování korigující zpětné
vazby
Aplikace do praxe
Posílit vědomí užitečnosti využívat při vedení lidí
zpětnou vazbu hodnotící
Zdokonalit se v poskytování zpětné vazby
Využívat pozitivní zpětnou vazbu k rozvoji potenciálu
členů týmu
Získat efektivní návod pro poskytování korigující zpětné
vazby
Posílit jistotu při poskytování korigující zpětné vazby
důvěry a důvěryhodnosti
Dotčené nástroje / techniky:
Výkonnost
Vedení týmu
Orientace na výsledek
Zainteresovanost a motivace
Zpětná vazba
Komunikace
Kladení otázek
Koučující přístup
Částečně dotčené
okruhy:
2.01
2
Aktivní naslouchání
Částečně dotčené nástroje / techniky:
Delegování
Ve zbývající části bloku jsou
realizovány nácviky a trénink
jednotlivých nástrojů do praxe
účastníků.
U jednotlivých typů kurzů (případně přímo u jednotlivých témat) vyjádřete % zapojení jednotlivých lektorů a specialistů do výuky, v podobě jméno lektora (případně
2
používaná zkratka jeho jména) a % výuky .
DOČ= Marie Dočkalová 100%
2
V případě, že jsou v některých částech programu lektoři vzájemně zastupitelní, uvádí se maximum % výuky, které může daný lektor odučit (součet procent u všech lektorů dohromady tedy může být více
než 100).
3
Download

Role manažera a manažerské dovednosti