Y E R E L S E Ç İ M B İ L D İ R G E S İ 2 0 14
İÇİNDEKİLER
01 ÖNSÖZ
03 GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ
07 30 MART 2014: TÜRKİYE’NİN KADERİNİN DEĞİŞECEĞİ TARİH
08 YEREL YÖNETİMLERİN YAŞAMIMIZDAKİ ÖNEMİ
11 HALKÇI YEREL YÖNETİM MODELİNİN 30 İLKE VE ÖNCELİĞİ
17 CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN HALKÇI YEREL YÖNETİM
MODELİNİN ÖNCELİKLİ PROGRAMI
19 1. FİZİKSEL KALKINMA
31 2. EKONOMİK KALKINMA
41 3. SİYASİ KALKINMA
43
4. SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMA
TAAHHÜTNAME
“Memleket neresi hemşerim?
Türkiye, memleketleri neresi olursa olsun, herkesin birbiriyle hemşeri olduğu bir
ülkedir. Nasıl olmasın? Her birimizin öyle çok şehri var ki…
Atalarımızın yurt tuttuğu, ailelerimizin göç ettiği, okumaya, askerliğe, iş bulmaya,
mecburi hizmete gittiğimiz, evlenip kaldığımız, ne olursa olsun dönüp geldiğimiz
şehirler…
30 Mart 2014
günü birlikte
tarih yazalım.
İçinde koca bir ömrü geçirsek de artık tanımakta
zorlandığımız, o eski günlerinin hatırasını eşsiz
bir hediye gibi içimizde sakladığımız şehirler…
Çocuklarımıza böylece bırakmaktan utandığımız
şehirler…
Evet, Türkiye’de hepimiz birbirimizle hemşeri sayılırız. Bizi birbirimize bağlayan
değerler, bölüp ayrıştırma gayretlerinden her zaman çok daha güçlü olmuştur. Ne
zaman birlik ve bütünlüğümüze yönelik ciddi bir tehditle karşı karşıya kalsak, mutlaka
silkinir ve sağduyuyu hakim kılarız. 2014 yerel seçimlerinde de böyle olacak.
İnançlar, değerler, kişisel tercihler üzerinden yaratılmak istenen ayrıştırma
politikalarının sonuna geldik. Son 20 yıldır Türkiye’yi bir büyük kutuplaşmanın içine
hapsetmeye çalışan zihniyet artık ülkeyi yönetemez halde. Türkiye artık normale
dönmek istiyor. Türkiye artık farklılıklarının tadını çıkarmak, çeşitliliğinin keyfini
sürmek istiyor. Türkiye artık toplumsal barış istiyor; özgürlük istiyor.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
1
Barış ve özgürlük ancak, bunları yalnızca kendi değerlerini paylaşanlar için değil,
istisnasız bütün toplum kesimleri için hak gören bir anlayışla hayata geçebilir.
İşte, 2014 yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne toplumun bütün
kesimlerinden yönelen büyük ilgi ve desteğin nedenlerinden biri budur.
Yerel seçimlere giderken, Cumhuriyet Halk Partisi, toplumu bütün renkleriyle, bütün
değerleriyle ayrımsız kucaklamak, toplumun bütün kesimlerinin haklı taleplerinin
sözcülüğünü üstlenmek iradesini açıkça ortaya koymuştur.
CHP, kentli haklarına saygılı, hayatın her alanında insanların yaşam kalitesini artırmayı,
kentlerin sosyal renkliliğini ve çeşitliğini korumayı, geliştirmeyi görev bilen bir yerel
yönetim anlayışının biricik temsilcisidir. CHP kapsamlı bir yerel yönetim reformu
hedefini önüne koymuş ve bunu detaylarıyla projelendirmiş tek partidir.
CHP yoksulluğu yönetilmesi değil, bütünüyle ortadan kaldırılması gereken bir sorun
olarak görür. Yerel yönetimler, kaynakları toplumsal eşitliği gözeterek dağıtmak,
toplum içinde dayanışma kanallarını kurmak ve geliştirmek için vardır.
Cumhuriyet Halk Partisinin yerel yönetim modelinde belediyeler piyasaya teslim
olmazlar; kamusal mal ve hizmetleri kendi bünyeleri içinde üreterek, vatandaşa ucuz
ve kaliteli hizmet sunarlar.
İnsan merkezli, doğaya saygılı, ulusal, toplumsal ve kamusal yararın gözetildiği
belediyecilik anlayışının güvencesi, şeffaf yönetim ve katılımcılıktır. Yaşam
alanlarımızın rant avcılarına, kent mafyalarına teslim edilmesini önleyecek en
etkili mekanizma, yerel yönetim kararların alınma ve uygulanma süreçlerinde
örgütlü toplumun bilgilenme, katılım ve denetleme kanallarının sonuna kadar açık
tutulmasıdır.
Herkesin kendini her yerde, her koşulda hür, bağımsız ve güvende hissettiği bir
Türkiye yerel yönetimlerden başlayarak kurulacak.
30 Mart 2014, Türkiye’nin kaderinin değişeceği tarihtir.
Tarih yazılırken, siz de bizimle birlikte olun.
Yeni bir Türkiye hayalini birlikte gerçekleştirelim.
Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
2
GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ
Ülkemiz zor günlerden geçiyor.
Türkiye’de yaşanan devlet krizi her geçen gün daha da derinleşiyor.
Hukuk devleti ve demokrasinin en temel göstergesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesi
yerle bir olmuş durumda. Yasama, yürütme ve yargı erkleri her geçen gün daha çok,
otoriter bir yönetim tarzının kontrolüne giriyor…
11 yıldır tek başına iktidar olan AKP Hükümeti, siyasi çıkarları uğruna ülkemizi
kutuplaştırıyor, iç barışımızı ve kardeşliğimizi zedelemekten çekinmiyor.
Diğer taraftan, iktidar sahiplerinin özünde kent ve kamu malı yağmasına dayanan
rant hırsları, yaşam alanlarımızı geri dönüşsüz biçimde tahrip ediyor, ortak
geleceğimizi karartıyor.
Ülkemiz, eş zamanlı olarak, derin bir yerel yönetimler krizi de yaşamaktadır.
İl özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşan ülkemizin yerel yönetimler yapısı,
kendilerinden beklenen görevler ile sahip oldukları yetki/kaynak arasındaki uçurum
nedeniyle, halkın yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterince etkin
olamamaktadır.
Bunun yanında, merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında uyumlu çalışmayı
sağlamak amacıyla koşulları sayılarak Anayasa’ya konulmuş bulunan vesayet
yetkisinin partizan bir anlayışla kullanılışı, seçilmiş yerel yöneticilerin görevlerini
yapmalarının fiilen engellenmesi sonucunu doğurmaktadır.
Son dönemde ise, yerel yönetim reformu adıyla topluma sunulmuş bulunan
düzenlemeler, yerel demokrasiyi daha önce görülmemiş biçimde tahrip etmektedir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
3
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluşunu düzenleyen Kanun Hükmünde
Kararname, belediyelerin imar alanındaki birçok yetkisini Bakanlığa devretmekte,
böylelikle seçilmiş yerel yönetimlerin yetkileri merkezileştirilmektedir.
Son dönemde yaşanan kent yağmasının temel nedenlerinden olan bu durum,
belediye meclislerinde reddedilen kararların, işadamı – bakan – başbakan ilişkileriyle
hayata geçirilişini sağlamaktadır.
Böylece, bir taraftan ortaya çıkan kent rantı yağma anlayışı içinde paylaşılırken, diğer
taraftan da yeşil alanlarımız betonlaştırılmakta; verilen kat yükseklikleriyle yaşam
alanlarımız daraltılmakta; trafik günlük yaşamın en temel çilesi haline getirilmektedir.
Doğamız, çevremiz ve yaşam alanlarımız, üretemeyen ekonominin günü
kurtarma çabasına feda edilmektedir.
Türkiye ekonomisinin yıllık dış ticaret açığı 100 milyar dolara yakındır. Bu durum,
ithalatı ile ihracatı arasında, haftada 4 milyar lira dolayında açık veren bir ekonomik
yapıya işaret etmektedir.
AKP iktidarı uygulamalarıyla katma değere dayalı sanayi üretiminden giderek
uzaklaşan, tarımda net ithalatçı bir konuma düşen ülkemiz ekonomisi, doğa tahribine
dayalı plansız bir kentleşme ve inşaat politikasıyla ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.
Kentsel dönüşüm adı altında gerçekleştirilen uygulamalar, halkımızın barınma
hakkına saygı duyan ve onu geliştiren bir yaklaşım olmak yerine, kent çeperlerine
tutunmuş yoksul halkımızın sürgün edilerek kent rantının yağma edildiği yeni bir
düzeni ortaya koymaktadır.
Afet riski altında bulunan alanlardan başlayarak, ülkemizin yapı stoğunun üçte
birine yakın bölümünün yenileneceği iddiasıyla başlatılan ve 500 milyar dolarlık
bir iş hacmi doğuracağı ifade edilen kentsel dönüşüm çalışmalarında, halkımızın
yararına bir mesafe alınmış değildir. Tersine, öncelik kent rantı olan alanlara verilerek,
soylulaştırma diye tarif edilen uygulamalarla yoksul halkın barınma hakkı bir kez daha
ihlal edilmektedir.
4
Bütün bunların yanında, dayatmacı bir anlayışla, ülkemiz yerel yönetim
yapısının yarısı yok edilmektedir.
AKP’nin sözde yerel yönetim reformu ile 30 ilde İl Özel İdareleri kapatılmakta, her iki
belediyeden biri ve yine her iki köyden biri ortadan kaldırılmaktadır.
Kapatılan İl Özel İdarelerinde görev yapan seçilmiş İl Genel Meclisi Üyelerinin yetkileri
atanmış valilere devredilmekte, böylelikle yerel demokrasi açığı yükseltilirken,
merkezileştirmeye doğru bir adım daha atılmaktadır.
Uluslararası ve ulusal mevzuatın hükümlerine rağmen, yerel halkın görüşüne
başvurulmadan, yerel referandumlar yapılmadan belediyeler kapatılmaktadır.
Katılımcılığı reddeden dayatmacı zihniyet, belediyesine sahip çıkmaya çalışan yerel
halkın iradesini hiçe saymaktadır.
Nihayet, köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması da, köy ekonomisinin, ekolojisinin ve
sosyolojisinin korunup geliştirilmesi çabasına vurulmuş bir darbe niteliğindedir. İhmal
edilen, desteklenmeyen ve adeta baltalanan tarım sektörünün giderek ağırlaşan
sorunları, köylerin boşalmasına neden olmaktadır. Bu durum, gıda güvenliği sorunları
ve sağlıksız/çarpık kentleşme olgusunun daha da ağırlaşmasına yol açmaktadır. Köy
orta mallarının tüzel kişilik kalkanından çıkarılması ise, açık bir hak ihlali niteliğindedir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
5
6
30 MART 2014: TÜRKİYE’NİN
KADERİNİN DEĞİŞECEĞİ TARİH
Şimdi, önümüzde tüm bu kötü gidişe dur demek için bir fırsat dönemi var.
30 Mart 2014’ten başlayarak, Türkiye’yi ortak geleceğimizi kuracağımız güzel
bir ülke haline getireceğiz.
Ülkemiz, kısa süre içerisinde üç seçimin yaşanacağı önemli bir kavşaktadır. 30 Mart
2014 tarihinde yerel yönetim seçimleri gerçekleştirilecek, ardından yaz aylarında
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve en geç 2015 yılı Haziran’ında da genel seçimler
yapılacaktır.
Bu doğrultuda, bu üç seçimin başlangıcı olarak yerel seçimlerin ülkemizin geleceği
açısından taşıdığı önem ortadadır.
Kentini değil kendini, halkın çocuklarının değil kendi çocuklarının geleceğini
önemseyen bu dayatmacı, ayrımcı ve rantçı anlayışa hep beraber son vereceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin Birleştirici Gücüdür. Hep birlikte ve el ele, yeni bir
gelecek inşa edeceğiz.
Ülkemizde varlık içinde, birlik içinde,
özgür biçimde yaşayacağız.
Başka bir deyişle 30 Mart 2014,
Türkiye’nin kaderinin değiştiği tarih olacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
7
YEREL YÖNETİMLERİN
YAŞAMIMIZDAKİ ÖNEMİ
Yerel seçimlerde oy kullanacaksınız. Bugün vereceğiniz karar sizi 5 yıl etkileyecek ve
bu dönem, yaşamınız üzerinde büyük bir role sahip olacaktır. Kentte alınan kararlar ve
yapılan değişiklikler o yönetim dönemiyle sınırlı kalmamaktadır. Bunun örneklerini iyi
ve kötü yanlarıyla kentlerimizde her gün yaşayarak görmekteyiz.
Yaptığınız bu seçim neden mi bu kadar önemli?
Belediyeler, direkt ve dolaylı olarak yaşamımızı etkilemektedir.
Ekonomik büyüme ve iş yaratma için gerekli koşulları oluşturma
Suç önleme
Su, altyapı ve çöp kaldırma gibi temel hizmetler
Toplu taşıma
Konut
Şehir planları
Altyapı hizmetleri
İnşaat ve bakım
Trafik ve park
Dinlenme tesisleri, parklar, plajlar ve diğer kamu olanakları belediyeler tarafından
yapılmakta olan görevlerdir.
Ülkemizde yerel yönetimler alanındaki atılımlar, ilk kez sosyal demokrat
belediye yönetimleri tarafından yerine getirilmiştir.
•
8
Cumhuriyet tarihimizin ilk metro projelerinin tamamı, sosyal demokrat
belediyelere aittir. Ankara’da, İstanbul’da ve İzmir’de bugün kullanılmakta olan
metrolar bizim dönemizde başlatılmış ve açılmış hatların geliştirilmesiyle ortaya
çıkmıştır.
Ankara’da 20 yıldır metro yapamayan ve “metro işi belediyelerin boyunu aşar”
diyen bir anlayışa karşın, yaklaşık çeyrek yüzyıl önce ilk tahvil ihracı bir sosyal
demokrat belediyecilik tarafından yapılmıştır. Doğru mali yönetim anlayışı
altında, uluslararası derecelendirme kuruluşlarından “yatırım yapılabilir” puanı
alınarak, Hazine garantisine dahi ihtiyaç duyulmaksızın kentin makro projeleri
gerçekleştirilebilmiştir.
Türkiye’nin ilk kentsel dönüşüm uygulamaları, Dikmen Vadisi ve Portakal
Çiçeği Vadisi alanlarında, yine sosyal demokrat belediye anlayışı tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarda halk, belediye ile birlikte karar vericidir;
dolayısıyla projenin sahibi ve koruyucusu da halkın kendisi olmuştur.
Toplu taşımada ilk tercihli yol uygulamaları, yine sosyal demokrat belediyecilik
anlayışının ürünü olarak uygulamaya konulmuştur.
Yoksullara yardım, ilk kez sosyal demokrat belediyeler tarafından yaşama
geçirilmiştir. Bu kapsamda çocuklara süt, ihtiyacı olanlara gıda yardımı yapılmıştır.
Yeni dönemde, yerel yönetim birikimimizi kentlerimize aktaracak, ülkemizi
daha da güzelleştireceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel demokrasiyi güçlendirmek ve ülkemiz yerel
yönetimlerini etkin ve verimli bir çalışma düzenine kavuşturarak halkımızın yerel
ve ortak ihtiyaçlarının zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak üzere,
30 ilke ve önceliğe sahip bir yerel yönetim anlayışını ortaya koymaktadır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
9
10
HALKÇI YEREL YÖNETİM
MODELİNİN 30 İLKE VE ÖNCELİĞİ
1. Kenti kentlilerle birlikte yöneteceğiz. Karar süreçlerinden uygulamaya kadar,
katılımcılık, etkin ve samimi bir biçimde yaşama geçirilecektir.
2. Ulusal, toplumsal ve kamusal yarar, tüm yerel yönetim uygulamalarının temel
amacı niteliğinde olacaktır.
3. Doğaya ve ekolojiye saygı içerisinde, çevreyle uyumlu bir kent yaşamı
kurgulanacaktır.
4. Kent, plan bütünlüğü içinde, koruma / kullanma dengesi gözetilerek
geliştirilecektir.
5. Saydamlık vazgeçilmez çalışma biçimidir. İsteyen herkesin, yerel yönetim
çalışmalarını izleyebilmesi sağlanacak, böylelikle sürekli bir kamuoyu denetimi
söz konusu olacak, saydamlık ilkemize hesap verebilirlik özelliği katacaktır.
6. Dürüst çalışma, halkçı yerel yönetim anlayışının belkemiğini oluşturur. Aksi
durumlar için sıfır tolerans geçerlidir.
7. Halkçı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde yatırımcı bütçe uygulamaları
geliştirilecek ve kent yaşamının kalitesinin artması için proje – kaynak eşliği
sağlanacaktır.
8. Kentin tüm temel sorunlarının çözümüne yönelik bir strateji, çalışma döneminin
başında ortaya konulacak, kısa – orta – uzun vadeli hedeflerle bu strateji ile
uyumlu projeler geliştirilecek, projelerin geri dönüş hız ve etkinliği sürekli
ölçülerek denetlenecektir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
11
12
9. Kentin evrensel standartlarda bir dünya şehri olmasına yönelik bir vizyon
ve uygulama, nitelikli bir kadronun eş güdümlü ekip çalışmasıyla yaşama
geçirilecektir.
10. Kentlinin teknoloji ve bilişimle buluşmasını sağlayacak bir altyapı ve
hizmet bütünlüğü, sürekli gelişime açık bir biçimde tutulacaktır. E-belediye
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
11. Kentin yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlikler ısrarla takip edilecek, uygun
müdahalelerle bu durum önce azaltılıp sonra yok edilecektir.
12. Kent içi dinamikler teşvik edilerek, kent yaşamına bir yerel demokrasi ve
toplumsal dayanışma ikliminin egemen olması sağlanacaktır.
13. Çocuk, genç, yaşlı ve kadınların, kent yaşamına yönelik özel talep ve ihtiyaçları
sürekli izlenecek ve uygun ölçekli projelerle giderilecektir.
14. Engelli dostu bir kent mimarisi sağlanarak, engelli yurttaşlarımızın kent
yaşamına etkin katılımı sağlanacak, bu yaklaşım özel projelerle desteklenecektir.
15. Halkçı yerel yönetim anlayışı, kent yoksullarının temel insan haklarından
yararlanması için gerekli tüm önlemleri etkinlikle geliştirecek, her türlü istismara
kapalı yardım programlarını uygulamaya koyacaktır. Temel hedef, yoksulluğun
yönetilmesi değil yoksulluğun yok edilmesidir.
16. İstihdamı destekleyen bir yerel yönetim anlayışının uygulanabilmesi için,
üretimi ve girişimi destekleyen bir yaklaşım geliştirilecektir. İşsizliğin ağır
yükünün önce hafifletilmesi, ardından yok edilmesi temel amacımızdır.
17. Yerel yönetimlerde taşeron uygulamalara son verilmesi ve çalışanların insan
onuruna yakışır bir yaşam düzeyine sahip olabilmeleri için, temel haklarının
ve sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik her türlü çaba gösterilecektir.
Çalışma ve belediye mevzuatında ilgili değişikliklerin yapılması ve çalışma
ilişkilerinin bu doğrultuda düzenlenmesi ana ilkelerimizdendir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
13
18. Kent halkının barınma, ısınma, gıda, eğitim, sağlık, temiz ve kullanılabilir
suya erişim taleplerine etkin, ucuz ve gerekli durumlarda ücretsiz hizmetle
cevap verilecektir. Kent halkı ile kurulan ilişki yurttaşlık ve hemşerilik
üzerinden yürütülecek; halka müşteri gözü ile yaklaşan uygulamalar hızla
sonlandırılacaktır.
19. Kent içinde esnaf ve tüketici yararlarını uygun biçimde karşılayan ticaret
ortamları kurulacak, çarşı ve cadde alışverişi desteklenecektir.
20. Kentsel yenileme ihtiyacı, halkın talep ve yararları gözetilerek giderilecek,
yerinde dönüşümle komşuluk ilişkileri korunacak, kent rantından halkın
yararlanması esas olacaktır. Kent içinde bina yoğunluğu, yeşil alan, sosyal donatı
alanları ve altyapı arasında uygun dengelerin kurulmasına özen gösterilecektir.
21. Ulaşım ana planları doğrultusunda raylı ve toplu ulaşımı destekleyen bir kent içi
ulaşım politikası yaşama geçirilecek, güvenli, hızlı ve ucuz bir ulaşım için gerekli
yatırımlar realize edilecektir.
22. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı önlemler güçlendirilecektir.
23. Kent suçlarını ve kazalarını önlemeye dönük her türlü önlem duyarlılıkla
uygulamaya geçirilecektir.
24. Kentlerin turizm potansiyeli en verimli şekilde değerlendirilecektir. Geleneksel
mimarinin korunması ve çağdaş örneklerle geliştirilmesi, tarihi ve doğal
zenginliklerimizin başarılı sunumlarının yapılması, yerel yönetim anlayışımızın
kapsamı içindedir.
25. Sağlıklı yaşam hakkının korunup geliştirilebilmesi için doğru beslenme, yaşam
boyu spor ve koruyucu sağlık hizmetlerinin sunumu alanlarında etkin çalışmalar
yürütülecektir.
26. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklarımızın ihtiyaçlarının giderilerek hak
ettikleri geleceğe kavuşturulmaları için her türlü çaba etkinlikle sarf edilecektir.
14
27. Özellikle kadına karşı işlenen suçların azaltılarak yok edilmesi ve birey yanında
aile mutluluğunun sağlanması için önleyici ve/veya teşvik edici politikalar
geliştirilecek, bunlar özel projelerle desteklenecektir.
28. Kentler sanat ve kültürle yeniden buluşturulacak, sanatın ve sanatçının
desteklenmesi, zengin kültürümüzün geliştirilmesi çalışmalarına önem
verilecektir.
29. Kent peyzajında kullanılacak bitki ve ağaçların, çevre kırsal alanda sözleşmeli
üretimle ürettirilmesine önem verilecek, böylelikle bir taraftan üretici
desteklenirken diğer taraftan da ekolojiye uygun bir seçim yapılmış olacaktır.
30. Kentlerde hayvan haklarının korunması, hayvan refahının sağlanması için
gerekli uygulamalar hayata geçirilecektir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
15
16
HALKIN GÜCÜ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN
HALKÇI YEREL YÖNETİM MODELİNİN
ÖNCELİKLİ PROGRAMI
Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı yerel yönetim modeli, ülkemizde demokrasi ve
kalkınmanın sağlanması, hizmetlerin yerinden ve etkin biçimde halka sunulması,
hakça paylaşımın gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiği
esasına dayanır.
Yerel yönetim modelimiz insan odaklıdır. Temel amacı yerel yönetim sınırlarında
yaşayan herkesin, insan olmasından doğan hakkı gereği, hiçbir ayrıma tabi
tutulmaksızın, yerel ve ortak gereksinimlerinin evrensel standartlarda ve kaliteli bir
biçimde karşılanmasıdır.
Yerel dinamiklerin; toplumun fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
alanda sürdürülebilir kalkınması için kullanılması; yaşam kalitesinin arttırılması
önceliğimizdir.
Yerel kalkınma, artan refahın bireye ve topluma yansıtılmasıyla insan odaklı, kimseyi
ötekileştirmeden kapsamına almasıyla eşitlikçi ve fiziksel, ekonomik, siyasal, sosyal ve
kültürel aşamalarıyla çok boyutlu olacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
17
18
1.FİZİKSEL KALKINMA
Fiziksel kalkınma, kentlerdeki yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem
taşımaktadır. Dengeli ve sürdürülebilir bir fiziksel kalkınma için, kentlerin planlı
gelişimi sağlanacaktır. Bu çerçevede;
A. PLANLAMA VE FİZİKSEL ÇEVRENİN İYİLEŞTİRİLMESİ
• Kentlerin halkın yaşam kalitesini yükselten ve ortak geleceğimizin gönül birliğiyle
inşa edildiği mekanlara dönüşebilmesi için, kamu yararı odaklı, demokratik kent
planlamaları yaşama geçirilecektir.
• Nüfusun demografik gelişimi bağlamında ekonomik sektörlerin ve istihdamın
gelişim potansiyellerini gözeten, sosyal ve kültürel projeksiyonlar yapan, tarihi
– kültürel – doğal varlıkları koruyan, afet yönetimi alanında gerekli önlemleri
geliştiren bir yaklaşım çerçevesinde, teknik ve bilimsel analizlerle, kamu yararı
odaklı olarak yapılacak planlar, düzenli kentleşmenin güvencesi olacaktır.
• Arazi kullanımı ve yapılaşmanın plan, fen, sanat, sağlık ve çevre şartlarına uygun
olarak oluşması sağlanacaktır.
• Bu doğrultuda, kentlerin ihtiyaçlarına göre, mevcut potansiyeller
değerlendirilerek; barınma, çalışma, dinlenme, eğitim, sağlık ve eğlence gibi
sosyal ve kültürel ihtiyaçlar yaşam kalitesini arttıracak şekilde yeniden ele
alınacaktır.
• Tarihi kent merkezleri, kültür ve tarihi mirasın önemli sembolleri olarak korunacak,
yeni yerleşme alanları ile ilişkilendirilerek, çağdaş yerleşim alanları oluşturulacaktır.
• Kentlerin mimari kalitesi arttırılacak, mevcut yapılar ıslah edilip, yenilerin
birbirleriyle ve çevreyle uyum içinde olması sağlanacaktır.
• Sağlıklı, güzel ve özendirici yaşam alanları oluşturulacak, kent estetiğine
önem verilecektir. Doğal ve kültürel değerlerimiz korunarak gelecek kuşaklara
aktarılacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
19
• Kent içinde sosyal bütünleşmeye ve fırsat eşitliğine olanak tanıyacak bir fiziksel
yapılanma kurgulanacaktır.
• Halkın nefes aldığı kamuya ait açık alanlar, parklar, bahçeler, çay bahçeleri,
hobi bahçeleri, mesire yerleri ve oyun alanları korunacak, geliştirilecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
Demokrasinin nefes aldığı alanlar olan kent meydanları çoğaltılacaktır.
Kent merkezlerinde yayalara öncelik tanınacaktır.
Engellilerin kent yaşamına katılmalarını kolaylaştırmak için her türlü fiziksel ve
çevresel önlem alınacaktır.
Kent merkezindeki yeşil alanlar korunacak, plan değişiklikleri ile konut veya ticaret
merkezine dönüştürülmeleri önlenecektir.
Kent hukuku ve kentli haklarının korunup geliştirilmesi için özel önlemler
alınacaktır.
Tüm planlama ve uygulama aşamalarında, kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural
ve ilkelerine bağlı kalınacak, uzmanlıklara saygılı olunacaktır.
Bağımsız meslek odalarının katkı ve eleştirilerinin değerlendirileceği bir
çerçevede, yerel yönetim kadrolarının nitelik ve nicelik açısından yeterliliği
sağlanacaktır.
20
B. BARINMA HAKKI VE KENTSEL YENİLEME
Barınma hakkı en temel insan haklarından biridir. Bu çerçevede, ihtiyacı
olan herkesin konut sahibi yapılması, yerel yönetim programımızın temel
önceliklerindendir.
Türkiye’de toplu konut uygulamalarının mimarı, sosyal demokrat yerel
yönetimlerdir. Bu çerçevede, dar gelirli yurttaşlarımızın ucuz, sağlıklı ve kaliteli
konutlara kavuşturulmaları amacıyla Halk Konut Projesi uygulamaya geçirilecektir.
Halk Konut uygulamaları çevresel değerleri gözeten, tüm aşamalarında yandaş/
rant ilişkisini dışlayan, ülkenin farklı yörelerine uygun ve özgün mimari tasarımlara
sahip ve tek tip uygulamayı reddeden bir ilke bütünlüğü içerisinde yaşama
geçirilecektir.
Çarpık kentleşme, sağlıksız ve güvensiz yapı stoğu, kentlerde ortaya çıkan çöküntü
alanları, afet riski, eşitsizlik ve adaletsizlik üreten kent dokusu gibi nedenler,
kentlerin yenilenme ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Türkiye’de ilk kentsel yenileme uygulamaları da, sosyal demokrat belediyeler
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede, halkçı yerel yönetim modelimiz, kentsel yenilemenin adil ve
demokratik bir anlayış içinde ve insan odaklı olarak yürütülmesini öngörmektedir.
Bu yaklaşımın temel koşulu, yenilemeye muhatap olacak yöre insanını projenin
karar vericisi konumunda değerlendirmek ve rant yararına değil halk yararına
bir yenileme modeli kurmaktır. Bu amaca dönük olmak üzere, yöre halkının
örgütlenmesi teşvik edilecektir.
Yenileme, yerinde olacaktır. Başka bir deyişle, mahalle halkının sürgün edilip yeni
sakinlerin bölgeye yerleştirildiği bir yaklaşım söz konusu olmayacaktır. Böylelikle,
komşuluk ilişkileri ve hukuku korunmuş olacaktır.
Konutların ucuz, sağlıklı, güvenli ve kaliteli yapılması esastır. Gönüllü yıkımdan
yeni evlere taşınmaya kadar geçecek sürede, hak sahiplerine kira yardımı
yapılacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
21
Konut alanları yanında, sosyal donatı ve yeşil alanlar ile altyapının uyumlu bir
bütünlük taşımasına önem gösterilecektir.
Yerel yönetim birimlerimiz, bu planlama – uygulama aşamalarının yaşama
geçirilmesinin güvencesi olacaklardır.
Sonuç olarak; konut dokunulmazlığı ve barınma hakkını tüm vatandaşlar için
kamusal güvence altına alan, doğal, tarihi ve kültürel değerlere zarar vermeyen,
orman alanları, meralar, sulak alanlar, kıyılar ve tarım alanlarını yapılaşma dışı
tutan ve mutlak biçimde koruyan, her aşamada, meslek odalarının, sivil toplum
kuruluşlarının, üniversitelerin görüş ve önerilerini alan bir kentsel yenileme
çalışması gerekli tüm yerlerde gerçekleştirilecektir.
Yukarıda çerçevesi verilen yaklaşımın, AKP eliyle yürütülen ve halkın haklı olarak
rantsal dönüşüm adını verdiği uygulamalardan tümüyle farklı olduğunun bir kez
daha altı çizilmelidir.
22
C. AFET YÖNETİMİ
Anadolu yarımadası ve Trakya bölgesinin ana kıtalar arasındaki konumu ve jeolojik
– topoğrafik – meteorolojik özellikleri, ülkemizin değişik afet olguları ile birlikte
yaşama gerçeğini ortaya koymaktadır.
Ülkemizin yüzde 96’sı deprem bölgesi niteliğinde olup, nüfusumuzun yüzde 98’i
değişik derecelerde deprem tehlikesi altında yaşamaktadır.
Bu çerçevede, başta deprem, sel ve toprak kayması olmak üzere, afetlere karşı
kentlerimizi ve halkımızı koruyacak, can ve mal kayıplarını en aza indirgeyecek bir
afet yönetimi, programımızın öncelikleri arasındadır.
Son yıllarda uygulanan ranta dayalı politikalar, afet olaylarında yaşanan can ve mal
kaybının artmasına sebep olmaktadır.
Buna karşılık, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, afet
riskini rant oluşturma ve aktarma mekanizmalarının gerekçesi yaparak, insan
yaşamları üzerinden rant sağlama çabasını ortaya koymuştur.
Oysa, bu alanda sağlam ve adil bir hukuki temele ihtiyaç vardır. Cumhuriyet
Halk Partisi, TBMM’de bu amaca yönelik ısrarlı tutumunu, sonuç alıncaya kadar
sürdürecektir.
Barınma hakkı ve sağlıklı – güvenli konutlarda oturma hakkı birbirinden ayrılamaz.
Bu bağlamda, oluşturulacak yasal çerçevede, merkezi hükümet ve yerel yönetim
finansman olanakları kullanılarak, en riskli alanlardan başlamak suretiyle
halkımızın can ve mal güvenliği sağlanacaktır.
Deprem bölgelerinde geniş kapsamlı güçlendirme ve onarım programları
geliştirilecek ve uygulanacaktır.
Olası bir afetten kaçış ve toplanma ile bu aşamalarda yapılması gereken iş ve
işlemler konusunda toplum sürekli bilgilendirilecektir.
Afetlerin zararlarını azaltma ve müdahale planları yerel yönetimlerimiz tarafından
oluşturulacak ve düzenli olarak güncellenecektir.
Kentin gelişme alanlarının, afet riskine açık olmayan bölgelere yönlendirilmesi
sağlanacaktır. Afet riskine duyarlı uzun vadeli yerleşim planı yürürlüğe konulacak,
yerel yönetimler “pay hatlarına değil, fay hatlarına” duyarlı hale getirilecektir.
Afet etkilerini azaltacak doğal, tarihi, kültürel çevre ve ekosistemler korunarak
yaşatılacak ve geliştirilecektir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
23
24
D. ALTYAPI
Sağlıklı ve düzenli kentleşmenin en önemli gereksinimi olan kentsel altyapı, şehrin
yapılanmasından önce planlanıp hazır hale getirilecektir.
Kentlerin altyapı, arıtma ve atık sorunlarının çözümüne öncelik verilecektir. Arıtma
tesisi bulunmayan kentsel yerleşim ve organize sanayi bölgelerinde biyolojik ve
kimyasal arıtma tesisleri tamamlanacak; katı atık tasfiye, çöp depolama ve geri
dönüşüm tesislerinin kurulmasına öncelik verilecektir.
Altyapı çalışmaları kapsamında yer alan su, atık su, yağmur suyu, doğal gaz, enerji,
telekomünikasyon yatırımları iyileştirilecektir.
Su, metro, otobüs ve doğalgaz gibi yaşamsal hizmetlerin nitelikli, ucuz ve
ulaşılabilir olması sağlanacaktır.
Suya, ticari bir mal olarak değil, temel bir insan hakkı olarak bakılacak, ancak
israfının da önüne geçilecektir.
Kentlerin su gereksinmelerinin karşılanması, hazırlanacak ana planlar kapsamında
gerçekleştirilecektir.
Herkesin yeterli, temiz, içilebilir ve uygun kalitede suya erişmesi sağlanacak,
kentler sağlıklı, ucuz ve güvenli içme suyuna kavuşturulacaktır.
Kirli suların çevreye zarar verecek şekilde deşarjı engellenecek, arıtma tesisi
bulunmayan sanayi ve ticari kuruluşlarının arıtma tesisi kurmaları için gerekli
önlemler alınacaktır.
Su kaynakları ve doğal kaynakların dengeli kullanımına yönelik olarak yerel
yönetimler arası iş birliği mekanizmaları geliştirilecek, havza bazlı su kaynakları
yönetim modellerine işlerlik kazandırılacak ve ilgili belediyelerle iş birliği
yapılacaktır.
İçme suyunun arıtılmasına ihtiyaç duyulduğunda, diğer belediyeler veya birlikler
ile ortak projeler geliştirilecektir.
Atıkların depolanması, taşınması ve bertarafının doğru yapılması, katı atık
yönetimi çerçevesinde planlanıp uygulanacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
25
26
E. ULAŞIM
Bugün ülkemiz metropollerinde yaşayan yurttaşlarımızın yaşadığı temel
sorunların başında trafik gelmektedir.
Bütüncül yaklaşımdan yoksun, noktasal, parçacı çözümler, zamanında
öngörülemeyen veya çözümü geliştirilemeyen sorunların daha da ağırlaşmasına
neden olmaktadır.
Ulaşım altyapısının kaldırması mümkün olmayan biçimde verilen inşaat
yoğunlukları, iş gücü, zaman ve para kayıplarına yol açan trafik çilesinin bir başka
boyutunu oluşturmaktadır.
Kent – insan – ulaşım ilişkisinin sağlıklı bir temelde oluşturulması ve ulaşım
hakkından tüm yurttaşlarımızın ucuz ve güvenli biçimde yararlanması, temel
esastır.
Bu bağlamda, tüm kentlerin Ulaşım Master Planları hızla tamamlanacak ve ulaşım
konusu sorun tahammül edilemez boyuta gelince geçici çözümler üreterek değil,
bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır.
Kent içinde, toplu taşımacılığa ve ucuz ulaşıma önem veren alternatif ulaşım
türleri ve sistemleri devreye sokulacaktır. Tek kartla çoklu biniş imkanı daha uygun
fiyatlara sağlanıp, toplu taşım özendirilecektir.
Ulaşımda raylı sistemlere öncelik verilecek, metro ve hafif raylı sistem
yaygınlaştırılacak, diğer ulaşım araçlarıyla entegrasyonu sağlanacaktır.
Kent merkezlerinde yayalara öncelik tanınacaktır. Yaya ve bisiklet yolları
arttırılarak, altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.
Aşamalı olarak, çok sayıda cadde ve sokak toplu taşıma araçları dışındaki
motorlu araçlara kapatılacak, trafiğe kapatılan sokaklarda kültürel, sanatsal ve
sportif etkinliklerin yapılması sağlanacak, kentliler yürümenin ve motorsuz araç
kullanmanın keyfini çıkaracaktır.
Kent içi ulaşım politikası, zorunlu kent içi seyahatleri azaltıcı şekilde düzenlenecek,
uygun yerlerde deniz taşımacılığı etkin olarak kullanılacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
27
28
F. KİRLETİLMEMİŞ, SAĞLIKLI BİR ÇEVRE HAKKI
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana, çevresini etkilemiş, tahrip etmiş,
kirlenmesine ve bozulmasına neden olmuştur.
Anayasamız sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı hak olarak saydıktan sonra,
çevreyi geliştirmeyi, çevre sağlığını korumayı ve çevre kirlenmesini önlemeyi
devletin ve vatandaşların ortak ödevi olarak tanımlamıştır. Bu çerçevede;
Yeşil alanlar, ekolojik denge ve su havzaları korunacaktır. Kentlerin içinde kalan
kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarındaki tahribat engellenecek, bu alanların
korunarak kullanılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önlemler
geliştirilecek ve desteklenecektir.
Su, kanalizasyon, atık su arıtma, çöp imha tesisleri gibi çevresel alt yapı
hizmetlerinin sunumunda yaşanan yetersizlikler hızla giderilecektir. Yerel
yönetimlerin asli görevlerinden olan çevresel altyapı hizmetlerinin yeterince ve
hızla çözülmesi için öncelikli projeler hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Temiz hava, temiz su ve yeşil çevre gibi haklardan oluşan Çevre Hakkının
sağlanması temel önceliklerden biri olacaktır.
Kent halkının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen görsel kirlilik ve gürültü kirliliğini
önleyecek yasal ve yönetsel önlemler alınacaktır.
Kentlerimize yeni park ve rekreasyon alanları kazandırılacak, mevcut parkların
iyileştirilmesi yapılacaktır.
İnsanların sportif aktivitelerini karşılayabilecek donatıların, çocukların ihtiyaçlarını
karşılayacak oyun alanlarının, kişilerin boş vakit geçirmek, dinlenmek için talep
ettikleri donatı alanları planlanacaktır.
Kent peyzaj mimarisi kentin iklim kuşağına göre oluşturulacaktır. Bunun için
gerekli üretim, küçük üretici – yerel yönetim iş birliğiyle gerçekleştirilecektir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
29
30
2.EKONOMİK KALKINMA
Kent ekonomisinin üretim, ticaret ve istihdam boyutlarıyla geliştirilmesi ve artan
refahın yaşam standardını yükseltmesi, yaratılan zenginliğin adil paylaşımı ekonomik
kalkınmanın ana unsurları olarak görülmektedir.
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, ekonomik durgunluk, yoksulluk, işsizlik gibi
sorunların hafifletilmesinde olumlu rol oynayacaktır.
A. ÜRETİMİN, GİRİŞİMCİLİĞİN VE İSTİHDAMIN
DESTEKLENMESİ
Türkiye’de ithalata dayalı büyüme politikaları, ulusal üretimi baskı altında tutarken,
istihdam sorunlarını giderek ağırlaştırmaktadır.
Ekonominin makro sorunlarına çözüm üretme sorumluluğunun merkezi
hükümette olduğu açıktır. Uygun döviz ve kur politikalarıyla, içeride katma değeri
yüksek üretim hedeflerine yönelmek; iç talebin ve ihracatın teşvik edilmesi yoluyla
istihdamı artırmak uygun bir seçenek oluşturmaktadır.
Bununla birlikte, yerel yönetimlerin de bu alana katkı yapacak işlev ve
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çerçevede;
Kentler için sürdürülebilir gelişme stratejileri belirlenecek, sektörel öncelikler
saptanacaktır.
Yerel yönetimler, kentte ekonomik kalkınmayı teşvik edecek koşulları yaratıp,
kentin ekonomisini güçlendirmek için sorumluluk üstlenecek, çalışana ve üretene
destek verecek, girişimcilere yardımcı olacaklardır.
Ülkemizde yaygın bir sorun olan il merkezleri ile ilçeler ve kırsal kesimler
arasındaki gelişmişlik farklılıklarını ve eşitsizlikleri azaltmak, gelişmeyi ilçelere ve
kırsal kesime yaygınlaştırmak ve kır-kent bütünleşmesini sağlamak amacıyla özel
projeler geliştirilecektir.
Yerel yönetim, üniversite ve sanayi işbirliği çalışmaları hızlandırılacak,
teknoparkların ve AR-GE altyapılarının geliştirilmeleri sağlanacak; yatırım
danışmanlık hizmetleri, AR-GE, dış ticaret, teknoloji transferi, girişimciliği
geliştirme ve kurumsallaşmayı/profesyonelleşmeyi sağlamaya dönük alanlarda
eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
31
32
Yerel düzeyde birlikte iş yapma kültürünü geliştirici tedbirler geliştirilecek,
ortaklıklar ve kurumsal girişimler özendirilecektir.
Bölge, havza ve planlama bölgelerindeki yatırım projeleri ile istihdam ve üretimi
artırmaya yönelik projelerin yaşama geçirilmesi için yerel yönetim birlikleri teşvik
edilecektir.
Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri ile fuar alanları gibi ticaret
ve sanayi merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi ile ilgili her türlü istem
öncelikle yerine getirilecek, mevcut olanların alt ve üst yapıları iyileştirilecektir.
Kentlerde dağınık olarak yerleşmiş ve bu nedenle çevre, insan sağlığı ve kentsel
görünüm açısından olumsuzluklar yaratan sanayi işletmelerinin, altyapısı hazır
ve verimli üretim için her türlü koşulları barındıran organize sanayi bölgelerinde
toplanması için özendirici tedbirler geliştirilecektir.
Kentlerin kaynakları ve üretim profilleri dikkate alınarak, belirli üretim dallarında
uzmanlaşmalarını sağlayacak tedbirler geliştirilecek, bu amaçla ihtisas organize
sanayi bölgelerinin kurulması sağlanacaktır.
Yerel kurumlarla iş birliği içinde kentsel istihdam stratejileri hazırlanacak ve bu
kapsamda yerel sektörlerin iş gücü talebi dikkate alınacaktır.
Kentin sanayi ve ticaretini, kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla, fuarcılık
faaliyetleri desteklenecektir.
İşsizlere iş bulabilmek ve iş gücünün niteliğini artırmak için yerel oda, borsa,
birlikler ve derneklerle iş birliği yapılacaktır.
Kentsel iş gücü donanımının niteliğinin artırılması amacıyla, aktif istihdam
ve mesleki eğitim programları geliştirilecektir. “Yeniden beceri kazandırma”,
“hayat boyu eğitim” ve “iş başında eğitim” vb. faaliyetlere yaygınlık ve etkinlik
kazandırılacak, teknolojik değişim nedeniyle işlerini kaybedenler, hızla yeni iş
alanlarına hazırlanacaktır.
Tarım sektöründen kopup gelen düşük nitelikli iş gücünün beceri ve nitelik
seviyelerinin yükseltilmesi için aktif istihdam politikalarına öncelik verilecektir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
33
Aktif istihdam politikalarından biri olan iş kurma ve geliştirme programlarının
çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Yurt içindeki ve yurt dışındaki kentler arasında işbirliği ve iletişim ağları kurulacak,
diğer kentlerle ortak projeler geliştirilecek, yenilikçi ve örnek proje alışverişleri
yapılacaktır.
Geliştirilecek yenilikçi projeler için ulusal ve uluslararası kuruluşların sağladığı hibe
ve kredi olanaklarından etkin bir şekilde yararlanılacaktır.
B. TÜKETİCİ VE ESNAFIN KORUNMASI
Kentli tüketici ile esnafın hak ve yararlarını ortak bir eksende korumak ve
geliştirmek, yerel yönetim modelimizin ana unsurlarındandır.
Büyük alışveriş mağazalarında merkezileşen ticaret yaşamı, dışarıda kalan küçük
esnafın ticaret yapma olanaklarını ciddi anlamda kısıtlayan bir nitelik kazanmıştır.
Dünya örneklerinde kent dışında bulunan büyük AVM’lerin ülkemizde çok sayıda
ve kent merkezinde kurulmaları, mahalle, cadde ve sokaklarda bulunan esnaftan
alışveriş yapma kültürünü de hızla ortadan kaldırmaktadır.
Hiper ve grosmarketlere karşı küçük esnafı koruyacak tedbirler geliştirilecek,
büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin şehir dışında faaliyet göstermeleri
sağlanacaktır.
Esnaf ve sanatkarların toplu iş yerleri kurmaları desteklenecek, bu amaçla
ticaret merkezleri ve küçük sanayi siteleri gibi toplu iş yerlerinin kurulması, yerel
yönetimler öncülüğünde gerçekleştirilecektir.
Belediyelerde esnaf ve sanatkarlara ilişkin her türlü sorunun çözümü amacıyla
“Esnaf Masası” ve “Alo Esnaf Hattı” birimleri oluşturulacaktır.
Esnaf ve sanatkarlar ile hem kendi sorunlarının hem de yerel sorunların
görüşüleceği aylık olağan toplantılar yapılacaktır.
Yöredeki esnaf ve sanatkarlar ile küçük ölçekli girişimlerin geliştirilmesi amacıyla
TESK, Ticaret Odaları, Meslek Kuruluşları, KOSGEB ve Üniversiteler ile iş birliği
içinde ortak projeler geliştirilecektir.
34
Yerel nitelikli ürünleri üreten, işleyen ve pazarlayan esnaf ve sanatkarlara her
konuda destek sağlanacak, gerektiğinde bu tür girişimlere öncü olunacaktır.
Esnaf ve sanatkarların ürünlerini teşhir edeceği panayır, fuar ve festival etkinlikleri
düzenlenecek, başka şehirlerdeki ve hatta ülkelerdeki bu tür etkinliklere esnaf ve
sanatkarların katılımlarının sağlanması amacıyla destekler sağlanacaktır.
Esnafın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, kentlilerin rahatça dolaşabilmeleri için
araç trafiğine sınırlama getirilecek, gerektiğinde bu tür cadde ve sokaklar trafiğe
kapatılacaktır.
Esnafın yoğun olduğu cadde ve sokakların niteliğine uygun şekilde cadde
ve sokak düzenlemeleri yapılacak, dükkanların dış cepheleri ve bahçelerinin
düzenlenmesi konularında her türlü destek sağlanacaktır.
Başta ticari faaliyetlerin yoğun olduğu sokak ve caddelerde olmak üzere kent
ışıklandırma çalışmalarına özel önem verilecek, “Aydınlık Kentler” anlayışı
doğrultusunda gece boyunca cadde ve sokakların aydınlatılmaları ve güvenlik
içinde olmaları sağlanacaktır.
Tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunmasına, tüketicinin
aydınlatılmasına, bilgilendirilmesine, sesini duyurmasına ve temsil edilmesine
yönelik haklarını etkinlikle kullanabilmesi için gereken her türlü destek
sağlanacaktır.
Tüketicilerin örgütlenmeleri desteklenecek ve tüketici örgütleriyle iş birliği içinde
çevreye duyarlı tüketici bilincini yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla eğitim ve
bilgilendirme programları düzenlenecektir.
Belediyelerde tüketicilere ilişkin her türlü sorunun çözümü amacıyla “Tüketici
Masası” ve “Alo Tüketici Hattı” birimleri oluşturulacaktır.
E-belediye hizmetleriyle tüketicilerin ürün piyasaları ve nitelikleri hakkında daha
sağlıklı ve güvenilir bilgi almaları sağlanacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
35
36
C. TURİZM SEKTÖRÜNÜN CANLANDIRILARAK EKONOMİYE
KATKISININ SAĞLANMASI
Kentte ve yakın çevresinde yer alan turistik alanların (tarih, dağ, deniz, kültür,
kış, kaplıca, sağlık, inanç, kongre, golf vb.) alt ve üst yapıları geliştirilecek,
yerli ve yabancı ziyaretçileri kente çekmek amacıyla tanıtım faaliyetleri
yaygınlaştırılacaktır.
Kentin turizm alt yapısını zenginleştirecek ve kentsel yaşam kalitesini
yükseltecek girişimler (nitelikli otel ve lokantalar, sanatsal ve kültürel etkinlikler)
desteklenecek, yerel kültürel etkinlikler (festivaller, fuarlar, şenlikler) geliştirilecek
ve yaygınlaştırılacaktır.
Turizm konusunda yerel düzeyde bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları
yaygınlaştırılacak, halkın turizm ile ilgili kararlara katılımı sağlanacaktır.
Doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir anlayışla
turizm yatırımlarının artırılması özendirilecektir.
Kentin karakteristik kültür dokuları korunacak ve geliştirilecektir.
Yöredeki müzeler, arkeolojik ve doğal sit alanları, ören yerleri iç ve dış turizmin
cazibe merkezi haline getirilecektir.
Sit alanlarında yaşayanlar ve yaşadıkları mekanlar, konutlar, iş yerleri kendi
kaderine terk edilmeyecek; bakım, onarım, proje ve restorasyonlarına kamusal
katkı sağlanacaktır.
Yöreye özgü el sanatları ve kültürel ürünler yaşatılacak ve yaygınlaştırılacak;
bunların etkin bir şekilde tanıtılması ve pazarlanması için kooperatiflerin
kurulması teşvik edilecek ve desteklenecektir.
Yerel doğal kaynaklar ve değerler akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde
kullanılarak turizmin gelişmesi sağlanacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
37
D. YOKSULLUKLA MÜCADELE
Kentlerde “Sıfır Yoksulluk” hedefi çerçevesinde yoksul ve muhtaç insanlara
asgari gelir desteği sağlanacak ve insan onuruna yaraşır şekilde yaşam düzeyleri
yükseltilecektir.
Hiç kimse aç veya açıkta kalmayacak, belediyeler yoksulların yanında ve
hizmetinde olacaktır.
Keyfi olarak yardım yapılan “muhtaç vatandaş” anlayışına göre değil, yasalarla
hakları korunan “hak sahibi vatandaş” ilkesine göre sosyal yardım hizmetleri
sunulacaktır.
38
Sosyal yardımlar insanlarımızın yoksulluğunu teşhir etmeden, onurlarını
zedelemeden yapılacaktır.
Yoksullukla mücadele, iş bulmaya ve iş kurmaya destek veren bir anlayışla
sürdürülecektir.
Yoksullara, güçsüzlere, engellilere yapılacak hizmetler, sosyal devlet anlayışı içinde
kamu hizmeti olarak verilecektir.
Türkiye genelinde Aile Sigortası uygulamasına geçilecektir. Aylık almayan veya
geliri olmayan muhtaç durumda olan bütün ailelere yaşamlarını asgari düzeyde
sürdürebilmelerine yetecek düzeyde ve koşulları değişmediği sürece sürekli olarak
aylık ödenecektir. Yeni ilkelerin ışığı altında çocuk yardımı, yaşlılık yardımı, özürlü
yardımı, iş edindirme yardımı, sağlık yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı ve
özel amaçlı yardımlar yapılacaktır.
Kent varoşlarında “vatandaşlık hakkı” uygulamasına geçilecek, aileden asgari bir
kişi kayıtlı istihdam olanağı buluncaya değin, ailedeki kadınının banka hesabına
her ay “yaşam destek ödeneği” karşılıksız olarak yatırılacaktır.
Yoksulların, öğrencilerin ve desteğe gereksinim duyan bireylerin özel durumlarına
uygun politikalar üretilecek, toplumsal adalet gözetilecektir.
Sosyal refah devletinin işlevlerini hayata geçirecek projelere öncelik verilecek,
işsizlik ve yoksullukla mücadele programları, meslek edindirme ve beceri
kazandırma projeleri geliştirilecektir.
Her mahallede başta yoksullar, engelliler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar gibi risk
altındaki grupların ihtiyaçlarının tespit edildiği ve giderildiği Dayanışma Evleri
kurulacaktır. Dayanışma Evlerinde, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, avukat ve
diğer mesleklerden oluşan profesyonel mesleki kadrolar istihdam edilecek ve Aile
Danışma Birimleri yoluyla, sorunlu ailelerin her türlü psikolojik, sağlık, eğitim, mali
ve hukuki sorunlarına yönelik sosyal yardım ve hizmet verilecektir.
CHP iktidarında yüz metre kareden küçük tek konutu olanlardan emlak vergisi
alınmayacaktır.
Su tüketimleri su kullanım düzeyine göre ücretlendirilecek, su kullanımlarının
belirlenecek ilk diliminden bedel alınmayacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
39
40
3.SİYASİ KALKINMA
Bir toplumda insanların fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanması yeterli değildir. İnsanlar, kendilerine değer verilmesini, kendi görüş
ve önerilerini gündeme getirebilmeyi, bu görüşlerinin mücadelesini verebilmeyi,
kendilerini de ilgilendirecek konularda alınacak kararlarda, görüşlerinin alınmasını
isterler. Bu kapsamda;
Yerel yönetimlerde kararlarının alınması ve uygulamasında halkın katılım kanalları
güçlendirilecektir.
Seçilmiş yerel yönetim organlarının çalışmalarına halk katılımını ve denetimini
sağlamak için, kent konseyleri güçlendirilecektir.
Doğrudan demokrasi uygulamasında halk, edilgen bir seyirci konumunda değil,
yaşam çevresini biçimlendirebileceği bir konumda olacaktır. Halk Oylamaları,
belediyelerimizde uygulanan bir yöntem olacaktır.
Muhtarlar yerel demokrasimizin güçlendirilmesinde çok önemli işlevlere
sahip olacaklardır. Muhtarlar, kendi mahallelerini ilgilendiren konularda, il
genel meclislerinde ve belediye meclislerinde söz ve karar sahibi bir konuma
getirileceklerdir.
Demokratik mekanizmalar geliştirilerek, halkın denetim işlevinde de rol oynaması
sağlanacaktır.
Halkı bilgilendirme ve yönetimin almış olduğu kararların uzmanlar ve halk
tarafından tartışıldığı Halk Toplantıları önceden belirlenen aralıklarla yapılacaktır.
Planlama, sosyal sorunlar ve belediye çalışmalarıyla ilgili çalışmalar için Kent
Atölyeleri kurulacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
41
Kentleşme politikaları “kâr ve rant” amacıyla değil, “Önce İnsan” ilkesi temelinde
geliştirilecektir. Kentler rant avcılarına, talancılara, kent mafyalarına teslim
edilmeyecektir.
Kentte yaşayan farklı dile, kökene, geleneğe, kültüre, inanç ve mezhebe sahip
insanlar kentlilik bilinci ve hemşerilik kültürü içinde kaynaştırılacak, barış ve uyum
içinde birlikte yaşayacaklardır.
Kentler demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve
dayanışmanın merkezleri olacak; hiç kimse kendisini yalnız ve dışlanmış
hissetmeyecek, korku ve endişe içinde yaşamayacaktır.
Kentte yaşayan herkes korunacak ve kollanacak, kimsenin kimseyi ezmesine,
korku salmasına, baskı yapmasına izin verilmeyecektir.
Yerel hizmetler kent halkına sosyal, ekonomik ve politik ayrım gözetilmeksizin,
eşitlik ilkesi çerçevesinde sunulacaktır.
42
4.SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMA
Sosyal ve kültürel kalkınma alanlarında yerel yönetimlerin işlevleri artırılacaktır.
A. KÜLTÜREL KALKINMA
Kültürel kalkınma eğitim düzeyinin yükselmesi, kültürel etkinliklerin ve bunlara
katılan bireylerin artması, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasıyla olacaktır.
Kent ölçeği, büyüdükçe kentlilerin güvenlik endişeleri de büyümektedir. Bir
yerleşim yeri, içinde barındırdığı nüfusun güvenliğini garanti altına alınmadan, suç
korkusu azaltılmadan, gerçek anlamda bir yerleşim yeri/yaşam alanı olamaz.
Güvenli bir kentte insanlar, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarını korkusuzca
sürdürürler. Bu güven algısıyla birlikte, kente dair aidiyet duygusu da
gelişecek, sadece yerli halkının değil, yabancı misafirlerin de güvenli bir şekilde
yaşayabilecekleri yaşanılabilir kentler ortaya çıkacaktır.
Kültürel değerler ve kültürel miras korunarak, zenginleştirilecek; gelecek nesillere
geliştirip aktarılacaktır.
Kent içerisinde sosyal bütünleşmeye ve fırsat eşitliğine önem verilecektir.
Son yıllarda kentlerde büyük artış gösteren suçların işlenmeden önlenmesine,
kent ve kentli güvenliğinin artırılmasına dönük her türlü tedbir ivedilikle
uygulamaya geçirilecektir. Yerel yönetimler; uygun sosyal politikalarla, sosyal
bağları yenileyerek, karşılıklı destek ve ortaklığa dayalı programlar geliştirerek,
özellikle gençlerin suça karışmasının önüne geçecek ve zararlı alışkanlıklarla
tanışmamaları için stratejiler geliştirecektir.
Caddelerin, sokakların ve parkların günün ve gecenin her saatinde güvenli
olmasını sağlayacak etkin önlemler alınacaktır.
Her mahalleye kütüphane ve okuma salonları açılacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
43
44
Yok olmakta olan yerel sanat ve zanaatların korunmasına, sosyal ve ekonomik
fayda sağlanmasına, yeniden üretimlerine ve pazarlanmalarına yönelik projeler
geliştirilecektir.
Kültür varlıklarımızın korunması için halkın ve kamu görevlilerinin
bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
Sanat merkezleri ve galeriler açılacak, ayrıca istihdama ve üretime yönelik katkı
sağlanacaktır. Kültür ve sanatta özgün düşünce ve eser üretimi özendirilecek,
kültür hayatına katkıda bulunanlar ve sanatçılar desteklenecektir.
Kültür ve sanat şenlikleri, festivaller, fuarlar, sergiler, konserler, film gösterimleri,
yarışmalar düzenlenerek kent yaşamı renklendirilecektir.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
45
46
B. SOSYAL BELEDİYECİLİK
Yeterli sayıda sağlık ocağı ve sağlık evi açılacak, yaşlıların ve engellilerin evlerinde
sağlık yardımı alabilmeleri için özel hizmetler geliştirilecektir.
Ana ve çocuk sağlığı merkezlerinin oluşturulmasına önem verilecektir.
Gezici sağlık hizmet araçları ile evde tedavi olmak durumunda olan hastalara
düzenli bir şekilde sağlık hizmeti verilecektir.
Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele amacıyla hizmet verecek psikolojik
danışmanlık, rehabilitasyon ve rehberlik merkezleri yaygınlaştırılacaktır.
Gıda imalathanelerinin ve yiyecek tüketim yerlerinin temizliği için gereken tüm
önlemler alınacaktır.
Sokakta çocuk bırakılmayacaktır. Büyük kentlerin sokaklarında yaşayan çocuklar
için özel projeler geliştirilecek; yoksul ve kimsesiz sokak çocuklarının korunmasına
ve topluma kazandırılmasına önem verilecektir.
Çocukları eğitim sisteminden uzaklaştıran ve köleleştiren çocuk işçiliğine son
verilecektir.
Çocukları suça, sokağa, madde bağımlılığına yönelten nedenlerle etkili bir şekilde
mücadele edilecektir.
Yerel yönetimlerde çocuk konusunda yeterli sayı ve nitelikte uzman personel
istihdam edilecektir.
Çocukların kültür, sanat, spor, halk oyunları, okuma ve araştırma gibi alanlarda
beceri kazanmalarına yönelik olarak Çocuk Merkezleri kurulacaktır.
SHÇEK’e bağlı yetiştirme yurtlarından yasa gereği ayrılmak zorunda kalan
genç kızlarımız başta olmak üzere, tüm gençlerimize barınma ve iş olanakları
sağlanacaktır.
CHP YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ 2014
47
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adaylığı sıfatının yüklediği tarihsel
sorumluluğun bilincinde olarak; halkımızın yüksek iradesiyle göreve getirildiğim
takdirde:
Anayasa ve yasalara bağlılık içinde;
Atatürk ilke ve devrimlerinin yol göstericiliğiyle;
Demokrasi, temel insan hak ve özgürlükleri ve laik cumhuriyet ideallerine sahip
çıkarak;
Ulusal, toplumsal ve kamusal yararı her türlü yarardan üstün ve değerli görerek
tüm gücümle çalışacağıma…
Belediyenin sahip olduğu bütün yetki ve kaynakları:
• Toplumun bütün kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kent yaşamını daha
kolay ve daha güzel hale getirmek;
• Planlı kentleşme, şehircilik ve mimarlık kural ve ilkelerine bağlı kalarak kentin
mimari, tarihsel ve kültürel dokusunu koruyarak geliştirmek;
• Altyapı hizmetlerini tamamlamak, güvenli, hızlı ve ucuz kent içi ulaşım
sistemleri kurmak;
• Yoksulluğu kader olmaktan çıkararak, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam
düzeyine sahip olmasını sağlamak;
• Hava, gürültü, su ve toprak kirliliğini ortadan kaldırarak kentin doğasını korumak;
çevreyle uyumlu enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek;
• Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına yönelik özel önlemler almak;
• Engellilere, yaşlılara, şehit ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmak;
• Esnafın ve tüketicilerin dostu olarak, her iki kesimin de hak ve çıkarlarını
koruyup geliştirmek;
• Kenti, demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve
dayanışmanın geçerli olduğu bir yaşam alanı haline getirmek;
• Etkili katılımcılık ve şeffaflık mekanizmaları kurup, yönetimde dürüstlüğü sonuna
kadar uygulamak;
• Herkes için sanat ve kültür, her yaş için spor ve sağlıklı yaşam olanakları sağlamak;
• Kenti doğal yaşamla buluşturup, kent bitkileri ve hayvanlarına da azami özen ve
ilgiyi göstermek;
Böylelikle, herkesin “varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde”
yaşayacağı bir kent kurmak için kullanacağıma şerefim üzerine
söz veriyorum.
chp-2014.org
chp.org.tr
Beğen Takip et
İzle
Download

red hat.. pdf free - PDF eBooks Free | Page 1