T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : 99343242-2014 869-13-192/576
Konu : Geçici Personelin ( 4/C'li Personel)
Fazla Çalışma Ücreti ve Aile Yardımı Hk.
24/02/2014
..............................BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞSAVCILIĞINA
..............................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
..............................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği üzere, 14/08/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve
2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin "Yürürlük süresi ve tereddütlerin
giderilmesi" başlıklı 3 üncü maddesinde;
"(1) Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2014–31/12/2015 tarihleri arasında uygulanır.
(2) Bu Toplu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel
Başkanlığı görevli ve yetkilidir.",
Toplu Sözleşmenin "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 16 ncı maddesinde; " 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan
12/12/2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı, 17/12/2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı ve 20/12/2012
tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,
bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe
kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.",
Aynı Sözleşmenin "Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi" başlıklı 22 nci
maddesinde; "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı
çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu
kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne
istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve
Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 3/5/2004 tarihli ve
2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri
hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk
için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir." hükümleri yer almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü
maddesinde, "Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler
eliyle gördürülür.
1
C) Geçici personel:
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve
Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen
görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi
sayılmayan kimselerdir." hükmü bulunmaktadır.
Anılan hüküm çerçevesinde 2014 mali yılı için 01/01/2014 tarihli ve 28869 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5762 sayılı Bakanlar Kurulunun "Kamu Kurum ve
Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu
Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ı çerçevesinde istihdam edilen geçici
personele, Kararın 7 nci maddesinde;
"(1) Bu karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate
alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.
a) Yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile
çarpımından elde edilecek tutar.
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı
ile çarpımından elde edilecek tutar.
c) İlköğretim (İlkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 21.833 gösterge
rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
(2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli
oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
(3) Ceza ve infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza
infaz kurumları ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.
(4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümlerinden aynı
usul ve esaslar dahilinde faydalandırılır.
(5) Geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk
için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.
(6) Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu
çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe
kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.
(7) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında
ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.
(8) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile
gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz." denilmektedir.
Bu itibarla, yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca;
1) 657 sayılı Kanunu'n 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personele,
01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında, ayda 50 saati geçmemek üzere, Merkezi Yönetim
Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin tek katı tutarında olmak üzere, fazla
çalışma ücretinin ödenmesi ve fazla çalışma ücretinden sosyal güvenlik prim, gelir vergisi ve
damga vergisi kesintisi yapılması gerektiği;
2
2) Geçici personele (4/C) aile yardımının hangi tarihten itibaren verileceği, kıst maaş
ödemelerine aile yardımının dahil edilip edilemeyeceği ve aile yardımı ödeneğinden sosyal
güvenlik prim kesintisi yapılıp yapılamayacağı konularında ise, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün, 28/01/2014 tarihli ve 688 sayılı görüş yazısı
doğrultusunda işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve uygulamanın buna göre yapılmasını rica ederim.
Akın ÇAKIN
Hâkim
Bakan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
Ek: Maliye Bakanlığı'nın 28/01/2014 tarihli ve 688 sayılı yazısı (2 sayfa)
(Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanarak DYS üzerinden gönderilmiş olup, ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.)
_______________________________________________________________________________________________
Adalet Bakanlığı Ek Bina Mustafa Kemal Mah. 2151 Cadde No. 34 06520 Söğütözü /ANKARA Ayrıntılı Bilgi İçin: Mali
Görüşler Şub. A.VAROL-M.DOĞRU Meli Hiz. Uz. Tel : (0312) 218 72 68 -218 72 69- 218 72 70 Faks: (0312) 223 29 19
3
4
Download

2014 yılı genel kurul toplantı tutanağı