T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sayı : 99343242-2014 ŞUBE DOSYASI-66/264
Konu : Ödeneklerin kullanılması hk.
24/01/2014
.......................BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
.......................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
.......................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
.......................İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
Bakanlığımız bütçesinde yer alan ödeneklere ilişkin işlemlerde uyulacak esaslar,
11/11/2011 tarihli ve 144/1 sayılı Genelgemizle duyurulmuştu. Bütçenin etkin kullanımının
sağlanması, ileride sorumluluk doğuracak uygulamaların engellenmesi için aşağıda belirtilen
konuların tekraren duyurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
1- Ödenekler; Maliye Bakanlığınca her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının
başında olmak üzere dört dönem halinde serbest bırakıldığından ödenek talepleri bu
dönemlere uyularak 144/1 no.lu Genelge ekinde yer alan 1 ve 2 no.lu ödenek talep cetvelleri
ile yapılacaktır..
Başkanlığımızca ödenek taleplerinin sağlıklı biçimde değerlendirilmesi için 1 ve 2
nolu ödenek talep cetvellerinin UYAP üzerinden talep tarihlerine dikkat edilmesi suretiyle
gerekçesiyle birlikte doldurularak gönderilmesi yeterli olacaktır. Bunun dışında taleplere üst
yazı, belge sureti gibi evraklar eklenmeyecektir. Diğer yazışma usulleriyle, telefonla ya da
faksla yapılan ödenek talepleri dikkate alınmayacaktır.
2- Bilindiği üzere bazı tertiplerdeki harcamalar, harcama birimlerince
bütçeleştirilmekte ve bütçeleştirilen harcamalar için gerekli ödenek Başkanlığımızca her ayın
5 inde re'sen gönderilmektedir. Belirtilen nedenle ödemelerin aksamaması için
bütçeleştirmenin en geç her ayın 3 üne kadar yapılması önem taşımaktadır.
3- Zorunlu müdafii, geçici görev yollukları, bilirkişi ve keşif yollukları
ödemelerinde, önceden duyurular yapılmasına ve her ay düzenli olarak ödenek
gönderilmesine rağmen, birimlerce yanlış kodlardan bütçeleştirme yapılması veya
bütçeleştirmelerin geç yapılması nedeni ile sıkıntılar yaşanmakta ve bu konuda sıkça
şikâyetlerle karşı karşıya kalınmaktadır.
Ödeneklerin gönderilmesinde aksaklıklar yaşanmaması için;
• Zorunlu müdafii bütçeleştirmelerinin "08.01.00.62-03.3.2.02-1-03.5.7.01"
kodundan,
• Keşif yollukları bütçeleştirmelerinin "08.01.00.62-03.3.2.06-1-03.5.7.02"
kodundan,
• Rapor ve Bilirkişi bütçeleştirmelerinin "08.01.00.62-03.3.2.06-1-03.5.7.03"
kodundan,
• Diğer yargılama giderleri bütçeleştirmelerinin "08.01.00.62-03.3.2.06-1-03.5.7.90"
kodundan,
• Posta giderlerine ilişkin ödemelerle ilgili yapılan harcamalarda Posta ve Telgraf
ödemelerinin "08.01.00.62-03.3.2.07-1-03.5.2.1" kodundan,
(Posta giderlerine ilişkin PTT Müdürlüğünden fatura geldiğinde ivedi bir şekilde
Başkanlığımızdan yazı ile ödenek istenmesi gerekmektedir.)
• Geçici görev yolluğu ödemelerinin "08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.3" kodundan,
• Sürekli görev yolluğu ödemesinin "08.01.00.62-03.3.2.05-1-03.3" ekonomik
kodundan yapılması gerekmektedir.” (Sürekli Görev Yolluğu” giderleri ödenek üstü harcanır
ayrıca ödenek talep edilmez).
Bazı harcama birimlerinin sürekli görev yolluğu harcamalarını geçici görev
yolluğu kodundan yaptığı ve bu nedenle geçici görev yolluğu harcamalarında ödenek üstü
harcamaya sebebiyet verdiği görülmekte olup, bu durum 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 70 inci maddesine göre sorumluluk doğurmaktadır.
• Yargılama giderleri tertibinden ödenen Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na veya diğer
kurumlara sevkler sebebiyle yargı bölgesi dışına görevlendirilen memurların yol, konaklama
ve iaşe giderlerinin “08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.5.7.90” tertibinden,
Temizlik
işçisi
çalıştıran
birimlerin,
temizlik
işçisi
ödemelerinin
“08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri” tertibinden,
Özel Güvenlik personeli çalıştıran birimlerin, Özel Güvenlik personeli ödemelerinin
“08.01.00.62-03.1.4.00 -1-03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” tertibinden
harcama yapmaları gerekmektedir.
Bahse konu ödemeler için ödenek talep edilmesine gerek olmayıp, her ayın başında
gerekli ödenek Başkanlığımızca re’sen gönderilmektedir.
4- Adalet teşkilatında gayrimenkul bakım ve onarımı için yapılan harcamalar
Bakanlığımız bütçesi açısından önemli bir mali yük teşkil etmektedir. Başkanlığımızca
ödenek taleplerine ilişkin yapılan değerlendirmede, öncelik hizmet binalarına verilmekte,
ilgili tertiplerdeki ödeneğin yeterli olması halinde lojmanların, münhasıran dış cephe, çatı,
elektrik ve su tesisatı gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. Bu çerçevede
lojmanların ortak kullanım alanları hariç, iç bakım ve onarımı için ödenek
gönderilememektedir.
5- Menkul alımı ve onarımı ile gayrimenkul onarımı taleplerine ilişkin fiyat
araştırmasının serbest piyasadan yapılması yeterli olup, mümkünse birden fazla firmadan
keşif ve fiyat araştırması yaptırılarak, yaklaşık maliyet hesabı yapıldıktan sonra ödenek talep
edilmesi, ödenek gönderildikten sonra Kamu İhale Mevzuatındaki usul ve esaslar dikkate
alınarak öncelikle açık ihale usulünün tercih edilmesi, bu usulün uygulanamayacağı hallerde
de gerekçesi yazılı olarak onay belgelerinde yer almak şartıyla pazarlık usülü ihalenin ya da
doğrudan temin yönteminin uygulanması gerekmektedir. Alımlar yapılırken Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.
6- 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kapsamına girecek ödenek taleplerinin
en geç Şubat ayının 15’ine kadar talep edilmesi,
İhale ve temin süreçlerinin uzun olması dikkate alındığında diğer ödenek taleplerinin
de yılın son çeyreğine bırakılmadan mümkün olan en erken tarihte yapılması ve ödemelerin
aynı mali yıl içerisinde bitirilmesi gerekmektedir.
7- Sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için 2 nolu ödenek talep formu
doldurulurken gerekçe kısmının da doldurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Mefruşat
(Koltuk, Dolap, Masa, Perde v.b) alımına ilişkin yapılacak ödenek taleplerinde, istenen
mefruşatın cinsi, sayısı, her birinin ayrı ayrı tahmini fiyatı ve nerede kullanılacağı, mefruşatın
yeni göreve başlayacak personel için istenmesi halinde ilave kaç personelin geldiği (Hakim
ve savcılar için kararname tarihi ile gelen giden sayısının, diğer personel için ilave artışın
belirtilmesi) mefruşatın eskimesi nedeniyle değiştirilmesinin düşünülmesi halinde ise ayrıca,
eski mefruşatın alındığı tarihin ve mefruşat resimlerinin, [email protected] mail
adresine ödenek talep numarasıyla (İki nolu ödenek talep formu ayrıca doldurulacaktır)
birlikte gönderilmesi,
8- Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hükmedilen
avukatlık ücretleri ile ilgili olarak kesinleşmiş mahkeme kararlarının bir örneğinin
Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Gelen evrakın tutarı Başkanlığımızca
listelenerek gerekçesi ile birlikte Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Bu listelere göre
ödenekler Maliye Bakanlığı’nca harcama birimlerine doğrudan gönderilmektedir.
9- 5018 sayılı Kanun uyarınca harcama yetkilileri ancak kendilerine tahsis olunan
ödenekler dâhilinde yüklenmeye girişebilirler. Kanunun 70 inci maddesi gereğince ödeneği
olmadan harcama yapmanın sorumluluk doğuracağı ve harcama yetkilileri için idari para
cezası uygulanacağı öngörüldüğünden, harcama yetkililerinin gerekli ödenek tahsis
edilmeden alım sürecini başlatmamaları gerekmektedir.
10- 1 nolu ödenek taleplerinin, UYAP ekranından gerekli form doldurularak, bir
önceki ödenek döneminin son ayının on beşi (15) ile yeni dönemin ilk ayının beşi (5)
arasında yapılması gerekmektedir. Talebini süresinde yapmayan ve bu nedenle 1 nolu ödenek
talebinde bulunmayan harcama birimlerinin belirtilen tarih aralığında taleplerini yapmaları
gerekmekte olup aksi takdirde bir sonraki ödenek dönemine kadar ödenek
gönderilmeyecektir.
11- Elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerinde sayaçlarda bozukluk olması halinde
dağıtıcı firmalar tarafından kayıp kaçak bedeli tahsil edilmektedir. Bu duruma sebebiyet
vermemek için; elektrik su ve doğalgaz sayaçlarının kontrol ettirilmesi; sayaçların düzgün
çalışmadığının tespiti halinde ilgili dağıtıcı firma tarafından tamir veya değişiminin
sağlanması,
Bu kapsamda bütçe imkanlarının en verimli şekilde kullanılabilmesini teminen
serbest piyasadaki rekabet koşullarından yararlanılması ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici
Yönetmeliği hükümlerine göre ihale yoluyla elektrik enerjisi temini yoluna gidilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
12- Kamu konutları mevzuatında esas olan, yakıt giderlerinin kamu konutunda
oturanlar tarafından karşılanmasıdır. Ancak; 23 ilde (ilçeleriyle beraber) lojman yakıtları
bütçe içerisinden ödenmektedir. Milli emlak mevzuatına göre kamu konutlarına yakacak
yardımı, “temininde güçlük bulunan” yakıtlar için geçerli olduğundan, söz konusu 23 il
(ilçeleriyle beraber) de lojman ısınma sistemi kömür ve fuel-oil vs. den doğalgaza çevrilmiş
olan yerler için bütçeden harcama yapılmayacaktır.
13- Sosyal güvenlik mevzuatına göre kamu idarelerince yapılması gereken,
personele ilişkin sosyal güvenlik bildirimlerinin zamanında yapılmaması durumunda Sosyal
Güvenlik Kurumunca idari para cezası kesilmektedir. Bütçeye ek mali yük getiren bu duruma
sebebiyet vermemek için bildirimlerin zamanında yapılması; zamanında yapılmayan
bildirimlere istinaden ödenen cezalar, bildirimleri yapmakla sorumlu personelin kasıt, kusur
ve ihmalinden doğmuşsa sorumlu kişiye rücu edilmesi hususunda gereken özenin
gösterilmesi gerekmektedir.
14- Başkanlığımızca gönderilen bir kısım ödenekler UYAP ekranlarına tanımlanan
“Adliye Bilgi Formu”ndaki bilgilerden yararlanılarak gönderileceğinden bu formun en geç
07 Şubat 2014 tarihine kadar güncellenmesi gerekmekte olup bilgilerin güncellenmemesi
halinde ödenek talepleri değerlendirilemeyecektir.
15- Başkanlığımızdan talep edilen 1 ve 2 nolu ödenek taleplerine ilişkin yaşanan
sıkıntıların önüne geçmek için UYAP ekranlarına “Uzaktan Eğitim” modülü tanımlanmıştır.
Ekranlarına “Bütçe Ödenek Talebi Ekranları” eğitimi tanımlanan personelin en kısa zamanda
eğitimleri tamamlamaları gerekmektedir.
Bakanlığımız mahkemeler bütçesinin 2014 yılı cari ve yatırım ödenekleri geçen yıla
oranla yaklaşık yüzde ikibuçuk(%2.5) nispetinde artırılmış olup, bu yılın enflasyon beklentisi
ve yeni faaliyete geçecek birimlerin harcama genişletici etkisi de dikkate alındığında, bahse
konu artışın reel olarak bir artışa tekabül etmediği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla; Yargı faaliyetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan
ödeneklerin 5018 sayılı Kanun ile diğer ilgili mali mevzuat hükümlerine göre etkili,
ekonomik, verimli bir şekilde kullanılarak tasarruf ilkesine riayet edilmesi, bu konuda bilgi
edinilmesi ve uygulamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülmesi
hususunda,
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Akın ÇAKIN
Hâkim
Bakan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
DAĞITIM:
-Bölge Adliye Mahkemeleri
-Cumhuriyet Başsavcılıkları
-Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları
-İdare Mahkemesi Başkanlıkları
___________________________________________________________________________
Adalet Bakanlığı Ek Binası Söğütözü Mustafa Kemal Mah. 2151 Cadde No. 34/B 06520 Çankaya /ANKARA
Bilgi İçin: F.ÜNVER Mali Hiz. Uz.Yard. Tel : (0312) 218 72 72 Faks: (0312) 218 72 74
Download

2014 Ödeneklerin kullanılması hakkındaki duyuru