2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
ÜÇÜNCÜ SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ HAFTALIK ÇALIġMA PROGRAMI
Sekizinci hafta çalıĢma programı aĢağıdaki gibi planlanmıĢtır. ( 3-7 Kasım )
TÜRKÇE
HAYAT BĠLGĠSĠ
1.DERS:
Konu : Bilinçli Tüketici
Kazanım : Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici
davranışları sergiler.
D.K S : 44 - 45 Ç.K S : 40
ÖDEV: Çözüm F3 S : 8
Metin Adı : “ATATÜRK OLMAK”
1.DERS:
Atatürk’ün kişisel özelliklerini yansıtan fotoğraflar gösterilmesi,
Cumhuriyetle ilgili sorular sorulması.
Konu : Zihinsel Hazırlık –Anahtar Kelimelerle Çalışma
Kazanım : Görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin eder.
Ç.K S : 38 1. Ve 2. Etkinlik
2.DERS:
Konu : Nasıl daha Ġyi Öğreniyorum?
Kazanım : Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun
öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.
D.K S : 46 Ç.K S : 41
ÖDEV: Çözüm F2 S : 13-14
2.DERS:
Konu : Okuma
Kazanım : Okuma için hazırlık yapar.
D.K S : 26
3.DERS:
Konu :Atatürk’ün Öğrenim Hayatı
Kazanım : Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği
bilgileri yazılı sözlü ve görsel yollarla ifade eder. D.K S.43-Deftere
çalışma
ÖDEV : Ö.Ç.K.S.39 „da 2. etkinlik
FEN BĠLGĠSĠ
3.DERS:
Konu : Hece Bilgisi
Kazanım:Yazım kurallarını uygular. Kelimeler ,cümleler ve satırlar
arasına uygun boşluk birakır. Deftere çalışma
4.DERS:
Konu : Anlamı Bilinmeyen Kelimelerle Çalışma
Kazanım : Bilmediği Kelimelerin anlamlarını araştırır.
Ç.K S : 39 3. Etkinlik
1. DERS :
Konu: Maddeyi Niteleyen Özellikler
Kazanım: Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.
DK S.46,
ÖDEV : Farklı Türkçe S : 41‟i oku ,42‟yi yap.
5.DERS:
Konu : Metin İnceleme
Kazanım : Okuduklarında 5N1K sorularını yanıtlar.
Ç.K S : 40 4. Etkinlik
2. DERS:
Konu: Sertlik Yumuşaklık
Kazanım: Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.
D.K..S.47, 48
6.DERS:
Konu : Metin İnceleme
Kazanım : Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
3. DERS:
Konu: Esneklik, Kırılganlık
Kazanım: Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel
özellikleri açıklar.
BLF S.3, 4
MATEMATĠK
1.DERS:
Konu: Problem Çözelim ve Kuralım
Kazanım: Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve
kurar.
DK 42 Bilfen 2.fasikül sf 12, 13
ÖDEV: Bilfen 2. Fasikül konu anlatımı kısmı sf 18
2.DERS:
Konu: Problem Çözelim ve Kuralım
Kazanım: Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve
kurar.
DK 43 Bilfen 2.fasikül sf 14, 15
ÖDEV: Bilfen 2. Fasikül Ödev kısmı sf 11,12
3.DERS
Konu: Problem Çözelim ve Kuralım
Kazanım: Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve
kurar.
ÇK 28 Bilfen 2.fasikül sf 16, 17
ÖDEV: Bilfen 2. Fasikül Ödev kısmı sf 13
Ç.K S : 40-41 5. Ve 6. Etkinlik
7.DERS:
Konu : Söz Varlığını Geliştirme
Kazanım : Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
Ç.K S : 41
7. Etkinlik
8.DERS:
Konu : Günlük Hayatla İlişkilendirme
Kazanım : Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.
Ç.K S : 42 8. Etkinlik
ÖDEV: Farklı Türkçe S : 43 „teki açıklamaları oku , yap.
9.DERS:
Konu : Yazma
Kazanım : Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.
Ç.K S : 42-43
9.-10..Etkinlik
10.DERS:
Konu : Okuma
Kazanım : Sesli ve sessiz okumada kurallara uyar.
D.K .S : 31
ÖDEV: Farklı Türkçe S :44‟ü yap.
4. DERS :
Konui Zihinden Toplayalım
Kazanım:Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden
toplar .
D.K. sf. 44 - 45
SERBEST ETKĠNLĠK
Konu: Rehberlik Verimli çalışma (Bordon Dikkat Testi)


DEĞERLENDĠRMELER
Okulistik yaprak test Türkçe 2
Okulistik Yaprak Test Matematik 2
Abdurrahman BAYKUġ
3-A
Özlem GENÇ
3-G
5.DERS :
Konu: Zihinden Toplayalım
Kazanım: Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki sayıyı zihinden toplar..
DK sf. 46 Ö.Ç.K. sf. 29
Müjgan GÖKAHMETOĞLU
3-B
Yasemin YALÇIN
3-H
AyĢe YILMAZ
3-C
Seyhan TARHAN
3-Ġ
Müzeyyen ġENOL
3-D
Zeynep ÇÖLLÜ
3-K
Duygu GÜRSES
3-E
Semiha BAĞIġ
3-L
Selma SARIMSAKCI
Zümre BaĢkanı
Download

saç ekimi hakkında detaylı bılgı için tıklayınız