2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
ÜÇÜNCÜ SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLERĠ HAFTALIK ÇALIġMA PROGRAMI
On üçüncü hafta çalıĢma programı aĢağıdaki gibi planlanmıĢtır. ( 8-12 Aralık )
TÜRKÇE
Metnin adı : “Uçan Ġlk ĠnsanUçtu Uçtu Hamdi Uçtu (S.O.M.)”
1.DERS:
Konu : ÖN HAZIRLIK (Ġnternetten yelkan kanat ve planör
resimleri gösterilmesi)
Kazanım :. Dinlemek için hazırlık yapar. Ö.K.K. 82
2.DERS:
Konu:ÖN BILGILERI HAREKETE GEÇIRME. ANAHTAR
KELĠMELERLE ÇALIġMA ÖÇK:64
Etkinlik 1
Kazanım: Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
3.DERS:
Konu: DINLEME, OKUMA
ÖÇK :2. Etkinlik DK:42-43
Kazanım: Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
HAYAT BĠLGĠSĠ
1.DERS:
Konu : Evimdeyim Güvendeyim
Kazanım : Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrama
ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtme (Tema kapağı,temanın
tanıtılması) DK.64,65
ÖDEV : Çözüm Hay. Bil.: 5. Fasikül sf. 2
2.DERS:
Konu : Evimdeyim Güvendeyim
Kazanım : Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrama
ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtme (tema kapağı,temanın
tanıtılması)
ÖÇK.S.60
3.DERS:
Konu : Tema sonu Değerlendirme
Kazanım :Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır,soruları okur ve doğru yanıtlar
ÖDEV : Çözüm Hay. Bil.: 5. Fasikül sf.-3-„ü ve 4 „teki ata özünü yap.
4.DERS:
Konu: GÖRSEL OKUMA, ANLAMI BILINMEYEN
KELIMELER ÇALIġMA
Kazanım: Sözcük dağarcığını geliştirir. Etkinlik 3 ÖÇK: 65
DK:42-43
5.DERS:
Konu : METIN ĠNCELEME., SÖZ VARLIĞINI
GELĠġTĠRME ÖÇK S. 66 Etkinlik 4-5
Kazanım :. Dinledikleri konulara ilişkin sorulara cevap verir.
6.DERS:
Konu: GÜNLÜK HAYATLA ĠLĠġKĠLENDĠRME
ÖÇK: 67 6. Etkinlik
Kazanım: Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanır.
7.DERS:
Konu: KENDĠNĠ ĠFADE ETME YAZMA
ÖÇK: 68 Etkinlik 7
Kazanım: Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde
kullanır.
8.DERS:SÖZ VARLIĞINI KULLANMA
Konu :Söz Varlığını Geliştirme
Kazanım : Yeni öğrendiği kelimelerle söz varlığını geliştirir.
9.DERS:
Konu:UÇTU UÇTU HAMDĠ UÇTU
Kazanım: Okuduklarından çıkarımlar yapar .
10. DERS:
Konu:UÇTU UÇTU HAMDĠ UÇTU
Kazanım: Okuduğunu özetler.
SERBEST ETKĠNLĠK
Konu:Tutum Yatırım Türk Malları Haftası ile ilgili düşüncelerini
paylaşır.
DEĞERLENDĠRME: Hayat Bilgis Yazılı Yoklama (10 Aralık
Fen Bilimleri Okulistik yaprak test 4-5
Fen Bilimleri Yazılı Yoklama (12 Aralık)
FEN BĠLGĠSĠ
1.DERS
Konu: IġIĞIN GÖRMEDEKĠ ROLÜ
Kazanım: Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için
ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. DK 64
2.DERS
Konu: IġIĞIN GÖRMEDEKĠ ROLÜ
Kazanım: Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için
ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. DK 65
3.DERS
Konu: IġIĞIN GÖRMEDEKĠ ROLÜ
Kazanım: Gözlemleri sonucunda görme olayının gerçekleşebilmesi için
ışığın gerekli olduğu sonucunu çıkarır. Bilfen4.fas. say. 3,4
ÖDEV: Bilfen 4.fasikül ödev sf 3
MATEMATĠK
1.DERS:
Konu : ALAN
Kazanım : Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer
şekiller oluşturur.
D.K S : 68, deftere çalışma.
ÖDEV: Bilfen 5 Ödev S :36-37 (36‟da 4. soru hariç )
2.DERS:
Konu : ALAN
Kazanım : Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer
şekiller oluşturur.
D.K S : 69, Ç.K S :45
ÖDEV: Bilfen 5 Ödev S : 38-39 ( 39‟da 7.8. soru hariç )
3 .DERS:
Konu : Konu : ALAN
Kazanım : Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer
şekiller oluşturur.
Bilfen 6. Fasikül Konu anlatımı 14-15
ÖDEV: Bilfen 6 Ödev S : 24
4.DERS:
Konu : BÖLÜM DEĞERLENDĠRME
Kazanım : Öğrendikleri ile ilgili kazanımlarını karsılaştığı problemlerde
kullanır . D.K S : 70-72-73-74
ÖDEV: Bilfen 5 Ödev S : 40
5.DERS:
Konu : ÜNĠTE DEĞERLENDĠRME
Kazanım:. Öğrendikleri ile ilgili kazanımlarını karsılaştığı problemlerde
kullanır . D.K S : 73 Ç.K S : 46-47-48 ( 47‟de 9-10 hariç)
ÖDEV: Bilfen 6 Ödev S : 25-26
Abdurrahman BAYKUġ
3-A
Özlem GENÇ
3-G
Müjgan GÖKAHMETOĞLU
3-B
Yasemin YALÇIN
3-H
AyĢe YILMAZ
3-C
Seyhan TARHAN
3-Ġ
Müzeyyen ġENOL
3-D
Zeynep ÇÖLLÜ
3-K
Duygu GÜRSES
3-E
Semiha BAĞIġ
3-L
Selma SARIMSAKCI
Zümre BaĢkanı
Download

FEN BĠLGĠSĠ