T.C.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı
ÖĞRENCĠ TOPLULUKLARI ETKĠNLĠK SALON ĠZĠN FORMU
………………….……………………KULÜBÜ
Etkinliğin Adı
Tarihi
Saati
Talep Edilen Diğer Hizmetler
:
:
:
:
Sorumlu Akademik DanıĢman
Adı-Soyadı
Ġmza
Tarih
:
:
:
Salon Uygundur
Salon Uygundur
…./…./….
…./…./….
Salon Sorumlusu
ġube Müdürü
Download

Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı