15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
STAVEBNÍ KOMPOZITY S APLIKACÍ JEMNOZRNNÝCH
PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH MATERIÁLŮ
Building composites with the application of fine-grained
industrial waste materials
Josef Knězek
1
A publication of the same name summarizes selected basic knowledge
from the research of ecological processing of industrial waste materials
solved by Research Institute of Building Materials, JSC, in Brno within the
frame of the research programme MSM 2623251101 supported by Ministry
of Education, Youth and Sports of the Czech Republic during years 2004 –
2010.
Úvod
V loňském roce byl ukončen výzkumný záměr VEZPOM – Výzkum
ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů. Výsledky
řešení byly přehledně zpracovány do několika publikací.
Publikace je orientována na problematiku stavebních kompozitů,
v jejichž skladbě je aplikován významný podíl jemnozrnných průmyslových
odpadních materiálů (dále jen POM). Vedle úvodu a závěru je dané téma
členěno do 10 kapitol, které jsou doplněny navazujícími přílohami a
literárními odkazy.
Stavební aplikace jemnozrnných POM
Kapitola stručně charakterizuje jak někdejší jemnozrnné POM
a v současnosti vysoce ceněnou surovinu – mletou granulovanou
vysokopecní strusku, křemičité úlety a popílky vysokoteplotního spalování,
tak v současnosti doposud otevřenou problematiku fluidních popílků
1
KNĚZEK Josef, Ing., CSc., Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Hněvkovského 65, 617
00 Brno, e-mail: [email protected]
204
15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
a popelů z odsiřování spalin. Současně i stručně shrnuje v ČR zatím jen
okrajově
řešenou
problematiku
jemnozrnného
odpadního
skla
v cementových matricích.
Výběr jemnozrnných POM pro cementové kompozity
Kapitola shrnuje výsledky experimentálního výzkumu a hodnocení vlivu
podsítného podílu jemnozrnných POM na vybrané fyzikálně-mechanické
vlastnosti a prezentuje výběr typu jemnozrnných POM pro ověření
v reálném prvku modelové stavební konstrukce.
Jemnozrnné cementové kompozity s podílem POM
Kapitola podrobně informuje o problematice základních vlastností
cementových kompozitů s významným podílem granulované vysokopecní
strusky, popílků, strusky a kotelního prachu. Součástí kapitoly jsou
i informace o korozní odolnosti a trvanlivosti v modelových podmínkách
venkovního prostředí.
Homogenita jemnozrnných cementových kompozitů s podílem POM
Kapitola pojednává o problematice homogenity skládaných
jemnozrnných směsí, včetně problematiky disperzních vláknových částic.
Uvádí i vybrané nástroje matematické statistiky pro hodnocení homogenity
jemnozrnných kompozitů s disperzní vláknovou výztuží.
Příklady tenkostěnných stavebních prvků a konstrukcí
z jemnozrnných cementových kompozitů s podílem POM
Kapitola uvádí příklady rovinných prvků i prostorově členitých
skořepinových stavebních konstrukcí (fasádní obkladový prvek, kašna).
Příklady ověřování užitných vlastností jemnozrnných cementových
kompozitů s podílem POM
V kapitole jsou soustředěny hlavní výsledky kontrolních zkoušek
vlastností kompozitů, aplikovaných na modelové řešení kašny a fasádního
obkladového prvku.
Metodický podklad pro stavební aplikace a navrhování stavebních
prvků a konstrukcí z jemnozrnných cementových kompozitů
s podílem POM
V kapitole jsou komplexně shrnuty informace o navrhování technologie
výroby jemnozrnných cementových kompozitů s významným podílem POM.
Dále zahrnuje formulaci charakteristických hodnot užitných vlastností,
205
15. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky
metody navrhování stavebních prvků a konstrukcí, návrh technologie
výroby stavebních prvků a konstrukcí, experimentální ověřování jejich
vlastností, normativní dokumentaci, dlouhodobé experimentální ověřování,
průběžné sledování a vyhodnocování chování.
Závěrečné 3 kapitoly formulují:
- požadavky a kritéria hodnocení užitné trvanlivosti stavebních hmot
s ekologicky a ekonomicky definovaným obsahem POM ve vztahu
k použití kompozitů na jejich bázi ve stavebních konstrukcích,
- rozdělení stavebních prvků a konstrukcí z cementových kompozitů
s podílem POM z hlediska jejich funkce v čase a třídění ze statického
hlediska,
- podklady pro navrhování jemnozrnných cementových kompozitů
s podílem POM a disperzní vláknovou výztuží.
Závěrečná poznámka
... poslední kapitoly mimo jiné uvádí, že „rozhodování o průmyslovém
využití jemnozrnných POM jako významné skladebné složky cementových
kompozitů by mělo být svázáno s konkrétními zdroji, při ekonomických
zárukách budoucí dostupnosti a maximu dlouhodobých poznatků
o chemických, fyzikálně-mechanických a ekologických vlastnostech POM“.
Tento příspěvek byl vypracován v rámci řešení výzkumného záměru
MSM 2623251101 – VEZPOM.
Literatura
[1] KNĚZEK J. a kol. Stavební kompozity s aplikací jemnozrnných
průmyslových odpadních materiálů. Výzkumný ústav stavebních
hmot,a.s., Brno, 2011, ISBN 978-80-87397-05-3.
206
Download

STAVEBNÍ KOMPOZITY S APLIKACÍ JEMNOZRNNÝCH