ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA / APPLICATION FORM
19. Mezinárodní konference
Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s.
„Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky“
19th International Conference
Research Institute for Building Materials
„Ecology and New Building Materials and Products“
Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. / Research Institute for Building Materials
Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, Czech Republic
Ing. Lenka Smetanová, Ph.D. – přednášky / presentations, communication with foreign participants
+420 724 596 096, [email protected]
Ivana Vaisová – přihlášky, ubytování a stravování / application forms, accommodation, boarding
℡ +420 723 709 450, fax: +420 543 216 029, [email protected]
Příspěvek publikován ve sborníku konference VUSTAH /
Paper is published in the Conference Proceedings
Příspěvek (v angličtině) publikován v časopise „Advanced
Materials Research“ / Paper in Englich is published in the
Journal of „Advanced Materials Research“
Jméno, příjmení, titul / Name, Surname, Academic degree: ...........................................................................................................
Jméno firmy / Company name: ........................................................................................................................................................
Ulice / Street: ....................................................................................................................................................................................
Město / City: .................................................................. ...
PSČ / Postal code: ........................................................
E-mail: .......................................................................... ....
IČO / ID:.........................................................................
Telefonní číslo / Phone number: .................................... ..
DIČ / VAT-ID: ...............................................................
1. Název příspěvku (česky a anglicky) / Title of paper (in Czech and English):
2. Autoři příspěvku (jméno příjmení) / Autors of Paper to the Proceedings (Name, Surname):
3. Stručný abstrakt / Brief abstract (max. 1200 znaků/ max. 1200 characters):
4. Účast na konferenci / Participation in the Conference
Cena/Volba
Price/Choice
Cena/Volba
Price/Choice
Účastník konference
Conference participant
3 400 Kč
Účastník konference (s příspěvkem v elektronickém sborníku - bez přednášky)
Conference participant (with paper to the CD of Proceedings - without oral presentation)
3 900 Kč
6 650 Kč
Přednášející účastník (přednáška / příspěvek v elektronickém sborníku)
Lecturer participant (Oral presentation / Paper to the CD of Proceedings)
2 800 Kč
5 450 Kč
Účastník konference – student / doktorand
Conference participant – Student / Post-graduate student
2 400 Kč
Přednášející student / doktorand (přednáška / příspěvek v elektronickém sborníku)
Lecturer student / Post-graduate student (Oral presentation / Paper to the CD of Proceedings)
2 000 Kč
4 350 Kč
1 950 Kč
3 600 Kč
✔
5. Příspěvek do sborníku bez účasti na konferenci / Paper to the Proceedings without participation
in the Conference
Zařazení příspěvku do elektronického sborníku (max. 4 strany dle šablony) bez účasti na konferenci
Publication of your papar in the Conference Proceedings CD without Conference participation
(max. 8 pages in a template; PowerPoint presentation must be supplied and will be added to the Proceedings AMR)
6. Sborník konference / Conference proceedings
Sborník navíc / Conference proceedings charged extra
1 250 Kč
7. Vaše poznámky / Your notes:
8. Ubytování (cena za osobu a noc)
Accommodation (per person per night)
1. - 2. 6. 2015 2. - 3. 6. 2015
June 1-2
June 2-3
Cena
Price
Dvoulůžkový pokoj / Double room
1 000 Kč
Jednolůžkový pokoj / Single room
1 500 Kč
2. 6. 2015
June 2
9. Oběd / Lunch
Cena za osobu a oběd / Per person per lunch
3. - 4. 6. 2015
June 3-4
3. 6. 2015
June 3
4. 6. 2015
June 4
250 Kč
Vegetariánské jídlo / Vegetarian meal
ano / yes
Počet stran
Number of
pages
10. Firemní prezentace ve sborníku VUSTAH (platba do 24. 4. 2015)
Commercial presentation (Payment by April 24, 2015)
Kč
CZK
Firemní prezentace ve sborníku (1 strana formátu A5)
Commercial presentation in the Conference proceedings (1 page A5 size)
barevně (in color)
černobíle (b&w)
4 000,-
Logo (logo + 1 řádek textu, formát A6)
Company logo (Company logo + 1 text line, A6 size)
barevně (in color)
černobíle (b&w)
2 000,-
2 000,1 000,-
Prospekty a materiály firmy / Information leaflets and commercial materials
2 000,-
Panely - nutná předchozí dohoda (max. 1 m2)
Panels (max. 1 m2, agreement is necessary in advance)
4 000,-
11. Celkem k platbě
Total price
Volba
Choice
Kč / CZK
3.400
Poznámka / Note:
• Pro každého účastníka je nutná samostatná přihláška.
• Every participant is required to fill in an individual application form.
• K uvedeným cenám bude účtována DPH v platné výši.
• Prices presented here are without VAT. VAT will be added to the
charge in a valid range.
•
Vložné (bod 4. a 5.) zahrnuje účastnický poplatek, konferenční
materiály (elektronický sborník VUSTAH s ISBN) občerstvení
(v průběhu jednání), exkurzi a slavnostní večeři.
Časopis „Advanced Materials Research“ je nutno objednat zvlášť
(bod 6.) a bude Vám doručen po skončení konference.
•
Conference fee (item 4. + 5.) includes participation, konference
materials (CD of Proceedings VUSTAH with ISBN), refreshment,
excursion and gala dinner.
The Journal of Advanced Materials Research should be asked extra
(item 6) and will be delivered after the Conference.
• Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním konference, a to •
pouze bankovním převodem na účet pořadatele na základě faktury
(daňového dokladu), která Vám bude zaslána po obdržení Závazné
přihlášky.
Make your payment (full price) before the date of Conference.
Only bank transfers to our bank account are accepted. We will send
you an invoice immediately upon obtaining of your obligatory
Application form.
• Zájemcům o účast, jejichž platby nebo doplatky nebudou připsány •
na účet pořadatele k termínu konference, může být bez předložení
dokladu o úhradě nebo doplacení při registraci odepřen přístup na
konferenci.
Participants should have a confirmation of payment for checking
at the registration place to avoid the refusal of entrance
to the Conference.
• Platby v hotovosti v místě konference budou akceptovány pouze • Cash payment will be accepted only after previous agreement with
po předchozí dohodě ve výši zvýšeného poplatku.
the organizer in an amount of the increased charge.
•
•
Účast na konferenci, případně další objednané služby lze zrušit
pouze písemnou formou do 24. dubna 2015 bez storno poplatku.
Po tomto termínu činí stornovací poplatek 100 %.
Tisk
Your participation (or other ordered services) can be cancelled
only in a written form by April 24, 2015, without any cancellation
charge. Later the cancellation fee is 100%.
Vymazat formulář
Vyplněnou Závaznou přihlášku zašlete pořadateli
e-mailem, poštou nebo faxem:
Uložit
Please send your filled in Application form
by e-mail, post or fax to the organizer:
•
Aktivní účastníci nejpozději do 6. 3. 2015
•
•
Ostatní nejpozději do 15. 5. 2015
•
Active participants of the Conference
by March 6, 2015
Other participants by May 15, 2015
Download

Přihláška na konferenci - Výzkumný ústav stavebních hmot, as