Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Plzeň 1, dne: 17.7.2014
Sp.zn.:
SZ UMO1/16123/14/ReSc
Č.J.:
Vyřizuje:
UMO1/17302/14
Renata Schimmerová
Radka Votýpková
378 036 062, 378 036 064
378 036 002
[email protected]
2dibh62
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
Vypraveno dne: 17.7.2014
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor investiční a stavebně správní, jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona
ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,
kterou dne 2.6.2014 podala
RECIENTE s.r.o., IČO 28011791, Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
stavební povolení
na stavbu:
stavební úpravy a nástavba - Bytový dům Bílá Hora
Plzeň, Bolevec, ul.28.října
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2821/3, 2821/4, 2821/5, 2821/9, 2822/1, 2823/1, 2823/2 v
katastrálním území Bolevec.
Stavba obsahuje:
Jedná se o provedení stavebních úprav a nástavby stávajícího objektu společenského sálu a ubytovny za
účelem zřízení nového bytového domu, který bude obsahovat celkem 13 bytů a 2 komerční prostory.
Zastavěná plocha zůstane stávající, tj. 486 m2, výška objektu od úrovně přilehlé komunikace 12,19 m,
výška objektu na straně od lesa 11,49 m.
Bytový dům bude podsklepený, třípodlažní s tím, že poslední NP bude částečně podkrovní.
Bytový dům nebude propojený se stávajícím objektem restaurace a objekt restaurace nebude stavbou
dotčený.
Součástí návrhu je dále úprava dvora (terénní a sadové úpravy, opěrné zídky a oplocení).
Parkování pro bytový dům bude zajištěno ve dvoře (21 parkovacích míst, z toho 1 místo pro ZTP a 6 míst
v objektu). Dopravní napojení zůstane stávající – příjezd po komunikaci (na pozemku č.par. 2821/5 v k.ú.
Bolevec) napojené na komunikaci v ulici 28.října.
Č.j. UMO1/17302/14
str. 2
Součástí stavby bude úprava příjezdové komunikace na pozemku č. parc. 2821/5 v k.ú. Bolevec (nová
povrchová asfaltová úprava), dále bude provedena úprava požárního hydrantu, který je umístěný na
pozemku č. parc. 3181 v k.ú. Bolevec.
V rámci přípravných prací bude provedeno oplocení staveniště včetně záporového pažení podél
jihovýchodní fasády objektu, bude zřízeno zařízení staveniště a to včetně staveništní přípojky vody a
elektro.
Bytový dům bude obsahovat 13 bytů :
 v I.PP - technické prostory (sklepy, kola, kočárky, úklidová místnost, místnost zdroje tepla, technická
místnost) a dále 6 krytých parkovacích stání,
 v I.NP - 3 byty o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+1 s balkonem,
 ve II.NP - 6 bytů o velikosti 3+1 se dvěma balkony, 2+kk s balkonem, 1+kk s balkonem, 2+1 s lodžií
a balkonem, 2+kk, 1+kk,
 v podkroví - 4 byty + terasa (v kombinaci se zelenou střechou) o velikosti 3+kk se dvěma balkony,
2+kk s balkonem, 1+kk s balkonem, 3+kk s balkonem.
a dále 2 komerční prostory v úrovni 1.NP, které budou přístupné z ulice 28. října. Každý z komerčních
prostorů bude mít vlastní sociální zázemí.
Na každém podlaží je navržena ve střední části technická místnost, ve které budou objektem vedeny
svislé rozvody inženýrských sítí. Vodorovné rozvody budou v rámci jednotlivých podlaží vedeny v
podlahách nebo pod stropem. Pro vedení kanalizace, vody a VZT jsou navrženy v rámci každého bytu
instalační jádra.
Jednotlivá podlaží budou propojena pomocí trojramenného schodiště a výtahu. Schodiště bude
železobetonové monolitické, výtahová šachta bude vyzděna z tvarovek AKU s železobetonovými věnci.
Nevyhovující konstrukce budou odstraněny (dojde k demolici objektu ubytovny a k částečné demolici
objektu společenského sálu).
Nosné základové konstrukce objektu budou tvořit zděné stěny (v úrovni I. PP a I.NP železobetonové
sloupy a železobetonové stropy). Stěny budou vyzděny z tvarovek THERM, mezibytové stěny z tvarovek
AKU. Zastřešení objektu bude částečně plochou střechou a částečně sedlovou. Krytina bude plechová s
imitací tašky. Plochá střecha bude po obvodě zakončena atikou. Konstrukce balkónů budou
železobetonové prefabrikované.
Větrání a osvětlení prostor je řešeno přirozeně okny. Osvětlení je doplněno o umělé osvětlení. Větrání je
doplněno o vzduchotechnické zařízení. Dále bude instalováno klimatizační zařízení. Vše v rozsahu dle
dokumentace.
Vytápění je řešeno jako teplovodní napojené na zdroj tepla, tj. plynové kondenzační nástěnné kotle,
instalované v 1. PP objektu. Ohřev TUV je zajištěna el.bojlery.
Objekt bude napojen na v místě dostupné sítě technického vybavení staveb, tj. elektro, voda, plyn a
kanalizace. Přípojky jsou vyřešeny v rámci územního rozhodnutí (není předmětem tohoto povolení) s tím,
že přípojka elektro byla řešena samostatně. Objekt bude vybaven hromosvodem.
Likvidace odpadních vod do veřejné kanalizace se stavebními úpravami a nástavbou nemění. Stávající
venkovní kanalizace bude využívána i nadále, nemění se ani odtok dešťových vod.
Oplocení: Nové oplocení bude vybudováno namísto oplocení stávajícího, bude zhotoveno z
poplastovaného pletiva výšky 1,8 m, sloupky budou kotveny do opěrných zdí. Opěrné zdi budou
železobetonové a budou umístěné podél severovýchodní, severozápadní a jihozápadní hranice. Terénní a
sadové úpravy spočívají v úpravě terénu ve dvorní části a provedení výsadby zeleně, ve dvoře budou
umístěny odpočinkové prvky (lavičky a pískoviště).
Dopravní napojení objektu je stávající, průjezd do dvora je navržen na jihozápadní straně objektu,
stávající průjezd do dvora bude rozšířen na šířku 6,3 m s novými vrátky pro pěší.
Součástí projektu je návrh umístění nádob na odpad.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Č.j. UMO1/17302/14
str. 3
2. Při provádění stavby dodržet pokyny a zásady zhotovitelů schválené projektové dokumentace
v plném rozsahu.
3. Stavba nesmí zasahovat na sousední pozemky.
4. Stavba bude umístěna v souladu s vydaným územním rozhodnutím pro stavbu č. 5559 pod sp.zn.SZ
MMP/239133/13/JIR, čj. MMP/256404/11 ze dne 18.12.2013.
5. Stavebník ve spolupráci se stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby), v dostatečném předstihu
před zahájením stavby projedná s vlastníky sousedních nemovitostí případný přístup k navrhované
stavbě (režim vstupu a pohybu pracovníků zhotovitele stavby), oznámí termín provádění prací, jejich
rozsah a způsob provádění, příp. úpravy oplocení pro potřebu realizace stavby. O tomto projednání
bude sepsána písemná dohoda v termínu nejpozději do zahájení stavby.
6. Při provádění stavby dodržet ustanovení: vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
0normy, ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující
bezbariérové užívání staveb, ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát zdraví osob na staveništi,
a dále ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
7. Stavbu bude provádět STAFIN,a.s., Edvarda Beneše 31, 301 00 Plzeň, IČ: 26341581, která při její
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby, (obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci). Štítek a tabule musí být
chráněny před povětrnostními vlivy a ponechány na místě až do dokončení stavby.
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu, min. 15 dní předem, za účelem
provedení kontrolních prohlídek stavby dle § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., v platném znění, tyto
fáze výstavby:
- Provedení základů opěrné zdi
- Provedení dělících konstrukcí (dispoziční řešení objektu)
- Dokončení povrchů příjezdové komunikace a zpevněných ploch dvora
- Dokončení hrubé stavby
- Splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby za účasti zástupce NIPI ČR, o.s.
- Kontrolní prohlídka dodržování POV a podmínek tohoto rozhodnutí
11. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli musí zadavatel stavby (stavebník, investor) dle ust. § 14
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora. Přesáhne-li stavba
svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanoveno v ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006
Sb. (500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší
než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat
současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než je 1 pracovní den) musí zadavatel stavby
(stavebník, investor) doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Plzni.
12. Na stavbě bude veden stavební deník.
13. Před zahájením výkopových prací si investor znovu ověří uložení podzemních vedení inž. sítí.
Vytýčení jednotlivých inž. sítí bude provedeno příslušnými správci těchto sítí. Výkopy budou
prováděny s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Případná obnažení budou
ihned hlášena jejich vlastníkům, kteří na místě určí způsob jejich zabezpečení. Budou plně
respektována vyjádření správců sítí, jsou-li v trase výkopu jejich zařízení a vedení. Dojde-li při
provádění prací k odkrytí jejich zařízení budou přizváni před záhozem výkopu k jeho kontrole.
14. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického
vybavení.
15. Části stavby, které jsou určeny k odstranění se musí demontovat postupným rozebíráním konstrukcí
tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k
nekontrolovatelnému porušení stability stavby či její části. Při provádění stavby nesmí být ohrožena
Č.j. UMO1/17302/14
str. 4
ani jinak porušena stabilita okolních objektů, nesmí dojít ke škodě na majetku druhých osob ani ke
škodě na provozuschopnosti sítí technického vybavení.
16. Stavba bude provedena tak, aby bylo zamezeno stékání dešťových vod a spadu sněhu z této stavby na
sousední pozemky.
17. Ke stavebnímu řízení byla doložena závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření, smlouvy a rozhodnutí
dotčených orgánů, vlastníků a správců stavbou dotčených pozemků a sítí technického vybavení
staveb a ostatních dotčených institucí, obsahující podmínky, které je stavebník povinen dodržet při
provádění stavby, tj.:
a) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 15.1.2014 j. HSPM2690-6/2013 ÚPP:

Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Bc. Taťánou Smutnou
v 11/2013.

Při řízení k užívání stavby doložit splnění požadavků § 6, § 7, § 9 vyhlášky 246/2001 Sb.
o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Při řízení k užívání stavby doložit doklad o kontrole provozuschopnosti vnějších odběrných
míst požární vody.

Instalace tepelných spotřebičů musí být provedena dle ČSN 061008 a návodu výrobce.

Komín pro zaústění plynového kotle musí být proveden dle ČSN 73 4201.
b) Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15 Plzeň ze
dne 15.1.2014 č.j. : KHSPL 25353/21/2013 :

Pro vydání souhlasného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu musí být na KHS v Plzni
předloženo měření hluku z provozu na komunikaci 28. Října, kterým se ověří dodržení
hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb ve smyslu nařízení vlády č.
272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Měření bude
provedeno v noční době v místnosti dle DSP označené 2.07.06 v bytové jednotce 2+1 ve
II.NP a to držitelem akreditace nebo autorizace (ust.§ 30 a § 32a zákona č. 258/2000 Sb.)
c) Magistrát města Plzně, odbor dopravy dne 8.1.2014 pod sp.zn. SZ MMP/268453/13:

Po dobu výstavby nebude omezen provoz MHD. Případné částečné omezení provozu MHD
bude projednáno s PMDP, a.s., odborem dopravy MMP s předstihem min. 7 dnů před
předpokládaným omezením tak, aby MMP na základě žádosti PMDM, a.s., mohl případně
odsouhlasit toto omezení.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná a po ukončení stavby
i místní úprava provozu na pozemních komunikacích (SDZ IP 12a+O1 bude doplněno o
dodatkovou tabulku E1 1x), stanoví tuto úpravu v souladu s § 77 zákona o silničním provozu
na místních komunikacích stanoví dopravní značení jejich vlastník po předchozím souhlasu
Magistrátu města Plzně – odbor dopravy, po předchozím písemném vyjádření příslušného
orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před
zahájením prací na instalaci dopravního značení upřesněn, popřípadě aktualizován, a na
základě žádosti zhotovitele budou úpravy MMP stanoveny, respektive odsouhlaseny.
K žádosti je nutné předložit zákres stávajícího dopravního značení.

V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy to bude nutné, požádá zhotovitel
(nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle § 39 odst.3 vyhl. č. 104/1997 Sb.) podle § 24
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o pozemních komunikacích), o povolení zvláštního užívání dle § 25 odst.6 c) zákona o
pozemních komunikacích, tj. provádění stavebních prací (tato podmínka neplatí pro účelové
komunikace) a dále zajistí u příslušného silničního správního úřadu povolení uzavírky.

Během stavby budou přijata taková technologická opatření, aby nedocházelo ke znečištění
okolních komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními
stroji.
Č.j. UMO1/17302/14

str. 5
Odbor dopravy Magistrátu města Plzně se jako dotčený orgán zúčastní před vydáním
kolaudačního souhlasu (souhlasu s užíváním stavby) závěrečné kontrolní prohlídky stavby
v rozsahu komunikačních staveb a dopravního značení.
d) Rozhodnutí odboru dopravy MMP ze dne 3.10.2013 pod sp.zn. SZ MMP/197552/13
e) Vyjádření oddělení dopravy ÚMO Plzeň 1 ze dne 18.2.2014 pod zn. UMO1/01334/14:

Minimálně 1 měsíc předem je nutné požádat o uzavírku a zvláštní užívání místních
komunikací z důvodu stavebních prací a k žádosti je nutné doložit souhlas vlastníka
komunikace a stanovení dopravního značení. Příslušným silničním správním úřadem
v uvedené věci je oddělení dopravy ÚMO Plzeň 1.

Okolní komunikace nesmí být znečištěny staveništní dopravou a dodavatel stavby zajistí
mechanické čištění a pravidelné kropení okolních komunikací.

Vozidla dodavatelů stavby nesmí zajíždět a být odstavována na chodnících a zelených pásech
u komunikace mimo pozemek staveniště.

V případě nutnosti záboru veřejných pozemků pro skládku materiálu nebo zajištění zařízení
staveniště je zhotovitel stavby povinen toto projednat s OD ÚMO Plzeň 1.

Minimálně 1 měsíc před ukončením stavby musí stavebník požádat MMP – odbor dopravy a
Policii ČR o souhlas ke stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci, dle projektu
dopravního značení. Tento souhlas musí být doložen při kolaudaci nebo závěrečné prohlídce
stavby.
f) Vyjádření odboru rozvoje a plánování MMP ze dne 17.3.2014 pod zn. MMP/267516/13
g) Sdělení odboru životního prostředí MMP ke koordinovanému stanovisku ze dne 13.1.2014 pod
zn. MMP/266946/13:

po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení
znečišťování ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.)
h) závazné stanovisko odboru životního prostředí MMP ze dne 24.9.2013 pod zn. SZ
MMP/130561/13:
i)

Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených
k plnění funkcí lesa (§13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích)

Lesní pozemek parc. č. 2821/1 v k.ú. Bolevec nesmí být využíván k dopravě a skladování
materiálu.

Při realizaci stavby bytového domu musí být dodrženy údaje o rozměrech a umístění stavby
tak, jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci, která je přílohou žádosti
Stanovisko k projektové dokumentaci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje ze dne 13.1.2014
zn. : 0071/14/SÚSPK-PSP/Ma :

Stavebník je povinen nejpozději před zahájením stavebního řízení uzavřít s SÚSPK smlouvu
o omezení užívání nemovitostí v majetku Plzeňského kraje v souvislosti s vkládáním
vodovodní a plynové přípojky do silničního tělesa silnice č. II/231. Toti záležitost za SÚSPK
vyřizuje pí Ptáčková – tel. 377330149.

Bytový dům musí být stavebně – technicky a dispozičně vyřešen tak, aby hluková zátěž
z přilehlé silnice č. II/231 pro obyvatele připravovaného bytového domu byla
minimalizována a odpovídala hygienickým normám.

SÚSPK se nebude nyní a ani v budoucnu podílet na odhlučnění připravovaného bytového
domu, který je situován v bezprostřední blízkosti dopravně zatížené silnice č. II/231, od které
ho odděluje pouze chodník. Není zde žádný prostor na vybudování např. protihlukových zdí
apod.

Při stavbě nesmí být poškozena ani znečištěna přilehlá silnice č. II/231. Pokud k tomuto ve
výjimečném případě dojde, je stavebník povinen bezodkladně vozovku na vlastní náklady
očistit a uvést do původního stavu.
Č.j. UMO1/17302/14

str. 6
Dočasné dopravní značení, které bude v průběhu stavy osazeno na silnici č. II/231 musí být
schváleno odborem dopravy MMP.
j) Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 14.2.2014 zn. : 5000899152
k) Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 9.3.2012 zn. : 5000597581
l)
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.1.2014 zn. : 1061881799
m) Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19.12.2013 zn. : POS-PD-468-2013
n) Stanovisko Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 13.1.2014 zn. : PaV Plzeň
o) Stanovisko Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. ze dne 3.1.2014 spis.zn. :
1322/ÚDC/VRP/13
p) Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 18.2.2014 č.j. : 533892/14
q) Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne
17.9.2013 zn. : 0100201853 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech
podzemních vedení
r) stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 24.6.2014 pod zn. 074140030
18. Elektrozařízení provést v souladu s platnými ČSN, souvisejícími bezpečnostními předpisy a s
předpisem ČEZ Distribuce a.s.
19. Po dokončení bezbariérových úprav stavby stavebník, ve spolupráci se zhotovitelem stavby, přizve
zástupce NIPI ČR o.s., k provedení kontrolní prohlídky bezbariérového řešení stavby. O tomto bude
sepsán protokol, který bude předložen při kolaudačním řízení stavby.
20. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, v dostatečném předstihu (min. 30 dní předem) před
zahájením prací nebo jiného zvláštního užívání komunikace (skládka materiálu, případné uzavření
komunikace či objížďka pro potřeby stavby po nezbytně nutnou dobu apod.) je nezbytné toto předem
projednat a zajistit příslušné povolení u příslušného silničního správního úřadu (odbor dopravy MMP/
odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1).
21. Během výstavby nesmí docházet k omezování silniční dopravy na pozemních komunikacích v místě
stavby. V případě, že při provádění stavby dojde k tomuto omezení, předem v dostatečném předstihu
toto projednat s příslušným silničním správním úřadem (odbor dopravy MMP / odbor životního
prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1). Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
22. V průběhu realizace stavby nebude omezen vlastníkům přilehlých sousedních nemovitostí bezpečný
přístup a příjezd k jejich nemovitostem.
23. Dešťové vody ze stavby budou nezávadným způsobem likvidovány na pozemcích dotčené stavbou
stávajícím způsobem – svedení do stávající kanalizace, bez zásahu na sousední pozemky tak, aby tyto
sousední pozemky tímto nebyly dotčeny a nevznikaly škody majitelům sousedních nemovitostí
včetně majitele dotčené nemovitosti.
24. V případě užívání komunikace nebo veřejně přístupného pozemku v majetku města Plzně pro skládku
stavebního materiálu apod. je možné na základě předem uzavřené Dohody o technických podmínkách
(zajišťuje SVSmP - oddělení zvláštního užívání, Klatovská 12). Dohodu uzavírá investor, nikoli
zhotovitel stavby. Následně je nutné (při zvláštní užívání komunikace, chodníku či parkovací plochy
anebo travnaté plochy – uložení materiálu apod.) zajistit povolení u příslušného správního úřadu, tj.
odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 1.
25. Případné zařízení staveniště (v nezbytně nutném množství po nezbytně nutnou dobu) bude řešeno na
vlastních pozemcích stavebníka, musí být řádně oploceno, zabezpečeno a umístěno tak, aby
nepřípustně neomezovalo užívání dotčených a přilehlých pozemků.
26. Pro staveništní dopravu bude využívána stávající přístupová komunikace na pozemku č.par. 2821/5
v k.ú. Bolevec, napojená na komunikaci v ulici 28.října.
27. Při provádění prací bude dbáno na řádné zabezpečení, označení a osvětlení výkopů a překopů, příp.
zajištění přechodů a přejezdů.
28. Po dobu provádění stavby nesmí být přilehlé chodníky a komunikace znečišťovány a dále okolí
obtěžováno prachem a hlukem (omezení na minimum vzhledem k okolní zástavbě). Při stavbě budou
Č.j. UMO1/17302/14
str. 7
udržovány značky, které vyznačují staveniště a dále bude udržována čistota okolních komunikací při
odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu. Okolní prostranství stavby, nesmí být
znečištěno ani jinak poničeno. Příjezd vozidel přivážející mechanizaci, zajišťující odvoz suti atd.,
musí být řešen tak (budou přijata taková opatření), aby nedocházelo k ničení přístupových
pozemních komunikací, chodníků, okolní zeleně a zatravněných ploch. Pokud se tak stane, zajistí
investor neprodleně čištění a opravy na vlastní náklady.
29. Realizací stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Po dokončení
prací budou pozemky stavbou dotčené uvedeny do původního stavu a prosty stavebních zbytků a
kamenů a protokolárně předány jejich vlastníkům. O předání bude vyhotoven protokol, který bude
předložen při kolaudaci stavby.
30. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě
dle § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění.
31. Odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. Shromažďovací
prostředky odpadů musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, smícháním s jinými
druhy odpadů, před povětrnostními vlivy, únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životního prostředí a
zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností (dle §5 vyhlášky MŽP č.383 /2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění).
32. Stavební suť, přebytečný a výkopový materiál bude odvezen na povolenou skládku či likvidován
oprávněnou firmou. Při závěreční kontrolní prohlídce bude doložen doklad o odvozu.
33. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z
hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu,
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a
užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
34. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být
ověřeny podle příslušných předpisů z hledisek uvedených v §156 odst. 1 stavebního zákona.
35. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
36. Při provádění stavby dbát dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb
dle § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.
37. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nejpozději 15
dnů před uvedeným termínem stavebník požádá o kolaudační souhlas, a předloží doklady uvedené
v ust. § 18 i) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu, včetně přílohy č. 12 k této vyhlášce.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
RECIENTE s.r.o., Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň
Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, Škroupova 5, 301 00
Plzeň 1
Odůvodnění:
Dne 2.6.2014 podal stavebník : RECIENTE s.r.o., IČO 28011791, Edvarda Beneše 540/31, 301 00 Plzeň
žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu : stavební úpravy a nástavba - Bytový dům
Bílá HoraPlzeň, Bolevec, ul.28.října (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2821/3, 2821/4, 2821/5,
2821/9, 2822/1, 2823/1, 2823/2 v katastrálním území Bolevec.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 5559 sp.zn. : SZ MMP/239133/13/JIR, č.j. : MMP/256404/13
vydal dne 18.12.2013 MMP – odbor stavebně správní, rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.1.2014.
Č.j. UMO1/17302/14
str. 8
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné
posouzení, byl stavebník opatřením ze dne 16.6.2014 pod čj. UMO1/16703/14 vyzván k doplnění žádosti
a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 18.6.2014.
Byly předloženy tyto doklady :
- projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních
- plán kontrolních prohlídek stavby
- MMP - odbor stavebně správní – územní rozhodnutí sp.zn. : SZ MMP/239133/13/JIR, č.j. :
MMP/256404/13 ze dne 18.12.2013
- MMP - odbor rozvoje a plánování – vyjádření zn. : MMP/267516/13 ze dne 17.3.2014
- MMP - odbor dopravy – stanovisko sp.zn. : SZ MMP/268453/13, č.j. : MMP/003428/14 ze dne
8.1.2014
- MMP – odbor dopravy – rozhodnutí – zvláštní užívání komunikace sp.zn. : SZ MMP/197552/13 ze
dne 3.10.2013
- MMP – odbor životního prostředí – sdělení ke koordinovanému stanovisku Sp.zn. : SZ
MMP/130561/13, č.j. : MMP/266946/13 ze dne 13.1.2014
- MMP – odbor životního prostředí – závazné stanovisko – souhlas podle § 14 odst.2 zákona o lesích
sp.zn. : SZ MMP/130561/13, č.j. : MMP/199226/13/Ks ze dne 24.9.2013
- MMP – odbor památkové péče – vyjádření zn. : MMP/266946/1/14 ze dne 14.1.2014
- MMP – odbor krizového řízení – stanovisko zn. : MMP/007919/14 ze dne 14.1.2014
- ÚMO Plzeň 1 – odbor ŽP a dopravy – vyjádření č.j. : UMO1/01334/14 ze dne 18.2.2014
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – závazné stanovisko pod čj. HSPM-2690-6/2013 ÚPP ze
dne 15.1.2014
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – závazné stanovisko pod čj. KHSPL 25353/21/2013 ze
dne 15.1.2014
- Státní úřad inspekce práce – vyjádření č.j. : 744/6.60/14/15.7/1 ze dne 23.1.2014
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje – stanovisko zn. : 0071/14/SÚSPK-PSP/Ma ze dne 13.1.2014
- Povodí Vltavy. S.p. – vyjádření zn. ? 2140/2014-342/Če SP – 2014/264 ze dne 15.1.2014
- Městské ředitelství Policie Plzeň, územní odbor vnější služby, DI – vyjádření č.j. : KRPP-206100/ČJ2013-030506-1 ze dne 31.12.2013
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření zn. : 5000899152 ze dne 14.2.2014
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření zn. : 5000597581 ze dne 9.3.2012
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services,
a.s. zn. : 0200140307 ze dne 18.9.2013
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci zn. : 1061881799 ze dne 7.1.2014
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření zn. POS-PD-468-2013 ze dne 19.12.2013
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. –stanovisko ke stavebnímu řízení zn. : PaV Plzeň ze dne
13.1.2014
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. – stanovisko zn. : 1322(ÚDC/VRP/13 ze dne 3.1.2014
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. – vyjádření – sítě PMDP, a.s. sp.zn. : 1010/ÚDC/VRP/13 ze
dne 23.9.2013
- ČEZ Distribuce, a.s. - smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě
- ČEZ Distribuce, a.s., - sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.zn. : 0100201853 ze dne 17.9.2013
- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. S83/14-1/14/81/PM/Pt ze
dne 7.2.2014
- Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – Pavla Vaisová – RECIENTE, s.r.o. (pozemky
č. parc. 2822/1, 2823/2, 2821/9, 2821/3, 2823/1 v k.ú. Bolevec
- Návrh na vklad práva do KN podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. :
533892/14 ze dne 18.2.2014
- SITMP, Plzeňská teplárenská, a.s. – vyjádření zn. : 7229-2013 ze dne 25.9.2013
- Správa železniční dopravní cesty, s.o. – vyjádření zn : 3706/2012-SDC JZČ-70/M ze dne 15.3.2012
- ČD – Telematika, a.s. – souhrnné stanovisko zn : 7054/2012 – O ze dne 17.4.2012
- Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – závazné souhlasné stanovisko
č.j. : 3310/57565-ÚP/2012-7103/44,
Č.j. UMO1/17302/14
str. 9
MMP – odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko (stacionární zdroje – kotle na
vytápění) sp.zn. : MMP/155662(13/2 ze dne 24.7.2013,
- Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace zn. : SVSMP/15688/13/OUZ ze dne
19.7.2013,
- Stanovisko k projektové dokumentaci NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., HAVLÍČKOVA 4481/44,
Jihlava ze dne 24.6.2014 zn. : 074140030,
- Stanovisko dotčeného orgánu MMP – odbor krizového řízení, Kopeckého sady 11 Plzeň ze dne
30.6.2014 zn. : MMP/135131/14,
- Stanovisko k oznámení o zahájení stavebního řízení SÚSPK, Škroupova 18 Plzeň ze dne 7.7.2014 zn.
: 911/14/SÚSPK-PSP/Ma,
dále bylo podkladem:
- výtisk katastrální mapy
- náhledy do katastru nemovitostí
- výpis z katastru nemovitostí LV: 2070, LV 1
- výpis dat Obchodního rejstříku STAFIN, a.s.
- výpis dat Obchodního rejstříku RECIENTE, s.r.o.
- osvědčení o autorizaci projektantů
- plná moc RECIENTE, s.r.o.,E. Beneše 31 Plzeň pro Ing. Helenu Mercovou pro zastupování při
místním stavebním řízení dne 15.7.2014,
- plná moc od paní Pavly Vaisové pro pana Martina Vaňourka pro zastupování při místním stavebním
řízení dne 15.7.2014,
- aktuální výpis z katastru nemovitostí LV: 2070 a 16794
-
Stavební úřad opatřením ze dne 18.6.2014 pod čj. UMO1/17138/14 oznámil zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na
místě na 15.7.2014, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jednání se zúčastnili zástupci stavebního
úřadu, zástupce SÚS Plzeňského kraje, zástupce stavebníka, projektanta a zhotovitele stavby.
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že právní postavení
účastníka řízení, v souladu s ust. § 109 stavebního zákona, v daném případě přísluší žadateli respektive
stavebníkovi, který je zároveň vlastníkem stavbou dotčených nemovitostí, dále vlastníkům sousedních
nemovitostí a vlastníkům a správcům dopravní technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k
dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být stavebním povolením přímo dotčena.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací:
Navrhovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, kterou je platný Územní
plán města Plzně. Stavba se nachází dle územního plánu města Plzně v zastavitelném území s funkčním
využitím „Bydlení čisté“, kde již stávající využití objektu je v souladu s tímto územním plánem. Kromě
toho pro stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí uvedené výše, ve kterém bylo projednáno i
nové využití stavby.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je
projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou
v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace stavby byla shledána přehlednou a byla zpracována oprávněnými osobami
s příslušnou autorizací v oboru. Mimoto v odpovídající míře splňuje obecné technické požadavky na
stavby.
Dle ust. § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované
projektové dokumentace a za proveditelnost stavby dle této dokumentace s tím, že je povinen dbát
právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
K žádosti byly předloženy i stanoviska dotčených orgánů, jejichž podmínky pro realizaci stavby jsou
začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí. Dále v žádném stanovisku dotčeného orgánu nebyl vysloven
nesouhlas s navrhovanou stavbou.
Č.j. UMO1/17302/14

str. 10
Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je
zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického popřípadě jiného vybavení potřebného
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Dopravní řešení stavby respektive příjezd ke stavbě je stávající, tj. bude využita stávající příjezdová
komunikace na pozemku č.par. 2821/5 v k.ú. Bolevec, která je napojena na komunikaci v ulici 28.října.
Tato komunikace bude využita i pro staveništní dopravu. U této komunikace budou provedeny nové
povrchové skladby. Parkování pro objekt je řešeno na vlastním pozemku stavebníka, tj. ve dvorní části
stavby (částečně kryté).
Stavba nevyžaduje vybudování nového technického vybavení potřebného k řádnému užívání stavby.
Kromě toho přípojky inž. sítí nejsou předmětem tohoto rozhodnutí vzhledem k tomu, že byly povoleny již
v rámci územního rozhodnutí uvedeném výše v souladu dle příslušných ustanovení stavebního zákona.
Stavba je napojena na v místě dostupné sítě technického vybavení staveb, tj. vodovod, kanalizace, plyn a
elektrozařízení.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr v souladu s § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, zda
předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Dotčené orgány vydaly k předmětné stavby svá závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření, ve kterých
nebyl vysloven nesouhlas s navrhovanou stavbou.
Nicméně jejich podmínky byly začleněny do podmínek tohoto rozhodnutí a stavebník ve spolupráci se
zhotovitelem stavby je povinen je při realizaci stavby plně respektovat.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr taktéž v souladu s § 111 odst. 2 stavebního zákona, přičemž
ověřil účinky budoucího užívání stavby.
Dešťové vody jsou svedeny do dešťové kanalizace tak, aby sousední nemovitosti nebyly tímto dotčeny.
Kromě toho podmínkou tohoto povolení byla stavebníkovi stanovena povinnost opatřit stavbu tak, aby
bylo zamezeno spadu sněhu na sousední nemovitosti.
Navíc umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, což prokazuje
pravomocné územní rozhodnutí uvedené výše. Dále stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby
(což dokladuje předložená dokumentace stavby) a je napojena na v místě dostupné sítě technického
vybavení staveb (elektro, voda, plyn a kanalizace).
Podkladem žádosti o stavební povolení byla závazná stanoviska, stanoviska či vyjádření dotčených
orgánů pro stavební řízení, ve kterých nebyl vysloven nesouhlas s provedením stavby. Stanovené
podmínky dotčených orgánů byly přejaty do podmínek tohoto rozhodnutí a stavebník je povinen je při
realizaci stavby splnit.
Dále pro posouzení odvodu spalin od navržených kotlů, jako stacionárního zdroje, z hlediska ochrany
ovzduší, bylo stavebnímu úřadu předloženo souhlasné závazné stanovisko odboru životního prostředí
MMP ze dne 24.7.2014 pod sp.zn. SZ MMP/155662/13/2. Tento dotčený orgán v tomto případě dospěl k
závěru, že uvedený stavební záměr není v rozporu s příslušnými předpisy v oblasti ochrany ovzduší.
Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb
na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků
řízení v rozsahu uvedeném výše.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
V průběhu řízení došlo ke změně ve vlastnictví stavbou dotčených nemovitostí (kromě městských).
Původně byla vlastníkem těchto nemovitostí paní Vaisová Pavla. Novým vlastníkem dotčených
nemovitostí je RECIENTE, s.r.o. Toto dokladují i aktuální výpisy z katastru nemovitostí LV: 2070 a
16794, které jsou podkladem tohoto rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Č.j. UMO1/17302/14
str. 11
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Pavla Vaisová, Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Telefónica Czech Republic, a.s., RWE
Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Jiří Fictum, Eva Fictumová.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Plzně
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
„otisk úředního razítka"
Renata Schimmerová
odbor investiční a stavebně správní
Úřadu městského obvodu Plzeň 1
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích podle položky č.18 odst. 1 písm.
b) – pozn. 2 ve výši 5 000 Kč a podle položky č. 18 odst.1 písm.c) ve výši 500 Kč – celkem 5 500 Kč byl
zaplacen dne 11.7.2014 bezhotovostním převodem na bankovní účet Úřadu městského obvodu Plzeň 1.
Č.j. UMO1/17302/14
str. 12
Obdrží:
účastníci (dodejky)
RECIENTE s.r.o., IDDS: mprwtja
Pavla Vaisová, Nerudova č.p. 1014/23, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Statutární město Plzeň, Technický úřad, Odbor rozvoje a plánování MMP, IDDS: 6iybfxn
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Jiří Fictum, 28. října č.p. 618/9, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
Eva Fictumová, 28. října č.p. 618/9, Bolevec, 301 00 Plzeň 1
dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor památkové péče, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor krizového řízení, IDDS: 6iybfxn
ÚMO Plzeň 1, Odbor životního prostředí a dopravy, alej Svobody č.p. 882/60, Severní předměstí, 323 00
Plzeň 1
ostatní, přizvaní:
STAFIN a.s., IDDS: 3hhge3r
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Městské ředitelství policie Plzeň, územní odbor vnější
služby, Dopravní inspektorát Plzeň, IDDS: 5ixai69
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IDDS: ed5fpw5
Ministerstvo obrany ČR vojenská ubytovací a stavební správa Praha, IDDS: hjyaavk
VODÁRNA PLZEŇ a.s., IDDS: ktuciif
NIPI ČR, o.s., Krajské konzultační středisko Plzeňský kraj, náměstí Republiky 28, (pasáž Slavie, vchod
A, č.218a), 301 00 Plzeň 1
občanská sdružení:
Občanské sdružení "Mikulka-severní svah", Kollárova č.p. 420/24, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Co:
archivní spis, vlastní
Download

stáhnout zde