MĚSTSKÝ
ÚŘAD
Odbor výstavby a územního plánování
HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: [email protected]
Váš dopis č.j. :
Ze dne:
Spisová značka
Číslo jednací: :
Vyřizuje :
25.2.2013
MH/02521/2013/OVÚP/Pa
MH/10647/2013
Panušková
Dle rozdělovníku
V Horažďovicích, dne: 24.7.2013
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o
umístění stavby"), kterou dne 25.2.2013 podal
Obec Kovčín, IČO 43313876, Kovčín 57, 341 01 Horažďovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
„Kovčín, veřejný vodovod“
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 62 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 14/2 (ostatní plocha),
parc. č. 92 (ostatní plocha), parc. č. 97/1 (trvalý travní porost), parc. č. 101/1 (orná půda), parc. č. 101/2
(trvalý travní porost), parc. č. 102 (trvalý travní porost), parc. č. 525/1 (ostatní plocha), parc. č. 525/2
(zahrada), parc. č. 649/1 (ostatní plocha), parc. č. 863/1 (ostatní plocha), parc. č. 950/2 (ostatní plocha),
parc. č. 950/3 (ostatní plocha), parc. č. 950/4 (ostatní plocha), parc. č. 950/7 (ostatní plocha), parc. č.
950/8 (ostatní plocha), parc. č. 950/10 (ostatní plocha), parc. č. 950/16 (ostatní plocha), parc. č. 950/18
(ostatní plocha), parc. č. 953/3 (ostatní plocha), parc. č. 965/3 (ostatní plocha), parc. č. 969/1 (ostatní
plocha), parc. č. 981 (ostatní plocha), parc. č. 982/1 (ostatní plocha), parc. č. 982/2 (ostatní plocha) v
katastrálním území Kovčín;
na pozemku parc. č. 1360/17 (ostatní plocha), parc. č. 1610 (ostatní plocha) v katastrálním území
Milčice.
Druh a účel umisťované stavby:
Technická infrastruktura – veřejný vodovod.
Č.j. MH/10647/2013
str. 2
Umístění stavby na pozemcích:
Vodní zdroje
Nový vodní zdroj vrtaná studna HV1
V rámci stavby dojde k provedení a vystrojení nového vodního zdroje - vrtaná studna HV1 na
pozemku p.č. 92 v k.ú. Kovčín. Hloubka průzkumného vrtu 45,0m, průměr vrtu 160mm, využitelná
vydatnost 0,3l.s-1. Z HV1 bude veden výtlačný řad 1 v délce 262,0m až do objektu st.p.č. 62 v k.ú.
Kovčín, kde bude situována úpravna vody a akumulační nádrž. Z el. rozvaděče situovaného v objektu
st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín bude k vrtu HV1 přivedena elektropřípojka 1 v délce 262,0m v souběhu s
výtlačným řadem 1. Vzhledem k situování nové vrtané studny HV1 ve vzdálenosti cca 13m od stávající
kopané studny, je zde navrhováno ochranné pásmo I. stupně společné pro oba vodní zdroje, v rozsahu
cca 33x20m, omezené pouze na pozemek p.č. 92 v k.ú. Kovčín. Dotčený pozemek p.č. 92 v k. Kovčín,
včetně vodních zdrojů je ve vlastnictví investora.
Stávající kopaná studna
Stávající kopaná studna na pozemku p.č. 92 v k.ú. Kovčín bude zahrnuta v ochranném pásmu I.
stupně vodního zdroje pro HV1, ale pro odběry vody pro veřejný vodovod nebude využívána.
Stávající vodní zdroj - vrtaná studna HVst.
Stávající vodní zdroj - vrtaná studna HVst. na pozemku p.č. 1610 v k.ú. Milčice, bude zachován a
bude z něj veden nový výtlačný řad 2 v délce 128,0m až k výtlačnému řadu 1 v pozemku p.č. 965/3 v
k.ú. Kovčín, kde se na něj bude napojovat. Elektropřípojka 2 vedoucí z el. rozvaděče v objektu st.p.č. 62
v k.ú. Kovčín až k rozvaděči u HVst. bude provedena v délce 278m (silové a ovládací kabely).
Vodovodní řady
Výtlačné řady
Z vodního zdroje HV1 bude veden výtlačný řad 1 PEHD DN50, SDR17, PE100 v délce 262,0m.
Výtlačný řad 1 bude veden od vrtu HV1 napříč soukromými pozemky p.č. 102, 101/2, 101/1, 97/1 v k.ú.
Kovčín až ke komunikaci III.třídy č. 18614. Dále bude veden v okraji komunikace až k pozemku p.č.
982/2 v k.ú. Kovčín, kde řad odbočí z komunikace a bude veden v zeleném pásu až do objektu p.č.st. 62
v k.ú. Kovčín, kde bude v suterénu objektu zřízena úpravna vody, akumulační nádrž a ATS.
Výtlačný řad 2 bude proveden z PEHD DN50, SDR17, PE100 v délce 128,0m. Výtlačný řad 2 bude
veden od stávajícího vodního zdroje HVst., na pozemku p.č. 1610 v k.ú. Milčice odkud při hranici
zmiňovaného pozemku povede ke komunikaci III.tř. č.18614. Dále bude řad veden v okraji komunikace
směrem k obci Kovčín až k výtlačnému řadu 1, na který se bude napojovat.
V souběhu s oběma výtlačnými řady budou uloženy elektropřípojky, jež budou tvořeny silovým a
ovládacím kabelem, zajišťující komunikaci mezi čerpadly ve vrtu, sondami ve vrtech a akumulační
nádrží, viz dále.
Zásobní řady
V obci Kovčín budou vybudovány zásobní řady z PEHD DN80, SDR17, PE100 v celkové
délce1940,5m. Na vodovodní síti budou osazovány podzemní hydranty, které budou plnit funkci
vzdušníků a kalníků, na odbočení z řadů budou osazována litinová šoupata DN80. Vodovod nebude
sloužit k protipožárnímu zabezpečení obce.
K vodovodnímu potrubí bude umístěn v celé jeho délce signalizační vodič Cu 2,5mm2.
Řad 1 bude proveden v délce 694,0m a bude veden z objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín nezpevněnou
cestou v pozemku p.č. 982/2 v k. ú. Kovčín až na komunikaci III.třídy č. 18614, v okraji které bude veden
do centra obce, kde řad1 odbočí do místní komunikace v pozemku p.č. 982/1 v k.ú. Kovčín. Touto
komunikací bude řad 1 veden až k poslední nemovitosti v severozápadní části obce (st.p.č.71 v k.ú.
Kovčín).
Na řad 1 budou napojeny řady: řad 1-1, řad 1-2, řad 1-3, řad 1-4, řad 1-5, řad 1-6 a řad1-7.
Řad 1-1 bude proveden v délce 397,5m a bude odbočovat z řadu 1 v centru obce, kde bude křížit
komunikaci III.třídy č. 18614. Dále bude pokračovat místní komunikací v pozemku p.č. 969/1 v k.ú.
Kovčín kde bude křížit zatrubněný levostranný přítok Kovčínského potoka, a bude pokračovat až k
železničnímu přejezdu, před kterým bude zakončen. Na pozemcích jižně od řadu 1-1 je v budoucnu
plánována výstavbou rodinných domů, které budou zásobovány pitnou vodou z tohoto řadu. Řad 1-1
Č.j. MH/10647/2013
str. 3
bude v koncové části zasahovat do ochranného pásma dráhy, nebude však zasahovat do vlastního
tělesa dráhy. Na řad 1-1 bude napojen řad 1-1-1.
Řad 1-1-1 bude proveden v délce 70,5m a bude se napojovat na řad 1-1. Řad 1-1-1 bude veden místní
komunikací v pozemku p.č. 863/1 v k.ú. Kovčín, až k pozemku p.č.st. 54 v k.ú. Kovčín, před kterým bude
ukončen.
Řad 1-2 bude proveden v délce 457,0m a bude zásobovat nemovitosti v severovýchodní části obce. Řad
1-2 bude veden v okraji komunikace III.třídy č. 18614 a dále až k poslední nemovitosti na st.p.č. 46 v k.ú.
Kovčín. Řad 1-2 bude zasahovat do ochranného pásma dráhy, nebude však zasahovat do vlastního
tělesa dráhy.
Řad 1-3 bude proveden v délce 101,5m a bude napojen na řad 1. Řad 1-3 bude situován v místní
komunikaci v pozemku p.č. 950/7 v k.ú. Kovčín.
Řad 1-4 bude proveden v délce 85,5m a bude napojen na řad 1. Řad 1-4 bude situován v místní
komunikaci v pozemku p.č. 953/3 v k.ú. Kovčín. Na řad 1-4 bude napojen řad 1-4-1.
Řad 1-4-1 bude proveden v délce 16,0m a bude napojen na řad 1-4. Řad 1-4-1 bude situován v
pozemku p.č. 953/3 v k.ú. Kovčín.
Řad 1-5 bude proveden v délce 60,5m a bude napojen na řad 1. Řad 1-5 bude situován v místní
komunikaci v pozemku p.č. 950/10 v k.ú. Kovčín, kde bude zásobovat přilehlé objekty.
Řad 1-6 bude proveden v délce 27,5m a bude napojen na řad 1. Řad 1-6 bude situován v pozemku p.č.
950/10 v k. ú. Kovčín.
Řad 1-7 bude proveden v délce 30,5m a bude napojen na řad 1. Řad 1-7 bude situován v pozemku p.č.
950/2, kde bude křížit stávající jednotnou kanalizaci.
Úpravna vody, akumulační nádrž a ATS
Ve suterénu budovy bývalé školy v přírodě, dnes obecního úřadu na pozemku st.p.č. 62 v k.ú.
Kovčín (č.p.57) bude situována úpravna vody, akumulační nádrž a automatická tlaková stanice. Voda
přiváděná z obou vodních zdrojů výtlačnými řady, bude přes úpravnu vody čerpána do akumulační
nádrže a dále pomocí ATS bude čerpána do spotřebiště. V suterénu uvedeného objektu bude také
situován technologický rozvaděč a rozvaděč elektro.
Úpravna vody
V prostorách suterénu budovy st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín bude umístěna úpravna vody.
Akumulační nádrž
V prostorách suterénu budovy st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín bude situovaná akumulační nádrž o
užitném objemu 12m3. Akumulační nádrž bude sestavená a svařená na místě z polypropylenových
segmentů. Veškeré použité materiály budou splňovat požadavky pro kontakt s pitnou vodou, bude
doloženo při kolaudaci stavby.
Automatická tlaková stanice
Pro zajištění dostačujících tlakových poměrů ve spotřebišti zde bude zřízena automatická tlaková
stanice. Součástí ATS budou dvě vertikální, vysokotlaká odstředivá čerpadla, každé s průtokem 2l/sec, o
výtlačné výšce 46m, elektronická regulační jednotka a membránová tlaková nádoba o objemu 8l. Z ATS
bude veden zásobní řad 1 do spotřebiště.
Vodovodní přípojky
Vodovodní přípojky budou provedeny z PEHD DN25, SDR17, PE100 v celkové délce 455,0m
(60ks). Maximální délka jedné přípojky bude 37,0m. Definitivní trasa vodovodních přípojek bude
upřesněna po dohodě s vlastníkem připojované nemovitosti při realizaci stavby.
Vodovodní přípojky budou vytaženy od hlavního řadu k hranici připojované nemovitosti a zaslepeny.
Uzávěr přípojky bude uzavřen.
Č.j. MH/10647/2013
str. 4
Elektropřípojky - ovládací a silové kabely
Z rozvaděče elektro v suterénu objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín (kde budou situovány úpravna vody,
akumulační nádrž a ATS) budou až k rozvaděčům obou vrtů (vrt HVst. a HV1) vedeny v souběhu s
výtlačným řadem 1 a výtlačným řadem 2 elektropřípojka 1 a elektropřípojka 2.
Elektropřípojka 1 bude tvořena silovým kabelem CYKY 5x2,5 a ovládacím kabelem CYKY 3x1,5 v
délce 262 m. Elektropřípojka 2 bude tvořena silovým kabelem CYKY 5x2,5 a ovládacím kabelem CYKY
3x1,5 v délce 278 m.
Ve zhlaví obou vrtů budou umístěny pomocné rozvaděče vrtů, které spolu s technologickým
rozvaděčem v suterénu objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín a ovládacími a silovými kabely budou zajišťovat
komunikování mezi snímači hladin ve vrtech a v akumulační nádrži, včetně ovládání čerpadel ve vrtech.
Oplocení vodních zdrojů
Vzhledem k situování nové vrtané studny HV1 ve vzdálenosti cca 13m od stávající kopané studny,
je zde navrhováno společné ochranné pásmo pro oba jmenované vodní zdroje o půdorysných
rozměrech cca 33x20m, s omezením na pozemek p.č. 92 v k.ú. Kovčín. Pro vymezení navrhovaného
společného ochranného pásma I.stupně kolem obou zmiňovaných vodních zdrojů, bude v rámci
pozemku p.č. 92 v k.ú. Kovčín vybudováno oplocení v délce 96,0m. Dotčený pozemek p.č. 92 v k.ú.
Kovčín včetně vodních zdrojů je ve vlastnictví investora.
Oplocení bude provedeno sloupky a čtyřhranným poplastovaným plotovým pletivem s oky 50x50mm
do výšky 1,8m.
Vjezd a vstup k vodním zdrojům bude zajištěn vraty - kovová pozink. konstrukce, nástřik komaxitem
v odstínu pletiva. Dvoukřídlová vrata výšky 1,8m a šířky 3,0m budou provedena jako uzamykatelná.
Celková délka oplocení vodních zdrojů včetně vrat je 96,0m.
Určení prostorového řešení stavby:
Orientační údaje stavby:
Vodovodní řady:
Výtlačné řady:
- Výtlačný řad 1
PEHD DN 50, SDR17, PE100
- Výtlačný řad 2
PEHD DN50, SDR17, PE100
Celková délka výtlačné řady:
Zásobní řady:
- Řad 1
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-1
PEHD DN 80, SDR17, PE100
- Řad 1-1-1
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-2
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-3
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-4
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-4-1
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-5
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-6
PEHD DN80, SDR17, PE100
- Řad 1-7
PEHD DN80, SDR17, PE100
Celková délka zásobní řady:
Celková délka všech řadů
Elektropřípojky:
- Elektropřípojka 1
- ovládací kabel CYKY 3x1,5
- silový kabel CYKY 5x2,5
- Elektropřípojka 2
- ovládací kabel CYKY 3x1,5
- silový kabel CYKY 5x2,5
Celková délka elektro přípojek
délka 262,0m
délka 128,0m
390,0m
délka 694,0m
délka 397,5m
délka 70,5m
délka 457,0m
délka 101,5m
délka 85,5m
délka 16,0m
délka 60,5m
délka 27,5m
délka 30,5m
1940,5m
2330,5m
délka 262,0m
délka 262,0m
délka 278,0m
délka 278,0m
540,0m
Č.j. MH/10647/2013
-
str. 5
Provedení a vystrojení zhlaví nového vodního zdroje HV1, včetně rozvaděče vrtu
Rozvaděč vrtu stávajícího vodního zdroje HVst.
Technologický rozvaděč v suterénu objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín
Rozvaděč elektro v suterénu objektu st.p.č. 62 v k.ú Kovčín
Úpravna vody v suterénu objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín
Akumulační nádrž 12m3 v suterénu objektu st.p.č. 62 v k.ú. Kovčín
Automatická tlaková stanice v suterénu objektu st.p.č. 62 v k. ú. Kovčín
Provedení 60ks vodovodních přípojek pro jednotlivé nemovitosti PEHD DN25, SDR17, PE 100 v
celkové délce 455,0m (maximální délka jedné přípojky 37,0m)
Oplocení ochranného pásma vodních zdrojů na pozemku p.č. 92 v k.ú. Kovčín v délce 96m
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Pozemky st. p. 62, parc. č. 14/2, 92, 97/1, 101/1, 101/2, 102, 525/1, 525/2, 649/1, 863/1, 950/2,
950/3, 950/4, 950/7, 950/8, 950/10, 950/16, 950, 953/3, 965/3, 969/1, 981, 982/1, 982/2 v
katastrálním území Kovčín.
- Pozemky parc. č. 1360/17, 1610 v katastrálním území Milčice.
II.
Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna podle schválené projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem v
územním řízení, kterou ověřila autorizovaná osoba Ing. Ing. Ivo Šillar – ČKAIT 0201103, případné
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při projektování a přípravě dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební řízení je nutné
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky.
3. Před podáním žádosti o stavební povolení žadatel požádá příslušný obecný stavební úřad o vydání
souhlasu dle § 15 stavebního zákona, který je jednou z příloh k žádosti o stavební povolení
speciálního stavebního úřadu.
4. V souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad ukládá zpracování
prováděcí dokumentace stavby.
5. Podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic, a.s. ze dne 19.12.2012 č.j.
715398/12, týkající se provádění stavby, budou akceptovány v dalším stupni projektové
dokumentace.
6. Podmínky vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne
7.1.2011 č.j. 0100124113, týkající se provádění stavby, budou akceptovány v dalším stupni
projektové dokumentace.
7. ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - Podmínky požární bezpečnosti stavby,
zpracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové
dokumentace.
Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k
vyjádření.
8. Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu, odbor dopravy, ze dne 31.1.2013 č.j.
MH/07783/2013 týkající se provádění stavby, budou akceptovány v dalším stupni projektové
dokumentace
9. Povodí Vltavy, s.p. - ke stanovisku správce povodí nám bude předložen další stupeň projektové
dokumentace, který bude obsahovat i detail křížení zatrubněného přítoku Kovčínského potoka
potrubím navrhovaného vodovodu, podélný profil.
10. Podmínky souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. Plzeň, vydaného pro územní řízení pod č.j.
1335/2013-OŘ PLZ-861/Kov ze dne 24.1.2013, budou splněny v celém rozsahu.
Č.j. MH/10647/2013
str. 6
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Kovčín, Kovčín 57, 341 01 Horažďovice
Obec Myslív, Myslív 52, 341 01 Horažďovice
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 28
Josef Černý, nar. 19.2.1942, Radiová 1262/7, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Jaroslav Havránek, nar. 5.6.1929, Uzbecká 1412/2, Vršovice, 101 00 Praha 101
Václav Chalupník, nar. 13.5.1954, Černý vrch 422, 356 04 Dolní Rychnov
Jaroslava Muchnová, nar. 16.4.1947, Doudlevecká 251/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Odůvodnění:
Dne 25.2.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.5.2013,
o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při veřejném ústním jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani
připomínky. Přítomní byli řádně seznámeni s předloženou projektovou dokumentací pro vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby. Písemné námitky ani připomínky nebyly ve stanoveném termínu
na stavební úřad doručeny.
Obec Kovčín nemá územní plán. Stavba splňuje institut technické infrastruktury a tím i ustanovení § 18
odst. 1, 5 stavebního zákona. Část stavby na p.p.č. 1360/17 a 1610 v k.ú. Milčice, Obec Myslív, je
umístěna v nezastavěném území a tudíž je v souladu s ustanovením §18 odst. 5 stavebního zákona.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby
vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Žádost byla doložena těmito doklady:
- Telefónica Czech republic, a.s. vyjádření dne 19.12.2013 č.j. 715398/12
- ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření dne 7.1.2013 č.j. 0100124113
- ČEZ ICT Services, a.s. vyjádření dne 7.1.2013 č.j. 0200078831 -v zájmovém území se nenachází
komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a.s.
- RWE Distribuční služby, s.r.o. stanovisko dne 7.1.2013 č.j. 5000730991 - v zájmovém území nejsou
umístěna žádná stávající plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.
- VUSS Praha stanovisko dne 11.1.2013 č.j. 14435/64282-ÚP/2012-7103/44 - v řešeném území
neeviduji žádné sdělovací kabely, ani jiné inženýrské sítě vojenské správy.
- ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko dne 4.1.2013 č.j. HSPM-972/2013 KT
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, závazné stanovisko dne 7.1.2013 č.j.
21/26868/2012 - souhlas s umístěním stavby bez podmínek.
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí vyjádření dne 18.2.2013 č.j. ŽP/1113/13 záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhají zjišťovacímu
řízení a nepodléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí stanovisko dne 7.2.2013 č.j. ŽP/1139/13 záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Č.j. MH/10647/2013
-
-
str. 7
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 21.1.2013 č.j.
MH/18017/2012 - souhlas dle ust. § 7odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 31.1.2013 č.j. MH/01183/2013
silniční správní úřad Obecní úřad Kovčín rozhodnutí dne 25.2.2013 č.j. MH/01203/2013
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka vyjádření dne 30.1.2013 č.j. 6022/2013/343-Pe; SP-2012/17016
Správa železniční dopravní cesty , s.o.Správa dopravní cesty Plzeň souhrnné stanovisko ze dne
24.1.2013 č.j. 1335/2013-OŘ PLZ-861/Kov
Účastníci řízení:
účastníci dle ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
Obec Kovčín. Obec Myslív.
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Obec Kovčín, Plzeňský kraj, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Josef Černý, Jaroslav
Havránek, Václav Chalupník, Jaroslava Muchnová.
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
MUDr. Miroslav Polívka, František Liška, Anna Lišková, Olga Matějková, Pavel Vladař, Roman Pícka,
Ladislav Končal, Ing. Ivan Tesař, Jana Tesařová, Josef Brůha, Eva Brůhová, Zdeněk Šulc, František
Jára, Miloslava Járová, Jan Tesař, Dagmar Tesařová, Petra Pícková, Alena Tomášková, Anna Kůsová,
Marie Čekanová, Hana Zikmundová, Květuše Raisová, Zdeněk Burda, Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Josef Šulc, Anděla Šulcová, Zdeněk Hrabík, Miloslav Větrovec, Miloslav Strolený,
Jindřich Jechura, Eva Jechurová, Stanislava Polívková, Martin Mixán, Pavel Samiec, Josef Havlík,
Jaroslav Karhan, Ing. Hana Karhanová, Marie Karhanová, Ing. Miroslav Šerý, Ing. Hana Šerá, Eva
Fleisigová, František Silovský, Pavel Supík, Josef Mixán, Blanka Mixánová, Josef Chládek, Růžena
Chládková, Josef Chládek, Petr Hamouz, Věra Hamouzová, Petr Balvín, MUDr. Kateřina Balvínová
Urbanová, Milan Šink, Lenka Šinková, Marie Fialová, Václav Forst, Zdeňka Forstová, Josef Liška, Michal
Urban, Miroslav Houdek, Svatoslava Houdková, Karel Pichl, Jaroslava Pichlová, Ing. Jiří Suchan,
Zdeňka Suchanová, Doc. Ing. Stanislav Racek, CSc., Ing. Jana Racková, Pavel Záleský, Michael
Jarolín, Milan Jarolín, Ing. Bc. Petr Hosnedl, Jiří Homola, Alena Homolová, Miroslav Strolený, Libuše
Strolená, Ing. Ivana Chodorová, Jaroslava Zídková, Jan Vladař, Marie Vladařová, Pavel Ticháček,
Václav Bárta, Marta Bártová, Václav Vraný, Jan Karhan, Jarmila Vraná, Božena Fabiánová, Milan
Zdeněk, Marie Zdeňková, JUDr. Milan Vnouček, Vlasta Vnoučková, Hana Šulcová, Josef Větrovec, Milan
Kubaň, Jitka Kubaňová, Zdeněk Šulc, Telefónica Czech republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Povodí
Vltavy, s.p., Správa železniční dopravní cesty , s.o.
Jelikož se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků a zároveň pro území není schválen územní
plán ani regulační plán, stavební úřad dle ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona, tj. účastníkům uvedených
v § 85 odst. 1 písm. a), b), účastníkům uvedených v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům
jednotlivě. Ostatním účastníkům a veřejnosti se doručuje veřejnou vyhláškou.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Nebyly uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Č.j. MH/10647/2013
str. 8
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
"otisk úředního razítka“
Ing. Josef Kotlaba
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla–li splněna i
podmínka zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Úřední deska:
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na
Městský úřad Horažďovice.
Dálkový přístup:
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................
………………………………………………………………………..
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 17.5.2013.
Č.j. MH/10647/2013
str. 9
Obdrží:
účastníci (dodejky)
účastníci dle ust. § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona
Obec Kovčín, IDDS: juwj2ur
sídlo: Kovčín č.p. 57, 341 01 Horažďovice
Obec Myslív, IDDS: t3abh48
sídlo: Myslív č.p. 52, 341 01 Horažďovice
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Okresní správa Klatovy, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 18, 301 00 Plzeň 1
zastupuje: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 11
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OOP Klatovy, IDDS: 3mafszi
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/44, Nové Město, 128 00 Praha 28
Josef Černý, Radiová 1262/7, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Jaroslav Havránek, Uzbecká 1412/2, Vršovice, 101 00 Praha 101
Václav Chalupník, Černý vrch 422, 356 04 Dolní Rychnov
Jaroslava Muchnová, Doudlevecká 251/8, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
úřední deska
účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12/1, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 26, 27, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64,
65, 66, 68, 69/1, 76, 79/1, 79/2, 80, 82, 83, 84, 85, parc. č. 5/1, 5/2, 5/3, 7/5, 7/6, 7/10, 10/2, 14/1,
16/1, 16/2, 21/2, 30, 31, 32/3, 34/1, 37/2, 39/2, 50, 53, 54/1, 54/5, 65, 71/1, 73/1, 76, 82/2, 84/3,
84/5, 84/6, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89/4, 91/2, 93/1, 93/2, 97/3, 103/1, 123, 210/5, 287, 505/2, 506/1,
510/2, 510/5, 510/6, 512/3, 521, 522/4, 523, 524/2, 646, 647, 649/2, 840/9, 840/10, 841/1, 841/2,
844/1, 844/2, 846, 847/1, 847/2, 851, 852/1, 854/2, 856, 863/2, 863/3, 863/16, 863/17, 863/18,
863/19, 866/2, 922/4, 950/5, 950/11, 950/12, 950/13, 950/15, 950/17, 952, 954/2, 957/1, 968/1,
968/3, 979, 983 v katastrálním území Kovčín, st. p. 96, parc. č. 29, 1609 v katastrálním území
Milčice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Kovčín č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 22, č.e. 22, č.p. 17, č.p. 29, č.p. 19, č.p. 50, č.p. 4, č.p. 5, č.p. 34,
č.p. 7, č.p. 8, č.p. 9, č.e. 29, č.p. 10, č.p. 38, č.p. 31, č.p. 27, č.p. 12, č.p. 6, č.p. 14, č.e. 7, č.p. 28,
č.p. 35, č.p. 30, č.p. 21, č.p. 33, č.p. 37, č.p. 23, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 42, č.p. 48, č.p. 44, č.p.
45, č.p. 47, č.p. 43, č.p. 49, č.p. 51, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 56, č.e. 19, č.p. 58, č.p. 13, č.p. 60,
č.p. 61, č.p. 62, č.p. 63 a č.p. 65, Myslív, Milčice č.p. 60
vlastníci veřejné technické infrastruktury a správce povodí:
vyvěšeno pro: Telefónica Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň 1
vyvěšeno pro: Správa železniční dopravní cesty , s.o.Správa dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00
Plzeň
dotčené správní úřady
ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Download

Rozhodnutí o umístění stavby