ICEBMP 2015
19. International Conference
of Research Institute
for Building Materials
Mezinárodní konference
Výzkumného ústavu
stavebních hmot,a.s.
Ekologie a nové stavební
hmoty a výrobky
Ecology and new building
materials and products
2. až 4. června 2015
June 2 - 4, 2015
Tématické okruhy
ü Pojiva
ü Kompozitní materiály
ü Stavební materiály na bázi druhotných surovin
ü Technologie a zkušební metody
Conference Topics
ü Binders
ü Composite materials
ü Building materials based on secondary raw
materials
ü Technology and testing methods
Conference Place
Místo konání
HOTEL SLADOVNA ****
Černá Hora 3/5
679 21 Černá Hora
HOTEL SLADOVNA ****
Černá Hora 3/5
679 21 Černá Hora
Czech Republic
Nachází se v centru města.
Konferenční sál je vybaven
digitálním zařízením umožňujícím
zobrazení textů uložených
na nosičích dat a zařízením
pro připojení vlastního notebooku.
The Conference Centre is
in the city centre. The
conference room is equipped
with digital projector and
with an arrangement
for the connection of notebook.
Vybrané odborné příspěvky v anglickém jazyce
budou publikovány ve vědeckém mezinárodním
časopise "Advanced Materials Research" .
Selected scientific papers will be published
in the scientific international journal
"Advanced Materials Research".
Pořadatel / Organizer
Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.
Research Institute for Building Materials
Hněvkovského 65, 617 00 Brno, Czech Republic
+420 543 529 200, +420 723 709 450, +420 724 596 096, +420 543 216 029
[email protected], [email protected],
http://www.vustah.cz
Organizační výbor / Steering Committee
Odborní garanti / Guarantees:
Ing. Radek Holešinský; RNDr. Theodor Staněk, Ph.D.; Ing. René Čechmánek; Ing. Hynek Vilam
Organizační garant / Organization guarantee:
Ivana Vaisová; Ing. Lenka Smetanová, Ph.D.
Garant prezentační techniky / Presentation technique guarantee:
Mgr. Ing. Martin Nejedlík
Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.
Information for Participants
Informace pro účastníky
˜ Informace o výši účastnického poplatku, cenách ubytování, stravování
a dalších služeb i o možnostech slev jsou uvedeny v části “Poplatky”.
˜ Elektronicky vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději
do 15. 5. 2015.
˜ Information about the conference charge, prices for accommodation,
boarding and other services and possibilities of price reduction is stated in part
“Charges”.
˜ Electronically filled binding application form send before
May 15, 2015.
Information for Active
Participants of the Conference
Informace pro
aktivní účastníky
Sborník konference bude v elektronické podobě (CD).
The conference proceedings will be in electronic version.
V elektronické verzi budou přednášky uveřejněny:
˜ název v českém (slovenském) a anglickém jazyce
˜ abstrakt v anglickém jazyce - cca 20 řádků
˜ v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
˜ v plném rozsahu, tzn. možnost použití barevných grafů, obrázků,
prezentací v PowerPointu apod., maximálně však o rozsahu 10 MB)
Electronic version will contain texts:
˜ title in Czech (Slovak) and English
˜ abstract in English - approx. 20 lines
˜ in Czech, Slovak or English language
˜ in a full range (possible to use coloured graphs, pictures, PowerPoint slide
show, limited size max. 10 MB)
Podmínkou pro uvedení textu ve sborníku je doručení přednášek nejpozději
do 24. 4. 2014 na adresu pořadatele (Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.)
a úhrada platby na účet pořadatele do 24. 4. 2015.
Dobu ústního vystoupení předpokládáme v rozsahu 10 min.
Firemní prezentace, případně postery, jsou možné po předchozí dohodě.
Podrobný program konference najdete v průběhu měsíce května 2015
na našich webových stránkách (www.vustah.cz) a stránkách konference
(https://sites.google.com/site/icebmpcz/).
Lecture texts for the electronic version must be delivered by April 24, 2015
to organizer's address and payment to organizer's bank account must be
made by April 24, 2015.
Supposed length of your oral presentation is in range of 10 minutes.
Commercial presentations or posters are possible after previous agreement.
You will find details about conference schedule during May 2015
on our website (www.vustah.cz) and the website of the conference
(https://sites.google.com/site/icebmp/).
Poplatky
Charges
Účastnický poplatek zahrnuje:
Účast na konferenci, občerstvení, dvakrát raut a kulturní akce
Příspěvek publikován ve sborníku konference VUSTAH /
Paper is published in the Conference Proceedings
Conference fee allows you to join:
Conference programme, boarding and culture programme
Příspěvek (v angličtině) publikován v časopise „Advanced
Materials Research“ /Paper in English is published in the
Journal „Advanced Materials Research“
Cena/Volba
Price/Choice
Účast na konferenci / Participation in the Conference
Cena/Volba
Price/Choice
Účastník konference
Conference participant
3 400 Kč
Účastník konference (s příspěvkem v elektronickém sborníku - bez přednášky)
Conference participant (with paper to the CD of Proceedings - without oral presentation)
3 900 Kč
6 650 Kč
Přednášející účastník (přednáška / příspěvek v elektronickém sborníku)
Lecturer participant (Oral presentation / Paper to the CD of Proceedings)
2 800 Kč
5 450 Kč
Účastník konference – student / doktorand
Conference participant – Student / Post-graduate student
2 400 Kč
Přednášející student / doktorand (přednáška / příspěvek v elektronickém sborníku)
Lecturer student / Post-graduate student (Oral presentation / Paper to the CD of Proceedings)
2 000 Kč
4 350 Kč
1 950 Kč
3 600 Kč
Příspěvek do sborníku bez účasti na konferenci /
Paper to the Proceedings without participation in the Conference
Zařazení příspěvku do elektronického sborníku (6-8 stran dle šablony) bez účasti na konferenci
s Power pointovou prezentací příspěvku /
Sborník konference / Conference proceedings
Sborník navíc / Conference proceedings charged extra
Další poplatky:
- Ubytování: Dvoulůžkový pokoj
Jednolůžkový pokoj
- Oběd
Hrazená prezentace:
- Firemní prezentace ve sborníku
(termíny viz informace pro aktivní účastníky)
- Logo
(logo + 1 řádek textu, formát A6)
- Prospekty a materiály firmy
2
- Panely (po předchozí dohodě, max. 1 m )
900,- Kč/osoba, noc
1 300,- Kč/osoba, noc
250,- Kč/1 oběd
barevně
4 000,- Kč
černobíle 2 000,- Kč
barevně
2 000,- Kč
černobíle 1 000,- Kč
2 000,- Kč
4 000,- Kč
Další ustanovení:
˜ K uvedeným cenám bude přiúčtována DPH v platné výši.
˜ Vložné je třeba uhradit v plné výši před konáním konference, a to
pouze bankovním převodem na účet pořadatele na základě zaslané
faktury (daňového dokladu), která Vám bude zaslána po obdržení
Závazné přihlášky.
˜ Zájemcům o účast, jejichž platby nebo doplatky nebudou připsány na účet
pořadatele k termínu konference, může být bez předložení dokladu o úhradě
nebo doplacení při registraci odepřen přístup na konferenci.
˜ Platby v hotovosti v místě konference budou akceptovány pouze po
předchozí dohodě v rozsahu zvýšeného poplatku.
˜ Účast na konferenci, případně další objednané služby lze zrušit pouze
písemnou formou do 24. 4. 2015 bez storno poplatku. Po tomto termínu činí
stornovací poplatek 100 %.
1 250 Kč
Further charges:
- Accommodation: Double bedroom
900 CZK per person per night
Single bedroom
1 300 CZK per person per night
- Lunch
250 CZK per lunch
Paid presentation:
- Commercial presentation in the conference proceedings
(for terms see information
in color 4 000 CZK
for active participants)
b&w
2 000 CZK
- Company Logo
in color 2 000 CZK
(company logo + 1 text line, A6 sized page)
b&w
1 000 CZK
- Information leaflets and commercial materials
2 000 CZK
- Panels (max. 1 m2, must be announced to the organizer in advance)
4 000 CZK
Further regulation:
˜ Prices presented here are without VAT. VAT will be added to the
charge in a full range.
˜ Make your payment (full price) before the date of conference. Only
bank transfers to our bank account are accepted. We will send you an
invoice immediately after obtaining of your binding application form.
˜ Participants should have a payment confirmation for checking at the
registration place, otherwise the entrance to the conference can be refused.
˜ Cash payment will be accepted only after previous agreement with the
organizer in an amout of the increased charge.
˜ Your participation (or your ordered services) can be cancelled only
in a written form by April 24, 2015, without any further cancellation charge.
Later the cancellation fee is 100%.
Download

Pozvánka na konferenci - Výzkumný ústav stavebních hmot, as