Šablona
III/2
číslo materiálu
Jméno autora
Mgr. Alena Krejčíková
Třída/ ročník
1. ročník
Datum vytvoření
20.11.2013
397
Vzdělávací oblast:
Přírodovědné vzdělávání
Tematická oblast:
Látkové množství, hmotnostní zlomek
Předmět:
Chemie
Anotace:
Prezentace je věnována základním
výpočtům v chemii. Žáci se seznámí
s výpočtem látkového množství a
hmotnostním zlomkem. Žáci používají
základní výpočtové vzorce, uvádějí
rozdíl mezi relativní atomovou a
molekulovou hmotností. Součástí
prezentace jsou řešené příklady na
Klíčová slova:
Druh učebního materiálu:
procvičení probírané látky.
Hmotnostní zlomek, látkové množství,
Avogadrova konstanta, relativní
atomová a molekulová hmotnost.
Prezentace
Látkové množství
Hmotnostní zlomek
Látkové množství n
• udává množství částic v látce
• označení n
• základní jednotkou je mol
• 1 mol je počet částic, které jsou obsaženy ve 12
gramech nuklidu uhlíku 612C
• počet částic v jednom molu udává Avogadrova
konstanta
• NA=6,0231023 mol-1
Výpočet z Avogadrovy konstanty
• pokud známe množství částic, jsme schopni
vypočítat látkové množství
• podíl počtu částic ku Avogadrově konstantě
Relativní atomová hmotnost Ar
• udává hmotnost jednoho molu látky složené z týchž
atomů
• hodnoty jsou uvedeny v periodické tabulce prvků
• označení Ar
• jednotky gmol-1
• př:
▫ Ar (Na)= 22,98977 gmol-1
▫ Ar (Sn)= 118,69 gmol-1
Relativní molekulová hmotnost Mr
• udává hmotnost jednoho molu látky složené z týchž
molekul
• součet jednotlivých relativních molárních hmotností
atomů
• označení Mr
• stejné jednotky jako relativní atomová hmotnost
• ! pozor na dvouatomové molekuly !
▫ F2, Br2, O2, H2, N2…
• příklady výpočtu relativních molárních hmotností:
▫ Mr (NaCl)=
 1* Ar (Na)+1* Ar (Cl)= 22,99+35,45=58,44 gmol-1
▫ Mr (K2O)=
 2* Ar (K)+1* Ar (O)= 2*39,1+1*16=94,2 gmol-1
▫ Mr (K2(SO4))=
 2* Ar (K)+1* Ar (S) +4* Ar (O)= 2*39,1+32+4*16=174,2
gmol-1
▫ Mr (Ca(NO3)2)=
 1* Ar (Ca)+2* Ar (N) +6* Ar (O)= 1*40+2*14+6*16=164
gmol-1
Výpočet látkového množství pomocí
relativní molární hmotnosti
• k výpočtu je třeba znát o jakou látku se jedná
▫ určíme její relativní atomovou nebo molární hmotnost
• hmotnost dané látky
▫ n látkové množství mol
▫ M relativní atomová hmotnost  gmol-1 
▫ m hmotnost g
Hmotnostní zlomek w
• udává, jaký hmotnostní díl z celkové hmotnosti soustavy
látka tvoří
• výsledek se vyjadřuje v procentech
• podíl dvou hmotností
▫ hmotnosti celého roztoku m a hmotností dílu mA
Příklad 1)
• Určete látkové množství vzorku, který obsahuje
181023 částic.
• zápis:
▫ N= 181023 částic
▫ n= ? mol
• výpočet:
Příklad 2)
• Určete hmotnost 1,5 mol pentahydrátu síranu
měďnatého.
• zápis:
▫ pentahydrát síranu měďnatého
▫ n= 1,5 mol
▫ m= ? g
• výpočet:
▫ Mr(CuSO4  5 H2O)=1* Ar (Cu)+1* Ar (S) +4* Ar (O)
+10*Ar (H) +5* Ar (O)=
1*63,55+1*32,07+4*16+10*1,08+5*16=250,35 gmol-1
Příklad 3)
• Určete hmotnostní zlomek cukru v coca-cole. V
půl litrové láhvi o hmotnosti 525 g je obsaženo
53 g cukru.
• zápis:
▫ m roztok= 525 g
▫ m cukr= 53 g
▫ w cukr= ? %
• výpočet:
Použitá literatura
• BENEŠOVÁ, Marika; SATRAPOVÁ, Hana. Odmaturuj z chemie.
Brno: DIDAKTIS, 2002, ISBN 80-86285-56-1.
• BLAŽEK, Jaroslav; FABINI, Ján. Chemie pro studijní obory SOŠ a
SOU nechemického zaměření. Praha: SPN, 1999, ISBN 80-7235104-4.
Download

Látkové množství Hmotnostní zlomek