NO
VIN
KY
Novinka
vyjde v srpnu
2012
Novinka
květnu
vyjde v
2012
No
vyšl vinka
avb
ře
201 znu
2
KATALOG
2012
OBSAH KATALOGU
Vážení přátelé,
právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství Didaktis pro mateřské, základní a střední školy. Dovolte nám
tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.
Nakladatelství Didaktis vzniklo v roce 1996 a jak napovídá sám název, zaměřujeme se zejména na naučnou a pedagogickou literaturu,
a to pro děti mateřských škol, žáky základních škol a studenty středních a jazykových škol.
Učivo základní školy je přehledně a srozumitelně zpracováno v Mapkách, které tvoří sadu materiálů určených k přípravě na přijímací zkoušky
na střední školy a víceletá gymnázia. Edice Co byste měli znát ze ZŠ obsahuje přehledy učiva 2. stupně základních škol.
Od roku 2002 vydáváme novou netradiční řadu učebnic pro 1. stupeň ZŠ, kterou v letošním roce 2012 završuje učební sada Angličtina
pro 5. ročník ZŠ. Všechny vydané ucelené řady učebnic pro celý 1. stupeň ZŠ jsme vytvářeli v souladu s požadavky a principy RVP a jsou
opatřeny doložkou MŠMT. Pro malé školáky je určena i edice Zábavné procvičování doma i ve škole, která dětem nabízí možnost si poutavým
způsobem procvičit či zopakovat probíranou látku.
Snažíme se vyjít vstříc také maturantům, pro které jsme vytvořili řadu Odmaturuj. Každá publikace z této řady je zaměřena na konkrétní
předmět a snaží se poskytnout ucelený, srozumitelný a poutavý přehled učiva v souvislostech, který poslouží nejen k maturitní zkoušce,
ale i k přijímacím zkouškám na vysokou školu.
V letošním roce jsme vydali učební sadu Český jazyk a komunikace pro střední školy 3.–4. díl, který navazuje na přecházející již dva vydané
díly, a učební sadu Matematika pro střední školy 1. díl. Pokračujeme tak v tradici započaté úspěšnými sadami Literatura a Společenské vědy
pro střední školy.
Nově jsme pro studenty přistupující ke státní maturitní zkoušce připravili edici Maturita 2012, která vychází z podoby státní maturity,
jež se uskutečnila v roce 2011. Pomocí naší knihy se studentky a studenti dozvědí všechny relevantní informace o státní maturitě a dokonale
se připraví na její formu i obsah. V současné době je to jediný titul na českém knižním trhu, který komplexně rozebírá společnou část státní
maturitní zkoušky.
Další skupinu uživatelů našich titulů tvoří děti předškolního věku, mezi kterými stále narůstají rozdíly v připravenosti na školní docházku.
Proto jsme vytvořili řadu publikací Moje krůčky, která prostřednictvím různých poutavých her a cvičení rozvíjí u dětí potřebné schopnosti
a dovednosti pro vstup do školy.
Stranou nezůstávají ani publikace k výuce cizích jazyků, jimiž chceme přispívat k rozvoji komunikačních dovedností našich čtenářů. V edici
Language Praktice Books již vyšly cvičebnice angličtiny a němčiny.
Při tvorbě našich titulů klademe hlavní důraz na jejich nejčastější uživatele – žáky a učitele. Jsme s nimi proto v neustálém kontaktu, snažíme
se reagovat na jejich aktuální potřeby, zájmy a problémy. V průběhu tvorby spolupracujeme se širokým týmem odborníků, zkušených učitelů,
rodičů, ale i studentů a žáků, se kterými učební materiály ověřujeme. Přáním kolektivu našeho nakladatelství je stále obohacovat knižní nabídku kvalitními učebnicemi a naučnými publikacemi.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a budete spokojeni.
kolektiv nakladatelství Didaktis
LITERATURA PRO 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL
Literatura pro 1. ročník středních škol –
Učebnice
formát A4, brož., 152 stran, ISBN 978-80-7358-115-2
Literatura pro 1. ročník středních škol –
Pracovní sešit
formát A4, brož., 156 stran, ISBN 978-80-7358-116-9
Literatura pro 1. ročník středních škol –
Průvodce pro učitele + 3 CD + 1 DVD
formát A4, brož., 104 stran, ISBN 978-80-7358-117-6
Sada
tří C
CD n
amluv D.
herci
Městs ili přední
kého
Brno
div
Pardu v čele s Er adla
ikem
sem,
Thálie nositelem
Ceny
, Cen
y Čes
divad
kého
la, Ce
ny Alf
réda
Rado
ka.
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Avšak díky svému širokému záběru společensko-historického a kulturního pozadí jednotlivých období a díky hlubokému záběru učiva literární historie a teorie
mohou sadu využít také studenti a učitelé gymnázií. Sada tak odpovídá RVP pro gymnaziální
vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
• Projekt je zpracován tak, aby odpovídal výše zmíněným legislativním dokumentům a také
požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010), ale zároveň tak, aby respektoval tradice
výuky předmětu literatura na středních školách.
• Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva,
návaznost na ostatní vzdělávací oblasti a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice – pracovní sešit – CD – DVD – metodika pro učitele). Tím je zajištěn
silný přesah jednotlivých témat, kterým rozvíjíme nejen znalosti, ale i praktické dovednosti
a klíčové kompetence na základě probíraného učiva.
• V našich učebních materiálech je forma stejně důležitá jako obsah, proto v učebnici i v pracovním sešitě najdete inovativní a nadčasovou grafiku. Moderní grafické zpracování plní
především tyto cíle: funkčnost, přehlednost, systematičnost. Grafiku podporuje velké množství
obrazového materiálu, který se vztahuje k probíraným tématům, a pomáhá tak studentům
lépe pochopit probírané učivo a vytvořit si vlastní představu o dané problematice.
• Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí vybrané klíčové kompetence, a to
zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální
a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat
s informacemi.
Motivace
Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Kromě moderní grafiky a velkého množství
obrazového materiálu jako motivace dále slouží např. komiksy, které s jistou nadsázkou a jemnou ironií zachycují různé osobnosti z dějin literatury, již zmíněné noviny, ukázky z filmů na DVD
a ukázky z literárních děl na CD. V neposlední řadě je silnou motivací přesah a transfer učiva
do současnosti, tzv. inspirace.
Obsah učebnicové sady
• Úvod do studia literatury (kapitoly Význam umění pro člověka a Teorie literatury).
• Starověká literatura (kapitoly Nejstarší světové kultury, Antické Řecko a Antický Řím).
• Středověká literatura (kapitoly Středověká literatura, Počátky písemnictví na našem území,
Středověká česká literatura a Husitská literatura).
• Humanismus a renesance (kapitoly Evropský humanismus a renesance, Český humanismus
a renesance).
• Barokní literatura (kapitoly Evropské baroko a České baroko).
• Evropská literatura 18. století (kapitola Klasicismus, osvícenství a preromantismus).
Struktura učebnicové sady
• Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na další kapitoly.
• Každá kapitola (kromě prvního celku) začíná
dvoustranou tzv. novin, ve kterých jsou pomocí
útvarů publicistického stylu zpracovány „aktuální“ informace z období, které se právě chystáte
studovat.
• Po novinách následuje v každé kapitole dvoustrana s výkladem společensko-historického
pozadí doby a jednotlivých druhů umění.
• Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý
prostor (dvoustranu, stranu nebo polovinu strany). Tímto dělením přinášíme určitý „předvýběr“
i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům
věnovat.
• Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu
učebnice, což usnadňuje praktické využití celé
sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc
na konci každého tematického celku zařazena
kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit
a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující
se ke konkrétnímu celku.
• Učebnice i pracovní sešit odkazují na CD, které
tvoří nedílnou součást této sady a na němž
najdete ukázky z vybraných literárních děl, které
jsou probírány v učebnici a se kterými se dále
pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se
ujali přední herci Městského divadla Brno
Erik Pardus, Zdeněk Junák, Karel Janský
a Jana Musilová.
• Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje „nadčasovost“ literatury
a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla i jejich autoři představují. To podporují také vybrané
ukázky z filmů, které najdete na DVD.
• Průvodce pro učitele je koncipován jako
praktický pomocník každého učitele. Najdete
v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP,
podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením
z pracovního sešitu. Součástí metodiky je dále
seznam použité literatury, přepis všech zvukových stop, testy a dlouhodobé projekty.
3
Práce ve vyučovací hodině
Umělecký směr v učebnici
Výkladové bloky tvořící hutnější část strany představují požadovaná témata
vzdělávací oblasti a bloky tvořící sloupec v pravé části strany nabízejí definice, shrnutí a především pak inspirační texty, které dávají probíraná témata
do širších kulturně-historických souvislostí.
Levá strana uměleckého směru se věnuje společensko-historickému vývoji
s jeho kulturními proměnami ve výtvarných uměních a hudbě. Pravá strana
pak představuje, jakými cestami se vydávala literatura. Jednotlivé bloky
a komponenty tvoří všechny podkapitoly tohoto typu, a ty jsou tak snadno
identifikovatelné a přehledné.
Ve společensko-historickém pozadí je popsána doba 2. pol.
18. stol. Student si uvědomí, které události hýbaly dobou
a které následně ovlivnily podobu umění a literatury.
Definice důležitých pojmů ze společensko-historického
pozadí (zde klasicismus, osvícensví a preromantismus).
V inspiraci se student dozví, co zůstalo z osvícenství nosné
do dnešní doby.
Výklad společensko-historického pozadí přechází postupně do oblasti kultury a umění. V jednotlivých blocích jsou
představeny hlavní tendence a směřování výtvarného
a hudebního umění klasicismu.
V časové ose jsou vyznačeny všechny důležité události
doby osvícenské. Osa slouží k rychlé a snadné orientaci.
Literární ukázka slouží k dokreslení studentovy představy
o klasicistní literatuře na základě předchozího výkladu.
Myšlenka osvícenství a klasicismu
je dána do souvislostí s Descartovým racionalismem.
Otázkou zaměřenou na společné myšlenky klasicismu, renesance a antiky si student uvědomuje, že některé principy uvažování a chápání
člověka a kultury se opakují.
Nejvýznamnější autor probíraného období v učebnici
Na dvoustraně je zpracován nejvýznamnější představitel probíraného
období. Tato dvoustrana se skládá z celé řady grafických komponentů,
jejichž cílem je rozdělit informace o autorově životě do následujících skupin:
osobní data, stručný životopis, komiks, celkové zhodnocení autorovy tvorby,
rozbor klíčových děl a ilustrační ukázky z nich. Další komponenty najdete
na vnitřním okraji levé a vnějším okraji pravé strany: časovou osu, tzv. bulvár,
inspiraci, další autorova díla a odkaz na poslechovou nebo filmovou ukázku.
U autorů zpracovaných na jedné straně chybí komiks a je rozebráno zpravidla jedno klíčové dílo. Grafické zpracování autorů na půl nebo třetinu strany
je jiné, nicméně opět vychází ze struktury výkladu o předchozím typu autorů, tzn. podkapitola obsahuje osobní data, stručný životopis, charakteristiku
autorova díla obecně a ilustrační literární ukázku. U autorů posledních dvou
typů najdete opět výběr z prvků, jako jsou bulvár, inspirace, poslechová
nebo filmová ukázka atd.
Časová osa slouží k orientaci v Molièrových životních
událostech i osudech jeho dramatických děl. Obsahuje
nejdůležitější data z výkladu z celé dvoustrany.
V komiksu je s nadsázkou a ironií zobrazena epizoda
z Molièrova dospívání, kdy jeho otec neměl důvěru v synovo nadání. Komiks se tak společně s tzv. bulvárem řadí
k odlehčeným typům bloků v učebnicové sadě.
Komplexní hodnocení Molièrovy tvorby nabízí studentovi
přehlednou periodizaci jeho díla. Klíčová díla z tohoto hodnotícího bloku jsou pak následně podrobně interpretována
na následující straně.
4
Osobní data a stručný Molièrův životopis
jsou studentovi představeny v tzv. pase.
Podrobná interpretace
vybraných klíčových děl
(Tartuffe, Lakomec, Zdravý
nemocný), která jsou
zmíněna v komplexním
hodnocení autorovy tvorby na levé straně.
Ilustrační ukázka
z interpretovaných děl.
Práce ve vyučovací hodině
Charakteristika základních rysů
literatury období klasicismu.
Umělecký směr v pracovním sešitě
Dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici. Všechny úkoly v pracovním sešitě je student
schopen splnit po probrání témat v učebnici. Úkoly v uměleckém směru v pracovním sešitě jsou zaměřeny
na analytické čtení textů z odborné literatury. Cílem je, aby si student osvojil základní principy práce se sekundární literaturou a naučil se ji automaticky používat. Úlohy tohoto typu jsou většinou pojaty jako individuální práce. Dalším typem cvičení je fixace vybraných klíčových pojmů ze společensko-historického pozadí
a z oblasti literatury. Je potřeba zdůraznit, že levá strana v pracovním sešitě pracuje s informacemi z levé strany
v učebnici a naopak, pravá strana v pracovním sešitě zařazuje otázky z oblasti literatury.
Prohlubování kompetence k učení
studijním čtením a vyhledáváním
informací v textu ze sekundární
literatury.
U otázek je dán prostor na písemnou odpověď, pokud se nejedná
o otázky vedoucí např. k řízené
diskuzi apod.
Úloha vede k prohlubování znalostí
o uměleckých dílech a jejich autorech na základě doplnění legendy
k obrazovému materiálu (např. jméno autora sochy Amor a Psyche).
Nejvýznamnější představitel probíraného období v pracovním sešitě
Filmový pás studentovi rozšiřuje obzory
nahlížením klasicimu a období osvícenství
a libertinství očima filmového režiséra.
Dvoustrana v pracovním sešitě odpovídá dvoustraně v učebnici. Práce v sešitě je zaměřena především na studijní a analytické čtení literárních textů a na porozumění mluvenému projevu. Sešit tak
nahrazuje klasickou čítanku s tím, že část ukázek je ke čtení a část ukázek je namluvena k poslechu
na CD. Poslechová cvičení obsahují vždy úryvky z literárních děl. Všechny úkoly v pracovním sešitě
je student schopen splnit po probrání témat v učebnici. Úkoly v pracovním sešitě střídají důsledně
individuální, párovou, skupinovou a projektovou práci. Cílem úloh v pracovním sešitě je, aby student
pochopil a vytvořil si svůj vlastní postoj k základním myšlenkám vybraných literárních děl.
Fakta o autorově životě a díle je student schopen doplnit vždy po prostudování informací v pase v učebnici.
V pracovním sešitě se pracuje jen
s těmi díly, jejichž interpretaci byl
věnován prostor i v učebnici (Tartuffe,
Lakomec, Zdravý nemocný).
V úkolech vedoucích k porovnání
Molièrovy tvorby s dílem z antické
literatury si student uvědomí nadčasovost tématu lidské lakoty.
Na základě poslechového cvičení student
odpovídá na otázky a plní úkoly, které
vedou k pochopení struktury ukázky a její
hlavní myšlenky. Na CD jsou ukázky pouze
z těch děl, která byla podrobně interpretována v učebnici (zde Tartuffe).
Tzv. bulvár zpracovává s jistou nadsázkou údaje o autorově životě nebo díle. Články nechávají studenta nahlížet na Molièrův život a dílo z odlehčeného úhlu pohledu.
Charakteristika dalších děl zařazených
v komplexním hodnocení Molièrovy tvorby.
V inspiračním bloku si student uvědomí, že Molière zasáhl
nejen do světa literatury, ale také do světa hudby.
5
Práce ve vyučovací hodině
Dvoustrana tzv. novin obsahuje „aktuální“ informace z probíraného období
zpracované v duchu útvarů publicistického stylu.
Práce s novinami v pracovním sešitě
V pracovním sešitě je práce s novinami zastoupena jednou stranou, která vždy obsahuje 5 cvičení zaměřených na procvičování útvarů publicistického stylu, na práci s jazykem i na tvůrčí práci založenou
na informacích článků z novin. Do hodin literatury se tímto způsobem silně zapojuje i procvičování
stylistiky, pravopisu i komunikace obecně.
Práce s novinami v učebnici
Dvoustrana novin je provázána i s dalšími podkapitolami učebnice. S hlavními událostmi, které jsou v rámci novin popsány, se setkáte ve výkladových blocích následujících
podkapitol. Výběr témat jednotlivých článků není nahodilý – vybrali jsme ty nejpodstatnější události, které byly pro danou dobu zásadní a ovlivnily nejen vývoj společnosti, ale
i vývoj literatury.
Společensko-historické pozadí souvisí s literaturou velmi úzce a jeho znalost je pro
pochopení vývoje literatury i pro interpretaci konkrétních literárních děl velmi důležitá. Naše zpracování přibližuje studentům hlavní události probíraného období novou
formou, která napomáhá hlubšímu osvojení daných poznatků.
Pomocí novin lze začít každou vyučovací hodinu (více informací, jak konkrétní vyučovací
hodinu postavit, naleznete v metodickém průvodci pro učitele).
Na levé straně novin přinášíme
články o historickém a politickém
pozadí. S informacemi z těchto
článků se dále v učebnici setkáte
zejména v blocích informujících
o společensko-historickém pozadí.
6
Na pravé straně novin přinášíme články
se společenskou a kulturní tematikou.
S těmito informacemi se dále v učebnici setkáte zejména v blocích informujících o architektuře, malířství, sochařství,
hudbě a v neposlední řadě o literatuře.
Článek, ve kterém „řádil tiskařský šotek“. Faktografické
chyby, které způsobil, musí
studenti odhalit a článek
uvést na pravou míru
v pracovním sešitě.
Set je
ný po zpracova
d
vzdělá le Rámcov
ého
vacíh
o pro
středn
gram
u
vzdělá ího odbor
ného
vání a
vzdělá
Rámc
ového
vacíh
pro g o program
ymna
u
vzdělá ziální
vání.
LITERATURA PRO 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL
Literatura pro 2. ročník středních škol –
Učebnice
formát A4, brož., 152 stran, ISBN 978-80-7358-129-9
Literatura pro 2. ročník středních škol –
Pracovní sešit
Sada
tří C
CD n
amluv D.
herci
Městs ili přední
kého
Brno
div
Pardu v čele s Er adla
ikem
sem,
Thálie nositelem
Ceny
, Cen
y Čes
divad
kého
la, Ce
ny Alf
réda
Rado
ka.
formát A4, brož., 156 stran, ISBN 978-80-7358-130-5
Literatura pro 2. ročník středních škol –
Průvodce pro učitele + 3 CD
formát A4, brož., 100 stran, ISBN 978-80-7358-131-2
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada Literatura pro 2. ročník středních škol navazuje svou koncepcí i strukturou
na předcházející titul, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce.
• Učebnicová sada je zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací
oblasti Estetické vzdělávání a podle RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura
zařazena do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
• Projekt je zpracován tak, aby odpovídal výše zmíněným legislativním dokumentům a také
požadavkům nové maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010), ale zároveň tak, aby respektoval tradice
výuky předmětu literatura na středních školách.
• Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva,
návaznost na ostatní vzdělávací oblasti a vzájemná propojenost s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice – pracovní sešit – CD – metodika pro učitele). Tím je zajištěn silný přesah
jednotlivých témat, kterým rozvíjíme nejen znalosti, ale i praktické dovednosti a klíčové
kompetence na základě probíraného učiva.
• V našich učebních materiálech je forma stejně důležitá jako obsah, proto v učebnici i v pracovním sešitě najdete inovativní a nadčasovou grafiku. Moderní grafické zpracování plní
především tyto cíle: funkčnost, přehlednost, systematičnost. Grafiku podporuje velké množství
obrazového materiálu, který se vztahuje k probíraným tématům, a pomáhá tak studentům
lépe pochopit probírané učivo a vytvořit si vlastní představu o dané problematice.
• Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální
kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi.
Motivace
Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Kromě moderní grafiky (která svou přehledností usnadňuje vlastní studium a práci s našimi materiály) a velkého množství obrazového
materiálu jako motivace dále slouží např. komiksy, které s jistou nadsázkou a jemnou ironií
zachycují různé osobnosti z dějin literatury, tzv. noviny a ukázky z literárních děl na CD. V neposlední řadě je silnou motivací přesah a transfer učiva do současnosti, tzv. inspirace.
Obsah učebnicové sady
• Kultura v 19. století (kapitoly Vývoj kultury v 19. století a Literární druhy a žánry).
• České národní obrození (kapitoly První fáze českého národního obrození a Druhá fáze českého národního obrození).
• Romantismus (kapitoly Romantismus ve světové literatuře a Romantismus v české literatuře).
• Májovci, ruchovci a lumírovci (kapitola Májovci, ruchovci a lumírovci).
• Realismus a naturalismus (kapitoly Světový realismus a naturalismus a Český realismus a naturalismus).
• Moderní umělecké směry 2. poloviny 19. století (kapitola Impresionismus, symbolismus
a dekadence).
Rozhov
ovo
orr
s Erikem Pardusem († 201
2011
11)
Nemělo by zůstat jen u slov…
Takto odpověděl na jednu z mnoha otáze
o současném českém školství (a nejenk
o něm) herec Městského divadla Brno
,
pan Erik Pardus.
Pro nakladatelství Didaktis jste nam
CD k učebnicové sadě Literatura pro luvil
osobní vztah k literatuře? Máte nějaké1. ročník středních škol. Jaký je Váš
oblíbené autory? Co rád čtete?
Můj tatínek mně říkal v různých chvílí
nimi i přezdívka Knihomol, protože měch různými přezdívkami. Byla mezi
radši ležel v knihách. Naučil jsem se hodně vedl ke sportu, ale já jsem
dost brzy, tak asi rok před školou,
a od té doby mě čtení bavilo. Kolemčíst
desátého, jedenáctého roku jsem si
místo prohánění míče s kamarády na hřišti
mě tlačil do sportu, konkrétně do kopa četl. Otci to dost vadilo, protože
Fantazijní stránka čtení mi připadala vné, a mně se do toho moc nechtělo.
luplnější než běhání za balonem. Takovté době o moc zajímavější a smysto byli autoři, kteří se skutečně četli jední ý Jules Verne a Alexander Dumas,
přesvědčoval, že to není zdravé, že si zkazím dechem. Ale otec mě tak dlouho
fotbalu vážně skončil. Ale přesto jsem si m zrak a podobně, až jsem u toho
nacházel chvilky, abych si svou oblíbenou knihu přečetl. Můžu teda odpovědn
ě říct, že číst mě zkrátka bavilo.
V posledních letech jsem si oblíbil mimo
jiné horory Stephena Kinga. Ve své
knihovně mám od tohoto autora asi třicet
knih. King nikomu nic nenutí,
jeho příběhy jsou částečně neuzavřen
velký prostor pro vlastní fantazii. Takové, nejsou konkrétní. Dá se v nich najít
é knihy se mi líbí nejvíc…
(celý rozhovor na www.didaktis.cz)
Struktura učebnicové sady
• Struktura učebnicové sady Literatura pro 2. ročník
středních škol navazuje na předcházející ročník
literatury. Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti
tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly.
• Novinkou v druhém díle naší sady jsou kapitoly
věnované vývoji divadla v českém prostředí.
• Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu
učebnice, což usnadňuje praktické využití celé
sady ve výuce. V pracovním sešitě je na konci
každého tematického celku zařazena kapitola
opakování, kde si studenti mohou ověřit a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující
se ke konkrétnímu celku. Část opakování je
ve formě pracovního listu k ústní zkoušce, která
je součástí nové maturity.
• Učebnice i pracovní sešit odkazují na set tří
CD tvořící nedílnou součást této sady. Najdete
na něm ukázky z vybraných literárních děl, která
jsou probírána v učebnici a se kterými se dále
pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se
ujali přední herci Městského divadla Brno v čele
s Erikem Pardusem a Zdeňkem Junákem.
• Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje „nadčasovost“ literatury
a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla
i jejich autoři představují.
• Průvodce pro učitele je koncipován jako
praktický pomocník každého učitele. Najdete
v něm koncepční podklady k tvorbě vlastního
ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou
a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky
je dále seznam použité literatury, přepis všech
zvukových stop a dlouhodobé projekty.
7
LITERATURA PRO 3. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL
Literatura pro 3. ročník středních škol –
Učebnice
formát A4, brož., 160 stran, ISBN 978-80-7358-135-0
Literatura pro 3. ročník středních škol –
Pracovní sešit
formát A4, brož., 160 stran, ISBN 978-80-7358-136-7
Literatura pro 3. ročník středních škol –
Průvodce pro učitele + 3 CD
formát A4, brož., 112 stran, ISBN 978-80-7358-137-4
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada Literatura pro 3. ročník středních škol navazuje svou koncepcí, strukturou
i grafickým zpracováním na předcházející tituly, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce.
• Sada je zpracována v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti
Estetické vzdělávání a s RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena
do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Rovněž plně odpovídá požadavkům nové
maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky
platného od školního roku 2009/2010).
• Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní
povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi.
• Ve velké míře jsou do sady začleněna také průřezová témata, a to Občan v demokratické společnosti (Mediální výchova), Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie.
Motivace
Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Slouží k ní mj. moderní grafika usnadňující orientaci v kapitole, velké množství obrazového materiálu a velký počet komiksů, které
s nadsázkou zobrazují události ze života autorů. Oproti předchozím dílům se s komiksy dále
aktivně pracuje na stránkách pracovního sešitu. Motivující funkci mají také tzv. noviny, ukázky
z literárních děl na CD sloužící k zážitkovému poslechu a blok inspirace.
Za výrazně motivující lze považovat i inovativní pojetí literatury odrážející světové války, v němž
jsou studenti vedeni k zamyšlení se nad zásadními dějinnými zlomy prožitkovou cestou, a tedy
i k lepšímu pochopení dalšího vývoje nejen kultury, ale i společnosti jako takové.
Obsah učebnicové sady
• Kultura v 1. polovině 20. století (kapitoly Kultura 1. poloviny 20. století, Literární druhy a žánry).
• Česká literatura v letech 1890–1918 (kapitoly Česká literatura v letech 1890-1918, Vývoj českého divadla v rozmezí let 1890-1918).
• Světová literatura v letech 1900–1914 (kapitola Světová literatura v letech 1900–1914).
• Česká literatura v letech 1918–1938 (kapitoly První světová válka v české literatuře, Česká literatura v letech 1918–1938, Vývoj českého divadla v rozmezí let 1918–1938).
• Světová literatura v letech 1918–1938 (kapitoly První světová válka ve světové literatuře, Světová literatura v letech 1918–1938).
• Druhá světová válka a její obraz v literatuře (kapitoly Druhá světová válka v české literatuře,
Druhá světová válka ve světové literatuře).
Výrazným rysem sady je zvýšená pozornost věnovaná literatuře, ale i společenskému dění z dob
světových válek a bohaté využití sekundární literatury s touto tematikou. S tím související pochopení zlomových událostí dějin a následného vývoje světa včetně fungování totalitních režimů znamená nejen přesah do jiných vzdělávacích oblastí, ale i k nemalý osobní profit studentů.
8
Struktura učebnicové sady
• Oblast vzdělávání je rozdělena do šesti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly.
• Každá kapitola začíná dvoustranou tzv. novin,
ve kterých jsou pomocí útvarů publicistického
stylu zpracovány „aktuální“ informace z období,
které se právě chystáte studovat.
• Po novinách následuje v každé kapitole dvoustrana s výkladem společensko-historického
pozadí doby a jednotlivých druhů umění.
• Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý
prostor (dvoustranu, stranu nebo polovinu strany). Tímto dělením přinášíme určitý „předvýběr“
i návrh, kolik pozornosti jednotlivým autorům
věnovat.
• Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu
učebnice, což usnadňuje praktické využití celé
sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc
na konci každého tematického celku zařazena
kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit
a zopakovat svoje znalosti i dovednosti vztahující
se ke konkrétnímu celku. Část opakování je navíc
je formě pracovního listu k ústní zkoušce, která je
součástí nové maturity.
• Učebnice i pracovní sešit odkazují na set tří
CD tvořící nedílnou součást této sady. Najdete
na něm ukázky z vybraných literárních děl, která
jsou probírána v učebnici a se kterými se dále
pracuje v pracovním sešitě. Namluvení textů se
ujali přední herci Městského divadla Brno v čele
s Erikem Pardusem a Zdeňkem Junákem.
• Učebnice nabízí celou řadu přesahů do současnosti, na kterých ukazuje „nadčasovost“ literatury
a nekonečnou inspiraci, kterou literární díla
i jejich autoři představují.
• Průvodce pro učitele je koncipován jako
praktický pomocník každého učitele. Najdete
v něm koncepční podklady k tvorbě vlastního
ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč
ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí
metodiky je dále seznam použité literatury,
přepis všech zvukových stop a dlouhodobé
projekty.
LITERATURA PRO 4. ROČNÍK STŘEDNÍCH ŠKOL
Literatura pro 4. ročník středních škol –
Učebnice
formát A4, brož., 160 stran, ISBN 978-80-7358-149-7
Literatura pro 4. ročník středních škol –
Pracovní sešit
formát A4, brož., 160 stran, ISBN 978-80-7358-150-3
Literatura pro 4. ročník středních škol –
Průvodce pro učitele + 3 CD
formát A4, brož., 124 stran, ISBN 978-80-7358-151-0
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada Literatura pro 4. ročník středních škol navazuje svou koncepcí, strukturou
i grafickým zpracováním na předcházející tituly, je proto možné plynule navázat na již zaběhaný a prověřený systém práce.
• Sada je zpracována v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti
Estetické vzdělávání a s RVP pro gymnaziální vzdělávání, ve kterém je literatura zařazena
do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Rovněž plně odpovídá požadavkům nové
maturitní zkoušky (podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky
platného od školního roku 2009/2010).
• Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní
povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi.
• Ve velké míře jsou do sady začleněna také průřezová témata, a to Občan v demokratické společnosti (Mediální výchova), Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie.
Motivace
Celá sada klade velký důraz na motivaci studentů. Slouží k ní mj. moderní grafika usnadňující
orientaci v kapitole, velké množství obrazového materiálu a velký počet komiksů, které s nadsázkou zobrazují události ze života autorů. S komiksy se opět dále aktivně pracuje na stránkách
pracovního sešitu. Motivující funkci mají také tzv. noviny, ukázky z literárních děl na CD sloužící
k zážitkovému poslechu a blok inspirace.
Za výrazně motivující prvek považujeme i to, že se v tomto díle věnujeme kultuře, umění
a literatuře od roku 1945 až po současnost. Tím vytváříme předpoklad pro orientaci studentů
v současném kulturním dění, které je silně různorodé a kvantitativně téměř nevyčíslitelné.
Obsah učebnicové sady
• Kultura od roku 1945 do současnosti (kapitoly Historický vývoj ve světě po roce 1945,
Historický vývoj u nás po roce 1945, Vývoj kultury ve světě po roce 1945, Vývoj kultury u nás
po roce 1945 a Úvod do literární vědy).
• Česká literatura v letech 1945–1958 (kapitoly Česká literatura v letech 1945–1948, Česká literatura v letech 1948–1958 a České divadlo v letech 1945–1958).
• Světová literatura v letech 1945–1989 (kapitoly Evropská literatura v letech 1945–1989
a Americká literatura v letech 1945–1989).
• Česká literatura v letech 1958–1989 (kapitoly Česká literatura v letech 1958–1968, Česká literatura v letech 1968–1989 a České divadlo v letech 1958–1989).
• Náhled do současné literatury (kapitoly Světová literatura po roce 1989, Česká literatura
po roce 1989 a České divadlo po roce 1989).
Výrazným rysem sady je zvýšený zájem o probelmatiku moderních dějin, které předurčovaly
podobu vývoje na kulturním a uměleckém poli. V době, kdy chybí ucelený materiál k výuce moderních dějin je naše sada prvním krokem k systematickému začlení moderních dějin do výuky.
Struktura učebnicové sady
• Oblast vzdělávání je rozdělena do pěti tematických celků, ty se dále dělí na kapitoly.
• Každá kapitola začíná dvoustranou tzv. novin,
ve kterých jsou uvedeny „aktuální“ informace
z období, které se právě chystáte studovat.
• Následuje dvoustrana s výkladem společensko-historického pozadí a jednotlivých druhů
umění.
• Za touto podkapitolou následuje výklad o jednotlivých autorech, kterým věnujeme různý prostor. Tímto přinášíme určitý „předvýběr“ i návrh,
kolik pozornosti jednotlivým autorům věnovat.
• Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu
učebnice, což usnadňuje praktické využití celé
sady ve výuce. V pracovním sešitě je navíc
na konci každého tematického celku zařazena
kapitola opakování, kde si studenti mohou ověřit
a zopakovat svoje znalosti i dovednosti.
• Učebnice i pracovní sešit odkazují na CD, na kterých najdete ukázky z vybraných literárních děl.
• Průvodce pro učitele je koncipován jako
praktický pomocník každého učitele. Najdete
v něm podklady k tvorbě vlastního ŠVP,
podrobně se zde seznámíte se strukturou
a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč
ke cvičením z pracovního sešitu.
Aktuálnost a moderní dějiny
• Čtvrtý díl učebnicové sady Literatury pro střední
školy přináší výklad o společensko-historickém
pozadí, kultuře, umění a literatuře končící až
v aktuální současnosti. Studenti se tak mohou
setkat s autory a díly, které mohou znát ze svého
okolí a která řeší jim blízká témata, což může
přispět k zvýšené motivaci ke studiu a k většímu
zájmu o četbu a literaturu jako takovou.
• Vykládat dobře literární historii druhé poloviny
20. století nelze bez napojení na dějiny, resp.
společensko-historické pozadí, které vývoj
kultury ovlivňovalo. Naším cílem bylo ve všech
dílech sady ukázat propojenost mezi dějinami
a kulturou, čtvrtý díl proto není výjimkou.
9
LITERATURA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – ZKRÁCENÁ VERZE
Literatura pro 1. ročník středních škol –
Zkrácená verze – Učebnice
formát A4, brož., 88 stran, ISBN 978-80-7358-181-7
Literatura pro 1. ročník středních škol –
Zkrácená verze –Pracovní sešit
formát A4, brož., 104 stran, ISBN 978-80-7358-182-4
Literatura pro 2. ročník středních škol –
Zkrácená verze – Učebnice
formát A4, brož., 88 stran, ISBN 978-80-7358-183-1
Literatura pro 2. ročník středních škol –
Zkrácená verze – Pracovní sešit
formát A4, brož., 104 stran, ISBN 978-80-7358-184-8
Literatura pro 3. ročník středních škol –
Zkrácená verze – Učebnice
formát A4, brož., 88 stran, ISBN 978-80-7358-187-9
Literatura pro 3. ročník středních škol –
Zkrácená verze – Pracovní sešit
formát A4, brož., 104 stran, ISBN 978-80-7358-188-6
Proč zkrácená verze?
• Záměrem při tvorbě redukovaných verzí bylo především přizpůsobit rozsah učebnice i pracovního sešitu hodinové dotaci, která je na středních odborných školách věnována výuce literatury.
• Zkrácené verze tak lépe reflektují hodinovou dotaci (66, resp. 99 hodin ročně) pro předmět český jazyk.
• I přes menší počet stran však najdete jak v učebnici, tak v pracovním sešitě dostatek materiálu k práci v hodinách i k samostatnému studiu.
Koncepce a hlavní cíle učebnicových sad
• Učebnicové sady jsou zpracovány podle Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání
a jsou redukovanou verzí učebnicových sad Literatura pro střední školy, které byly sice primárně určeny pro studenty středních odborných škol, svým
rozsahem a zpracováním však odpovídaly také potřebám výuky na gymnáziích.
• Oproti původním verzím učebnice a pracovního sešitu je zredukován spíše rozsah; v učebnici i v pracovním sešitě tedy najdete všechny zásadní autory
a literární díla daného období.
• I zkrácená podoba učebnice tvoří stále kompaktní celek s pracovním sešitem, kdy platí, že jedna strana v učebnici se rovná jedné straně pracovního sešitu
(tento rozsah by měl odpovídat jedné vyučovací hodině).
• Pro zkrácené verze pracovních sešitů jsou nově sestaveny opakovací kapitoly, které vycházejí z podoby státní maturitní zkoušky (práce s uměleckými
i neuměleckými texty; obdoba pracovních listů používaných při ústní části maturitní zkoušky ). Opakování je zařazeno pravidelně za každým tematickým
celkem.
• Sada (kromě prezentace informací a práce s nimi) rozvíjí vybrané klíčové kompetence, a to zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence
využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi.
Obsah učebnicových sad
10
Literatura pro 1. ročník SŠ – Zkrácená verze
Literatura pro 2. ročník SŠ – Zkrácená verze
Literatura pro 3. ročník SŠ – Zkrácená verze
• Úvod do studia literatury (kapitoly
Význam umění pro člověka a Teorie
literatury)
• Starověká literatura (kapitoly Nejstarší světové kultury, Antické Řecko a Antický Řím)
• Středověká literatura (kapitoly Středověká
evropská literatura, Počátky písemnictví
na našem území, Středověká česká literatura a Husitská literatura)
• Humanismus a renesance (kapitoly
Evropský humanismus a renesance, Český
humanismus a renesance)
• Barokní literatura (kapitoly Evropské
baroko a České baroko)
• Evropská literatura 18. století
• Kultura v 19. století (kapitoly Vývoj
kultury v 19. století a Literární druhy
a žánry)
• České národní obrození (kapitoly První
fáze českého národního obrození a Druhá fáze českého národního obrození)
• Romantismus (kapitoly Romantismus
ve světové literatuře a Romantismus
v české literatuře)
• Májovci, ruchovci a lumírovci
• Realismus a naturalismus (kapitoly Světový realismus a naturalismus a Český
realismus a naturalismus)
• Moderní umělecké směry 2. poloviny
19. století
• Kultura v 1. polovině 20. století (kapitoly Vývoj kultury v 1. poloviny 20. století, Literární druhy a žánry)
• Česká literatura na přelomu 19. a 20. století (kapitoly Česká literatura v letech 1890–1900 a Česká
literatura v letech 1900–1914)
• Světová literatura v letech 1900–1914
• Česká literatura v letech 1914–1938 (kapitoly První
světová válka v české literatuře, Česká literatura
v letech 1918–1938)
• Světová literatura v letech 1918–1938 (kapitoly
První světová válka ve světové literatuře, Světová
literatura v letech 1918–1938)
Literatura pro 4. ročník SŠ – Zkrácená verze
• Vyjde na podzim 2012.
ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 1. DÍL
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
1. díl – Učebnice
formát A4, brož., 64 stran, ISBN 978-80-7358-166-4
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
1. díl – Pracovní sešit
formát A4, brož., 64 stran, ISBN 978-80-7358-167-1
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
1. díl – Průvodce pro učitele + CD
formát 280 mm x 297 mm, brož., 168 stran,
ISBN 978-80-7358-168-8
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada je primárně zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace. Díky svému komplexnímu pojetí a mnohým
přesahům nad rámec stanoveným tímto RVP je však dobře využitelná i na gymnáziích.
• Sada svým zpracováním plně odpovídá i požadavkům nové maturitní zkoušky.
• Cílem sady je naučit studenty vnímat jazyk jako nástroj komunikace a úspěšně tento nástroj
využívat v každodenní praxi. K tomu slouží mj. ukázky komunikačních situací použitých k vysvětlení a analýze prvků a procesů přítomných v komunikaci, jejich vzájemných vztahů a vlivů.
• Samozřejmostí jsou cvičení zaměřená na analýzu, interpretaci i produkci nejrůznějších sdělení.
• Sada nabízí využití pro školy s jednohodinovou i dvouhodinovou dotací výuky českého jazyka.
Pro případ vyšší hodinové dotace je totiž připravena výcviková část zaměřená na rozvoj zcela
konkrétních a v praxi využitelných komunikačních dovedností.
• V sadě je kladen důraz na moderní grafické zpracování, které přispívá k systematičnosti výkladu, přehlednosti i snadné orientaci. Nechybí ani obrazový materiál, schémata či tabulky.
• Sada rozvíjí klíčové kompetence, a to nejen kompetence komunikativní, ale i kompetence
k učení, k řešení problémů, kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi. Jejich rozvoj umožňuje zejména pracovní sešit, který zajišťuje aplikaci
poznatků, posiluje dovednosti, rozvíjí čtenářskou i informační gramotnost a učí komunikovat.
Motivace
K zaujetí studentů slouží vedle moderní grafiky a obrazového materiálu především dialogické
ukázky komunikace průvodních postav Adama a Evy, které často působí humorně (zejména
v případě komunikace nefungující) a čerpají z oblastí, které jsou dnešním středoškolákům
blízké. Motivačně působí i odkazy s praktickou využitelností, např. upozornění na odlišnosti
zvyklostí v cizích jazycích a kulturách, a možnost aktivně pracovat na vlastních dovednostech.
Obsah učebnicové sady
Základní část:
• Mezilidská komunikace (úvod do mezilidské komunikace, účastníci komunikace, záměr a strategie, kontext, kódování a kód, komunikační kanál a komunikační prostředek, dekódování,
efekt a zpětná vazba)
• Obecné poučení o jazyce (úvod do jazyka, postavení češtiny mezi ostatními jazyky, charakteristika současné češtiny, národní jazyk a jeho útvary, útvary národního jazyka podle spisovnosti, zeměpisného a sociálního členění, jazyková kultura, jazykověda, zdroje informací o češtině)
• Hláskosloví (zvukové prostředky jazyka, technika mluveného slova, systém hlásek v češtině,
změny hlásek v proudu řeči, zvuková stránka souvislé řeči, ortoepické normy)
• Slohové postupy (sdělení, slohový postup informační, vyprávěcí, popisný, výkladový, úvahový)
Výcviková část:
• Komunikační dovednosti (základy mezilidské komunikace, neverbální komunikace, zpětná
vazba, motivace ke spolupráci, empatická reakce, sdělování kritiky, předpoklady pro zvládání
konfliktů)
Struktura učebnicové sady
• Sada pro studenty sestává z učebnice a pracovního sešitu. Struktura obou publikací je totožná –
každá z nich má dvě části: základní a výcvikovou.
• Obsah základní části je rozdělen do čtyř tematických celků. Ty se dále člení na kapitoly o rozsahu
jedné až dvou stran.
• Zásadní úlohu pro celé studium hraje tematický
celek Mezilidská komunikace představující komplexní úvod do problematiky komunikace. Tento
celek je rozložen do zbytku knihy po kapitolách.
Ty mají rozsah jedné strany a postupně se věnují
všem prvkům a procesům přítomným v každém
komunikačním aktu. Jsou zde uvedeny základní
pojmy, jež jsou dále analyzovány na příkladech
živé komunikace v nejrůznějších situacích.
• Kapitoly celku Mezilidská komunikace jsou vždy
přiřazeny k jazykově zaměřené kapitole. Obě části jsou propojeny společnou ukázkou a pomáhají
tak objasnit jazykové jevy nikoli izolovaně, ale
v kontextu komunikačních potřeb. Student se
tak neučí o jazyce samoúčelně, ale je si vědom
toho, jaký efekt používání určitých jazykových
prostředků má, k realizaci jakého záměru je může
využít a kdy by se jim měl naopak vyhnout.
• Kapitoly celku Slohové postupy mají rozsah dvou
stran a objasňují téma vždy z hlediska komunikačního (levá strana) a jazykového (pravá strana).
• Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu
učebnice, na závěr každého celku je však navíc
zařazeno opakování, v němž si studenti ve formě
odpovídající didaktickému testu nové maturity
ověří své znalosti i dovednosti z daného celku.
• Zvláštností je výcviková část nabízející na stranách učebnice a pracovního sešitu praktický
výcvik konkrétní komunikační dovednosti.
• Nedílnou součástí sady je i audionahrávka obsahující ukázky mluvené komunikace. S ukázkami
se v učebnici či pracovním sešitě dále pracuje.
• Průvodce pro učitele je praktickým pomocníkem vyučujícího. Přináší užitečné informace
k jednotlivým kapitolám, k tvorbě ŠVP, objasňuje
strukturu a koncepci celé sady, obsahuje klíč
ke cvičením, seznam použité literatury, přepis
všech zvukových stop z CD aj.
11
Práce ve vyučovací hodině
Komunikační a jazyková kapitola základní části v učebnici
Úvod základní části učebnice je věnován komunikaci a jazyku. Komunikační kapitola se v 1. díle učebnicové sady nachází vždy v sousedství kapitoly jazykové,
s níž tvoří celek propojený společnou ukázkou. Dochází tak ke vzniku dvoustran, kdy levá část dvoustrany je věnována komunikaci a pravá jazyku. Jazyk je tak
představen jako nástroj komunikace. Text kapitol je vždy členěn na hlavní (levý) a doplňkový (pravý) sloupec. Hlavní výklad přináší učivo v souladu s rámcovými vzdělávacími programy, v doplňkovém sloupci je učivo zasazeno do širších souvislostí, příp. jsou zde uvedeny příklady jeho využití v praktickém životě.
Dialogická ukázka
společná pro komunikační i jazykové téma a obsahující probírané jevy
obou kapitol.
Jazykový výklad
rozdělený do několika částí.
Definice pojmu.
Příklad k definici.
Otázka k ukázce
na „rozjezd“ komunikačního výkladu.
Doplňkové boxy
ukazující projevy
probíraných jevů
v praktickém
životě.
Analýza ukázky
směřující k objasnění nového pojmu.
„Praktický tip“
ve formě negace
s nadsázkou
ukazuje dopady
vhodného
a nevhodného
komunikování
či užívání jazyka.
Definice pojmu
s vyznačením daného prvku v komunikačním modelu.
Pokračování výkladu s rozšiřujícími
informacemi.
Schémata, mapy, tabulky
a obrazový materiál názorně doplňující výklad.
Otázky a úkoly určené k zamyšlení, diskusi a ústnímu
vypracování.
Jsou-li vedle sebe dvě jazykové kapitoly, výchozí ukázka je
nahrána na CD. V učebnici se k ní vážou i otázky komunikačního typu v tzv. komunikačním okénku.
Komunikační a jazyková kapitola základní části v pracovním sešitě
Pracovní sešit nabízí úkoly zaměřené na ověření pochopení učiva dané kapitoly a na jeho praktickou aplikaci, ale i na průběžný rozvoj dovedností a klíčových
kompetencí studentů. Objevuje se práce pro jednotlivce, dvojice i skupiny; pracuje se s texty, zvukovými nahrávkami i obrazovým materiálem. Jednotlivá
cvičení mají v každém celku svou funkci, takže je možné systematicky rozvíjet konkrétní dovednosti, např. analytickou činnost či práci s informacemi.
Výchozí ukázka
ve formě psaného
textu (objevují se
však i mluvené
ukázky na CD).
Úkoly jsou seřazeny
do bloků.
První čtyři bloky
v komunikačních
a jazykových
kapitolách navazují
na téma výkladu
a jsou vždy zaměřeny na analýzu
komunikační situace či jazykových
prostředků z ukázky
a na aktivní práci
s nimi, tj. na aplikaci
poznatků v praxi.
12
Zbývající bloky
úkolů již nejsou
tak úzce svázány
s tématem
kapitoly. Jejich
cílem je průběžný
a systematický
rozvoj důležitých
dovedností a klíčových kompetencí studentů
v oblasti čtenářské gramotnosti,
soudržnosti textu
a také shromažďování a třídění
informací.
Výchozí ukázka
ve formě obrazového materiálu.
Práce ve vyučovací hodině
Slohová kapitola základní části v učebnici a pracovním sešitě
Kapitoly věnované slohu mají v učebnici i v pracovním sešitě rozsah dvou stran. Levá strana se věnuje probíranému jevu vždy z hlediska komunikačního
a pravá strana z hlediska jazykového. Struktura učebnice se v mnohém podobá kapitolám komunikačním a jazykovým: i zde je výchozí dialogická ukázka
s průvodními postavami Adamem a Evou, otázka k ní, pravý výkladový sloupec, doplňkové texty v levém sloupci a úkoly k zamyšlení a ústnímu vypracování.
Novinkou oproti ostatním typům kapitol jsou dvě vložené autentické ukázky na pravé straně.
Dialogická ukázka
a otázka k ukázce
na „rozjezd“.
Výklad ke komunikačnímu aspektu
probíraného jevu.
Výklad k jazykovému aspektu
probíraného jevu.
Příklady jazykových
prostředků zmíněných ve výkladu.
Dvě vložené ukázky
demonstrující informace z jazykové
části výkladu.
Doplňkové boxy
s dalšími souvislostmi a „praktický tip“.
Otázky a úkoly
určené k zamyšlení,
diskusi a ústnímu
vypracování.
Také příslušná kapitola v pracovním sešitě je
dvoustránková. Opět se pracuje s textovými,
zvukovými i obrazovými ukázkami; individuálně, ve dvojicích i ve skupinách.
Na levé straně
slohové kapitoly
v pracovním sešitě
se žáci věnují komunikační stránce
komunikátů,
na pravé pak jejich
jazykové stránce.
První čtyři bloky
obou stran se přitom věnují analýze
ukázky a aplikaci
poznatků, zbývající bloky slouží
průběžnému
rozvoji dovedností
(komunikačních
dovedností, čtenářské gramotnosti, soudržnosti textu, shromažďování
a třídění informací). Poslední blok
je pak věnován
samostatné tvorbě
komunikátu.
Kapitola výcvikové části v učebnici a v pracovním sešitě
Specifikem 1. dílu učebnicové sady je výcviková část. Je věnována nácviku konkrétních komunikačních dovedností a objevují se zde témata jako neverbální komunikace, zpětná vazba, předpoklady pro zvládání konfliktů či motivace ke spolupráci. V učebnici jsou uvedeny ke každému tématu základní informace a zajímavosti, v pracovním sešitě pak zadání konkrétních aktivit, příp. prostor pro záznam odpovědí. Instrukce k realizaci výcviku jsou uvedeny v Průvodci pro učitele.
Cíl výcviku.
Postup výcviku
směřující k uvedenému cíli.
Úkoly, které jsou
přímou součástí
výcviku.
Výklad rozdělený
do několika částí.
Doplňkový box
s informacemi navíc a zajímavostmi.
Definice pojmu,
který je ústředním
tématem výcviku.
Otázky k zamyšlení.
Úkoly sloužící
k ověření teoretických poznatků.
13
ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 2. DÍL
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
2. díl – Učebnice
formát A4, brož., 80 stran, ISBN 978-80-7358-172-5
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
2. díl – Pracovní sešit
formát A4, brož., 80 stran, ISBN 978-80-7358-173-2
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
2. díl – Průvodce pro učitele + CD
formát 280 mm x 297 mm, brož., 180 stran,
ISBN 978-80-7358-174-9
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl svou koncepcí i strukturou navazuje i přes několik změn na předcházející titul, je tedy možné navázat na zažitý způsob práce. Sadu opět tvoří učebnice, pracovní sešit a průvodce pro učitele s nahrávkou na CD.
• Sada je vytvořena v souladu s legislativními dokumenty – RVP pro střední odborné vzdělávání
(vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace) a RVP pro gymnázia (vzdělávací oblast
Vzdělávání a komunikace v českém jazyce) – a zohledňuje i požadavky nové maturitní zkoušky.
• Cílem sady je naučit studenty vnímat jazyk jako nástroj komunikace a úspěšně jej využívat
v každodenní praxi. K tomu slouží zejména komunikační kapitoly kladoucí důraz na rozvoj
zcela konkrétních dovedností.
• Nechybí cvičení zaměřená na analýzu, interpretaci i produkci nejrůznějších typů sdělení, stejně jako úkoly, které pomáhají systematicky a během celého roku rozvíjet důležité dovednosti
studentů, jako je čtenářská gramotnost, práce s informacemi či dílčí komunikační dovednosti.
• Sada nabízí využití pro školy s jednohodinovou i dvouhodinovou dotací výuky českého jazyka.
Pro případ vyšší hodinové dotace je totiž v sadě připraveno celkem 15 rozšiřujících kapitol
příslušejících k různým tematickým celkům. Sada je tak velmi flexibilní a umožňuje vyučujícím
vybrat témata podle potřeb a zájmu té které třídy.
• V sadě je kladen důraz na moderní grafické zpracování, které přispívá k systematičnosti výkladu, přehlednosti i snadné orientaci. Nechybí ani obrazový materiál, schémata či tabulky.
Motivace
K zaujetí studentů slouží vedle moderní grafiky a obrazového materiálu zejména úvodní texty
kapitol. Jejich podstatou je zajímavá komunikační situace, slovní hříčka, vtip či humorně působící
nedorozumění. Motivačně působí i odkazy s praktickou využitelností, např. upozornění na odlišné
zvyklosti v cizích jazycích a kulturách, a možnost aktivně pracovat na vlastních dovednostech.
Obsah učebnicové sady
• Funkční styl prostěsdělovací (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary + etiketa)
• Komunikační dovednosti pro budování vztahů (komunikační motivy, aktivní naslouchání,
ocenění + komunikační fauly, transakční prostředí)
• Pravopis (záznam řeči písmem, psaní i/y, ě, ú/ů, s/z, souhláskových skupin, velkých písmen, zkratky a značky, hranice slov v písmu + psaní přejatých slov, základy typografie)
• Lexikologie (lexikální jednotka, významové vztahy mezi slovy, slovní zásoba a její změny,
lexikografie + speciální slovníky, frazeologie)
• Slovotvorba (původ a příbuznost slov, odvozování, skládání a zkracování slov + slovotvorný
rozbor, slovotvorné kategorie)
• Práce s informacemi (informační zdroje, informační instituce, studium textů + vyhledávání
informací na internetu, důvěryhodnost informací)
• Funkční styl řečnický (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary)
• Komunikační dovednosti pro sebeprosazení (prezentační dovednosti, pokládání otázek,
přesvědčování + obrana vůči manipulaci, asertivita)
• Příloha (přehled pravopisných pravidel a funkčních stylů, zásobník pravopisných úkolů)
14
Struktura učebnicové sady
• Sada pro studenty sestává z učebnice a pracovního sešitu. Struktura obou publikací je totožná.
• Obsah vzdělávání je rozdělen do osmi tematických celků týkajících se jazyka, komunikace,
slohu a práce s informacemi.
• Kapitoly jazykové, komunikační a informační
mají rozsah jedné strany, slohové kapitoly jsou
vždy dvoustránkové.
• Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu
učebnice, na závěr každého celku je však navíc
zařazeno opakování, v němž si studenti ve formě
odpovídající didaktickému testu nové maturity
ověří své znalosti i dovednosti z daného celku.
• Nedílnou součástí sady je i audionahrávka obsahující ukázky mluvené komunikace. S ukázkami
se vždy dále pracuje v pracovním sešitě.
• Průvodce pro učitele je praktickým pomocníkem
vyučujícího. Obsahuje v sobě učebnici i pracovní
sešit, je tedy komplexním a plně dostačujícím
podkladem pro výuku. Kromě komentářů
k výkladu a cvičením přináší užitečné informace
k jednotlivým kapitolám, k tvorbě ŠVP, objasňuje
strukturu a koncepci celé sady, obsahuje klíč
ke cvičením, seznam použité literatury, přepis
všech zvukových stop z CD aj.
Novinky 2. dílu
• Přibyly kapitoly věnované práci s informacemi.
• Sada tentokrát neobsahuje výcvik komunikačních dovedností ve formě přílohy – výcvikově
a prakticky jsou zaměřeny komunikační kapitoly.
• Objevuje se nový typ slohové kapitoly s více
ukázkami zaměřený na slohové útvary.
• Nově jsou k tematickým celkům zařazeny
rozšiřující kapitoly, kterými lze nahradit základní
kapitoly celku, jenž studenty zajímá méně
(např. jazykové lze nahradit komunikačními).
• K propojení jazyka a komunikace slouží komunikační okénko v dolní části doplňkového sloupce
jazykových, informačních a slohových kapitol.
• Součástí sady je i přehledná tabulková příloha.
• Obsaženo je komplexní opakování veškeré látky.
ČESKÝ JAZYK A KOMUNIKACE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 3.–4. DÍL
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
3.–4. díl – Učebnice
formát A4, brož., cca 100 stran, ISBN 978-80-7358-199-2
Novinka
srpnu
vyjde v
2012
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
3.–4. díl – Pracovní sešit
formát A4, brož., cca 96 stran, ISBN 978-80-7358-200-5
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
Pracovní sešit – Komplexní opakování
a příprava k maturitě
formát A4, brož., cca 60 stran, ISBN 978-80-7358-201-2
Připravujeme:
Český jazyk a komunikace pro střední školy –
3.–4. díl – Průvodce pro učitele + CD
formát 280 mm x 297 mm, brož., cca 200 stran,
ISBN 978-80-7358-202-9
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Tato učebnicová sada svou koncepcí i strukturou navazuje na předchozí dva tituly. Přesto
se v ní objevuje několik změn, tou nejvýraznější je spojení učiva 3. a 4. ročníku do jedné učebnice, jíž odpovídá pracovní sešit procvičující taktéž učivo 3. a 4. ročníku, a dále samostatný
pracovní sešit věnovaný komplexnímu opakování učiva všech čtyř dílů a přípravě k maturitě.
• Sada je primárně zpracována podle RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast
Jazykové vzdělávání a komunikace). Díky svému komplexnímu pojetí a mnohým přesahům
nad rámec stanoveným tímto RVP je však dobře využitelná i na gymnáziích. Sada svým zpracováním plně odpovídá i požadavkům nové maturitní zkoušky.
• Cílem sady je naučit studenty vnímat jazyk jako nástroj komunikace a úspěšně tento nástroj
využívat v každodenní praxi. K tomu slouží mj. ukázky komunikačních situací použitých k vysvětlení a analýze prvků a procesů přítomných v komunikaci, jejich vzájemných vztahů a vlivů.
• Samozřejmostí jsou cvičení zaměřená na analýzu, interpretaci i produkci nejrůznějších sdělení,
ale i úkoly rozvíjející důležité dovednosti studentů (čtenářskou gramotnost, práci s informacemi a dílčí komunikační dovednosti).
• Práce se sadou je značně flexibilní. Vyučující má v jedné publikaci k dispozici učivo dvou ročníků včetně rozšiřujících kapitol, sada je navíc rozšířena o celý doplňkový pracovní sešit.
Motivace
K zaujetí studentů slouží vedle moderní grafiky a obrazového materiálu především úvodní texty
na začátku každé z kapitol. Jejich podstatou je zajímavá komunikační situace, která často obsahuje humorné prvky a je založena na tématu, jež je dnešním středoškolákům blízké. Motivačně
působí i odkazy na praxi. Studenti si lépe uvědomí souvislosti mezi tím, co je jim v učebnici
předkládáno, a praktickým životem.
Obsah učebnicové sady
• Funkční styl umělecký (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary), funkční styl publicistický (charakteristika stylu, vybrané slohové útvary + reklama a inzerce), funkční styl odborný
(charakteristika stylu, vybrané slohové útvary + literatura faktu) a funkční styl administrativní
(charakteristika stylu, vybrané útvary + útvary v komunikaci na trhu práce)
• Tvarosloví (tvar slova, slovní druhy, mluvnické kategorie jmen, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, mluvnické kategorie sloves, slovesa, neohebné slovní druhy + skloňování jmen cizího původu a vlastních jmen)
• Mediální komunikace (masová média a jejich funkce, nová média, aktivní publikum).
• Skladba (věta, stavba věty, větné členy základní a rozvíjející, souvětí souřadné a podřadné,
používání interpunkce, odchylky ve větné stavbě, výpověď, slovosled a valenční syntax + základové větné struktury češtiny)
• Textová lingvistika (soudržnost textu, členění komunikátu, vzájemné vztahy textů)
• Komunikace na trhu práce (komunikace při přijímacím řízení, komunikace v týmu, budování
vztahů na pracovišti a reprezentace firemní kultury)
• Vývoj jazyka (zákonitosti jazykového vývoje, historický vývoj češtiny a vývojové tendence)
• Příloha (přehled tvarosloví, zásobník úkolů)
Struktura učebnicové sady
• Sada pro studenty sestává z učebnice, pracovního sešitu a doplňkového pracovního sešitu
Komplexní opakování a příprava k maturitě.
• Učivo je rozděleno do deseti tematických celků
týkajících se slohu, komunikace a jazyka.
• Slohové kapitoly mají rozsah dvou stran, kapitoly
komunikační a jazykové jsou jednostránkové.
• Struktura běžného pracovního sešitu kopíruje
strukturu učebnice, na závěr každého celku
je však navíc zařazeno opakování, v němž
si studenti formou didaktického testu ověřují
pochopení a osvojení probraného učiva.
• Pracovní sešit – Komplexní opakování a příprava
k maturitě se dělí do dvou částí, první obsahuje
opakování k tematickým celkům z 1.–4. dílu sady,
druhá je zaměřena na přípravu k maturitě. Kapitoly druhé části jsou navíc tematicky zaměřeny
na volbu povolání.
• Nedílnou součástí sady je i audionahrávka obsahující ukázky mluvené komunikace.
• Průvodce pro učitele vyučujícímu přináší užitečné informace k jednotlivým kapitolám, k tvorbě
ŠVP, objasňuje strukturu a koncepci sady, obsahuje klíč k úkolům, seznam použité literatury,
přepis zvukových stop z CD aj.
Novinky 3.–4. dílu
• Novinkou je zejména spojení učiva 3. a 4. ročníku do jedné publikace. Studenti budou moci
pracovat s jedinou učebnicí, učitelé pak budou
mít volnější ruku v rozložení učiva.
• K učebnici patří dva samostatné pracovní sešity.
Jde o běžný 3.–4. díl pracovního sešitu, v němž
budou prověřovány nabyté znalosti a rozvíjeny
dovednosti studentů v návaznosti na učebnici,
a dále Pracovní sešit – Komplexní opakování
a příprava k maturitě, který bude završením
práce s celou učebnicovou sadou a zároveň
přípravou k maturitě.
• Kapitoly interpersonální komunikace budou
zaměřeny na komunikaci v rámci trhu práce.
Studenti se tak budou moci připravit na komunikační situace, které je čekají po opuštění školy.
15
SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 1. DÍL
Společenské vědy pro střední školy –
1. díl – Učebnice
formát A4, brož., 84 stran, ISBN 978-80-7358-144-2
Společenské vědy pro střední školy –
1. díl – Pracovní sešit
formát A4, brož., 88 stran, ISBN 978-80-7358-145-9
Společenské vědy pro střední školy –
1. díl – Průvodce pro učitele
formát A4, brož., 80 stran, ISBN 978-80-7358-146-6
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada tvořená učebnicí, pracovním sešitem a metodickým materiálem pro učitele
je určena pro výuku na gymnáziích i na středních odborných školách. Tomu napomáhá
jasně strukturovaný text i systém jeho členění do boxů. Sada je zpracována podle požadavků
reformy středoškolského vzdělávání. Při její tvorbě tak bylo plně přihlíženo k dokumentům
RVP pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP
pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Sada současně v plné míře zohledňuje
požadavky nové maturitní zkoušky tak, jak jsou zachyceny v dokumentu Katalog požadavků
zkoušek společné části maturitní zkoušky (základní i vyšší úroveň obtížnosti).
• Učebnicová sada přináší zásadně nový přístup k tematice společenských věd. Jejím cílem je
představit tradiční středoškolský předmět ne již jako dějiny vědních oborů, ale jako souhrn
témat, která úzce souvisejí s životem, rozhodováním a budoucím uplatněním studentů.
Výsledkem je text, který zasazuje základní teorii psychologie, sociologie, sociální psychologie
či filozofie do každodenních souvislostí. Stanovený cíl podporují i jednotlivé typy cvičení, která
jsou uvedena v pracovním sešitě. Samotné zařazení pracovního sešitu jako zcela plnohodnotné součásti výuky znamená výraznou inovaci výuky předmětu. Tento přístup umožňuje u žáků
rozvíjet praktické dovednosti a strategie pro řešení problémových situací. Současně posiluje
jejich pocit zodpovědnosti za problémy, se kterými se pravidelně setkávají.
• Jedním ze základních rysů učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva,
návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání a vzájemná propojenost
s ostatními částmi učebnicové sady (učebnice – pracovní sešit – metodika pro učitele). Stejný
prostor jako teoretickým znalostem je věnován i osvojení si praktických dovedností a jednotlivých klíčových kompetencí.
• Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně.
Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost,
přehlednost a systematičnost výkladu. Samozřejmostí je obsáhlý obrazový materiál, který
pomáhá studentům lépe pochopit probírané učivo. Totožný cíl sleduje i časté zařazování
statistického materiálu a ilustračních schémat.
Motivace
Snaha zaujmout studenty a motivovat je ke studiu společenskovědních problémů, se kterými
se ve svém životě pravidelně setkávají, je jedním z hlavních cílů učebnicové sady. Kromě
moderní a originální grafiky a velkého množství obrazového materiálu dále jako motivace slouží
zcela konkrétní příklady z praxe uváděné v učebnici i v pracovním sešitě. Se stejným cílem jsou
do textu vkládány statistické materiály a schémata. Žáci jsou upozorňováni i na moderní filmová či hudební zpracování se vztahem k tématům podkapitol.
Obsah učebnicové sady
• Poznání skutečnosti (kapitoly Člověk a poznání, Věda, filozofie a poznání, Masmédia a náš
pohled na svět).
• Člověk a jeho vývoj (kapitoly Člověk, příroda a kultura, Člověk ve vývoji).
• Člověk jako individualita (kapitoly Lidská osobnost, Duševní zdraví a rozvoj osobnosti).
• Život mezi druhými (kapitoly Jedinec a kolektiv, Jak poznávám druhé a jak s nimi komunikuji).
16
Struktura učebnicové sady
• Obsah vzdělávání je rozdělen do čtyř tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly. Tematické
celky i kapitoly jsou řazeny tak, aby respektovaly
logické řazení učebních témat, současně však
přihlížejí i k dosavadní tradici výuky společenských věd na středních školách.
• Každá kapitola je dále dělena na podkapitoly,
které představují základní prvek učebnicové
sady. V průměru připadá na jednu kapitolu
4–5 podkapitol. Dle cílové časové dotace jsou
dále odlišeny dva typy podkapitol: podkapitola
s jednohodinovou a podkapitola s dvouhodinovou časovou dotací. Jedné vyučovací hodině
přitom odpovídá jedna strana učebnice a jedna
strana v pracovním sešitě.
• Díky systému členění textu do boxů lze v rámci
každé podkapitoly učebnice jasně odlišit
povinnou teorii (odpovídající požadavkům
legislativních dokumentů) od doplňujícího učiva
určeného primárně pro studenty gymnázií a řady
dalších učebních obsahů, které uvádějí teorii
do praktických, historických nebo kulturních souvislostí. Volitelné typy boxů umožnily autorům
nastavit každý problémový celek individuálně,
a zdůraznit tak jiný aspekt problematiky s ohledem na téma podkapitoly. To plně vyhovuje
právě v případě různorodosti společenských věd.
• Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu
učebnice, což usnadňuje využití celé sady ve výuce. Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu
typů cvičení, přičemž jejich zařazení se opět řídí
především tématem podkapitoly. V pracovním
sešitě je dále na konci každého tematického celku zařazena kapitola opakování, kde si studenti
mohou ověřit a zopakovat své znalosti i dovednosti vztahující se k tematickému celku.
• Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého vyučujícího. Najdete
v něm užitečné informace k tvorbě vlastního
ŠVP, podrobně se zde seznámíte se strukturou
a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením z pracovního sešitu. Součástí metodiky
je dále seznam použité literatury a dlouhodobé
projekty.
Práce ve vyučovací hodině
Dvoustránková podkapitola učebnice
Základní jednotkou učebnicové sady je podkapitola. Dvoustránková podkapitola učebnice odpovídá dvouhodinové časové dotaci. V učebnici je text všech
podkapitol členěn na levý, hlavní pás a okrajový pás. Boxy hlavního pásu přináší vedle motivačního úvodu základní a rozšiřující učivo podle RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné školy. Boxy okrajového pásu zprostředkovávají doplňující informace – praktické demonstrace klíčových pojmů, historické
souvislosti probíraných jevů, odkazy na související filmová zpracování, vyjádření známých osobností k tématu podkapitoly atd.
Motivační úvod –
ilustrace nebo fotografie a související
otázky.
Diskuze (odborná
i veřejná) týkající
se tématu podkapitoly.
Výkladový box
s hlavním učivem
podkapitoly podle
RVP pro gymnázia
a RVP pro střední
odborné školy.
Komentář známé
osobnosti.
Doplňující výkladový box s učivem,
jehož osvojení se
předpokládá především v rámci výuky
na gymnáziích.
Box Praxe ilustruje
příslušný pojem
hlavního výkladu
strany v praktických souvislostech.
Box Jak je tomu
jinde? představuje
jev v odlišném kulturním prostředí.
Box Co to pro nás
znamená? ukazuje, jak nás vybraný
jev ovlivňuje.
K podtrženému
pojmu se vztahuje
box Praxe.
Na posledním místě hlavního pásu strany učebnice se objevuje jeden ze tří boxů Jak je tomu jinde?,
Jak to souvisí s… a Co to pro nás znamená?
Odkaz na zajímavé filmové
nebo literární zpracování
tématu podkapitoly.
Struktura druhé strany podkapitoly se řídí
stejnými pravidly jako strana první s výjimkou chybějícího motivačního úvodu.
Dvoustránková podkapitola pracovního sešitu
Dvoustránkové podkapitole učebnice odpovídá vždy dvoustránková podkapitola pracovního sešitu. Boxy zde už nejsou děleny do hlavního a vedlejšího pásu,
ale do dvou významově rovnocenných sloupců. Obsahová skladba jednotlivých stran odpovídá obsahové struktuře textu učebnice – tzn. že první strana pracovního sešitu pracuje se znalostmi učiva první strany učebnice, druhá strana pracovního sešitu se zaměřuje především na učivo druhé strany učebnice.
Rozhodnutí
o správnosti uvedených tvrzení.
Rozřazení klíčových
slov do stanovených skupin.
Výběr správné
varianty dokončení
věty.
Práce s úryvkem
z odborné či krásné
literatury.
Práce s modelovou situací.
Doplňování vynechaných slov.
Mezi zadáními se
objevuje i projektový úkol.
Práce s obrazovým nebo ikonickým materiálem.
Zadání můžou nabízet
individuální, párovou
nebo skupinovou práci.
17
SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 2. DÍL
Společenské vědy pro střední školy –
2. díl – Učebnice
formát A4, brož., 88 stran, ISBN 978-80-7358-152-7
Společenské vědy pro střední školy –
2. díl – Pracovní sešit
formát A4, brož., 92 stran, ISBN 978-80-7358-153-4
Společenské vědy pro střední školy –
2. díl – Průvodce pro učitele
formát A4, brož., 84 stran, ISBN 978-80-7358-154-1
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada Společenské vědy pro střední školy – 2. díl navazuje svou koncepcí i strukturou na předcházející titul, což umožňuje plynule navázat na ověřený a zažitý způsob práce.
Sadu již tradičně tvoří učebnice, pracovní sešit a metodický průvodce pro učitele. Připravovanou novinkou je doplňující část sady ve formě elektronických prezentací.
• Učebnicová sada je opět zpracována v souladu s platnými legislativními dokumenty – RVP
pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP
pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Při její tvorbě bylo taktéž přihlíženo
k požadavkům nové maturitní zkoušky.
• Jedním z hlavních cílů projektu Společenské vědy pro střední školy je umožnit pedagogům
praktikovat nový přístup k tematice společenských věd. Smyslem je posunout tradiční pohled
na předmět, který byl chápan spíše jako dějiny vědních oborů, směrem k výkladu, který chápe
společenské vědy jako souhrn témat, úzce souvisejících s životem, rozhodováním a budoucím
uplatněním studentů. Hlavní témata sociologie a politologie, která jsou jádrem druhého dílu,
jsou tak zasazena do kontextu událostí každodenního života a všedních souvislostí. Stanovený cíl napomáhají naplnit i jednotlivá cvičení pracovního sešitu, který je nutno chápat jako
nedílnou část učebnicové sady, a který napomáhá posunout vzdělávání z oblasti pouhého
nabývání znalostí, k rozvoji dovedností a schopností (klíčových kompetencí).
• Dominantní rys učebnice i pracovního sešitu je komplexnost překládaného učiva a jeho
návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání. Texty nenaplňují jen požadavky vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, ale témata propojují i s odpovídajícími
průřezovými tématy. Komplexnost učebnicové sady je však dána i propojením učebnice, pracovního sešitu. Pro lepší orientaci v provázanosti jednotlivých částí mohou sloužit elektronické
prezentace, které přehledně naznačují nejjednodušší cestu hodinou.
• Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně.
Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost,
přehlednost a systematičnost výkladu.
Motivace
Učebnicová sada klade důraz na motivaci žáků k zájmu o studium společenskovědních problémů. Tohoto cíle je dosaženo mj. využitím moderní grafiky a velkého množství obrazového
materiálu. Témata podkapitol jsou představeny jako problémy každodenních životních událostí,
na které žáci mohou narazit. Upozorňováni jsou taktéž na moderní či klasická filmová zpracování se vztahem k tématům podkapitol.
Obsah učebnicové sady
• Složitá společnost (kapitoly Společnost a společenské útvary, Struktura společnosti).
• Měnící se společnost (kapitoly Sociální změna a moderní společnost, Multikulturní a multietnická společnost).
• Stát a demokracie (kapitoly Stát, státní moc a společnost, Demokracie).
• Politika a my (kapitoly Politický život ve státě, Já jako občan českého státu)
• Společnost a stát v dějinách myšlení (kapitola Historické teorie společnosti a státu).
18
Struktura učebnicové sady
• Obsah vzdělávání je rozdělen do pěti tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly.
• Každá kapitola je dále dělena na podkapitoly,
které představují základní prvek učebnicové
sady. Dle cílové časové dotace jsou odlišeny dva
typy podkapitol: podkapitola s jednohodinovou
a s dvouhodinovou dotací.
• Díky systému členění textu do boxů lze
v rámci každé podkapitoly učebnice jasně odlišit
povinnou teorii (odpovídající požadavkům
legislativních dokumentů) od dalších učebních
obsahů, které uvádějí teorii do praktických
souvislostí.
• Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů
cvičení, přičemž jejich zařazení se opět řídí
především tématem podkapitoly.
• Průvodce pro učitele je koncipován jako praktický pomocník každého vyučujícího. Najdete
v něm užitečné informace k tvorbě vlastního ŠVP,
podrobně se zde seznámíte se strukturou a koncepcí celé sady a naleznete zde klíč ke cvičením
z pracovního sešitu.
• Elektronické prezentace, které jsou nepovinnou
součástí sady, umožňují jednoduše a funkčně
provést učitele i žáky hodinou a využít maximum
potenciálu učebnicové sady.
Nová témata 2. dílu
• V druhém díle učebnicové sady Společenské
vědy pro střední školy se žáci setkávají zejména s tématy z oboru politologie a sociologie.
Cílem jednotlivých podkapitol je připravit žáka
na aktivní, odpovědný a informovaný život v demokratické společnosti. Výklad tak není veden
pouze po linii obecné společenskovědní teorie,
ale je důsledně zaměřen na praktické informace,
které žákům mohou být užitečné v jejich občanském životě.
• Velký důraz je v druhém díle kladen na průřezové téma tzv. Multikulturní výchovy, kterému
je věnována jedna podkapitola. Téma je zde
nahlíženo současnou teorií společenských věd.
Společenské vědy pro střední školy – prezentace a souhrn
Dvoustránková podkapitola učebnice
Nakladatelství Didaktis poskytuje elektronické prezentace k jednotlivým podkapitolám prvních dvou dílů učebnicové sady Společenské vědy pro střední
školy. Prezentace jsou dostupné na internetovém portále www.stahuj-ucebnice.cz.
• Prezentace slouží vyučujícím ke zjednodušení přípravy a vedení vyučovací hodiny – stručně rekapitulují pojmovou osu hodiny a jednotlivé kroky práce
s učebnicí, naznačují také možnosti propojení učebnice a konkrétních cvičení pracovního sešitu.
• Promítání prezentace ve výuce pomáhá samotným žákům orientovat se v látce a v práci s učebnicí a pracovním sešitem. Součástí prezentace je i základní
orientační aparát – prosvětlením se identifikuje aktuálně probíraný box učebnice a pracovního sešitu.
• Prezentace definuje cíle vyučovací hodiny jak na znalostní, tak i na dovednostní úrovni.
• Prezentace umožňuje krátkou kontrolu stavu osvojených znalostí, a to jak poznatků nezbytných pro zvládnutí nové látky (na počátku vyučovací hodiny),
tak poznatků aktuálně osvojených v hodině (krátké otázky na konci prezentace).
Rozdělení sady
Učebnicová sada je dělena do čtyř dílů. Každý z dílů se soustředí na problematiku jiných společenskovědních disciplín. Problémy našeho společenského
a individuálního života však není možno vnímat odděleně – z tohoto důvodu užívají všechny díly sady mezioborový přístup a s jednotlivými disciplínami
se tak můžete setkat ve všech dílech. Zastoupení disciplín v jednotlivých dílech stručně rekapituluje následující tabulka.
Díl
Psychologie
Sociální psychologie
a sociologie
1.
100 %
30 %
2.
60 %
3.
4.
10 %
Politologie
Právo
90 %
10 %
10 %
80 %
10 %
Ekonomie
Mezinárodní vztahy
100 %
100 %
Filozofie a etika
Mediální studia
20 %
60 %
20 %
15 %
10 %
15 %
50 %
10 %
Řazení dílů odpovídá logickému postupu od problematiky jednotlivce přes jeho život ve společnosti druhých až k tematice mezinárodních vztahů a filozofie.
Přesto lze ve výuce (ve shodě s ŠVP) pořadí dílů sady zaměnit.
19
SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 3. DÍL
Společenské vědy pro střední školy –
3. díl – Učebnice
formát A4, brož., 96 stran, ISBN 978-80-7358-163-3
Společenské vědy pro střední školy –
3. díl – Pracovní sešit
formát A4, brož., 100 stran, ISBN 978-80-7358-164-0
Společenské vědy pro střední školy –
3. díl – Průvodce pro učitele
velikost: 280 x 297 mm, brož., 192 stran,
ISBN 978-80-7358-165-7
Učebnicová sada s doložkou MŠMT
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada Společenské vědy pro střední školy – 3. díl představuje nová společenskovědní témata již osvědčenou formou a využívá postupů z dvou předcházejících dílů. Specifikem 3. dílu je nová podoba Průvodce pro učitele, která je pojata formou učitelské knihy.
• Učebnicová sada je zpracována v souladu s platnými legislativními dokumenty – RVP
pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP
pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Při její tvorbě bylo taktéž přihlíženo
k požadavkům nové maturitní zkoušky.
• Skrze pracovní sešit učebnicová sada cíleně rozvíjí klíčové kompetence žáků, a to zejména
kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální
kompetence, občanské a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a kompetence využívat prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi.
• Hlavními tématy třetího dílu učebnicové sady jsou právo a ekonomie. Cílem sady je zasadit
tato témata do kontextu událostí každodenního života a všedních souvislostí, s nimiž se žáci
mohou běžně setkat. Stanovený cíl napomáhají naplnit i jednotlivá cvičení pracovního sešitu,
který je nutno chápat jako nedílnou část učebnicové sady a který napomáhá posunout
vzdělávání z oblasti pouhého nabývání znalostí k rozvoji dovedností a schopností (klíčových
kompetencí).
• Dominantním rysem učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva
a jeho návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání. Texty nenaplňují
jen požadavky vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, ale témata propojují i s odpovídajícími průřezovými tématy. Komplexnost učebnicové sady je však dána i propojením
učebnice, pracovního sešitu.
• Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně.
Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost,
přehlednost a systematičnost výkladu.
Motivace
Učebnicová sada klade důraz na motivaci žáků k zájmu o studium společenskovědních
problémů. Tohoto cíle je dosaženo mj. využitím moderní grafiky a velkého množství obrazového materiálu. Témata podkapitol jsou představena jako problémy každodenního života, na které
žáci mohou narazit. Upozorňováni jsou taktéž na moderní či klasická filmová zpracování
se vztahem k tématům podkapitol.
Obsah učebnicové sady
•
•
•
•
•
•
20
Základy práva (kapitoly Spravedlnost a svoboda, Teorie práva, Právo a náš život).
Soukromé právo (kapitoly Občanské právo, Rodinné právo, Pracovní právo).
Veřejné právo (kapitola Trestní a správní právo).
Ekonomický život společnosti (kapitola Ekonomika, trh a ekonomové).
Stát a ekonomika (kapitola Národní ekonomika a role státu).
Ekonomika a my (kapitola Podnikání a zaměstnání, Finanční trh a finanční instituce, Peníze a my).
Struktura učebnicové sady
• Obsah vzdělávání je rozdělen do šesti tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly.
• Každá kapitola je členěna na podkapitoly, které
představují základní prvek učebnicové sady.
Dle časové dotace škol jsou odlišeny dva typy
podkapitol: podkapitola s jednohodinovou
či dvouhodinovou dotací. Jedné vyučovací
hodině přitom odpovídá jedna strana učebnice
a jedna strana v pracovním sešitě.
• Díky systému členění textu do boxů lze v rámci
každé podkapitoly učebnice jasně odlišit povinnou teorii (odpovídající požadavkům legislativních dokumentů) od dalších učebních obsahů,
které uvádějí teorii do praktických souvislostí.
• Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů
cvičení, přičemž jejich charakter se opět řídí
především tématem podkapitoly.
• Průvodce pro učitele je u třetího dílu poprvé pojat formou učitelské knihy, tj. obsahuje
všechny relevantní strany učebnice a pracovního
sešitu doplněné po stranách komentáři. V těchto
komentářích se setkáte mimo jiné s doplněním
výkladu, řešením úkolů pracovního sešitu, doplňkovými úkoly či odkazy na další relevantní zdroje
informací.
Nová témata 3. dílu
• Ve třetím díle učebnicové sady Společenské
vědy pro střední školy se žáci setkávají zejména
s tématy z oboru práva a ekonomie. Seznamují se s odborným komentářem všedních,
ale i méně všedních životních situací. Znalosti
a dovednosti z právní a ekonomické oblasti žáky
připravují k odpovědnému a informovanému
životu v demokratické společnosti. Celý výklad je
uveden stručnou filozofickou reflexí probíraných
témat.
• Důraz je v třetím díle kladen mimo jiné i na představení významných témat, které plynou
ze vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání
dle RVP pro střední odborné vzdělávání.
SPOLEČENSKÉ VĚDY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 4. DÍL
Společenské vědy pro střední školy –
4. díl – Učebnice
formát A4, brož., 96 stran, ISBN 978-80-7358-175-6
Společenské vědy pro střední školy –
4. díl – Pracovní sešit
formát A4, brož., 104 stran, ISBN 978-80-7358-176-3
Společenské vědy pro střední školy –
4. díl – Průvodce pro učitele
formát 280x297 mm, brož., 184 stran,
ISBN 978-80-7358-177-0
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada Společenské vědy pro střední školy – 4. díl uzavírá řadu učebních materiálů
určených pro stření školy. Koncepčně, strukturou a obsahově navazuje na tři předcházející
úspěšné sady. Učitel i žáci tak mohou plynule navázat na již zaběhnutý a prověřený systém
práce.
• Učebnicová sada je opět zpracována v souladu s platnými legislativními dokumenty – RVP
pro střední odborné vzdělávání (vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání) a RVP
pro gymnázia (vzdělávací oblast Člověk a společnost). Při její tvorbě bylo taktéž přihlíženo
k požadavkům nové maturitní zkoušky.
• Učebnicová sada je rozdělena do sedmi tematických celků. Tyto celky odpovídají hlavním
výkladovým problémům, kterými jsou mezinárodní vztahy a formování mezinárodního
systému, historie a současnost Evropské unie, současné problémy globalizace, základní témata nejvýznamnějších náboženských systémů, současné problémy a témata filozofického
tázání, problematika lidského poznání z pohledu filozofie, morální a etické otázky v dějinách
i současnosti.
• Dominantním rysem učebnice i pracovního sešitu je komplexnost předkládaného učiva
a jeho návaznost na ostatní vzdělávací oblasti středoškolského vzdělávání. Texty nenaplňují
jen požadavky vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, ale témata propojují i s odpovídajícími průřezovými tématy. Komplexnost učebnicové sady je však dána i propojením
učebnice a pracovního sešitu.
• Celá učebnicová sada klade velký důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně.
Výsledná podoba využívající mj. členění textu do boxů chce především posílit funkčnost,
přehlednost a systematičnost výkladu.
Motivace
Učebnicová sada klade důraz na motivaci žáků k zájmu o studium společenskovědních
problémů. Tohoto cíle je dosaženo mj. využitím moderní grafiky a velkého množství obrazového materiálu. Témata podkapitol jsou představena jako problémy každodenního života, na které
žáci mohou narazit. Upozorňováni jsou taktéž na moderní či klasická filmová zpracování
se vztahem k tématům podkapitol.
Obsah učebnicové sady
• Mezinárodní vztahy a jejich aktéři (kapitoly Mezinárodní vztahy, Mezinárodní organizace).
• Evropská integrace a Evropská unie (kapitoly Zdroje a průběh evropské integrace, Struktura
a politika Evropské unie, Členství v Evropské unii).
• Současná mezinárodní situace (kapitoly Mezinárodní vztahy na počátku 21. století, Česká
republika v současném světě, Globální problémy a rizika).
• Náboženství a náš život (kapitola Náboženství a náboženské systémy).
• Ontologie (kapitoly Otázky a odpovědi filozofie, Základní ontologické pojmy).
• Epistemologie (kapitoly Znalost, Metoda).
• Etika (kapitoly Etika a svoboda, Dobro, Aplikovaná etika).
Struktura učebnicové sady
• Obsah vzdělávání je rozdělen do sedmi tematických celků. Ty se dále dělí na kapitoly.
• Každá kapitola je dělena na podkapitoly, které
představují základní prvek učebnicové sady.
Jedné vyučovací hodině odpovídá jedna strana
učebnice a jedna strana v pracovním sešitě.
• Díky systému členění textu do boxů lze v rámci
každé podkapitoly učebnice jasně odlišit povinnou teorii (odpovídající požadavkům legislativních dokumentů) od dalších učebních obsahů,
které uvádějí teorii do praktických souvislostí.
• Pracovní sešit nabízí značnou variabilitu typů
cvičení, přičemž jejich charakter se opět řídí
především tématem podkapitoly.
• Průvodce pro učitele je u čtvrtého dílu opět
pojat formou učitelské knihy, tj. obsahuje
všechny relevantní strany učebnice a pracovního
sešitu doplněné po stranách komentáři. V těchto
komentářích se setkáte mimo jiné s doplněním
výkladu, řešením úkolů pracovního sešitu, doplňkovými úkoly či odkazy na další relevantní zdroje
informací.
Nová témata 4. dílu
• Ve čtvrtém díle učebnicové sady Společenské
vědy pro střední školy se žáci setkávají se zbývajícími společenskovědními obory – s mezinárodními vztahy, religionistikou a filozofií. Cílem
podkapitol je prezentovat jednotlivé obory
v kontextu životních zkušeností žáka. Ti se zde
nesetkávají jen s teorií, ale i s podněty, jak
se tato na první pohled abstraktní témata mohou dotknout jejich každodenního života. Cílem
sady je tak podpořit u žáků porozumění okolním
událostem a jevům.
• Filozofická témata nejsou pojata tradičně jako
dějiny filozofie a filozofického myšlení, ale tematicky. Podkapitoly prezentují vybrané problémy
poznání, bytí či etiky a žáci se tedy mohou
soustředit na hledání svých vlastních obecných
odpovědí.
21
MATEMATIKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – 1. DÍL: ZÁKLADNÍ POZNATKY
Matematika pro střední školy – 1. díl – Učebnice
formát A4, brož., cca 155 stran, ISBN 978-80-7358-196-1
Matematika pro střední školy – 1. díl – Pracovní sešit
Novinka
květnu
vyjde v
2012
formát A4, brož., 185 stran, ISBN 978-80-7358-197-8
Připravujeme:
Matematika pro střední školy – 1. díl
Průvodce pro učitele
formát A4, brož., cca 200 stran, ISBN 978-80-7358-198-5
vyjde v srpnu 2012
Sbírka úloh z matematiky pro střední školy
sbírka bude interaktivní, přístupná na našem webu
Matematika pro střední školy – 2. díl
Učebnice - vyjde v listopadu 2012
Matematika pro střední školy – 2. díl
Pracovní sešit - vyjde v listopadu 2012
Koncepce a hlavní cíle učebnicové sady
• Učebnicová sada je tvořena učebnicí, pracovním sešitem, interaktivní sbírkou úloh umístěnou na webu a metodickým materiálem pro učitele.
• Zpracování učebnicové sady vychází z RVP pro střední odborné vzdělávání ve vzdělávací
oblasti Matematické vzdělávání.
• Sada svým zpracováním odpovídá požadavkům nové maturitní zkoušky, jak jsou stanoveny
v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (základní úroveň obtížnosti).
• Učební materiály nabízí variabilní využití pro jakoukoli hodinovou dotaci výuky matematiky
(školy s nižší dotací mohou vybírat z úkolů v pracovním sešitě, školy s vyšší dotací naleznou
na webu další úkoly strukturovaně řazené dle typu a náročnosti ke každé kapitole).
• Jedním ze základních rysů sady je komplexnost učiva a vzájemná propojenost celé učebnicové sady. Výraznou inovací je zavedení pracovního sešitu, který plynule navazuje na učebnici.
• Cílem učebnicové sady je podat výklad tak, aby student mohl poznatkům snadno porozumět a zapamatovat si je, získané poznatky procvičit prostřednictvím úkolů a cvičení. Cvičení
v pracovním sešitě jsou typově seřazená podle náročnosti, využívají myšlenkových postupů
pamatování, porozumění, aplikování aj. (dle Bloomovy taxonomie) a umožňují žákovi zvládnout další a náročnější výstupy, a tím úspěšně dosáhnout jednotlivých vzdělávacích cílů.
• Celá učebnicová sada klade důraz na moderní grafické zpracování, ne však samoúčelně.
Výsledná podoba využívá členění do boxů a navíc i jejich barevné odlišení, což má posílit
funkčnost, systematičnost a přehlednost výkladu. Barevné členění v pracovním sešitě taktéž
odlišuje různé úrovně náročnosti úloh.
Motivace
Učebnicová sada klade velký důraz na motivaci studentů. Tohoto cíle se snaží dosáhnout jak
pomocí podrobných výkladů doplněných příklady, tak i pomocí moderní grafiky. Za výrazný
motivační prvek lze považovat doplňující část, která zasazuje probíranou látku do historických
a mezipředmětových souvislostí či do kontextu běžného života.
Obsah učebnicové sady
• Přirozená čísla (zápis čísel, početní operace v množině přirozených čísle, dělitelnost a kritéria
dělitelnosti, prvočísla, soudělná a nesoudělná čísla, společný násobek a dělitel)
• Celá čísla (početní operace v množině celých čísel)
• Racionální čísla (desetinná čísla a početní operace s nimi, zlomky, úprava zlomků a početní
operace se zlomky, různé zápisy racionálních čísel, poměr, přímá a nepřímá úměra, procenta
a promile, základy finanční matematiky, převody jednotek)
• Reálná čísla (reálné číslo, absolutní hodnota reálného čísla, mocniny s přirozeným, celým
a racionálním exponentem, odmocniny)
• Výroková logika a teorie množin (množiny, intervaly, výroky jednoduché, složené a kvantifikované, definice, věta a důkaz)
22
Struktura učebnicové sady
• Sadu pro studenty tvoří učebnice a pracovní
sešit. Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola
v pracovním sešitě.
• Obsah je rozdělen do pěti celků, které se dále dělí
na kapitoly, ty představují základní prvek učebnicové sady. První čtyři celky jsou věnovány souhrnnému opakování učiva ZŠ.
• Každá kapitola v učebnici začíná motivačním
textem, který se váže k učivu probíranému v dané
kapitole.
• Samotný výkladový text je výrazně strukturovaný.
Díky systému členění textů do barevných boxů
jsou jasně odlišeny definice pojmů od symbolických zápisů a definicí postupů. Každý zavedený
pojem i postup je doplněn názorným jednoduchým příkladem. Na konci každé kapitoly učebnice
se nachází blok úkolů, jehož cílem je kontrola
zvládnutí probraného učiva na základní úrovni pochopení. Na tento blok přímo navazují další úkoly
v pracovním sešitě.
• Pracovní sešit navazuje na učebnici, přičemž
obsahuje úlohy, které systematicky využívají všech
poznatků z učebnic. Předpokládá se využití celé
sady ve výuce. Úlohy v pracovním sešitě jsou
členěny do tří úrovní, které vycházejí z Bloomovy
taxonomie vzdělávacích cílů. Jednotlivé úrovně
jsou odlišeny barevně. Úlohy v první úrovni směřují
k zapamatování a porozumění základním pojmům,
druhou úrovní je aplikace získaných poznatků
v konkrétních úlohách a třetí úrovní je analýza
a hodnocení na základě získaných poznatků.
• Součástí každé kapitoly je blok sebereflexe, který
má sloužit studentovi jako jeho osobní zpětná vazba. V tomto bloku, který obsahuje výčet hlavních
vzdělávacích výstupů pro danou kapitolu, student
přiřadí k jednotlivým výstupům své hodnocení dle
toho, zda si myslí, že daného výstupu dosáhl.
• Průvodce pro učitele je praktickým pomocníkem pro každého učitele. Objasňuje koncepci
celé učebnicové sady, obsahuje klíč k úlohám
v pracovním sešitě i další náměty na práci. Dále
také obsahuje řešení testů, které jsou učitelům
k dispozici na webu.
Práce ve vyučovací hodině
Kapitola z celku Přirozená čísla v učebnici
Každá kapitola začíná motivačním úvodním textem, který je vstupem do problematiky, nastiňuje, že daná oblast matematiky vznikla z praktické potřeby lidí,
a ukazuje, jak ji využívají lidé dodnes. Hlavní text kapitol je členěn do dvou sloupců. Výkladová část v levém sloupci navazuje na motivační část a podává
ucelený a strukturovaný výklad dané problematiky včetně ukázkových příkladů. Doplňující část v pravém sloupci navazuje na motivační a výkladovou část
a doplňuje ji, přičemž propojuje matematické učivo s životem a praxí.
Úvodní motivační
text má přinést
studentům zdůvodnění, proč se dané
problematice věnují
a jak dále získané
vědomosti a dovednosti využijí.
Zavedení postupu/algoritmu,
příp. potřebných
vztahů, podmínek, pravidel.
Slovně popsaný
postup je doplněn jednoduchou
řešenou úlohou.
Výkladový nedefiniční text obsahuje
uvedení nové látky.
Kam dál? – krátký
odkaz na to, kde
se s danou tematikou můžeme
dále setkat.
Definice obsahuje
exaktní definování pojmu nebo
vlastnosti. Tato část
obsahuje základní
učivo.
Vzpomeňte si –
odkaz na učivo,
které již bylo
probíráno.
Symbolický zápis –
zavádí symboliku.
Příklad k definici demonstruje definovaný pojem s využitím zavedené symboliky.
Víte, že? – poukazuje na souvislost probírané látky s různými oblastmi života. Obsahuje např. zajímavosti z historie a vědy.
Příslušná kapitola
v pracovním
sešitě.
Kapitola z celku Racionální čísla v pracovním sešitě
Každé kapitole v učebnici odpovídá kapitola pracovního sešitu. Obsahová skladba odpovídá obsahové struktuře učebnice. Pracovní sešit nabízí úkoly zaměřené na ověření pochopení učiva dané kapitoly a na jeho praktickou aplikaci. V pracovním sešitě je vymezen prostor pro výpočet úloh. Instrukce k postupu řešení
úlohy a také výsledky jsou součástí Průvodce pro učitele.
Blok úkolů na pamatování a porozumění
obsahuje cvičení
a úkoly které ověřují
porozumění všem
potřebným poznatkům dané kapitoly
a jejich zapamatování.
Blok úkolů na aplikaci
obsahuje úkoly, které
směřují k budování
dovedností aplikovat
postupy uvedené
ve výkladové části
učebnice.
Zajímavý úkol –
oříšek – se vymyká
zadání běžných
úkolů.
V bloku aplikace se
může vyskytnout
i úloha řešená, kdy
je řešení doplněno
slovním komentářem.
Blok úkolů na analýzu, hodnocení,
příp. tvoření.
Tahák – graficky
zvýrazněný prostor,
do kterého studenti
doplní stručné
shrnutí nejdůležitějších poznatků.
Sebereflexi tvoří
rámeček na konci
každé kapitoly.
23
edice ODMATURUJ!
• poutavé učebnice určené k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy
• tituly jsou zpracovávány v souladu s požadavky MŠMT na celostátní maturitní zkoušku
• snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek a zajímavostí
Odmaturuj ze společenských věd – aktualizované vydání
formát B5, brož., 256 stran, ISBN 978-80-7358-122-0
• nové, aktualizované vydání, přizpůsobené probíhající
reformě středoškolského vzdělávání (RVP pro gymnázia
a SOŠ; nové maturitní zkoušky)
• zohledněn nejnovější vývoj jednotlivých vědeckých disciplín
a širší společensko-historické změny posledního období
• formální a obsahové členění dle společenskovědních disciplín
• grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek
• vnitřní odkazy a mezioborové vazby
Odmaturuj ze společenských věd – TESTY
formát B5, brož., 160 stran, ISBN 978-80-7358-118-3
• ověřuje středoškolské znalosti studentů z jednotlivých
společenskovědních disciplín
• určena nejen k přípravě na maturitu, ale i k procvičování
učiva během školního roku a k přípravě na přijímací zkoušky
na vysoké školy
• téměř 1000 testových úloh, klíč k otázkám umístěn na klopě
obálky; všechny testované znalosti jsou dohledatelné v titulu
Odmaturuj ze společenských věd
• v přípravě elektronická podpora testů na www.didaktis.cz
s komentovanými odpověďmi
Odmaturuj z literatury 1
včetně současné české a světové literatury
formát B5, brož., 208 stran, ISBN 80-7358-016-0
• obsahuje přehled národní i světové literatury
od počátků až k dnešku
• doplněna portréty literárních osobností, ukázkami
z děl, obsahy děl, společensko-historickým
pozadím doby a kapitolou teorie literatury
Odmaturuj z literatury 2
nejen obsahy českých a světových literárních děl
formát B5, brož., 176 stran, ISBN 80-86285-83-9
• průvodce 167 vybranými díly
• text je přehledně členěn na tři části: charakteristiku,
obsah a strukturu díla
Odmaturuj z literatury – TESTY
Střední školy
formát B5, brož., 176 stran, ISBN 978-80-7358-101-5
24
• navazuje na tituly Odmaturuj z literatury 1 a 2
• více než 1000 otázek s klíčem na klopě obálky, které
souhrnně procvičují učivo literatury v rámci osnov středních škol
• všechny odpovědi jsou dohledatelné v titulech Odmaturuj
z literatury 1 a 2; v úvodu každé kapitoly praktický odkaz
na příslušnou stranu zmiňovaných titulů
• určena k přípravě na maturitu, procvičování znalostí
v hodinách a přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy
(zejména pedagogické a filozofické fakulty)
• v přípravě elektronická podpora testů na www.didaktis.cz
s komentovanými odpověďmi
AK TU
ALIZO
32 ST VANÉ VY
RAN
D
NAV ÁNÍ
ÍC
edice ODMATURUJ!
• obsahují celou středoškolskou látku daného předmětu
• nejedná se pouze o přehled učiva – látka je zpracována v širších souvislostech tak, aby podněcovala k hledání nových poznatků
a samostatnému myšlení
Odmaturuj z českého jazyka
formát B5, brož., 168 stran, ISBN 80-7358-082-9
• uspořádaný přehled středoškolského učiva
(základní jazykovědné disciplíny a nauka o slohu)
• v rámci reedice již klasického titulu z řady
Odmaturuj! přinášíme navíc přílohovou část,
ve které studenti najdou kromě rozšiřujícího učiva
i praktickou cvičebnici s podobným typem úloh,
které se budou vyskytovat u nové maturitní zkoušky
• nová, podrobně zpracovaná kapitola o pravopisu
PŘEP
RACO
64 ST VANÉ VY
D
RAN
NAV ÁNÍ
ÍC
Odmaturuj z anglického jazyka 1
formát B5, brož., 256 stran, ISBN 80-86285-85-5
• učebnice obsahuje přehled mluvnice anglického
jazyka, obsahuje odkazy na cvičebnice
Grammar Practice 1 a 2 (viz strana 8-9 Katalogu
pro školy)
Odmaturuj z anglického jazyka 2
formát B5, brož., 256 stran + CD, ISBN 80-7358-024-1
• kniha je rozdělena do 14 kapitol dle maturitních
témat
• každá kapitola obsahuje bohatou slovní zásobu
a úkoly na porozumění čtenému i slyšenému
textu, psaní a konverzaci; témata a forma cvičení
odpovídají požadavkům k nové maturitě
• součástí je i 80 min. CD namluvené rodilými
mluvčími
Odmaturuj z německého jazyka 1
formát B5, brož., 256 stran, ISBN 80-7358-021-7
• učebnice obsahuje přehled mluvnice německého
jazyka, obsahuje odkazy na Cvičebnice
německé gramatiky 1 a 2 (viz strana 8-9 Katalogu
pro školy)
Odmaturuj z německého jazyka 2
• kniha je rozdělena do 12 kapitol dle maturitních
témat
• každá kapitola obsahuje bohatou slovní zásobu
a úkoly na porozumění čtenému i slyšenému textu,
psaní a konverzaci; témata a forma cvičení
odpovídají požadavkům k nové maturitě
• součástí je i 80 min. CD namluvené rodilými
mluvčími
Střední školy
formát B5, brož., 208 stran + CD, ISBN 80-7358-042-X
25
edice ODMATURUJ!
• text je doplněn mnoha názornými ukázkami, obrázky, schématy, tabulkami a odkazy
• určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium
Odmaturuj z dějepisu 1
formát B5, brož., 256 stran, ISBN 80-7358-059-4
• učebnice zahrnuje středoškolské učivo dějepisu
od pravěku až po raný novověk
• přehledné členění obsahu a zvýraznění klíčových
pojmů a postav historie
• vnitřní odkazy a mezioborové vazby
• obsahuje mapky, ilustrace a poznámkový aparát
s doplňkovými informacemi
Odmaturuj z dějepisu 2
formát B5, brož., 232 stran, ISBN 80-7358-069-1
• učebnice je pokračováním titulu Odmaturuj
z dějepisu 1, zahrnuje historické události a kulturní
vývoj od novověku až po současnost
• koncepcí i grafickým zpracováním navazuje
na první díl; je rozdělena do 2 celků, které jsou
dále členěny na menší kapitoly
Odmaturuj z matematiky 1
formát B5, brož., 208 stran, ISBN 978-80-7358-102-2
• učebnice obsahuje tuto látku: logika, geometrie
a kombinatorika, všechny typy rovnic a nerovnic
i problematika výrazů a funkcí
Odmaturuj z matematiky 2
základy diferenciálního a integrálního počtu
formát B5, brož., 48 stran, ISBN 80-86285-84-7
• učebnice je pokračováním
Odmaturuj z matematiky1, obsahuje kapitoly
integrální a diferenciální počet
• obsahuje úvod do diferenciálního a integrálního
počtu, věnuje se spojitosti a limitám funkce,
derivacím a průběhu funkce, řeší určité integrály
Střední školy
Odmaturuj z matematiky 3
sbírka řešených příkladů
26
formát B5, brož., 248 stran, ISBN 80-7358-010-1
• obsahuje řešené příklady k celé středoškolské
látce matematiky, která je teoreticky obsažená
v titulech Odmaturuj z matematiky 1, 2
edice ODMATURUJ!
Odmaturuj z fyziky
formát B5, brož., 224 stran, ISBN 80-7358-058-6
• kompletní přehled středoškolského učiva
fyziky – mechanika, kinematika a dynamika,
termika a termodynamika, molekulová fyzika,
elektřina, magnetismus, optika, teorie relativity,
fyzika mikrosvěta a astrofyzika
Odmaturuj z chemie
formát B5, brož., 208 stran, ISBN 80-86285-56–1
• učebnice obsahuje poznatky z obecné chemie,
anorganické a organické chemie a biochemie
• kniha je přehledně zpracována do 38 kapitol,
které jsou dále členěny na menší podkapitoly,
příp. i menší tematické celky
Odmaturuj z biologie
formát B5, brož., 224 stran, ISBN 978-80-86285-67–2
• učebnice obsahuje tuto látku: viry, prokaryotické
organismy, jednobuneční, rostliny, houby,
živočichové, dále biologie člověka, genetika
a ekologie
Zájmové publikace a doplňky
Jak (ne)vyhodit školu do povětří 1,2
B5, brož., 2 x 96 stran, ISBN 80-86285-99-5, ISBN 80-7358-017-9
• 48 (1. díl) a dalších 40 (2. díl) jednoduchých
atraktivních pokusů zvládnutelných pomocí
dostupných pomůcek a chemikálií
• zábavné ilustrované příběhy svérázného učitele
Horáka
• lze využít v hodinách chemie, laboratorních
cvičeních apod.
formát A4, lamino, oboustranná, EAN 859-405932-678-2
• laminátová tabulka ve formátu A4, obsahuje
periodickou tabulku chemických prvků a z druhé
strany slovníček chemických pojmů a vztahů
Střední školy
Periodická soustava prvků
27
edice MATURITA
• tituly z této edice poskytují vyčerpávající informace studentům i učitelům k nové maturitě
• v jednotlivých publikacích naleznete vzorové testy, které jsou sestaveny na základě požadavků Katalogů společné části maturitní zkoušky
• v publikacích věnujících se maturitní zkoušce z českého a anglického jazyka najdete i přípravu k ústním částem maturitní zkoušky včetně
doplňujících komentářů, praktických rad a návodů, jak se na ústní část zkoušky dokonale připravit
• každá publikace je doplněna klíčem
MATURITA 2012 — Matematika (základní úroveň obtížnosti)
formát A4, brož. 72 stran, ISBN 978-80-7358-192-3
• vyčerpávající informace o státní maturitě z matematiky
v základní úrovni obtížnosti
• nabízíme komplexní rozbor oblastí učiva předmětu matematika,
ze kterých bude složen didaktický test, s nímž se setkáte u maturity
z matematiky; tento rozbor vám umožní efektivně zacílit svou
přípravu na maturitu z matematiky přímo na příslušnou oblast učiva
• přinášíme tři cvičné didaktické testy, které zcela odpovídají
podobě didaktických testů u státní maturity (zastoupením
tematických okruhů a typy odpovědí)
• možnost vyřešit si testy přímo do knihy
• klíč k didaktickým testům obsahuje kromě správných výsledků
i přesný popis postupu řešení jednotlivých matematických úloh,
návody, rady a tipy k řešení
MATURITA 2012 — Český jazyk (základní úroveň obtížnosti)
formát A4, brož. 96 stran, ISBN 978-80-7358-191-6
• vyčerpávající informace o státní maturitě z češtiny v základní
úrovni obtížnosti (obecné informace o zkoušce z českého
jazyka a literatury, průvodce jednotlivými částmi zkoušky –
didaktickým testem, písemnou prací, ústní zkouškou)
• přinášíme tři cvičné didaktické testy, které svou formou
a strukturou zcela odpovídají podobě didaktických testů,
které se používají u státní maturitní zkoušky
• nabízíme jasné a přehledné schéma k interpretaci uměleckých
i neuměleckých textů s příklady maturitních otázek k ústní
části státní maturity z českého jazyka a literatury; na základě
schématu se lehce připravíte na ústní část maturity z češtiny
• zjistíte tak, jaké informace je vhodné si ke každé knize
ze žákovského seznamu četby připravit, abyste u státní
maturity uspěli a aby vás žádná maturitní otázka z českého
jazyka a literatury nezaskočila
• díky naší knize budete vědět vše – jaké texty se mohou
u ústní části státní maturitní zkoušky 2012 vyskytnout, jaké typy
maturitních otázek budou na základě textů položeny,
jak si připravit strukturu odpovědí na maturitní otázky atd.
MATURITA 2011 — Anglický jazyk (základní úroveň obtížnosti)
Střední školy
formát A4, brož. 84 stran, ISBN 978-80-7358-161-9
28
• nabízíme kompletní přehled požadovaných dovedností,
které budou předmětem společné části maturitní zkoušky
z anglického jazyka v základní úrovni obtížnosti
• přinášíme tři cvičné didaktické testy zaměřené na čtení
a jazykovou kompetenci, které zcela odpovídají podobě
didaktických testů u státní maturity z anglického jazyka
• rozebíráme všechny typy maturitních otázek, se kterými
se setkáte v testu čtení a jazyková kompetence, a radíme,
jak se na daný typ maturitních otázek z anglického jazyka
připravit co nejlépe, jak postupovat při řešení daného typu
otázky (testové úlohy) apod.
• kromě klíče uvádíme i podrobný komentář k jednotlivým
typům úloh, v němž je srozumitelně vysvětleno, v čem spočívá
správné řešení úlohy a proč
• v neposlední řadě nabízíme praktické tipy a rady, které vám
pomohou u státní maturity z angličtiny uspět
Němčina pro samouky a jazykové školy
• sada Němčina pro samouky a jazykové školy je ideálním učebním materiálem pro zájemce o německý jazyk s minimálními či nulovými výchozími
znalostmi i pro tzv. věčné začátečníky
• díky srozumitelnému výkladu a slovní zásobě nahrané na CD je vhodná pro samostudium
• má přehlednou a jasnou strukturu a u každé aktivity jasný cíl
• naučí komunikovat v každodenních situacích při práci, studiu, cestování apod.
Němčina pro samouky a jazykové školy
formát B5, brož., 336 stran + 80 stran + 220 minut, ISBN 978-80-7358--155-8
• sada učebnice, přílohy a tří CD
• 30 lekcí v 10 tematických celcích
• v každé lekci nová slovní zásoba, dialog hlavního hrdiny Jana s přáteli, známými, úředníky apod., výklad gramatiky,
odstupňovaná a pestrá cvičení a praktické využití, to vše s využitím poutavé grafiky, moderních ilustrací a fotografií
• po každém celku opakování
• v příloze podrobný klíč, přepis nahrávek z CD, seznam nepravidelných sloves a německo-český slovníček použitých výrazů
Práce se sadou
Základní část sady představuje učebnice. Je rozdělena celkem do 30 kapitol, které se po třech
h
sdružují do 10 tematických celků. Kapitoly mají standardně čtyři části, které na sebe logicky
navazují. Po každém celku pak následuje ještě opakování.
1. Nejprve se seznámíte se slovní zásobou – ve slovníčku a v rámci úvodního textu.
2. Následuje vysvětlení nových gramatických jevů.
3. Velký prostor je věnován procvičování slovní zásoby i gramatiky.
4. V závěru kapitoly se nacházejí cvičení, v nichž uplatníte novou gramatiku či slovní
zásobu v praktických situacích, s nimiž se můžete běžně setkat při pobytu v německy
mluvících zemích.
5. Po každém celku je zařazeno opakování, které v různých typech úkolů rekapituluje
slovní zásobu a gramatiku předchozích tří kapitol.
Jednotlivé části snadno odlišíte díky barevnému provedení a nápisům v záhlaví.
1. Slovní zásoba a úvodní text
2. Gramatika
V úvodu kapitoly je na levé straně uvedena nová slovní zásoba (je nahrána také
na audionahrávce). Nová slova jsou použita v úvodním textu na pravé straně.
Text přináší příběhy českého muže Jana a jeho známých v Německu. Všechny
texty jsou dialogické povahy a jsou psány živým jazykem. Jsou rovněž namluveny
rodilými mluvčími na CD.
Výklad gramatiky zabírá dvě až čtyři strany. Snaží se
být stručný, ale současně nic neopomínat a zachovat
si přehlednost. Postupuje od obecných a známých
jevů k jevům konkrétním a neznámým a soustředí se
na to, co je pro běžné uživatele jazyka nezbytné.
Seznam nových
slov použitých
v textu.
Gramatický výklad využívající přehledných
tabulek a schémat.
Krátká cvičení s názvem
Vyzkoušejte si ověřující
pochopení probírané látky.
Poznámky k užívání některých
slov či spojení
v praxi.
Lexikální doplnění – výrazy,
které v textu nejsou, ale souvisejí s tématem kapitoly.
Fonetická cvičení zaměřená
na výslovnost problematických
hlásek, příp. jejich pravopis.
Text tvořený
dialogy dvou
či více osob.
Vysvětlující
poznámky
k textu.
Úkol sloužící
k aktivní práci s textem.
Doplňkové informace na lístcích.
Střední školy
Nová ustálená
spojení.
29
Němčina pro samouky a jazykové školy
3. Cvičení
4. Praktické využití
Cvičení zabírají celkem čtyři strany a umožní zkontrolovat, do jaké míry student porozuměl výkladu a jak má zvládnutou slovní zásobu. Cvičení jsou různorodá a jsou vždy
odstupňována od nejlehčího po nejobtížnější. Testuje se v nich znalost dosud probrané
gramatiky a slovní zásoby ze slovníčku, poznámek, gramatiky a praktického využití.
Praktické využití jsou dvě strany komplexních
úkolů zaměřených na vyřešení nějakého problému z každodenního života. Vycházejí z materiálů,
jako jsou letáky, pozvánky, inzeráty, plánky, formuláře, účtenky, životopisy, cedule, jídelní lístky,
e-maily, SMS, pohlednice apod.
Úvodní cvičení jsou zaměřena především
na slovní zásobu a procvičují ji často zábavnou
formou pomocí čtyřsměrek nebo křížovek.
Symbol sluchátek signalizuje,
že součástí cvičení je i poslech (přepis nahrávek je uveden v příloze).
Všechny položky
jsou označeny
číslem, což usnadňuje kontrolu
řešení v klíči, který
je součástí přílohy.
Praktické úkoly
simulující autentické
texty, např. e-shop
či pohlednice.
Součástí je i slovníček s novými výrazy
použitými v textu
či na nahrávce.
Klíč
Práce s ilustracemi, fotografiemi či tabulkami.
Slovníček
5. Opakování
Za každou třetí kapitolou se nachází opakování. V jeho rámci je komplexně procvičena
slovní zásoba i gramatika daného tematického celku. Student tak získává důležitou
zpětnou vazbu o tom, jak daný celek zvládl.
Součástí všech
opakování je
mj. cvičení
na znalost
slovní zásoby,
na porozumění
slyšenému
a psanému
textu či překladové cvičení.
Webová podpora
Opakování si student sám boduje (v klíči je pak zpětná vazba, která ho odkáže na část
výkladu, kterou by si měl zopakovat).
Střední školy
Německá gramatika – Stručný přehled
30
Slovíčka uvedená
v praktickém využití jsou
spolu s veškerou další slovní
zásobou použitou v knize
součástí slovníčku v příloze.
formát B5, brož., 56 stran, ISBN 978-80-7358-156-5
• ideální doplněk sady Němčina pro samouky a jazykové školy
• vhodná pro samouky a studenty základních a středních škol, a to
zejména pro začátečníky a mírně pokročilé
• praktická pomůcka shrnující základní gramatiku důležitou pro komunikaci
v německém jazyce
• zpracována formou přehledných tabulek opatřených stručnými
komentáři
• obsahuje poznatky z tvarosloví a skladby
• odpovídá úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce
Na www.didaktis.cz
je zdarma k dispozici ke každému
tematickému celku test
a ke každé kapitole také
pracovní list pro školní
třídy, který nabízí aktivity, jako je ústní projev,
konverzace, samostatná
písemná formulace
apod.
Test ke stažení
edice LANGUAGE PRACTICE BOOKS
• edice Language Practice Books je určena žákům vyšších ročníků základních škol, studentům středních a jazykových škol, jejich učitelům, dále
samoukům a ostatním zájemcům o studium angličtiny a němčiny
• vhodné k jakékoliv učebnici angličtiny nebo němčiny
• obsahuje cvičení, která přímo procvičují gramatiku z publikací Odmaturuj z anglického jazyka 1 a německého jazyka 1 a slovní zásobu
z publikací Odmaturuj z anglického jazyka 2 a německého jazyka 2
Grammar Practice 1
formát B5, brož., 112 + 10 stran, ISBN 80-86285-40-5
• pro začátečníky až mírně pokročilé
• cvičení a testové úlohy jsou rozděleny do 65 gramatických celků
se zaměřením na problémové jevy
Grammar Practice 2
formát B5, brož., 112 + 14 stran, ISBN 80-86285-49–9
• pro mírně až středně pokročilé
• cvičení a testové úlohy jsou rozděleny do 50 gramatických
celků se zaměřením na problémové jevy
Vocabulary Practice
formát B5, brož., 200 stran, ISBN 80-7358-054-3
• pro mírně až středně pokročilé
• bohatý zdroj cvičení, která především rozvíjí řečové
dovednosti – procvičení, rozšíření a používání slovní zásoby
• obsahuje 25 tematických kapitol zpracovaných podle
požadavků MŠMT ČR
Gramatika anglického jazyka
• ucelený přehled gramatiky anglického jazyka s výkladem
v češtině
• všechny důležité gramatické jevy jsou podrobně vysvětleny
v českém jazyce a doplněny množstvím konkrétních příkladů
z živé mluvené angličtiny
• příklady jsou ze současné angličtiny s důrazem na živý mluvený
jazyk a běžně užívané ustálené vazby
• výklad odstupňován od nejjednodušších a nejčastěji
používaných případů k případům obtížnějším a méně častým
• publikace je určena všem, kteří se věnují studiu angličtiny,
zejména
na úrovni pokročilosti B1 (intermediate) až po C1 (advanced)
• obtížnost odpovídá požadavkům u zkoušek FCE a CAE
Střední školy
formát B5, brož., 256 stran, ISBN 978-80-7358-066-7
31
edice LANGUAGE PRACTICE BOOKS
• tituly z této edice poskytují studentům i učitelům bohatý zdroj látky k procvičování a ověřování znalostí
• použitá slovíčka a fráze vycházejí z živého mluveného jazyka, gramatické celky se zaměřují na problémové jevy
• publikace jsou vždy doplněny klíčem ke cvičebnicím
• vhodné pro přípravu na maturitu i mezinárodní nebo státní jazykovou zkoušku
Cvičebnice německé gramatiky 1
formát B5, brož., 120 + 18 stran, ISBN 978-80-7358-099-5
• pro začátečníky až mírně pokročilé
• v 51 kapitolách jsou postupně procvičovány gramatické jevy
týkající se podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, sloves,
předložek a skladby německé věty
Cvičebnice německé gramatiky 2
formát B5, brož., 128 + 22 stran, ISBN 80-86285-93-6
• pro mírně až středně pokročilé
• v 51 kapitolách jsou postupně procvičovány gramatické jevy
týkající se podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek,
sloves, příslovcí, předložek a skladby německé věty
Cvičebnice německé slovní zásoby
formát B5, brož., 168 stran, ISBN 80-7358-056-X
• pro mírně až středně pokročilé
• bohatý zdroj cvičení, která především rozvíjí řečové
dovednosti – procvičení, rozšíření a používání slovní zásoby
• obsahuje 25 tematických kapitol zpracovaných podle
požadavků MŠMT ČR
Gramatika německého jazyka
Střední školy
formát B5, brož., 256 stran, ISBN 978-80-7358-098-8
32
• všechny důležité gramatické jevy podrobně vysvětleny v českém
jazyce a doplněny množstvím konkrétních příkladů z živé mluvené
němčiny
• odkazy na odpovídající úkoly v Cvičebnicích německého
jazyka 1, 2
• přílohovou část tvoří mj. přehledy výslovnosti, skloňování,
časování, nejužívanějších vazeb, nepravidelných sloves,
v přílohách lze nalézt také přehled pravopisných změn,
zavedených po nové reformě pravopisu v porovnání
s pravopisem původním
• publikace je určena všem, kteří se věnují studiu němčiny, zejména
na úrovni pokročilosti B1 (intermediate) až po C1 (advanced)
• obtížnost odpovídá požadavkům u státních jazykových zkoušek
i u zkoušek mezinárodních
edice CO BYSTE MĚLI ZNÁT ZE ZŠ
• edice je určena všem, kteří potřebují mít na dosah ruky přehledné shrnutí základních znalostí a pojmů jednotlivých předmětů
• tituly této edice ocení zejména žáci 2. stupňě ZŠ, kteří se připravují na SŠ, ale i všichni, kteří si potřebují některé poznatky osvěžit či ověřit
• neocenitelné přehledy učiva do knihovny každého školáka
Průvodce českým jazykem
aneb Co byste měli znát ze ZŠ
formát B5, váz., 104 stran, ISBN 978-80-7358-019-3
• přehled základních poznatků z českého jazyka
• publikace zahrnuje vše od skloňování vzorů podstatných jmen,
určování větných členů, vět hlavních a vedlejších až po zásady
psaní životopisu či úředního dopisu
Cvičebnice k Průvodci českého jazyka
aneb Co byste měli znát ze ZŠ
formát B5, brož., 248 stran, ISBN 978-80-7358-084-1
• navazuje na úspěšný titul Průvodce českým jazykem aneb…
• přináší praktické úlohy k procvičení, rozvoji
a opakování znalostí
• je zpracovaná podle RVP ZV, důraz klade zejm. na získání
praktických dovedností, dosažení očekávaných výstupů a rozvoj
klíčových kompetencí
• určená všem žákům i učitelům druhého stupně ZŠ a nižších tříd
víceletých gymnázií
• vhodný pomocník pro přípravu na přijímaci zkoušky na SŠ
Průvodce matematikou 1
aneb Co byste měli znát z numerické matematiky ze ZŠ
formát B5, váz., 200 stran, ISBN 978-80-7358-085-8
• přehled základních poznatků z numerické matematiky
probíraných na základní škole
• zahrnuje všechno povinné i rozšiřující učivo: přehled číselných
oborů a pravidla pro početní operace, algebraické výrazy,
rovnice a nerovnice, množiny, slovní úlohy, základy statistiky,
funkce, počítání s procenty a základy finanční matematiky
• každá kapitola obsahuje stručný výklad učiva, vzorce, definice,
věty, pravidla a vzorově řešené příklady
• snadná orientace v textu díky tabulkám a barevnému odlišení
definic, vlastností, symboliky a příkladů
Průvodce matematikou 2
aneb Co byste měli znát z geometrie ze ZŠ
• přehled základních pojmů geometrie, popisy vlastností útvarů,
základní konstrukce, přehled vzorců pro výpočet obvodů
a obsahů rovinných útvarů i výpočet povrchů a objemů těles
• obsahuje řešené úlohy
• samostatné kapitoly tvoří přehled matematické symboliky, převody
jednotek a řecká abeceda
• snadná orientace v textu díky tabulkám a barevnému odlišení
definic, vlastností, symboliky a příkladů
Průvodce anglickým jazykem
aneb Co byste měli znát z anglické gramatiky
formát B5, brož., 200 stran, ISBN 978-80-7358-147-3
• přehled základní anglické gramatiky
• každá kapitola je tvořena jednoduchým a srozumitelným
výkladem s vtipným komiksem a cvičením ve formě doplňovaček
a překladu
• klíč na konci knihy
• slovní zásoba vycházející z každodenního života
• určena zejména žákům základních a středních škol, ale také všem
věčným studentům angličtiny
Základní školy – 2. stupeň
formát B5, váz., 136 stran, ISBN 978-80-7358-083-4
33
edice MAPKA
• mapky jsou určeny žákům ZŠ, zejména těm, kteří se chystají na přijímací zkoušky, ale i všem ostatním, kteří potřebují mít na dosah ruky přehledné
shrnutí základních znalostí a pojmů z jednotlivých předmětů
• mapky obsahují kompletní přehledy základních poznatků, definic, pravidel, pojmů a vzorců
• jedinečná pomůcka, která nahradí zdlouhavé vyhledávání ve starých sešitech
• formát harmoniky umožňuje snadnou manipulaci, kvalitní povrchová úprava zabraňuje poškození při častém používání
Mapka literatury 1
Mapka literatury 2
Mapka německého jazyka
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
• hláskosloví, nauka o slovní
zásobě, tvoření slov...
• skladba a sloh
• literární teorie a světová
literární historie
• národní literární historie
• nejdůležitější poznatky
z mluvnice německého jazyka
ISBN 978-80-7358-073-5
ISBN 978-80-7358-081-0
ISBN 978-80-7358-080-3
ISBN 80-7358-012-8
Mapka anglického jazyka 1
Mapka anglického jazyka 2
Mapka dějepisu 1
Mapka dějepisu 2
Mapka uměleckých směrů
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
• 1. část nejdůležitějších
poznatků z mluvnice
anglického jazyka
• 2. část nejdůležitějších
poznatků z mluvnice
anglického jazyka
• základní poznatky a pojmy
týkající se historického vývoje
od pravěku po raný novověk
• základní poznatky a pojmy
týkající se historického vývoje
od novověku po nejnovější dějiny
• 8 přehledně zpracovaných stran
s nejdůležitějšími poznatky o vývoji
evropských uměleckých směrů
ISBN 80-86285-24-3
ISBN 80-86285-23-5
ISBN 80-86285-22-7
ISBN 80-86285-26-X
ISBN 80-86285-13-8
Mapka matematiky 1
Mapka matematiky 2
Mapka matematiky 3
Mapka fyziky
Mapka chemie
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
• přehled základních
poznatků, vzorců a pravidel
• zlomky, rovnice a nerovnice
• geometrie
• přehled základních vztahů,
vzorců a fyzikálních zákonů
• základní chemické vztahy,
rovnice, pojmy a vzorce
ISBN 978-80-7358-158-9
ISBN 978-80-7358-157-2
ISBN 80-86285-88-X
ISBN 80-86285-54–5
ISBN 80-86285-53–7
Základní školy – 2. stupeň
ISBN 80-86285-55-3
ISBN 80-86285-27-8
Mapka českého jazyka 2
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
ISBN 80-7358-011-X
34
ISBN 80-86285-25-1
ISBN 80-86285-29-4
ISBN 80-86285-28-6
Mapka českého jazyka 1
Mapka přírodopisu 1
Mapka přírodopisu 2
Mapka přírodopisu 3
Mapka zeměpisu 1
Mapka zeměpisu 2
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
formát A5, skl. harmonika, 8 stran
• stavba buňky, biologie
bakterií, prvoků, rostlin a hub
• biologie živočichů
a geologie
• biologie člověka a ekologie
• poznatky a pojmy z fyzického
• ucelený přehled poznatků
a socioekonomického zeměpisu
a pojmů z regionálního zeměpisu
Portál www.stahuj-ucebnice.cz
Co portál nabízí?
Proč portál používat?
• Webový portál www.stahuj-ucebnice.cz vám nabízí jednoduchý přístup k publikacím nakladatelství Didaktis.
• Na portálu naleznete učebnice a pracovní sešity z produkce nakladatelství, rozdělené a uložené po jednotlivých stranách. Každou stranu můžete samostatně zakoupit a následně pro žáky
vytisknout, případně ji promítnout v hodině.
Co na portálu najdete a komu je určen?
• Na webové stránce www.stahuj-ucebnice.cz naleznete materiály ve formátu PDF. Stránky
si můžete zakoupit jednotlivě a stáhnout je v tiskové kvalitě. Není tedy nutné, abyste zakoupili
publikaci celou, volíte jen požadovanou část.
• Dále můžete získat přístup k elektronickým prezentacím, které slouží jako didaktická opora
naší učebnicové sady pro výuku společenských věd.
• Portál je nyní určen primárně školám. Škola s nakladatelstvím uzavře smlouvu, která jí umožní
přístup ke zveřejněnému obsahu. Tento přístup může dále distribuovat mezi své pedagogické
pracovníky.
• Nákup na portálu je realizován pomocí kreditu. Škola uhradí zvolenou částku. Odpovídající
kredit je jí následně připsán na portálový účet. Po nákupu je z kreditu odečten licenční poplatek za užití strany.
• V tomto roce bude portál otevřen i širší veřejnosti a přímo žákům. Na portálu budou mimo
jiné dostupné i elektronické verze vybraných studijních materiálů a studijních opor, které
nebudou dostupné v běžné papírové podobě.
1
Vyberte si stránku učebnice,
kterou chcete použít v hodině.
2
• Získáte přístup ke stránkám v tiskové kvalitě.
Následná práce s materiály a rozmnožování
je tak mnohem jednodušší.
• Nákup stran využívá kreditního systému, každá
jednotlivá transakce proto nepředstavuje dílčí
bankovní operaci.
• Po zakoupení je strana dostupná ihned a můžete ji vytisknout, případně promítnout v hodině.
• Máte přístup k vašim souborům/stránkám kdykoliv a odkudkoliv, kde je internetové připojení.
Odpadá tím tak nutnost soubory ukládat
do osobního počítače.
• Na portálu jsou vždy přístupné zcela aktuální
verze dokumentů, včetně posledních doplněných vydání. Nejste tedy nuceni sledovat
aktuální produkci nakladatelství a vždy získáte
nejnovější vydání titulu.
• Škola využíváním služeb portálu předchází
možnému porušování autorského zákona
(č. 121/2000 Sb.) a může legálně obstarávat
kopie zakoupených titulů. Nevystavuje se riziku
nezákonného jednání a neposkytuje eticky
špatný příklad svým žákům a studentům.
3
Zvolenou stranu
si stáhněte na portálu.
Vybranou stranu vytiskněte,
případně ji promítněte.
4
Strany můžete v hodině
dále poskytnout žákům.
Připravujeme
Informační a komunikační technologie pro střední školy
ý
ý materiálů,, které byy studentyy kvalitně
Přípravou učební sady pro Informační a komunikační technologie (ICT) reagujeme na obrovský nedostatek výukových
váno učivo požadované
připravily na maturitní zkoušku, na testy ECDL a vůbec život v informační společnosti. V sadě je zpracováno
RVP jak pro gymnázia, tak pro střední odborné školy. Nyní připravujeme první díl, který bude zaměřen na rozvíjení
základních komunikačních a prezentačních kompetencí. Celá sada bude mít celkem dva díly, pro práci
v hodině se předpokládá využití elektronických materiálů z webového portálu našeho nakladatelství.
Ekonomika pro střední školy
Titul Ekonomika pro střední školy – Úvod je prvním dílem plánované pětidílné učebnicové sady,
která pokryje výuku základních ekonomických předmětů na středních odborných školách v souladu
s RVP pro střední odborné vzdělávání, obor Obchodní akademie. První díl se zaměřuje na uvedení
do hlavních mikro- a makroekonomických problémů. Sada přistupuje inovativním způsobem k výuce
ekonomických témat na středních školách – základní teorii vždy zasazuje do konkrétních souvislostí,
doplňuje příklady, nechává studenty analyzovat reálné problémy apod. Ve shodě s dalšími tituly
nakladatelství zaměřenými na středoškolské vzdělávání je součástí učebnicové sady pracovní sešit
a metodický průvodce pro učitele. Plánovaný termín vydání prvního dílu je srpen 2012.
PŘIPRA
E
M
E
J
U
V
35
OBSAH KATALOGU
Literatura pro 1. ročník SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
Literatura pro 1. ročník SŠ – práce ve vyučovací hodině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4
Literatura pro 2. ročník SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7
Literatura pro 3. ročník SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 8
Literatura pro 4. ročník SŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 9
Literatura pro SŠ – zkrácená verze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10
Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 11
Český jazyk a komunikace pro SŠ – 1. díl – práce ve vyučovací hodině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12
Český jazyk a komunikace pro SŠ – 2. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 14
Český jazyk a komunikace pro SŠ – 3.–4. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15
Společenské vědy pro SŠ – 1. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16
Společenské vědy pro SŠ – 1. díl – práce ve vyučovací hodině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
Společenské vědy pro SŠ – 2. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 18
Společenské vědy pro SŠ – prezentace a souhrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 19
Společenské vědy pro SŠ – 3. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 20
Společenské vědy pro SŠ – 4. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 21
Matematika pro SŠ – 1. díl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 22
Matematika pro SŠ – 1. díl – práce ve vyučovací hodině . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 23
edice Odmaturuj! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
Zájmové publikace a doplňky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 27
edice Maturita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 28
Němčina pro samouky a jazykové školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 29
edice Language Practice Books . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 31
edice Co byste měli znát ze ZŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 33
edice Mapka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 34
Portál www.stahuj-ucebnice.cz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 35
Připravujeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 35
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Veškeré tituly si můžete objednat:
písemně:
DIDAKTIS spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno
telefonicky:
539 030 362, 539 030 363
faxem:
543 250 732
nebo po internetu: [email protected], www.didaktis.cz
Při poštovní zásilce účtujeme poštovné (dle tarifů České pošty) a balné (15,- Kč).
Při poštovní zásilce nad 4 000,- Kč poštovné a balné neúčtujeme.
O podrobných obchodních podmínkách pro knihkupce a školy se informujte
u svého obchodního zástupce nebo přímo v nakladatelství.
Váš obchodní zástupce:
DIDAKTIS spol. s r. o., Mlýnská 44, 602 00 Brno, IČO: 25302230, DIČ: CZ25302230, www.didaktis.cz
Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 23705 ze dne 17. 6. 1996 u Krajského soudu v Brně.
Download

katalog pro 2. st. ZŠ a SŠ