SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
SERVISNÍ MANUÁL
KONVEKTOMATŮ ŘADY
ADVANCE CONCEPT
ACE - ACG
1
3/2013
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
Schéma zapojení pro model ACE-101
2
3/2013
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
Schéma zapojení
obecné pro
všechny
elektrické modely
3
3/2013
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
Montážní schéma zapojení obecné pro všechny elektrické modely
4
3/2013
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
Schéma
zapojení
obecné pro
všechny
plynové modely
5
3/2013
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
Montážní schéma zapojení obecné pro všechny plynové modely
6
3/2013
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
Legenda schémat
BEC
Zapalovací svíčka hořáku komory
Tc
Sonda komory
BEV
Zapalovací svíčka hořáku bojleru
Tg
Sonda bojleru
C.C.
Elektronika řízení komory
Tn
Vpichovací jehla
C.E.C. 1, 2
Elektroniky řízení zapalování hořáků komory
TRF
Transformátor
C.E.V.
Elektronika řízení zapalování hořáku bojleru
TSC
Pojistný termostat komory
C.G.
Elektronika řízení plynu
TSV
Pojistný termostat bojleru
C.V.
Elektronika řízení bojleru
Tv
Sonda páry
CC1, CC2
Stykače ohřevu komory
VAC
Odpadové čerpadlo
CK1, CK2
Pomocné stykače ohřevu (nuly)
MBA
Mycí čerpadlo
CV1, CV2
Stykače ohřevu bojleru
VC1, VC2
Dmychadla hořáků komory
DEC
Detektor plamene komory
VCN
Elektroventil kondenzace
DEV
Detektor plamane bojleru
VD
Elektroventil sprchy
DN
Snímač hladiny vody v bojleru
VDV
Elektroventil napouštění bojleru
F
Pojistky
VE
Ventilátor ochlazovací
FI
Odrušení
VF1, VF2
Frekvenční měniče
FM
Tepelná pojistka motoru (vratná, zavinutá)
VHM
Elektroventil zvlhčování
GV1, GV2
Plynové ventily komory
VV
Dmychadlo hořáku bojleru
GV3, GV4
Plynové ventily bojleru
Ip
Dveřní spínač
LZ
Osvětlení komory
a
Modrá
M1, M2
Motory turbíny komory
am
Žlutá
Ma
Mikrospínač klapky mytí - otevřeno
am/ve
Žlutozelená
Mb
Mikrospínač komínku - zavřen
b
Bílá
Mc
Mikrospínač klapky mytí - zavřeno
g
Šedá
Mch
Motor komínku
m
Hnědá
MD
Motor klapky mytí
n
Černá
Ms
Mikrospínač komínku - otevřen
na
Oranžová
RC
Topné těleso komory
r
Červená
RG
Hlavní relé
rs
Růžová
RV
Topné těleso bojleru
ve
Zelená
vi
Fialová
BARVY
7
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
Funkční diagram elektrických modelů Advance Concept ACE
Tc
M1
TSC
M – Motor turbíny komory
M1 – Motorek komínku
RC – Topná tělesa komory
Tc – Sonda komory
Tn – Vpichovací jehla
TSC – Pojistný termostat komory
TV – Sonda páry
VCN – Elektroventil kondenzace
VHM – Elektroventil zvlhčování
M
VHM
RC
VCN
Tv
TCN
8
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
Funkční diagram plynových modelů Advance Concept ACG
Tc
C.E.C. – Řízení hořáku komory
GV1, GV2 – Plynové elektroventily
M – Motor turbíny komory
Tc – Sonda komory
Tn – Vpichovací jehla
TSC – Pojistný termostat komory
VC – Dmychadlo
VHM – Elektroventil zvlhčování
M
GV1, GV2
C.E.C
TSC
VC
VHM
9
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Když v konvektomatu dojde k poruše:
 Ozve se přerušovaný zvukový tón.
 Na ukazatelích konvektomatu se zobrazí číslo a stručná identifikace poruchy.
 Po stisknutí tlačítka START/STOP, chybové hlášení zůstává, přerušovaný tón přestane znít.
 Pro vymazání chybového hlášení je nutné konvektomat vypnout anebo odstranit závadu, která
způsobila poruchu.
 Po odstranění poruchy se funkce konvektomatu opět vrátí k normálu.
Poruchy, ke kterým může docházet a k nim se vztahující chybová hlášení s následky pro další fungování
konvektomatu:
ERROR 001
SND TC
ERROR 002
SND TN
ERROR 003
SND TV
POPIS:
Poškozená sonda komory
TC.
Hodnota TC je mimo
rozsah [-5..330].
POPIS:
Poškozená vpichová
jehla TN.
Hodnota TN je mimo
rozsah [-10..330]
POPIS:
Poškozená sonda páry
TV.
Hodnota TV je mimo
rozsah [-5..330].
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Nefunkční režim jehla
a režim delta.
NÁSLEDKY:
Je možné pracovat
pouze v režimu horkého
vzduchu. Nefunkční
kondenzace páry.
ERROR 007
VAR AE
ERROR 010
FUN VHM
ERROR 011
FUN CC
ERROR 012
NTC
POPIS:
Porucha frekvenčního
měniče (A.E.)
POPIS:
Elektroventil vstřikování
VHM je aktivní, ale
teplota
páry
se
nezvýšila o 3 stupně
během dvou minut a
TV≤75.
POPIS:
Stykač topných těles
komory CC je aktivní,
přesto se do 12 minut
nezvýšila teplota v
komoře TC o 3 nebo
více stupňů.
POPIS:
Teplota řídící desky
NTC je vyšší než 60 ºC,
ale nepřesahuje 70 ºC.
NÁSLEDKY:
Konvektomat může
pracovat pouze v
režimu horkého
vzduchu.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
 Je přerušené spojení
 Motor se neroztočí do
10 vteřin od povelu k
uvedení do chodu
 Do 20 vteřin od
povelu k uvedení do
chodu nepřesáhne
rychlost motoru 500
r.p.m.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
10
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
normálně funkční,
nevydává zvukový
signál. Chybové hlášení
je zobrazováno po
každých 30 vteřinách,
na 3 vteřiny.
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
ERROR 013
GAS SPL
ERROR 014
GAS BLQ
ERROR 015
GAS CE
ERROR 022
NTC
POPIS:
Nefunkční dmychadlo
hořáku komory.
POPIS:
Zablokovaná
elektronika řízení
zapalování hořáku
komory. Během tří
pokusů se nepodařilo
hořák zapálit.
POPIS:
Porucha zapálení
hořáku komory.
- vadný plynový ventil
- vadná elektronika
zapalování
POPIS:
Teplota řídící desky
NTC je vyšší než 70 ºC.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
ERROR 023
MS MB
ERROR 024
BMF CAM
ERROR 025
BMF PM2
ERROR 027
BMF G1
POPIS:
Poškozený motor
komínku.
POPIS:
Chyba v komunikaci.
Připojení elektroniky
komory kabelem BMF
je vadné.
POPIS:
Chyba v komunikaci.
Připojení hlavní
elektroniky kabelem
BMF je vadné.
POPIS:
Chyba v komunikaci.
Připojení elektroniky
plynu kabelem BMF je
vadné.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
NÁSLEDKY:
Konvektomat je
nefunkční.
11
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
SERVISNÍ MENU – SAT
Pro spuštění servisního menu SAT je potřeba při zapnutém konvektomatu na 5 vteřin stisknout současně
tlačítko COOL DOWN a ZVLHČOVÁNÍ. Vstupem do tohoto režimu se odpojí výstupy řídící elektroniky a
na displejích se zobrazí první položka servisního menu.
V další části manuálu budou pro přehlednost uváděny pouze zkratky všech čtyř displejů, kterými
konvektomat CONCEPT disponuje, následovně:
DLH
DPH
DLS
DPS
=
=
=
=
DISPLEJ LEVÝ HORNÍ
DISPLEJ PRAVÝ HORNÍ
DISPLEJ LEVÝ SPODNÍ
DISPLEJ PRAVÝ SPODNÍ
Funkce tlačítek:
o
Zvlhčování:
vstup, potvrzení, krok vpřed
o
Cool down:
zpět, konec
o
Zvlhčování na 5 sekund:
změna
Jednotlivé položky servisního menu SAT
ELEKTŘINA/PLYN
Nastavení konvektomatu dle typu ohřevu.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP1]
DLS
=
[E-G]
DPS =
[ELE] (Elektrický konvektomat) – přednastaveno
[GAS] (Plynový konvektomat)
MODEL
Nastavení velikosti konvektomatu.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP2]
DLS
=
[MOD]
DPS =
[061]
[101]
[201] – přednastaveno
[102]
[202]
°C/°F
Nastavení jednotky teploty konvektomatu.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP3]
DLS
=
[C-F]
DPS =
[C] (°C) – přednastaveno
[F] (°F)
KONDENZACE
Možnost nastavení doby vstřikování kondenzační vody VCN do výstupního odpadního systému v 10
vteřinovém cyklu.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP4]
DLS
=
[CND]
DPS =
[0...10] – přednastaveno: 2
12
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
KALIBRACE
Možnost korekce sond konvektomatu. Pro spuštění stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP5]
DLS
=
[CAL]
DPS =
[INI]
Konvektomat ADVANCE CONCEPT nemá funkci pro automatickou kalibraci, přesto je možné jednotlivé
sondy zkalibrovat. Postup je následující:
Uvést konvektomat do režimu Pára a nechat ho v chodu minimálně 20 minut. Současně pro kontrolu
zavést do komory konvektomatu externí zkalibrovaný teploměr. V době (po 20 minutách), kdy externí
teploměr ukazuje 99 °C by měly všechny sondy konvektomatu měřit stejnou hodnotu 99 °C. Hodnoty
jednotlivých sond se zobrazí stisknutím tlačítka COOL DOWN na dobu 5 vteřin. Zobrazení sond na
displejích je následující:
DLH
DPH
DLS
=
=
=
hodnota TC (sonda komory)
hodnota TV (sonda páry)
hodnota TN (vpichovací jehla)
Rozdíl mezi referenční hodnotou 99 a hodnotami jednotlivých sond se následně zapíše do konvektomatu
v režimu Kalibrace pro každou sondu zvlášť a tím se zkorigují hodnoty, které sondy měří. Korekce je
možná v rozsahu +20 / -20. Spuštěním funkce Kalibrace se hodnoty na displejích zobrazí následovně:
DLH
DPH
DLS
DPS
=
=
=
=
[CAL]
[003]
[TV]
[TN]
Hodnota TC, resp. [003] bude blikat a pomocí voliče času je možné nastavit novou korigující hodnotu. Pro
přechod na další sondu stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ. Pro přechod na předchozí sondu stisknout
tlačítko COOL DOWN.
OVĚŘENÍ KOMPONENTŮ
Možnost ověření a vyzkoušení jednotlivých komponentů konvektomatu (vstupy – výstupy) v testovacím
režimu SAT. Pro spuštění stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ. Po spuštění programu se pro přechod mezi
jednotlivými vstupy / výstupy použije volič teploty.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP6]
DLS
=
[SAT]
DPS =
[INI]
Pro ukončení režimu kontrola SAT stisknout na 5 vteřin současně tlačítko COOL DOWN a ZVLHČOVÁNÍ.
Výstupy – jednotlivé komponenty je možné aktivovat stisknutím tlačítka ZVLHČOVÁNÍ a
deaktivovat stisknutím tlačítka COOL DOWN.
Vstupy – na displejích je zobrazen jejich stav (yes/no, hodnota)
Seznam komponentů, které je možné zobrazit:
VSTUPY (U jednotlivých sond je zobrazena aktuální hodnota, pokud je termočlánek v pořádku.
V ostatních případech je zobrazeno OUT)
o
o
o
o
Sonda komory TC
DLH =[SAT], DPH=[ E1], DLS=[ TC], DPS=hodnota
Sonda páry TV
DLH =[SAT], DPH=[ E2], DLS=[ TV], DPS=hodnota
Vpichová jehla TN
DLH =[SAT], DPH=[ E3], DLS=[ TN], DPS=hodnota
Snímač NTC
DLH =[SAT], DPH=[ E4], DLS=[NTC], DPS=hodnota
13
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
o
o
o
3/2013
Dveřní spínač IP
DLH =[SAT], DPH=[ E5], DLS=[ IP], DPS=[YES/NO]
Signál HALL (pouze ACG)
DLH =[SAT], DPH=[ E6], DLS=[HAL], DPS=otáčky dmychadla/100
Frekvenční měnič (A.E.)
DLH =[SAT], DPH=[ E7], DLS=[AE], DPS=otáčky dmychadla/100
(pro čtení otáček je nutné nejdříve spustit motor turbíny)
VÝSTUPY
o Topné těleso komory CC1
DLH =[SAT], DPH=[ S1], DLS=[CC1], DPS=[YES/NO]
o Topné těleso komory CC2
DLH =[SAT], DPH=[ S2], DLS=[CC2], DPS=[YES/NO]
o Chod motoru turbíny (M/P)
DLH =[SAT], DPH=[ S3], DLS=[ MP], DPS=[YES/NO]
o Směr motoru turbíny (L/R)
DLH =[SAT], DPH=[ S4], DLS=[ ID], DPS=[LEF/RIG]
o Elektroventil kondenzace (VCN)
DLH =[SAT], DPH=[ S5], DLS=[VCN], DPS=[YES/NO]
o Elektroventil zvlhčování (VHM)
DLH =[SAT], DPH=[ S6], DLS=[VHM], DPS=[YES/NO]
o Elektromotor komínku (Ms/Mb)
DLH =[SAT], DPH=[ S7], DLS=[MSB], DPS=[MS/MB]
o Hlavní napájecí relé (RG)
DLH =[SAT], DPH=[ S8], DLS=[ RG], DPS=[YES/NO]
o Ventilátor ochlazovací (VE)
DLH =[SAT], DPH=[ S9], DLS=[ VE], DPS=[YES/NO]
o Osvětlení komory (LZ)
DLH =[SAT], DPH=[S10], DLS=[ LZ], DPS=[YES/NO]
o Akustický signál (TA)
DLH =[SAT], DPH=[S19], DLS=[ TA], DPS=[YES/NO]
Všechny výstupy jsou v režimu OFF vypnutém. Do aktivního režimu ON je musí uvést uživatel.
HISTORIE
Možnost zobrazení historie konvektomatu. Pro spuštění stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP7]
DLS
=
[HIS]
DPS =
[INI]
Spuštěním funkce historie se zobrazí první položka ze seznamu. Pro přechod na další položku slouží
volič teploty.
Celkový počet hodin provozu v režimu Pára.
DLH = [HIS], DPH = [HMS], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet hodin provozu v režimu Smíšený.
DLH = [HIS], DPH = [HMM], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet hodin provozu v režimu Horký vzduch.
DLH = [HIS], DPH = [HMC], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů stykače komory CC1.
DLH = [HIS], DPH = [CC1], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů stykače komory CC2.
DLH = [HIS], DPH = [CC2], DLS + DPS = hodnota
14
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
Celkový počet cyklů elektroventilu kondenzace VCN.
DLH = [HIS], DPH = [CCN], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů komínku Ms/Mb.
DLH = [HIS], DPH = [CMS], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů elektroventilu zvlhčování VHM.
DLH = [HIS], DPH = [CHM], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů osvětlení komory LZ.
DLH = [HIS], DPH = [CLZ], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů ochlazovacího ventilátoru VE.
DLH = [HIS], DPH = [CVE], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů napájecího relé RG.
DLH = [HIS], DPH = [CRG], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů změny směru otáčení turbíny D/I.
DLH = [HIS], DPH = [CDI], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů spuštění turbíny M/P.
DLH = [HIS], DPH = [CMP], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů dveřního spínače IP.
DLH = [HIS], DPH = [CIP], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet cyklů COOL DOWN.
DLH = [HIS], DPH = [CCD], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet hodin provozu testu spolehlivosti č.1.
DLH = [HIS], DPH = [HF1], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet hodin provozu testu spolehlivosti č.2.
DLH = [HIS], DPH = [HF2], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet hodin provozu testu spolehlivosti č.3.
DLH = [HIS], DPH = [HF3], DLS + DPS = hodnota
Celkový počet hodin provozu testu spolehlivosti č.4.
DLH = [HIS], DPH = [HF4], DLS + DPS = hodnota
Maximální teplota sondy komory TC.
DLH = [HIS], DPH = [TCM], DLS + DPS = hodnota
Maximální teplota sondy páry TV.
DLH = [HIS], DPH = [TVM], DLS + DPS = hodnota
Maximální teplota vpichovací jehly TN.
DLH = [HIS], DPH = [TNM], DLS + DPS = hodnota
Vymazání všech parametrů historie
DLH = [HIS], DPH = [RST], DPS = [INI]
VELETRH
Možnost spuštění konvektomatu v režimu DEMO (neaktivní výstupy) pro potřeby výstav. Pro spuštění
stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP8]
DLS
=
[SHO]
DPS =
[INI]
Pro ukončení režimu DEMO Veletrh stisknout na 5 vteřin současně tlačítko COOL DOWN a
ZVLHČOVÁNÍ.
Pokud je konvektomat v režimu Veletrh, zůstává aktivní pouze ovládací panel, RG a LZ. Ostatní vstupy /
výstupy jsou neaktivní. Chybová hlášení jsou také neaktivní. Hodnoty TC a TN jsou neměnné. Režim
Veletrh je na displejích avizován tečkou v levém spodním displeji.
15
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
SÉRIOVÉ ČÍSLO KONVEKTOMATU
Umožňuje zobrazit nebo upravit sériové číslo konvektomatu. K dispozici je 10 znaků rozdělených do
všech čtyř displejů.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[OP9]
DLS
=
[SN]
DPS =
[INI]
Pro zobrazení stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ. Opětovné stisknutí znamená návrat do hlavního menu.
Deset zmíněných znaků je na displejích rozmístěno následovně:
DLH
=
[123]
DPH =
[456]
DLS
=
[789]
DPS =
[10]
Pro změnu již uloženého čísla stisknout na 5 vteřin tlačítko ZVLHČOVÁNÍ, dokud se nerozbliká první
číslice (znak). Změna blikající číslice se provede otáčením VOLIČE ČASU. Stisknutím tlačítka
ZVLHČOVÁNÍ se přejde na další pozici. Pro návrat k předchozímu znaku stisknout tlačítko COOL
DOWN. Po nastavení všech deseti znaků se automaticky přejde do hlavního menu.
ČÍSLO KONTROLORA
Možnost zobrazení čísla osoby, která konvektomat kontrolovala. K dispozici jsou tři znaky v pravém
dolním displeji.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[O10]
DLS
=
[CN]
DPS =
[XXX]
VERZE SOFTWARU
Možnost zobrazení softwarových verzí jednotlivých elektronických desek instalovaných v konvektomatu.
Jednotlivé verze jsou zobrazeny 12 znaky: PPCCVVGGG´G´, následovně:
PP: Verze softwaru hlavní paměťové elektroniky
CC: Verze softwaru řídící elektroniky komory
VV: Verze softwaru elektroniky bojleru (tato deska není součástí konvektomatu CONCEPT a
hodnota VV nebude zobrazena)
GG: Verze softwaru elektroniky ovládání plynu (u elektrických modelů není hodnota GG
zobrazena)
DLH
=
[OPT]
DPH =
[O11]
DLS
=
[VER]
DPS =
[INI]
Pro zobrazení softwarových verzí stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ. Hodnoty se zobrazí následovně:
DLH
=
[PPC]
DPH =
[CVV]
DLS
=
[GGG´]
DPS =
[G´]
Pro návrat k původnímu menu stisknout tlačítko COOL DOWN.
TYP PLYNU (POUZE ACG)
Konvektomaty ADVANCE CONCEPT mohou pracovat těmito plyny: Zemní plyn, Propan-butan, Svítiplyn.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[O12]
DLS
=
[GAS]
DPS =
[BP] (Propan-butan) – přednastaveno
[GN] (Zemní plyn)
[GV] (svítiplyn)
Pro optimální spalování plynu je nutné přesně nastavit otáčky dmychadla hořáku. Dle modelu
konvektomatu a typu plynu se nastavují otáčky startovací, minimální a maximální.
16
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
STARTOVACÍ OTÁČKY CC (POUZE ACG)
Možnost změny přednastavených otáček dmychadla hořáku komory. Hodnotu otáček je možné nastavit
v rozsahu 0...8000. Vzhledem k možnostem displeje konvektomatu je zobrazená hodnota na displeji 10x
menší než hodnota skutečná.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[O14]
DLS
=
[SC1]
DPS =
[0..800]
MINIMÁLNÍ OTÁČKY CC (POUZE ACG)
DLH
DPH
DLS
DPS
=
=
=
=
[OPT]
[O16]
[MC1]
[0..800] – přednastaveno 300
MAXIMÁLNÍ OTÁČKY CC (POUZE ACG)
DLH
DPH
DLS
DPS
=
=
=
=
[OPT]
[O17]
[MC1]
[0..800] – přednastaveno 600
SPOLEHLIVOST
Možnost spuštění jednoho ze čtyř přednastavených programů spolehlivosti určených k testování funkce
konvektomatu, např. po výměně některých komponentů.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[O22]
DLS
=
[FIA]
DPS =
[1..4] – přednastaveno 1
Pro spuštění stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ. Pro ukončení programu spolehlivosti stisknout na 5 vteřin
současně tlačítko COOL DOWN a ZVLHČOVÁNÍ.
Konvektomat má přednastaveny 4 různé testy spolehlivosti. Po jejich spuštění jsou v chodu tak dlouho,
dokud se uživatel nerozhodne pro jejich zastavení a pro návrat do běžného uživatelského zobrazení.
Na displejích jsou po celou dobu testu střídavě zobrazeny informace testu (číslo testu + čas běhu testu) a
data tvořená konvektomatem k danému programu. Tyto informace se střídají.
DLH
=
[FPx] – číslo testu spolehlivosti
DPH =
počet dní běhu
DLS
=
počet hodin běhu
DPS =
počet minut běhu
Test spolehlivosti č. 1
o 8 minut v režimu Horký vzduch při 120 °C
o 8 minut v režimu Smíšený při 110 °C
o 8 minut v režimu Pára
Displej: Zobrazuje hodnoty stejně jako při běžném provozu.
Hodnoty termočlánků mohou být vyvolány stisknutím tlačítka COOL DOWN na dobu 5 vteřin.
Test spolehlivosti č. 2
Konvektomat pracuje v režimu Horký vzduch při 300 °C. Komínek je otvírán, resp. zavírán každých 30
vteřin.
Displej:
DLH
=
hodnota TC
DPH =
300
DLS a DPS = počet cyklů komínku
Hodnoty termočlánků mohou být vyvolány stisknutím tlačítka COOL DOWN na dobu 5 vteřin.
17
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
Test spolehlivosti č. 3
Konvektomat pracuje v režimu Horký vzduch při 300 °C.
Displej:
DLH
=
hodnota TC
DPH =
300
DLS
=
hodnota NTC
DPS =
zobrazuje zda je výstup VE (ochlazovací ventilátory) aktivní či není. [ON] / [OFF].
Hodnoty termočlánků mohou být vyvolány stisknutím tlačítka COOL DOWN na dobu 5 vteřin.
Test spolehlivosti č. 4
Konvektomat pracuje v režimu Smíšený při 250 °C. Každých 30 vteřin je měněn směr otáčení turbíny I/D
Displej:
DLH
=
hodnota TC
DPH =
250
DLS
=
M/P (chod/pauza turbíny)
DPS =
I/D (doleva/doprava)
Hodnoty termočlánků mohou být vyvolány stisknutím tlačítka COOL DOWN na dobu 5 vteřin.
VÝROBNÍ PARAMETRY
Možnost načtení původních výrobních parametrů konvektomatu.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[O23]
DLS
=
[DEF]
DPS =
[INI]
Seznam parametrů, které se potvrzením této funkce (stisknutím tlačítka ZVLHČOVÁNÍ) zresetují na
původní výrobní nastavení:
o Elektřina/Plyn (Elec)
o Model (201)
o °C/°F (°C)
o Kondenzace (2)
o Typ plynu (BP)
o Otáčky dmychadla (Start. 300, Min. 300, Max. 600)
KONEC
Funkce pro opuštění menu SAT a návrat do běžného uživatelského zobrazení.
DLH
=
[OPT]
DPH =
[O24]
DLS
=
[OUT]
Pro potvrzení stisknout tlačítko ZVLHČOVÁNÍ.
Zobrazení hodnot jednotlivých sond konvektomatu
Stisknutím tlačítka COOL DOWN po dobu 5 vteřin se zobrazí hodnoty všech tří měřících sond (Tc sonda
komory, Tv sonda výstupní páry, Tn vpichovací jehla) včetně hodnoty čidla NTC (teplota elektroniky).
DLH
=
hodnota TC
DPH =
hodnota TV
DLS
=
hodnota TN
DPS =
hodnota NTC
Hodnoty budou zobrazeny, pouze pokud bude tlačítko COOL DOWN stisknuté. Po jeho uvolnění se
konvektomat vrátí do běžného uživatelského zobrazení.
18
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
Schéma ovládacího panelu
1
20
REŽIM
VÝKON
ZVLHČOVÁNÍ
RESET
HOŘÁKU
JEHLA
Přetryskování na jiný plyn
Postup:
1. Vyjměte původní a vložte novou správnou trysku do plynového ventilu.
2. Nastavte příslušné otáčky dmychadla v menu SAT.
PLYNOVÉ VENTILY A ELEKTRONIKY
ŘÍZENÍ ZAPALOVÁNÍ
MODELŮ 061-101-102
PLYNOVÉ VENTILY A ELEKTRONIKY
ŘÍZENÍ ZAPALOVÁNÍ
MODELŮ 201-202
Pro ujištění se, že stroj je nastaven správně je možné ověřit, že hodnoty CO jsou menší než
1000 ppm a hodnota Lambda je 1,2 – 1,4, což je velmi důležité.
19
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
TABULKA HODNOT OTÁČEK DMYCHADEL PRO HOŘÁKY KOMORY:
MODELY ACG-AG-APG 061:
HOŘÁK KOMORY – Horký vzduch
Otáčky
Otáčky
Otáčky
Ø
zapalovací maximální minimální
Trysky
Obj. kód
PB (G30-G31)
3500
5700
3600
4.4
12039657
NG (G20)
4000
6500
4200
6
12039566
MODELY ACG-AG-APG 101:
HOŘÁK KOMORY – Horký vzduch
Otáčky
Otáčky
Ø
maximální minimální
Trysky
Otáčky
zapalovací
Obj. kód
PB (G30-G31)
5000
6000
3600
5
12039570
NG (G20)
5000
7500
4000
7
12039569
MODELY ACG-AG-APG 102:
HOŘÁK KOMORY – Horký vzduch
Otáčky
Otáčky
Ø
maximální minimální
Trysky
Otáčky
zapalovací
Obj. kód
PB (G30-G31)
5000
6000
3300
5.4
12045672
NG (G20)
5000
7500
4000
8
12045673
MODELY ACG-AG-APG 201:
HOŘÁK KOMORY – Horký vzduch
Q1 - HORNÍ HOŘÁK
Otáčky
Otáčky
Otáčky
Ø
zapalovací maximální minimální
Trysky
Obj. kód
PB (G30-G31)
4000
6200
3800
5.2
12045675
NG (G20)
4000
8000
4200
7.5
12045677
HOŘÁK KOMORY – Horký vzduch
Q2 - SPODNÍ HOŘÁK
Otáčky
Otáčky
Otáčky
Ø
zapalovací maximální minimální
Trysky
Obj. kód
PB (G30-G31)
4000
6200
3800
5.2
12045675
NG (G20)
4000
8000
4200
7
12039569
20
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
3/2013
MODELY ACG-AG-APG 202:
HOŘÁK KOMORY – Horký vzduch
Otáčky
zapalovací
Q1 - HORNÍ HOŘÁK
Otáčky
Otáčky
Ø
maximální minimální
Trysky
Obj. kód
PB (G30-G31)
4000
6000
3500
5.2
12045675
NG (G20)
4000
8000
3800
7.5
12045677
HOŘÁK KOMORY – Horký vzduch
Otáčky
zapalovací
Q2 - SPODNÍ HOŘÁK
Otáčky
Otáčky
Ø
maximální minimální
Trysky
Obj. kód
PB (G30-G31)
4000
6000
3500
5.2
12045675
NG (G20)
4000
8000
3800
8
12045673
NAPOUŠTĚCÍ ELEKTROVENTILY A REGULÁTORY PRŮTOKU
Regulátory
průtoku
MODEL
ELEKTROVENTIL
OBJ. KÓD
REGULÁTOR
OBJ. KÓD
BARVA
ACE-ACG
061/101/201/102
JEDNOCESTNÝ
12025161
0.25 l
12024509
ZELENÁ
ZVLHČOVÁNÍ
JEDNOCESTNÝ
12025161
1l
12025263
ŽLUTÁ
KONDENZACE
JEDNOCESTNÝ
12025161
1l
12025263
ŽLUTÁ
ZVLHČOVÁNÍ
JEDNOCESTNÝ
12025161
1l
12025263
ŽLUTÁ
KONDENZACE
ACE-ACG
202
21
POUŽITÍ
SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATU ADVANCE CONCEPT
Poznámky:
22
3/2013
Download

SERVISNÍ MANUÁL ADVANCE CONCEPT [pdf]