Príloha č. 1
ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU
na predmet zákazky (tovar, služby, stavebné práce)
Názov organizácie / zariadenia: Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírť 189, 991 22 Bušince
Názov predmetu zákazky: Konvektomat
Na základe Príkazu č. 005/2014/ODDIVO BBSK k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bol uskutočnený prieskum
trhu.
Prieskum trhu sa uskutočnil v uvedených podnikateľských subjektoch:
Por.
č.
Spôsob prieskumu trhu
Názov a sídlo uchádzača
Cena bez DPH
Cena s DPH
(e-mail, internet cenník, leták,
reklama, písomná ponuka atď.)
1.
Gastro LUX
2385,- €
2862,- €
Internetová ponuka
2.
Gastro Rex
2390,- €
2868,- €
Internetová ponuka
3.
Gastro Direkt
2690,- €
3228,- €
Internetová ponuka
4.
Gastro Hall
2083,33 €
2500,- €
Písomná ponuka
Úspešný uchádzač: Gastro-Hall s.r.o. Nové Zámky
Dôvody výberu (cena, kvalita, technické parametre, atď...)
Cena 2.500,- Eur.
Dokumentácia prieskumu trhu
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/ uskutočňovať stavebné práce
2. Objednávka, resp. zmluva
3. Ďalšie doklady (cenník, letáky, akcie, fotodokumentácia, katalóg, výstup z internetu, písomná
ponuka)
Pracovník, ktorý prieskum trhu uskutočnil:
Meno a priezvisko
Funkcia
Ing. Tibor Fehér
vedúci PEÚ
Dátum
01.10.2014
Podpis
* Štatutárny zástupca OvZP / vedúci oddelenia IVO:
Meno a priezvisko
Funkcia
PaedDr. Anastázia Kertészová Boriková
riaditeľka
Dátum
01.10.2014
Podpis
Download

Záznam z prieskumu trhu - DSS Čeláre-Kírť