40 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
Zemědělec 37/2013
Provoz řízený s profesionalitou
Monitorování polohy stroje přes GPS, identifikaci řidičů, pracovních procesů, provázanost s půdními bloky a plodinami, sledování spotřeby
paliva a dalších veličin – to vše umožňuje komplexní profesionální systém ITineris, který poskytuje detailní informace o strojích a zaměstnancích
a o jejich pohybu po pozemcích. Systém ohlídá polohu stroje, podle podkladů ze systému LPIS zaznamená v intervalu jedné sekundy pohyb techniky po
konkrétním pozemku, včetně případných vynechávek. Podle pracovní šířky závěsného stroje dokáže spočítat skutečně zpracované hektary a mnoho dalšího.
Jiří Hruška
V Moravských Bránicích sídlí
od roku 2011 společnost Agri--Precision, s. r. o., jež nabízí sledovací a monitorovací systém
pro zemědělské stroje. Firma
Agri-Precision, s. r. o., je úzce
specializovaná na monitorovací
a GPS řešení pro zemědělskou
výrobu. Je výhradním zástupcem systému ITineris firmy ITineris Informatikai Kft. pro Českou republiku. O tom, co tato
služba obnáší a jak celý systém
funguje, jsme si povídali s ob-
"
„ Klíčové informace
„ Společnost Agri-Precision, s. r. o., nabízí sledovací
a monitorovací systém ITineris pro zemědělské stroje.
„ Vlastní univerzální jednotku lze namontovat do jakéhokoli
stroje, její montáž na skryté místo nevyžaduje zásah do jeho
elektronického systému.
Montáž do jakéhokoli stroje
Vlastní univerzální jednotku
lze namontovat do jakéhokoli
stroje, její montáž na skryté místo nevyžaduje zásah do jeho
elektronického systému. Jednot-
aplikace pro více uživatelů v rámci podniku. Lze zajistit i vzdálený
přistup pro pracovníky pracující
v terénu. Systém je připravený
pro vzájemnou komunikaci s dalšími vnitropodnikovými evidenčními a účetními programy.
Jak je možné, že máme tak utuženou půdu? I na tuhle otázku může systém ITineris pomoci nalézt
odpověď. Příčinou může být způsob a organizace nasazování mechanizace při jednotlivých pracích.
Zde je příklad práce pěti traktorů na jedné parcele během dvou dnů při jarní přípravě a setí. Čtyři
traktory připravovaly půdu a pátý prováděl setí (každý traktor je znázorněn jinou barvou) Foto archiv firmy
„ analýza podle plodin, pracovních operací, pozemků či řidičů,
„ počítání skutečně zpracovaných hektarů.
Pro předsedu, agronoma
i mechanizátora
Příklad práce samojízdného postřikovače. Tento náhled umožňuje agronomovi perfektní kontrolu
z pohodlí kanceláře. Vidí, zda byly i všechny tvarově složitější pozemky kompletně ošetřeny a v kterou
dobu. Současně lze zkontrolovat dodržení pojezdové rychlosti postřikovače. Barevně rozlišené parcely
znázorňují různé plodiny
Foto archiv firmy
chodním zástupcem Ing. Tomášem Klímou.
Není to jen sledovací
systém
„Náš systém není zaměřen
pouze na sledování polohy stroje, přináší uživateli důležité informace o využití obsluhy, stroje
i přívěsného nářadí,“ objasňuje
hned úvodem Ing. Klíma.
Jak jsme se již výše zmínili,
systém se jmenuje ITineris a je
vyvinut a určen speciálně pro
účely zemědělské prvovýroby.
A jaká data zaznamenává? „ITineris hlídá polohu stroje, podle
podkladů ze systému LPIS zaznamená v intervalu jedné
ka má zvýšenou ochranu proti
vodě, prachu a otřesům a je tak
přizpůsobena pro dlouhodobou
činnost v prostředí zemědělské
výroby. Součástí sady jsou také
dvě antény (GPS a GSM), které
přenáší potřebná data. Z toho
vyplývá, že není třeba, aby byl
stroj vybaven navigací GPS.
Jednotka je také napojena na
zkalibrovaný palivoměr a sleduje aktuální stav paliva v nádrži.
„Ve stroji je na přístupném
místě namontován identifikátor řidičů. Každý řidič je posléze vybaven čipem, kterým se
do systému přihlašuje. Po přihlášení zadá zvolenou pracovní operaci podle připojeného
Co se týče vlastního provozu,
jednotlivá data jsou průběžně
přenášena on-line sítí příslušného operátora (jednotka je vybavena SIM kartou). Provozovatel
pak může také on-line sledovat
na počítači okamžitou polohu
a práci jednotlivých strojů a posádek. Na monitoru lze kliknout
na příslušný stroj a odečíst datum, čas, rychlost stroje, vykonávanou činnost a kdo jej řídí.
„ITineris přinese řadu užitečných informací celému vedení
podniku,“ zdůrazňuje Ing. Klíma. Předseda podniku získá přehled o využití strojů a lidí a může
tak přesně určit, které stroje je
nezbytné vlastnit a které bude
výhodnější si pronajmout nebo
si celou práci nechat vykonat
formou služby.
Mechanizátor v systému najde
i kompletní záznam odpracovaných motohodin, přehled moto-
ní úhly a pracovní rychlosti. Další
zajímavou funkcí je vyznačení pracovních operací podle parcel, kdy
agronom názorně vidí zadaný
pozemek, jeho výměru a jaké práce na něm byly v zadaném časovém období vykonány, a to včetně
časů, použitých strojů a spotřebované nafty. A k tomu získá ještě
spoustu dalších pomocných informací. Pokud je parcela rozdělena
na více částí nebo nebyla obdělána celá, ITineris ukáže, kolik hektarů bylo skutečně obděláno. Ale
pokračujme. Účetní využije ITineris pro výpočet mezd, systém vytvoří i klasickou knihu jízd. Denní
přehled činností podle řidičů poslouží jako pracovní výkaz (ukazuje den, čas a jméno řidiče, který
hrozí „nabourání“ do systému
nechtěnými osobami tak, jak je
to možné například u webových
aplikací.
Všechna naměřená data jsou
dodatečně zálohována na centrálním serveru společnosti
Agri-Precision, s. r. o., pod
jednotlivými kódy, tedy zcela
anonymně. Kromě toho si je
může samozřejmě na svůj počítač nezávisle zálohovat i uživatel.
Předností systému ITineris
je na jedné straně jeho univerzálnost (lze jej namontovat do
jakéhokoli stroje bez ohledu
na značku, stáří a elektronickou výbavu), na straně druhé
poskytování detailních infor-
Výkaz o náběhu motohodin jednotlivých strojů za jeden týden provozu – využití chodu motoru
Jaká data uživatel získá?
Množství zaznamenávaných
dat je velké. Budoucí uživatel
získá řadu užitečných výstupů,
ze kterých jsou následně vyjmenovány ty zásadní:
Příklad výkazu o provedených pracích na parcele č. 3803 (9,65 ha podle LPIS) v období jarní přípravy půdy a setí včetně skutečně obdělaných hektarů
sekundy pohyb techniky po konkrétním pozemku včetně případných vynechávek. Podle pracovní šířky závěsného stroje dokáže
počítat skutečně zpracované
hektary. Vedení zemědělského
podniku má následně k dispozici denní souhrny podle vozidel
nebo podle řidiče, zjistit lze i dobu práce včetně vyznačení prostojů,“ vysvětluje Ing. Klíma.
nářadí a o více se již nestará,“
vyzdvihuje jednoduchou obsluhu Ing. Klíma. Profesionální
instalaci celého zařízení zajišťují pracovníci, s dlouholetou
zkušenosti v oblasti telematiky, monitorování a GPS navigací do zemědělských strojů.
Klientská aplikace může být
lokálně instalovaná v PC uživatele nebo řešena jako serverová
„ výkaz o prostoji stroje,
„ kniha jízd včetně počítání
jednotlivých jízd (to je výhodné
např. při obsluze BPS nebo při
sklizni),
„ analýza o využití strojů, pracovníků a přípojného nářadí na
jednotlivých pozemcích,
„ mapy s možností vyznačení
různých lokalit, půdních bloků
včetně osevního plánu,
hodin za den či celé období může sloužit i pro potřeby plánování
servisních prohlídek.
Agronom má na podkladu půdních bloků z LPIS a osevního plánu dokonalý přehled o tom, jaké
pracovní operace byly provedeny
a kde. Zajímavou pomůckou je
i možnost překrýt jednotlivé pracovní operace a zkontrolovat, zda
řidič dodržuje předepsané pracov-
stroj nastartoval a dobu, po kterou běžel motor. Ukáže také celkovou dobu činnosti a všechny
prostoje). Evidence zaměstnance
pak zaznamená, jak dlouho je dotyčný ve stroji.
Archivace a bezpečnost
uložených dat
Protože jde o lokální instalaci
v PC nebo na serveru firmy, ne-
mací o strojích a zaměstnancích.
Systém nabízí nepřeberné
množství jak grafických, tak
textových výstupů, které lze exportovat do veškerých standardních formátů pro další použití v rámci podniku. Samozřejmostí je práce s mapami a půdními bloky ať již vlastními, nebo
„
ze systému LPIS.
Download

Popis systému Itineris, časopis Zemědělec č. 37/2013