SILOTOP
CZ
®
Série R03
VÁLCOVÝ FILTR
PRO SILA
2
INSTALACE
POUŽITÍ A
ÚDRŽBA
Manuál č. FIL.100.--.M.IT
Revize: A2
Aktualizováno: červen 2012
ČESKÝ PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU V ITALSKÉM JAZYCE
WAMGROUP S.p.A.
Via Cavour, 338
I-41030 Ponte Motta
Cavezzo (MO) - ITÁLIE
+ 39 / 0535 / 618111
fax + 39 / 0535 / 618226
e-mail [email protected]
internet www.wamgroup.com
Všechny výrobky popsané v tomto katalogu, byly realizovány pracovním postupem definovaným v Systému kvality
WAMGROUP S.p.A. Podnikový systém kvality, certifikován od července roku 1994, v souladu s mezinárodními normami UNI EN
ISO 9002 a následně zaveden do poslední verze norem UNI EN ISO 9001, je schopen zajistit, aby celý výrobní proces, od vystavení objednávky, po technickou asistenci po dodávce, byl prováděn kontrolovaným a vhodným způsobem, jež zaručí kvalitativní
standard výrobku.
Tato publikace anuluje a nahrazuje všechna předcházející vydání a revize.
Vyhrazujeme si právo, provádět úpravy tohoto vydání, bez předešlého upozornění.
Vytváření kopií, částečných i celkových, bez predešlého souhlasu autora, je zakázáno.
SILOTOP R03
06.12
2
OBSAH
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
OBSAH
1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE .....................................................................................................................1
1.1 Účel návodu . .....................................................................................................................................1
1.2 Symboly . ...........................................................................................................................................2
1.3 Slovníček a terminologie ...................................................................................................................4
1.4 Údaje o výrobci a identifikace stroje . .................................................................................................5
1.5 Způsob poptávky technické asistence . .............................................................................................6
1.6 Záruka ................................................................................................................................................6
1.7 Vymezení odpovědnosti . ...................................................................................................................6
2.0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI . .............................................................................................................7
2.1 Všeobecné bezpečnostní doporučení . ..............................................................................................7
2.2 Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci . ......................................................................7
2.3 Bezpečnostní doporučení pro instalaci . ............................................................................................8
2.4 Bezpečnostní doporučení pro použití a provoz . ................................................................................8
2.5 Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu dílů ........................................................................8
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE . ...................................................................................................................10
3.1 Všeobecný popis stroje . ..................................................................................................................10
3.2 Hlavní součásti .................................................................................................................................10
3.3 Princip provozu. ................................................................................................................................ 11
3.4 Předpokládané použití. ..................................................................................................................... 11
3.5 Nesprávné a nedovolené použití. ..................................................................................................... 11
3.6 Hladina hluku . .................................................................................................................................12
3.7 Limity provozního prostředí . ............................................................................................................12
3.8 Základní rozměry a technický popis . ...............................................................................................13
3.9 Bezpečnostní a informativní značení ...............................................................................................13
3.10 Zbývající rizika . ...............................................................................................................................14
4.0 INFORMACE OHLEDNĚ MANIPULACE A PŘEPRAVY . ......................................................................17
4.1 Typy obalů .......................................................................................................................................17
4.2 Přejímka zboží . ................................................................................................................................18
4.3 Způsob zvedání a vykládky . ............................................................................................................18
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ .....................................................................................................................20
5.1 Doporučení pro instalaci ..................................................................................................................20
5.2 Umístění příruby filtru . .....................................................................................................................22
5.3 Instalace - sada pro vzorkovač emisí . .............................................................................................23
5.4 Elektrická přípojka . ..........................................................................................................................25
5.5 Schéma zapojení . ............................................................................................................................28
5.6 Nastavení časového spínače . .........................................................................................................29
5.7 Elektronická deska: nastavení MDPE . ............................................................................................31
5.8 Přípojení vzduchu ............................................................................................................................38
5.9 Kolaudace ........................................................................................................................................41
5.10 Uvedení do provozu .......................................................................................................................41
III
SILOTOP R03
06.12
2
OBSAH
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
6.0 INFORMACE O POUŽITÍ . ......................................................................................................................42
6.1 Zahájení výroby ................................................................................................................................42
6.2 Zastavení stroje po práci na konci pracovního cyklu .......................................................................42
6.3 Dlouhé období nepoužívání stroje ...................................................................................................43
6.4 Opětovné uvedení do provozu . .......................................................................................................43
7.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ . .....................................................................................................................44
7.1 Čištění stroje . ..................................................................................................................................44
7.2 Čištění filtračních vložek . .................................................................................................................45
8.0 VÝMĚNA DÍLŮ . ......................................................................................................................................46
8.1 Bezpečnostní doporučení pro výměnu. ...........................................................................................46
8.2 Výměna filtačních vložek . ................................................................................................................46
8.3 Výměna elektroventilu . ....................................................................................................................49
8.4 Vrácení stroje . .................................................................................................................................50
8.5 Rozebrání a likvidace stroje . ...........................................................................................................50
9.0 INFORMACE O PORUCHÁCH . .............................................................................................................51
9.1 Poruchy, příčiny a jejich řešení . .......................................................................................................51
9.2 Dotazník v případě poruchy. ............................................................................................................53
10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE . .............................................................................................................................54
10.1 Rozměry a hmotnosti .....................................................................................................................54
10.2 Filtrační vložky . ..............................................................................................................................55
10.3 Čistící systém . ...............................................................................................................................56
10.4 Doplňky - příruba pod filtr...............................................................................................................57
10.5 Instalace - sada pro vzorkovač emisí . ...........................................................................................58
A
PŘÍLOHY . ..............................................................................................................................................60
A1 Prohlášení o integraci . .....................................................................................................................60
IV
SILOTOP R03
06.12
2
1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
1.1 Účel návodu
Výrobce tento návod k použití vyhotovil za účelem poskytnutí technických informací, týkajících se instalace, použití a údržby předmětných strojů.
Tento návod je součástí předmětného stroje a jako takový, musí být uložen na určeném, snadno přístupném
místě a musí být kdykoliv k dispozici, pro případné nahlédnutí do něho po celou dobu životnosti stroje.
Pokud se návod ztratí, nebo poškodí takovou měrou, že není zcela čitelný, vyžádejte si jeho novou kopii u
výrobce, přičemž uveďte výrobní číslo stroje.
V případě změny vlastníka předmětného stroje, musí být tento návod k použití předán novému majiteli, jelikož
je součástí samotného stroje.
Návod je určen technicky specializovaným osobám, pověřeným, nebo oprávněným ze strany výrobce, majitele a osoby odpovědné za instalaci, k provedení daných úkonů na stroji, které vyžadují odbornou technickou způsobilost v daném oboru (elektro, mechanika, atd.).
Uvedené ilustrace se mohou lišit od skutečné sestavy předmětného stroje, ale nemá to žádný vliv na
provedení popsaných úkonů.
V případě nejasností, kontaktujte výrobce.
Výrobce si vyhrazuje právo na případné úpravy tohoto manuálu bez povinnosti předešlého oznámení, vyjma
případů, kdy se úpravy týkají úrovně bezpečnosti.
Technické informace uvedené v tomto manuálu, jsou intelektuálním vlastnictvím výrobce a tudíž jsou
považovány za důvěrné.
Používání tohoto manuálu pro jiné účely, než ty úzce spojené s instalací, použitím a údržbou předmětného
stroje, je zakázáno.
Informace uvedené v tomto manuálu, byly výrobcem uvedeny v originálním anglickém jazyce, ale pro pokrytí
právních, nebo obchodních potřeb, mohou být přeloženy do jiných jazyků.
1
SILOTOP R03
06.12
2
1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
1.2 Symboly
Pro zvýraznění některých částí textu, důležitých pro bezpečnost, nebo obsahujích důležité informace, jsme
použili některé symboly, jejichž význam níže popisujeme.
Je velmi důležité, abyste se důsledně řídili informacemi uvedenými u symbolů.
Pozor - nebezpečí
Označuje velmi nebezpečné situace, kdy u nedodržení uvedených instrukcí, může dojít ke zvýšenému riziku ohrožení zdraví a bezpečnosti osob.
Opatrnost - obezřetnost
Označuje případy, kdy je třeba přijmout zvláštní přístup k určitým úkonům, aby nedošlo k výskytu
rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a k ekonomickým ztrátám.
Důležité
Označuje zvlášť důležité technické informace, kterými je třeba se řídit.
2
SILOTOP R03
06.12
2
1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Seznam informačních a bezpečnostních symbolů
Zobrazení
sybmolů
Popis symbolů
Označení nebezpečí: označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, spojeným
se součástkami pod napětím, které se nacházejí v krabici se svorkovnicí.
Označení povinnosti: označuje povinnost si přečíst tento manuál před zahájemím
jakéhokoliv úkonu na stroji.
Označení zákazu: označuje zákaz mazání, nebo regulaci částí, které
jsou v pohybu.
Označení nebezpečí: označuje vážné nebezpečí úrazu končetin, v případě
otevřeného stroje. Před otevřením inspekčních dvířek, odpojte stroj od přívodu
elektrického proudu.
Informativní symbol: indikuje směr otáčení elektromotoru.
Označení povinnosti: označuje ukotvovací body pro zdvihání na každé části
stroje.
Označení zákazu: označuje zákaz vkládání rukou do stroje.
3
SILOTOP R03
06.12
2
1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
1.3 Slovníček a terminologie
Operátor: osoba patřičně proškolená a pověřená ze strany odpovědné osoby za výrobu k uvedení stroje do
provozu a k provádění jeho pravidelné údržby.
Subjekt pověřený instalací: firma zaměstnávající specializované techniky a vybavená vhodným nářadím k
provedení správné instalace a mimořádné údržby stroje, bez jakýhkoliv rizik.
Specializovaný technik: osoba pověřená, nebo oprávněná výrobcem, majitelem, nebo osobou odpovědnou
za instalaci, k provádění zásahů do stroje, u nichž je vyžadována specifická technická způsobilost, odpovídající danému zásahu (elektrická část, mechanická část, atd.). Tento specializovaný technik, mimoto že musí
znát funkčnost předmětného stroje, musí znát i funkčnost celého zařízení, do kterého je stroj instalován.
Pravidelná údržba: soubor úkonů nezbytných pro udržení stroje v dobrém provozním stavu, pro zajištění
delší zivotnosti stroje a pro zachování dobrého stavu bezpečnostních prvků.
Mimořádná údržba: soubor úkonů pro zachování dobré funkčnosti a efektivnosti stroje.
Uvedení stroje do bezpečného stavu: soubor opatření, které musí osoba pověřená k zásahu do stroje,
před samotným zásahem provést.
Předběžná opatření jsou tato:
- Ujistit se, že je stroj odpojený od všech přívodů energie a že je patřičnými prostředky zabráněno,
aby tyto přívody byly nečekaně zapnuty.
- Ujistit se, že všechny pohyblivé části stroje, jsou zcela zastavené.
- Ujistit se, že teplota stroje je na úrovni, kdy nemůže dojít k úrazu popálením.
- Vhodně osvětlit místo výkonu požadovaných úkonů.
- Vyčkat, až se prach uvnitř stroje zcela usadí.
4
SILOTOP R03
06.12
2
1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
1.4 Údaje o výrobci a identifikace stroje
Důležité
Údaje na výrobním štítku neupravujte.
Výrobní štítky udržujte čisté, kompletní a údaje na nich udržujte v čitelném stavu.
Pokud je štítek poškozený, nebo ne zcela čitelný (celý, nebo částečně) doporučujeme, abyste si
vyžádali u výrobce štítek nový a vyměnili ho.
Uvedený štítek identifikuje předmětný stroj a jeho hlavní součásti.
Na štítku jsou uvedeny údaje, nezbytné pro bezpečný provoz stroje.
1
A
Year
W
C
D
WAMGROUP
TYPE:
Serial N0.:
ALY
Kg
1 - Výrobní štítek válcového filtru
A) Rok výroby
B) Název a adresa výrobce
C) Identifikace stroje
D) Sériové číslo
E) Hmotnost stroje
B
E
COD: 063002012
5
SILOTOP R03
06.12
2
1.0 VŠEOBECNÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
1.5 Způsob poptávky technické asistence
S jakýmkoliv požadavkem na poskytnutí technické asistence, se obraťte přímo na prodejní sít výrobce.
Při kontaktu uvádějte identifikační údaje stroje, typ zjištěného problému a další informace, které mohou být
považovány za užitečné pro zjištění příčiny závady.
1.6 Záruka
Platnost a záruční podmínky, jsou uvedeny ve smlouvě o prodeji.
1.7 Vymezení odpovědnosti
Stroj je dodáván dle specifikací požadovaných v okamžiku objenávky zákazníka a dle platných podmínek v
době realizace nákupu.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost týkající se bezpečnosti osob, poškození věcí a funkčnosti zařízení,
pokud úkony při nakládce a vykládce nákladního vozu, umístění na staveništi, použití, při opravě, údržbě,
atd., nebyly provedeny v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu a v souladu s platnou národní legislativou.
Stejně tak není výrobce v žádném případě za nic odpovědný, pokud je předmětný stroj používán:
- nevhodně;
- nepověřeným a/nebo nedostatečně proškoleným personálem pro instalaci, použití a údržbu stroje;
- s provedenými úpravami oproti původní konfiguraci, které výrobce nepovolil;
- s neoriginálními náhradními díly, nebo nevhodnými pro daný model stroje;
- při zanedbání údržby;
- v rozporu s národními normami a s místní platnou legislativou pro oblast bezpečnosti na pracovišti;
- v rozporu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, nebo na výstražných a bezpečnostních tabulkách,
umístěných na stroji.
6
SILOTOP R03
06.12
2
2.0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
2.1 Všeobecné bezpečnostní doporučení
Pozorně si tento dodaný návod k použití přečtěte a striktně se řiďte instrukcemi v něm obsaženými,
zvláště těmi ohledně bezpečnosti.
Největší počet pracovních úrazů, je způsobeno nepozorností, nedodržováním těch nejzákladnějších
bezpečnostních předpisů a nesprávným, či použitím nevhodného nářadí a nástrojů.
Úrazům se dá předcházet a vyhnout vlastní pílí, používáním vhodného nářadí a přijetím vhodných
preventivních opatření.
Řiďte se a dodržujte všechny normy týkající se hygieny, prevence proti úrazům a bezpečnosti na
pracovišti.
Personál určený a pověřený k práci se strojem, musí být vybaven požadovanými psychickými a
fyzickými vlastnostmi, zkušenostmi v daném oboru a technickými znalostmi potřebnými pro práci,
která mu je přiřazena.
Všechny osoby, které budou provádět nějaký typ zásahu do stroje, musí být řádně připraveny,
informovány a proškoleny o možných rizicích a o správném provedení těchto zásahů.
Věnujte pozornost významu výstražných tabulek umístěných na stroji, udržujte je čitelné a řiďte se
informacemi na nich uvedenými.
Používejte pouze homologované a bezpečné nářadí a nástroje, jelikož to může ovlivnit úroveň
bezpečnosti při práci se strojem, nebo ho během instalace, použití a údržby poškodit.
Provádět jakékoliv úpravy na stroji a jeho součástech, bez souhlasu výrobce, je zakázáno.
2.2 Bezpečnostní doporučení pro přepravu a manipulaci
Úkony spojené s manipulací a přepravou stroje, proveďte dle instrukcí uvedených na obalu a v dodaném manuálu.
Všechny úkony smí provádět pouze patřičně kvalifikovaný a pověřený personál.
Osoby pověřené manipulací, musí mít odpovídající schopnosti a zkušenosti a musí dodržovat veškerá nezbytná opatření pro zaručení vlastní bezpečnosti a bezpečnosti přímo zainteresovaných osob.
Výběr požadovaných vlastností zdvihacích a přepravovacích zařízení (jeřáb, mostový jeřáb, zdvižný
vozík, atd.), musí být proveden na základě přepravované hmotnosti, obvodových rozměrů a míst
uchycení.
Pro zdvihání stroje smí být použity pouze součásti jako jsou oka, háky, závěsy, karabiny, zvedací
pásy, popruhy, řetězy, lana, atd., která jsou certifikovaná a jsou vhodná pro požadovanou hmotnost.
Během manipulace se strojem dodržujte předpisy pro manipulaci s náklady.
Při přemísťování, udržujte stroj a jednotlivé díly v horizontální poloze, náklad přemísťujte těsně nad
zemí a všechny pohyby provádějte pomalu.
Vyvarujte se prudkým pohybům, nebezpečnému houpání a otáčení a pokud to bude potřeba
doprovázejte a udržujte náklad při přesunu manuálně a poté ho opatrně položte na zem.
7
SILOTOP R03
06.12
2
2.0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
2.3 Bezpečnostní doporučení pro instalaci
Před přistoupením k samotné instalaci, je třeba provést úkony uvedené v “plánu bezpečnosti”, aby
se zabránilo újmám přímo zainteresovaných osob a ostatních, kteří vykonávají svou pracovní činnost
v okolí instalace.
Striktně se řiďte se všech předpisů, zvláště pak těch, které se týkají bezpečnosti na pracovišti.
Před provedením jakéhokoliv úkonu spojeného s instalací, je třeba vymezit vhodným způsobem
pracovní prostor, aby se zabránilo vstupu nepovolaným osobám.
Eletkrické zapojení musí odpovídat příslušným platným normám a zákonům.
Osoba odpovědná za elektrické zapojení, před samotnou kolaudací stroje, musí zkontrolovat, jestli
byly dodrženy všechny normy a předpisy.
2.4 Bezpečnostní doporučení pro použití a provoz
Do stroje neinstalujte žádné nové součásti za účelem změny výkonu, oproti původním projektu.
Každá nepovolená úprava stroje, může mít negativní vliv na zdraví osob a integritu samotného stroje.
Operátoři pří výkonu práce musí být oděni výhradně do ochranného oděvu a musí být vybaveni
vhodnými prostředky osobní ochrany, jež odpovídají normám ohledně prevence proti úrazům.
Před zapnutím stroje se ujistěte, že všechny bezpečnostní prvky jsou nainstalovány správně a
bezchybně fungují.
Během provozu stroje zabraňte vstupu nepovolaným osobám.
V místě výkonu práce odstraňte všechny překážky a zdroje případného nebezpečí.
2.5 Bezpečnostní doporučení pro údržbu a výměnu dílů
Pozor - nebezpečí
Před jakýmkoliv zásahem do stroje se ujistěte, že je vypnutý a odpojený od všech přívodů energie a
vhodnými prostředky zabraňte, aby nemohly být nečekaně připojeny.
Udržujte stroj ve stavu maximální efektivnosti tím, že budete dodržovat výrobcem stanovený plán
údržby.
Vhodně provedená údržba, mimoto že zachovává stejné funkční a bezpečnostní vlastnosti stroje po
dlouhou dobu, prodlužuje jeho životnost a zlepšuje jeho výkon.
Striktně dodržujte postupy uvedené v tomto návodu, zvláště ty, týkající se bezpečnosti.
Ujistěte se, že všechny bezpečnostní prvky jsou funkční a jsou aktivovány. Označte pracovní prostředí
vhodným způsobem, aby se zabránilo vstupu nepovolaným osobám.
8
SILOTOP R03
06.12
2
2.0 INFORMACE O BEZPEČNOSTI
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Opotřebené, nebo poškozené součásti nahraďte výhradně originálními díly, u kterých byla ověřena
bezpečnost, spolehlivost a kompatibilita.
Pokud do stroje budou použity neoriginální náhradní díly, nebo na něm budou během provozu, nebo
práce provedeny úpravy, které výrobce písemně nepovolil, zanikne záruka a výrobce nebude nést
žádnou odpovědnost za případné škody na věcech a osobách.
Používejte pouze výrobcem doporučené oleje a mazací tuky.
Nevyhazujte nebezpečný odpad do životního prostředí (oleje, tuky, barvy, plast, atd.), ale rozdělte ho
dle chemického složení a zlikvidujte dle platných zákonů.
Na konci úkonů spojených s údržbou, nebo výměnou, před opětovným uvedením předmětného stroje
do provozu zkontrolujte, jestli uvnitř nezůstala nějaká cizí tělesa (hadry, klíče, atd.).
9
SILOTOP R03
06.12
2
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
3.1 Všeobecný popis stroje
SILOTOP® je filtr válcového tvaru pro odprašování (venting) pneumaticky plněných sil.
V korpusu z nerezové oceli jsou vertikálně namontované filtrační vložky POLYPLEAT® . Automatický systém
čištění tlakovým vzduchem, je celý umístěn do otevíratelného víka filtru.
Prach je oddělován od vzduchu pomocí filtračních vložek POLYPLEAT® a díky integrovanému automatickému čistícímu systému na tlakový vzduch, je vracen dovnitř sila.
SILOTOP® byl navržen pro instalaci k dalším zařízením, za účelem vytvoření komplexního zařízení, které má
své, přesně definované využití.
3.2 Hlavní součásti
1) Korpus filtru
2) Nosník filtračních vložek
6) Vypouštěcí ventil pro kondenzát
3) Zásobník vzduchu
7) Kryt filtru
4) Eletktroventily
8) Filtrační vložky POLYPLEAT®
5) Čistící hadice
9) Elektronický časový spínač
10
SILOTOP R03
06.12
2
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
3.3 Princip provozu
Znečištěný vzduch je vháněn do korpusu filtru (1), kde je prach zachycován filtračními vložkami (8).
Protisměrný vzduchový systém (3+4+5), odstraňuje z filtračních vložek zachycený prach a ten následně
padá zpět dovnitř sila.
3.4 Předpokládané použití
Úkolem prachového filtru SILOTOP®, je oddělovat prachové částice obsažené ve vzduchu, nebo plynu, který
proudí přes filtrační vložky vyrobené z netkaného polyesteru.
Proud vzduchu s obsahem prachu prochází přes filtr, který částice prachu zadrží a vzduch nechá projít.
Prach zadržený filtračními vložkami, je pravidelně odstraňován čistícím systémem na tlakový vzduch.
Použití filtru za jinými účely je nevhodné a tudíž zakázané.
3.5 Nesprávné a nedovolené použití
Tento prachový filtr nesmí být používán pro eliminaci přetlaku uzavřených nádob. Z důvodu udržení hladiny
limitního tlaku odolnosti filtru, musí být zařízení vybaveno vhodnými bezpečnostními ventily.
Průtok vzduchu, který je prachovým filtrem zpracováván, nesmí nikdy přesáhnout hodnotu definovanou v
okamžiku objednávky. Použití filtru, pokud jeho součásti (filtrační vložky, čistící systém, odsávání - pokud je
součástí stroje, atd.) nejsou v perfektním stavu, může způsobit škody na osobách a na životním prostředí.
Prachový filtr neuvádějte do provozu dříve, než je zařízení, do něhož má být integrováno, prohlášeno
odpovídajícím příslušným platným státním, nebo místním normám.
Používat prachový filtr v potencionálně hořlavém, nebo výbušném prostředí (ATEX), je zakázáno.
Používat prachový filtr pro hořlavé látky (práškový hořčík, atd.), nebo pro výbušné látky, je zakázáno.
Používat prachový filtr pro materiály, které mohou způsobit bakteriologickou kontaminaci, je zakázáno.
11
SILOTOP R03
06.12
2
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
3.6 Hladina hluku
Hladina hluku prachového filtru SILOTOP® R03, nepřesahuje limity uvedené směrniče 86/188/ CEE a 89/392/
CEE.
Hladina kontinuálního ekvivalentního hluku LAeq je 70.0 dB(A).
Veškerá měření byla provedena ve vzdálenosti 1 m od stroje a ve výšce 1,6 m od země, při vystřelování
tlakového vzduchu o tlaku 6 barů každých 28 sekund, použitím přesného fonometru.
Měření hladiny hluku může být ovlivněno místem, kde je stroj nainstalován.
P ozor - nebezpečí
Na základě místa instalace stroje, musí osoba odpovědná za instalaci, dle potřeby umístit vhodné zařízení
(bariéry, atd.) pro udržení hladiny hluku v zákonem povolených mezích.
3.7 Limity provozního prostředí
Pokud není určeno jinak, předmětný stroj smí být používán v uvedených mezních limitech.
- Nadmořská výška: méně než 1000 m nad mořem.
- Teplota prostředí: od - 20 do + 40 °C.
- Studená klimata: při nižších teplotách než 5 °C, používejte olej a mazivo vhodné pro tyto provozní teploty.
Obecně řečeno, ke stroji se chovejte dle převládajících podmínek prostředí.
12
SILOTOP R03
06.12
2
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
3.8 Základní rozměry a technický popis
Přesná identifikace předmětného stroje, je uvedena na jeho výrobním štítku.
Na přepravních listech je uvedeno výrobní číslo a identifikační kódy.
Informace týkající se technického popisu, jsou uvedeny v kapitole 10.
3.9 Bezpečnostní a informativní značení
P ozor - nebezpečí
Řiďte se instrukcemi uvedenými na tabulkách.
Ověřte si, jestli jsou tabulky čitelné. V opačném případě je očistěte, nebo na původní místo umístěte
tabulky nové.
B
A
C
A) Označení nebezpečí: označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, spojeným se součástkami pod
napětím, které se nacházejí v krabici se svorkovnicí.
B) Označení povinnosti: přečtěte si tento manuál před provedením jakéhokoliv úkonu na stroji.
C) Označení povinnosti: označuje ukotvovací body pro zdvihání každé části stroje.
13
SILOTOP R03
06.12
2
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
3.10 Zbývající rizika
Na základě použití prachového filtru, musí osoba odpovědná za instalaci, použít vhodné tabulky pro operátory, které je informují o následně popsaných zbývajících rizicích:
1. Mechanická rizika. Při provádění úkonů údržby, je operátor povinen vždy používat prostředky osobní ochrany.
Příslušné informativní tabulky na jednotlivých dílech stroje uvádějí, jaké prostředky osobní ochrany je
nutno používat.
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
RUKAVICE
I GUANTI
POUŽÍVEJTE
OCHRANNOU
OBUV
2. Možný výskyt zbytkových vysokých teplot po zastavení filtru. Během provádění úkonů údržby a čištění,
může operátor, i při zastaveném stroji, přijít do styku se součástmi filtru, které mají vysokou teplotu. Příslušné informativní tabulky, umístěné na strategických místech, upozorňují na výskyt povrchů s vysokou
teplotou a na povinnost operátora používat prostředky osobní ochrany, především ochranné rukavice.
POZOR!
VYSOKÁ
TEPLOTA
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
RUKAVICE
3. Výskyt potencionálně nebezpečného prachu. V případě provádění úkonů spojených s pravidelnou,
nebo mimořádnou údržbou, musí být operátor vybaven vhodnými prostředky osobní ochrany a zvláště pak
musí používat respirační masku na ochranu dýchacích cest, vhodné třídy pro typ filtrovaného prachového
materiálu a dále také ochranné rukavice a oděv. Více informací je uvedeno na příslušném bezpečnostní
kartě zpracovávaného materiálu.
POUŽÍVEJTE
RESPIRAČNÍ
MASKU
Při zpracovávání určitého typu prachového materiálu s obsahem škodlivých látek, musí operátor, který s tímto materiálem příjde do styku během pravidelných a mimořádných zásahů do stroje, používat vhodné
prostředky osobní ochrany, dle níže zobrazených příkazových tabulek.
POUŽÍVEJTE
RESPIRAČNÍ
MASKU
POZOR!
NEBEZPEČNÉ
LÁTKY
14
POUŽÍVEJTE
OCHRANNÉ
RUKAVICE
SILOTOP R03
06.12
2
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Mechanická rizika
RIZIKO
Ztráta
stability
ŠKODA
Pád
filtru
PŘÍČINA
BEZPEČ.OPATŘENÍ
Nevhodné Ukotvěte stroj k zemi,
ukotvení
nebo k pevné konstrukci
Rozpad
během
provozu
Odlétnutní
součástí
Neaplikovatelné
Porvrchy,
hrany a
rohy
Pohmoždění,
nebo poranění
rukou
Používejte vhodné
prostředky osobní
ochrany
Pohyblivé
součásti
převodovky
Neaplikovatelné
Nekontrolovatelné
pohyby
Neaplikovatelné
15
PŘÍSLUŠNÉ
NORMY
PRACOVNÍ
INSTRUKCE
ZBÝVAJÍCÍ
RIZIKA
EN 292-1
NE
EN 292-1
NE
SILOTOP R03
06.12
2
3.0 TECHNICKÉ INFORMACE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Ostatní rizika
RIZIKO
Elektrický
proud
Statická
elektřina
ŠKODA
PŘÍČINA
BEZPEČ.OPATŘENÍ
Zásah
elektrickým
proudem
po přímém
kontaktu
Otevření
krabice
se
svorkovnicí
Všechny zásahy do elektrických částí stroje, smí provádět
pouze kvalifikovaná a
pověřená osoba.
Před jakýmkoliv zásahem do
těchto částí, odpojte stroj od
všech přívodů elektrického
proudu a vhodnými
prostředky zamezte, aby tyto
přívody mohly být nečekaně
zapnuty.
Zásah
statickou
elektřinou
po kontaktu
Styk s
kovovými
částmi
stroje
Filtr musí být uzemněn
účinným a dobře fungujícím
uzemněním, které je třeba
pravidelně kontrolovat .
Extrémní
teploty
ZBÝVAJÍCÍ
RIZIKA
EN 292-1
NE
EN 292-1
NE
EN 292-1
NE
EN 292-1
NE
EN 292-1
NE
EN 292-1
NE
Neaplikovatelné.
Požár
Zpracová- Zpracovávat materiály,
vané ma- které mohou nést tyto rizika,
teriály
je zakázáno. Výrobce, nebo
stavitel zařízení, je povinen
instalovat speciální systémy.
Explozee
Biologické
(virové /
bakteriální)
Ztráta
sluchu
Vibrace
Vystavení Hladina hluku dle norem.
se hluku
Nevhodné
upevnění
Ukotvěte stroj k zemi,
nebo k pevné konstrukci.
Neaplikovatelné.
Ukolouznutí
a pád
Údržba
PRACOVNÍ
INSTRUKCE
Neaplikovatelné.
Chyby při
montáži
Hluk
PŘÍSLUŠNÉ
NORMY
Pád z
výšky
Úkony
spojené s
upevněním
a/nebo
údržbou
částí filtru.
Provozovatel, nebo osoba
odpovědná za intalaci, musí u
stroje umístit plošiny, nebo
ochozy a vhodné přístupové
konstrukce, anebo do návodu k
použití uvést vhodnoý typ mobilní vysokozdižné plošiny a
přijmout patřičná opatření, proti
možnému pádu z výšky.
16
SILOTOP R03
06.12
2
4.0 INFORMACE OHLEDNĚ MANIPULACE A PŘEPRAVY
FIL.100.--.M.IT.
4.1 Typy obalů
Filitr je dodáván na paletě, uložený do dřevěné bedny.
WAM s.p.a.
A1
CAVEZZO
ØB
øB
A1
A
B
H
837
914
1000
1100
1300
Hmotnost včetně bedny (kg)
122
rozměry v mm
Na balících jsou uvedeny výstražné značky pro bezpečné zdvihání a manipulaci.
A) Křehké: označuje, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulací a zdvihání
balíku, aby nedoško k jeho poškození.
B) Těžiště: označuje místo těžiště balíku.
C) Zdvihací pásy: označuje správné umístění pásů pro zdvihání balíku.
D) Limit zatížení: označuje maximální zátěž na balík, při skládání balíků na sebe.
E) Hmotnost: označuje maximální hmotnost balíku.
Kg
Obalový materiál musí být zlikvidován, nebo recyklován dle platných předpisů.
17
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
4.0 INFORMACE OHLEDNĚ MANIPULACE A PŘEPRAVY
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
4.2 Přejímka zboží
Při přejímce zboží zkontrolujte, jestli typ a množství odpovídá údajům na potvrzení objednávky.
Případná poškození, musí být ihned zapsána do příslušné kolonky na přepravním listu.
Řidič je povinen přijmout tuto reklamaci a nechat vám jednu kopii přepravního listu.
Pokud je jedná o přímou dodávku, zašlete kopii přepravního listu s uvedenou reklamací výrobci, nebo
spedici.
Pokud způsobené škody nejsou oznámeny ihned při přejímce zboží, vaše reklamace vám nemusí být později
uznána.
4.3 Způsob zvedání a vykládky
Pozor - nebezpečí
Při zdvihání a manipulaci se řiďte instrukcemi uvedenými na stroji a ve výrobcem vyhotoveném
návodu pro instalaci, použití a údržbu.
Osoba pověřená provedením prací na stroji, musí přijmout všechna nezbytná opatření, aby zajistila
bezpečnost svou, jakožto i ostatních, přímo zainteresovaných osob.
Používejte pouze prostředky (lana, háky, atd.), jež jsou vhodné pro zdvihaný náklad.
Dbejte zvýšené pozornosti ve fázi zdvihání a vyvažte náklad tak, aby se zabránilo jeho nekontrolovanému pohybu, který by mohl způsobit újmu na zdraví osob.
Neskládejte obaly na sebe, jelikož nejsou k tomuto přizpůsobeny.
Díly stroje netahejte po zemi ani netlačte, mohlo by dojít k jejich poškození.
Před manipulací s nákladem, si pozorně přečtěte příslušné informace, uvedené v kapitole “Informace
o bezpečnosti”.
Obal obepněte zdvihacími pásy dle instrukcí a symbolů na obalu, anebo zapněte pásy na jednotlivých dílech
předmětného stroje, v závislosti na jeho složení.
Na obrázku jsou znázorněny body pro uchycení při zdvihání míchače, v závislosti na jeho předpokládané
konfiguraci a místech uchycení.
18
SILOTOP R03
06.12
2
4.0 INFORMACE OHLEDNĚ MANIPULACE A PŘEPRAVY
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Zdvihání prachového filtru
Pro manipulaci a zdvihání prachového filtru, používejte pouze příslušná oka. Používejte zdvihací náčiní, které
odpovídá rozměrům filtru a výšce, do které je třeba ho vyzdvihnout. Pro zavěšení filtru na zdvihací zařízení,
používejte karabiny s bezpečnostní pojistkou. Nepoužívejte svorky, kroužky, otevřené háky a jiné systémy,
které nezaručují stejnou bezpečnost, jako karabiny s bezpečnostní pojistkou.
Zdvihací prostředky
Vyložte balíky z dopravního prostředku a položte je na rovnou plochu, kde je zaručena jejich stabilita.
19
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
5.1 Doporučení pro instalaci
P ozor - nebezpečí
Úkony spojené s instalací, smí provádět pouze technik specialista na tyto práce. Přijměte vhodné
bezpečnostní opatření a používejte odpovídající nářadí, čímž se vyvarujete výskytu rizika úrazu osob
přímo zainteresovaných do těchto úkonů, nebo osob v bezprostřední blízkosti.
Zavěšení pro zdvihání a manipulaci dílů předmětného stroje, proveďte dle instrukcí v kapitole
“Způsob vykládky a zdvihání”.
Před instalací stroje, musí být definován bezpečnostní plán, dle platných norem ohledně pracoviště.
Technik specialista, pověřený osobou odpovědnou za instalaci, nebo majitelem stroje, musí vyhodnotit, jestli
je pracovní prostor správně připraven a jestli jsou k dispozici prostředky k provedení instalace (jeřáb, atd.).
Dle konfigurace stroje, zvolte postup pro jeho sestavení.
Zkontrolujte styčné plochy dílů a pokud jsou poškozeny, opravte je.
Styčné plochy pečlivě očistěte.
Obecné principy
Montáž na silo
OK
NE!
20
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Stroj je dodáván včetně obvodového těsnění, které se vkládá mezi filtr a přírubu filtru.
Šrouby utáhněte momentem 10 Nm.
Těsnění
Umístění těsnění
Korpus filtru
Těsnění
•
•
Příruba filtru
21
•
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
5.2 Umístění příruby filtru
2
1
“A”
Proveďte bodový svar
2b
Pohled “A”
min. 40 mm
2a
Zkontrolujte kruhový obvod
2c
3
Dokončete svar
22
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
5.3 Instalace - sada pro vzorkovač emisí
Otevřete kryt
Uzavřete oba přední otvory pod krytem, dvěma tvarovanými plechy.
Proveďte montáž slepé příruby a uzavřete zadní výstupní průduchy.
23
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Další výstupní zadní průduch uzavřete zbývající přírubou s válcovým ústím.
Smontujte svislou trubku pro odběr vzorků vzduchu (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
FIRMY WAM®) a nasaďte ji na válcovité hrdlo, znázorněné na předcházejícím obrázku.
24
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
5.4 Elektrická přípojka
P ozor - nebezpečí
Připojení ke zdroji elektrické energie, smí provést pouze elektromechanik.
Přípojku k předmětnému stroji proveďte dle platných norem a přijměte takové bezpečnostní opatření,
které odpovídá prostředí instalace a předpokládaným provozním podmínkám.
Před přípojením stroje zkontrolujte, jestli voltáž a frekvence rozvodové sítě, odpovídají hodnotám
uvedeným na výrobním štítku elektromotoru.
Před jakýmkoliv zásahem do stroje, odpojte přívod elektrckého proudu a vhodnými prostředky ho
zabezpečete proti nečekanému zapnutí.
Používejte elektrické kabely o průřezu odpovídajícím příkonu motoru předmětného stroje.
Osoba odpovědná za instalaci, musí realizovat propojení stroje s nezbytnými ovládacími prvky dle platných
norem: start/stop, nouzový vypínač, reset po nouzovém vypnutí.
Před jakýmkoliv zásahem do stroje, odpojte přívod elektrického proudu a vhodnými prostředky ho
zabezpečete, aby nemohl být nečekaně zapnut.
Před každým zapnutím stroje se ujistěte, že všechny bezpečnostní prvky jsou na svém místě a jsou funkční.
Osoba odpovědná za instalaci, musí filtr připojit k uzemnění zařízení.
Elektronická deska prachových filrů SILOTOP®, je umístěna v krabici se stupněm ochrany IP66 dle normy
CEI EN 60529. Deska se dodává s kabeláží; připojení k cívkám je provedeno a odskoušeno firmou WAM®.
Standardní dodávka obsahuje mikrospínač pro nastavení délky pauzy (doba mezi jedním a druhým čistícím
“výstřelem” vzduchu) a délky “čištění” (doba otevření elektroventilu). Nastavitelné časové délky, jsou uvedeny
v kapitole “Nastavení časového spínače” (5.6).
Všechny elektronické desky jsou vybaveny pevným časovým spínačem pro zastavení čistícího cyklu. Je známo, že
nejefektivnější čištění všech prachových systémů je takové, kde není přítomen vzduch u vstupního ústí filtru.
Bez proudu vzduchu se prach lépe odděluje od filtračních vložek a jejich filtrační médium to zanechává čisté.
25
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Připojení elektronické desky
1) PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ - Funguje se všemi typy napětí, od 24V do 260V stejnosměrné i střídavé.
2) AUTOMATICKÉ ROZPOZNÁVÁNÍ PŘÍVODNÍHO NAPĚTÍ - Elektronický řídící panel automaticky
rozpoznává použité napětí a tudíž nevyžaduje žádnou další regulaci pro běžný provoz.
3) PŘIPOJENÍ KE KRABICI SE SVORKOVNICÍ - Elektronický řídící panel je napájen ze svorky (S1) a akceptuje všechny hodnoty napětí, uvedené v předcházejícím bodě 1). Pro aktivaci elektronické desky je třeba
propojit čistý kontakt (bez napětí) ke svorce S2. V okamžiku, kdy se otevře kontakt (S2), začíná čištění na
konci cyklu, které pokračuje po pevně stanovenou dobu zhruba 10-ti minut, během které jsou dodržovány
nastavené délky pauzy a práce.
4) BEZPEČNOSTNÍ BLOKOVÁNÍ WAIT - Aktivace vstupu WAIT (uzavření kontaktu), přeruší čistící cyklus a
uloží do paměti polohu posledního aktivovaného výstupu. Blokace trvá celou dobu, kdy WAIT je aktivován
(zavřený kontakt). Poté, co je blokace WAIT dezaktivována (otevřený kontakt), čistící cyklus se znovu
spustí z následujícího výstupu, do posledního nabuzeného, pokud je S2 ještě aktivní. V opačném případě
se program vrátí do polohy STANDBY, bez dokončení čistícího cyklu. Kontakt WAIT může být použit jako
bezpečnostní vypínač (alarm), nebo pro zkrácení délky čištění na konci čistícího cyklu. Pokud je
WAIT aktivován během konečné fáze čistícího cyklu, je čištění vskutku zcela přerušeno; pokud je WAIT
dezaktivován, program se vrátí do polohy STANDBY.
Příkon elektronického řídícího panelu
V následně zobrazené tabulce, jsou uvedeny hodnoty příkonu řídícího panelu v odlišných provozních
podmínkách, v závislosti na přívodním napětí.
PŘÍVODNÍ NAPĚTÍ (VAC)
PROUD
PŘÍKON
(A)
(W)
24
0.220
5.3
115
0.090
10.4
230
0.050
11.5
260
0.045
11.7
Důležité
Napájení (S1) musí být vždy na panelu přítomno a může být odpojeno pouze v případě údržby.
NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE
PRÁCE
PAUZA (sec)
KONEC ČISTÍCÍHO CYKLU
(min)
(sec)
MIN.
MAX
SET
MIN.
MAX.
SET
5
90
28
0.1
0.3
0.1
26
FIXNÍ DOBA
10
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
VÝSTUP PRO
ELEKTROVENTILY
PŘIPOJENÍ PRO
ROZŠÍŘENÍ
VÝSTUPU
∆P
DISPLEJ
∆P
SENZOR
INDIKÁTORY
PROVOZU
ZAPOJENÍ PRO
NASTAVENÍ
ČASŮ
3, 4, 5, 6:
NEPŘIPOJOVAT K
PŘÍVODU
Na obrázku je znázorněn modul MDPE (volitelná výbava).
27
HLAVNÍ PŘÍVOD
POZOR
NEzapojujte
napájení na
kontakty 3, 4, 5, 6.
irelevantní polarita
24V 260V (AC, nebo DC)
HLAVNÍ NAPÁJENÍ
28
DOVÁVÁNO WAM
DESKA PC WAM
Vypínač desky
Pojistka
Hlavní vypínač
SILOTOP R03
06.12
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
2
FIL.100.--.M.IT.
Vypínač desky
Rev.: A2
5.5 Schéma zapojení
BEZ MOTORU
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
5.6 Nastavení časového spínače
Délka pauzy
Přednastavenou délku pauzy, můžete změnit prostřednictvím mikrospínačů, jak je uvedeno níže:
Na obrázku je znázorněn modul MDPE (volitelná výbava).
MIKROSPÍNAČ 1
DÉLKA
PAUZY
DÉLKA
PAUZY
5
50
11
56
16
62
22
67
28
PŘEDNASTAVENÁ HODNOTA
73
33
79
39
84
45
90
29
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Délka práce
Přednastavenou délku práce, můžete změnit prostřednictvím mikrospínačů, jak je uvedeno níže:
Na obrázku je znázorněn modul MDPE (volitelná výbava).
MIKROSPÍNAČ 2
DÉLKA
PRÁCE
DÉLKA
PRÁCE
0.1
PŘEDNASTAVENÁ HODNOTA
PRO VLOŽKY
0.21
0.11
0.22
0,13
0.23
0.14
0.25
0.15
0.26
0.17
0.27
0.18
0.28
0.19
0.3
30
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
5.7 Elektronická deska: Nastavení MDPE
Princip provozu
Pokud je elektricky a mechanicky připojena k desce s časovým spínačem a je napájena, deska MDPE
odečítá hodnotu rozdílu tlaku mezi dvěma vstupy snímače a zobrazí ji v mm vodního sloupce na třímístném
displeji. Současně se zobrazená hodnota přenáší v proporční míře do analogového výstupu 4-20mA.
Aktivace provozu desky s časovým spínačem
Pokud je deska MDPE nastavena na řízení desky s časovým spánačem, zařízení na měření rozdílu tlaku
blokuje spuštění cyklů až do doby, kdy tlak snímaný čidlem dosáhne nastavené hodnoty pro aktivaci (horní
hranice). Aktivace je signalizována blikajícím displejem. Jakmile je cyklus aktivován, MDPE ho dezaktivuje
pouze v případě, kdy měřený tlak klesne pod nastavenou hodnotu pro dezkativaci (spodní hranice). Displej
přestane blikat.
P ozor - nebezpečí
Není možno nastavit hodnotu aktivace nížší, než je hodnota dezaktivace.
Popis provozu a programování
Programovací systém se skládá ze tří tlačítek, P1, P2 a P3, a třímístného displeje. Prostřednictvím tlačítek P1,
P2 a P3 je možno zobrazit určité parametry, upravit jejich hodnoty a uložit nové nastavení do paměti. Funkce,
které mohou mít tlačítka stisknutá jednotlivě, nebo v kombinaci, jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Možnosti provozu
MOŽNOSTI PROGRAMOVÁNÍ
MOŽNOSTI PROVOZU
STISKNOUT TLAČÍTKO
DOLŮ
P1
TLAK DEZAKTIVACE
P1
NAHORU
P2
TLAK AKTIVACE
P2
ESC
P1+P3
TPRÁCE
P3
ENTER
P2+P3
TPAUZA
P1+P2
FUNKCE
VSTUP DO
PROGRAMOVÁNÍ
P2+P3
Během normálního provozu, deska MDPE zobrazuje hodnotu měřeného tlaku v reálném čase. Pro zobrazení
přednastavené hodnoty dezaktivace (hodnota tlaku, při níž MDPE dezaktivuje čistící cyklus) stiskněte tlačítko P1
(dolů), zatímco stisknutím tlačítka P2 (nahoru) bude zobrazena nastavená hodnota aktivace (hodnota tlaku,
při níž MDPE aktivuje čistící cyklus).
31
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Průběžnou dobu trvání (ČAS), lze zobrazit stisknutím tlačítka P3 a dobu trvání pauzy (PAUZA), zobrazíte
stisknutím tlačítka P1 a P2. V níže uvedeném schématu, jsou kombinace tlačítek, která je třeba stisknout pro
přechod do následujícího kroku, označena černou tečkou.
NORMÁLNÍ PROVOZ
(DISPLEJ ZOBRAZUJE
ROZDÍL TLAKU)
HODNOTA TLAKU
DEZAKTIVACE
HODNOTA TLAKU
AKTIVACE
ZOBRAZUJE
NASTAVENOU DÉLKU
PRÁCE
ZOBRAZUJE
NASTAVENOU DÉLKU
PAUZY
PROGRAMOVÁNÍ
32
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Způsob programování
Programování zahájíte současným stisknutím tlačítek P2 a P3 (ENTER). Po stisknutí těchto tlačítek, se na levé
straně displeje zobrazí identifikační číslo (od 1 do 8), kterým je označen kontrolovaný parametr (viz tabulka),
zatímco na ostatních dvou místech, nebo pouze vpravo, je zobrazena zvolená hodnota pro tento parametr.
Následně je možno pomocí tlačítek P1 (nahoru), nebo P2 (dolů) listovat v nastavitelných funkcích (levá pozice,
která zobrazuje parametr, bliká). Po nalistování parametru, stiskněte a držte tlačítaka P2 a P3 (ENTER) pro
vizualizaci daného parametru (dvě čísla vpravo (ČÍSLO2 a ČÍSLO3), nebo pouze poslední vpravo (ČÍSLO3),
zatímco dvě čísla vlevo, zobrazující parametr, blikají. Nyní můžete listovat v možnostech nastavení pro daný
parametr pomocí tlačítek P1 (NAHORU) a P2 (DOLŮ).
Pro uložení upravené hodnoty parametru do paměti, stiskněte tlačíkta P2 a P3 (ENTER). Stisknutím tlačítek
P1 a P3 (ESC), upravené hodnoty nebudou do paměti uloženy. Oba tyto kroky ukončí programování parametru a vrátí vás do předcházejícího menu volby parametru. Opětovným stisknutím tlačítek P1 a P3 ukončíte
programování a vrátíte se k normálnímu provozu.
Zobrazuje parametr
k nastavení
Hodnota parametru
33
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
PROGRAMOVÁNÍ
Displej zobrazuje nastavovaný parametr blikáním
(číslo1) a jeho hodnotu (číslo 2 a 3)
NORMÁLNÍ
PROVOZ
NORMÁLNÍ
PROVOZ
(konec programování)
(konec programování)
Přechod k
předcházejícímu
parametru
Přechod k
následujícímu
parametru
PROGRAMOVÁNÍ DANÉHO
PARAMETRU
(Hodnotal parametru bliká)
Zvyšuje hodnotu
parametru
Snižuje hodnotu
parametru
UKLÁDÁ PROVEDENÉ ZMĚNY A VRACÍ
SE NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRÁNKU
34
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Po vstupu do programování, máte možnost vybírat z osmi čísel na první pozici. Každé z čísel označuje jiný
parametr. Níže uvádíme popis funkce u každého parametru.
1) VOLBA POUŽITÍ DESKY MDPE: Změnou parametru 1 se nastavuje použití desky MDPE. Deska MDPE
může být využita k těmto dvěma účelům:
a) MDPE aktivuje a dezaktivuje elektronickou desku a čistící systém;
b) MDPE nabízí možnost odečítat hodnoty tlaku.
Důležité
Není možno nastavit hodnotu aktivace nížší, než je nastavená hodnota dezaktivace. V případě
potřeby, upravte nejdříve hodnotu dezaktivace.
2) TLAK AKTIVACE DESKY: Aktivační hodnota může být nastavena od minimální hodnoty 10, do maximální
hodnoty 500 mm vodního sloupce (10−500 mm H2O) a to po desítkách. Na displeji jsou desítky mm vodního sloupce zobrazovány na dvou pozicích zprava (ČÍSLO 2 a 3), to znamená, že nastavujete hodnotu
požadovaného tlaku, děleno deseti.
Důležité
Není možno nastavit hodnotu aktivace nížší, než je nastavená hodnota dezaktivace. V případě
potřeby, upravte nejdříve hodnotu dezaktivace.
3) TLAK DEZAKTIVACE DESKY: Dezaktivační hodnota může být nastavena od minimální hodnoty 10, do
maximální hodnoty 500 mm vodního sloupce (10−500 mm H2O) a to po desítkách. Na displeji jsou desítky
mm vodního sloupce zobrazovány na dvou pozicích zprava (ČÍSLO 2 a 3), to znamená, že nastavujete
hodnotu požadovaného tlaku, děleno deseti.
4) TLAK ALARMU: Pokud byl programovatelný výstup nastaven pro indikaci dosažení tlaku alarmu a
měřený tlak této hodnoty dosáhl, systém musí aktivovat programovatelný výstup a nechat ho aktivní po
celou dobu alarmu. Příslušná zelená LED dioda bude rozsvícená po celou dobu překročení nastaveného
limitu. Hodnota alarmu, může být nastavena od minimální hodnoty 10 do maximální hodnoty 500 mm
vodního sloupce a to po desítkách. Na displeji jsou desítky mm vodního sloupce zobrazovány na dvou
pozicích zprava (ČÍSLO 2 a 3), to znamená, že nastavujete hodnotu požadovaného tlaku, děleno deseti.
5) NEPOUŽITÁ POZICE
6) PROGRAMOVATELNÝ VÝSTUP: Prostřednictvím programování, můžete zvolit jeden z následně
uvedených typů indikace programovatelného výstupu:
a) Výstup řízený aktivací čištění (když se čistící systém zapne, je výstup aktivován);
b) Výstup řízený tlakem alarmu (když tlak dosáhne úrovně nastavené pro alarm, je výstup aktivován). Příslušná zelená LED dioda bude stále svítit. Tento výstup je typu Open Collector a je schopen řídit zatížení
(relé) 24Vdc s maximálním příkonem 200 mA.
7) INTERNÍ PARAMETRY PRO NASTAVENÍ
Pokud bude potřeba, prostřednictvím programování je možno kdykoliv nastavit nulu této součásti.
35
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
a) Ujistěte se, že přes filtr neproudí žádný vzduch.
b) Odpojte obě plastové hadice z vnější strany krabice s elektronickou deskou (detail A).
c) Vejděte do programování stránky 7 a nastavte hodnotu na “1”.
d) Uložte hodnotu do paměti (P3+P2).
e) Odejděte z programování a přečtěte hodnotu XX, zobrazenou na pozicích 2 a 3 displeje.
f) Vraťte se do programování a nastavte pozici 7 na hodnotu XX.
g) Uložte hodnotu do paměti (P3+P2) a odejdětě z programování (P3+P1).
h) Zapojte zpět plastové hadice na své původní místo na krabici s elektronickou deskou (hadička z čisté
komory filtru na DX (-), hadička ze špinavé komory filtru na SX (+).
DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3
A
P1
36
P2
P3
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
FUNKCE PARAMETRU
VOLBA POUŽITÍ MDPE
HODNOTA TLAKU AKTIVACE
HODNOTA TLAKU
DEZAKTIVACE
TLAK ALARMU
----
PROGRAMOVATELNÝ VÝSTUP
POZICE POZICE POZICE
1
2
1
MDPE aktivuje a dezaktivuje elektronickou
desku a čistící systém
2
MDPE nabízí odečítat hodnoty tlaku
1
Přednastavená hodnota 10 mm H2O
2
Přednastavená hodnota 20 mm H2O
3
Přednastavená hodnota 30 mm H2O
4
9
Přednastavená hodnota 490 mm H2O
5
0
Přednastavená hodnota 500 mm H2O
1
Přednastavená hodnota 10 mm H2O
2
Přednastavená hodnota 20 mm H2O
3
Přednastavená hodnota 30 mm H2O
4
9
Přednastavená hodnota 490 mm H2O
5
0
Přednastavená hodnota 500 mm H2O
1
Přednastavená hodnota 10 mm H2O
2
Přednastavená hodnota 20 mm H2O
3
Přednastavená hodnota 30 mm H2O
4
9
Přednastavená hodnota 490 mm H2O
5
0
Přednastavená hodnota 500 mm H2O
--
-
2
3
4
5
STAV
3
1
Rev.: A2
Nepoužitá pozice
1
Výstup řízený aktivací čištění (když se čistící systém
zapne, je výstup aktivován)
2
Výstup řízený tlakem alarmu (když tlak dosáhne úrovně
nastavené pro alarm, je výstup aktivován)
6
INTERNÍ PARAMETRY
7
4
2
INTERNÍ NASTAVENÍ NELZE MĚNIT
INTERNÍ PARAMETRY
8
6
4
INTERNÍ NASTAVENÍ NELZE MĚNIT
TABULKA PŘEDNASTAVENÝCH HODNOT
FUNKCE PARAMETRU
PŘEDNASTAVENÁ HODNOTA
VOLBA POUŽITÍ MDPE
2
HODNOTA TLAKU AKTIVACE
90 mm H2O
HODNOTA TLAKU DEZAKTIVACE
40 mm H2O
TLAK ALARMU
400 mm H2O
PROGRAMOVATELNÝ VÝSTUP
2
37
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
5.8 Připojení vzduchu
Vlastnosti tlakového vzduchu
Správná funkčnost filtru vyžaduje permanentní připojení k rozvodu tlakového vzduchu. Tento tlakový
vzduch musí být:
1) čistý - bez pevných částic, které by mohly poškodit elektroventily;
2) bez kondenzátu - vzduchový zásobník filtru je vybaven odvodovou zátkou kondezátu, přesto je vhodné
naistalovat také výpustný ventil na kondenzát;
3) bez olejnatých látek - přítomnost olejnatých látek ve vzduchu, by mohla zapříčinit ucpání a nenávratné
poškození filtračních vložek.
Doporučujeme používat filtry, které neustále udržují vzduch čistý a bez olejnatých látek.
Pozor - nebezpečí
Před připojením tlakového vzduchu k filtru, vyprázdněte trubkový rozvod.
Tlak na přívodu vzduchového zásobníku
- minimální: 5 barů;
- maximální: 6 barů.
Změny podmínek použití mohou vyžadovat:
- úpravy tlaku na přívodu zásobníku;
- úpravy v nastavení elektronické desky, čímž se změní také spotřeba tlakového vzduchu.
Do blízkosti filtru doporučujeme nainstalovat tyto součásti: manometr, odlučovač oleje a vody a redukční
tlakový ventil. Doporučujeme také nainstalovat součásti jako kulový, nebo jiný ventil, pro manuální odstavení
přívodního rozvodu vzduchu, z důvodu usnadnění údržbářských prací.
Důležité
Filtr musí mít zvláštní přívod, aby jej bylo možno nezávisle ovládat.
38
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
06
VÝSTUP VZDUCHU
02
04
05
03
07
01
PŘÍVOD VZDUCHU
KÓD
POPIS
01
KULOVÝ VENTIL MANUÁLNÍ (NEDODÁVÁ WAM®)
02
BEZPEČNOSTNÍ VENTIL (NEDODÁVÁ WAM®)
03
04
ZÁSOBNÍK
RYCHLOVÝPUSTNÝ VENTIL 1”
05
CÍVKA
06
VÝSTUP VZDUCHU
07
ODVOD KONDENZÁTU
39
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
1/4” Gas
Připojení tlakového vzduchu do filtru, je provedeno prostřednictvím rychlospojky pro hadičku 12 mm. Osoba
odpovědná za instalaci, musí provést správné napojení plastových hadiček a nainstalovat patřičné
zabezpečovací prvky, proti jejich náhlému rozpojení.
Ø 12
SPOTŘEBA TLAKOVÉHO VZDUCHU
Ø
Objem vzduch.
zásobníku
P max.
(bar)
800
5.1
6
Interval čištění*
28 s
40
Délka výstřelu
Nm3/h
100 ms
4.5
SILOTOP R03
06.12
2
5.0 INSTALACE A UPEVNĚNÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
5.9 Kolaudace
Důležité
Po dokončení instalace, musí pověřená osoba provést generální kontrolu, jestli stroj
zcela odpovídá všem bezpečnostní požadavkům.
Pověřená osoba musí mimoto zkontrolovat:
- jestli uvnitř filtru nezůstalo nějaké nářadí, nebo materiál;
- jestli jsou všechny šrouby utaženy předepsaným momentem.
Před zapnutím filtru:
- se ujistěte, že zařízení, do kterého je odlučovač nainstalován, odpovídá směrnici 2006/42/EC a ostatním
příslušným směrnicím, platným normám, jež mohou být specificky aplikovatelné;
- zkontrolujte, že všechny inspekční dvířka jsou zajištěna příslušným šrouby z výbavy.
- zkontrolujte, že jsou dodrženy všechny provozní podmínky.
5.10 Uvedení do provozu
Kontroly před zapnutím
Po dokončení připojení elektrického proudu a vzduchu, je třeba před zapnutím stroje provést tyto kontroly:
- Zkontrolovat, jestli je elektronická deska správně napájena a nastavena.
- Zkontrolovat, jestli tlak v zásobníku filtru je 6 barů.
- Zkontrolovat, řádné utažení šroubů, matek a závěsných ok.
- Zkontrolovat, jestli všechny součástky jsou řádně upevněny na nosnou desku.
- Zkontrolovat celistvost těsnění a zavření inspekčních dvířek.
- Ujistit se, že nechybí žádná výstražná tabulka.
- Zkontrolovat, jestli hadičky připojené k filtru (pokud jsou použity), jsou správně zašroubovány a sestaveny.
41
SILOTOP R03
06.12
2
6.0 INFORMACE O POUŽITÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
6.1 Zahájení výroby
Před zapnutím filtru, musí operátor, který byl vybrán a pověřen k provádění výrobních úkonů zkontrolovat,
že všechny nainstalované bezpečnostní prvky jsou na svém místě, jsou funkční a že byly dodrženy provozní
podmínky (zavřená dvířka, správně zapojené a chráněné vstupní a výstupní ústí, atd.).
Postup při zapnutí
Po provedení předběžných kontrol, přistupte k provedení těchto úkonů pro zapnutí filtru:
1) Zapněte zařízení na odvod prachového materiálu (pokud je použito).
2) Zapněte vzduchový kompresor.
3) Zapněte napájení elektronické desky (rozsvítí se LEDKA MS).
4) Zapněte čistící cyklus (rozsvítí se LEDKA CLEAN).
5) Zkontrolujte, jestli všechny elektroventily fungují správně (žlutá ledka se rozsvítí, když deska pošle impuls
elektroventilu).
6) Zkontrolujte délku čistícího výstřelu a interval mezi jednotlivými výstřely.
Je velmi důležité, aby po instalaci filtru byl kontrolován čistící cyklus, hlavně během prvních týdnů
provozu.
Pouze prostřednictvím těchto kontrol je možno zjistit, jestli je přednastavená délka pauzy dostatečná pro
řádné vyčištění filtračních vložek.
Důležité
V případě, že je filtr příliš hlučný, nebo silně vibruje, atd., zastavte ho a oznamte tyto anomálie
pověřeným odpovědným osobám, aby provedli potřebné pro obnovení bezchybného chodu filtru.
Nikdy nepoužívejte stroj, který je v poruše.
6.2 Zastavení stroje po práci na konci pracovního cyklu
1) Zastavte stroj, ale neodpojujte ho od přívodu el. proudu (podle nastavení desky, časový spínač automaticky zapne čistící cyklus na 10 minut po zastavení).
2) Po dalších 10-ti minutách od vypnutí čistícího cyklu, odpojte pohon od přívodu elektrického proudu.
3) Zastavte kompresor.
4) Zastavte odvod prachu, nebo šnekový dopravník (pokud je použit).
42
SILOTOP R03
06.12
2
6.0 INFORMACE O POUŽITÍ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
6.3 Dlouhé období nepoužívání stroje
Pokud je filtr dlouhodobě nepoužíván, proveďte níže popsané úkony.
1) Stroj neuskladňujte do prostředí, které je nasyceno solemi.
2) Umístěte stroj na dřevěnou paletu, mimo dosah povětrnostních vlivů.
3) Před opětovným uvedením stroje do provozu, ho uveďte do bezpečného stavu.
4) Před samotným zapnutím stroje, zkontrolujte elektrickou a vzduchovou přípojku a všechny jeho součásti,
u kterých by dlouhé nepoužívání, mohlo ovlivnit jejich správnou funkčnost.
5) Před použitím filtru, nechtte proběhnout celý čistící cyklus.
6.4 Opětovné uvedení do provozu
Před opětovným uvedením filtru do provozu, proveďte níže uvedené úkony.
1) Zkontrolujte utažení všech hlavních šroubů a matic.
2) Zkontrolujte hladiny všech olejů.
3) Uveďte stroj do provozu (viz “Zahájení výroby”).
43
SILOTOP R03
06.12
2
7.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
P ozor - nebezpečí
Před jakýmkoliv zásahem do stroje za účelem údržby, aktivujte veškerá bezpečnostní zařízení, aby
byla zajištěna bezpečnost osob zainteresovaných do daných úkonů a osob v bezprostřední blízkosti.
Uveďte filtr do bezpečného stavu (viz “Informace ohledně bezpečnosti”).
Používejte vhodné prostředky osobní ochrany, poraďte se ohledeně této problematiky s osobou
odpovědnou za bezpečnost výroby.
- Tabulka plánované údržby
Každý
den
Součást
Požadované úkony
Bezpečnostní zařízení
Kontrola účinnosti
•
Inspekční dvířka
Kontrola celistvosti
•
Podstavec s přírubou
Kontrola těsnění
•
Každý
měsíc
Každých Každé
šest
dva
měsíců
roky
Kontrola tlaku a kondenzátu
•
Filtrační vložky
Kontrola stavu filtračních vložek
a rozdílového tlaku
•
Tlakový vzduch
Kontrola hodnoty tlaku a přítomnost
•
Řídící deska
Kontrola celistvosti
•
Elektroventil
Kontrola funkčnosti a stavu
•
Čistící vzduchové trubice
Kontrola celistvosti
Vzduchový zásobník
Příslušný
manuál
•
7.1 Čištění stroje
Vnější část stroje očistěte pomocí vysavače, aby se prach nerozvířil do okolního prostředí, anebo použijte
utěrku navlhčenou ve vodě.
Nepoužívejte tlakový vzduch.
Omyjte stroj (po odstranění prachu), proudem vody o nízkém tlaku.
44
SILOTOP R03
06.12
2
7.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
7.2 Čištění filtračních vložek
POLYPLEAT®
Tyto filtrační vložky jsou vyrobeny z vysoce odolného netkaného materiálu, který, při správném čištění,
umožňuje regenerovat jejich filtrační médium.
Čištění lze provádět pomocí běžného vysavače, nebo nekovovými kartáči, přičemž dbejte zvýšené opatrnosti,
aby nedošlo k poškození povrchu filtračních vložek. Při čištění a výměně vložek, postupujte dle uvedených
instrukcí.
Filtrační vložky POLYPLEAT® jsou vyrobeny z netkaného materiálu a mohou být nespočetněkrát čištěny
pomocí parního čističe dle následně uvedených instrukcí.
1) Nastavení vysokotlakého čističe
- Maximální tlak: 100 barů
- Maximální teplota = 80°C
- Čistící prostředek: beztukový (pH = 5 - 7)
2) Filtrační vložku čistěte způsobem znázorněným na obrázku, ze vzdálenosti zhruba 40 cm, postupujte
pomalu směrem zhora dolů.
3) Po vyčištění, obraťe vložku její horní částí dolů tak, aby otvor vložky byl dole a mohla z něj vytéci všechna
voda.
4) Filtrační vložku nechte vyschnout při teplotě prostředí alespoň týden, nebo ji sušte v peci po dobu 20-ti
hodit při teplotě 80°C.
Pozn: Pokud potřebujete vědět, jestli se uvedené instrukce ohledně čištění dají použít i pro jiné netkané
materiály, kontaktujte naše technicko-obchodní oddělení.
45
SILOTOP R03
06.12
2
8.0 VÝMĚNA DÍLŮ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
8.1 Bezpečnostní doporučení pro výměnu
Pozor - nebezpečí
Úkony spojené s výměnou, smí provádět pouze pověřený technik, způsobilý pro práci v daném oboru
(mechanika, elektro, atd.).
Před jakýmkoliv zásahem do stroje, přijměte vhodná bezpečnostní opatření a používejte vhodné
nářadí, čímž se vyvarujete riziku případného úrazu osob, zainteresovaných na daných úkonech a osob, nacházejících se v bezprostřední blízkosti.
Aktivujte všechny předepsané bezpečnostní zařízení a zabraňte přístupu nepovolaných osob k těm
ovládacím prvkům, kdy jejich zapnutí může způsobit úraz osobám, provádějícím dané úkony.
8.2 Výměna filtračních vložek
Vyměňte filtrační vložky za nové, jež mají shodné konstrukční a funkční vlastnosti.
Pro zajištění dobré bezpečnosti a funkčnosti stroje, žádejte pouze originální náhradní díly.
Demontáž
P ozor - nebezpečí
Uveďte filtr do bezpečného stavu (viz “Slovníček a terminologie”).
Filtrační vložky nevyhazujte do přírody.
46
SILOTOP R03
06.12
2
8.0 VÝMĚNA DÍLŮ
FIL.100.--.M.IT.
OTEVŘENÍ KRYTU
Odemkněte a odstraňte zámek.
Otevřete zacvakávací pojistku.
47
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
8.0 VÝMĚNA DÍLŮ
FIL.100.--.M.IT.
Uchopením za rukojeť zcela kryt otevřete.
Povolte matice svorek.
Posunutím svorek, uvolněte filrační vložky.
Opatrně vytáhněte filtrační vložky tak, aby nedošlo
k jejich poškození.
Při montáži filtračních vložek zpět, proveďte výše popsané úkony v opačném pořadí.
48
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
8.0 VÝMĚNA DÍLŮ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
8.3 Výměna elektroventilu
P ozor - nebezpečí
Uveďte filtr do bezpečného stavu (viz “Slovníček a terminologie”).
1) Odšroubujte příslušné matice a sejměte cívku (6) a konektor (7);
2) odšroubujte komponent (5), přičemž dávejte pozor, aby čep a pružina nespadly a ujistěte se, že se čep
volně uvnitř pohybuje;
3) prověřte pozorně styčnou plochu mezi součástkami (4) a (5) a ujistěte se, že na ní nejsou žádné nečistoty;
4) odšrobujte šrouby s šestihrannou hlavou a sejměte příslušné podložky, které drží kryt ventilu (3);
5) vyměňte membránu (1) a pružinu (2);
6) zkontrolujte, jestli je membrána (1), umístěná nad výstupní otvor;
7) pružinu (2) vložte do lůžka v krytu (3);
8) upevněte nový kryt (pokud je použit) a zkontrolujte, jestli je pružina vedle hrany kolečka membrány a jestli
je kryt umístěný nad vypouštěcím otvorem.
6
5
4
•
•
•
3
•
•
2
7
•
•
1
49
SILOTOP R03
06.12
2
8.0 VÝMĚNA DÍLŮ
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
8.4 Vrácení stroje
V případě vrácení stroje, pokud máte uschovaný jeho původní obal, tak ho do něj zabalte. V opačném
případě upevněte stroj na paletu a obalte ho smršťovací fólií, aby nedošlo k jeho poškození během dopravy.
Ujistěte se, že ve stroji, který vracíte, nezůstal žádný zbytkový materiál.
8.5 Rozebrání a likvidace stroje
Likvidace stroje smí provádět pouze osoba specializovaná a odborně způsobilá k provedení tohoto úkonu.
Rozeberte předmětný stroj na součástky; pro další informace, dle potřeby, kontaktujte výrobce.
Rozebrané součástky musí být vytříděny dle typu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny a dle platných zákonů
v oblasti “shromažďování a likvidace tříděného odpadu”.
Dle směrnice RAEE, musí být elektrické a elektronické součástky, označené příslušným symbolem,
zlikvidovány ve specializovaných sběrných střediscích.
Likvidace “Odpadu z elektrickcých a elektronických zařízení” (RAEE), provedená nedovoleným způsobem, je
trestná dle platných zákonů v této oblasti.
50
SILOTOP R03
06.12
2
9.0 INFORMACE O PORUCHÁCH
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
9.1 Poruchy, příčiny a jejich řešení
Poruchy nezávažného charakteru, mohou být vyřešeny i bez nutnosti zásahu specialisty.
V níže uvedené tabulce, jsou popsány ty nejběžnější poruchy, jejich případné příčiny a možná řešení.
V případě potřeby provést do stroje zvlášť obtížný zásah, který není v tabulce popsán, se obraťte přímo na
obchodní oddělení výrobce.
Pozor - nebezpečí
Před každým zásahem, uveďte předmětný stroj do “bezpečného stavu” (viz “Slovníček a terminologie”), řiďte se instrukcemi uvedenými v “Návodu k použití a údržbě” a postupujte v souladu s
platnými normami v oblasti ochrany zdraví a prevence proti úrazům.
PORUCHA
MOŽNÁ PŘÍČINA
1) Prověřte funkčnost kompresoru.
Zkontrolujte, jestli není ve filtru
kondenzát.
Zkontrolujte, jestli v zásobníku, nebo
ve filtru není voda a/nebo olej.
2) V čistících trubicích není vzduch.
2) Zkontrolujte funkčnost elektronické desky.
Zkontrolujte funkčnost elektroventilu.
Zkontrolujte funkčnost membrány elektroventilu.
3) Ucpané filtrační vložky.
3) Nechte stroj běžet naprázdno,
vyjměte filtrační vložky a ty
poškozené vyměňte.
1) Zkontrolujte, jestli některé filtrační
vložky nebyly poškozeny.
1) Pokud jsou poškozené, vyměňte je.
2) Zkontrolujte těsnění.
2) Pokud jsou poškozené, vyměňte je.
3) Zkontrolujte, jestli jsou filtrační
vložky uloženy správně do svého
lůžka.
3) Uložte je popřípadě znovu.
1) Zkontrolujte funkčnost cívky.
1) Zavřete a otevřete přívod
tlakového vzduchu 3-4 krát.
2) Odšroubujte šrouby cívky (6) a
sejměte ji. Vyšroubujte součástku
(5), přičemž dávejte pozor, aby
vám kolík a pružina uvnitř nespadla a zkontrolujte, jestli se kolík
volně uvnitř pohybuje.
3) Prověřte pozorně styčnou plochu
součástek (4) a (5) a ujistěte se,
že na ní nejsou žádné nečistoty.
Příliš vysoký rozdíl tlaku.
Přítomnost prachu v čišté zóně.
MOŽNÉ ŘEŠENÍ
1) Tlakový vzduch nefunguje
správně.
Elektroventil neustále propouští vzduch.
51
SILOTOP R03
06.12
2
9.0 INFORMACE O PORUCHÁCH
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
Elektronická deska
Č.
PORUCHA
ŘEŠENÍ
A) Pokud se zelená LED dioda MS nerozsvítí:
1) Zkontrolujte přítomnost přívodního napětí na svorce S1.
2) Zkontrolujte funkčnost pojistky (popřípadě ji vyměňte za pojistku
novou, stejného typu a hodnoty).
1
Stroj nefunguje.
B) Pokud se zelená LED dioda MS rozsvítí:
1) Zkontrolujte přítomnost signálu aktivace (zkontrolujte, jestli je kontakt
S2 zavřený) (červená LED dioda CLEAN svítí).
2) Deska funguje správně tehdy, když na každé dvojici svorek EV (viz
elekrické schéma), je přítomno napětí 24 V (SS a ST).
52
SILOTOP R03
06.12
2
9.0 INFORMACE O PORUCHÁCH
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
9.2 Dotazník v případě poruchy
V případě, kdy se vám nepodařilo vyřešit problém na vašem stroji, ani po provedení úkonů popsaných v
kapitole “Poruchy, příčiny a řešení”, obraťte se na odpovědnou osobu za zařízení, za instalaci stroje, nebo na
výrobce.
Při vyžádání si technické asistence, kromě identifikačních údajů stroje, osoba odpovědná za celé zařízení,
nebo za instalaci stroje, nebo jeho výrobce, bude potřebovat, pro odhalení problému, také informace týkající
se zařízení, kterého je stroj součástí, jeho instalace a jeho provozu.
Je třeba zdůraznit, že mnohé požadované kontrolní úkony, musí být provedeny již v daných fázích instalace,
kolaudace a uvedení samotného stroje do provozu.
Pozor - nebezpečí
Před každým zásahem, uveďte předmětný stroj do “bezpečného stavu” (viz “Slovníček a terminologie”), řiďte se instrukcemi uvedenými v “Návodu k použití a údržbě” a postupujte v souladu s
platnými normami v oblasti ochrany zdraví a prevence proti úrazům.
1) Potřebné informace
a) Popis poruchy.
b) Fotografie, na kterých je celý filtr a je vidět, jak je nainstalován.
c) Přítomnost vzduchu nasyceného prachem uvnitř fltru.
d) Rozjede se filtr bez problémů, také po dlouhém období jeho nepoužívání?
e) Je vstupní ústí volné? Jsou nainstalovány uzavírací ventily, které by mohly zabraňovat výstupu?
f) Jaká je délka čistícího cyklu?
2) Kontrola elektrické části
a) Mohou se vyskytnout proudové výkyvy v síti, při zapnutí několika různých strojů současně?
b) Je zařízení vybaveno generátorem na výrobu el.proudu?
c) Změřte rozdílový tlak filtru.
d) Zkontrolujte konfiguraci a funkčnost elektronické desky.
e) Jaká je hodnota přívodního napětí?
f) Jaké jsou hodnoty délky pauzy a práce čistícího systému?
3) Kontrola filtru
a) Byl filtr sestaven správně?
b) Jsou všechna inspekční dvířka zavřená?
c) Byl filtr správně upevněn?
4) Kontrola prachového materiálu
a) Název materiálu?
b) Sypná hmotnost? (kg/dm3)
c) Frakce? (µm/mm)
d) Vlhkost? (%)
e) Klouzavost?
f) Stlačitelnost?
g) Abrazivita?
53
SILOTOP R03
06.12
2
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
FIL.100.--.M.IT.
10.1 Rozměry a hmotnosti
VIEW A-A
*Pouze pro údržbu
Kód
SILOTOP®
R03
Počet filtračních vložek
Filtrační povrch
( m2)
Počet elektroventilů
Hmotnost
(kg)
7
24.5
3
79
54
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
10.2 Filtrační vložky
Prachový filtr SILOTOP® R03, je navržen pro instalaci sedmi filtračních vložek POLYPLEAT®.
Tyto vložky mají plochý tvar a jejich rozměry jsou uvedeny v níže znázorněné tabulce. Filtrační médium je
vyrobeno z vysoce odolného netkaného materiálu a vložky jsou certifikovány B.I.A. třída M.
Celková filtrační plocha je 24.5m².
55
SILOTOP R03
06.12
2
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
10.3 Čistící systém
Filtrační vložky SILOTOP se čistí pomocí protisměrného vzduchového systému.
Čistící systém se skládá z:
- elektroventilu (1), upevněného přímo uvnitř zásobníku tlakového vzduchu (2);
- čistících trubek z nerezové oceli 304 (3);
- hliníkového zásobníku (4);
- přívodu vzduchu (5);
- odlučovače kondenzátu (6).
Elektronická deska (7), aktivuje postupně cívku a elektroventil a otevírá přívod vzduchu do čistících trubic.
Filtr vyžaduje připojení k rozvodu tlakového vzduchu o konstantním tlaku 6 barů.
Vzduch musí být bez kondenzátu a olejnatých látek.
56
SILOTOP R03
06.12
2
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
FIL.100.--.M.IT.
10.4 Doplňky - příruba pod filtr
Příruba pod filtr
Tato příruba se používá pro montáž filtru na zásobník, silo, atd. Příruba se přivaří k zásobníku, silu,
komoře a poté se přišroubuje šrouby k filtru.
Povrchová úprava
- U verze z uhlíkové oceli, je povrchová úprava zajištěna lakováním barvou RAL 7001 (stříbrná).
KÓD Fe
KÓD AISI 304
U
F
N
8
0
0
1
U
F
N
8
0
0
2
57
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
FIL.100.--.M.IT.
10.5 Instalace - sada pro vzorkovač emisí
Sada pro vzorkovač emisí se používá pro svod vzduchu uvnitř filtru, do jediného odvodového místa.
Kód: KDE3
NEDODÁVÁ
FIRMA WAM®
58
Rev.: A2
SILOTOP R03
06.12
2
10 TECHNICKÉ ÚDAJE
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
10.5 Instalace - sada pro vzorkovač emisí
Pokud se jedná o zařízení, kde je instalováno více filtrů, firma WAM® doporučuje použít jednu trubku, kterou
budete přemísťovat od jednoho filtru k druhému.
Po provedeném měření, trubku sejměte a zavřete destičky vývodu vzduchu.
59
SILOTOP R03
06.12
2
A PŘÍLOHY
FIL.100.--.M.IT.
Rev.: A2
A1 Prohlášení o integraci
Výrobce:
WAMGROUP S.p.A.
se sídlem
Strada degli Schiocchi, 12 - I-41100 Modena (Mo) - Itálie
prohlašuje na vlastní odpovědnost, že:
stroje typu SILOTOP® R03 Series
ve smyslu přílohy II B směrnice o strojích 2006/42/CE (PROHLÁŠENÍ O INTEGRACI)
odpovídají požadavkům směrnice 2006/42/CE
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 17. května 2006 o strojích
1.5.6. - Požár
1.5.7. - Exploze
1.5.8. - Hluk
1.5.9. - Vibrace
1.5.13. – Emise nebezpečných surovin a látek
1.5.15. – Riziko uklouznutí, zakopnutí, nebo pádu
1.6.1. – Údržba stroje
1.6.2. - Přístup k místu práce a zásahu za účelem údržby
1.6.4. – Zásah obsluhy
1.6.5. – Čištění vnitřních částí
1.7.1. – Informace o stroji a upozornění
1.7.2. – Upozornění týkající se zbývajíchích rizik
1.7.4. - Návod
a dají se tedy aplikovat na požadavky níže popsaných Evropských směrnic.
Směrnice 2004/108/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 15.prosince 2004, týkající se přiblížení legislativy členských
států ohledně elektromagnetické kompatibility.
Směrnice 2006/95/CE Evropského parlamentu a Rady ze dne 12.prosince 2006, týkající se přiblížení legislativy členských států
ohledně elektromateriálu určenému k používání v určitých napěťových limitech.
Příslušná technická dokumentace byla vyhotovena v souladu s přílohou VII B směrnice o
strojích 2006/42/CE. Sjednocené normy, státní normy a použité technické předpisy:
UNI EN ISO 12100-1: 2005 UNI EN ISO 12100-2: 2005
Podnik uvedený v záhlaví tohoto prohlášení, se zavazuje poskytnout, na základě patřičně odůvodněné žádosti státních
úřadů, příslušné informace o předmětných výrobcích, vyjma případů, kdy se jedná o právo na intelektuální vlastnictví
výrobce. Informace budou poskytnuty přímo státnímu úřadu, který o ně požádal.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zařízení, jež je předmětem tohoto prohlášení, nesmí být uvedeno do provozu dříve, než
kompletní zařízení, kterého je součástí, bylo prohlášeno odpovídajícím platné směrnici o strojích 2006/42/CE.
Strada degli Schiocchi, 12 - I-41100 Modena (MO) - Itálie, 01.01.2010
Osoba pověřená k vyhotovení
technické dokumentace:
Vainer Marchesini
Právoplatný zástupce:
Vainer Marchesini
WAMGROUP S.p.A. - Strada degli Schiocchi, 12 - I-41100 Modena (MO) - Itálie
60
61
Download

SILOTOP® - HAS CZ as