1
V sobotu 14. června se v našem městě konalo po pěti letech Setkání Zbýšovů. Fotografie
je ze zahájení akce – vedoucí MKC paní Martina Švancarová představuje vedoucí delegací
zúčastněných obcí – starostu Zbýšova u Slavkova pana Jaroslava Žalkovského, DiS., Ing.
Ivana Vergnera, místostarostu Zbýšova v Čechách a pana Vratislava Širokého, starostu
Zbýšova u Brna. Kromě kulturního programu vyplnilo sobotní odpoledne fotbalové utkání
družstva Zbýšovů s Menšíkovou jedenáctkou.
Omlouváme se čtenářům za chybu, která nedopatřením vznikla na titulní straně Ozvěny č.
1/2014, která zahrnovala období od ledna do dubna 2014 (ne leden a únor, jak bylo mylně
uvedeno). Toto číslo je navazujícím pokračováním a přináší informace všeho druhu za období do července tohoto roku.
Redakce Ozvěny
2
Uplynulé měsíce byly v našem městě bohaté na kulturní a společenské akce. Záběry jsou
z místní pěvecké soutěže Superkos a z pouťového odpoledne. Podrobnosti přinášíme uvnitř
občasníku.
Foto na titulní straně – nejlepší žáci Základní školy Zbýšov spolu se starostou města panem
Vratislavem Širokým a ředitelem ZŠ Mgr. Miroslavem Vespalcem – více v rubrice Z našich
škol.
Vzácným hostem na letošním Pouťovém odpoledni s dechovkou byl pan Josef Zíma.
3
VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA
USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 31.03.2014
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o jednání 3. schůze rady města dne 17.03.2014
aktuální informaci o stavu finančních prostředků na účtech města ke dni
28.02.2014, který činí 17 936 634,49 Kč a o plnění rozpočtu města za
leden a únor 2014
termín konání VH KTS Ekologie s. r. o., Zastávka - 26.04.
informaci starosty o činnosti spol. s. r. o. KTS Ekologie Zastávka v roce
2013 a o výsledku auditu této společnosti
poděkování Ing. Leoše Horáka vyjádřené jménem rodičů Martině Švancarové za organizaci dětského karnevalu
pozvání M. Švancarové na nový kulturní projekt ve Zbýšově – soutěž ve
zpěvu pro dospělé Superkos 11. května v kině Horník; MKC se na akci
organizačně spolupodílí
Městská knihovna Kuřim provedla kontrolu činnosti MěK Zbýšov - výsledkem je kladné hodnocení knihovny a konstatování, že místní knihovna
splňuje stanovené standardy
informaci Martina Všetečky o charitativní akci Dortiáda s Kometou 5, které
se zúčastnil v rámci spolupráce města s HC Kometa 8. 3.
sdělení Mgr. Leikepa, který sleduje záměr úpravy Sokolského hřiště povrchem pro jeho víceúčelové využití, že ČEZ momentálně neposkytuje
podporu na tyto projekty
požadavky Mgr. Leikepa a Bc. Nedvěda na úklid konkretních lokalit města
doporučení Bc. Nedvěda osadit lavičky po městě a uzamykat na noc hřbitov
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích
města
Ö schválilo
–
–
–
DRO č. 1/2014
pana J. K., Masarykova, Ing. J. K., ul. 9. května, H. J., čtvrť Anenská, E.
F., Školní a M. H., Majrov, do funkce přísedících Okresního soudu Brno-venkov na období 2014-2018
odkoupení pozemku parc. č. 1534/7 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, o výměře
28 m2, od paní J. R, Zbýšov, za cenu 40 Kč/m2
Ö požaduje
–
4
pro rozhodnutí ZM o uložení volných finančních prostředků města srovnání podmínek, které nabízejí jednotlivé finanční ústavy
Ö rozhodlo
–
o poskytnutí VFP na rok 2014 MO Junáku, středisku Hrozen Zbýšov, na
činnost a další uvedené účely ve výši 50 000 Kč a Fotbalovému klubu mládeže Kahan, ve kterém je zapojen i Zbýšov, ve výši 50 000 Kč na úhradu
nákladů, spojených s účastí žákovských a mládežnických družstev ve
fotbalových soutěžích
Ö projednalo a schválilo
–
–
s platností od 1. 4. t. r. odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
města kumulativně v maximální výši dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č.
459/2013 Sb., odměna neuvolněného místostarosty se ke stejnému datu
rovněž zvyšuje o 5%
podání žádosti města o dotaci ze SF ŽP na pořízení kompostérů na biologicky rozložitelné odpady
USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RM,
konané dne 14.04.2014
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
informaci starosty o plnění úkolů z 3. schůze rady města
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.03.2014, který činí 18 147 042,98 Kč a písemný přehled čerpání
jednotlivých § rozpočtu města za leden až březen 2014
informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
Ö projednala a schválila
–
program 4. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 28.04.2014
Ö rozhodla
–
–
–
–
–
–
–
ponechat hřbitovní poplatky ve stávající výši
o pronájmu části pozemku na Láně, parc. č. 1334/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o ploše 120 m2 manž. P., Zbýšov
o pronájmu parc. č. 486 o výměře 104 m2 panu V. Š., Zbýšov, cena pronájmu v obou případech činí 5 Kč/m2/rok
o pronájmu nebytových prostor - garáže na Poustkách na pozemku parc.
č. 898/3 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, panu S. G., Zbýšov, garáž o ploše 17 m2
bude pronajata na základě nájemní smlouvy s platností od 1. 5. 2014 za
cenu 500 Kč/měsíc
o poskytnutí příspěvku 3 500 Kč na 2. ročník soutěže v tenisu
Gymnazijní společnosti TGM Zastávka poskytnout částku 3 000 Kč
Muzeum průmyslových železnic Zbýšov podpořit částkou 20 000 Kč na
stavbu objektu pro parní lokomotivy
5
Ö schválila
–
záměr pronájmu částí parcely č. 463 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 41 m2 a 34 m2 a části parcely č. 1340/1 o výměře
12 m2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
výši dlužného nájemného za období do března 2014, které činí cca 748
tis. Kč
doručené žádosti o užívání obecních bytů a o výměnu bytu za větší
žádosti o provedení rekonstrukce sociálního zařízení v bytech
žádost zdravotnického zařízení DENS CANINUS o zajištění tří vyhrazených parkovacích míst na ul. 9. května pro personál a pacienty ordinace
informaci starosty a tajemnice o schůzce s vedoucí sociálního odboru
MěÚ Rosice, která koordinuje spolu s Mikroregionem Kahan postup obcí
správního obvodu Rosice v sociální oblasti
termín zápisu dětí do předškolního zařízení, který se bude konat 20. a 21.
května
Směrnici č. 6/2014 MŠ, p. o. Zbýšov, která stanovuje kriteria pro přijímání
dětí do mateřské školy
doplnění zřizovací listiny p. o. Mateřská škola Zbýšov o nové činnosti a aktivity
žádost firmy Hoňkových ze Zastávky o udělení souhlasu k umístění nadzemního komunikačního vedení (TV, Internet) v prostoru Sportovní; bude
zveřejněn záměr pronájmu nemovitostí v trase vedení
termín Setkání tří Zbýšovů – 14. červen
informaci starosty o podpisu smlouvy na pořízení kompostérů pro občany
s dotací SF ŽP, které umožní separaci biologicky rozložitelných odpadů
přímo u občanů. ZM schválilo podání žádosti o dotaci – celková cena za
realizaci projektu je 648 560 Kč, z toho podíl města 112 560 Kč
informaci starosty o konání výjezdního zasedání Mikroregionu Kahan
dne 3. 4. – náplní jednání byla zejména sociální politika obcí a její řešení
v rámci projektu SMO
termín konání Setkání seniorů po 40 letech dne 31. května na Sičce
Ö schválila
–
–
Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON ČR pro uložení kabelu NN
pro novostavbu paníJ. - jednorázová úplata se sjednává ve výši 3 000 Kč
vytvoření pracovního místa pro absolventa VŠ s příspěvkem ÚP na částečný úvazek na dobu určitou 6 měsíců na úsek investic
Ö doporučila
–
Zastupitelstvu města Zbýšova ke schválení jako dodavatele stavby
Aktivace vodního zdroje Stavební a obchodní firmu Miloš Ryšavý, s. r.
o.,Vémyslice, z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky díla a podmínek
záruky
Ö jmenovala
6
–
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisí konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ve
složení:
Vratislav Široký, člen určený zřizovatelem – předseda
MUDr. František Ševčík, člen určený zřizovatelem
Mgr. Eva Meluzínová, zástupce KrÚ Jihomoravského kraje
Ing. Zdeněk Strnad, odborník z oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
Mgr. Alena Malá, zástupce z řad pedagogických pracovníků školy
Mgr. Jindra Svobodová, zástupce ČŠI – školní inspektor
Mgr. Miloslav Liška, člen školské rady
Ö pověřila
–
Ing. Annu Zahradníčkovou funkcí tajemnice komise; tajemník není členem
KK
Ö doporučila
–
opatření ke zhuštěnému provozu na silnici III. třídy přes Zbýšov až do
října tohoto roku v souvislosti s uzavírkou silnice přes Tetčice a Neslovice
na Ivančice - nutnost fungování strážníků MěP na přechodech v době příchodu dětí do školy a po skončení vyučování, osazení dopravních značek
Zákaz stání na konkretních místech tak, aby stojící vozidla nezmenšovala
propustnost komunikace
USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 28.04.2014
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
informaci starosty o jednání 4. schůze rady města dne 14.04.2014
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.03.2014, který činí 18 147 042,98 Kč a písemný přehled čerpání
jednotlivých § rozpočtu města za leden až březen 2014
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích
města
termíny konání květnových kulturních akcí města
požadavky Bc. Josefa Nedvěda na údržbu majetku města
Ö schválilo
–
jako dodavatele stavby Aktivace vodního zdroje Stavební a obchodní firmu Miloš Ryšavý, Vémyslice, z důvodu nejvýhodnější cenové nabídky díla
7
–
a podmínek záruky; cena dodávky činí 2 217 216 Kč, s DPH 2 682 832 Kč,
termín realizace 6-10/2014, záruka na dílo 60 měsíců
DRO č. 2/2014
Ö rozhodlo
–
–
o uložení volných finančních prostředků z běžného účtu města ve výši 2
mil. Kč do J&T Banky Praha na roční termínovaný vklad; finance na b. ú.
budou doplněny z účtu ŽP FLEXI po vypršení výpovědní lhůty
o podání žádosti MV ČR - GŘ HZS ČR o poskytnutí účelové dotace v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany na pořízení
cisternové automobilové stříkačky pro ZJ SDH Zbýšov na rok 2015
Ö schválilo
–
–
–
–
–
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330026197/001 – uložení kabelového vedení NN, přípojky k novostavbě na pozemku parc. č.
PK1107/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a výši jednorázové náhrady 3 000 Kč
(bez DPH)
Smlouvu č, 1030018331/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro BD Růžek – NN přípojka na parc. č. 539, PK 1195/1, k. ú. Zbýšov u Oslavan a jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH
Smlouvu č. 1030016706/001 o zřízení věcného břemene na uložení přípojky kabelového vedení parc. č. ZE1219, 613/31, 557/1, k. ú. Zbýšov
u Oslavan, pro víceúčelový objekt p. Kučery – úplata činí 3 000 Kč bez
DPH
záměr prodeje parc. č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan
financování pořízení požárního vozidla v roce 2015 z vlastních zdrojů
města ve výši 2 mil. Kč
USNESENÍ Z 5. SCHŮZE RM,
konané dne 12.05.2014
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
8
informaci starosty o plnění úkolů ze 4. schůze rady města
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 30.04.2014 a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za
leden až duben 2014
informaci starosty o uzavření smlouvy s J&T Bankou Praha o uložení volných finančních prostředků města ve výši 2 mil. Kč na roční termínovaný
vklad
informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
žádost o užívání obecního bytu, kterou podal L. F. za sebe a dceru E.
informaci starosty
o přípravě koupaliště na další sezónu
–
o instalaci zařízení pro měření rychlosti projíždějících vozidel ze směru
od Zakřan
o zajištění a nákladech GO užitkového vozidla Multikar
kladné hodnocení pěvecké soutěže Superkos, která se konala dne 11. 5.
v kině Horník
Ö schválila
–
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou Ekokom o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů
Ö vyjádřila souhlas
–
s umístěním a provozem nadzemního komunikačního vedení v rozsahu
546,5 bm pro Petru Hoňkovou, Zastávka, 1. máje 189; jednorázová úplata
na základě nájemní smlouvy s platností na 30 let se sjednává ve výši 75
Kč/bm
Ö projednala a schválila
–
–
–
–
–
program 5. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 26.05.2014
smlouvy na pronájem částí parcely č. 463 ve čtvrti Padělky v k. ú. Zbýšov
u Oslavan o výměře 41 m2 s M. Š., Zbýšov a 34 m2 s I. K., Zbýšov a části
parcely č. 1340/1 o výměře 12 m2 na Láně, k. ú. Zbýšov u Oslavan s M. N.
a J. M., Zbýšov; jednotková cena pronájmu všech pozemků činí 5 Kč/m2/
rok.
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc. č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k.
ú. Zbýšov u Oslavan
záměr pronájmu části obecní parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 70 m2 na Majrově
úhradu nákladů na hudební produkci skupiny NAŽIVO při oslavě Svátku
matek dne 17. května
Ö rozhodla
–
o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 414 do užívání Z. P., na
Majrově 636 do užívání paní V. N.
Ö doporučuje
–
zastupitelstvu, aby v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, z důvodů zvláštního zřetele hodných, prominulo L. P. pohledávku
vůči městu
USNESENÍ Z 5 . ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 26.05.2014
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
informaci starosty o jednání 5. schůze rady města dne 12.05.2014
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
k 30.04.2014, který činí 17 660 134,99 Kč a písemný přehled čerpání
jednotlivých § rozpočtu města za leden až duben 2014
informaci starosty o uzavření smlouvy s J&T Bankou Praha o uložení volných finančních prostředků města ve výši 2 mil. Kč na roční termínovaný
vklad
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích
města
informaci starosty o výši dluhu na nájemném za užívání obecních bytů,
který k 30. 4. 2014 činí 768 236 Kč
informaci starosty o výsledku konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace,
ul. J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov
konstatování kontrolního výboru ZM, který se sešel dne 9. 4. t. r., o řádném a včasném plnění usnesení orgánů města; nebylo realizováno doporučení, týkající se ustanovení správce stadionu
informaci starosty o jednání s výborem TJ Baník Zbýšov a hráči k problematice oddílu kopané TJ Baník
návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Kahan
informaci o termínech zahájení sezony koupaliště a další sezony RÚŽ
informaci o počtu dětí, které se dostavily k zápisu do MŠ a nutnosti hledat
prostory pro další třídu MŠ a řešit končící výjimku v počtu dětí v MŠ na
Školní 412
informaci o 12. ročníku florbalového turnaje dne 24. 5. na stadionu TJ
Baník Zbýšov
informaci o uskutečněných a připravovaných kulturních akcích
pozvání vedoucí MKC Martiny Švancarové na připravované akce města - Den
dětí 7. 6. na koupališti a Setkání tří Zbýšovů 14. 6. od 14 hodin na stadionu TJ
připomínky občanů, týkající se zhuštěného provozu na silnici III. třídy z důvodu objížďky – občané Anenské požadují v zájmu bezpečnosti snížení
rychlosti ve směru z obce
informaci o dočasném vyznačení nového přechodu na Sportovní ulici jako
provizoria
informaci starosty o připravované GO vozidla Multicar
Ö schválilo
–
–
–
–
DRO č. 3/2014
Účetní závěrku města Zbýšova sestavenou k 31.12.2013
prodej parc. č. 1598/41 o výměře 19 m2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, manželům P., Zbýšov, cena 300 Kč/m2
bezúplatné zřízení věcného břemene pro město na parcele č. 1511/61
o výměře 501 m2, kterou odkoupil od města Ing. L. H., Zbýšov; omezenou
využitelnost pozemku zohlednila cena prodeje, nabyvatel uhradí pořízení
geometrického plánu a správní poplatek
Ö projednalo
–
10
Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2013 včetně Zprávy KÚ JmK
o přezkoumání hospodaření města za rok 2013 v souladu § 17 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad
Ö zamítlo
–
jednomyslně záměr prodeje parcely č. 1293/6 ve čtvrti Anenské v k. ú.
Zbýšov u Oslavan
Ö rozhodlo
–
pro stanovení ceny prodeje pozemku parc. č. 1215 o výměře cca 2381 m2
ve čtvrti Anenské, k. ú. Zbýšov u Oslavan, více zájemcům ze čtvrti Anenské, jejichž nemovitosti mají s dotčenou parcelou místní souvislost, aby
bylo zadáno zpracování odborného odhadu ceny pozemku a s nabyvateli
uzavřeny smlouvy, které by zajistily služebnost přístupu k pozemku města
v této lokalitě
Ö schválilo
–
–
upuštění od vymáhání pohledávky s příslušným penále a poplatky z důvodů zvláštního zřetele hodných a v souladu s § 85 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, prominulo L. P. pohledávku na nájemném vůči
městu
prominutí úroků z prodlení z dlužné částky nájemného V. H., s ohledem na
její tíživou sociální situaci
Ö zmocnilo
–
starostu k jednání s Ing. S. Š. ve věci prodeje (příp. směny) pozemků v k.
ú. Zbýšov u Oslavan
USNESENÍ ZE 6. SCHŮZE RM,
konané dne 16.06.2014
RADA MĚSTA ZBÝŠOVA
Ö vzala na vědomí
–
–
–
–
–
–
–
–
informaci starosty o plnění úkolů z 5. schůze rady města
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.05.2014 a písemný přehled čerpání jednotlivých § rozpočtu města za
leden až květen 2014
informaci starosty o dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcích města
výpověď pronájmu zahrádky parc. č. 335/1 o výměře 127 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan
doručené žádosti o byty
výši dlužného nájemného, která k 31. 5. 2014 činí 702 598 Kč
informaci starosty o změně v obsazení místa uklízečky v nájemním domě
Majrov 636
termín exkurze do objektu těžní jámy dolu Jindřich II - pondělí 23. června
v 16,30 hodin
11
–
–
–
–
povinnost vyplnit a do 30. 6. vrátit k evidenci tajemnici MěÚ Čestné prohlášení – Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku nabytém
v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích
podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů
termín další schůze RM 21. 7.
povinnost vyhodnocení ÚP města po pěti letech platnosti a přípravy návrhu č. 2 na jeho změnu a personální zajištění uvedených činností
stav vyřizování Žádosti města Zbýšova o dotaci na kompostéry SF ŽP
- bylo přiřazeno akceptační číslo a pokračuje administrace projektu
Ö doporučila
–
zastupitelstvu města ke schválení DRO č. 4/2014
Ö projednala a schválila
–
program 6. zasedání Zastupitelstva města Zbýšova dne 30.06.2014
Ö jmenovala
–
na základě výsledku konkursního řízení, v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v
souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, Mgr. Miroslava Vespalce do funkce ředitele Základní školy
Zbýšov, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ul. J. A. Komenského 473, 664 11 Zbýšov, na funkční období 6 let s účinností od 01.08.2014
Ö stanovila
–
s účinností od 01.08.2014 plat řediteli ZŠ, p. o., Zbýšov
Výsledek konkursu potvrdil Mgr. Miroslava Vespalce ve funkci ředitele
Základní školy, p. o., Zbýšov.
Na snímku se starostou panem Vratislavem Širokým po přijetí nejlepších žáků
školy dne 27. června.
Foto Jaroslav Kočí
12
Ö schválila
–
–
–
–
–
–
dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku
příspěvkových organizací obce - ZŠ Zbýšov a MŠ Zbýšov, sestavenou
k 31.12.2013
záměr pronájmu pozemku na Sportovní ulici, k. ú. Zbýšov u Oslavan
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 530 o výměře 50 m2 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan (čtvrť Sička)
záměr pronájmu části parcely č. 491 o výměře 50 m2 (na dětské hřiště ve
čtvrti Padělky), k. ú. Zbýšov u Oslavan
meziroční zvýšení stávajícího nájemného v bytech v nájemním domě Majrov 647, o inflaci, s platností od 1. 7. 2014
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – uložení plynovodního potrubí na parcele č. 1565/1 v k. ú. Zbýšov
u Oslavan pro objekt firmy Kepák Group, a. s. – vila Sička č. p. 433 a výši
jednorázové úplaty 2 531 Kč bez DPH
Ö zamítla
–
záměr pronájmu části parcely č. 491 ve čtvrti Padělky, k. ú. Zbýšov u Oslavan, k využití jako parkovací místa
Ö přijala
–
ve spolupráci s MěÚ Rosice opatření k řešení opakujících se písemných
stížnosti na chování nájemnice v obecním bytě
Ö rozhodla
–
–
o podmínkách převodu nájmu bytu na ul. J. A. Komenského 414 z V. H. na
V. C.
o vyřazení nepoužitelného původního vybavení po úpravě bývalé společenské místnosti na byty v domě Majrov 636
Ö projednala
žádosti o VFP a poskytla
– příspěvek na oslavy Dne dětí ve čtvrti Sička dne 28. 6. ve výši 2 000 Kč
– částku 3 000 Kč na další ročník Výstavy historických motocyklů a burzy
náhradních dílů dne 16. 8. v areálu stadionu TJ
– Vlastivědnému spolku Rosicko-Oslavanska, pobočce Zbýšov, částku
10 000 Kč na zhotovení a zabudování naučných panelů
Ö doporučila
–
ZM po posouzení nabídkových cen na dodávku akce Kanalizace čtvrť
Anenská jako dodavatele akce Stavební a obchodní firmu, Miloš Ryšavý,
s. r. o, Vémyslice, náhradníkem je Miloš Soukup, Zbýšov
Ö schválila
–
dodatek ke stávající smlouvě na pronájem areálu stadionu - užívání majetku města TJ Baník Zbýšov na dobu určitou 15 let
13
Ö akceptuje
–
cenovou nabídku E.ON ČR na dodávky elektřiny v roce 2015
Ö zhodnotila
–
průběh Setkání Zbýšovů dne 14. června na stadionu TJ Zbýšov přes slabší účast zástupců přespolních Zbýšovů jako velmi zdařilý
USNESENÍ Z 6 . ZASEDÁNÍ ZM,
konaného dne 30.06.2014
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Ö vzalo na vědomí
–
–
–
–
–
informaci starosty o jednání 6. schůze rady města dne 16.06.2014
informaci vedoucí FO o stavu finančních prostředků na účtech města
k 31.05.2014, který činí 18 161 152,25 Kč a písemný přehled čerpání
jednotlivých § rozpočtu města za leden až květen 2014
informaci starosty o probíhajících a připravovaných investičních akcích
města
výši dlužného nájemného, která k 31. 5. 2014 činí 702 598 Kč
informaci o překážce realizace záměru města vykoupit část pozemku pro
rozšíření přístupové komunikace z Havířské ulice na Malý díl od soukromé
majitelky
Ö rozhodlo
–
po posouzení nabídkových cen na dodávku akce Kanalizace čtvrť Anenská o dodavateli akce – Stavební a obchodní firmě, Miloš Ryšavý, s. r. o,
Vémyslice; cena 2 546 050 Kč + DPH i ostatní podmínky jsou jednoznačně nejvýhodnější z nabídek
Ö schválilo
–
–
DRO č. 4/2014
prodej částí parcely č. 1215 v k. ú. Zbýšov u Oslavan žadatelům
parc. č. 1215/2 manž. F., Zbýšov, výměra 379 m2
parc. č. 1215/3 V. B., Zbýšov, výměra 238 m2
parc. č. 1215/5 L. H., Říčany u Brna, výměra 175 m2
parc. č. 1215/7 J. H., Zbýšov, výměra 312 m2
parc. č. 1215/4 a 1215/8 S. a A. Ch., Zbýšov, výměra celkem 474 m2
za prodejní cenu ve výši 30 Kč/m2 odvozenou od odborného odhadu ceny
pozemku
Ö projednalo a schválilo
–
–
14
záměr prodeje parc. č. 1598/146 v k. ú. Zbýšov u Oslavan o výměře 28 m2
Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON ČR, týkající se uložení
kabelů pro budovu na Láně 55 na pozemky města parc. č. 1340/1 (jed-
norázová úplata 2 000 Kč), parc. č. 1578/6 (za cenu 2 000 Kč) a 1340/1
a 1578/6 (za cenu 880 Kč), vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan
Ö vzalo na vědomí informaci
–
–
–
–
–
–
–
–
–
o termínu otevírání obálek s nabídkami firem na dodávku kompostérů pro
občany, které jsou pořizovány s přispěním prostředků ze SF ŽP - úterý 15.
7. ve 12 hodin
o účasti vedení města na schůzích výboru TJ Baník Zbýšov, která měla
přispět k řešení problematické situace ve fungování oddílu kopané TJ Baník; ZM doporučilo přizvat zástupce TJ Baník Zbýšov do rady města v červenci a řešit současně i navrhované zřízení a obsazení funkce správce
areálu
o nástupu Ing. J. D., který bude na MěÚ zaměstnán na dobu určitou
a zkrácený pracovní úvazek s příspěvkem ÚP na úseku investic města
o plánované návštěvě hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala
Haška dne 1. 7. v regionu a v areálu MPŽ na Sičce
o připravované rekonstrukci elektrorozvodů NN na ulici 9. května, financované E.ON ČR; dodavatelem bude firma DUR plus, s. r. o. Zastávka,
město nesouhlasí s režimem provádění prací v nočních hodinách a o víkendech z důvodu zesíleného provozu na silnici III. třídy a požaduje odsunutí termínu investice
o přípravě rekonstrukce elektrorozvodů na Havířské ulici, v rámci níž provede město opravu chodníku a veřejného osvětlení
o kontrole hospodaření s prostředky města za 1. pololetí roku u příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ, kterou provedli členové FV
poděkování pana Martina Všetečky za finanční podporu oslavy Dne dětí
na Sičce i za rozšíření dětského hřiště v této čtvrti Zbýšova
o odvolání Ing. J. Š. a o. s. Skřivan, ke stavbě Víceúčelového objektu,
jehož investorem je pan J. K.
Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ
15
Volby do Evropského parlamentu,
konané ve dnech 23. a 24. května 2014
– výsledky hlasování za Město Zbýšov
počet voličů
Okrsek č. 1
Okrsek č. 2
Okrsek č. 3
Celkem
vydané volební obálky
účast v %
platné hlasy
160
147
109
416
13,79
13,95
11,70
13,22
159
147
109
415
1 160
1 054
932
3 146
Strana
4
NE Bruselu-Národní demokracie
5
Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
6
Str. zdr. rozumu-NECHCEME EURO
7
Koalice TOP 09 a STAN
8
9
platné hlasy
celkem v %
1
0,24
38
9,15
4
0,96
32
7,71
Liberálně ekologická strana
1
0,24
LEV 21-Národní socialisté
1
0,24
107
25,78
2
0,48
10
Komunistická str. Čech a Moravy
12
REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ.
14
Česká str. sociálně demokrat.
84
20,24
16
ANO 2011
45
10,84
18
Moravané
5
1,20
20
Občanská demokratická strana
23
5,54
22
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
17
4,09
23
Strana zelených
14
3,37
24
Strana svobodných občanů
15
3,61
26
Komunistická str. Českosloven.
10
2,40
27
Volte Pr.blok www.cibulka.net
2
0,48
29
Koalice DSSS a SPE
2
0,48
32
Česká pirátská strana
8
1,92
34
Koruna Česká (monarch. strana)
1
0,24
35
Aktiv nezávislých občanů
1
0,24
37
Občanská konzervativní strana
1
0,24
38
Věci veřejné
1
0,24
16
Vlastivědný spolek Rosicko – Oslavanska, oblast Zbýšov
Putování po hornických stezkách
Na start jarního pochodu 8. května se k zápisu dostavilo 78 turistů – 22 cyklistů, 56 pěších. Zbýšovských milovníků turistiky přišlo tradičně málo, přestože mají
výhodu znalosti trasy, start a cíl v místě. Padesát kilometrů bez problémů zvládli
zdejší trénovaní cyklisté Lumír Liška se synem Ondřejem, manželé Foralovi s panem Fialou.
Na deset kilometrů se vydaly zbýšovské ženy Zdenka Vejvodová, Jana Patočková, Ludmila Šustková, Jana Slabá, Jana Jarošová, Věra Urbánková, Ludmila Pavlíková, která jako nejstarší turistka získala odměnu, sólově tuto trať absolvoval Pavel Žaža. Ačkoliv mají bujná mladá léta za sebou, všechny ženy jsou
trénované a deset kilometrů pro ně byla procházka. Martina Hájková se odvážně
pustila na dálku 32 km s Pokornými z Kratochvilky. Tato rodina byla odměněna
cenou pro nejpočetnější rodinu. Radost nám udělali zbýšovští mladí občané
– Pavel Bouček a Michal Mikulášek zdolali 25 km, Anna a Julie Škvařilovy, Klárka
Hájková cestu deset kilometrů okusily poprvé a Honzík Šustek si 10 km zopakoval už potřetí. Stejnou trať
ušly i dvě osmileté dívenky
- ze Zbýšova Anna Drápalová
se svým tatínkem a Nikola
Obermeierová ze Senorad.
Z nejvzdálenějšího Příboru
a Nového Boru přicestovali
Pavel Bilík a pan Třísko.
Několik turistů přijíždí pravidelně každý rok, putování
zdejší krajinou se jim líbí a věnovali mu volný den. Přivítali
jsme vytrvalé chodce a cyklisty
ze Zastávky u Brna, Ketkovic,
Oslavan, Ivančic, Čučic, Tetčic, Kratochvilky, Prštic, Silůvek, Brna, Třebíče, Kozlan,
Ráječka, Blanska, Mohelna.
Do jarního pochodu se zapojila i vedoucí kulturního centra Martina Švancarová, která
zorganizovala Baby pochod
na cihelnu. Ve volné přírodě
se děti vydováděly a okusily,
jak chutnají špekáčky opečené
na ohníčku.
Celkový počet účastníků
byl přes sto dvacet osob.
Nejstarší účastník letošního jarního pochodu
17
Upřímně děkujeme Městu Zbýšovu, Stanislavu Novotnému, jehož dva dřevoryty posloužily jako odměna vytrvalcům, paní Kořínkové – obchod domácími potřebami ve Zbýšově, Jiřímu Hájkovi – firma malířství, vedoucímu samoobsluhy Lila ve
Zbraslavi, Martině Švancarové, kteří umožnili sponzorskými dary odměnit alespoň
některé účastníky pochodu za sportovní výkon.
Příprava pochodu nebyla jednoduchá. Protože v předešlých dnech pršelo, bylo
nutno celou trasu znovu projít, překontrolovat značení, upravit obtížná místa. „Hlavou i krkem“ celé akce byl Karel Novotný, který všem spolupracovníkům moc děkuje za obětavou a účinnou pomoc. Byli to: Pavel Žaža, Stanislav Novotný, Kamil
Novotný, Lumír Liška, Zdenek Pokorný, ing. Josef Dragoun, Miroslava Mikolášová,
PhDr. Marie Milcová, Martina Švancarová, Karolína Novotná, Jiřina Rausová.
Za Vlastivědný spolek R-O, oblast Zbýšov Jiřina Rausová
18
Dobroslava Tůmová - blahopřání
Členka Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a členka představenstva
paní Dobroslava Tůmová slaví své životní jubileum. Narodila se 26. června 1954 ve
Zbýšově (otec Jan Gross, matka Dobroslava) a celý život prožila v rodném městě.
Po ukončení ZDŠ se rozhodla studovat na gymnáziu v Ivančicích, ale bohužel
hned v začátcích školu opustila. V roce 1970 začala pracovat v n. p. Mototechna
Brno. V roce 1973 se provdala za horníka Jaroslava Tůmu a po narození dětí,
dcera Gabriela se narodila v roce 1974 a syn Radim v roce 1978, zůstala 11 roků
v domácnosti. Pak nastoupila zpět do zaměstnání, nejprve pracovala rok v Ústavu
pro mentálně a tělesně postižené děti ve Střelicích a v roce 1986 se vrátila do
Mototechny Brno, kde začala při zaměstnání studovat ekonomickou školu, kterou
ukončila v roce 1990 maturitou. Po zániku Mototechny pracovala v obchodním
oddělení PENAM Rosice a od roku 1999 v pojišťovně Kooperativa jako pojišťovací
poradce a po šesti letech přešla do makléřské pojišťovací společnosti Consensus,
s. r. o. Od února 2014 je ve starobním důchodu.
Paní Dobra Tůmová je aktivní členkou Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska, stála téměř u zrodu zbýšovské odbočky, kde vedla účetnictví odbočky, pomáhala zakládat zbýšovskou hornickou expozici a zúčastňovala se brigádnické činnosti. V roce 2013 začala intenzivně a s chutí pracovat ve spolku v Oslavanech, kde
bude mimo jiné po zapracování zapojena do centrálního účetnictví vlastivědného
spolku. S velikou radostí jsme přijali její zapojení do průvodcovské činnosti v muzejních zámeckých expozicích a její aktivity v dalších spolkových akcích. Paní Dobra
je velice aktivní, společenská a moderní žena. Zajímá ji historie lidstva, ale i modní
trendy v odívání, bydlení ap. Má řadu koníčků, od ručních prací, zahrádkaření, ráda
cestuje, má ráda hudbu snad všech žánrů a až do současnosti chodí s nadšením
na koncerty svých oblíbených rockových kapel. Nezapomíná na své spolužáky ze
ZDŠ, kterým organizuje různá menší i velká setkání. I přes tyto všechny aktivity se
velice věnuje vnoučatům a maximálně se snaží ulehčit stáří svým rodičům.
Milá paní Dobro, přátelé z vlastivědného spolku Vám k Vašemu životnímu jubileu
srdečně blahopřejí a přejí všechno nejlepší, hodně životního elánu a především hodně, hodně zdraví a těší se na další spolupráci s Vámi.
Za VSRO Jarmila Plchová
Vyšla nová kniha v české i anglické verzi
V měsíci květnu proběhl na zámku v Rosicích křest knihy Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace, autorů M. Matěje, J. Kláta, J. Plchové,
J. Kyseláka. Knihu vydal Národní památkový ústav Ostrava.
Náš region tak získal další významný dokument z období, kdy byl nejprůmyslovější částí Brněnska, kdy zde těžily doly, pracovaly koksovny, železárny, briketárna, stavěly se železnice a v Oslavanech pracovala elektrárna. Kniha obsahuje řadu
fotografií, mapek a rejstříků, informací o jednotlivých společnostech, podnikatelích,
železárnách, železnicích, elektrárně, technice apod.
Anglická verze je navíc doplněna skvělou grafikou architekta Jar. Staňka.
Obě publikace lze zakoupit v hornickém muzeu na oslavanském zámku.
Jarmila Plchová
19
Zbýšov před 50 lety – rok 1964
Předsedou Místního národního výboru ve Zbýšově byl Bohumír Snopek.
Kroniku psal Václav Horák.
Dovídáme se, že u stadionu byly postaveny nové garáže, na Majerově nad
koupalištěm dostali zájemci zahrádky, které dodnes přinášejí jejich majitelům práci
i radost.
RUD rozprodávalo menší domky na Anenské, Padělkách a vily na Majrově.
Ceny se pohybovaly od 20 do 40 tisíc, vily stály 70 tisíc. Protože domky jsou poddolované, trpí a zdivo se trhá. Ředitelství Rosických uhelných dolů několik majitelů
odškodnilo tím, že domky opravilo.
Na všech schůzích se řešil nedostatek pitné vody, okresní časopis Směr psal,
že Zbýšov má největší spotřebu vody na okrese.
14. června se konaly volby. Podle kronikáře „... probíhaly v naprostém pořádku a klidu bez jakéhokoliv nesouladu, ale také bez nemenšího nadšení, téměř
lhostejně.“ Do Národního shromáždění byl zbýšovskými občany zvolen Bohuslav
Laštovička, do KNV Jaroslav Brůža, do ONV Antonín Korotvička, Josef Berka,
František Švihálek, do MNV Jaroslava Jedličková, Jindřich Škoda, Jaroslav Mann,
František Nekuža, Josefa Dvořáková, Josefa Přinesdomů, Miroslava Blechová,
Karel Stoklas, Oskar Kraic, Františka Reinhardová, Karel Vyskot, Milan Krejčí,
Božena Hronová, Vlastimil Fišera, Karel Mrázek, Josef Gregor, František Fürlingr,
Marie Vašíčková, Bohumil Matějka, Ludmila Tichá, Hynek Hájek, Oldřich Kroutil,
Jakub Matoušek, Zdeněk Koudelný, Viktor Špiřík, Vincenc Khul, Miloslav Veselý,
František Nováček, Karel Nezbeda, Miloslav Moos, Jaroslav Široký, Miroslav Dvořák, Josef Procházka.
Za soudce z povolání JUDr. Ladislav Machýček. Do okresního soudu jako přísedící Adolf Foral, Emilie Mičková, Jan Procházka, Jiřina Stříbrná, Miroslav Vít.
Okresní soud musel řešit případy rozkrádání národního majetku, urážku úřední
osoby, různé úrazy na silnici, především motorkářů a pěších.
Na dole Anna se stále omezeně těží. Důl Antonín vyrábí letek, o nějž mají
velký zájem slévárny. Protože investice na jeho výrobu nebyly naplánovány,
nesmí se vyrábět, slévárny musí čekat, protože složitá administrativa výrobu nedovoluje. V červnu důl neplnil plán těžby. Zavinily to jednak dovolené (180 osob),
také mnoho nemocných (150 osob), ale též hodně bulačů. Soudružské návštěvy
ukázaly, že mnozí nemocní nemoc předstírají a nejsou vůbec doma. Bulači byli
propuštěni, jména těch, kteří podváděli, byla zveřejněna na závodním zdravotním středisku. Druhý den se dostavili do práce. Při hloubení šachty Jindřich bylo
dosaženo hloubky 1185 m. Závod RUD zaměstnává 1 200 lidí, ředitelství má 70
zaměstnanců.
Závodní klub pořádal několik přednášek, občané o ně neměli valný zájem, na
přednášku
O rodině přišlo jen 23 posluchačů.
Zápisy o zemědělství a práci na poli jsou velmi podrobné, vybírám několik
záznamů.
Největší kus práce udělaly traktory, menší kousky si rolníci obdělali koňmi sami.
Starost o řepu rozdělilo družstvo mezi ty, kteří měli kousek pole nebo prase. Mu20
seli vzít díl řepy na celoroční ošetřování. Nehledělo se na to, jestli je zdravý nebo
nemocný.
Přemnožila se mandelinka bramborová, keříky byly obsypány larvami. JZD
objednalo letadlo Agroletu na popráškování.
Zemědělské půdy je 429 ha a každým rokem jí ubývá. Částečně zastavováním,
také zasypáváním haldou z dolu Antonín. Družstvo má 336 ha orné půdy. Každý
rok znehodnotí několik měřic tím, že jezdí po polích vedle starých cest, což se při
soukromém hospodaření nestávalo.
Byla dokončena stavba drůbežárny za Drahami a jednotka dosáhla 20 Kčs.
Všech plodin byla průměrná úroda, nerostly však žádné houby, hojně se urodilo
šípků, které sbíraly a nosily do školy děti.
Zásobování obyvatel se hodně zlepšilo, dostaly se koupit téměř všechny elektrospotřebiče, látky i oděvy.
Kronikář si všímal i účesů, tehdejší módní způsob česání hodnotil: „U některých
děvčat je vidět divné účesy. Nechají si narůst dlouhé vlasy a pak si je nastaví 20 cm
vysoko nad hlavou. (Tak jak se dělá kopa sena.)“
Mateřská škola měla pět tříd, v nové školce bylo 80 dětí.
Nová základní devítiletá škola kapacitou nestačila, děti chodily na směny, proto
MNV přistoupil ke generální opravě staré školy, která dosud sloužila hudební škole,
knihovně a ČSM. Vznikly dvě základní devítileté školy a dvě ředitelství.
Na ulici Komenského (nové škole) byl ředitelem Jaroslav Klimeš. V budově
s 17 třídami a dvěma odbornými pracovnami se učilo 517 žáků. Na staré opravené škole (nyní Masarykova ulice) bylo 7 tříd s 284 žáky a ředitelem se stal PhDr.
Miroslav Vespalec.
Hudební škola vyučovala klavíru, houslím a harmonice 52 žáků.
Filmy se promítaly ve staré budově restaurace Ostrava (bývalá Šauerova). Návštěvníci byli rušení hlukem z vedlejší místnosti restaurace. V roce 1964 navštívilo
kino 43 602 diváků, utržilo 98 174 Kčs.
29. července 1964 požádal Místní národní výbor Zbýšov Okresní národní výbor
v Brně o přiznání užívat název Město Zbýšov tímto dopisem.
K dnešnímu dni má obec 4 380 obyvatel, je spádovou obcí s průmyslem,
střední školou, čímž jsou splněny podmínky k zařazení obce do vyšší kategorie
na město a tím používat název Městský národní výbor ve Zbýšově. Dále jsou veškeré předpoklady, že v nejbližších letech bude ve Zbýšově 6 000 obyvatel. Taktéž
výstavba obchodní sítě, služeb obyvatelstvu jsou zde možnosti ještě dalšího rozšíření, čímž jsou dány předpoklady k přijmutí tohoto názvu. Věříme, že naše žádost
bude kladně vyřízena a jsme s pozdravem.
Práci čest!
Odpověď ONV v Brně a druhou část zápisů v kronice otiskneme v příštím čísle
Ozvěny.
21
120 let od posvěcení kostela sv. Martina
Historická data vztahující se ke stavbě a opravám kostela
1. 5. 1881
9. 9. 1890
19. 2. 1893
23. 2.1893
6. 3.1893
•
•
•
•
•
•
•
•
•
žádost o povolení použít peněz z kostelní pokladny na opravu varhan a kůru
farář Koubek při svém nástupu na faru ve Zbýšově založil fond na
rozšíření kostela a vyřídil si u konzistoře povolení, aby k němu mohl
převádět i část peněz z kostelní pokladny
farář Julius Koubek prostřednictvím rosického děkana Floriána
Eichlera podává ke konzistoři žádost o schválení stavby kostela
– kopii žádosti otiskujeme v příloze
konzistoř vybídla faráře, aby svoji žádost doplnil a předložil rozpočet
farář doplnil údaje od architekta a stavitele Richarda Martina:
Rozpočet stavby kostela, resp. jeho přístavby
Stavba nového presbytáře, části hlavních zdí a sakristie
(včetně dovozu stavebního materiálu)
Oratoře (pokud by finance nedostačovaly, mělo se od
její stavby upustit)
Přístavba kostela s věží
cca
Rozpočet:
Zednické práce
Stavební materiál
Kamenické práce a materiál
Tesařské práce
Dřevo – materiál
Odborné práce
Celkem
3 879 zl. 05 kr.
4 889 zl. 89 kr.
2 421 zl. 82 kr.
581 zl. 03 kr.
673 zl. 56 kr.
2 462 zl. 20 kr.
14 907 zl. 55 kr.
14 907 zl. 55 kr.
3 000 zl.
14 000 zl.
Prostředky na stavbu
Fond na rozšíření chrámu – schválený biskupskou
konzistoří 18. 9. 1890
2 908 zl. 84 kr.
Těžířstva „Lásky Boží“ a Společnosti rosické – celkem
4 000 zl.
vyplaceno mělo být částečně v hotovosti, částečně ve stavebním materiálu
Rolníci ve Zbýšově nabízejí povozy zdarma – v ceně
1 000 zl.
Z vlastního jmění kostela (celkově obnáší 4 741 zl. 79 kr.,
protože každoročně se hospodařilo s přebytkem cca 100 zl.)
– záměr použít
3 000 zl.
Předpokládala se finanční podpora majitele oslavanského
velkostatku a Müllerů, bývalých majitelů uhelných dolů ve Zbýšově
•
•
•
•
•
23. 4. 1893
5. 5. 1893
22
okresní školní rada v Brně povolila, aby jedna třída ve škole po dobu
stavby kostela sloužila jako kaple
stavební povolení k přístavbě kostela – vydal okresní úřad v Brně
25. 6. 1893
26. 4. 1894
24. 2. 1895
28. 4. 1895
1905
1908
1913
1913
1. 1. 1914
1919
1922
1927
za války
svěcení základního kamene kostela ve Zbýšově – rosický děkan
Florian Eichler
povoleno svěcení kříže na věž nového kostela
farář Koubek žádá konzistoř o povolení posvětit boční oltář se
svatostánkem a obrazem sv. Barbory, který nechali zhotovit horníci
těžířstva „Lásky Boží“, stál asi 600 zl. – povoleno
farář žádá konzistoř o povolení požehnat druhý boční oltář se svatostánkem a obrazem sv. Rodiny
upraveno prostranství kolem kostela
pořízeny sochy Božského Srdce Páně a Nejsvětějšího Srdce Panny
Marie
pořízen Boží hrob
darem dvou farnic byla pořízena křížová cesta
v sakristii vypukl požár, shořela paramenta, škodu uhradila pojišťovna
koupen zvon
oprava varhan
oprava oken
kostel poškozen šesti zásahy
granátů, v roce 1945 nutné
opravy
Prameny: Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Biskupská konsistoř Brno, inv.
č. 11613, sg. Z 248, kart. 2514 – Zbýšov
(1879–1949)
Text na pamětní desce kostela
Obětavostí farníků
přispěním obou zdejších těžířstev
a jiných dobrodinců
tento dům Boží zbudován
a od Jeho Blah. Milosti
Dra. Františka Sal. Bauera
biskupa Brněnského
18. července 1894 posvěcen.
Postavil jej pan Richard Martin
stavitel z Božího Požehnání.
Račiž, ó Pane, všem dobře nám činícím
pro Jméno Tvé
odplatiti životem věčným.
23
24
25
26
Z dávné historie naší oblasti
Arignacké sídliště u Zbýšova (Padochova)
Při procházení starými čísly oslavanského zpravodaje Okno mne zaujal kratičký článek pana Miloše Růži s názvem „Padochovským lesem“. Jde o články na
pokračování a ve čtvrté části píše o procházení dubovým lesem – nazývaným od
nepaměti Konviz. Uvádí, že po pravé straně hned u cesty jsou ještě dnes patrné
stopy po kopání. Vzpomíná, že asi před čtyřiceti léty zde s kamarády nacházeli
různé střepy z hliněných nádob a úlomky pazourků. Celou sbírku nalezených
artefaktů tenkrát předali panu Vilému Grossovi z Oslavan. Pana Viléma Grosse
my starší dobře známe, byl to významný kulturní oslavanský pracovník, kustod
ivančického muzea a především archeolog, sice amatérský, ale v odborných kruzích velice uznávaný také už z toho důvodu, že v době, kdy neexistovala barevná
fotografie, uměl všechny archeologické nálezy zdokumentovat. Byl pohotovým
kreslířem a akvarelistou, zakreslil vždy i komplexní terén nálezů a postihl lokální
barvy i prostředí. Navázal na práci Václava Čapka, se kterým i spolupracoval a celý život zasvětil bádání po historickém osídlení oslavanského okolí a především
Oslavan. Pan Vilém Gross se už v roce 1933 zmiňuje o nálezech patinovaných
pazourků, bočního rydla, čepelovitého škrabadla a o drobných úštěpcích a jak je
uvedeno, se stopami okrajové retuše bíle patinované s modrým nádechem, právě
v těchto místech.
Pan Růža v článku popisuje pokračování cesty přes můstek druhého Neslovického potoka. Na protilehlém kopci, kterému se říká Kukačka (poblíž včelína), jsou
dodnes patrné zbytky „nějakého“ opevnění s přístupovou cestou. Promovaná historička Alena Houšťová se v Archeologických lokalitách zmiňuje o AURIGNACKÉM
sídlišti v této lokalitě. Pro přiblížení tohoto místa ještě uvádím, že asi 500 metrů dál
po potoku se nachází známá významná lokalita, Rybičková skála.
Zalistovala jsem v odborné encyklopedii a zjistila jsem, že AURIGNACIEN (čti
oriňasien) je první zřetelně mladopaleolitická a člověkem moderní formy (Homo
sapiens) vytvořená kultura, která se rozvíjela v Evropě v období před cca 30 00027 000 lety, a to od Pyrenejského poloostrova do Polska a Německa, od jižní Anglie
až do Ruska a na Balkánský poloostrov a zastoupena byla i na Předním východě.
Tato sídliště byla situována jak v chráněných prostorách jeskyní a skalních převisů,
tak na otevřených prostranstvích. Je uváděno, že ve střední Evropě jsou takováto
sídliště známá na Slovensku, v Rakousku a nejsilněji na jižní Moravě (např. Brno-Stránská skála, Mladeč, Vedrovice, Milovice..). A podle historičky Aleny Houšťové
mezi tyto aurignacké lokality osídlené ve starší fázi mladého paleolitu patří i tato
naše lokalita, která tedy měla být osídlena již anatomicky moderními lidmi před
několika desítkami tisíc let.
A nedaleko odtud směrem na Zbýšov existovala prastará, už ve středověku
zaniklá obec Studyň s rybníkem a mlýnem. A zde, v této lokalitě s bohatou dáv27
nou historií, skupinka obětavých členů zbýšovské odbočky Vlastivědného spolku
Rosicko-Oslavanska pod vedením pana Karla Novotného, již třetím rokem pilně
pracuje na obnově staré cihelny a budování areálu s ukázkou ruční výroby cihel,
ale také kouzelného výletního místa v blízkosti protékajícího potůčku Brodky.
Odtud jižním směrem k lesu, dále kolem vodárny, se dojde k nově vybudovanému dřevěnému můstku. Také tuto pěknou dřevěnou lávku přes potok i oázu
s lavičkami vybudovali členové zbýšovského spolku. Cesta dále pokračuje lesem
až k místu, kde jak se právě dovídáme, pulzoval život už před několika desítkami
tisíc lety. Tak přikládáme další kamínek do mozaiky odhalování dávné historie
naší oblasti.
Jarmila Plchová
Osídlení Zbýšovska od pravěku do 13. století
Historie našeho města sahá do samých hlubin prehistorie, o kterých se ne vždy
dozvíme z historických knih. Tímto článkem by autoři chtěli alespoň upozornit na
nejstarší období vývoje Zbýšova a jeho okolí.
V následujících tabulkách najdeme jednotlivá naleziště, vždy s přiřazeným
číslem a pomístním, současným názvem. Pokud se dochovaly nálezy, jsou zde
vyobrazeny, nicméně u stručného popisu kultur nalezneme alespoň ty nejzajímavější nálezy, které určitým způsobem vystihují danou společnost. V první části se
nachází pravěké osídlení od mladší doby kamenné do pomyslného roku 0, neboli
přelomu letopočtu. Co se týče staršího a mladšího osídlení, to na našem katastru
bohužel nenalézáme (jednalo by se o starší dobu kamennou – paleolit – s osídlením nejstarších lidí a dobu římskou a dobu stěhování národů, kdy byl prostor
Moravy osídlen germánskými kmeny Kvádů a Markomanů a jejich sousedy byli
samotní Římané).
V druhé části již pokračuje vývoj osídlení Zbýšovska středověkem, počínaje
středověkem raným, s nejstarším osídlením prvních Slovanů a konče středověkem
vrcholným (ve skutečnosti již přelomem 13. a 14. století, ze kterého máme poslední středověké zprávy ke Zbýšovu).
28
29
30
31
32
33
Termín „archeologická kultura“ je označení společenských skupin (etnik), které
po sobě zanechaly pouze projevy své hmotné kultury: pracovní nástroje z příslušných materiálů (kámen, bronz, železo), keramické (hliněné) střepy nádob s osobitou výzdobou a tvarem. Mezi další pozůstatky můžeme řadit nálezy zbytků rostlin
a kosti zvířat, které vypovídají o hospodářství dávných obyvatel, žijících v naturální
soběstačnosti vesnice. Nálezy lidských pozůstatků – většinou v hrobech – patří mezi
projevy duchovního života a vypovídají o spiritualitě našich předků. Samotné slovo
kultura je nutné chápat jako dnešní pojmenování Čech, Slovák nebo Němec.
Názvy těchto kultur jsou uměle vytvořená, vědecká označení a jsou odvozeny
například od hlavního výzdobného prvku (k. s lineární keramikou, k. s moravskou
malovanou keramikou), nebo podle místa, odkud pochází první nález (únětická k.,
laténská k.).
Proč pojmenovávat kultury právě podle keramiky? Dnes již takový problém
nemáme, ale v době, kdy většina nádob byla právě keramického původu, se tento
tříštivý materiál velmi lehce uchová v odpadu, a tedy v zemi pro další generace,
které ji mohou později najít. Velmi častým jevem u keramiky je také nepříjemný zápach po delší době, protože keramika lidově načuchne, podle toho, co do ní dáme.
To je další důvod, proč si příští rok pořídit nový hrnec, a ten starý raději vyhodit do
hnoje.
Není úplně jasné, odkud přesně lidé jednotlivých kultur přišli, můžeme pouze
určit obecný směr jejich příchodu a stejně tak dobu. Obecně se jedná o součásti
větších evropských společenství se shodnými kulturními znaky (tzv. kulturní komplex). Některá místa jsou po několika staletích znovu osídlena, jiná časem zanikají,
a tato místa pak příroda znovu pohltila porosty hlubokých lesů. Proč se lidé usadili
právě na tom místě a proč nebo jak odešli – odešli-li vůbec – zůstává otázkou. Většinou nenacházíme nic, co by svědčilo o násilném zániku (tzv. zánikový horizont),
a také proto, že krajina se lišila od té, ve které se denně nacházíme dnes a nemůžeme tedy určit výhodnost daného sídliště nebo vsi. Jako příklad proměny krajiny
můžeme použít koryto Neslovického a Zbýšovské potoka, kdy např. ve středověku
bylo koryto asi o půl metru výše, než je dnes. A také fakt, že lesů od dob vrcholného
středověku výrazně přibylo.
O nejstarší historii našeho okolí by se mohlo psát mnohem více, ovšem jako
úvod do celé problematiky by tento příspěvek mohl snad postačit.
Za Vlastivědnou společnost Rosicko-Oslavanska
oblast Zbýšov zpracovali
PhDr. Marie Milcová, historička
Petr Žaža, student archeologie
34
100 let od zahájení první světové války
28. července 1914 – 11. listopadu 1918
V letošním roce uplynulo 100 let od zahájení první světové války, nejstrašnější
války, jakou lidstvo do té doby zažilo. Evropa rozdělená do dvou táborů žila v neustálém napětí. Navíc v roce 1908 anektovalo Rakousko-Uhersko Bosnu a Hercegovinu a tak získalo na jihu nového nepřítele – Srbské království, které se cítilo být
silně poškozené. Byla to poslední kapka pro srbské nacionalisty.
K Rakousku-Uhersku tehdy náležela obrovská část Evropy, od Předlitavska
(Bukovina, Halič , Slezsko, Čechy, Morava, Dolní Rakousy, Horní Rakousky, Korutany, Štýrsko, Kraňsko, Salcbursko, Tyrolsko, Voraribersko, Gorici, Dalmácie,
Terst) až po Zalitavsko, kam patřily Uhry (dnešní Slovensko, část Ukrajiny, západní
část Rumunska, Vojvodina a Burgenland) a Sedmihradsko,Chorvatsko, Slovinsko
a od roku 1908 Bosna a Hercegovina.
V červnu 1914 probíhaly v hlavním městě Bosny a Hercegoviny v Sarajevu
manévry rakousko-uherské armády, kterých se zúčastnil i následník trůnu arcivévoda Ferdinand D´Este se svou manželkou hraběnkou Žofií Chodkovou. A 28.
června 1914 byl na něho srbským nacionalistou, studentem Gavrilo Principem,
spáchal atentát. Arcivévoda zemřel na místě, jeho manželka druhý den v nemocnici. A důvod k vyhlášení války byl na světě.
Ve dnech 28. a 29. června 1914 měl proběhnout v Brně všesokolský slet. Tisíce
Sokolů přijelo do Brna ze všech slovanských zemí. A hned první den v pět hodin
odpoledne byla slavnost přerušena a oznámeno, že byl v Sarajevu zavražděn následník trůnu. Účastníci spěchali zpět domů v očekávání hrozných událostí.
Dne 23. července 1914 Rakousko-Uhersko po dohodě s Německem dalo Srbsku ultimátum a následně 28. července vyhlásilo válku. 1. srpna vyhlásilo Německo válku Rusku, o den později obsadilo Lucembursko a 3. srpna vyhlásilo válku
Francii. Na to 4. srpna vyhlásila Velká Británie válku Německu. Koncem srpna vyhlásilo Německu válku také Japonsko a obsadilo pronajatá čínská území. Vypukla
první světová válka, do které bylo postupně vtaženo 38 států světa, v roce 1917 se
přidalo i USA. Styl válčení se změnil, byla použita do té doby neznámá vojenská
technika, kulomety, tanky, plamenomety. Na obou stranách se budovaly zákopy,
betonové bunkry, minová pole, poprvé byly v bitvách použity výzkumné i bojové
letouny, ponorky a nakonec i bojové plyny.
U nás byla všeobecná mobilizace vyhlášena v pátek 31. července 1914 večer
a 1. srpna museli všichni vojenští záložníci první výzvy do 42 let nastoupit ke svým
plukům. V Ivančicích se 30. července objevil na všech nárožích vyvěšený císařský
manifest vyhlašující válku Srbsku a následně plakáty ohlašující vypovězení války
Rusku. A jak je zaznamenáno v knize o dějinách města Ivančic, za hrobového ticha
vybubnoval obecní strážník mobilizaci vojáků z prvé výzvy domobrany. Už v sobotu
1. srpna odjížděli mobilizovaní z Ivančic železniční dráhou a byli doprovázeni skoro
celým městem až na nádraží, kde probíhalo smutné loučení. 19. října nastupovaly
ročníky 1892-94 a v září 1915 už nastoupili na frontu všichni zdravotně schopní mužové ve věku osmnácti až padesáti let a jak je uvedeno, ve městě zůstali jen staří muži,
z mladších mrzáci, ženy a děti. Nebylo jediné obce, které by se mobilizace netýkala.
35
Zpočátku rukovali i horníci, například z dolu Simson 1. srpna narukovalo do války 134 horníků a ze simsonské koksovny 47 dělníků, ale při říjnových odvodech už
horníci na frontu nenastupovali, jen případní dobrovolníci. Havíři zůstali pracovat
v dolech pod vojenským komandem, které mělo sídlo v Zastávce.
Nastalo těžké období. K válečným účelům bylo zabavováno všechno, koně,
vozy, byly zabaveny a sundány i kostelní zvony, většinou byly rozbity a použity
k vojenským účelům, mnohde i cínové píšťaly z kostelních varhan. V lednu 1916
následovala nařízená rekvizice měděných střech, hromosvodů a dokonce i měděného nádobí. Nařízena nová sbírka vlny, kaučuku, cínu a olověných předmětů,
musely být odevzdány mosazné kliky, příbory, moždíře, žehličky, zkrátka vše měděné a mosazné.
Na jaře 1915 nastal hlad, nebylo chleba a v rodinách, kde neměli ani brambory,
byl hlad ještě větší. Později byly zavedeny lístky na chléb a mouku. V září bylo nařízeno veškerý výmlat obilí dokončit do konce října a rolníci byli povinni odevzdat
všechno obilí až na kvótu určenou pro sebe a osev. Také ivančické trhy s obilím
se přestaly konat a výkup i distribuce byly řízeny úředníky obilního ústavu. Byly
zavedeny bezmasé dny. Od roku 1916 se nesmělo jíst maso ve středu a v pátek
a v sobotu byl zaveden beztukový den, a to se nesměl jíst ani chléb s máslem. Byly
konány kontroly v domácnostech a pokud přece jen byly nějaké přebytky potravin
nalezeny, byly často za vojenské asistence odebírány. Byl obrovský nedostatek
paliva, špatně na tom byli i kuřáci, tabačenky nestačily, tak se kouřilo i višňové
a ořechové listí. Bída, hlad a nedostatek všeho vyvolával deziluzi a zoufalství. Nejvíce se bouřily ženy, které neměly co dát dětem. V Ivančicích dokonce byly čtyři
ženy odsouzeny za velezradu. Všechny pracovaly dobrovolně v záložní vojenské
nemocnici, která byla ihned po vypuknutí války zřízena v ústavu neslyšících v Ivančicích. Raněné z fronty přijímala také veřejná ivančická nemocnice.
U oslavanského velkostatku a cukrovaru pracovali ruští zajatci a občané je navečer slýchávali zpívat jejich teskné písně. V červnu 1917 se vrátili domů někteří
horníci přímo z fronty, aby nastoupili práci v dolech, protože uhlí bylo stále více
potřeba. Někteří vojáci posílaní z fronty na dovolenou se už zpět nevrátili, schovali
se doma nebo u příbuzných mimo obec, v létě v lesích a četníci a vojenské hlídky
je pronásledovali seč mohli.
Obyvatelé byli sužováni nedostatkem veškerých životních potřeb a absolutním
nedostatkem veškerých potravin Hlad dosáhl takového stupně, že se začali bouřit.
I horníci vyvolali krátké stávky, kterým se říkalo hladové. První neděli v dubnu 1918
byla vyslána do revíru část vojska maďarské národnosti, aby horníky donutila
k práci. Za pomoci četníků a obecního policajta chodili do domů horníků, zatýkali
je a vodili do sálu hostince v č. 8 v Oslavanech. Tam havíři dostali rozkaz, ihned
nastoupit práci. Hladovějícím horníkům a jejich rodinám byly na závodech nepravidelně vydávány dávky fazolí, krup, bobů a tabáku. Nastala velká nouze i o obuv
a šatstvo, byla zavedena obuv dřevěná, tzv. dřeváky s dřevěnou podešví. Ke konci
války bylo přímo určeno, kolik kterých potravin může jednotlivec denně sníst. Ve
farní zbýšovské kronice je zapsáno, že pokud by se tento předpis dodržoval, lidé
by pomřeli hladem.
Na frontách první světové války zahynuly miliony lidí. Tisíce pomníčků se jmény
padlých jsou smutnou připomínkou válečného šílenství, které skončilo podepsáním příměří 18. 11. 1918. Do Ivančic se z fronty nevrátilo 109 mužů, oslavanské
36
pomníčky se sice různí, ale domů se z fronty nevrátilo na 49 mužů, do Padochova
29 mužů, do Nové Vsi 23, do Biskoupek se z války nevrátilo 10 mužů. Do Zbýšova
se nevrátilo 33 mužů a ještě 10 jich zemřelo po válečném zranění, a zůstalo zde 13
válečných invalidů. Do Babic se nevrátilo z války 10 mužů a 42 mužů se nevrátilo
z první světové války zpět domů do Zastávky. A tak bychom mohli jmenovat další
a další okolní obce.
V kronice je zapsáno:
„28. října 1918 se říše Rakousko-uherská rozpadla a národ český a slovenský
se stal po 300leté habsburské porobě svobodným ve své vlasti Republice československé.“
Tato věta nám zní dnes, po všem co 20. a nyní 21. století přineslo, jako vybledlá minulost. Češi a Slováci jsou opět rozděleni a naopak opět začleněni ve
společenství národů, v EU. Současný svět je stále rozdělen a i když si to nechceme připustit, opět je zde tenounká hráz od možnosti reálného světového konfliktu.
Ovšem tentokrát bychom se měli začít obávat, že by mohlo jít o konečnou verzí
naší modré planety.
Jarmila Plchová
Pomník obětem 1. světové války v parku ve Zbýšově před radnicí
37
Zbýšovské oběti 1. světové války připomíná i pomník na hřbitově
Pomník padlým hrdinům
v Oslavanech s tímto textem:
Vzpomínky zanechali nám,
příklad dali světu,
popel dějinám.
38
Městské kulturní centrum informuje
Zbýšovský SuperKos 2014
Pokud se Vám zdá divné, že píšu právě v tomto letním čase o pěvecké soutěži
Zbýšovský kos, která probíhá tradičně v čase adventním, hned v následujících slovech Vás přesvědčím, že i v létě nám lítají nejenom kosíci venku, ale hned několik
takových superkosáků nastoupilo v neděli 11. května v sále kina Horník.
Malý organizační tým Martin Leščinský, Tomáš Ludva, Pavel Štěpánek a moji
maličkost napadlo uskutečnit tradiční zbýšovskou soutěž, které se běžně mohou zúčastnit děti do 15 let, trošku jinak. Zkrátka a dobře máme spoustu šikovných zpěváků
ve věku, kdy se do soutěží nelze přihlásit, přitom je zpívání baví, umí zpívat a mají
odvahu. Proto vznikl první ročník Zbýšovského SuperKosa pro zpěváky 16+.
Byl to ročník rozjezdový a nutno dodat, že velice úspěšný. Přihlásilo se 12 soutěžících, kteří se amatérsky zpěvu věnují. Proběhlo několik zkoušek s panem Luďkem Strašákem, hlavním odborníkem této soutěže přes hudbu, poté pár zkoušek
s kapelou Luďka Strašáka a výsledkem bylo krásné, sváteční a velice vydařené
odpoledne.
Soutěž moderovala Kateřina Mendlová-Horáčková. V porotě, která tentokrát
neměla rozhodující slovo, usedli ředitelka ZUŠ Zbýšov paní Lenka Zouharová,
hudebník a manažer Vladimír Chromeček a moderátorka rádia Kiss Hády Petra
Hokszová.
Pořadí a vítěze určili hlavně diváci svým kuličkovým hlasováním. Při vstupu do
sálu dostal každý 3 kuličky, které pak pečlivě rozhodil po jedné do „urničky“ soutěžícího, který se mu svým výkonem líbil nejvíc.
Vítězkou 1. ročníku se stala čerstvá maturantka Klára Jelínková z Javůrku,
která získala taktéž cenu poroty a cenu kapely.
Na druhém místě se umístila mladá a nová občanka Zbýšova Lenka Machátová, třetí pozice patřila oblíbenému panu učiteli Radku Haklovi ze Stanovišť,
čtvrtá skončila paní učitelka Marie Večeřová ze Zbraslavi, na pátém místě velké
překvapení dne paní Ladislava Chlupová ze Zbýšova. Ostatní zpěváci brali soutěž
s úsměvem, proto si zaslouží velký obdiv. Byli jimi: Kristýna Kloučková, Zuzana
Procházková, Iva Poláková, Jana Kadaňková, Zdeněk Sklenář, Laura Neová,
nezbytně Martin Leščinský a Martina Švancarová. Mnohým z nich, jak zaznělo na
úvod v medailoncích, které natočil pan Pavel Štěpánek, se splnil sen a popravdě:
„Není to tak jednoduché“, proto se můžete přihlásit do dalších ročníků. Foto na
straně 3 Ozvěny.
Na organizaci se podílelo mnoho dalších lidí, které nesmím zapomenout
a bez nich by to nedopadlo tak, jak mělo: kvalitní zvučení, aby všichni dobře slyšeli, zajišťoval pan Petr Bouček, světelné efekty pan Mirek Tomšík, již zmiňovaný
Tomáš Ludva připravil občerstvení pro soutěžící, paní Ludvová, paní Studýnková
a slečna Leščinská připravily odměny, pan starosta Široký dohlížel na hlasování
a slavnostně předával ceny atd. Velké poděkování patří Luďku Strašákovi a jeho
týmu. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, budu ráda, když se mi
připomene a chybičku napravím
39
Generálním partnerem této soutěže bylo Město Zbýšov, dalšími sponzory cestovní kancelář Pamiro Tours, Elektro Morávek, ing. Martin Zachrla, Retrokavárna,
Elektro Nekuža, Mikroregion Kahan, Dr. Cosmetic P. Studýnka. Tímto jim velice
děkujeme.
Soutěží byly nadšení nejen pořadatelé a soutěžící, ale i diváci, proto vzniklo
mnoho nápadů a tipů do budoucna, např. Zpívá celá rodina, Seniorkos apod.
Potom by zpívalo celé město a bylo by nám v tom našem malém „střediskovém“
městečku určitě veseleji!
Za pořadatelský tým M. Švancarová
Máme tady léto, léto, prázdniny!
Kdo by se netěšil, všichni potřebujeme trošku sluníčka na dobití energie. Jarní období a konec školního roku bývá nabité akcemi a aktivitami, jakoby měl být
konec světa. Naštěstí nenastal a my si mohli užít třeba dětský den se vším, co
k němu patří.
Již zmiňovaný dětský den patřil k nejvýznamějším událostem jarního období
a tentokrát nesl název „Jedeme do zoo“. Koupaliště plné zvířátek, atrakcí, soutěží
a dětí nás vítalo v sobotu 7. června. Na tomto dni se podílelo mnoho dobrovolníků,
kteří jsou ochotni převléknout se pro dětský úsměv do medvědího kožichu a vydržet v tropických „třicítkách“ na
sluníčku bezmála čtyři hodiny.
Abych na nikoho nezapomněla, děkuji všem, kteří se do
akce zapojili, oni vědí, komu
jsou mé díky směrovány.
Soutěžilo se na dvanácti
stanovištích, skákalo se na
pěti hradech, na několika
skákacích botách, malovalo se
na obličej, tancovalo, zpívalo.
K největší atrakci letošních
oslav patřil bezpochyby rodeobýk a kdo nezkusil, udělal
chybu - bavil i nás dospěláky.
Ke sponzorům dětského dne patřili: Město Zbýšov, Jiří Kliner, Bc. Ladislav Polák, firma Miloš Ryšavý Vémyslice, Elektro Nekuža, Elektro Morávek, Dur plus s.
r. o., Nábytek Zdeněk Kratochvíl, Květiny Nováčková Martina, ing. Tomáš Ludva,
KTS Ekologie Zastávka, Martin Všetečka, Fotoateliér Patrik Uhlíř, Foto Petra Horáčková.
Moc děkujeme, vážíme si toho!
Dalším výjimečným dnem bylo setkání po pěti letech, setkání tří spřátelených
obcí se stejným názvem, tří Zbýšovů - Zbýšova v Čechách, Zbýšova u Slavkova,
40
a Zbýšova našeho. Navázali
jsme na dřívější tradici pravidelných setkávání. Celé odpoledne od 14 hodin probíhal
na stadioně Baníku bohatý
kulturní program, sehrálo se
fotbalové utkání výběru „Zbéšáků“ proti týmu Menšíkovy
jedenáctky a zakončeno bylo
večerní zábavou, která se
protáhla do nočních hodin.
Bylo příjemné potkat po letech
staré známé, kteří jsou hrdí, že
jsou ze Zbýšova a přitom žijí
na jiném konci republiky.
Koupaliště plné zvířátek, atrakcí, soutěží a dětí vítalo
Dětský den v sobotu 7. června
Foto Petra Horáčková
Setkání Zbýšovů bylo pro místní
hasiče příležitostí, aby se pochlubili moderní požární technikou.
Stejná zájmová organizace měla
na starosti i občerstvení.
41
Během odpoledne se i soutěžilo, v programu vystoupily m. j. i mažoretky.
Krásným, velmi horkým dnem byla opět sváteční neděle 6. července, která se
nesla v duchu dechovky a nově krojů, které byly pro návštěvníky velkým překvapením a přínosem, protože si zatančili snad úplně všichni. V 16 hodin jsme na zahradě Hornického domu přivítali dechovou kapelu Dubňanku a milého a váženého
hosta, krále české dechovky, pana Josefa Zímu, který přes svůj vysoký věk oplýval
vitalitou a optimismem a byl pro nejednoho z nás příkladem. Jsme rádi, že nás
navštívil a věřím, že potěšil převážnou část nejen dam, ale i pánů.
42
Krojovaná skupina byla pro návštěvníky pouti velkým překvapením a přínosem, protože si
zatančili snad úplně všichni. Přivítali jsme dechovou kapelu Dubňanku a milého a váženého
hosta, krále české dechovky, pana Josefa Zímu. Všichni uvedení aktéři měli spolu s krásným
letním počasím podíl na vydařeném svátečním odpoledni.
Foto Marek Kadlec
43
Přes prázdniny, jak bývá zvykem, míváme trošku volnější provoz; je potřeba
nabrat síly a vyjít do další poloviny roku s novými nápady.
Chtěla bych Vás pozvat na několik akcí, které se uskuteční na konci léta a začátkem podzimu a některé z nich se staly již tradicí:
16. 8.
23. 8.
6. 9.
7. 9.
26. 9.
Výstava a burza veteránů
Letní noc
Zbýšovský drak
pohádkový les „S permoníkem do pohádky“
divadelní představení Dívčí válka
Mimo jiné připravujeme na pátek 21. listopadu vystoupení Zdeňka Izera, vstupenky jsou již v prodeji a zájezdy do poutního místa Mariazell na čertovskou veselici a 20. prosince do vánočního Krakowa.
Nezapomeňte si včas zajistit rezervaci.
Pěkný zbytek léta plný sluníčka!
Martina Švancarová, vedoucí MKC Zbýšov
Fotografií se ještě vracíme k dubnovému vystoupení Haliny Pawlowské, která ve Zbýšově
objevila svého příbuzného.
44
Olympijský rok v Mikroregionu Kahan
Letošní rok byl rokem olympijským, proto se vedení Mikroregionu Kahan rozhodlo, že se po dvou letech vrátí k olympijským disciplínám.
Mateřské školy z členských obcí dostal na starost DDM Zastávka, II. stupeň ZŠ
byl zaměřen trošku netradičně a děti předvedly svůj talent v čemkoliv pod záštitou
SVČ Rosice na zámeckém nádvoří.
Zbýšov se postaral o organizaci olympijského dne I. stupně ZŠ.
Mezi disciplíny nepatřil jen klasický štafetový běh na 60 m, ale i běh na chůdách, skok z místa, hod na cíl a přeskok přes švihadlo.
Tohoto kola se zúčastnily školy ze Zbýšova, Rosic, Ostrovačic, Říčan, Tetčic,
Zakřan, Vysokých Popovic a Zastávky. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 1. až 3.
třída a 4. a 5. třída.
45
Hrdě mohu konstatovat, že v obou kategoriích si své prvenství z minulých let
obhájili žáci z naší zbýšovské ZŠ. Mnohým vítězství zbýšovských dětí nebylo dost
jasné a nevyhnuli jsme se drobným připomínkám, proto musím zdůraznit a připomenout, že zbýšovské děti jsou velice sportovně založené, že máme na výběr
mnoho sportovních talentů a nadějí, které úspěšně reprezentují školu na různých
závodech či soutěžích.
I fandění bylo velice důležité
V kategorii 1. až 3. třída
reprezentovali naši školu tito
žáci: Lucie Janíková, Saša
Tlačbabová, Jan Absolín,
David Hájek, Matěj Kotačka
46
O úspěch zbýšovských barev se v kategorii 4. a 5. třída zasloužili Tereza Morávková, Hana Musilová, Tomáš Hladovec, Veronika Hutárková a Matěj Pokorný.
Na fotografii jsou na stupních vítězů.
Celkové hodnocení dopadlo následovně:
1.–3. třída 1. místo
Zbýšov
4.–5. třída
2. místo
Rosice
3. místo
Říčany
1. místo
2. místo
3. místo
Zbýšov
Rosice
Tetčice
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravách a organizaci
podíleli, zejména paním učitelkám Tiché, Zachrlové, Večeřové, Stuchlíkové a Pařilové.
Velké díky patří paní zástupkyni Aleně Malé, která mi svým postojem, vstřícností a ochotou velmi pomohla.
Děkuji za spolupráci panu řediteli Vespalcovi, panu učiteli Kotačkovi a všem pomáhajícím žákům osmých a devátých tříd, zaměstnancům Baníku a SDH Zbýšov
za zdravotnický dozor.
Přes velmi horké počasí, které nám dopoledne ztěžovalo, se tento den obešel
bez úrazů a následných zdravotních komplikací. Věřím, že heslo: „Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se!“ se naplnilo a všichni brali tento den sportovně a přispěl
k poznání nových kamarádů z jiných škol a obcí.
Martina Švancarová, vedoucí MKC Zbýšov
47
Vyrůstá nám atletická naděje?
Každá dospělá generace má tendenci kritizovat generaci mladší. „Kam se ten
svět řítí? Nemají žádnou zodpovědnost!“ V dnešní době se k tomu přidává i kritika
stylu života, klasické názory střetu generací.
Chtěli bychom upozornit na jistou dívku, Veroniku Hutárkovou. Je jí deset roků
a od sedmi let se plně věnuje královně sportů, atletice.
Po loňské sezoně, ve které dosáhla Veronika nemalých úspěchů - 3. místo
v Dětském závodě na Zlaté tretře v Ostravě v běhu na 200 m, 1. místo na Mistrovství jížní Moravy v krosu či 1. místo na Ivančické hodinovce s uběhnutými 11
km a 89 m za jednu hodinu, jsme se rozhodli, že do podzimní a zimní přípravky
zařadíme závody známé pod názvem Brněnský běžecký pohár. Jedná se o podnik
tvořený deseti závody na území Jížní Moravy. Postupně jsme najeli 652 km a Veronika uběhla 6 510 m závodním tempem. Mezi soupeřkami, které jsou o rok starší,
si nevedla vůbec zle - no posuďte sami!
Veronika v čele startovního pole při Brněnském běžeckém poháru
17.11.2013
30.11.2013
14.12.2013
26.12.2013
04.01.2014
18.01.2014
08.02.2014
08.03.2014
15.03.2014
05.04.2014
Jehnice
Okrouhlá
Vranov
Syrovice
Kuřim
Radostice
Ráječko
Modřice
Nový Lískovec
B.přehrada
(Rakovec)
trať 600 m
400 m
600 m
500 m
550 m
750 m
510 m
800 m
800 m
650 m
čas 2:05,2 min.
1:28,0 min.
2:02,2 min.
1:41,2 min.
1:50,2 min.
2:46,0 min.
1:53,2 min.
2:44,0 min.
3:03,0 min
2:19,2 min
3. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
4. místo
2. místo
2. místo
1. místo
3. Místo
V celkovém pořadí se umístila na druhém místě z 66. startujících dívek v této
kategorii. Závěrem chceme poděkovat Veronice za přístup a popřát hodně zdraví
a další úspěchy v nové sezoně.
Rodiče Hana a Michal
48
Při svých cestách a závodech se
Veronika setkává se zajímavými
a známými lidmi a poznává nová
prostředí a kamarádky
Foto soukromý archiv rodiny
Hutárkových
49
Mateřská škola Permoníček
Jaro v mateřské škole bylo ve znamení různorodých aktivit. I letošní rok jsme v mateřské škole jaro přivítali pálením Morany, kterou
si děti samy vyrobily. Školní zahradu nám kouzelným klíčkem otevřel
náš Permoníček. Navštívila nás paní policistka, která dětem zábavnou
formou ukázala, jak se chovat v dopravním provozu, i v některých mimořádných situacích. Stejnému tématu se věnovalo také vystoupení
pohádkových Tetin - „S Tetinami na zelenou“. Poslední dubnový den navštívily děti
dvě zasloužilé čarodějnice, které jim předvedly, jak namíchat kouzelnický lektvar
a jak se správně o filipojakubské noci chovat.
V květnu nás čekaly besídky pro maminky a babičky. Děti chtěly předvést, co
se v mateřské škole naučily, vyrobily pěkné dárečky. Vydali jsme se i na návštěvu
zemědělského statku do Zakřan, kde si děti pohladily malá telátka a prohlédly
zemědělské stroje. Poznávali jsme i naše město a jeho nejbližší okolí. Velkým
zážitkem byly pro děti výlety mezi šelmy do Radostic a na zámek v Náměšti nad
Oslavou, kde měly možnost shlédnout divadelní představení. Rozloučili jsme se
také s předškoláky. Děti pasoval král Václav do role školáků a o zábavu se postaraly již tradičně Tetiny.
V měsíci květnu proběhly také zápisy dětí do mateřské školy. K zápisu přišlo
celkem 63 dětí. Aby bylo možné umístit co nejvíce dětí, bude v příštím roce otevřena další třída na odloučeném pracovišti Mateřské školy v budově Základní školy na
Masarykově ulici. Bylo také požádáno o prodloužení výjimky v navýšení počtu dětí
ve třídách mateřské školy. V mateřské škole se bude příští rok vzdělávat 133 dětí,
které budou rozděleny dětí do šesti tříd.
Červen byl v mateřské škole ve znamení her a zábavy. Nejdříve si děti vyzkoušely hbitost a sportovní nadání při netradiční olympiádě, kterou nachystaly paní
učitelky na zahradě mateřské školy. Zástupci z řad dětí naší mateřské školy měli
také možnost poměřit své sportovní výkony s ostatními předškoláky z jiných mateřských škol na druhém ročníku Olympiády Mikroregionu Kahan. Energii si mohly
uvolnit také na skákacím hradu, který byl pro ně připraven na zahradě mateřské
školy. Vydali jsme se také jako indiáni hledat indiánský poklad, svezli jsme se po
úzkorozchodné trati. Na zahradě mateřské školy jsme si uspořádali diskotéku.
Odvážní Čiperové i Smíšci si vyzkoušeli i noční spaní v mateřské škole a stezku
odvahy. Děti nyní čekají zasloužené prázdniny a my věříme, že se rádi na podzim
do naší školky budou vracet.
50
Líto
Jaro na školní zahradě – děvčata ze třídy Kulíšků
51
Rozloučení s předškoláky – Třída Čiperů
Smíšci pod olympijskými kruhy
52
Tým MŠ Permoníček na Olympiádě Mikroregionu Kahan
Indiáni Kutálci
53
Konec školního roku na ZŠ
Účastníky slavnostního setkání vedení města s nejlepšími žáky základní školy,
které se konalo na závěr školního roku 2013/2014 dne 27. června v obřadní síni
radnice, byli ředitel ZŠ pan Mgr. Miroslav Vespalec, paní učitelka Marie Janošíková
a tito žáci:
Markéta Havlíčková 1. tř.
Vendula Švancarová
Ondřej Dupal 2. tř.
Štěpánka Láníková
Eva Horáková 3. tř.
Šárka Beierová
Barbora Pokorná 4. tř.
Tereza Vališová 5. tř.
Aneta Holá
Andrea Vyhnalíková 6. tř.
Alexandra Pavlíčková
Adam Kazda 7. tř.
Daniel Salava
Jan Biskupič 8. tř.
Julie Mitroci
Pavel Bouček 9. tř.
Tomáš Houfek
Adam Zapletal
Lukáš Pánek
Ke slavnostní atmosféře přispělo krásné a důstojné prostředí obřadní síně,
slavnostní projev starosty města a česká hymna na zahájení a studentská hymna
na konci obřadu. Věříme, že vyznamenané žáky potěšily i diplomy a věcné odměny, které jim budou pro ně tak radostný den připomínat.
Místo komentářů k fotografiím jsme tentokrát využili citáty moudrých k zamyšlení, potěše a poučení všech.
54
Jan Amos Komenský
Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný
ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.
55
Jan Amos Komenský
Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.
56
Thomas Alva Edison
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co
děláme.
Leonardo da Vinci
Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné
věci, když je vytrvalý.
57
Setkání se zúčastnila i děvčata, která pomáhají městskému úřadu a vystupují
při vítání občánků. Program s nimi připravuje paní učitelka Marie Janošíková. Jsou
to Adéla Holubářová, Sára Kouřilová, Jitka Růžičková a Štěpánka Láníková.
Děvčata obdržela kromě dárků tento pochvalný list.
Lucius Annaeus Seneca
Není málo času, který máme, ale mnoho
času, který nevyužijeme.
Robert Fulghum
Každý člověk, který projde tímto životem,
tu nevědomky něco zanechá a něco si
odnese. Většinu z toho něčeho nemůžeme
ani vidět, ani slyšet, ani spočítat. Při sčítání
lidí se to neobjeví, ale nic bez toho nemá
smysl.
58
Robert Fulghum - americký spisovatel, unitářský pastor, filosof, učitel, zpěvák, malíř atd.
VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem
se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale
na pískovišti v nedělní škole. Tohle jsem se tam naučil:
O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu kresli a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky - všichni umřou. My také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší
slovo ze všech - DÍVEJ SE.
Můžeme a nemusíme souhlasit. Citáty doplnila Anna Zahradníčková
----------------------------
Z historie školství
Pod heslem Směle k závěrečným zkouškám přistupovali ve školním roce 1953
– 1954 žáci 8. a 9. tříd k prověrce svých znalostí z jazyka českého, ruského a matematiky. Na fotografii jsou žáci pod dohledem komise, složené z kantorů pana
učitele Přídalíka, Miloše Drápala, Šibala, paní Marie Fuchsové, paní Elišky Procházkové a Zdeny Vošterové.
Foto soukromý archiv
Zdeňky Kopáčkové
59
Váženému MUDr. Františku Ševčíkovi
Byl blízko školy krámek malý
s regály nových knih
a studenti ho milovali.
Ty byl jsi jedním z nich.
Tvé dcery jsou ty květy milé.
Bohatství radosti,
jež rodinné provoní chvíle
a něhou pohostí.
Tam poznala jsem pevnou vůli,
vždy věděl jsi, co chceš,
Tvou vytrvalost, velkou píli,
cíl, k němuž dospěješ.
Šedesát roků teď volá Tě
k prostřenému stolu.
Ať obdaří Tě bohatě
a šťastní jste spolu.
Být tím, kdo lidský život brání,
nemocných oporou,
kdo slouží mu k uzdravování
s úctou a pokorou.
Blahopřeje Zdena Kopáčková
K blahopřání místostarostovi se připojuje
vedení města a MěÚ
Už od dětství Tě provázela
dívenka spanilá,
láska, jež dodnes nezplaněla,
v růže se rozvila.
Chvála slova Zdena Kopáčková
„Myšlenky hloubku slovo měří.“
Patřím k těm, kdo tomu věří
a vážím si slov zřetelných,
ať radost je či smutek v nich,
když k mateřštině úctu mají,
i k lidem, pro něž promlouvají,
svou pravdu umí obhájit
a zahřívá je lásky cit.
Jsou slova, která bolest tiší,
ať říkají se nebo píší,
neznají zlobu ani hněv
a umocňují krásou zpěv.
Jsou slova s křídly humoru,
jež rozprostřou se v závoru
před tmavým mračnem, před chmurami,
kdy nebe modré zas je s námi.
60
Má slovo velkou sílu, moc,
tak pospěšme mu na pomoc.
Před neupřímným kluzkým slovem
si opevněme srdce kovem,
pryč zahánějme lživá slova,
za něž se snadno špatnost schová.
Pak štědře se nám odvděčí
pocitem štěstí a bezpečí.
Vzpomínka
Dne 10. června 2014 jsme si připomněli smutné druhé
výročí úmrtí milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka, horníka, zaníceného fotbalisty
pana Antonína Zouhara.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou, úctou a vděčností stále vzpomíná manželka
Magda, syn Miloš a dcera Magda s rodinami.
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 29. června jsme si připomněli smutné druhé výročí
úmrtí
milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
pana Zdeňka Kučery.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcera s celou rodinou.
Dne 3. července 2014 uplynulo smutných 10 let od úmrtí
pana Jana Novotného.
S láskou a vděčností vzpomíná manželka Květoslava
a dcera Nikola s rodinou.
Není myšlenka, ve které na Tebe nemyslíme,
není místo, kde Tě nevidíme,
není okamžik, kdy nám nechybíš!
Dne 24. srpna 2014 se chtěla dožít svých
31. narozenin naše jediná dcera
Jitka Nahodilová.
S láskou a bolestí vzpomínají rodiče, příbuzní, přátelé a známí.
61
Vítání občánků
Dvakrát ročně se obřadní síň městského úřadu zaplní miminky a jejich rodiči a příbuznými. Letošní „jarní“ Vítání občánků se konalo v sobotu dne 3. května. Pozvání
k malé slavnosti přijali:
Vladimír Indrák
Marie Tesařová
Natália Korotvičková
Anna Šoporová
Nikolas Kolář
Ema Chvátalová
František Stuchlík
Vanessa Petřivalská
Aneta Matoušková
Petr Tkáč
Jiří František Urbánek
Štěpán Sedláček
Adam Svoboda
Valérie Bártlová
Barbora Trtoňová
Co je láska, to už víte. Co je štěstí, pochopíte, až se shýbat budete nad kolébkou dítěte.
62
Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát,
aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.
Ať Tě máma něžně hladí
vždycky, když jdeš spát.
Ať si se svým hodným tátou
můžeš hezky hrát.
Vítáme Tě mezi námi
malý človíčku,
ať Tě zdobí v každé době
úsměv na líčku.
Ať máš dobré kamarády,
co Tě nezklamou.
To všechno Ti dneska přejem
na uvítanou.
Je to jako pohádka,
když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích,
stane se pokladem rodičů svých.
Ať děťátko má všeho dost,
v životě jen pro radost.
Zdraví, štěstí, veselosti,
jak v dětství, tak v dospělosti.
Rodičům ať radost dělá,
budoucnost ho čeká skvělá.
Celý život bez nesnází,
ať ho úspěch doprovází.
63
Milý tatínku a milá maminko,
narodilo se Vám překrásné miminko!
My mu přejem:
stálý úsměv na líčku,
k tomu klidnou dušičku,
v očích jenom třpyt a jas,
64
v puse extra silný hlas,
ať se rychle rozkoukává,
radosti Vám přidělává,
zdravíčka mu přejem moc
a Vám klidnou každou noc...
Včera se Vám narodilo
hezké děťátko,
mělo chmýří na hlavičce
jako kuřátko.
Něco hezkého se mu zdá,
že ze spánku se usmívá.
Ty moje malé děťátko,
otevři očka nakrátko, nespinkej,
dnes je Tvůj slavný den,
krásnější než Tvůj sen.
65
Vítáme Tě na svět
děťátko malé,
tátova pýcho
a mámino štěstí.
Děťátko sladké,
živote nový,
kytičko rozkvetlá
na rozcestí.
Nad Tebou bude bdít
matčino srdce,
bude Tě chránit
a učit Tě znát,
že život je krásný,
když všichni lidé
společně štěstí jdou dobývat.
Text Anna Zahradníčková, foto Jaroslav Kočí
66
Oslava Svátku matek
Dne 17. května 2014 jsme se opět sešli, abychom popřáli našim maminkám,
babičkám i všem ostatním ženám k jejich svátku. Svým nezaměnitelným způsobem všechny potěšili naši nejmenší - děti z MŠ. Přišly zatančit dívky ze Základní
umělecké školy Zbýšov, které předvedly klasický balet í moderní tanec. Dobrou
náladu nezkazily ani naše „Issisky“ s orientálním tancem a kouzelným flamengem.
Na závěr večera nás břišní tanečnice překvapily vzrušující módní přehlídkou, při
níž předvedly modely vytvořené jednou z nich.
Celým večerem zněla příjemná hudba v podání padochovské kapely „NAŽIVO“, kde otec se synem splnili všechna přání maminek i babiček a hráli ty nejkrásnější melodie ze svého repertoáru k poslechu i k tanci. Bylo to opět úžasné pozdní
odpoledne a večer.
Svůj program předvedly děti z mateřské školy i dívky z tanečního oddělení ZUŠ
Padochovská kapela NAŽIVO hrála nejkrásnější melodie ze svého repertoáru k poslechu
i k tanci
67
„Issisky“ vystoupily s orientálním tancem a kouzelným flamengem
68
Břišní tanečnice překvapily módní přehlídkou, při níž předvedly modely vytvořené jednou
z nich.
Představila se i nová zbýšovská taneční formace.
Text příznivci ISIS
Foto Marek Kadlec
69
Ohlédnutí za výročním rokem cyrilometodějské mise
(2. část)
3. Ekonomika, politika, společnost
Obyvatelé Velké Moravy byli bezesporu zemědělci. Vesnice byly shluky dřevěných podzemnicových domů, oddělených rozsáhlou plochou hustých lesů a zemědělské půdy, jejíž rozsah byl určen dvojpolním úhorovým systémem. Neznali ustájení dobytka a na zimu uzené či solené maso a obilí uskladňovali ve vypálených
podzemnícových zásobnícových jámách. Převládala naturální soběstačnost. *1.
Archeologické nálezy prozrazují rozkvět řemesel, soustředěných na hradištích, kolem nichž procházely cesty – obchodní, domácí i zahraniční a vojenské. Žádaným
a výnosným exportem byli otroci – zajatci z četných válek. Importem byla sůl, která
se na našem území nevyskytovala a tudíž se dovážela. *2. Žádaným byly zbraně
a zbrojní potřeby. *3.
Pozemkové vlastnictví spadalo pod svrchovanou pravomoc panovníka. O hospodářství (tedy ekonomiku) se hlava státu nestarala. Jeho jediným úkolem byla
ochrana území, hodnot zde vytvořených a životů obyvatel zde žijících, a to i podle
hesla – nejlepší obranou je útok. *4.
Dobové kroniky pečlivě zaznamenávají více či méně úspěšná tažení. A v pozadí vojenské expanze, samozřejmě vždy zdůvodněné vznešeně, nejsou jen osobní
ambice jednotlivců, ale zisky. Z poplatků ze záboru zemědělské půdy i s lidmi,
z těžby nerostů a další v té době důležité důvody zachovat plochu kolem okrajového území a ochránit centrum.
Dokonce v „Soudním zákoníku pro lid“ je pravidlo o dělení kořisti: kníže má
nárok na 1/6, z níž odměňuje hrdinské činy. Vše ostatní náleží prostému lidu, který
se bitvy účastnil nebo hlídal tábor. *5.
V 9. století vznikající nadkmenové – státní společenství je vyjádřeno v systému rozsáhlých hradišť – opevněných míst s dosazeným velmožem. Velmož byl
člen panovnické rodiny nebo vojenské družiny. *6. Na hradišti velmož usazoval
svobodné řemeslníky a měl zde pomocné domácí síly. Na hradištích živil, šatil,
cvičil, vyzbrojoval stálou vojenskou posádku k ochraně obyvatelstva v okolí. Na
pokyn panovníka se zapojuje do „celostátní armády“. Vše z výnosů svěřeného
území – včetně jeho „platu“. Vesničanům v době nebezpečí na hradišti poskytoval útočiště, zásoboval je solí a běžně se nevyskytujícími surovinami, či výrobky
(kovy). Propuštěným otrokům propůjčoval půdu až do osobní nevolnické závislosti.
*7. A vesničané ho za tyto činnosti doslova živili – v období hospodářské naturální
soběstačnosti jiná možnost nebyla. Nosili mu vejce, slepice, med, maso, látky, řemeslníci řemeslné výrobky. Obyvatelé se zúčastňovali stavby hradišť, upravovali
cesty pro obchodníky a vojáky a dělali vše, co bylo potřeba. Jestli poměr mezi tím,
co obyvatel dal a co získal, byl vyrovaný, nemůžeme posoudit. *8.
Panovník, uznávaný jako hlava státu a v 9. století byl z rodu Mojmírovců, měl
jedinou povinnost. Dnes má název zahraniční politika. Její konkrétní podobou nebylo jen řinčení zbraní, ale i obratná diplomacie. A tak se nabízejí otázky:
1) Proč Rostislav poslal žádost o kněze do Byzance?
2) Proč byzantský císař Michal III. žádosti vyhověl?
70
3) Jaké byly postoje papežů k dění ve středoevropském prostoru?
4) Jaký měla cyrilomětodějská mise význam ve své době a s jakými důsledky
do budoucna?
Domácím poměrům již pohanství nevyhovuje. Východofranská christianizace
přenáší církevně organizační podřízenost, hrozící až zánikem státního a etnického
společenství. A Rostislav (846–870) rozehrává obratnou mezinárodní zahraniční
politickou diplomacii. Velká Morava je sice územně velmoc, ale má proti sobě silné
protihráče.
– papeže s církevní hierarchií a společenskou autoritou.
– Východofranskou říši s agresivními sklony a činy: vojensky získat a politicky
podmanit.
Mezi nimi je konfliktní vztah, který vešel do dějin jako „boj o investituru“. *9. A
do toho vstupuje Byzanc jako kontinuální pokračovatel antického Říma s výhodou,
že hlava státu je zároveň hlavou církve. *10.
Rostislav pro zachování státní samostatnosti potřebuje vlastní církevní organizaci, jejíž vrcholový funkcionář – arcibiskup – je přímo podřízen papeži. A tak
posílá papeži Mikuláši I. (854–867) poselstvo, které papež údajně odmítá. Teprve
až z listu papeže Hadriána, adresovaného Rostislavovi, Svatoplukovi a Kocelovi
v r. 869 je zmínka, že neměli koho poslat (tenkrát). A tak Rostislavovi nezbývá, než
se obrátit na „druhý Řím“. A proč Michal III. vyhověl písemné žádosti, doručené
poselstvem a dokonce poslal tehdejší vzdělanostní elitu – příslušníky vrcholové
byzantské inteligence?
Bezprostředním důvodem byli Bulhaři! I když se začali usazovat, pořád ohrožovali Byzanc svými kořistnickými nájezdy. A mít v jejich zádech strategického
spojence je pro císaře vojensky výhodné, zvláště když na východě je ohrožován
Araby. Při pokřesťování Bulharů jsou Řím a Byzanc rivalové – komu území Bulharů
připadne? Nakonec to byla Byzanc. A papež Hadrián II. chybu svého předchůdce
neopakuje. Tlačen východofranským klérem, pro který je mise Cyrila a Metoděje
svými úspěchy těžkou konkurencí, pozve oba věrozvěsty do Říma, aby zjistil, o co
vlastně jde. Ale i oba věrozvěstové jsou dobrými diplomaty. Přijímají pozvání do
Říma – vysvětlit a obhájit svůj christiační postup. Během cesty, v Benátkách, absolvují úspěšně koncilium odborníků, které oslní logikou a hlubokými znalostmi. *11.
Jejich věhlas se nese dál a v Římě je slavnostně a osobně vítá sám papež Hadrián
II. (867–872), který si může dovolit věc neobvyklou: obnovuje zaniklou arcidiecesí
v Sirmiu (dnes Srimská Mitrovica na Sávě) a Metoděj je instalován panonským
arcibiskupem – roku 867. Papež Hadrián II. v listu, který zasílá Svatoplukovi, Rostislavovi a Kocelovi vyslovuje souhlas s překládáním církevnich knih „do vašeho
jazyka“, tedy staroslověnštiny, včetně výkladu. Ale slovní projev během mše se má
číst nejprve latinsky a potom slovansky. Stanovuje, že ten, kdo by haněl slovanský
obřad, ať je vyobcován z církve. Ale dále bují a košatí se intriky na zahraniční i domácí scéně. Nastupuje Svatopluk (871–894) a toho církevní spory nezajímají. *12.
Metoděj, teď už sám, putuje znovu do Říma. A po jednání, které se spíš podobalo
výslechu, je opět úspěšný. Papež Jan VIII. (872–882) vydává „Privilegium papeže
Jana VIII. Svatoplukovi“ známější jako bula „Industriae Tuae“, česky „Snaživosti
Tvé“, datovanou v červnu 880:
71
–
vzletnými výrazovými prostředky té doby potvrzuje státoprávní postavení
Velké Moravy v mezinárodním měřítku.
– schvaluje užívání slovanského písma v překladech církevních knih, užívání
slovanského jazyka při výkladu Písma, Nového a Starého zákona a staví
tak slovanský jazyk na roveň třem uznávaným liturgickým jazykům, s tím,
že pro větší úctu se evangelium četla nejprve v latině a pak dobře přeloženě
slovansky.
– nařizuje, aby arcibiskupovi moravskému Metodějovi poslušně podléhali
všichni kněží dané arcidiecéze a nic bez jeho vědomí nekonali. Neposlušné kněze, kteří vytvářejí rozkol, má Metoděj právo vyhnat z kostelů i země.
Zároveň jmenuje Vichinga biskupem v Nitře a Vichingovi přikazuje, aby
byl „ve všem poslušný“, což ovšem nebyl. A tak mohl r. 886 využít nepřítomnosti krále a všechny žáky a kněze, stoupence staroslověnského ritu,
vyhnat.
Svatopluk měl jiné starosti – zvětšoval svou říši, obranou i obsazením a útokem. Nakonec papež Štěpán VI. (885–891) mu potvrzuje královská, tedy státní
práva, což bylo pro něho důležitější než to, že slovanský jazyk zakázal v liturgii
užívat ale nařídil jeho používání ve výkladech. Jak se stavěl prostý lid k těmto
konfliktům, trvajícím přes 20 let, nevíme. A tak smrtí Metoděje končí časově krátká
mise, zanechávající hluboké stopy v lidu moravském.
Přínos Cyrila a Metoděje nespočívá jen v tvůrčí grafologické činnosti. Zužovat
jejich dílo jen na vytvoření písma je nedostatečné. Jejich diplomatická činnost je
po odborné stránce halena do teologicko-filosofických, čili náboženských vyjádření
a argumentů. V té době, z daného stupně vzdělanosti, to jinak ani nebylo možné.
Tím, že se jim podařilo získat papeže k vytvoření samostatné církevní organizace – a ta nezanikla, jen byla co do funkcionářského stupně snížena na biskupa
(arcibiskupství až od r. 1344), podali stejně významný výkon, nutný k zachování
života a existence moravských Slovanů, jako byly vojenské úspěchy Rostislava
a Svatopluka.
V příhodnou dobu se (možná čirou náhodou) sešly osobnosti rázu světového – Mojmír, Rostislav, Svatopluk a rázu ideologického (Cyril a Metoděj), mající
potřebné schopnosti k využití možností té doby pro své cíle. Obě skupiny čelních
představitelů společnosti, každá svým způsobem, bránily pohlcení rodícího se etnika Moravanů a Čechů jiným velmocenským etnikem.
Po zániku Velké Moravy (začátkem 10. století) došlo k přenesení Koruny moravských králů do Čech – na Přemyslovce.
Komentář k 3. kapitole
*1. Lapidární vysvětlení: co potřebovali, to si vyrobili, co si neuměli vyrobit,
bez toho se museli obejít. Předmětem směnného obchodu byly domácí přebytky
zemědělského, či řemeslného rázu a import z mezinárdního obchodu. Ústředním
trhem Moravanů byly Mikulčice.
*2. Zemědělci, který byl převážně vegetarián, chyběly minerály – sůl – hlavní
dovozní artikl. Dokonce i strategická surovina, když r. 892 tu byl pokus o embargo
na dovoz soli ze Solnohrad.
72
*3. Mezinárodní obchod přes Dunaj dosáhl takové úrovně, že v letech 903
– 906 bylo nutno přešetřovat placení cel, již dříve zavedených. Že by už tehdy znali
daňové úniky?
*4. Předcházející nadkmenový útvar zač. 7. století nazývaný Sámova říše
vznikl dobrovolným spojením kmenů pouze za účelem obrany. Že byl Sámo Frank,
to nevadilo, xenofobií netrpěli. Oceňovali schopnosti, které jako kupec na cestách
získal k obraně svého zboží. A proč Sámo vstoupil do vrcholné politiky? To neprozradil. Ale mít jako vládce dohled nad územím a tím i obchodní monopol – taky
dobrý tah!
*5. Tedy něco jako hmotná zainteresovanost.
*6. Vojenská družina je jednoduchá vojenská organizace
Sbor armádních velitelů a hlavní armádní velitelství.
*7. V jedné osobě spojuje funkce těch činností, které moderní doba musí členit
do různých ministerstev - policie a vnitra, obrany, financí. O sociální stránku (Min.
práce a soc. věcí) se stát nestaral. Do působnosti církve spadala zhruba agenda
ministerstva školství a kultury, později i sociální péče.
*8. Dnes je situace, vzhledem k pokroku za 1200 let složitější. Máme správu
silnic, samostatné stavebnictví s firmami, samostatnou policii. Profesionální armáda se liší výzbrojí. Vše vydržované z peněz daňového poplatníka, který ale neví,
kam jeho daňová částka byla využita – vše se smíchá ve státním rozpočtu. Velmož,
zemědělec, řemeslník věděl, komu a kolik nosí, pro koho pracuje, či bojuje. Diferencovaná a decentralizovaná dělba práce daná stupněm vývoje společnosti, tedy:
žádné třídy a žádné vykořisťování poddaných, ale forma daní, odváděných přímo
vykonavateli služby, v různé podobě: naturáliích, úkonech - dle potřeby. Nejstarší
daní byl takzvaný tribut = daň z míru mezi kmeny a říšemi: přitáhl útočník k vyhlédnutému území, obvykle sousednímu a pravil: buď zaplatíš, a udal cenu, nebo si pro
„daň“ dojdeme. Napadený si spočítal poměr vojenských sil, mezinárodní situaci
a většinou zaplatil. Pokud v dalším období nezaplatil, byl to důvod k dalšímu kořistnickému tažení. Úplata zabezpečovala mír platící straně.
Fuldské letopisy k roku 874 uvádějí dohodu mezi Ludvíkem Němcem, kterému
Svatopluk slibuje věrnost a každoroční placení stanovených poplatků. Rokem 880
počínaje, Srbové v Polabí odvádějí roční tribut Svatoplukovi. V obecném povědomí
je známější údajný roční tribut knížete Václava Přemyslovce Němcům – 120 volů
a 500 hřiven stříbra. Jeho nástupce Boleslav I. proti této podřízenosti bojoval hrdinně, leč marně. Ale stejně je pojímán jako bratrovrah. Připadá Vám „daň z míru“, jako
vydírání? Bohužel, zároveň se středověkem nezmizela, má jen jinou podobu a ke
škodě obyvatel republiky se zhruba od poloviny 20. století několikrát uplatnila.
*9. Základem je otázka, hýbající celou středověkou společností v konfliktech
mezinárodních i vnitrodomácích: Kdo je hlava lidstva (v evropském měřítku). Je-li
to papež, hlava křesťanstva, panovník jako křesťan je mu podřizen, nebo franský,
později zač. 9. století východofranský král (císařem je jmenován až po korunovaci
papežem v Římě) později německý, který se hlásí k dědictví po antickém Imperium
Romanum, což byla 1. říše, na ni navázala říše Karla Velikého a její dědic Východofranská říše od 12. století nazývaná Svatá říše římská národa německého jako
2. říše. 3. říší mělo být Hitlerovo Německo, jako tisíciletá říše.
73
*10. Soupis konkrétních politických činů těchto tří aktérů v 9. století, popis,
rozbor příčin a následků je obsahem knih o evropských dějinách, jako celku, nebo
jednotlivých evropských zemí.
*11. Jedná se o filozofická a teologická témata té doby. Zvláště pro ateisty poněkud nyní nepochopitelná.
*12. Podrobné vylíčení činů jednotlivých herců na domácí i zahraniční scéně je
zajímavé a živé. Čtenáře by vůbec nenapadlo, že děj se odehrává před více než tisíci lety. Bohužel, sborník autorů knihy „Soluňští bratři“ zbýšovská knihovna nemá.
Popis událostí, příčin a následů tvoří obsah této knihy.
Literatura, která je k mání ve zbýšovské knihovně
Cetl, Horák, Hošek, Kudrna
Průvodce dějinami evropského myšlení
Ekschmitt W.
Paměť národů
Franzen A.
Malé církevní dějiny
Attwater D.
Slovník svatých
Kosidowski Z.
Na počátku bylo slovo
Sborník: Ročenka Moravského národního kongresu, Brno 1993/94, 1995
Havlík L. E
Kronika o Velké Moravě
Havlík L. E.
Moravské letopisy
Krzemieňská B.
Břetislav I.
Hora P.
Toulky českou minulostí
Křen J.
Bílá místa v našich dějinách?
74
Vykoupil L.
Slovník českých dějin
Žemlička J.
Přemysl Otakar I.
Hlinka B.
Spor o praotce Čecha
PhDr. Marie Milcová,
Vlastivědný spolek R-O, oblast Zbýšov
Střelecký Memoriál Luboše Čechovského
O Velikonoční neděli dne 20. dubna 2014, se sešli amatérští střelci na zbýšovské střelnici, aby bojovali o Velikonočního beránka.
Letos se poprvé uskutečnila soutěž střelců kategorie nad 50 roků Memoriál
Luboše Čechovského na počest mého kamaráda, střeleckého rivala a bývalého
učitele na ZŠ ve Zbýšově.
Putovní pohár a další tři menší poháry pro vítěze věnovalo město Zbýšov. Každý účastník si také odnesl Pamětní list, který zhotovila paní Martina Švancarová,
vedoucí MKC a další dárky od sponzorů.
Vítězové 1. ročníku:
1. Jaroslav Tůma Zbýšov
2. Bohumil Tlach Zbýšov
3. Zdeněk Nešpor Zbýšov
Tímto bych rád poděkoval
střeleckému oddílu ve Zbýšově,
paní Martině Švancarové a zvláště
starostovi města panu Vratislavu
Širokému za pomoc a vstřícnost
při organizaci tohoto memoriálu.
Za organizátory akce Jaroslav Tůma
Foto D. Tůmová
75
Koňovandry – Sázava
Motto: Koně máme proto, abychom na nich jezdili. A to co nejvíc.
Na jaře roku 1997 jsem byl už natolik zkušený, že jsem s klidem uzavřel sázku
se svým známým Luďkem Burianem – alias „Kovpakem“, že dojedu na koni, jak
říkají koňáci - po kopytě - k němu domů do Hrusic u Říčan u Prahy. Když jsem
nakouknul do mapy, zjistil jsem, že cestou můžu projet velký kus okolo Sázavy. To
byla pro mě v tu ránu největší motivace.
V pondělí dne 9. 6. jsem tedy už uháněl na své Grétě do Bobrové u Nového
Města na Moravě. Tady jsem měl strávit první noc. Cesta do Bobrové pro mne neznamenala žádný problém, protože jsem tudy jezdil pravidelně do westernového
městečka Beaver City. To stojí prakticky při cestě do Bobrové u městečka Strážek.
Jediný drobný zádrhel jsem musel řešit na hrázi za Nihovským rybníkem. Vyvrácený smrk tady ležel tak nešťastně, že se nedal kvůli bažinám na obou stranách cesty
objet. Než abych se kus vracel a zajel si pár kilometrů, jednoduše jsem vysekal
pár větví (sekyrka a kování nesmí na vandru nikdy chybět), z kobylky jsem sundal
sedlo i s báglem a utvořeným průchodem jsem ji pod kmenem protáhl. Bylo to na
fous.
Ve Strážku na mě čekal brblající kámoš Mates, neboli Martin Burian (shoda
jmen s Kovpakem čistě náhodná), proč prý mám zpoždění. Mates byl jediný koňák,
který se ke mně přidal, ač jsem už dřív rozhlásil, co mám za lubem.
Ubytování v Bobrové, kam jsme už společně v podvečer dorazili, nás čekalo
u Matesova švagra na připouštěcí stanici. Připouštěcí stanice je domov plemenného hřebce, kam si vodí majitelé svoje klisny na připuštění. Takový plemeník zde
působil. Byl to osmimetrákový Armin, určený pro práci v lese. Později, na konci
našeho putování, sehrál tragikomickou roli. Pyšně jsem odmítl spánek v posteli
a přespal jsem na seníku. Jsem přece na čundru!
Mates se nepřidal, neb se loučil někde jinde celou noc se svojí přítelkyní, zřejmě v domnění, že zabloudíme a strašně dlouho ji neuvidí.
Ráno nás přivítalo slunečno, takže Gréta a Lejla vyrazily s námi na hřbetech
s chutí na západ. Projížděli jsme malebnou Vysočinou a kolem poledne, když
jsme míjeli Městečko Šlapánov, zavelel jsem k odpočinku. A tady Mates poprvé
překvapil. Místo jídla vytáhl ze sedlové brašny postupně tři lahváče, vypil je a byl
po obědě. Byl jsem v šoku, ale to, jak jsem postupně poznával, nemělo být ještě
všechno. Během odpoledne jsme překročili u vesničky Květnov státní silnici Jihlava - Havlíčkův Brod a stále klusem, (neboť to je při putování nejoptimálnější chod
koně), jsme najeli na žlutou značku, která nás v podvečer přivedla spolehlivě až do
Lipnice nad Sázavou. Tady odmítl Mates dál pokračovat, neboť jsme míjeli pěknou
hospůdku. Zlomil jsem se a místo ohýnku někde u lesa, kde bychom si opekli buřta,
jsme neromanticky povečeřeli v lokále. Zde se konalo překvapení číslo 2. Mates
zdolal k večeři tři chody. Bodejť, vždyť od rána nevzal nic do úst. Pěknou pastvu
a místo na nocleh jsme potom našli za Lipnicí u jednoho z četných zatopených
lomů. Chvilky do setmění jsme využili k tomu, abychom naučili Lejlu pást se na
poutech, tzn., že koník má spoutané přední nohy, může tím pádem dělat jen drobné krůčky a neuteče příliš daleko.
76
Překvapení číslo 3 na mě
čekalo hned další den ráno. Po
rozednění jsem totiž uslyšel
sykavý zvuk-tsss. Když jsem
se rozkoukal, pochopil jsem,
o co šlo. Mates, sedíc napolo
ve spacáku, vytáhl z druhé
brašny lahváč a otevřel ho.
Vskutku originální snídaně. Od
tohoto okamžiku jsem vždycky
v dalších dnech přesně věděl,
kdy se Mates vzbudil a začal
snídat. Také jsem pochopil, že Na cestě bylo nutno zdolat i houpací lávku přes řeku
si neveze žádné zásoby jídla Sázavu
na dva, tři dny, jak jsem mu
nakázal. Pouze v každé z obou brašen má zasunutá tři piva. Ach jo, jak málo jsem
tehdy znal svého part‘áka.
K řece Sázavě, což byl pro nás důležitý postupný cíl, jsme dorazili za vesničkou
Mariadol a náhle nastal vážný, takřka hororový problém. Přes řeku vedla jen prkenná lávka zavěšená na lanech, měla sice zábradlí, ale při chůzi se houpala. Břehy
strmé, kamenité, vysoké, brod žádný. Teď přišla Matesova chvíle. Zřejmě v něm
ještě doznívaly návyky tvrdého výcviku z vojny, ze které se vrátil loni na podzim.
Aniž by zaváhal, sesedl z koně a začal ho opatrně převádět po lávce na druhý
břeh. Já, ač neznaboh, jsem se zmateně křižoval a v duchu modlil. No nezbylo mně
nic jiného, než na tu houpačku vlézt taky. Podařilo se a tak jsme se ocitli na druhé
straně na malém nádražíčku posázavského pacifiku - Mrzkovice. Pána, který nás
zřejmě celou dobu pozoroval, jsme se optali: „Prosím Vás, projedeme po turistické
značce známá Stvořidla?“ Odpověď nás potěšila i šokovala zároveň. „Když jsem
vás viděl na té lávce, tak vy projedete všude!“ Skutečně, projeli jsme potom celá
Stvořidla, tu Mekku trampů, tuláků, vodáků a jiné havěti. Projeli jsme také kamenitou, strmou, úzkou stezku vinoucí se prudkou strání nad Sázavou. Zajímavostí
zůstalo, že asi po roce jsem se potkal někde na Vysočině s partou koňáků pocházejících z okolí Palečkova mlýna a ti mně se zděšením řekli, že tu krkolomnou
stezku objíždějí, a když už to musí být, tak sesednou a koně vedou. No vida, jakou
inspirací můžou být pro domorodce nějací greenhorni odněkud z jihu. A tak jsme se
probíjeli dál a dál, okolo Ledče nad Sázavou až za Zruč. Ve Zruči došlo k malému
zpestření, neboť značka nás vedla přes nádvoří zámku. Mates prohlásil, že nebude zámek objíždět ulicemi městečka, takže návštěvníci čekající na prohlídku civěli,
když kolem neprojeli rytíři, nýbrž kovbojové. Kvečeru následoval stejný scénář. Nalézt hospodu, kde do sebe naláduje Mates tři večeře, doplnit brašny lahváči a najít
místo na spaní a pastvu. Ohýnek byl Matesem opět vehementně odmítnut, prý není
nikdo zvědavý hasit les někde v Čechách. Ten večer však stejně neproběhl v klidu.
Koně, byť byli opatřeni pouty, se poskoky vydali po jakési cestě na jihovýchod,
zkrátka směrem domů. My, kteří jsme se povalovali a vyhřívali na zapadajícím
sluníčku, jsme to zjistili až po chvíli. Nezbylo, než je jít odchytnout a odvést zpět
na místo nocování. Bohužel, koníci se mezitím dostali až k osamocené chalupě,
kde vyděsili pana majitele, neboť hopsající koně se svázanýma předníma nohama
77
v životě neviděl. Odešli jsme
to pak pánovi vysvětlit, což se
protáhlo hodně přes půlnoc.
Na rozdíl od Matesa, který si
uchoval střízlivější hlavu, si
toho moc nepamatuji. Vím jenom, že chlápek se představil
jako pracovník mladoboleslavské kriminálky, byl z nás nadšený, když zjistil odkud a kam
putujeme, hostil nás a chtěl jet
mermomocí s námi.
Cesta další den po prožiMates v cíli, za chvíli se objevil hluchý děda
tém „večírku“ nebyla vůbec
příjemná. Vzhledem k vyspávání a focení (později jsem fotku detektiva na koni posílal na mladoboleslavskou
policii, asi se chtěl pochlubit spolupracovníkům), jsme vyjeli až po poledni. Cíl se
pomalu blížil, nicméně po vybočení ze Sázavy za městem Chocerady nás čekalo
ještě jedno nocování v lese. V pátek po poledni jsme už však stáli před cedulí
„Hrusíce“.
Tady jsme se nemohli dočkat legračnějšího přivítání, což byl šok číslo 4. Proti
nám se blížil děda, tlačící vozík s kosou a hráběmi. Jak nás spatřil, hodil ruce nad
hlavu a spustil známou píseň „Hoši z Rikatáda, ženou svoje stáda“ .... Dědo, dobrej
den, máme dotaz, tady v Hrusicích hledáme pana Buriana ... ku mexické hranici
... fajn dědo, kde tu bydlí Burian, … zem se silně třese, k.... dědo, sklapni, hučel
už Mates, řekni konečně, kde najdeme Buriana. Chlapci, vy se mě líbíte, ale když
mluvíte, musíte se dívat přímo na mě, jsem totiž úplně hluchej“. Po tomto nekonečném dialogu jsme my, neznalí techniky odezírání, málem spadli z koní. Najít v malé
vesnici Hrusice (ano, ty Hrusice, kde se narodil a žil malíř Josef Lada), Buriana, čili
Kovpaka, byla nakonec hračka. Za chvíli jsme stáli u něho na dvoře a několika výstřely z našich „levých“ revolverů jsme ohlásili příjezd. Překvapený Kovpak, neboť
naše mise probíhala tak, aby o tom nevěděl, se objevil na zápraží. A aby zachoval
on, slavný jezdec čs. ponny expresu, převahu nad námi, zelenáči, na uvítanou
schválně pravil: „ Kde jste si schovali auto s vlekem na koně?“. Následovalo bujaré
uvítání, ustájení koní, občerstvování a okamžité plánování, koho všeho další den
navštívíme. Paní Kovpaková to, pravda, nesla dost nelibě, neboť její představy
o nastávajícím víkendu byly docela jiné. Sobotu jsme tudíž strávili přejížděním od
kamarádů k hospůdkám a obráceně. Tady mě zaujal zvláštní jev. Vždy po příjezdu
do vesnice, ať to byly Senohraby, Stránčice, Mnichovice, Kovpakova kobyla bez
jakéhokoliv zaváhání vždy neomylně kráčela k úvazištím, které byly postaveny kde
jinde, než před hospodou. Prostě dokonale přiježděný koník. Neděle byla pochopitelně určená k vyspávání, odpočívání, poflakování se a také k neúspěšné návštěvě
muzea Josefa Lady. Bylo zavřeno, proč, to si už nepamatuji.
V pondělí, to jsme už vlastně měli za sebou týden života „na stezce“, jsme to
obrátili k domovu. Koně se dostali do výborné kondice, byli odpočatí a tak to, jak se
říká, „odsejpalo“. Krom toho jsme vypustili členitou Sázavu, jeli jsme příměji a po
pravé straně jsme minuli meandry želivské vodní nádrže. Na denním programu se
78
nic nezměnilo: snídaně – Mates pivo, já rohlíky, paštika; oběd – Mates pivo, já chleba, kus salámu nebo konzerva; večeře – Mates většinou tři chody, já jeden. Jednou
za dva, tři dny odněkud zavolat domů, že žijeme. Pozor-mobilů nebylo!! V rámci
objektivity musím na sebe prozradit, že jeden den mně bylo z nějakého jídla hrozně
zle, několikrát jsem zvracel, dokonce jednou rovnou z koně ve vesnici před lidmi,
vystupujícími z autobusu. Přišlo to zkrátka naráz. Ten den potom večer, když Mates
v hospodě, kterou jsme jak na potvoru hledali dost dlouho, do sebe zase ládoval
tři klobásy, jsem ležel celý zelený venku na trávě. Kolemjdoucí babka na mě hodila
očko a utrousila: „Ten je ale ožralej.“ Svoje si k tomu přidal i Mates. „Vidíš,“ pravil,
„kdybys nežral ty hnusný konzervy a snídal se mnou pivo, tak se ti to nestalo.“
I přes útrapy, které jsem zažíval, jsme jeli hodně rychle. Zamilovaný Mates mě
nešetřil a nechápal, že já vůbec nespěchám, neboť se vracím k manželce.
Ve čtvrtek v poledne jsme seděli na připouštěcí stanici v Bobrové. Uvítání bylo,
jako kdybychom se vrátili po pěti letech odněkud z Aljašky. Pivo, víno, rum, koňak,
oběd, spousta otázek, uvolnění, dobrý pocit, že jsme to zvládli.
A nyní vstupuje na scénu již dříve zmíněný plemenný hřebec Armin. Z ničeho
nic se objevil na dvoře, my zůstali jak opaření a všem bylo jasné, co se stalo. Armin
ucítil za prkennou stěnou krásné, mladé kobylky, probudil se v něm sexuální apetit,
lehce vyvrátil chatrné dveře své stáje a vlezl za kobylkama. Nikoho předtím nenapadlo zavřít u nich vrata. A teď po vykonaném aktu se spokojeně procházel po dvoře. Odchytli jsme toho proutníka a šli jsme zkoumat místo činu. Vyplynulo z toho, že
asi nejvíc si užíval s mojí Grétou. Stopy tomu nasvědčovaly. Začal jsem bědovat,
že nechci žádné hříbě, obzvlášť ne s tím kolosem Arrninern. Všichni mě utěšovali,
že se nic neděje, že si to hříbě případně vezmou k sobě, i když bude asi mít velikánskou hlavu a tenké nožky nebo možná malou hlavičku a tlusté nohy. Abych
to zkrátil - domů jsem dojel jak mátoha a celý další měsíc jsem prožil v nejistotě,
než mě veterinář vyšetřením ubezpečil, že žádné hříbě nebude. Ale na podzim se
najednou začala kulatit Matesova Lejla a Mates běsnil. Já ho utěšoval, nic si z toho
nedělej, no tak budeš mít hříbátko, bude mít malou hlavičku a tlustý nohy ...
Příští rok na jaře se narodila kobylka - velikánská hlava
a tenké nožky.
Dovětek: při našem vandru
jsme za deset dní ujeli kolem
500 km, Mates pochopitelně
o něco mín a ani jednou jsme
nezmokli. Asi po půl roce, když
jsme s partou seděli u nějakého táboráku, Mates prohlásil:
„To byl teda vandr, ani jsme si
neudělali ohýnek.“ No uznejte,
není on boží? Mám ho rád, ale
někdy bych ho nejraději zabil. Stvořidla z koňského hřbetu
Jaromír „Dak“ Široký
Fotografie: autor článku
79
Čtenáři nám píší
Zbýšovský podvečer
Když hvězdičky jak perličky
nad námi večer jasně zaplanou …
Po horkém dnu plném slunce přichází vlahý podvečer. Východní obzor oblohy
z pohledu od Sportovní ulice se již halí do stínu přicházejícího večera, zatímco
západní obloha nad polesím Balinky rudne v červáncích, ve kterých mizí sluneční
kotouč. V té chvíli do přicházejícího večera vstupuje večerní vánek, který jakoby
hladil rozkošatělé koruny akátů vzrostlých ze zmoliny, které jsou právě v tomto
čase plné bílých vonících květů. Jejich až příjemně omamující vůně nabízí všem,
kteří zde na lavičkách po tak horkém dnu odpočívají, hluboké a příjemné nadechnutí. Témata jejich hovoru obyčejně spočívají v posuzování všech nedostatků,
které tak trápí řadu lidí. Při svých starostech si ani nestačí uvědomit, že jen kousek
od zmoliny již začínají rozkvétat červenomodré šeříky.
Zatím na průjezdové ulici Sportovní, která je v průběhu dne největší dopravní
tepnou města, provoz s večerem pomalu ustává. Lidé dojíždějící za zaměstnáním
či do škol auty nebo autobusy jsou již doma a tak snad jen hospodyně, které si
vzpomněly, že jim na druhý den bude něco chybět, ještě před zavřením obchodů
honem spěchají nakoupit. Postupně se již rozsvěcují okna bytů, kde se připravují
večeře a kde možná také ke stolu usedají školáci, kteří pro venkovní zábavu zapomněli na školní úkoly. A tak, zatímco po večeři někteří lidé zapínají své televizory
a jiní, hlavně muži, si občas odskočí
na to svoje jedno pivo, je i spousta
takových, kteří se ještě na chvíli vracejí a usedají na lavičky. Nemohou se
stále nasytit večerní pohody, kterou
jim nabízí prostředí pod stromy akátů.
Potemnělé, nyní už ztichlé ulice města, oživují rozsvícené pouliční lampy.
Obloha, na které již vyšel zářivý
měsíc, doprovázený rojem stříbrných
hvězd, se rozzářila kouzlem božské
noci. Do ticha zazněl zvuk kostelních
hodin bijících již osmou, po které již
poslední osamělí z laviček pod akáty odcházejí domů spát. Ale lavičky
netrpěly samotou dlouho – za chvíli
je obsadili mladí milenci, tolik toužící
po samotě beze svědků. A večer, aniž
bychom stačili vše, co přinesl, slovy
zachytit, přerůstá v noc, kdy hvězdičky spolu s měsícem stráží poklidný
spánek všech zbýšovských občanů.
Jaroslav Nevřiva
80
Rádi se vracíme do vzpomínek z mládí
Bylo letní odpoledne plné hřejivých
slunečních paprsků, když jsem opřen
o hůlku došel přes části Padělku až na
lesní výšinu nad Skřínkou. Usedl jsem
na mez na okraji lesa a trochu unaven
stoupající cestou jsem se rozhlédl z tohoto místa na naše město a široké okolí.
Výhled doprovázený chladivým vánkem
šumícího lesa a vůní pryskyřice byl přímo
úchvatný. V takové chvíli, když mysl člověka zaplaví ty nejkrásnější pocity, vracejí se i vzpomínky na vzdalující se mládí.
A proto mi, drazí čtenáři, nyní dovolte,
abych sobě i Vám nabídl některé ze svých vzpomínek z časů mládí, abych i Vás
přivedl do vzpomínek z časů Vašeho mládí.
Bylo to už před sedmdesáti lety na konci května, kdy nás, žáky první a druhé
třídy babické školy, učil snad nejoblíbenější učitel Oto Plhal. Ještě dnes si na něj
vzpomínám, když otevřu svůj památník, kterým si připomenu jeho barevné kresby
z pohádek ,,Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O dědu Vševědovi a Červené Karkulce.“
Výjevy z těchto pohádek v životní velikosti za našeho obdivu vyzdobil celou stěnu
naší třídy mezi okny. Byl to učitel, který k nám a k našim dětským srdcím našel
cestu a to nejen způsobem vyučování, ale i řadou společných vycházek po okolí,
kdy se nám všem zapsal do hloubi našich vzpomínek.
Proto se v to květnové odpoledne před výletem sešlo před školou, kde jsme
čekali na svého učitele, více než dvacet nedočkavých chlapců a děvčat. Vyšli jsme
z vesnice cestou navazující na stoupající lesní pěšinu, po které denně chodívali
zakřanští zaměstnanci rosické sklárny. Vstoupili jsme do lesního stínu pod klenbu
vzrostlých smrků, kterou náš pan učitel tehdy přirovnával ke chrámové síni, do
které se má vstupovat s úctou a v tichosti. Vždyť právě zde, jak vyprávěl, žije pod
ochranou lesa spousta zvěře. Můžeme tady, pokud nebudeme hluční, uvidět celé
srnčí skupiny, ušaté zajíce, skotačící veverky, vždy ostražité lišky, hrabavé bažanty
či spoustu různých ptáků. Šli jsme ztichlým lesem, sledovali jsme vyprávění pana
učitele o tom, čím je nám les užitečný, až jsme došli k oplocené pasece, zvané
školka. Sem ženy z okolních vesnic, kterým se říkalo robotířky, vysazovaly mladé
sazenice boroviček a smrčků pro využití v místech vykáceného lesa. Jen kousek
odtud stál na vyznačeném místě vysoký, nad stromy dosahující dřevěný stožár,
o kterém nám pan učitel vyprávěl, že to je triangulační bod, potřebný pro zeměměřiče. Zde jsme také uviděli proběhnout stádo krásných srn, které však záhy zmizely v nízkém lesním porostu. Ve vysokých korunách smrků jsme zahlédli rezavé
i černé veverky, skotačící ve větvích. Velkým překvapením pro nás bylo, když jsme
se setkali s panem hajným Kosem. Měl sojčí pírko za zeleným kloboukem, velký
dalekohled na prsou a pušku přes rameno, nejdřív se pozdravil s naším učitelem
a pak nám mimo jiného vyprávěl, jak se před několika dny setkal s pasoucími se divočáky, kteří v dubině ve Skříňce vyrývali žaludy. Pan hajný nám ještě na odchodu
poradil, že jen kousek od nás roste v lese pohádkový záhon konvalinek, ze kterého
81
bychom mohli přinést každý své mámě na památku z lesa voňavou kytičku. Dali
jsme na jeho doporučení a potom jsme se již pomalu začali vracet. Šli jsme kolem
Adamovy studánky, kde jsme se osvěžili a cestou podél opuštěného dolu Haněl
a po rozloučení s panem učitelem jsme s kytičkami pro mámy spěchali domů.
Jaroslav Nevřiva
Tajemství hradu Skalka na Vysočině
Temné stíny přicházející noci bez hvězd pokryly svou ebenovou černí celou
krajinu. Široké lány polí, stráně, pastviny i zalesněná návrší, honosící se hradní
zříceninou, opředenou mnohdy až podivnými pověstmi, nyní přikryla jen stěží
průhledná temnota. Jen kousek dál ožívala světly svých pouličních lamp vesnice,
vzdálená snad necelý kilometr od zalesněného návrší, ležící v mírném údolíčku.
Možná, že právě v tom čase vyprávěly svým potomkům mámy nebo babičky před
spaním některé z pověstí o zdejším hradu, které i ony poslouchaly v čase svého
mládí. Pověstí, předávaných z generace na generaci, líčících tajemné události
na zdejším hradě a nyní na jeho zřícenině, bývalo opravdu hodně. Čerpali z nich
i mnozí pisatelé historek a nešetřili fantazií. A tak současná zřícenina hradu jménem Skalka získávala v celém okolí nevšední popularitu. Název Skalka pochází
z hluboké minulosti a hrad jej získal snad podle navýšené skály, na které byl v polovině 13. století postaven, aby sloužil k ochraně majetku nedalekého kláštera.
Jeho popularitu oživila teprve nedávno rozšířená pověst, že v části hradní věže,
v okně zachované střílny, se každý večer objevuje podivné světlo. Taková, i když
neověřená zpráva, se jako blesk roznesla celou vesnicí. Nikoho nenapadlo, že by
s tímto podivným sdělením měly nějakou souvislost časté vycházky dědy Procházky do lesa a k zřícenině hradu. A starý Procházka, kdysi obecní kronikář, jehož
koníčkem vždy byla historie hradu nad vesnicí, tu zprávu o tajemném světle vždy
s úsměvem přešel. Byl to totiž právě on, kdo si ve staré na půl zbořené hradní věži
udělal v malém výklenku posezení z prken. Zde v teplých dnech léta a chládku
věže, v tak inspirujícím prostředí, tvořil řádky svého psaní. Zdejší pobyt si užíval
dokonale. Někdy se prodloužil až do setmění, z čehož vznikla ta pověst o světle.
Z toho si Procházka vůbec nic nedělal a klidně dál psal o podivné Bílé paní, která
v čase měsíčního úplňku procházela zříceninou. Vždy došla až na předpolí hradu,
kde natrhala kytičku bílých květů, které pak jakoby ve zlobě vhodila do prohlubně,
kde kdysi bývala hradní studna. Jindy zas Procházka psal o mladém jinochu, který
sem k hradu jezdil před setměním na koni.
Sesedl z koně a z kapsy sedla vytáhl složený věneček zdobený bílým závojem. Usedl
na pokraj skály a hleděl do narůstající tmy,
jako by někoho čekal. Po chvíli vyšla ze
tmy zřícenin mladá jeptiška a chlapec jí se
vztaženýma rukama spěchal vstříc. Podal
jí věneček s bílým závojem a pak spolu
v objetí odcházeli k malé loučce u zřícenin.
Jejich společný pobyt zde u zříceniny byl
jak snový přelud, který snad připomínal
82
kdysi dávno nenaplněnou touhu dvou mladých lidí. Ze všech pověstí nejvíce však
již od minulosti jitřila celé okolí pověst o ukrytém a dosud nenalezeném klášterním
pokladu. O jeho objevení se již v dávné minulosti snažila řada rytířů i dobrodruhů. Poklad nedozírné ceny však zůstává podle starého Procházky stále ukryt na
neznámém místě hradu. Za temných nocí je podle pověstí hlídán velkým černým
psem se svítícíma očima. Běda tomu, koho by zde za takové noci přistihl.
Jaroslav Nevřiva
Z věznice na Špilberku do kapucínské krypty
V době Rakousko-uherské monarchie za vlády císaře Josefa II (1741-1790) byla za nejděsivější a nejkrutější věznicí
v monarchii považovaná brněnská věznice na Špilberku. Zde,
na kopci v centru moravské metropole, v temných podzemních
kobkách, ve špíně a zápachu od výkalů, si trest určený pro
chladnokrevné mordíře odbývali v železech největší provinilci
monarchie. Kromě nich tady byli uvězněni také francouzští
revolucionáři a také Jean Babtista Droutem za smrt Marie
Antoniety, dcery císařovny Marie Terezie (1717-1780). Také
zde pobýval italský básník Silvio Pellico za tajné členství
v zakázané organizaci a český loupežník a mordýř Václav Babinský. Jako šlechtic zde pykal za řadu vojenských provinění
a finančních podvodů baron František Trenck (1711-1749),
vůdce pluku pandurů. Tento, pověstmi tak opředený, byl do
věznice na Špilberku přivezen v létě 1748. Kdysi tak populární
vůdce ležel nyní v pološeru vězeňské kobky a zakryt několika
přikrývkami přemýšlel o svém osudu. Jen díky milosti císařovny, která v něm stále
viděla hrdinu, byl jeho krutý trest smrti změněn na doživotní žalář. Ve vzpomínkách
se stále vracel do italské Kalábrie, kde se mu dostalo u jezuitů v uherské Šoproni
a Vídni vzdělání. Pak v 17 letech vstoupil do rakouské armády, kde dosáhl hodnosti praporčíka. Pro své výstřední chování, kdy svému sluhovi rozťal hlavu šavlí,
byl z armády propuštěn. Vzápětí po vypuknutí války s Tureckem jako ctižádostivý
muž toužící po slávě sestavil v roce 1737 skupinu tří set mužů, se kterými vtrhl
do Ruska, kde probíhala válka. Připojil se k vojsku maršála Municha, kde svou
odvážností dosáhl až hodnosti kapitána. Kvůli své výbušné povaze se záhy dostal
do konfliktu a v bitce zranil svého velitele, za což mu hrozil až trest smrti, který mu
maršál Munich za statečnost v boji prominul. Také za odvážné překročení přes
řeky Bugu, Dněstru a Lnutu byl povýšen do hodnosti majora. Za časté opakované
konflikty s nadřízenými veliteli byl však maršálem z armády propuštěn. Po nástupu
třiadvacetileté císařovny Marie Terezie na trůn spatřil Trenck svou novou životní
šanci. Okamžitě císařovně na své náklady nabídl tisíc vyzbrojených pandurů, které
rekrutoval z řad dobrodruhů a vyvrhelů společnosti. S takto vyzbrojeným plukem
- jeho panduři byli oblečeni do rudých obleků s tureckými vysokými čepicemi, s jezdeckou šavlí, pistolemi a krátkou ručnicí, se zařadil do rakouské armády. Na příkaz
císařovny s plukem vstoupil do Bavor a později pod její ochranou do Alsaska proti
Francouzům, za co byl povýšen do hodnosti plukovníka. Roku 1744 dostal od cí83
sařovny rozkaz vyrazit s plukem do Čech, kam v té době vtrhl pruský král Fridrich
II. Při postupu jeho nyní již třítisícový pluk likvidoval pruské posádky v Českých
Budějovicích, Táboře a v Týně nad Vltavou.
30. září 1745 se měl jeho pluk utkat v boji s Prusy u vesnice Zárov u Trutnova.
Se zprávou o bitvě se však posel zpozdil a tak bitva mezi vojsky rakouskými a pruskými probíhala bez účasti Trenckových pandurů. Ti mezi tím vpadli do pruského
tábora, kde jim do rukou padl poklad 80 tisíc dukátů spolu s cennosti přes 2 milionů
zlatých. To byl důvod Trenckova zpoždění. Za toto provinění byl plukovník baron
Trenck v prosinci 1746 postaven před vojenský soud, který mu udělil trest smrti.
Jen milosti císařovny byl jeho rozsudek zmírněn na doživotní žalář na Špilberku.
Již po roce věznění upadal Trenck často do apatie a malátnosti, jakoby cítil, že už
se blíží konec jeho života. Proto 24. září 1749 požádal velitele věznice spolu s několika důstojníky, že by rád v jejich přítomnosti učinil prohlášení o své poslední vůli.
V ní pak velkou část svého jmění věnoval brněnskému klášteru kapucínů a chudým města. Dále také chtěl, aby z jeho jmění byl ve vězeňské kapli vybudován
nový oltář a on aby byl pohřben v mnišském hábitu v brněnské kapucínské kryptě.
Záhy, jako by to již cítil, přiblížil se 4. říjen 1749, konec jeho života. Baron Trenck
v pološeru své kobky na lůžku osvíceném svícemi za přítomnosti vězeňského lékaře a klečícího mnicha naposled vydechl. Jeho cestu bez návratu doprovázel jen
hlas špilberského vězeňského umíráčku.
Jaroslav Nevřiva
To, čemu by snad nikdo neuvěřil
Je řada věcí, která nás v průběhu dne minou bez jakéhokoliv zamyšlení, ale
jsou i takové, nad kterými člověku nechápavě zůstává rozum doslovně stát. A tak
si pro posouzení některé z prožitých událostí připomeňme.
Bylo krásné červnové ráno plné slunce a hlubokým údolím kolem řeky Svitavy,
blížícím se již k adamovské čtvrti Ptačině, se ozýval rachot vrtacích kladiv. Vzduch
se chvěl pod mocnými údery švédských vrtacích souprav Atlas copko, které v několika řadách vrtaly do hloubky čtyř metrů otvory pro odstřel skály. Jednalo se
o tunelářské práce, při kterých měl být zdejší tunel, uváděný jako číslo 6, pro svou
krátkost 80 metrů a navíc v ohybu zbořen. Přišla doba, kdy
tato hlavní trať, postavená v roku 1840, již nevyhovovala
současnému provozu. Proto bylo rozhodnuto celou tuto
dvoukolejnou trať vyrovnat, na osmi tunelech provést rekonstrukce, dva nejkratší tunely sundat a celou trať elektrizovat. A právě proto byl kopec tunelu 6 nejprve odlesněn,
zbaven zemní části až na skálu a nyní postupně odvrtáván
pro odstřel. Po každém pásu odstřelu bylo vždy nutné odstřelenou horninu projít, abychom se přesvědčili, že nálože
odešly a teprve pak mohly nastoupit k odtěžení bagry a buldozery. Po jednom takovém odstřelu, kdy jsem šel spolu
se střelmistry prohlédnout odstřelenou skálu, dostáváme
se k důvodu mého vyprávění. Pomalu jsme procházeli
navršenou skálu, kde ještě na mnoha místech vycházely
84
ze spár mezi kameny výbušné mlhavé páry. Podle hodinek jsem odhadoval, kdy
asi započneme s těžbou, přičemž jsem málem o kus vyčnívající skály zakopl. Když
jsme potom došli na pokraj odstřelu, pohlédl snad již jen ze zvyku na hodinky – ty
ale na ruce nebyly. Pane Bože, jak je to možné? Vždyť jsem se na ně ještě před
malou chvílí díval. Při pohledu na spoustu kamenů, které přede mnou ležely, jsem
si uvědomil marnost a bezradnost hledání. Letecké hodinky, které jsem dostal na
památku od strýce, který ve válce sloužil v Británii v armádě, jsou pryč. Zůstal jsem
stát zcela bezradný. Teprve po chvíli jsem ještě marně očima pohlédl na sluncem
ozářené kameny, které tam někde pohřbily moje hodinky. Udělal jsem jen několik
kroků, když do mých očí zajiskřil se záblesk slunce od mých hodinek.
Jaroslav Nevřiva
Využijte léto k nastartování své kariéry
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Že začnete se sebou něco dělat
až v září? Omyl! Okurková sezóna je tou nejlepší dobou, kterou můžete věnovat
sami sobě a zamyslet se nad svým směřováním. V případě profesního uplatnění
a kariéry vám může pomoci Centrum vzdělávání všem. Zcela zdarma totiž nabízí
zájemcům kariérní poradenství a informace týkající se kurzů a rekvalifikací i trhu
práce v celém Jihomoravském kraji. V září, kdy se vše opět naplno rozjede, tak nebudete muset teprve začínat, ale s náskokem před ostatními už vědět kudy kam.
Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo vaše momentální
zaměstnání není to pravé a poohlížíte se po jiném uplatnění? Sháníte praxi?
Nebo zkrátka jen chcete profesní změnu a nevíte jak na to? Konzultanti Centra
vzdělávání všem, které můžete kontaktovat a poté bezplatně navštívit v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou v každé z těchto situací poradit. Pomoci
si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl. „Každý zájemce
nás může kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme
jeho situaci a vyhlídky,“ popisuje kariérní poradkyně Martina Ježková standardní
průběh bezplatných konzultací, které lidé mohou absolvovat jednorázově nebo
spolupracovat i dlouhodobě. „Obrací se na nás ti, kteří nemohou najít práci, chodí
po pohovorech, ale bez úspěchu, protože neví, co dělají špatně. Často spolupracujeme i s absolventy, kteří se po škole snaží uplatnit. Přicházejí i ženy po rodičovské
dovolené nebo lidé, kteří už pracují, ale v současném zaměstnání nejsou spokojeni,“ představuje Martina Ježková některé klienty, kteří se na Centrum vzdělávání
všem obracejí, a dodává: „Zaměstnání vám sice přímo nenajdeme, ale odborně
poradíme a pomůžeme se zorientovat na pracovním trhu, třeba v oborech, které
jsou momentálně žádané.“
Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce můžete přijít i vybrat
kurz nebo rekvalifikaci. Aktuálně má volně dostupná databáze na www.vzdelavanivsem.cz více než dva tisíce nabídek od vzdělavatelů z celého kraje. „Častým
85
předpokladem pro uplatnění nebo změnu profese je i to, že na sobě člověk sám
zapracuje, že se bude rozvíjet. Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi,“ říká odborná
konzultantka Dana Sklenářová. „Absolvováním kurzu se tak můžete vydat nejen
jiným profesním směrem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného zaměstnavatele,“ upozorňuje. Získejte tedy již nyní náskok před ostatními - využijte léto pro svůj
rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem vám v tom mohou výrazně pomoci.
Centrum vzdělávání všem – kariérní poradenství a databáze kurzů, rekvalifikací
www.vzdelavanivsem.cz, telefon: 547 215 588, email: [email protected]
Pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b nebo Hodonín, Kasárenská 4.
ŘÁDKOVÁ INZERCE
■ Koupím rodinný dům se zahradou ve Zbýšově. Může být i k opravám.
Tel.: 721 332 622
■ Nabízím dlouhodobý pronájem garáže za Hornickým domem u svobodáren.
Kontakt 739 830 757, cena 600 Kč/měsíc.
■ Hledáme stavební pozemek ke stavbě rodinného domu.
Volejte prosím na telefonní čislo 777 505 777.
86
Místní koupaliště opět poskytuje služby na tradičně vysoké úrovni a navíc v krásném přírodním prostředí. Jenom letošní počasí návštěvnosti příliš nepřeje.
Foto Jiří Leszczynski
87
• pojištění bytových družstev, SVJ
Ozvěna – vydává město Zbýšov. Ev. č. MK ČR E 18258 Občanům města zdarma.
Příspěvky, ohlasy a nabídky inzerce posílejte na adresu: Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov, kulturní komise rady města, tel.: 546 431 592, mestozbysov@
mboxr.cz
Tisk: Gloria Rosice
88
Download

květen-červenec 02/2014