NÁVOD NA MANIPULÁCIU, SKLADOVANIE A MONTÁŽ PANELOV ARCTHERM
spoločnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o.
IČO: 35 742 470
so sídlom Rožňavská 24
Bratislava 821 04, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 16888/B (ďalej len „Spoločnosť“).
1. Úvod
Zmyslom nasledujúcich pokynov je uľahčiť manipuláciu, skladovanie a montáž dodávaných sendvičových PUR / PIR panelov
ARCTHERM. Chceme zároveň prispieť k zaisteniu správnej funkčnosti stavebných systémov (napr. striech, stropov a stien)
zostavených z týchto prvkov.
Uvedené odporúčania zodpovedajú súčasnému stavu technických znalostí. Sú spracované na základe platných predpisov a
noriem. Kladú si za úlohu napomôcť technologicky správnemu postupu montáže, resp. správne použitie panelov.
Nezbavujú však montážnu firmu povinnosti posúdiť, či je potrebné pre jednotlivé prípady zaviesť osobitné opatrenia, alebo
všeobecne platné odporúčania upraviť. V prípade nejasností alebo pochybností je daný problém nutné okamžite konzultovať s
projektantom, statikom, prípadne s technickým oddelením výrobcu alebo predajcu. Montáž sendvičových panelov ARCTHERM
by mali zásadne vykonávať firmy odborne a personálne zdatné. Sú schopné vykonať montáž v súlade s realizačným projektom,
všeobecne uznávanými technickými zásadami, príslušnými platnými normami a bezpečnostnými predpismi.
2. Príprava realizácie
2.1. Technické podklady
Sendvičové panely ARCTHERM ako dielce montované na nosnú konštrukciu, vyžadujú starostlivú prípravu kotvenia, aby spĺňali
vysoké estetické nároky a aby sa predišlo možným deformáciám povrchových plechov v miestach kotvenia skrutky.
Pred pristúpením k montáži je potrebné:
a / overiť presnosť nosnej konštrukcie, oceľovej alebo drevenej,
b / overiť zhodu prevedenia konštrukcie s projektom stavby,
c / overiť maximálne rozpätie podpôr, či sú v súlade s tabuľkami zaťaženia,
d / skontrolovať rovinnosť väzníc, kotiev alebo muriva,
e / vylúčenie vykonávaných prác, pri ktorých existuje riziko poškodenia povlakov povrchov panelov, ako sú práca
vytvárajúcich vysokú teplotu, delenie a opracovanie kovov pomocou rezných a brúsnych kotúčov, alebo pomocou
uhlových brúsok.
3. Preprava panelov
3.1 . Výrobca panelov ARCTHERM odporúča, aby sa pre dopravu používali vozidlá k tomu prispôsobené, pri zachovaní
nasledovných podmienok:
a / nosnosť vozidla určeného pre dopravu panelov aby bola vyššia, než je hmotnosť nákladu,
b / dĺžka ložnej plochy aby zodpovedala dĺžke prepravovaných panelov (balíky panelov musí ležať celou svojou plochou
na podlahe ložnej plochy vozidla),
c / vozidlo určené na prepravu panelov musí mať možnosť voľného prístupu z bokov ložnej plochy, po celej dĺžke,
d / náklad musí byť zaistený textilnými pásmi na ložnej ploche vozidla, ktoré musia za jazdy zabrániť pohybu nákladu,
textilné pásy musia byť umiestnené na balíku panelov na každej drevenej palete (ťah pásov nesmie spôsobovať
poškodenie panelov),
e / každý panel musí byť potiahnutý ochrannou fóliou, aby sa zamedzilo mechanickému poškodeniu plášťov panelov,
f / s ohľadom na zabezpečenie panelov pred poškodením počas prepravy, ArcelorMittal Construction stanovil limity
maximálneho množstva panelov uložených v jednom stĺpci počas prepravy. Počty uvádza tabuľka 1. na nasledujúcej
strane.
1
Tabuľka 1.
Typ panelu
Hrúbka panelu [mm]
Maximálne množstvo panelov v balíku bez ohľadu na dĺžku
Stenový panel ARCTHERM 1003B /
40
24
ARCTHER 1003B
50
20
s viditelným spojom
60
16
80
12
100
10
120
9
Stenový panel ARCTHERM 2003BI /
50
20
ARCTHERM 2003 BI
60
16
so skrytým spojom
80
12
100
10
120
9
140
7
40
16
60
12
80
10
100
8
120
6
Strešný panel ARCTHERM 1001TS
4. Pravzatie tovaru
Po preprave sendvičových PUR / PIR panelov na stavbu, je potrebné pred začatím vykládky skontrolovať, či počet balíkov a
ostatného príslušenstva zodpovedá údajom na dodacom liste a či pri preprave nedošlo k viditeľnému poškodeniu tovaru. V
prípade nezrovnalostí je toto nutné uviesť do dodacieho listu a obratom kontaktovať zástupcu dodávateľa.
Každý balík plechov je označený štítkom, na ktorom sú spravidla uvedené nasledujúce údaje:
- výrobca
- Meno zákazníka / objednávateľa
- Číslo zákazky u výrobcu a číslo balíka
- Označenie typu panelu, hrúbky a prevedenie
- Počet kusov v balíku a ich dĺžky
Podľa údajov na tomto štítku, je potom nutné pri rozbaľovaní balíku skontrolovať, či počet plechov v balíku a ich dĺžky
zodpovedajú údajom na dodacom liste. V prípade nezrovnalostí, je nutné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť zástupcovi
dodávateľa, príp. výrobcovi.
5. Vykládka a manipulácia
Pred vyložením dodávky na stavbe, je nutné mať zaistený dostatočný priestor nielen pre skladovanie, ale hlavne pre
manipuláciu s balíkmi dodávaných panelov. Počas nakládky, vykládky a manipulácie s panelmi je nutné zachovávať maximálnu
opatrnosť, aby nedošlo k ich poškodeniu. Nie je vhodné zaťažovať balíky panelov bodovo, podkladať ani dvíhať, pretože to
môže spôsobiť poškodenie obkladu najnižšie položeného panelu. Aby sa zabránilo tomuto poškodeniu, je nutné rozložiť
zaťaženie na väčšiu plochu. Je nutné take zabezpečiť, aby sa panely po sebe neposúvali a nevznikala tak poškodeniu povrchu
panelov. Pri pokladaní balíkov na seba je nutné, aby drevené palety ležali presne na sebe a nemohlo dôjsť k poškodeniu plechov
(napr. následkom ďalšej manipulácie s balíkmi plechov a pod .). Balíky plechov je nutné vykladať pomocou vhodných viazacích
prostriedkov a vhodné mechanizácie. Odporúča sa pre vykládku používať žeriav a zdvíhacie traverzy. Pri menších dĺžkach
(spravidla do 6 m) je možné použiť vysokozdvižný vozík. Pri použití vysokozdvižného vozíka odporúčame vidly vozíku podložiť
vhodným materiálom, aby nedoško k poškodeniu nielen panelov, ale aj ich povrchovej úpravy (silný papier , fólie a pod.). Nie je
vhodné skladať viacej balíkov naraz, odporúčame každý balík jednotlivo.
2
do 6000 mm
Pri dlhších alebo ťažších dodávkach je nutné použiť pre vykládku žeriav. Pri vykládke stavebnými alebo mobilnými žeriavmi je
nutné ako viazací prostriedok použiť textilné viazacie pásy. Nikdy sa nesmú použiť oceľové laná alebo reťaze. Pri väčších dĺžkach
balíkov je vhodné použiť traverzu. Uviazanie je nutné vykonať v ťažisku, podľa predpisov pre viazanie bremien.
nad 6000 mm
Pri vykládke plechov je nutné zabrániť nárazom a otrasom. V prípade potreby, je nutné pri vykládke vhodným spôsobom
ochrániť hrany balíkov proti mechanickému poškodeniu. Výrobca odporúča vykladať balíky zásadne jednotlivo, pri dlhých a
ťažkých balíkoch je to dokonca nevyhnutné. Pri vykladaní viacerých balíkov naraz, dochádza veľmi často k poškodeniu panelov v
spodnom balíku, pretože drevené palety, ktorými sú balíky podložené, nie sú dimenzované na prípadnú statickú alebo
dynamickú záťaž horným balíkom pri vykládke.
V prípade, že je balík ukladaný priamo na strechu, je nutné položiť ho na miesto, kde sa nachádza spoj hlavných nosníkov so
stĺpmi. Ak sa vyskytnú pochybnosti, je nutné sa ihneď informovať na technickom vedení stavby.
Pri uložení balíkov na vhodné miesto je nutné zabrániť ich ďalšiemu pohybu, najmä skĺznutiu alebo posunutiu.
6. Skladovanie
Nie je možné skladovanie panelov priamo na akomkoľvek povrchu. Sendvičové panely je potrebné ukladať na podložky,
najmenej 250 mm nad povrchom terénu. Prípustné je ukladanie maximálne dvoch balíkov panelov na sebe. Výrobca
doporučuje skladovanie v uzavretých a vetraných priestoroch, pri normálnej teplote z hľadiska korozívnych vplyvov.
Skladovanie panelov vo vonkajšom priestranstve je prípustné len v prípade krátkodobého skladovania (maximálne po dobu 2
týždňov), pri zabezpečení voľného vetranie panelov a ochrane pred vlhkosťou. V prípade dlhšej doby skladovania, je nutné
panely umiestniť vo vetraných priestoroch, ponechať odkryté s voľným prístupom vzduchu ku každému panelu v balíku.
3
Nedodržanie uvedených podmienok skladovania môže mať za následok stratu odtieňa laku obkladových panelov a tiež stratu
záruky výrobcu.
Za škody vzniknuté neodborným skladovaním balíkov panelov dodávateľ nenesie zodpovednosť.
7. Montáž
7.1. Klimatické podmienky
Sendvičové panely ARCTHERM sú stavebným výrobkom o kompozitný štruktúre, skládajího sa z obkladových plechov a
3
penového jadra o hustote 40 ± 3 kg/m , s veľmi vysokými hodnotami izolačných vlastností. Úlohou plášťa je prenos bežného
zaťaženia, kým jadro má za úlohu prenášať bodová zaťaženie a udržať konštantnú vzdialenosť medzi obkladovými plechmi
plášťa. Takáto konštrukcia panelov spôsobuje, že sú veľmi ľahké, pri zachovaní vysokej pevnosti a trvanlivosti. Z týchto dôvodov
je možné objednané produkty vyrobiť až do dĺžky 16 m. Malá hmotnosť balíkov týchto unikátnych výrobkov, akými sendvičové
panely sú vyžaduje, aby balíky boli skladované zodpovedajúcim spôsobom a montáž panelov je nutné vykonávať za vhodných
klimatických podmienok.
7.1.1. Montáž by nemala byť prevádzaná:
a. za silných poryvov vetra,
b. pri nedostatočnej viditeľnosti,
c. za dažďa alebo sneženia,
d. pri výskyte inovatky alebo námrazy,
e. v rozpore so všeobecne platnými predpismi pre montáž stavebných výrobkov a klampiarskych prác.
7.2. Montáž je nutné prevádzať:
a. pod dozorom kvalifikovaných a oprávnených osôb,
b. v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi a predpismi pre práce vo výškach.
4
7.3. Už pred začatím montážnych prác je nutné vylúčiť v mieste montáže činnosť prác, u ktorých existuje riziko poškodenia
povlakov povrchov panelov, ako sú práca vytvárajúcich vysokú teplotu, delenie a opracovanie kovov pomocou rezných a
brúsnych kotúčov, alebo pomocou uhlových brúsok.
7.4. Kotvenie panelov do nosných konštrukcií
7.4.1. Detaily spôsobu kotvenia musia byť vždy uvedené v projekte konkrétnej stavby a montážne prevedenie ich musí
rešpektovať.
7.4.2. Sendvičové panely ARCTHERM sú kotvené do oceľovej nosnej konštrukcie pomocou samovrtných skrutiek. Vďaka tomuto
typu techniky je eliminovaná potreba vŕtania priechodných dier do panelu a následne vstupného do konštrukcie. Samovrtné
skrutky s vyššou pevnosťou tiež obmedzujú potreby použitého montážneho náradia (vŕtanie aj uťahovanie v jednom). Týmto
spôsobom je skrátený čas montáže a jej cena.
Uvedený typ skrutiek slúži pre kotvenie panelov do nosných oceľových konštrukcií s maximálnou hrúbkou steny 16 mm. Skrutky
musia byť vyrobené z ušľachtilej uhlíkovej ocele s ochranou proti korózii. Všetky skrutky musia mať hliníkovú podložku s
vulkanizovaným tesnením EPDM. Tento materiál zabezpečuje vysokú trvanlivosť a pevnosť spoja.
V prípade oceľových nosných konštrukcií o hrúbke steny viac než 16 mm, konštrukcií drevených alebo betónových je nutné
použiť iné typy spojovacieho materiálu.
Pre oceľové konštrukcie (s hrúbkou steny viac než 16 mm) alebo drevenej koštrukcie, je nutné použiť skrutky závitotvorné o
zodpovedajúcom tvare závitu.
Pre betónové konštrukcie je nutné opäť použiť skrutky závitotvorné o zodpovedajúcom tvare závitu.
Skrutky:
a. samovrtné - do ocele valcovanej za studena s hrúbkou od 1,5 do 6 mm, do ocelí valcovaných za tepla s hrúbkou od 4,0 mm
do 16.0 mm,
b. závitotvorné - do ocelí s hrúbkou viac než 16,0 mm, do drevených konštrukcií, do betónových konštrukcií.
7.4.3. Panely ARCTHERM sa štandardne kotví nasledujúcim spôsobom:
a. stenové panely s viditeľným spojom ARCTHERM 1003B - sú kotvené dvoma skrutkami po ich šírke do oceľovej nosnej
konštrukcie,
b. stenové panely so skrytým spojom ARCTHERM 2003b - sú kotvené v každom styku dvoma skrutkami s oceľovou podložkou
pre roznesenie tlaku do nosnej oceľovej konštrukcie,
c. strešné panely ARCTHERM 1001TS sú kotvené dvoma skrutkami po šírke a do nosnej oceľovej konštrukcie pomocou pomocou
kalot.
7.4.4. Množstvo skrutiek sa odvíja od zaťažujúcich klimatických podmienok (zaťaženie snehom a vetrom). V závislosti od typu
materiálu do ktorého je panel ukotvený, použijú sa príslušné samovrtné skrutky do ocele (rozdielne typy sú pre za studena a za
tepla valcovanej ocele), dreva alebo betónu.
7.4.5. Náradie pre vykonávanie skrutkových spojov by malo byť vybavené hĺbkovým dorazom. Vďaka tomu je zaručená správne
vykonaná montáž, tzn. zachovanie kolmej polohy skrutky s rovinou panelu, riziko poškodenia povrchu panelu je
minimalizované, taktiež je zabezpečená potrebná pevnosť spoja. Prípustné je aj použitie podobného univerzálneho náradia,
ktoré musí byť vybavené systémom nastavenia hĺbkového dorazu. Odporúčané parametre používaného náradia:
- Výkon 600 - 750 W
- Otáčky 1500 - 2000 ot. / Min.
- Krútiaci moment 600 - 700 Ncm
5
Slabé (nedotiahnuté)
správne
veľmi pretiahnuté (poškodenie EPDM podložky)
7.4.6. Rezanie panelov a klampiarskych výrobkov.
Mimo to, že panely sú rezané z výroby na mieru, vyskytne na stavbe nutnosť rezanie panelov na mieste. Pre rezanie panelov sa
odporúčajú elektrické ručné píly, ktoré majú jemné zuby. Nie je povolené použitie uhlových brúsok alebo iného náradia,
vytvárajúceho vysokú teplotu v mieste rezu. Použitie takéhoto náradia vedie k poškodeniu ochranných povlakov obkladových
plechov a môže tiež viesť k strate záruky na povrchovú úpravu výrobku.
Po odrezaní na požadovaný rozmer, je nutné odstránenie všetkých pilín a zvyškov od rezania z povrchu panelu. Klampiarske
výrobky je potrebné deliť ručnými nožnicami. Aby sa minimalizovalo riziko poškodenia povlakov, odporúčame vykonávať
rezanie na stojanoch alebo držiakoch pokrytých mäkkým materiálom, napr. filcom alebo polystyrénom.
8. Prevedenie dotesnenia
Medzi základné typy tesnenia panelov a klampiarskych prvkov odporúčame:
a. tesnenie PES (polyetylénové) s uzavretými štruktúrami buniek medzi panelmi (už z výroby) pre pozdĺžne spoje, výplňové profilové tesnenia pre strešné panely a tesnenie pod panely na konštrukciu,
b. tesniace materiály na báze butylu, používaná hlavne na strešných spojoch; zaručujúce elasticitu spoja po dlhú dobu,
c. tesnenie na báze polyuretánu, napr. peny a lepidlá, musí byť trvale odolné na pôsobenie UV žiarenia,
d. silikónové tesnenia a tmely, neutrálne, využívané najmä na utesnenie dilatácií a otvorov v stenách,
e. izolačná fólia EPDM, pre utesnenie nároží, miest s vysokou vhkosťou alebo miest s dažďovými zrážkami, napr. odkvapy a
zvody.
9. Manipulácia s ochrannou fóliou
Obkladové plechy panelov ARCTHERM sú z výroby vybavené ochrannou fóliou, ktorá bráni poškodeniu a znečisteniu povrchu. U
panelov z výroby AMC PL má exteriérová strana bezfarebnú fóliu, interiérová strana modrú. Panely z výroby AMC AT majú
vonkajšiu fóliu bielu (zo strany od lepidla čiernu) a interiérovú bezfarebnú. Odporúča sa, aby ochranné fólie boli odstránené
počas montáže panelov a klampiarskych prvkov. Fólia musí byť odstránená najneskôr do 1 mesiaca od dátumu výroby panelu. V
opačnom prípade môže fólia vplyvom UV žiarenia zmeniť svoje vlastnosti (môže zvulkanizovat alebo sa pripiecť), čo neskôr
sťažuje jej odstránenie. Odporúča sa odstrániť fóliu napr. navíjaním na kartónovú rúrku.
6
10. Čistenie
Zásadne by sa mala ihneď očistiť miesta znečistené najmä látkami, ktoré môžu spôsobiť zvýšené riziko vzniku korózie. Často je
toto možné realizovať jednoduchým umytím vlhkou handrou.
Na čistenie povlakovaných panelov je vhodná voda alebo mierne zásadité čistiace prostriedky. Pri použití čistiacich prostriedkov
je nutné však vykonať následný oplach vodou . Pri mechanickom čistení je nutné zabrániť poškodeniu povlaku oderom alebo
obrúsením. Aj mierne obrúsenie povlaku čistiacim prostriedkom s prísadou prášku, má za následok stratu lesku laku. Nesmie sa
používať prostriedky obsahujúce chlór alebo salmiak (chlorid amónny), nitro rozpúšťadlá alebo piesok.
Pri čistení povrchov povlakovaných PVC (plastizol) sa nesmú používať ani prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá PVC, ako
aromatické uhľovodíky, xylén a pod. V prípade drobných poškodení laku spôsobených dopravou, manipuláciou alebo
montážou, je možné tieto poškodenia opraviť opravným lakom.
Údržba panelov spočíva v pravidelnej kontrole a opravách možných poškodení. Počas kontrol je potrebné venovať zvýšenú
pozornosť predovšetkým spojom a okrajom panelov.
10. Ďalšie dôležité poznámky k montáži
10.1. Minimálny spád strešných panelov je 5% (pre panely nenapojované po dĺžke).
10.2. Minimálny spád strešných panelov zložených z panelov nadpájaných po dĺžke je 9%.
10.3. Výrobca odporúča použitie vyšších hodnôt spádu ako vyššie uvedených, pri nejasnostiach je vhodné kontaktovať výrobcu
a požiadať o konzultáciu.
10.4. Šírka stredných podpor musí byť minimálne 60 mm, krajných 40 mm.
10.5. Výrobca doporučuje zoznámiť sa informáciami, uvedených v tomto dokumente, uvádzanými ako odporúčania výrobcu.
10.6. Tento dokument nie je technickou dokumentáciou stavby, za využitie uvedených odporúčaní pre sendvičové panely
ARCTHERM zodpovedá projektant stavby.
11. Predanie stavby po montáži
Odovzdanie stavby odporúčame ihneď po dokončení montáže, predovšetkým pred začatím prác ďalších profesií, ako sú
izolatérske, zámočnícke, montáže svetlíkov, murárske a pod. Aj čiastočné odovzdanie už namontovaných polí sú vhodným
riešením. Ak sa dodrží tento postup, dá sa tým zabrániť mnohým neskorším, nepríjemným sporom, nedorozumeniam a
reklamáciám chýb hotového diela.
Čiastkové alebo finálne odovzdanie diela by sa malo vykonať spoločnou prehliadkou objektu a následným okamžitým
vypracovaním a zainteresovanými stranami potvrdeným preberacím protokolom.
ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. 1.1.2014
7
Download

NÁVOD NA MANIPULÁCIU, SKLADOVANIE A