technoprocur cz
Top produkty pro analýzu
technoprocur cz
Specifická vodivost vody
Katexovaná vodivost
Monitor AMI Powercon Specific
•S
ystém pro měření specifické
vodivosti, včetně měření teploty
a průtoku vzorku
•O
dolná řídící jednotka z hliníkové slitiny, krytí IP66
•N
erezová sonda s titanovými
elektrodami, upevněná
v průtočné cele bajonetovým
uzávěrem
•P
růtočná komora z nerez oceli
s integrovaným jehlovým ventilem pro nastavení průtoku
•V
ýběr různých typů teplotní
kompenzace
• Integrovaný datalogger
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
Monitor AMI Powercon Acid
• Typické aplikace: měření
specifické vodivosti demivody,
napájecí a kotelní vody
• Měřící rozsah: 0,055 až 1000
μS/cm
• Rozlišení: 0,001 μS/cm
• Přesnost: ± 1% měřené
hodnoty
• Teplota vzorku: 0 až 50 °C
• Průtok vzorku: 5 až 20 l/h
• Tlak vzorku: max. 2 bar
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Spec. a kat. vodivost, pH, čpavek
• Typické aplikace: měření napájecí
vody, přehřáté páry a kondenzátu
• Měřící rozsah: 0,055 až 1000
μS/cm
• Rozlišení: 0,001 μS/cm
• Přesnost: ± 1% měřené
hodnoty
• Měřící rozsah pH: 7,5 až 11,5
• Měřící rozsah čpavku: 0,01 až
10 ppm
• Průtok vzorku: 5 až 20 l/h
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 nebo 3 výstupy 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
• Kompletní systém měření pH
• Nerezová průtočná cela,
zabudovaný teplotní senzor
a jehlový ventil pro nastavení
průtoku
• Široká nabídka senzorů speciálně určených pro konkrétní
aplikace
• Automatická teplotní kompenzace
• Možnost kalibrace senzoru bez
jeho demontáže z průtočné
cely (odnímatelná nádobka
vzorku/pufru)
• Kontinuální měření průtoku
vzorku v l/hod
• Integrovaný datalogger
• Systém smontován na nerezovém montážním panelu
•T
ypické aplikace: měření pH
napájecí vody, kotelní vody
a kondenzátu
•M
ěřící rozsah: dle typu senzoru
•R
ozlišení: 0,01 pH / 1 mV
•T
eplota: 0 až 50 °C
•P
růtok vzorku: 5 až 10 l/h
•T
lak vzorku: max. 2 bar
•N
apájení: 85 - 265 VAC
• 2 (volitelně 3) × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Kyslík s automatickou verifikací
Monitor AMI Oxytrace QED
Monitor AMI Oxytrace
• Typické aplikace: měření koncentrace rozpuštěného kyslíku
v napájecí vodě
• Měřící rozsahy: od 0 – 10 ppb
až po 0 – 20 ppm
• Rozlišení do 10 ppb: 0,01 ppb
• Přesnost: ±1,5% nebo ±0,2 ppb
• Teplota vzorku: do 45 °C
• Tlak vzorku: 0,2 až 1 bar
• Průtok vzorku: 6 až 25 l/h
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Křemík ve vodě
•A
nalyzátor kyslíku rozpuštěného ve vodě s automatickou
verifikací měřených hodnot
•F
aradayova elektroda pro
automatickou nebo manuální
verifikaci hodnot generováním,
přídavku kyslíku v rozsahu ppb
•N
ízký detekční limit (měří již
od 0,01 ppb)
•V
ysoká citlivost (u hodnot
do 10 ppb rozlišení 0,01 ppb)
•R
ychlá odezva (odezva na 90%
skokové změny do 30 sekund)
•A
utomatické přepínání měřících
rozsahů chrání sondu při
odstávce a najíždění kotle
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
• Typické aplikace: měření koncentrace rozpuštěného kyslíku
v napájecí vodě
• Měřící rozsahy: od 0 – 10 ppb
až po 0 – 20 ppm
• Rozlišení do 10 ppb: 0,01 ppb
• Přesnost: ±1,5% nebo ±0,2
ppb
• Teplota vzorku: do 45 °C
• Tlak vzorku: 0,2 až 1 bar
• Průtok vzorku: 6 až 25 l/h
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Fosfáty v kotelní vodě
COPRA Silica
•A
nalyzátor křemíku ve vodě
•V
olitelně až 6 měřících kanálů
•K
olorimetrický měřící princip
•A
utomatická dvoubodová
kalibrace
•A
utomatické vyhřívání reaktoru
a fotometru
•N
ízké provozní náklady, minimální nároky na údržbu
•G
arantovaná životnost hadiček
peristaltického čerpadla 12
měsíců
•M
ožnost přípravy reagentů uživatelem (receptura je součástí
dodávky)
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
• Měřící rozsah: 0,055 až 1000
μS/cm
• Rozlišení: 0,001 μS/cm
• Přesnost: ± 1% měřené
hodnoty
• Teplota vzorku: 0 až 50 °C
• Průtok vzorku: 5 až 20 l/h
• Tlak vzorku: max. 2 bar
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
•V
olitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Monitor AMI pH / redox
Kyslík v napájecí vodě
•A
nalyzátor kyslíku rozpuštěného ve vodě, včetně měření
teploty a průtoku vzorku
•N
ízký detekční limit (měří již
od 0,01 ppb)
•V
ysoká citlivost (u hodnot
do 10 ppb rozlišení 0,01 ppb)
•R
ychlá odezva (odezva na 90%
skokové změny do 30 sekund)
•A
utomatická teplotní kompenzace
•A
utomatická kompenzace
změn atmosférického tlaku
vzduchu
•A
utomatické přepínání měřících
rozsahů chrání sondu při
odstávce a najíždění kotle
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
• Typické aplikace: měření
katexované vodivosti vzorků
z parovodního okruhu
pH kotelní vody
Monitor AMI Deltacon Power
• Systém pro měření vodivosti před
a za katexovým filtrem
• Automatická kalkulace pH a koncentrace alkalizačního činidla
(čpavku, etanolaminu apod.)
• 2 nerezové sondy s titanovými
elektrodami upevněné v průtočné
cele bajonetovými uzávěry
• Nerezová průtočná průtočná
komora s jehlovým ventilem a katexovým filtrem ve tvaru lahve
• Automatické odvzdušnění katexu
• Měření průtoku vzorku
• Měření procentuálního vyčerpání
katexu
• Integrovaný datalogger
• Systém smontován na nerezovém montážním panelu
•S
ystém pro měření katexované
vodivosti, včetně měření teploty
a průtoku vzorku
•N
erezová sonda s titanovými
elektrodami
•P
růtočná komora s integrovaným jehlovým ventilem a katexovým filtrem ve tvaru lahve
•V
stup i výstup katexového
filtru shora, barevná indikace
nasycení
•A
utomatické odvzdušnění
katexu
• Integrovaný datalogger
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
Monitor AMI Phosphate
• Typické aplikace: měření SiO2
v demi vodě, napájecí vodě,
páře a kondenzátech
• Měřící rozsah: 0,0 až 1000 ppb
• Přesnost: ± 0,5 ppb nebo 5%
měřené hodnoty
• Opakovatelnost: ± 0.5 ppb
nebo 2% měřené hodnoty
•N
apájení: 85 - 265 VAC
• max. 6 × výstup 4 - 20 mA
max. 6 × digitální výstup
max. 6 × digitální vstup
• 1 × digitální výstup alarmu
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
•A
nalyzátor fosfátů ve vodě
•K
olorimetrický měřící princip
•M
ěření bez interferencí křemíku
•S
nadná obsluha, minimální
nároky na údržbu
•P
řesné a stabilní výsledky díky
automatickému nastavení nuly
před každou analýzou
•A
utomatická kompenzace
změn tlaku vzorku pomocí
průtočné cely s přepadem
•V
ysoká provozní spolehlivost
(automatické hlídání průtoku
vzorku a hladiny reagentů)
•S
ystém smontován na montážním panelu
• Typické aplikace: měření
fosfátů v kotelní vodě, v chladící
vodě
• Měřící rozsah: 0,01 až 10 ppm
(mg/l) PO4
• Opakovatelnost měření: ± 0,01
ppm nebo ± 2,5% měřené
hodnoty
• Teplota vzorku: do 50 °C
• Tlak vzorku: 0,15 až 2 bar
• Průtok vzorku: min. 10 l/hod
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Libušská 392/217, 142 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 241 716 024, Fax: +420 241 716 064, e-mail: [email protected], http://www.technoprocur.cz
technoprocur cz
Sodík v páře a kondenzátu
Sodík v demi vodě
Monitor AMI Sodium P
•A
nalyzátor sodíku ve vodě
•N
ízký detekční limit (měří již
od 0,1 ppb)
•Ú
prava pH vzorku přídavkem
reagentu (čpavek nebo DIPA)
•H
lídání účinnosti kondicionování vzorku pH senzorem
•J
ednobodová nebo dvoubodová kalibrace roztoky o známé
koncentraci
•M
ožnost změření doneseného
vzorků
•V
olitelně 2 měřící kanály s automatickým přepínáním vzorků
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
Monitor AMI Sodium A
• Typické aplikace: měření sodíku
v páře a kondenzátech (pH
vzorku vyšší než 7)
• Měřící rozsah 0,1 až 10 000 ppb
• Rozlišení: 0,1 ppb
• Teplota vzorku: 5 až 45 °C
• Tlak vzorku: 0,3 až 3 bar
• Průtok vzorku: 100 ml/min
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Hydrazin v napájecí vodě
• Měřící rozsah 0,1 až 10 000 ppb
• Rozlišení: 0,1 ppb
• Teplota vzorku: 5 až 45 °C
• Tlak vzorku: 0,3 až 3 bar
• Průtok vzorku: 100 ml/min
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
•3
× digitální výstup
•V
olitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Monitor AMI Deltacon DG
• Typické aplikace: měření koncentrace hydrazinu v napájecí
vodě
• Měřící rozsah 0,1 ppb až 600
ppb
• Časová odezva T90: méně než
60 sekund
• Teplota vzorku: 15 až 45 °C
• Tlak vzorku: 0,15 až 2 bar
• pH vzorku: vyšší nebo rovno
pH 7,0
• Průtok vzorku: ca 15 l/hod
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Volný chlor v pitné vodě
•S
ystém pro měření specifické,
katexované a odplyněné
katexované vodivosti, včetně
kalkulace pH a koncentrace
katexované činidla (čpavku,
etanolaminu apod.)
•3
nerezové sondy s titanovými
elektrodami
•P
růtočná komora s jehlovým
ventilem a katexovým filtrem
ve tvaru lahve
•P
řevařovací jednotka pro odplynění vzorku s automatickou
regulací teploty
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
•K
ontinuální měření průtoku
vzorku v l/hod
•T
ypické aplikace: měření
napájecí vody, přehřáté páry
a kondenzátu
•M
ěřící rozsah: 0,055 až 1000
μS/cm
•P
řesnost: ± 1% měřené
hodnoty
•M
ěřící rozsah pH: 7,5 až 11,5
•M
ěřící rozsah čpavku: 0,01 až
10 ppm
•P
růtok vzorku: 5 až 20 l/h
•N
apájení: 85 - 265 VAC
•2
nebo 3 výstupy 4 - 20 mA
•3
× digitální výstup
•V
olitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Chlor v pitné a chladící vodě
Monitor AMI Trides
•M
ěření obsahu chloru, ozonu
a dalších desinfektantů ve vodě
•A
mperometrický měřící princip
•3
elektrodový systém se samočištěním platinových elektrod
•V
olitelně automatická pH
kompenzace integrovaným pH
senzorem
•A
utomatická kontrola průtoku
vzorku a účinnosti čištění
elektrod
•S
nadná obsluha, takřka nulové
provozní náklady, minimální
nároky na údržbu, vysoká
životnost
•S
ystém smontován na montážním panelu
• Typické aplikace: měření sodíku
na demistanici za katexem
Odplyněná katexovaná vodivost páry
Monitor AMI Hydrazine
•A
nalyzátor obsahu hydrazinu
v napájecí vodě
•A
mperometrický měřící princip
•Ú
prava pH vzorku vysoce
účinným alkalizačním činidlem
(DIPA)
•3
elektrodový systém se samočištěním platinových elektrod
•A
utomatická kontrola průtoku
vzorku a účinnosti čištění
elektrod
•S
nadná obsluha, nízké provozní náklady, minimální nároky
na údržbu
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
•A
nalyzátor sodíku ve vodě
•N
ízký detekční limit (měří již
od 0,1 ppb)
•A
utomatická úprava pH vzorku
přídavkem reagentu (DIPA nebo
čpavek) řízená dle pH vzorku
•J
ednobodová nebo dvoubodová kalibrace roztoky o známé
koncentraci
•M
ožnost změření doneseného
vzorků
•V
olitelně 2 měřící kanály s automatickým přepínáním vzorků
•S
ystém smontován na nerezovém montážním panelu
Monitor AMI Codes
• Typické aplikace: měření obsahu volného chloru, ozonu a pH
pitné vody
• Měřící rozsahy: ozon 0,000 až
1,000 ppm, HOCl a volný chlor
0,00 až 5,00 ppm
• Přesnost: ± 0.01 ppm pro
měřené hodnoty do 1 ppm
• Stabilita: ±1 % za měsíc
• Teplota vzorku: 0 až 45 °C
• Tlak vzorku: max. 2 bar
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 nebo 3 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
pH pitné vody
•M
ěření obsahu celkového
chloru, volného chloru ve vodě,
ozonu a dalších desinfektantů
•F
otometrický měřící princip
•R
obustní provozní fotometr
•V
olitelné měření pH a teploty
•S
nadná obsluha, minimální
nároky na údržbu
•P
řesné a stabilní výsledky díky
automatickému nastavení nuly
před každou analýzou
•P
rogramovatelný interval analýz
(úspora chemikálií)
•V
ysoká provozní spolehlivost
(automatické hlídání průtoku
vzorku a hladiny reagentů)
•S
ystém smontován na montážním panelu
•T
ypické aplikace: měření
obsahu volného chloru, oxidu
chloričitého, celkového chloru
a pH v pitné a chladící vodě
•M
ěřící rozsah: 0,00 až 5,00 ppm
•P
řesnost: ± 0.01 ppm pro
měřené hodnoty do 1 ppm
•T
eplota vzorku: 0 až 45 °C
•T
lak vzorku: max. 2 bar
•P
růtok vzorku: 10 l/h
•N
apájení: 85 - 265 VAC
•2
nebo 3 × výstup 4 - 20 mA
•3
× digitální výstup
•V
olitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
Fosfáty v odpadní vodě
Monitor AMI pH/ redox PVC
• Systém současně měří a zobrazuje pH (nebo redox), teplotu
a případně průtok vzorku
• Široká nabídka senzorů speciálně určených pro konkrétní
aplikace
• Teplotní čidlo integrované
v průtočné cele
• Volitelný systém automatického
čištění elektrod
• Automatická teplotní kompenzace (možnost výběru různých
typů dle aplikace)
• Možnost kalibrace senzoru bez
jeho demontáže z průtočné
cely (odnímatelná nádobka
vzorku/pufru)
• Systém smontován na montážním panelu
Monitor AMI Phosphate CM
• Typické aplikace: měření pH
nebo redox potenciálu pro pitné, povrchové a chladící vody
• Měřící rozsah: dle typu senzoru
• Rozlišení: 0,01 pH / 1 mV
• Teplota vzorku: 0 až 50 °C
• Průtok vzorku: 4 až 15 l/h
• Tlak vzorku: do 1 bar (cela
M-Flow 10-3PG); 0,5 až 10 bar
(cela M-Flow 3PG)
• Mechanické krytí elektroniky:
IP66
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 nebo 3 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
• Analyzátor fosfátů v odpadní
vodě
• Kolorimetrický měřící princip
• Volitelný modul pro automatické chemické čištění fotometru
• Snadná obsluha, minimální
nároky na údržbu
• Přesné a stabilní výsledky díky
automatickému nastavení nuly
před každou analýzou
• Automatická kompenzace
změn tlaku vzorku pomocí
průtočné cely s přepadem
• Vysoká provozní spolehlivost
(automatické hlídání průtoku
vzorku a hladiny reagentů)
• Systém smontován na montážním panelu
•T
ypické aplikace: měření fosfátů na odtoku ČOV
•M
ěřící rozsah: 0,01 až 10 ppm
(mg/l) PO4
•O
pakovatelnost měření: ± 0,01
ppm nebo ± 2,5% měřené
hodnoty
•T
eplota vzorku: do 50 °C
•T
lak vzorku: 0,15 až 2 bar
•P
růtok vzorku: min. 10 l/hod
•N
apájení: 85 - 265 VAC
•2
× výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
•V
olitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Libušská 392/217, 142 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 241 716 024, Fax: +420 241 716 064, e-mail: [email protected], http://www.technoprocur.cz
technoprocur cz
Zákaloměr pitné vody
Barva, UV absorbance
AquaScat WTM / HT / P
• Bezkontaktní měření zákalu
ve volně padajícím proudu
vody (AquaScat WTM, HT)
a v uzavřené průtočné cele
(AquaScat P)
• Měření v souladu s nornou ČSN
ISO 7027
• Bezúdržbový provoz, nulové
provozní náklady
• Vynikající přesnost a stabilita
• Integrovaná řídící jednotka
• Montáž na rám nebo na stěnu
• Široké spektrum měřících rozsahů (ve standardní dodávce
přístroje je 8 měřících rozsahů)
• Automatická nebo manuální kalibrace skleněným standardem
ColorPlus
• Typické aplikace: zákal pitné
vody, surové vody, prací vody,
vody za čířičem
• Měřící rozsah: WTM 0,001 až
500 FNU, HT 0,1 až 4000 FNU,
P 0,001 až 100 FNU
• Rozlišení: 0,001 FNU (AquaScat WTM a AquaScat P);
0,1 FNU (AquaScat HT)
• Průtok vzorku WTM / HT 2,5 až
7 l/min, P 0,2 až 2 l/min
• Napájení: 85 - 264 VAC nebo
24 VDC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 2 × digitální výstup
• Volitelně RS485
Zákal piva a nápojů
• Typické aplikace: měření zákalu
piva, vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, měření
obsahu vody v kerosenu apod.
• Měřící rozsahy: 0 až 0,5 / 0 až
1 / 0 až 2 / 0 až 5 / 0 až 10 / 0 až
50 / 0 až 100 / 0 až 500 EBC
• Rozlišení: 0,001 EBC
• Převodník SIREL SMD s podsvíceným displejem
• Napájení: 85 - 264 VAC nebo
24 VDC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 2 × digitální výstup
• Volitelně RS485
•L
aboratorní měření zákalu pod
úhlem 90° a 25°
•V
lnová délka 650 nm
•V
ysoká přesnost, snadná
obsluha
•M
ěření buď v měřící kyvetě
nebo přímo v lahvi
•O
táčení lahve zamezuje
ovlivnění měření nerovným
povrchem
•1
0 linearizačních křivek pro
různé typy lahví
•V
odní lázeň zabraňuje orosení
sklíček optiky
•O
ptická kompenzace zabarvení
média
•S
kleněný standard pro snadnou kalibraci
•T
ypické aplikace: měření zákalu
piva, šokové testy, možnost
měření zákalu přímo v lahvi
•B
arvy lahví: hnědá, zelená, bílá
•R
ozměry láhve: průměr 50 ..
90 mm, max. výška až 330 mm
•M
aximální barva piva: 50 EBC
•N
ominální rozsah: 0…100 (500)
EBC, 0…400 (2000) NTU
•N
apájení: 85 - 264 VAC nebo
24 VDC
• Interface: Centronics (tiskárna),
•R
S232-C (připojení k PC), PS/2
(Klávesnice/čtečka čárových
kódů)
Ropné látky ve vodě
RAMS
OilGuard
• Typické aplikace: zákal za zcezovací kádí, odstřel kvasnic
(rozhraní kvasnice/pivo), CIP
procesy (rozhraní pivo/voda,
voda/pivo), řízení dávkování
kvasnic apod.
• Teplota vzorku: -10°C ...+105°C
(max. 125°C)
• Maximální tlak: 10 bar
• Okolní teplota: 0°C ...+50°C
• Okolní vlhkost: 0...100%
• Napájení: 24 V DC
• Interface: RS232
• 1 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × binární kontakt
Měření opacity a prašnosti
•F
luorescenční princip: detekuje úniky olejů v rozpuštěné,
nerozpuštěné formě i ve formě
emulze
•C
ela s volně padajícím
proudem vody – bezkontaktní
měření s minimálními nároky
na údržbu
•V
olitelně možnost uzavřené
průtočné cely (pro měření
kondenzátu)
•M
anuální kontrola kalibrace
skleněným standardem
•V
liv pevných částic ve vzorku je
eliminován použitím vhodného
optického filtru
•M
ontáž na rám, na stěnu
•V
olitelně Ex verze
•T
ypické aplikace: olej v povrchové, odpadní, chladící vodě
a v kondenzátu
•M
ěřící rozsahy: od 0 až 0,3 do 0
až 100 FLU
•J
ednotky: FLU nebo vyjádření
v mg/l sledovaného typu oleje
•D
etekční limit: dle typu oleje
•D
o paměti přístroje lze uložit až
8 kalibračních křivek pro různé
typy olejů
•P
řevodník SIREL SMD
•N
apájení: 85 - 264 VAC nebo
24 VDC
•2
× výstup 4 - 20 mA
•2
× digitální výstup
•V
olitelně RS485
Detekce kouře v tunelech
VisGuard
• Kontinuální monitoring opacity
(viditelnosti, dohlednosti) za použití měření rozptylu světla pod
úhlem 30°
•N
enáročná údržba, vysoká
citlivost, stabilita a přesnost
•S
peciální koncepce průtoku
vzorku zabraňuje znečištění
průtočné kyvety
•S
nadná kontrola nastavení
pomocí kalibrační tyče
• Instalace přímo na stěně
tunelu nebo mimo tubus tunelu
v chráněné technické místnosti
(s nasáváním vzorku)
•V
olitelně možnost přepínání
vzorků z více měřících míst
•V
olitelný ohřev vzorku pro
eliminaci mlhy
• Měřící rozsah: 8 rozsahů
od 0-0,05 E až po 0-3 E standardně v dodávce
• Jednotky: E, E/m, APHA-Hazen, EBC, Saybolt, ASTM, mg/l
Pt (platinové číslo) a další
• Rozlišení: 0,001 E
• Napájení: 85 - 264 VAC nebo
24 VDC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
•2
× digitální výstup
•V
olitelně RS485
LabScat
Rozhraní fází v potrubí
• Reflexně/Absorbční MultiSwitch
• Měření odrazu a útlumu světla
při čtyřech různých vlnových
délkách jedním přístrojem
• Hlídání rozhraní fází v potrubí
sledováním vhodně zvolené
kombinace měřených signálů
•S
nadná montáž přímo do potrubí
přes VARIVENT DN40 až DN150
•O
dolné vodotěsné provedení
(pouzdro z nerez oceli, mechanické krytí IP65)
•H
ygienický design umožňující
důkladnou sanitaci
•M
inimální nároky na údržbu
• Typické aplikace: měření UV
absorbance a barvy pitné
vody, měření koncentrace
ozonu v plynu s automatickou
kompenzací tlaku
Laboratorní zákaloměr
DualScat
•P
rovozní měření zákalu pod
úhlem 90° a 25° jednou senzorovou hlavicí
•K
dispozici i verze pro jeden
úhel (90° nebo 25°)
•V
lnová délka 650 nm (v souladu
s požadavky MEBAK)
•S
nadná montáž přímo do potrubí přes VARIVENT DN40 až
DN150
•V
ynikající přesnost a stabilita
•P
řístroj je z výroby nakalibrován
formazinem
•M
anuální kontrola kalibrace
skleněným standardem
•H
ygienický design umožňující
důkladnou sanitaci
•M
inimální nároky na údržbu
•P
rincip měření: absorbce
(útlum) světla v přímém směru
•M
ožnost měření UV absorbance i barvy jediným přístrojem
•V
lnové délky: UV-254, 313, 365,
436, 546 nm
•V
IS-365, 390-700 nm
•A
utomatická kompenzace zákalu a znečištění skel kyvety
•N
ízké nároky na údržbu
•M
ěření přímo v potrubí pomocí
systému připojení Varivent
nebo v bypass průtočné cele
•P
řevodník SIREL SMD
•M
ontáž na rám nebo na stěnu
FireGuard
• Typické aplikace: kontinuální
měření opacity v silničních a železničních tunelech kvůli řízení
ventilace, měření prašnosti
prostředí
• Měřící rozsah: 0 až 15 mE/m
• Rozlišení: 0,04 mE/m
• Nastavitelný interval zprůměrování signálu
• Okolní teplota: -20 .. +55°C,
• Mechanické krytí: IP65
• Převodník SIREL SMD
• Napájení: 85 - 264 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 2 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (PROFIBUS DP,
Modbus)
• Kontinuální monitoring koncentrace kouře za použití měření
rozptylu světla pod úhlem 120°
• Instalace přímo v tunelu (na zdi,
pod stropem, v mezistropu)
• Integrované teplotní čidlo pro
lokalizaci požáru
• Snadná kontrola nastavení
pomocí kalibrační tyče
• Volitelné vestavěné topení
pro eliminaci mlhy (u přístrojů
u vjezdů do tunelu)
• Dlouhé intervaly údržby (déle
než 1 rok)
• Rychlá detekce požáru již
v počáteční fázi (zaregistruje již
studený kouř)
•T
ypické aplikace: kontinuální
detekce koncentrace kouře
v silničních a železničních tunelech a včasná indikace požáru
•N
ominální rozsah: 0 až 3 E/m
•R
ozlišení: 1 mE/m
•Č
asová odezva: 90% změny
do 5 s
•N
astavitelný interval zprůměrování signálu
•O
kolní teplota: -30 .. +55 °C
•M
echanické krytí: IP65
•N
apájení: 85 - 264 VAC
•V
ýstupy: volitelně PROFIBUS
DP, 2 reléové kontakty nebo
2 × 0/4 .. 20 mA
TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Libušská 392/217, 142 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 241 716 024, Fax: +420 241 716 064, e-mail: [email protected], http://www.technoprocur.cz
technoprocur cz
Analyzátor CHSK, NH4, NO3, PO4
Provozní měření pro ČOV
MURTAC OMT20 SX/DXN
•F
lexibilní analyzátor odpadní
a pitné vody měřící v souladu
se standardními laboratorními
metodami
•M
ěřené parametry
– N-NH4
– N-NO3
– N-NO2
– P-PO4
– P celkový
– N celkový
– CHSK(Cr)
– Fe, Al, Fenoly
– a další
•V
olitelně 2 až 3 parametrový
analyzátor
•M
ěřící rozsah
nastavitelný dle aplikace
Řídící jednotky Züllig b-line, s-line
• Typické aplikace: měření kvality
odpadní, průmyslové a povrchové vody
• Shoda měřených hodnot
s výsledky laboratoře
• Princip měření titrace, fotometrické absorbční měření, amperometrie, přímá potenciometrie
nebo metody měření přídavkem
standardu nebo vzorku
• Recepty na přípravu reagentů
součástí dodávky
• Minimální náklady na obsluhu,
údržbu a provoz
Kyslík v odpadní vodě
• Typické aplikace: procesy,
laboratoře
• Farmaceutika: Chemotrode,
Fermotrode, Easyferm
• Biotechnologie: Polyclave,
Polilyte
• Výroba cukru: Polilyte HT,
Chemotrode
• Úpravny vody, bazény:
Easycontrol, Polyplast,
Polilyte Pro
• Demi stanice: Ionotrode,
Polilyte Pro
• Chemie: Chemotrode,
Polyclave, Mecotrode
• Odpadní a pitná voda: Polyplast
Pro, Polilyte HT
• Univerzální armatury pro pH,
redox elektrody a sondy kyslíku
ve rozpuštěného vodě
• Jednoduché mechanické
vytahování elektrod z potrubí
nebo nádrže
• Možnost přívodu proplachovací
vody/kapaliny
• Materiál ve styku s kapalinou nerez ocel, VITON
• Jednoduchá montáž a obsluha
• Možnost sterilního provedení
•T
ypické aplikace: biotechnologie, úpravny vody, farmaceutický průmysl
•M
ateriál nerez ocel DIN 1.4571
•T
ěsnění VITON
•P
rovozní teplota
-10 až +130°C
•T
lak max. 6 bar
•T
yp elektrod:
Retractofit 12 mm PG13,5
Masterfit 30 mm standard
•D
élka elektrody:
Retractofit 225 mm
Masterfit různé délky
Přenosný analizátor chloru ve vodě
Kalibrační pufry pH, redox, vodivost
• Typické aplikace: veškerá odvětví průmyslu i vodohospodářské
aplikace, kalibrace provozních
i laboratorních přístrojů
• Kompletní řada kalibračních
pH pufrů s garantovanou
přesností ± 0,02 pH po dobu
až 60 měsíců
• Kalibrační redox pufry (271
mV, 475 mV) s garantovanou
přesností ± 5 mV po dobu 24
měsíců
• Kalibrační pufry měření vodivosti (1,3 μS/cm, 5 μS/cm, 15
μS/cm, 84 μS/cm, 100 μS/cm
atd.) s garantovanou přesností
±1% a stabilitou až 3 roky
sdfsdfsdfsdfsd
Přenosný
analyzátor vodivosti
SWAN Chematest
•P
řenosný/laboratorní fotometr
Chematest
•M
ěření volného, vázaného, celkového chloru, ozonu a dalších
desinfektantů v pitné vodě, pH,
rozpuštěného železa, hliníku
•M
ěření desinfektantů pomocí
DPD metody
•F
otometrické měření pH (Chematest 20s)
•K
ombinovaná elektroda pH
a teploměr (Chematest 25)
•S
oučástí dodávky je kufřík s příslušenstvím a reagenty na 200
stanovení obsahu desinfektantů
•T
ypické aplikace: kontrola
procesů úpravy pitné vody,
laboratoře
•N
apájení 4 baterie AA
•V
ýdrž baterií 1000 hodin
•M
ěřící rozsah:
volný chlor 0 až 10 mg/l,
chlordioxid 0 až 20 mg/l,
brom 0 až 20 mg/l,
jód 0 až 35 mg/l,
ozon 0 až 2,5 mg/l
•R
ozměry kufru Chematest 20s
35 × 25 × 5 cm
• Rozměry kufru Chematest 25
38 × 27 × 10 cm
sdfsdfsdfsdfsd
Přenosný
analyzátor kyslíku
Q-Monitor AMI Powercon
• Přenosný systém pro měření
a kalibraci specifické vodivosti,
včetně měření teploty a průtoku
vzorku
• Možnost dodání včetně detailního kalibračního certifikátu
výrobce
• Nerezová sonda s titanovými
elektrodami
• Průtočná komora z nerez oceli
• Výběr různých typů teplotní
kompenzace
• Integrovaný datalogger
• Systém smontován na malém
panelu 180 × 280 mm
• Volitelný stojánek a nerezová
kapilára s rychlospojkou pro
vzduchotěsné připojení vzorku
•M
ěření (parametr, sonda)
– nerozp. látky – COSMOS-25
– zákal – COSMOS-25, TML-25
– kyslík – OH, ODO, S-15
– pH – PH
– vodivost – LF
– ORP (redox) – RX
– hladina – HT-68
– průtok – HT-68
Retractofit / Masterfit
Kalibrační pufry, redox, vodivost
•V
ysoce přesné a stabilní kalibrační pufry
•C
ertifikovány akreditovanou
laboratoří dle mezinárodních
standardů
•D
odávka pufru včetně certifikátu
•D
atum expirace vyznačeno
na lahvi
• Různá balení (250 ml, 500 ml, atd)
•S
nadná manipulace – možnost
kalibrace senzorů přímo v hrdle
lahve CalPack
•S
peciální konstrukce lahve
pufru CalPack zamezuje kontaminace pufru
•E
konomický provoz – pro kalibraci senzoru stačí 20 ml pufru
•V
olitelné rozhraní RS232
a RS485, Profibus DP, Züllig
Rackbus
•P
rovozní teplota -20 až 50°C
•R
ozsah vlhkosti max. 90% rel.,
nekondenzující
Redox odpadní vody
Elektrody Hamilton
•Š
pičkové elektrody pH, redox
(ORP), kyslík ve vodě
•K
ombinované elektrody se
speciální kapilárou
•R
eferenční polymerní elektrolyt
•V
elmi dlouhá životnost elektrod
•O
dolnost proti agresivním
médiím
•E
lektrody pro ultračistou vodu
•E
lektrody se zabudovaným
teplotním snímačem
•Š
iroké spektrum dodávaných
kalibračních pufrů
•K
valitní koaxiální kabely s různými konektory
•E
lektrody do procesu i do laboratoří
• Kompatibilní se všemi digitálními sondami Züllig
• Možnost připojení až 4 sond
k jedné řídící jednotce
• Kompletní vybavení pro venkovní měření (včetně krytí IP66
a topení)
• Vzdálenost sond max. 300m
• Snadná obsluha
• Až 4 měřící kanály
• 2 limitní relé
• 2 až 4 proudové výstupy 4-20
mA (nastavitelné rozsahy)
• Napájení 115/230 VAC nebo
24 VDC
Q-Monitor AMI Oxytrace
• Typické aplikace: měření
specifické vodivosti demivody,
napájecí a kotelní vody, kontrola a kalibrace stacionárních
přístrojů
• Měřící rozsah: 0,055 až 1000
μS/cm
• Rozlišení: 0,001 μS/cm
• Teplota vzorku: 0 až 50 °C
• Průtok vzorku: 5 až 20 l/h
• Tlak vzorku: max. 2 bar
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
• Přenosný analyzátor kyslíku
rozpuštěného ve vodě, včetně
měření teploty a průtoku vzorku
• Nízký detekční limit (0,01 ppb)
• Vysoká citlivost (u hodnot
do 10 ppb rozlišení 0,01 ppb)
• Automatická teplotní kompenzace
• Automatická kompenzace změn
atmosférického tlaku vzduchu
• Automatické přepínání měřících
rozsahů chrání sondu při
odstávce a najíždění kotle
• Integrovaný datalogger
• Systém smontován na malém
panelu 180 × 280 mm
• Volitelný stojánek a nerezová
kapilára s rychlospojkou pro
vzduchotěsné připojení vzorku
• Typické aplikace: měření
koncentrace rozpuštěného
kyslíku v napájecí vodě, páře
a kondenzátu, kontrola stacionárních přístrojů
• Měřící rozsahy: od 0 – 10 ppb
až po 0 – 20 ppm
• Rozlišení do 10 ppb: 0,01 ppb
• Přesnost: ±1,5% nebo ±0,2 ppb
• Teplota vzorku: do 45°C
• Tlak vzorku: 0,2 až 1 bar
• Průtok vzorku: 6 až 25 l/h
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Libušská 392/217, 142 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 241 716 024, Fax: +420 241 716 064, e-mail: [email protected], http://www.technoprocur.cz
technoprocur cz
Přenosný vzorkovač
Stacionární vzorkovač
WS Porti 12/24/12 T
•V
akuový princip odběru
•S
ací výška 6 m
•V
olitelně odběr vzorků o objemech proporcionálních průtoku
při fixních časových intervalech
•W
S Porti 12 T s kompresorovým
chlazením vzorku
•O
dběr vzorku do sady lahví
nebo slévaného vzorku do jedné odběrové nádoby
•O
dběr vzorku na základě času,
průtoku nebo při událostech
•P
aměť na 9 programů odběru,
volně programovatelných
• Zabudovaná baterie a nabíječka
•Ř
ídící jednotka uložena v nerezovém krytu s rukojetí
WS 312
• Typické aplikace: odběr
vzorků odpadní vody na přítoku
a odtoku z ČOV, v procesu
čištění vody
• WS Porti 12
12 lahví 1 litr, 1 lahev 6,4 litru,
5 lahví 1 litr + 1 lahev 6,4 litru
• WS Porti 24
24 lahví 1 litr, 1 lahev 10,4 litru
• WS Porti 12 T
12 lahví 1 litr, 1 lahev 6,4 litru.
• Provozní teplota 0 až 50 °C
• 1 × vstup 4 - 20 mA
• 1 × digitální vstup
• RS232 výstup
• Volitelně GSM modem
• Typická aplikace: odběr vzorků
odpadní vody na přítoku ČOV
nebo na příjmu fekálií
• Sady vzorkovnic: 15 × 2,9 litru,
35 × 1 litr
• Provozní teplota -20 až +42 °C
• 1 × vstup 4 - 20 mA
• 1 × digitální vstup
• RS232, RS485 výstup
• Volitelně GSM modem
• Rozměry:
1330 × 645 × 675 mm
Převodníky pH, redox, vodivost, O2
•S
tacionární vzorkovač s automatickým vyprazdňováním lahví
•N
epřetržitý odběr vzorků 24
hodin denně, 365 dní v roce
•O
točný karusel se sadou
vzorkovnic
•P
okud není vzorek potřeba
pro pozdější analýzu, je láhev
automaticky vyprázdněna
a vypláchnuta před dalším
odběrem
•V
akuový princip odběru, objem
vzorku 20 – 350 ml
•C
hlazení BOSCH s automatickým odmrazováním
•O
dběr vzorku na základě času,
průtoku nebo při událostech
•P
aměť na 9 programů odběru,
volně programovatelných
• Typické aplikace: dočasné
uchování vzorků surové vody
nebo upravené vody na úpravně pitné vody
• Sady vzorkovnic: 2 × 5 litrů,
2 × 10 litrů, 4 × 10 litrů, 16 × 2
litry, 24 × 2 litry
• Provozní teplota -20 až +42 °C
• 1 × vstup 4 - 20 mA
• 1 × digitální vstup
• RS232, RS485 výstup
• Volitelně GSM modem
• Rozměry:
1610 × 655 × 770 mm
Přenosný analyzátor
KNICK – přenosné
KNICK Stratos® Pro
• Typické aplikace: chemický,
petrochemický průmysl a další
průmyslová odvětví
• Vysoce robustní provedení
• Mechanické krytí: IP67
• HART komunikace
• Bezdrátové servisní rozhraní
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup
• 1 × externí vstup HOLD
• 1 × externí vstup volby sady
parametrů
• 1 × vstup 4 - 20 mA
• Diagnostika senzoru s indikací
opotřebení, zbývající životností,
počítadlem CIP/SIP cyklů a adaptivním časovačem kalibrací
Převodníky SWAN pro in-situ instalace
SWAN – převodníky
•A
MI Powercon – převodník
vodivosti pro 2elektrodové
senzory
•A
MI Solicon4 – převodník vodivosti pro 4elektrodové senzory
•A
MI Inducon – převodník
vodivosti a koncentrace pro
indukční senzory
•A
MI pH/Redox – převodník
měření pH a redox potenciálu
•A
MI Solicon4 – pro 4elektrodové senzory
•A
MI Oxytrace – převodník měření kyslíku pro ppb rozsahy
•F
AM Oxysafe – převodník
měření kyslíku pro ppm (mg/l)
rozsahy
• 24 lahví 2,9 litru, 12 lahví, 1 litr,
1 lahev 12 litrů, 1 lahev
26,4 litru
• Provozní teplota -20 až +42 °C
• 1 × vstup 4 - 20 mA
• 1 × digitální vstup
• RS232 výstup
• Volitelně GSM modem
• Materiál nerez ocel s izolací
• Zabudovaný automatický ohřev
• Rozměry:
1020 × 590 × 590 mm
WS 316SE s vyprazdňováním lahví
WS 316 Faeko
• Převodníky řady Stratos® Pro
mají univerzální použití – podporují téměř všechny senzory používané na světovém trhu a to jak
klasické analogové, tak i digitální
ISM senzory a také bezkontaktní
digitální senzory jako InduCon®
nebo Memosens®
• Vysoce kontrastní přehledný
širokoúhlý displej
• Unikátní způsob upozornění
obsluhy na stav měření barevným
podsvícením
• Automatická identifikace senzoru
• Volba použitého typu teplotního
senzoru (Pt 100, Pt 1000, NTC
nebo Balco)
• K dispozici i verze v provedení Ex
• Typické aplikace: odběr
vzorků odpadní vody na přítoku
a odtoku z ČOV a v procesu
čištění vody
Kontinuální vzorkovač
Stacionární vzorkovač kalů
•S
tacionární vzorkovač pro
vzorky s vysokým obsahem
pevných látek (fekálií)
•V
akuový princip odběru
•S
ací výška 6 m (volitelně 8 m)
• Volitelně odběr vzorků o objemech proporcionálních průtoku
při fixních časových intervalech
• Chlazení BOSCH s automatickým odmrazováním
• Odběr vzorku do sady lahví
nebo slévaný vzorek do jedné
odběrové nádoby
• Paměť na 9 programů odběru,
volně programovatelných
• Jednoduchá údržba a dekontaminace
• Stacionární vzorkovač vody pro
venkovní instalaci
• Vakuový princip odběru
• Sací výška až 7,5 m
• Volitelně odběr vzorků o objemech proporcionálních průtoku
při fixních časových intervalech
• Kompresorové chlazení vzorku
na 4 °C
• Odběr vzorku do sady lahví
nebo slévaného vzorku do jedné odběrové nádoby
• Odběr vzorku na základě času,
průtoku nebo při událostech
• Paměť na 9 programů odběru,
volně programovatelných
•P
řenosné/laboratorní analyzátory Portamess pH/cond/Oxy
•V
olitelně měření pH, redox,
vodivost, kyslík ve vodě
•Z
abudovaný LCD displej
•K
ombinovaná pH elektroda
s teplotním snímačem
•2
nebo 4elektrodové sondy
vodivosti
•M
embránová kyslíková sonda
•V
olitelně datalogger se softwarem pro PC, kabel, RS232
rozhraní
•V
olitelně Ex verze
• Dodávka včetně kufříku
• Typické aplikace: kontrola
procesů, laboratoře
• Napájení 3 baterie AA
• Výdrž baterií 1000 hodin
• Krytí IP66
• Automatická kalibrace
• Měřící rozsah:
0 až 14 pH,
0,01 µ/cm až 200,0 µS/cm,
1 µS/cm až 500 mS/cm,
0 až 60 mg O2
• Rozměry 133x160x30 mm
• Teplota okolí -10 až +55°C
• Hmotnost 560 g
Senzory SWAN pro in-situ instalace
SWAN senzory
• Typické aplikace: úpravny
pitné vody, demistanice, ČOV,
chladící okruhy
• Mechanické krytí: IP66
• Monitoring okolní teploty
• Montáž na zeď, na stojan
• Volitelně panelové verze AMU
• Podsvícený displej
• Napájení: 85 - 265 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA (volitelně
3)
• 3 × digitální výstup
• 1 × externí vstup
• Volitelně RS485 (Profibus DP,
Modbus RTU)
•S
wansensor UP-Con1000
– 2elektrodový senzor vodivosti
•S
wansensor Shurecon
– 4elektrodový senzor vodivosti
•S
wansensor Inducon
– indukční senzor měření
vodivosti a koncentrace
•S
wansensor pH
– řada senzorů speciálně navržených pro nejrůznější aplikace
•S
wansensor Oxytrace G
– senzor kyslíku pro ppb rozsahy
•S
wansensor Oxysafe
– senzor kyslíku pro ppm (mg/l)
rozsahy
• Typické aplikace: úpravny
pitné vody, demistanice, ČOV,
chladící okruhy
• Přesné a spolehlivé měření
• Vysoká životnost senzorů
• Automatická kontrola stavu
senzoru převodníkem
• Rozmanité montážní příslušenství
• Průtočné cely s volitelným
čidlem průtoku
• Norné trubky
• Možnost instalace přímo
do potrubí
TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Libušská 392/217, 142 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 241 716 024, Fax: +420 241 716 064, e-mail: [email protected], http://www.technoprocur.cz
technoprocur cz
Analyzátor kyslíku ve spalinách
Analyzátor O2 a CO ve spalinách
OXITEC
• In-situ měření kyslíku ve spalinách
•P
rincip měření-zirkoniová
sonda
•A
utomatický ohřev sondy
na 840°C
•D
élka sond od 385 mm do
•3
680 mm
•M
ateriál nerez ocel 1.4571
• Integrovaná nerezová ochranná
trubka
•M
ontáž přímo do komína nebo
kouřovodu
•P
řevodník SME 53
•V
olitelná Ex verze sondy
•E
x II 2G EEx d IIC T3
•V
olitelná Ex verze převodníku
•E
x II 2G EEx d IIC T6
COMTEC
• Typické aplikace: měření kyslíku na spalovnách, elektrárnách,
teplárnách
• Měřící rozsah: 0 až 25 % O2
• Teplota spalin: do 600 °C,
volitelně do 1 400°C
• Rychlost spalin: 0 až 50 m/s
• Mechanické krytí: IP65
• Napájení převodníku: 230 VAC
• 1 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup alarmu
• Možnost Profibus DP, Modbus
Výroba cementu-spaliny O2 a CO
• Měřící rozsah: 0 až 25 % O2,
0 až 10 000 ppm CO
• Teplota spalin: do 600 °C,
volitelně do 1 400°C
• Rychlost spalin: 0 až 50 m/s
• Mechanické krytí: IP65
• Napájení převodníku 230 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup alarmu
• Možnost Profibus DP, Modbus
DURAG
• Typické aplikace: měření kyslíku a CO ve spalovací komoře
výroby cementu
• Měřící rozsah: 0 až 25 % O2,
0 až 10 000 ppm CO
• Teplota spalin: do 1 400°C
• Rychlost spalin: 0 až 50 m/s
• Mechanické krytí: IP65
• Napájení převodníku 230 VAC
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 3 × digitální výstup alarmu
• Možnost Profibus DP, Modus
Analyzátory H2 a CO2
• In-situ měření tuhých
znečišťujících látek a opacity
ve spalinách
•S
WBD LED světelný zdroj
•P
rincip měření-opacita
•A
utomatická kalibrace nuly
a strmosti
•A
utomatické ofukování optiky
filtrovaným vzduchem
•V
olitelně automatické bezpečnostní klapky optiky
•Z
abudovaný převodník
•M
ontáž přímo na komín nebo
kouřovod
•J
ednoduchá obsluha a programování
•T
ypické aplikace: měření TZL
na spalovnách, na teplárnách,
elektrárnách
•M
ěřící rozsah: 0 až 200 mg/m3
až 0 až 4000 mg/m3
• Měřící vzdálenost: 1 až 12 m
• Teplota spalin nad rosným
bodem
• Napájení převodníku 230 VAC
• Mechanické krytí: IP65
• 2 × výstup 4 - 20 mA
• 6 × digitální výstup alarmu
• Možnost Profibus DP, Modbus
• Ofukovací vzduch cca. 80 m3/h
Analyzátory O2 a dalších plynů
Přenosný analyzátor kyslíku Z230
Plynový analyzátor K1650
• Měřící princip: tepelná vodivost
plynů (katarometr)
• Řídící jednotka s displejem se
montuje do panelu mimo prostředí s nebezpečím výbuchu
• Senzorová jednotka má
zabudovaný rotametr s jehlovým
ventilem, kryt pro montáž na zeď,
mechanické krytí IP65
• Senzorová jednotka je certifikována do prostředí s nebezpečím
výbuchu Group IIB + H2
• V dodávce zenerova bariéra pro
připojení řídící jednotky
• Napájení 230 V AC, 50/60 Hz
• Výstupní signál 4 - 20 mA
• 4 relé kontakty jako alarmy
koncentrace
• Typické aplikace: měření
kyslíku a CO na spalovnách,
teplárnách, elektrárnách
Obsah TZL ve spalinách
CEMTEC
• In-situ měření kyslíku a CO
ve spalinách
•P
rincip měření-zirkoniová
sonda, CO sonda Ga2O3
•A
utomatický ohřev sondy
na 840°C
•D
élka sondy od 2000 mm do
•4
000 mm
•M
ateriál nerez ocel 1.4571
•Z
abudovaná nerezová ochranná trubka s chlazením vodou
•M
ontáž přímo do spalovací
komory
•P
řevodník SME 53
•K
ompletní pneumatický systém
na vytahování, zasouvání
a otáčení sondy
• In-situ měření kyslíku a CO
ve spalinách
• Princip měření-zirkoniová
sonda, CO sonda Ga2O3
• Automatický ohřev sondy
na 840°C
• Délka sond od 470 mm do
3680 mm
• Materiál nerez ocel 1.4571
• Zabudovaná nerezová ochranná trubka
• Montáž přímo do komína nebo
kuřovodu
• Převodník SME 53
• Volitelně Ex verze sondy
Ex II 2G EEx d IIC T3
• Volitelně Ex verze převodníku
Ex II 2G EEx d IIC T6
• Typické aplikace: elektrárny,
měření koncentrací H2 a CO2
při plnění a vypouštění plynu
z turbogenerátoru, za běžného
provozu kontrola čistoty vodíku
v turbogenerátoru
• Měřící rozsahy:
0-100 % CO2 ve vzduchu
0-100 % H2 v CO2
90-100 % H2 ve vzduchu
• Stabilita měření: max. 1% rozsahu
za měsíc
• Přesnost: +/- 1% rozsahu
• Optimální průtok plynu: 100-300
ml/min
• Časová odezva: 90% změny za 5
sekund
Úprava vzorků vody a páry
•M
ěřící princip: zirkoniový
senzor
•M
ěření koncentrací od řádu
procent až po ppm jedním
analyzátorem
•V
elmi rychlá odezva senzoru:
z koncentrace ve vzduchu
na 1% za méně než 5 sekund
•P
lně programovatelný analogový výstup
• Interface RS232 (volitelně USB)
•V
še potřebné v jedné skříňce se
vstupem pro připojení vzorku,
průtokoměrem a ventilem
•S
nadná obsluha
•S
polehlivé výsledky k dispozici
již za 2 minuty od připojení
vzorku
•T
ypické aplikace: výrobny
technických plynů, generátory
dusíku, provozy využívající
dusíkovou atmosféru
• Měřící rozsah: 0.01ppm…100% O2
•R
ozlišení displeje:
10.0% až 99.9% … 0.1%
1.00% až 9.99% … 0.01%
0.100% až 0.999% … 0.001%
100ppm až 999ppm … 1ppm
10.0ppm až 99.9ppm … 0.1ppm
0.00ppm až 9.99ppm … 0.01ppm
• Přesnost: 25% až100ppm: ±2%
99ppm až 10ppm: ±1ppm
0ppm až 9.9ppm: ±0.1ppm
Úprava vzorků spalin
Kompletní odběrový systém pro úpravu vzorků vody a páry
Lednice MAK 10 pro chlazení vzorků spalin
•S
ložen z těchto komponent:
•V
ysokotlaký vstupní ventil
•V
olitelný odkalovací ventil
•V
ysokotlaký chladič vzorku,
chladící had z nerez oceli
•K
ulový ventil na vstupu chladící
vody do chladiče
•Z
pětný ventil namontovaný
na výstupu chladící vody
z chladiče
•T
eploměr na výstupu z chladiče
•V
olitelný filtr za chladičem
•R
edukční tlakový ventil
•T
eplotní pojistný uzavírací
systém
•P
ropouštěcí regulátor zpětného
tlaku (výstup pro laboratorní
odběr)
• Kompaktní kompresorová lednice
•V
ysoká spolehlivost a účinnost
chlazení
•1
, 2 nebo 4 proudy vzorků
• Integrovaný filtr pevných částic
•M
inimální tlaková ztráta
•M
ateriál trubek: hliník
•V
estavěné peristaltické čerpadlo odvodu kondenzátu
•L
CD displej pro zobrazení
teploty vychlazeného vzorku
•T
ypické aplikace: elektrárny,
teplárny
•M
ožnost dodávky včetně
montážního rámu s nainstalovanými odběrovými systémy
i analyzátory
•T
ypické aplikace: emisní měření
spalin, elektrárny, teplárny
•P
růtok vzorku plynu: 100 150 l/h
•V
stupní teplota vzorku spalin:
max. 140 °C
•R
osný bod vzorku na výstupu:
3 °C
•T
lak vzorku: 0,5 - 2,2 bar
•T
laková diference 5 mbar
•N
apájení: 230 V AC 50/60 Hz
•P
říkon: 152 - 214 W
•H
motnost: 16 - 20 kg
TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o., Libušská 392/217, 142 00 Praha, Česká republika
Tel.: +420 241 716 024, Fax: +420 241 716 064, e-mail: [email protected], http://www.technoprocur.cz
technoprocur cz
Příklady komplexních instalací
Monitoring paroplynového cyklu 750 MW,
El Kureimat II, Egypt
Monitoring kotlů K1-K4, Pražské služby a.s.,
spalovna Malešice
Vzorkovna kotlů K4-K6, Plzeňská teplárenská, a.s.
Stanice monitoringu surové říční vody,
Vodárna Plzeň a.s.
www.technoprocur.cz
TECHNOPROCUR CZ, spol. s.r.o.
Libušská 392/217
142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 241 716 024
Fax: +420 241 716 064
[email protected]
http://www.technoprocur.cz
Download

Stáhnout PDF - TECHNOPROCUR CZ