Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt
z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích pro potřeby státní správy „BETA“
Předkladatel - garant výzkumné potřeby
Český báňský úřad
Adresa:
Kozí 4/
110 01 Praha 1 - Staré Město
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Macura
Telefon:
596 100 261
Fax:
596 110 516
E-mail:
[email protected]
Odborný gestor výzkumné potřeby
poradce předsedy
Adresa:
Kozí 4/
110 01 Praha 1 - Staré Město
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Macura
Telefon:
596 100 261
Fax:
E-mail:
[email protected]
Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt)
1) Název:
Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob v uhelných dolech
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Metoda komora a pilíř (Room and Pillar) je ve světě úspěšně používaná metoda založená na systému
komor (chodeb), které vytváří pilíře pro zajištění stability nadloží. V podmínkách uhelného hornictví
ČR tato metoda dosud nebyla uplatněna, i když státní báňská správa se stále častěji setkává s
iniciativou těžebních firem zabývat se touto ve světě používanou metodou s cílem minimalizovat vliv
hornické činnosti na povrch, život obyvatel okolních obcí a životní prostředí. Tato metoda je nadějná
pro vydobytí vázaných zásob zejména v ohradnících jam a v současné době probíhá vyřizování
formalit pro zahájení zkušebních provozů použití této metody. Naskýtá se tak příležitost propojit
první výsledky ze zkušebních provozů se zahraničními zkušenostmi a dořešit legislativní náležitosti
spojené s použitím této metody ( bezpečnostní rizika, vliv na povrch, stabilita pilířů,...)
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Projekt má přímou vazbu na cíl programu BETA, kterým je zdokonalení současných praxí, metodik,
regulačních mechanismů, dozorových činností, stejně jako získání nových poznatků, dovedností,
služeb, informačních a řídicích produktů a postupů, které budou určeny pro výkon státní správy a
povedou k vyšší inovativnosti, tj. ke zvýšení kvality, dovolující zvýšit udržitelnost a prosaditelnost, a
též i ke zvýšení hospodárnosti této činnosti.
Řešením projektu budou vytipovány technologické možnosti, bezpečnostní rizika při použití metody
"Room and Pillar" v uhelném hornictví ČR, vč. návrhu jejich eliminace a budou získány nové
poznatky a kvalitní vstupní podklady pro úpravu nebo novelizaci legislativy v oblasti efektivního
využití vázaných zásob a následně i zlepšení výkonu vrchního dozoru státní báňské správy.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Projekt má vazbu na specifický cíl Českého báňského úřadu :
„Výzkum a vývoj v oblasti využívání surovinových zdrojů ČR, zejména energetických surovin“.
6) Cíl(e):
Na základě výsledků a měření v rámci zkušebních provozů a zahraničních zkušeností stanovit
bezpečnostní rizika používání metody "Room and Pillar" při vydobytí vázaných zásob a navrhnout
úpravy legislativy v oblasti
- použití této metody a eliminace rizik v oblasti bezpečnosti s případnými omezeními
- minimalizace vlivu hornické činnosti na povrch
- zpracování metodiky na výpočet stability pilířů
7) Potřebnost:
Navrhovaný projekt je v souladu se střednědobým cílem „Surovinové politiky ČR“ a to „zavádění
nových technologií zpracování nerostných surovin, které umožní jejich úsporu a vyšší využívání“.
Současně má vazbu na „Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České
republiky“, kde se uvádí, že je třeba posilovat zejména
- přednostní využívání domácích surovinových zdrojů v případech, kdy to je efektivní a hospodárné,
- úpravu legislativy související s oblastí surovinové a energetické bezpečnosti státu.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy:
1. Propojit výsledky a měření získané v rámci zkušebních provozů a zahraniční zkušenosti. Na
základě nich stanovit bezpečnostní rizika používání metody "Room and Pillar" a navrhnout jejich
eliminaci.
2. Navrhnout úpravy legislativy v oblasti vydobytí vázaných zásob při použití metody "Room and
Pillar"
3. Zpracovat metodiku výpočtu stability pilířů
H - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
N – certifikovaná metodika
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Získané výsledky budou použity při schvalování metody "Room and Pillar" pro použití v podmínkách
uhelných dolů a budou promítnuty do právních předpisů a norem státní báňské správy, případně
předány k využití dalším orgánům státní správy. Kontrolou jejich dodržování při výkonu vrchního
dozoru státní báňské správy bude dosaženo snížení bezpečnostních rizik a zvýšení celkové
bezpečnosti při této činnosti.
Současně budou příslušné výsledky předány MPO, příp dalším orgánům státní správy.
10) Očekávaný přínos:
Přínosy projektu
1. Získání vědecky podložených vstupních podkladů pro eliminaci bezpečnostních rizik spojených s
použitím metody "Room and Pillar" v ČR
2. Stanovení legislativního rámce pro použití této metody
3. Možnost vydobytí části vázaných zásob uhlí
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
Státní báňská správa, MPO, případně další orgány státní správy
12) Předpokládaná doba řešení:
24 měsíců
13) Předpokládaná cena:
7 000 000 Kč
2014 - 3 500 000.- Kč;
2015 - 3 500 000,- Kč
14) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky
s návrhem řešení projektu:
1. Seznam min. 2 výzkumných služeb realizovaných dodavatelem v oblasti posuzování dobývacích
metod v hlubinných dolech v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby jejich poskytnutí.
Seznam bude doložen osvědčeními nebo čestným prohlášením dodavatele dle
§56,odst.2,písm.a)zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Řešitelský tým musí mít odborníky pro komplexní posouzení problematiky (geolog. poměry,
zkušenosti s použití technologií, stabilita pilířů - geomechanické a fyzikální vlastnosti, vlivy na
povrch,...). Tyto kvalifikační předpoklady budou doloženy dle §56, odst.2, písm.e) zákona č.
137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z toho min 3 osoby :
- 2 VŠ technického směru s min. 5 letou praxí v oboru plnění veřejné zakázky splňující požadavky
Vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb.
- 1 VŠ nebo SŠ technického směru s min. 5 letou praxí v některém z uvedených oborů
Vhodné řešitelské subjekty : VŠB-TU Ostrava,HGF; DIAMO,s.p.; UGN AV ČR, v.v.i.
15) Doplňující informace:
Jedná se o novou výzkumnou potřebu uplatněnou v rámci programu BETA, která dříve nebyla řešena
a spadá do gesce státní báňské správy ČR. Financování z jiných zdrojů není požadováno.
Z průzkumu trhu uchazečů přicházejí v úvahu jako možní řešitelé:
VŠB-TU Ostrava,HGF; DIAMO,s.p.; UGN AV ČR, v.v.i.
Datum: …………………………………
…………………………………
Jméno a podpis
kontaktní osoby předkladatele
…………………………………
Jméno a podpis
odpovědné osoby předkladatele
Download

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky