Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt
z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích pro potřeby státní správy „BETA“
Předkladatel - garant výzkumné potřeby
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Adresa:
Senovážné nám. 9/
110 00 Praha 1
Ing. Radek Pokorník
Kontaktní osoba:
221 624 201
Telefon:
221 624 821
Fax:
E-mail: [email protected]
Odborný gestor výzkumné potřeby
Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti
Adresa:
Senovážné náměstí 9/
110 00 Praha 1
Kontaktní osoba:
Ing. Mgr. Karel Matějka
MTh.
221 624 771
Telefon:
221 624 825
Fax:
E-mail: [email protected]
Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt)
1) Název:
Metodika a kritéria pro licencování oblasti lidského faktoru na českých jaderných elektrárnách
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
V České republice se stává aktuálním tématem aktivit spojených s licencováním výstavba nových
jaderně-energetických zdrojů a prodlužování životnosti jaderné elektrárny Dukovany. Pro oblast
lidského faktoru není přitom k dispozici metodika ani ucelená množina dostatečně konkrétních
kritérií pro licencování. Cílem navrhovaného projektu je připravit podmínky a nástroje pro
bezproblémové naplnění budoucí role SÚJB pro zvládnutí této náročné oblasti vztahující se k
zajištění bezpečnosti provozu.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Projekt splňuje cíle získat poznatky, podklady a nástroje pro metodickou, rozhodovací a dozornou
činnost a výkon státní správy, zajišťovanou SÚJB tak, aby mohly být tyto činnosti vykonávány na
vysoké odborné úrovni a odpovídaly aktuálnímu stavu poznání. Projekt se týká výstavby nových
jaderných zařízení, prodlužování životnosti stávajících elektráren a zvyšování bezpečnosti
provozovaných jaderných elektráren obecně.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Zvyšovat jadernou bezpečnost jaderných zařízení.
6) Cíl(e):
Cílem projektu je vytvoření metodiky hodnocení oblasti lidského faktoru (LF), pro účely licencování
nového jaderně-energetického zdroje (NJZ), která by byla využitelná též pro již provozované jaderné
elektrárny (JE) – např. v souvislosti s otázkou prodloužení životnosti či modifikacemi obecně, včetně
sady kritérií v maximální možné míře pokrývající tuto oblast.
Metodika by měla odrážet současnou úroveň vědy a techniky tak, aby hodnotící kritéria odrážela
mezinárodní dobrou praxi a zároveň umožnila hodnotit i využití moderních technologií. Hlavním
cílem projektu je tedy vytvoření podmínek k tomu, aby byla s použitím výsledků zakázky v
maximální míře zajištěna bezpečnost NJZ i stávajících JE z pohledu LF.
Pod pojmem lidský faktor je míněn obor, jenž se v obecnosti zabývá interakcí mezi člověkem a
dalšími prvky systému (např. technologie a organizace). V rámci projektu je předmětem zájmu lidský
faktor specificky ve vztahu k bezpečnosti JE.
7) Potřebnost:
Moderní metody deterministické a rizikově orientované analýzy faktorů ovlivňujících bezpečnost
provozu jaderných elektráren potvrzují a dále zesilují závěry o klíčové roli LF v procesech zajištění
bezpečného provozu JE. Tyto závěry je proto vhodné promítnout i do procesů spojených s
licencováním jaderných zařízení, tak jak je typické ve vyspělých státech.
Výsledky projektu by měly pokrýt všechny tradiční oblasti řešení problematiky lidského faktoru
(rozhraní člověk-stroj, procedurální podporu, výběr a výcvik zaměstnanců atd. atd.) a též oblast
organizačních faktorů včetně inženýrské podpory (procesů) řešení této problematiky (management
změny, zpětnou vazbu k lidskému faktoru, ocenění bezpečnosti a rizik, včetně pravděpodobnostních
metod atd.).
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy:
Hneleg
V rámci řešení projektu jsou přepokládány tyto činnosti a výstupy:
Dílčí výsledky:
● Analýza
metodik a dalších zdrojů využitelných pro návrh metodiky licencování LF a množiny
kritérií pro licencování, adaptace nástrojů/kritérií využívaných v zahraničí nebo nově navrhovaných
na podmínky provozu českých JE.
● Vývoj metodiky pro proces licencování LF, včetně specifik zaměřených na nové jaderněenergetické zdroje a specifik důležitých pro podmínky v současnosti provozovaných JE a prodloužení
jejich životnosti.
● Vývoj konkrétních souborů jednoznačně definovaných a ověřitelných kritérií pro jednotlivé
tematické oblasti, a to jak pro oblasti tradiční (z mnoha kategorií lze jako příklad uvést ergonomii
předpisů, včetně symptomově založených, systém alarmů, vlastnosti displejů, ovladačů, prostředky
komunikace, výcvik, atd. atd.), tak oblasti speciálně zaměřené na nové atributy práce obsluhy JE v
současných podmínkách (například problematika soft controls, elektronických předpisů, moderních
elektronických zdrojů informace atd.) .
● Vývoj konkrétních souborů kritérií pro organizační faktory a pro oblast inženýrské podpory řešení
problematiky lidského činitele.
● Pilotní demonstrace aplikovatelnosti kritérií na vybraných subjektech hodnocení. Konzultace a
diskuse metodiky, zahrnutí připomínek, zpracování finální verze jako komplexního nástroje pro
licencování ve formě podkladu pro bezpečnostní návod SÚJB.
Finální výsledek:
Metodika, jež bude výsledkem typu „Hneleg“. Metodika bude spolu s kritérii detailně pokrývat
důležitou oblast licencování, která dosud není legislativně pokryta
v dostatečné hloubce. Poté by měla být metodika opět (nelegislativně)
využita při periodickém hodnocení bezpečnosti stávajících JE jako soubor
kritérií odrážející stávající úroveň vědy a techniky v oblasti LF.
Výstup z projektu bude na SÚJB následně zpracován
v podobě publikace typu „Bezpečnostní návod“ a bude zveřejněn na webových
stránkách SÚJB. Tato publikace bude též nelegislativní povahy.
9) Způsob využití výsledků v praxi:
bude přímo použita pro licencování NJZ v oblasti LF
● Metodika bude následně použita při hodnocení bezpečnosti stávajících JE v oblasti LF
● Metodika
10) Očekávaný přínos:
● Pokrytí
potřebné oblasti licencování NJZ, na kterou není v současné době ani výhledově interní
kapacita
● Přínos v oblasti zlepšování bezpečnosti stávajících JE.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
SÚJB
12) Předpokládaná doba řešení:
24 měsíců
13) Předpokládaná cena:
2 500 000 Kč
●
1.rok: 1.500.000,- Kč
●
2.rok: 1.000.000,- Kč
14) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky
s návrhem řešení projektu:
Minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. a)
Zákona o veřejných zakázkách:
● Za
významnou službu je považován projekt s předmětem bezpečnost / spolehlivost LF v oblasti
jaderných zařízení nebo průmyslu, nebo projekt, který tento předmět obsahuje.
● Minimální počet dodavatelem realizovaných služeb jsou 2 významné služby za poslední 3 roky.
Minimální úroveň technického kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. e)
Zákona o veřejných zakázkách:
● Tým
alespoň 2 osob. Vzdělání VŠ technického směru nebo v oblasti spolehlivosti LF nebo
statistiky. Minimálně 3 roky praxe v oblasti spolehlivosti LF.
15) Doplňující informace:
Datum: …………………………………
…………………………………
Jméno a podpis
kontaktní osoby předkladatele
…………………………………
Jméno a podpis
odpovědné osoby předkladatele
Download

TB03SUJB003